Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

30.4.2008/299

Statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 19.3.2015/240, som gäller fr.o.m. 24.3.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 28 december 2007 om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på det startstöd till unga jordbrukare och det investeringsstöd för gårdsbruk som avses i 2 kap. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), nedan lagen om strukturstöd.

Förordningen tillämpas inte på stöd som beviljas för renhushållning.

3 mom. har upphävts genom F 23.10.2008/648. (23.10.2008/648)

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) räntestödslån ett lån som beviljas av ett kreditinstitut enligt 17 § i lagen om strukturstöd,

2) totalfinansiering en finansieringsplan för åtgärden av vilken framgår understöd som sökts, lånefinansiering inklusive lån för vilket det har beviljats räntestöd eller statborgen, privat finansiering och annan understödd finansiering

3) familjemedlem sökandens, eller om sökanden är en sammanslutning, delägarens eller medlemmens make, barn, far och mor,

4) make make och en person med vilken sökanden, eller om sökanden är en sammanslutning, delägaren eller medlemmen fortgående lever tillsammans med i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden,

5) program programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013,

6) ung jordbrukare en sådan lantbruksföretagare som avses i 6 § i lagen om strukturstöd,

7) nationellt stöd stöd som beviljas uteslutande av nationella medel ur statsbudgeten eller ur gårdsbrukets utvecklingsfond, (23.10.2008/648)

8) enhetskostnader enhetskostnader om vilka det med stöd av 7 § 4 mom. i lagen om strukturstöd föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. (23.10.2008/648)

2 kap

Villkor som gäller stödmottagaren

3 §
Bestämmanderätt i företag

En person anses ha bestämmanderätt i ett aktiebolag, om han eller hon innehar mer än hälften av aktierna i sammanslutningen, och aktierna som han eller hon äger ger mer än hälften av det röstetal som bolagets aktier medför. Bestämmanderätten kan också basera sig på aktier som fler än en person äger och på det röstetal som aktierna medför. Om en person har bestämmanderätt i ett annat bolag som är delägare i det bolag som ansökt om stöd, kan personens bestämmanderätt också basera sig på det röstetal som det först nämnda bolagets aktier eller andelar medför.

I ett öppet bolag anses bestämmanderätten utövas av bolagsmännen gemensamt och i ett kommanditbolag anses det utövas av de ansvariga bolagsmännen gemensamt.

I ett andelslag anses bestämmanderätten utövas av en majoritet bland medlemmarna.

4 §
Yrkeskunskap som behövs i jordbruksverksamhet

Som tillräcklig yrkeskunskap betraktas yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller annan motsvarande utbildning, om utbildningen är ändamålsenlig med tanke på den företagsverksamhet som stödet gäller.

Investeringsstöd får också beviljas en lantbruksföretagare som har minst tre års arbetserfarenhet av jordbruk samt minst tio studieveckors eller femton studiepoängs utbildning som är ändamålsenlig med tanke på bedrivande av den företagsverksamhet som stödet gäller. Om produktionsinriktningen inte byts till följd av den åtgärd som ska stödjas, betraktas tre års arbetserfarenhet av jordbruk som tillräcklig yrkeskunskap. Startstöd får beviljas lantbruksföretagare som har minst tre års arbetserfarenhet av jordbruk och minst tjugo studieveckors eller trettio studiepoängs utbildning som är ändamålsenlig med tanke på bedrivande av den företagsverksamhet som stödet gäller, varav minst tio studieveckor eller femton studiepoäng ska vara ekonomisk utbildning.

Vad som ovan föreskrivs om lantbruksföretagare gäller också den som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning. Om två eller flera fysiska personer tillsammans söker stöd för etablering av jordbruk, anses det att kravet på yrkeskunskap uppfylls om var och en av de sökande har minst tre års arbetserfarenhet och minst hälften av de sökande har minst en sådan 20 studieveckors eller 30 studiepoängs utbildning som avses i 2 mom.

Att kravet på utbildning är uppfyllt kan även visas med läroavtalsutbildning eller en fristående examen.

5 §
Beräkning av företagarinkomst och kassarest

Företagarinkomsterna från jordbruket räknas ut genom att de rörliga och fasta kostnader, avskrivningar och räntor på skulder som hänför sig till jordbruket dras av från intäkterna från jordbruket. Som jordbrukets rörliga och fasta kostnader betraktas inte löneutgifterna för sökandens eget arbete.

Vid beräkning av avskrivningar på egendom ska som grund de nuvärden på befintliga byggnader och ombyggnad av dem användas som utgörs av återanskaffningsvärdet minskat med de årliga avskrivningarna samt i fråga om övriga egendomsdelar deras gängse värden. Vid beräkning av nuvärdet för en byggnad kan man av särskilda skäl också beakta hur modern byggnaden är och byggnadens lämplighet för nuvarande ändamål. Vid beräkning på avskrivningar av en ny byggnad ska kostnadsförslaget användas som grund.

Den årliga avskrivningen räknas i procent av det oavskrivna nuvärdet av respektive egendomsdel. Som procentuell andel vid avskrivning av byggnader används 5 procent, vid avskrivning av maskiner och anordningar minst 12 procent och vid avskrivning av ombyggnad 3 procent.

Understöd som beviljats sökanden med stöd av lagen om strukturstöd eller motsvarande tidigare lagstiftning beaktas inte som intäkt vid beräkning av företagarinkomsterna från jordbruket. När en ansökan om startstöd till unga jordbrukare eller om investeringsstöd avgörs ska dock det understöd som sökts beaktas som intäkt. Den andel av investeringsstödet som sökts som understöd ska inkluderas i intäkterna fördelat så att den motsvarar avskrivningsprocenterna för det objekt som stödet gäller. Startstöd som beviljats som understöd ska inkluderas i intäkterna för de år då understödsposterna betalas. Startstöd och investeringsstöd som beviljas som understöd, understöd enligt lagen om strukturstöd eller understöd enligt motsvarande tidigare lagstiftning beaktas inte som avdrag från anskaffningsutgifterna för jordbrukets egendom. (23.10.2008/648)

När stöd beviljas för täckdikning, anskaffning av skördemaskiner för gemensamt bruk, pälsdjursuppfödning, biodling, en investering som främjar miljöskydd eller djurens välbefinnande eller produktionshygien, förbättring av arbetsmiljön, värmecentraler, hallar för förvaring av jordbruksmaskiner eller förvärv av en bebyggd jordbruksfastighet ska man i stället för företagarinkomsten räkna ut jordbrukets kassarest. Kassaresten beräknas genom att jordbrukets kassautgifter samt amorteringar och räntor på skulder som hänför sig till jordbruket dras av från kassaintäkterna från jordbruket. Startstöd och investeringsstöd som beviljas som understöd ska inte inkluderas i kassaintäkter. Utgifter som hänför sig till investeringar ska inte inkluderas i kassautgifter. Som kassautgifter betraktas inte löneutgifterna för sökandens eget arbete. (18.11.2010/979)

Vad som föreskrivs ovan i 5 mom. tillämpas inte på värmecentraler som genomförs som en del av annan byggnadsinvestering. (23.10.2008/648)

6 § (23.10.2008/648)
Väsentlig inkomst

Sökandens företagarinkomst från jordbruket ska utgöra minst 25 procent av det sammanlagda beloppet av sökandens samtliga inkomster bestående av företagarinkomster, löneinkomster och andra inkomster som sökanden regelbundet får.

När stöd beviljas för en investering förutsätts det att sökandens årliga inkomster på basis av uppgifter som framgår av affärsplanen ska uppfylla villkoret i fråga om företagarinkomster det femte kalenderåret efter att stödet beviljades och, när startstöd beviljas, det tredje kalenderåret efter att stödet beviljades.

När stöd beviljas för investeringar som avses i 5 § 5 mom. ska jordbrukets kassarest betraktas som sådan företagarinkomst som avses i 1 mom. Då ska det villkor som gäller den i 1 mom. avsedda företagarinkomstens andel av sökandens inkomster uppfyllas när stödet beviljas. I fråga om sådana företagarinkomster som baserar sig på kassaresten kan andelen av det i 1 mom. avsedda sammanlagda beloppet av inkomsterna grunda sig på beskattningsuppgifterna.

Det villkor som gäller företagarinkomster enligt 1-3 mom. ska också uppfyllas utan startstödets understödsdel. (12.3.2009/121)

3 kap

Villkor som gäller produktionsverksamheten

7 §
Gårdsbruksenhetens läge

Gårdsbruksenheten anses ligga i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum eller största delen av produktionsbyggnaderna finns. Om gårdsbruksenheten saknar driftscentrum eller produktionsbyggnad, anses gårdsbruksenheten ligga i den kommun där största delen av gårdsbruksenhetens åkrar finns.

8 §
Jordbruksföretagets ekonomiska ställning

Vid bedömningen av företagsverksamhetens förutsättningar beaktas lönsamheten och soliditeten i den verksamhet som stödet gäller, sökandens likviditet och möjligheterna att marknadsföra produkter och tjänster.

Stöd beviljas inte jordbruksföretag i svårigheter som avses i kommissionens meddelande om gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (2004/C 244/02).

9 §
Företagarinkomsten och kassaresten i vissa fall

När investeringsstöd eller i 19 § 1 mom. avsett startstöd beviljas ska den årliga företagarinkomsten från jordbruket vara minst 17 000 euro. Om stöd emellertid beviljas för investeringar som avses i 5 § 5 mom., ska jordbrukets kassarest, som betraktas som företagarinkomst, uppgå till minst 17 000 euro. (13.8.2009/646)

När i 19 § 2 mom. avsett startstöd beviljas kan som företagarinkomster som fås från gårdsbruksenheten utöver företagarinkomster från jordbruket dessutom beaktas företagarinkomsterna från annan företagsverksamhet som sökanden bedriver på gården eller med gårdens produktionsmedel samt företagarinkomsterna från skogsbruket. Då ska den årliga företagarinkomsten från jordbruk, annan företagsverksamhet och skogsbruk uppgå till minst 15 000 euro, varav den årliga företagarinkomsten från jordbruket ska utgöra minst 10 000 euro. (13.8.2009/646)

Om gårdsbrukskomplexet på det sätt som avses i 18 § 2 mom. består av en del av en gård, tillämpas de minimibelopp för företagarinkomsten som avses i 1 och 2 mom. också på inkomsterna från denna del av gården. Företagarinkomster från hästuppfödning beaktas i företagarinkomsten från jordbruket och företagarinkomsterna från serviceverksamhet inom hästhushållningen i företagarinkomsten från annan företagsverksamhet. Intäkterna från skogsbruk ska fördelas jämnt över alla de år som kalkylperioden i affärsplanen omfattar.

Vad som bestäms i 6 § 2–4 mom. om företagarinkomstens andel av sökandens inkomster tillämpas också på de minimibelopp för företagarinkomsten som avses i 1 och 2 mom. (18.11.2010/979)

10 §

10 § har upphävts genom F 23.10.2008/648. (23.10.2008/648)

11 §
Beräkning av lönsamhetskoefficient

Lönsamhetskoefficienten beräknas genom att dividera företagarinkomsten från jordbruket med summan av lönekravet och räntekravet på eget kapital. Lönekravet beräknas genom multiplikation av det antal arbetstimmar som företagarfamiljen utfört i jordbruket med timlönekravet, som är 14,00 euro per timme. (18.11.2010/979)

Räntekravet på det egna kapitalet räknas som en ränta på 5 procent på det genomsnittliga egna kapitalet under räkenskapsperioden. Det egna kapitalet beräknas genom att dra av mängden främmande kapital som hänför sig till jordbruket från värdet på jordbrukets egendom.

12 §
Affärsplan över den åtgärd som stöds

I en affärsplan ska det åtminstone ingå

1) utredning om den som ansöker om stöd med angivande av

a) sökandens ålder,

b) sökandens yrkeskunskap eller åtgärder som ska vidtas för uppfyllande av kravet på yrkeskunskap,

c) sökandens stadigvarande boningsort och eventuell arbetsplats för den som får inkomster utanför gården,

2) en granskning av utgångsläget med angivande av

a) basuppgifter om företaget och utredning över besittningen av gårdsbruksenheten eller sammanslutningen,

b) de personer som bedriver verksamheten och antalet sysselsatta inom verksamheten,

c) gårdens resurser såsom produktionsbyggnader, maskiner och jordbruksmark samt deras användning och lämplighet för verksamheten,

d) odlingsarealerna och skördemängderna i fråga om växtproduktion,

e) djurantal och produktionsmängder i fråga om husdjursproduktion,

f) huvudprodukternas marknadsföringskanaler,

g) uppgifter som motsvarar a–f punkten i fråga om skogsbruk och annan företagsverksamhet,

3) uppgifter om den åtgärd som stöds,

4) uppgifter om utvecklandet av gårdsbruksenhetens verksamhet och dess mål samt möjligheterna för marknadsföring av huvudprodukterna,

5) jordbrukets resultat- och balansräkningar, där avskrivningar och balansvärden har beräknats i enlighet med 5 § samt nyckeltalen som dessa baserar sig på, vilka ska omfatta åtminstone lönsamhetskoefficient, företagarinkomst och självförsörjningsgrad,

6) en likviditetsplan för hela gården, där förutom inkomsterna från jordbruket också sökandens inkomster från annat än jordbruk ska beaktas,

7) en utredning med behövliga kalkyler över sökandens årliga totalinkomster och över att den i 6 § 1 mom. avsedda andelen inkomster från jordbruket uppnås,

8) uppgifter om andra omständigheter av betydelse med tanke på genomförandet av åtgärden samt inverkan på gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden när det gäller arbetsmiljö, hållbart utnyttjande av naturtillgångar och djurs välbefinnande.

Granskningsperioden för de kalkyler som avses i 1 mom. 5–7 punkten ska omfatta det år som föregått året för ansökan, året för ansökan och åtminstone de sex räkenskapsperioder som följer på året för ansökan eller, om jordbruket etableras efter att stödet beviljats, åtminstone året då det etablerades och de fem räkenskapsperioder som följer på etableringen. I kalkylerna och utredningarna ska endast sådana egendomsposter beaktas som inverkar väsentligt på kalkylen. Kalkylerna och utredningarna ska basera sig på bokföringsuppgifterna för de två räkenskapsperioder som föregått ansökan eller på någon annan utredning som kan betraktas som tillförlitlig med beaktande av ändringar som går att förutse i produktionen, i produkternas och produktionsinsatsernas priser och i stöden till jordbruket. Den som utarbetar kalkylen ska presentera grunderna och källmaterialet för de prognoser som använts. Startstöd och investeringsstöd som beviljas som understöd ska i likviditetsplanen intäktsföras de år då understöden betalas. (23.10.2008/648)

Affärsplanen ska det därtill finnas en riskbedömning av verksamheten, om kostnaderna för en investering i nybygge eller utvidgning överskrider 100 000 euro. Om 9 § 2 mom. tillämpas i fråga om företagsinkomstens minimibelopp, ska kalkylerna innefatta företagarinkomsterna från annan företagsverksamhet och skogsbruk.

När stöd beviljas för investeringar som avses i 5 § 5 mom. ska i affärsplanen endast ingå de uppgifter som krävs enligt 1 mom. 1, 2 a–2 e, 3 och 4 punkten. Därtill ska till affärsplanen fogas en likviditetsplan för jordbruket av vilken jordbrukets kassarest enligt 5 § 5 mom. framgår. Likviditetsplanen ska omfatta det år som föregått året för ansökan, året för ansökan och det år som följer på året för ansökan eller, om jordbruket har etablerats eller etableras först under året för ansökan, året för ansökan och det år som följer på året för ansökan. Då ska grunderna för de kalkyler som ingår i likviditetsplanen utredas separat. (23.10.2008/648)

13 §
Gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska när den beviljar stöd försäkra sig om att gårdsbruksenheten iakttar de obligatoriska krav som gäller produktionsgrenen i fråga och som grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning och nationell lagstiftning om miljö, hygien och djurs välbefinnande. (18.11.2010/979)

Att kraven enligt 1 mom. uppfylls kan fastställas på basis av inspektioner eller tillsyn som utförs av myndigheterna, myndigheternas beslut, utredning som sökanden lämnar eller gårdsbruksbesök.

14 §

14 § har upphävts genom F 23.10.2008/648. (23.10.2008/648)

15 §
Val av åtgärder som stöds

Vid valet av åtgärder som ska stödjas ska av de omständigheter som kommer fram i en ansökan eller vid ett gårdsbruksbesök enligt 31 § åtminstone beaktas

1) den lönsamhet, företagarinkomst från jordbruket och självförsörjningsgrad uttryckt som lönsamhetskoefficient som ska uppnås under den kalkylperiod som affärsplanen omfattar,

2) inverkan av den investering som stöds på lönsamhetskoefficienten, på företagarinkomsten från jordbruket och på självförsörjningsgraden,

3) inverkan på gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden när det gäller om arbetsmiljö, hållbart utnyttjande av naturtillgångar eller djurs välbefinnande, såsom

a) arbetarskydd eller åtgärder som främjar välmående i arbetet,

b) energisparande, utnyttjande av förnybara naturresurser för byggande och uppvärmning, åtgärder som främjar användningen av bioenergi eller gödsel,

c) åtgärder som främjar djurens möjligheter till artspecifikt beteende eller annars förbättrar deras levnadsförhållanden,

4) de omständigheter som gäller gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden, såsom det byggnads- och maskinbestånd som betjänar den verksamhet som stöds, ägostrukturen och åkrarnas kulturtillstånd.

Om ansökan gäller startstöd till unga jordbrukare, beaktas endast de omständigheter som avses i 1 mom. 1 och 4 punkten när åtgärderna väljs. Om ansökan gäller investeringar som avses i 5 § 5 mom. tillämpas vid val av åtgärderna endast de grunder som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten, kassarestens storlek och investeringens som stöds inverkan på ändringarna i kassaresten. (23.10.2008/648)

När åtgärder väljs har de omständigheter som anges i 1 mom. 1 punkten den största betydelsen. Om investeringen särskilt gäller gårdsbruksenhetens arbetsmiljö, hållbart utnyttjande av naturtillgångar, djurs välbefinnande eller vatten och avlopp på gårdsbruksenheten, inverkar omständigheterna i 1 mom. 3 punkten mest på valet.

15 a § (23.10.2008/648)
Val av investeringar som stöds

Om de medel som anvisats för de ansökningar som anhängiggjorts under ansökningstiden inte räcker till för att bevilja stöd för alla de investeringar som avses i kommissions beslut K (2008) 696 om godkännande av ett finskt nationellt stödprogram för genomförande av särskilt artikel 141 i Akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning och vilka uppfyller villkoren för beviljande av stöd, ska medel som anvisats för samma ändamål den följande ansökningstiden användas då ansökan om beviljande av stöd behandlas. Ansökan ska dock avgöras senast det år som följer på anhängiggörandet av ansökan.

Om en i 1 mom. avsedd ansökan inte kan avgöras med medel för den ansökningstid då ansökan anhängiggjordes, ska sökanden be redas tillfälle att komplettera ansökan och justera de kalkyler som ingår i ansökan så att de motsvarar de beräkningsgrunder och enhetskostnader som andra sökanden använt när de ansökt om stöd av de medel som anvisats för den ansökningstidens ansökningar.

Till andra ansökningar än de som gäller i 1 mom. avsedda investeringar och startstöd till unga jordbrukare används de medel som anvisats för de ansökningar som anhängiggjorts under respektive ansökningstid.

4 kap

Startstöd till unga jordbrukare

16 §
Fysiska personer som mottagare av startstöd

Startstöd kan beviljas fysiska personer som i egenskap av lantbruksföretagare börjat eller börjar bedriva jordbruk för egen räkning. Startstöd får också beviljas fysiska personer som skaffar bestämmande inflytande i en sammanslutning och som börjar bedriva jordbruk i egenskap av delägare eller medlem av sammanslutningen. För varje gårdsbruksenhet kan det beviljas ett startstöd.

När fler än en sådan lantbruksföretagare som avses i 1 mom. beviljas stöd gemensamt ska den del av gårdsbruksenheten som varje sökandes andel av företaget motsvarar ensam för sig uppfylla kravet på företagarinkomst enligt 9 § 1 eller 2 mom. När makar beviljas gemensamt stöd räcker det att makarnas företagarinkomst tillsammans uppfyller kravet på företagarinkomst enligt 9 § 1 eller 2 mom. (3.3.2011/184)

Stöd beviljas inte fysiska personer som i egenskap av näringsidkare eller på grund av delägarskap eller medlemskap i en sammanslutning redan tidigare har beviljats startstöd till unga jordbrukare. Stöd kan dock beviljas, om stödmottagaren har avböjt redan beviljat stöd och stödet inte börjat betalas ut.

17 § (3.3.2011/184)
Företag i sammanslutningsform som mottagare av startstöd

Startstöd kan beviljas sammanslutningar som börjat eller börjar bedriva jordbruk. För varje gårdsbruksenhet kan det beviljas ett startstöd.

Stöd beviljas inte en juridisk person, där

1) en sådan delägare som utövar bestämmande inflytande redan tidigare beviljats startstöd i egenskap av fysisk person eller i egenskap av delägare eller medlem av sammanslutningen,

2) en sådan delägare eller medlem som inte utövar bestämmande inflytande har beviljats startstöd under fem år innan ansökan om beviljande av stöd anhängiggjordes.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. kan stöd dock beviljas, om

1) stödmottagaren har avböjt redan beviljat stöd och stödet inte börjat betalas ut,

2) den rätt till stöd som följer av ett stödbeslut överförs till en sammanslutning som bildats för att fortsätta bedriva den verksamhet som stöds och där den fysiska person som beviljats stödet utövar bestämmande inflytande.

18 §
Etablering av jordbruk

Jordbruket anses ha blivit etablerat när sökanden enligt ett överlåtelseavtal eller ett skriftligt arrendekontrakt har kommit i besittning av en gårdsbruksenhet eller en del av en gårdsbruksenhet där sökanden utgående från de uppgifter som lagts fram i en affärsplan enligt 12 § har uppnått eller kan uppnå en årlig företagarinkomst från jordbruket som uppgår till minst 10 000 euro. (13.8.2009/646)

Etableringstidpunkten avgörs på basis av tidpunkten då sökanden har undertecknat överlåtelseavtalet eller arrendekontraktet och genom det kommit i besittning av

1) en eller flera gårdsbruksenheter eller en del av en gårdsbruksenhet som bildar ett gårdsbrukskomplex där en företagarinkomst som avses i 9 § 1 eller 2 mom. kan uppnås, eller

2) så mycket jordbruksmark av en eller flera gårdsbruksenheter att den tillsammans med de områden som lantbruksföretagaren redan besitter bildar ett jordbrukskomplex som avses i 1 punkten.

Om fastigheten förvärvats genom arvskifte, avvittring eller testamente, ska som etableringstidpunkt betraktas den tidpunkt då arvskiftet, avvittringen eller testamentet har vunnit laga kraft och sökanden har kommit i besittning av ett gårdsbrukskomplex som avses i 2 mom. (3.3.2011/184)

Om besittningen övergår senare än den dag då överlåtelseavtalet undertecknas eller senare än den tidpunkt då arvskiftet, avvittringen eller testamentet vinner laga kraft, ska etableringen anses ha skett vid tidpunkten för besittningens övergång. (3.3.2011/184)

19 § (26.2.2009/95)
Startstödets belopp

En lantbruksföretagare som uppfyller det krav på företagarinkomst som avses i 9 § 1 mom. kan i startstöd beviljas högst 35 000 euro i form av understöd och högst 20 000 euro i form av räntestöd samt högst 15 000 euro i ytterligare räntestöd.

En lantbruksföretagare som uppfyller det krav på företagarinkomst som avses i 9 § 2 mom. kan i startstöd beviljas högst 5 000 euro i form av understöd och högst 20 000 euro i form av räntestöd.

19 a § (23.10.2008/648)
Räntestödslån i anslutning till startstöd

Maximibeloppet av ett lån som stöds med det räntestöd som ingår i stödet till unga jordbrukare får vara högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna enligt 20 §. Räntestödslån för förvärv av en gårdsbruksenhet eller jordbrukslösöre får dock beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 150 000 euro.

20 §
Godtagbara kostnader för etablering av jordbruk

Räntestöd kan beviljas for följande nödvändiga kostnader vid etablering av jordbruk:

1) anskaffningspriset för en eller flera gårdsbruksenheter, en del av en gårdsbruksenhet eller delar av en gårdsbruksenhet, (3.3.2011/184)

2) inlösningspriset för en gårdsbruksenhet eller en del av den när gårdsbruksenheten på grund av avvittring och arvskifte förblir i sökandens uteslutande ägo,

3) utjämningen för en gårdsbruksenhet som vid avvittring förblir i sökandens uteslutande ägo,

4) utfyllnaden av laglott för en gårdsbruksenhet eller en del av den som testamenterats till sökanden, om hela gårdsbruksenheten förblir i sökandens ägo,

5) anskaffningspriset för jordbruksmaskiner och anordningar som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller som skaffas inom ett år från stödbeslutet och som den unga jordbrukaren behöver i gårdsbruksenhetens produktion;

6) anskaffningspriset för produktionsdjur som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller som skaffas inom ett år från stödbeslutet.

Till godtagbara kostnader räknas vederlag för värdet av den anskaffade egendom som använts för jord- eller skogsbruk samt gårdens bostadshus. Räntestöd beviljas bara, om vederlaget senast när den sista låneposten lyfts betalas i pengar till säljaren eller den som säljaren angivit, eller det lån som ska betalas enligt överlåtelseavtalet eller som köparen åtagit sig att svara för betalas i sin helhet när räntestödslån lyfts.

Räntestöd beviljas inte för en sådan del av anskaffningskostnaderna till vilken hänför sig ett sådant räntestöd eller en sådan ränteförmån som inte använts i sin helhet, om räntestödet eller ränteförmånen hör till det lån som det har betalats stöd för och som överförts i samband med etableringen av jordbruket. (3.3.2011/184)

21 §
Tillämpningen av gemenskapens lagstiftning om statligt stöd när startstöd beviljas

När stöd beviljas för etablering av jordbruk tillämpas vad som föreskrivs i kommissionens beslut K(2007) 3779 om godkännande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperioden 2007–2013. När startstöd enligt 19 § 1 mom. beviljas tillämpas på stödregionerna A och B, vilka avses i bilaga 1 till statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2008 (63/2008), bortsett från Åland, därtill vad som föreskrivs i kommissionens beslut K (2008) 696 om godkännande av ett finskt nationellt stödprogram för genomförande av särskilt artikel 141 i Akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning.

4 a kap. (23.10.2008/648)

Investeringsstöd

21 a § (23.10.2008/648)
Allmänna villkor för investeringar som stöds

Investeringsstöd kan beviljas endast för uppförande, utvidgande eller totalrenovering av sådana byggnader, anläggningar eller konstruktioner som behövs för produktionsverksamheten och i fråga om vilka projektet med hänsyn till investeringsobjektet genomförs så att energi och andra naturresurser sparas på ett ändamålsenligt sätt och vilka då de tagits i bruk inte onödigt ökar användningen av icke förnybara naturresurser.

Beviljandet av stöd förutsätter att investeringen genomförs på ett med avseende på investeringens syfte ekonomiskt sätt och med beaktande av att investeringen används för det syfte som stöd söks för. När lönsamheten bedöms ska utöver kostnaderna för genomförandet också investeringens kvalitet och användningstid samt andra kostnader som investeringen medför beaktas. Till godtagbara investeringskostnader räknas dock inte sådana kostnader som föranleds av kvaliteten i genomförandet av projektet och som inte är sedvanliga och inte nödvändiga för den produktionsverksamhet som stödet gäller eller som föranleds av tillstånd, anslutningsavgifter eller motsvarande kostnader. Som godtagbara kostnader betraktas endast sådana totalkostnader där sökandens möjlighet att använda egna produktionsinsatser vid genomförandet av investeringen beaktas eller, om investeringen helt och hållet genomförs av någon annan än sökanden, de rimliga intäkterna för den som genomför investeringen.

Stöd kan beviljas för uppförande av en byggnad där det finns djurutrymmen eller för utvidgande av en sådan byggnad endast om det efter det att investeringen genomförts finns ett reservkraftssystem i byggnaden som är ändamålsenligt med tanke på byggnadens storlek och den produktion som bedrivs i den.

21 b § (23.10.2008/648)
Nivån på godtagbara kostnader

De godtagbara maximikostnaderna kan vara olika i olika delar av landet, om kostnaderna för byggande varierar på ett sätt som inverkar på kostnaderna för investeringen.

När stöd beviljas för en investering som gäller byggande ska de godtagbara maximikostnaderna basera sig på kostnadsnivån vid samma tidpunkt. Om de godtagbara maximikostnaderna har baserat sig på andra enhetskostnader än de som gäller vid beviljandet av stödet, ska den som ansöker om stöd beredas tillfälle att rätta kostnadsförslaget i enlighet med de nya enhetskostnaderna.

21 c § (23.10.2008/648)
Krav på produktionens enhetsstorlek i vissa fall

När stöd för investeringar beviljas för nybygge eller utvidgning av en produktionsbyggnad som betjänar mjölk- eller nötboskapsskötsel, svin-, höns- eller fjäderfähushållning eller växthusodlingen, ska gårdsbruksenhetens produktionspotential efter det att investeringen genomförts motsvara åtminstone den minsta enhetsstorlek som gäller för respektive produktionsgren enligt bilagan till denna förordning.

Om det på gården bedrivs produktion inom två eller fler produktionsgrenar förutsätts det för att stöd ska beviljas att produktionen inom minst en produktionsgren motsvarar den minsta enhetsstorlek som förutsätts i bilagan.

21 d § (23.10.2008/648)
Investeringsprojekt

När en investerings godtagbarhet bedöms och kostnaderna för investeringen uppskattas anses de åtgärder som tillsammans bildar en funktionell helhet som behövs för produktionsverksamheten hänföra sig till samma investering. Åtgärder som med avseende på produktionen i väsentlig grad hör samman anses höra till samma investering, oberoende om åtgärderna vidtas vid olika tidpunkter. Om det i en investering ingår mindre delar med annat användningssyfte, fastställs stödnivån utifrån investeringens huvudsakliga användningsändamål.

21 e § (23.10.2008/648)
Ersättningsinvesteringar

Stöd beviljas inte för en investering genom vilken man enbart ersätter en befintlig byggnad eller maskin, eller delar av dessa, med en ny, modern byggnad eller maskin, om inte produktionskapaciteten samtidigt ökas med mer än 25 % eller produktionens karaktär eller de tekniska lösningarna ändras på genomgripande sätt.

Att utföra en grundlig renovering av en jordbruksbyggnad eller att fullständigt riva en jordbruksbyggnad som är minst 30 år gammal och ersätta den med en modern byggnad betraktas inte som en ersättningsinvestering. En grundlig renovering anses fullständig om kostnaderna för den är minst 50 procent av värdet på en ny byggnad.

21 f § (23.10.2008/648)
Byggnadsplan

Ansökan om investeringsstöd för byggande ska innehålla en plan med

1) huvudritningar,

2) en byggnadsbeskrivning, och

3) ett specificerat kostnadsförslag eller en specificerad kostnadskalkyl som grundar sig på byggnadsbeskrivningen.

Ansökan om investeringsstöd för byggande ska dessutom innehålla en konstruktionsplan, VVS-plan, elplan och andra motsvarande särskilda planer, om planerna behövs för att bedöma byggnadens funktionalitet och de godtagbara kostnaderna för projektet.

Utförligheten hos och omfattningen av en plan som gäller byggande ska stå i lämplig proportion till projektets omfattning och totalkostnader. I planen ska det dessutom finnas en utredning om möjligheterna att utvidga verksamheten och när det gäller nybygge en utredning om den fortsatta användningen av den byggnad som ersätts.

5 kap

Finansiering

22 §
Offentlig finansiering

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att stödmottagaren finansierar minst 25 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen med sådan privat finansiering enligt 14 § 3 mom. i lagen om strukturstöd där det inte ingår stöd som avses i 4 § 5 punkten i lagen om strukturstöd.

Investeringsstöd beviljas inte, om stöd redan har beviljats för samma stödberättigande kostnader med nationella eller Europeiska gemenskapens medel.

23 §
Privat finansiering och egna produktionsinsatser (18.11.2010/979)

Som privat finansiering kan godkännas användning av eget virke eller jordmaterial och stödtagarens eget arbete. Också räntestödslånets kapital är privat finansiering.

Användningen av eget virke och eget jordmaterial och det egna arbetet kan godkännas som stödberättigande kostnad bara om stödet beviljas en fysisk person. (18.11.2010/979)

Den godtagbara kostnaden ska grunda sig på en expertbedömning av virkets eller jordmaterialets mängd, kvalitet och pris. Värdet på det arbete som utförs av en fysisk person är 10 euro per timme och arbetstagare. Om arbetet utförs med traktor eller någon annan motsvarande arbetsmaskin, ska som värde på användningen av arbetsmaskinen utöver värdet på personens arbete ytterligare räknas 20 euro i timmen. Det ska föras bok över antalet arbetstimmar.

24 §
Statligt stöd som beviljats i annan form än finansiering

I stödets maximibelopp beaktas stöd och förmåner som i enlighet med någon annan lag än lagen om strukturstöd har beviljats eller tillkommer sökanden eller har beviljats av någon annan myndighet eller ett offentligt samfund och som avser samma åtgärd och ges i form av avdrag för kostnaderna, nyttjanderätt, skattebefrielse eller på annat motsvarande sätt. (3.3.2011/184)

Stödet eller förmånen dras först av från räntestödet, dock så att 2 000 euro av räntestödet inte dras av. Efter detta avdras stödet eller förmånen från understödet. Om de övriga stöden och förmånerna tillsammans överskrider maximibeloppet av det startstöd som sökts som understöd eller räntestöd, beviljas inte stöd.

I maximibeloppet beaktas dock inte skatteavdrag, om inte avdraget ingår i ett stödsystem som godkänts i enlighet med artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I maximibeloppet av startstöd beaktas dock den befrielse från betalning av skatt vid anskaffning av en hel fastighet som föreskrivs i 14 § 1 mom. 2 punkten i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) sådan den lyder i lagen 611/2010. (9.9.2010/799)

25 § (23.10.2008/648)
Finansieringens maximibelopp

Om räntestödslån eller någon annan finansiering än sådan offentlig finansiering som avses i denna förordning har beviljats för en investering, får det understöd som ska beviljas med stöd av denna förordning inte tillsammans med annan offentlig finansiering och andra räntestödslån överstiga de godtagbara totalkostnaderna för investeringen.

Om det sammanlagda beloppet av det understöd och räntestödslån som beviljas för en investering överstiger de godtagbara kostnaderna för investeringen, beviljas den överstigande delen av understödet i form av ett separat tilläggsbidrag. Stöd beviljas emellertid inte i form av tilläggsbidrag för sådana kostnader för investeringar för vilka stöd kan beviljas till 75 procent.

För att tilläggsbidrag ska beviljas förutsätts det att stödmottagaren när han eller hon ansöker om betalning av tilläggsbidrag uppfyller villkoren i 20 § i lagen om strukturstöd.

Den offentliga finansieringen sammanlagt får inte överstiga de godtagbara kostnaderna för projektet minskade med andelen för eget arbete och andra egna produktionsinsatser enligt kostnadsförslaget.

26 §

26 § har upphävts genom F 23.10.2008/648. (23.10.2008/648)

26 a § (23.10.2008/648)
Objekt för investeringsstöd och stödet

Bestämmelser om objekten för investeringsstödet, stödets form, stödberättigande kostnader och stödets maximibelopp och om möjligheten att ansöka om investeringsstöd utfärdas särskilt genom statsrådets förordning.

6 kap

Särskilda grunder för stöd i anslutning till lån

27 §
Stödbelopp som ingår i räntestödslån

Beloppet av det stöd som kan beviljas som räntestöd är summan av de poster till nominellt belopp vilka på basis av räntestödet beräknats för ränteperioder om ett halvt år.

2 mom. har upphävts genom F 23.10.2008/648. (23.10.2008/648)

28 §
Stödnivån för stöd i form av lån

När stöd beviljas i form av stöd vid lån är stödnivån den andel som summan av räntestödet för ett räntestödslån utgör av de godtagbara investeringskostnaderna.

När stödnivån beräknas diskonteras det räntestöd som betalas halvårsvis för räntestödslån till stödets värde det år det beviljas.

Som diskonteringsränta används referensräntan enligt kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (08/C 14/02; EUT C 14, 19.1.2008, s. 6). (17.7.2008/496)

29 §
Kreditlöfte

Stödansökan och bilagor ska lämnas in till kreditinstitutet för erhållande av kreditlöfte. Kreditlöftet bifogas till stödansökan.

30 § (18.11.2010/979)
Ändring av lånevillkor

Kreditinstitutet och låntagaren får inte avtala om ändring av villkoren för räntestödslån utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, om det är sannolikt att ändringen leder till att statens räntestödsutgifter ökar under den återstående lånetiden. Oberoende av vad som föreskrivs ovan får villkoren för räntestödslån ändras efter att hela räntestödet för lånet har betalats, om statsborgen inte utgör säkerhet för lånet.

Tillstånd för ändring av lånevillkor ska inhämtas hos närings-, trafik- och miljöcentralen innan betalningsskyldigheten för den amorteringspost eller ränta som ansökan om ändring gäller, enligt stödvillkoren har uppstått, och om det är fråga om ett lån mot borgen, innan amortering för vilken uppskov beviljats har förfallit till betalning.

31 § (6.4.2011/300)
Statsborgen

Statsborgen beviljas endast för lån som återbetalas i lika stora årliga amorteringar.

Om ansökan om räntestödslån och statsborgen görs för samma ändamål, ska beloppet av det stöd som ingår i statsborgen dras av från räntestödets belopp, om det stöd som beviljas annars skulle överstiga det sammanlagda maximibeloppet av det stöd som ingår i statsborgen, räntestödet och understödet.

Om ansökan om statsborgen och understöd görs för samma ändamål, ska ett belopp motsvarande det avdrag som avses i 1 mom. dras av från understödsbeloppet.

Om ansökan om såväl statsborgen som räntestödslån och understöd görs för samma ändamål, ska beloppet av det stöd som ingår i statsborgen dras av från räntestödet så att det stöd som ingår i borgen kan minska räntestödets belopp till högst hälften av det belopp som annars skulle kunna beviljas som räntestöd för ändamålet, och det återstående stödbelopp som ingår i borgen dras av från understödet.

Vad som bestäms i 1–4 mom. ska fogas som ett villkor till beslutet om statsborgen i enlighet med det stöd ansökan gäller.

32 § (6.4.2011/300)
Objekt och villkor för statsborgen

Statsborgen beviljas främst för verksamhet som avsevärt förnyar produktionsmetoderna eller med vilken gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet utvidgas.

Statsborgen kan endast beviljas små och medelstora företag. Statsborgen får uppgå till högst 2 500 000 euro per gårdsbruksenhet. Om något annat företag är verksamt på gårdsbruksenheten förutom det företag som ansöker om statsborgen, får företagens sammanlagda belopp av borgen inte överstiga det belopp som nämns ovan. Om samma företag har flera gårdsbruksenheter eller delar av en gårdsbruksenhet, får företagets statsborgen sammanlagt utgöra högst det ovannämnda beloppet.

Statsborgen kan endast av särskilda skäl vara större än 30 procent av en åtgärds totalfinansiering. Om det för samma investering har beviljats eller kommer att beviljas understöd, får understödet och statsborgen sammanlagt inte överstiga 70 procent av investeringens totalfinansiering. Om det godkända kostnadsförslaget eller anbudet för den investering som ska stödjas överstiger maximibeloppet av de stödberättigande kostnaderna, kan statsborgen beviljas för den del av lånet som överstiger de stödberättigande kostnaderna endast om det stöd som ingår i borgen tillsammans med understödet och det stöd som hänför sig till det lån som beviljats för samma ändamål inte överstiger det maximala stödbelopp som baserar sig på de godkända stödberättigande maximikostnaderna.

Bestämmelser om stöd som beviljas små och medelstora företag finns i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag.

32 a § (6.4.2011/300)
Stödbelopp som ingår i statsborgen

Om statsborgen beviljas för en sådan investering som gäller mjölkboskaps- eller nötkreatursskötsel och för vilken det har beviljats eller kommer att beviljas understöd som delfinansieras av Europeiska unionen, utgör det stöd som ingår i statsborgen 0,45 procent av borgensbeloppet. Om borgensbeloppet motsvarar hela lånebeloppet, utgör stödet dock 1,0 procent av borgensbeloppet.

Om statsborgen beviljats för något annat ändamål, utgör det stöd som ingår i statsborgen minst 0,15 procent men högst 5,0 procent av hela borgensbeloppet.

32 b § (6.4.2011/300)
Beräkning av det stödbelopp som ingår i statsborgen

Det stöd enligt 32 a § 2 mom. som ingår i statsborgen utgör summan av räntan på riskkapitalet i borgenssystemet, de administrativa kostnaderna och den med borgen förknippade risken för hela lånetiden, diskonterade till nuvärde, med avdrag för de årliga avgifterna för borgen, diskonterade till nuvärde.

Åtta procent av det återstående borgensbeloppet betraktas som det riskkapitalbelopp som borgenssystemet förutsätter. På riskkapitalet beräknas en årlig ränta enligt fyra procent på det återstående beloppet av statsborgen.

Som administrativa kostnader för statsborgen betraktas sådana personalkostnader, lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av verkställigheten av borgenssystemet, baserade på uppgifter från året innan, till den del kostnaderna beror på statsborgenssystemets verkställighet vid beviljande av statsborgen enligt 32 a §. De administrativa kostnaderna för borgenssystemets verkställighet beräknas så att 90 procent av kostnaderna anses uppkomma under det år borgen beviljas och 10 procent under den därpå följande lånetiden för det lån som borgen gäller.

Vid beräkning av stödbeloppet betraktas som årligt genomsnittligt borgensbelopp för den statsborgen som beviljas, det genomsnittliga beloppet av den statsborgen som beviljats föregående år multiplicerat med det tal som fås då det genomsnittliga beloppet av den statsborgen som beviljats under nämnda år delas med det genomsnittliga beloppet av den statsborgen som beviljats det år som föregår nämnda år. Det sammanlagda beloppet av beviljad borgen fås då det tal som divisionen ger multipliceras med beloppet av den borgen som enligt uppskattning kommer att beviljas under det aktuella året. Som genomsnittlig lånetid för beviljade lån med statsborgen betraktas den genomsnittliga lånetiden för de lån med statsborgen som beviljats föregående år multiplicerad med det tal som fås då lånetiden divideras med den genomsnittliga lånetiden för de lån med statsborgen som beviljats det år som föregår nämnda år.

När beloppet av statsrisken beräknas, görs den bedömningen att risken årligen realiseras i 7,5 procent av antalet beviljade statsborgen. Av det sammanlagda beloppet av den i 32 a § 2 mom. avsedda borgen beräknad enligt 4 mom. betraktas riskens andel som 7,5 procent delat med två.

För den årliga statsborgen som beviljas meddelar jord- och skogsbruksministeriet meddelar varje år på förhand vilken andel av statsborgensbeloppet som ska betraktas som stöd som ingår i statsborgen.

33 § (18.11.2010/979)
Motsäkerhet för statsborgen

För statsborgen ska det ställas en motsäkerhet, som kan vara en fastighets- eller företagsinteckning. I företag i sammanslutningsform kan närings-, trafik- och miljöcentralen också kräva personborgen av sammanslutningens aktieägare och medlemmar.

34 §
Bedömning av riskerna vid statsborgen

Den verksamhet som stöds ska vara stabil i funktionellt hänseende och utifrån de uppgifter som står till förfogande vid beslutsfattandet får den inte vara förknippad med nämnvärda finansiella risker.

Statsborgen beviljas inte, om den sökandes betalningsförmåga är beroende av att förhållandena kontinuerligt är gynnsamma. (6.4.2011/300)

7 kap

Begränsningar som gäller de godtagbara kostnaderna

35 § (17.11.2011/1140)
Skäliga godtagbara kostnader

Stödet för en investering betalas utifrån enhetskostnaderna, om det har utfärdats bestämmelser om enhetskostnaderna för objektet i fråga.

Upphandlingen ska konkurrensutsättas i enlighet med 7 a kap., om

1) lagen om offentlig upphandling (348/2007) inte tillämpas på upphandling av den åtgärd som stöds, och

2) stödets maximibelopp utgör mer än 50 procent av kostnadsförslaget för upphandlingen och upphandlingens värde utan mervärdesskatt överstiger 30 000 euro eller i fråga om byggnadsinvesteringar 150 000 euro.

Vid andra än i 1 och 2 mom. avsedda upphandlingar på över 10 000 euro ska med tanke på upphandlingens syfte och mål ett tillräckligt antal anbud begäras på ett ändamålsenligt sätt.

Om kostnaderna enligt ett godkänt kostnadsförslag är mindre än de kostnader som avses i 1–3 mom., beviljas stödet på grundval av kostnaderna i kostnadsförslaget.

Om bestämmelser inte har utfärdats om enhetskostnaderna och anbud inte har begärts på de upphandlingar som avses i 3 mom., ska närings-, trafik- och miljöcentralen på något annat sätt säkerställa att kostnaderna är skäliga.

En upphandling får inte delas upp eller beräknas med exceptionella metoder eller kombineras på ett artificiellt sätt i syfte att undgå konkurrensutsättning eller begäran om anbud.

36 §

36 § har upphävts genom F 23.10.2008/648. (23.10.2008/648)

37 §
Kostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för

1) anskaffning av produktions- eller stödrättigheter eller mjölkkvoter,

2) anskaffning av djur eller växter,

3) anskaffning av maskiner eller anordningar, om inte anskaffningen hänför sig till en byggnadsinvestering eller är en stödberättigande investering i maskiner eller anordningar enligt den gällande förordning av statsrådet som avses i 26 a §, (18.11.2010/979)

4) anskaffning av begagnade maskiner och anordningar,

5) planering, om inte kostnaderna hänför sig till en byggnadsplan enligt 21 f § eller en täckdikningsplan, (13.8.2009/646)

6) anskaffningar som gjorts hos sökanden, hos någon av sökandens familjemedlemmar, hos ett företag där sökanden eller någon av sökandens familjemedlemmar utövar bestämmande inflytande eller hos en person som innehar en ledande ställning i ett företag som är sökande, om inte tillräckligt med anbud som gäller upphandlingen har begärts hos andra relevanta anbudsgivare,

7) förvärv av en fastighet eller byggnader från ett offentligt samfund, om inte föremålet för förvärvet har varit till salu offentligt i minst två månader för att gängse värde skall kunna klarläggas eller om inte anskaffningspriset för grundar sig på en prisuppskattning som minst två av säljaren oberoende sakkunniga bedömare har gjort,

8) finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd,

9) leasing,

10) betalningsposter för maskiner eller anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs,

11) mervärdesskatt, om den inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden,

12) kostnader för transport som sökanden själv utfört,

12 a) avgift för ett sådant tillstånd av myndighet som krävs för genomförandet av en investering, (23.10.2008/648)

13) kostnader för verksamhet som hör till jordbruksföretagets normala affärsverksamhet eller därtill anknuten PR-verksamhet,

14) kostnader som uppkommit före stödbeslutet, om inte kostnaderna hänför sig till en byggnadsplan enligt 21 f § eller en täckdikningsplan. (13.8.2009/646)

Den begränsning som avses i 2–4 punkten gäller inte räntestöd för startstödet till unga jordbrukare eller tilläggsstöd som beviljas i form av räntestöd.

3 mom. har upphävts genom F 13.8.2009/646. (13.8.2009/646)

7 a kap. (17.11.2011/1140)

Konkurrensutsättning av upphandlingar

37 a § (17.11.2011/1140)
Upphandlingsförfaranden

Som upphandlingsförfarande kan tillämpas

1) öppet förfarande, där det publiceras en upphandlingsannons inom jordbruket som gäller upphandlingen och där alla intresserade leverantörer får lämna anbud; utöver upphandlingsannonsen inom jordbruket kan upphandlaren sända en anbudsförfrågan till de leverantörer som den anser vara lämpliga,

2) direktupphandling, där upphandlaren utan att publicera någon upphandlingsannons inom jordbruket utser en eller flera leverantörer med vilka upphandlaren förhandlar om villkoren för kontraktet.

37 b § (17.11.2011/1140)
Val av upphandlingsförfarande

Vid upphandling ska öppet förfarande tillämpas i första hand.

Direktupphandling kan väljas om

1) det vid öppet förfarande inte har kommit in några anbud eller inte har kommit in några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren i anbudsförfrågan inte ändras väsentligt,

2) det är uppenbart att det är bara en enda leverantör som kan genomföra upphandlingen,

3) upphandlingen är exceptionellt brådskande av skäl som inte beror på upphandlaren och som inte kunnat förutses,

4) varorna inköps särskilt förmånligt, antingen hos en leverantör som lägger ner sin affärsverksamhet eller hos en boförvaltare eller en utredare vid insolvensförfarande eller motsvarande förfarande,

5) det är fråga om att hos den ursprungliga leverantören göra en tilläggsbeställning som inte ingick i den tidigare på behörigt sätt konkurrensutsatta upphandlingen,

6) det är fråga om en upphandling i anslutning till en investering som stöds och upphandlingens värde är mindre än 30 000 euro, eller en sådan del av en upphandling vars värde är mindre är 10 procent av hela investeringens värde; direktupphandling får inte väljas med detta som grund, när den åtgärd som stöds utförs på entreprenad.

37 c § (17.11.2011/1140)
Annonsering om upphandling

En upphandling som genomförs genom öppet förfarande ska tillkännages offentligt genom en upphandlingsannons inom jordbruket som läggs in på finska eller svenska på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi. Förutom på den nämnda webbadress där annonsen ska publiceras kan upphandlaren också publicera den i andra lämpliga medier. Om upphandlingen sker genom direktupphandling, behöver annonsering inte ske.

Upphandlingsannonsen inom jordbruket publiceras i första hand av upphandlaren. Om upphandlaren inte har publicerat upphandlingsannonsen inom jordbruket senast när beslut fattas om beviljande av stöd, publiceras annonsen av närings-, trafik- och miljöcentralen.

37 d § (17.11.2011/1140)
Upphandlingsannons inom jordbruket

En upphandlingsannons inom jordbruket som publiceras av upphandlaren ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

1) upphandlarens officiella namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) upphandlingens art, föremålet för upphandlingen och den kommun där investeringen genomförs,

3) huruvida delanbud eller alternativa anbud accepteras,

4) en med beaktande av upphandlingens storlek och art skälig tid för inlämnande av anbud,

5) var, hur och när anbudsförfrågan är tillgänglig.

En upphandlingsannons inom jordbruket som publiceras av närings-, trafik- och miljöcentralen ska innehålla följande uppgifter:

1) stödmottagarens officiella namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) upphandlingens art, stödobjektet och den kommun där investeringen genomförs,

3) tiden inom vilken den åtgärd som stöds ska genomföras enligt beslutet om beviljande av stöd,

4) var och när anbudsförfrågan är tillgänglig.

37 e § (17.11.2011/1140)
Anbudsförfrågan

Anbudsförfrågan ska vara så tydlig att det utifrån den är möjligt att lämna anbud som kan mätas med samma mått och som är jämförbara. Anbudsförfrågan och de anbud som grundar sig på den ska göras skriftligen.

Anbudsförfrågan eller den upphandlingsannons inom jordbruket som stödmottagaren upprättar ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

1) upphandlarens officiella namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) den adress till vilken anbuden ska skickas,

3) en med beaktande av upphandlingens storlek och art skälig tid för inlämnande av anbud,

4) benämningen på upphandlingen, den kommun där investeringen genomförs och föremålet för upphandlingen inklusive tillräckliga tekniska specifikationer,

5) grunden för valet av anbud, vilken kan vara det lägsta priset eller att anbudet ska vara det totalekonomiskt mest fördelaktiga; om det är det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som ska väljas, ska jämförelsekriterierna och deras prioritetsordning anges,

6) krav som gäller anbudsgivarnas ekonomiska situation samt tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer och övriga krav samt en förteckning över de handlingar som anbudsgivaren ska tillhandahålla för bedömningen av detta,

7) huruvida delanbud eller alternativa anbud accepteras.

Anbudsförfrågan ska innehålla också andra upplysningar som är av väsentlig betydelse med tanke på upphandlingsförfarandet och utarbetandet av anbud. Om anbudsförfrågan och upphandlingsannonsen avviker från varandra i fråga om innehåll, är det upphandlingsannonsen inom jordbruket som ska följas.

Anbudsförfrågan ska vid den tidpunkt som anges i upphandlingsannonsen inom jordbruket utan dröjsmål skickas till de leverantörer som bett om den eller göras tillgänglig för leverantörerna med elektroniska medel.

37 f § (17.11.2011/1140)
Val av anbudsgivare och anbud

Anbudsgivarnas lämplighet ska bedömas på grundval av på förhand angivna kriterier för anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella ställning, tekniska prestationsförmåga eller yrkesmässiga kvalifikationer eller på grundval av andra objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Ur anbudsförfarandet ska en sådan anbudsgivare uteslutas som inte har tekniska, ekonomiska eller andra förutsättningar att fullgöra kontraktet.

Det anbud ska antas som totalekonomiskt sett är det mest fördelaktiga för upphandlaren eller det som har det lägsta priset. Jämförelsekriterierna vid bedömningen av anbud ska avse föremålet för upphandlingen och möjliggöra en objektiv bedömning av anbuden.

37 g § (17.11.2011/1140)
Upphandlingsbeslut

Upphandlaren ska avfatta ett skriftligt beslut om anbudsgivarnas ställning och upphandlingen. Beslutet ska motiveras. De faktorer som väsentligen påverkat avgörandet ska framgå av beslutet eller av de handlingar som hänför sig till beslutet. Sådana faktorer är åtminstone grunderna för att en anbudsgivare eller ett anbud har förkastats och de kriterier som använts vid jämförelsen av anbud för att få fram det eller de anbud som godkänts. Av ett beslut om att förkasta ett anbud ska framgå den rätt och den tidsfrist att göra anmälan som avses i 40 a § 1 mom. i lagen om strukturstöd.

Beslutet ska skriftligen delges dem som saken gäller. Beslutet delges med användning av den elektroniska kontaktinformation som anbudsgivaren uppgett. När elektronisk kontaktinformationen används anses anbudsgivaren ha fått del av beslutet den dag meddelandet har avsänts, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om en omständighet som lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Beslutet kan också delges per post som brev, varvid anbudsgivaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att brevet avsänts, om inte något annat visas.

37 h § (17.11.2011/1140)
Upphandlingsdokument som ska bevaras

Upphandlaren ska bevara

1) den upphandlingsannons inom jordbruket som upphandlaren har publicerat,

2) anbudsförfrågan och de handlingar som hänför sig till sändandet av anbudsförfrågan,

3) anbuden,

4) de handlingar som hänför sig till valet av anbudsgivare och anbud,

5) upphandlingsbesluten och de handlingar som hänför sig till delgivningen av dem.

8 kap

Inledande och genomförande av åtgärder samt ansökan om stöd

38 §
Inledande av åtgärd

Vid ansökan om investeringsstöd anses en åtgärd ha inletts när

1) grundläggningsarbetet har påbörjats genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt sätt vid uppförande eller utvidgning av en byggnad, anläggning eller konstruktion eller, om grundläggningsarbetet utförs av en entreprenör, när det slutliga entreprenadavtalet har undertecknats,

2) arbetet har inletts vid totalrenovering av en byggnad, anläggning eller konstruktion eller, om arbetet utförs av andra, när det slutliga avtalet om utförande av arbetet eller genomförande av åtgärden har undertecknats,

3) beställningen har gjorts eller ett anskaffningsavtal har undertecknats vid anskaffning av maskiner eller anordningar eller vid förvärv av andra föremål eller rättigheter som utgör anläggningstillgångar eller, om ingen beställning eller inget anskaffningsavtal förutsätts, när anskaffningspriset för föremålet eller rättigheten har betalts, eller

4) arbetet har inletts vid genomförande av andra åtgärder än de som avses i 1–3 punkten, eller om arbetet utförs av andra, när det slutliga avtalet om utförande av arbetet eller genomförande av åtgärden har undertecknats.

När inledandet av en åtgärd grundar sig på betalningen av ett anskaffningspris betraktas tidpunkten för betalning av den första posten som startdatum, om anskaffningspriset betalas i flera poster.

39 §
Tiden för genomförande av åtgärd

Jordbruket ska etableras av ska ske och sökanden ska börja bedriva produktionsverksamhet senast inom ett år efter det att stödet beviljats.

Tiden för genomförande ska fastställas så att den åtgärd som stöds kan genomföras och betalning av stödet kan sökas inom den tidsfrist som anges för betalning av stöd som beviljats enligt programmet.

Tiden för genomförande av förvärv av lägenhet ska fastställas så att åtgärden ska genomföras inom ett år efter stödbeslutet. (12.3.2009/121)

40 §
Ansökningstid

Startstödet till unga jordbrukare ska sökas senast inom tio månader efter etableringen av jordbruket. Startstöd får sökas kontinuerligt, under år 2014 dock senast den 31 oktober 2014. (17.7.2014/593)

Bestämmelser om ansökan om investeringsstöd utfärdas särskilt genom förordning av statsrådet. (23.10.2008/648)

9 kap

Villkor för utbetalning av stöd

41 §
Faktiska och slutliga utgifter

Ett villkor för utbetalning av stöd och lyftande av lån är att den åtgärd som ligger till grund för den stödberättigande kostnaden har genomförts och att den slutliga kostnaden för åtgärden har betalats. En utgift är slutlig, om stödmottagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av den. Utgiften ska ha betalts av stödmottagaren.

Om räntestödslån har beviljats för anskaffning av fast egendom, får lån i anslutning till startstödet till unga jordbrukare dock lyftas, om det vederlag som grundar sig på överlåtelseavtalet betalas senast när den sista posten av lånet lyfts. Annat lån som beviljats för anskaffning av fast egendom får lyftas, om hela den köpeskilling som ska betalas i pengar är betald senast när den sista posten av lånet lyfts och hela lånet har använts för att betala de poster av vederlaget som berättigar till stöd. (23.10.2008/648)

När eget virke eller eget jordmaterial används ska en utredning av en expert om virkets eller jordmaterialets mängd, kvalitet och pris läggas fram.

42 §
Verifierbara utgifter

Ett villkor för utbetalning av stöd och lyftande av lån är att det finns en specificerad faktura över de kostnader som stöds och ett verifikat över att fakturan har betalts eller, om betalningen inte grundar sig på faktura, ett specificerat kvitto. Anskaffningen ska framgå i detalj av betalningshandlingarna. Stödet betalas inte förrän utgiften har registrerats i företagets bokföring eller i anteckningarna hos en skattskyldig som är anteckningsskyldig.

43 § (3.3.2011/184)
Betalningen av startstöd till unga jordbrukare

Understödsdelen av startstödet betalas i två lika stora poster den sista mars eller den sista oktober (betalningsdag).

Den första understödsposten betalas den första betalningsdagen efter det att stödet beviljats. Om jordbruket etableras efter det att stödet beviljats, betalas den första understödsposten den första betalningsdagen efter etableringen. Om jordbruket etableras innan stödet beviljats och det är mindre än två månader efter beviljandet till den första betalningsdagen, ska den första understödsposten betalas den andra betalningsdagen efter det att stödet beviljats.

Den andra understödsposten betalas den första betalningsdagen efter det att den utredning om uppfyllandet av en sådan förbindelse som avses i 8 § 3 mom. i lagen om strukturstöd lämnats in, tidigast ett år efter det att den första posten betalats.

De utredningar som avses i 35 § 2 mom. i lagen om strukturstöd ska lämnas in senast två månader före betalningsdagen.

44 § (18.11.2010/979)
Tiden för ansökan om utbetalning av investeringsstöd och lån och om tillstånd att lyfta lån

Ansökan om utbetalning av den första understödsposten ska göras inom två år efter det att stödet beviljades. Om giltighetstiden för stödbeslutet har förlängts med stöd av 19 § 2 mom. i lagen om strukturstöd, ska ansökan om utbetalning av den första posten göras inom den tid som anges i beslutet.

Ansökan om utbetalning av den sista understödsposten ska göras senast två månader efter utgången av den frist som fastställts för genomförandet av åtgärden. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att stöd betalas trots att ansökan gjorts efter utsatt tid, om sökanden anger vägande skäl till att ansökan försenats, ansökan inte har försenats väsentligt, den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av åtgärden och utbetalningen inte inverkar på lika bemötandet av sökande. Den första och sista posten som sökts för utbetalning ska vara minst 20 procent av det stödbelopp som beviljats i form av understöd.

Ett lån får dock betalas till låntagaren, om den lånefinansierade köpeskillingen har betalts innan lånet lyfts. Om endast en del av den lånefinansierade köpeskillingen har betalts, får lånet betalas till låntagaren till den del som den betalda delen av den lånefinansierade köpeskillingen överstiger det belopp som motsvarar skillnaden mellan den lånefinansierade köpeskillingen och lånet.

Om ett projekt beviljats enbart räntestödslån eller utöver understöd även räntestödslån, ska tillstånd att lyfta lånet sökas inom motsvarande tidsfrist, på vilken bestämmelserna i 1 och 2 mom. om utbetalning av understöd tillämpas. Om räntestöd har beviljats för etablering som jordbrukare på grundval av en förbindelse enligt 8 § 3 mom. i lagen om strukturstöd, måste tillstånd att lyfta lån sökas inom 2 månader från utgången av den frist som fastställts för uppfyllandet av förbindelsen.

44 a § (18.11.2010/979)
Utbetalning av tilläggsbidrag för en investering

Tilläggsbidrag för en investering betalas på en gång den sista februari eller den sista september som följer närmast efter att ett år har förflutit sedan den sista understödsposten beviljades. För att tilläggsbidrag ska utbetalas förutsätts att stödmottagaren senast en månad före tilläggsbidragets betalningsdag lämnar närings-, trafik- och miljöcentralen en godtagbar utredning över att villkoren enligt 25 § 3 mom. uppfylls.

10 kap

Förfaranden som gäller stöd i anslutning till lån

45 §
Godkännande av kreditinstitut

Som kreditgivare eller centralt finansiellt institut kan bara sådana sammanslutningar godkännas som övervakas av Finansinspektionen och vars bokförings- och datasystem uppfyller de i 49 § föreskrivna kraven till den del det är fråga om förmedling av lånemedel som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd och betalningar av som hänför sig till lån eller om överföring mellan staten och kreditinstitutet av uppgifter som gäller användning av medel och stöd.

46 §
Avgifter för statsborgen

När statsborgen beviljas tas det genom kreditinstitutets förmedling hos låntagaren ut en engångsavgift till staten på 0,75 procent av borgensbeloppet, dock högst 200 euro. För borgen tas det dessutom hos låntagaren halvårsvis i efterskott ut en halvårsavgift som är 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgenskrediten. De avgifter som tas ut för borgen ska betalas i två poster varje år den sista april och sista oktober.

En kreditgivare enligt 52 § 1 mom. i lagen om strukturstöd kan hos Landsbygdsverket för skötseln av borgenskrediten halvårsvis ansöka om en ersättning på 0,2 procent av det belopp som vid ifrågavarande tidpunkt återstår av borgenskrediten.

47 §
Lyftande av räntestödslånets låneposter

Den första och den sista posten av räntestödslånet som beviljas som investeringsstöd ska vara minst 20 procent av det totala beloppet av det lån som stöds med räntestöd.

11 kap

Övervakning

48 §
Övervakning av affärsplanen

För övervakningen av stöd ska stödmottagaren lämna en utredning om genomförandet av den åtgärd som stöds. Av utredningen ska det framgå på vilket sätt åtgärden har genomförts.

Stödmottagaren ska lämna närings-, trafik- och miljöcentralen en utredning om genomförandet av de investeringar och andra åtgärder för utveckling av gårdsbruksenheten som anges i affärsplanen, om de påverkar förutsättningarna för beviljande av stöd. Om investeringarna och utvecklingsåtgärderna inte har genomförts på det sätt som anges i affärsplanen, ska sökanden lämna en utredning om orsakerna till detta. (18.11.2010/979)

49 §
Övervakning av stöd i anslutning till räntestödslån

För övervakningen av stöd i anslutning till räntestödslån ska kreditgivaren lämna Landsbygdsverket åtminstone följande uppgifter om räntestödslån:

1) det centrala finansiella institutets beteckning och kontorets nummer i det kreditinstitut som administrerar stödet,

2) låntagare och kommunkod,

3) stödbeslutets administrativa nummer,

4) stödslag och stödkod,

5) lånets nummer, beviljat lånebelopp, låneslag och lånetid,

6) datum då lånet beviljades,

7) det sammanlagda stödbelopp som ingår i lånet,

8) beloppet av den lånepost som lyfts och datum för lyftandet,

9) räntesats och sättet att räkna ut lånet och räntan,

10) amorteringssätt och förfallodagar för lånet,

11) räntor som betalts på lånet och datumen för betalning,

12) amorteringar på lånet, amorteringar som betalts på lånet och datumen för betalning,

13) kapitalsaldo som inte förfallit för lånet,

14) det stödbelopp som åtgått av räntestödet under ränteperioden, separat för varje räntebetalningsperiod och den andel av räntestödet som använts sammanlagt.

50 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2008.

Om en person som år 2008 har ansökt om stöd, har före förordningens ikraftträdande bedrivit jordbruk som delägare i en beskattningssammanslutning tillämpas på företagarinkomsten enligt 18 § 1 mom. ett belopp på 17 000 euro när man bedömer huruvida sökanden har inlett bedrivandet av jordbruk före anskaffning eller hyrning av den gårdsbruksenhet eller den del av gårdsbruksenheten som ansökan gäller.

Om en person som år 2009 har ansökt om stöd har bedrivit jordbruk som delägare i en beskattningssammanslutning före förordningens ikraftträdande, tillämpas på företagarinkomsten enligt 18 § 1 mom., som är beräknad i enlighet med 5 §, ett belopp på 17 000 euro när man bedömer huruvida sökanden har inlett bedrivandet av jordbruk före anskaffning eller arrendering av den gårdsbruksenhet eller den del av gårdsbruksenheten som ansökan gäller. (13.8.2009/646)

ENHETSSTORLEKAR SOM AVSES I 21 c § I FÖRORDNINGEN

Produktionsgrenar enligt produktionsgrupp Koefficient för beräkning av enhetsstorleken när det gäller djur som hör till samma produktionsgrupp Minimiantalet djurplatser
Mjölkboskapsskötsel
Mjölkko 30
Nötkreatursskötsel
Diko 1 60
Nötkreatur, under 12 månader 0,375 160
Nötkreatur, över 12 månader 0,5 120
Svinhushållning
Suggor och galtar 1 160
Slaktsvin 0,178 900
Hönshushållning
Värphöns 12 000
Fjäderfähushållning
Broiler 45 000
Kalkon 11 000
Ekologisk produktion av slaktkyckling 8 000
Produktionsgren Växthusarealens minimistorlek i kvadratmeter
Växthusproduktion
Växthus 2 500

Ikraftträdelsestadganden:

17.7.2008/496:

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2008.

23.10.2008/648:

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2008.

Denna förordning ska tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts efter ikraftträdandet av förordningen.

Ytterligare räntestöd enligt 19 § 2 mom. beviljas inte och betalas inte förrän Europeiska gemenskapernas kommission godkänner stödet i fråga.

26.2.2009/95:

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2009.

I stödregion C som avses i bilaga 1 till statsrådets förordning om nordligt stöd 2008 (64/2008) kan ytterligare räntestöd beviljas efter det att Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt stödet. Stödet beviljas och betalas enligt villkoren i kommissionens beslut.

Denna förordning ska i stödregion C även tillämpas på ansökningar som är aktuella när denna förordning träder i kraft, förutsatt att den sökande kompletterar sin ansökan med uppgifter för ytterligare räntestöd.

Ytterligare räntestöd kan dessutom på ansökan beviljas inom stödregion C till en jordbrukare som beviljats startstöd den 12 maj 2008 eller efter det och som uppfyller villkoren för beviljande av startstöd när ansökan om ytterligare räntestöd lämnas in. Ytterligare räntestöd kan då beviljas utan särskilt beslut genom en ändring av beslutet om beviljande av startstöd.

12.3.2009/121:

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2009.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts den 15 februari 2009 eller därefter och för vilka beslut inte har fattats före förordningens ikraftträdande.

13.8.2009/646:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

På ansökningar som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

8.10.2009/736:

Denna förordning träder i kraft den 14 oktober 2009.

På ansökningar som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

9.9.2010/799:

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2010.

På ansökningar som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

18.11.2010/979:

Denna förordning träder i kraft den 24 november 2010.

På ansökningar som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Förordningens 9 § 4 mom. och 11 § 1 mom. tillämpas dock på de ansökningar om startstöd till unga jordbrukare som har blivit anhängiga den 1 december eller senare.

3.3.2011/184:

Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2011.

På ansökningar som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Bilagan tillämpas dock på sådana ansökningar om beviljande av stöd enligt 21 c § som har blivit anhängiga den 15 april 2011 eller därefter.

6.4.2011/300:

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2011. På ansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

17.11.2011/1140:

Denna förordning träder i kraft den 21 november 2011.

På upphandlingsförfaranden som hänför sig till ansökningar vars handläggning pågår när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

17.7.2014/593:

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2014.

På ansökningar som anhängiggjorts innan denna förordning trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.