Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

24.4.2008/278

Statsrådets förordning om Skatteförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.5.2015. Se L 283/2015 8 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. och 13 § i lagen av den 18 april 2008 om Skatteförvaltningen (237/2008) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), sådant det lyder i lag 281/2000:

1 §
Generaldirektörens uppgifter och utövandet av beslutanderätt

Vid ledningen av Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi ska generaldirektören svara för att de ordnas på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat samt särskilt för att resultatmålen nås liksom även för rapportering om verksamheten och ekonomin. Generaldirektören ska följa utvecklingen inom Skatteförvaltningens verksamhetsområde och vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lag beslutar generaldirektören

1) om Skatteförvaltningens allmänna riktlinjer för verksamheten och detaljerade resultatmål för Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi inom ramen för de resultatmål som finansministeriet fastställt,

2) om Skatteförvaltningens verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag, och

3) om andra ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för Skatteförvaltningen.

Generaldirektören undertecknar Skatteförvaltningens bokslut och de handlingar som hänför sig till det.

2 §
Resultatansvar för enhetscheferna inom Skatteförvaltningen

Enhetscheferna svarar inför generaldirektören för att de resultatmål som ställts upp för enheten nås och för att den verksamhet och ekonomi som de leder sköts på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat. Enhetscheferna ska följa den allmänna utvecklingen gällande den verksamhet som de leder och ta initiativ till att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

3 §
Skatteförvaltningens delegation

Inom Skatteförvaltningen finns en delegation som stöder ämbetsverkets strategiska planering och behandlar riktlinjerna för Skatteförvaltningens verksamhet och dess utveckling. Delegationen består av generaldirektören och högst sju andra medlemmar, av vilka en medlem är en person som Skatteförvaltningens personal har utsett inom sig. Finansministeriet utser på framställning av Skatteförvaltningen de övriga medlemmarna i delegationen för en viss tid, dock högst för fyra år.

4 §
Skatterättelsenämnden

Skatteförvaltningen begär kommunernas förslag till medlemmar i skatterättelsenämnden. Varje kommun ska meddela Skatteförvaltningen och landskapskommunen vem den föreslagit som medlem. Landskapskommunen ska ge Skatteförvaltningen sitt utlåtande om de medlemmar som kommunerna föreslagit. Kommunens förslag till medlemmar i nämnden och landskapskommunens utlåtande ska inlämnas i god tid innan nämnden inleder sin mandatperiod. Skatteförvaltningen ska ge Ålands landskapsstyrelse möjlighet att bli hörd i ärendet innan medlemmarna i skatterättelsenämnden för Ålands skattebyrå förordnas.

Uppdraget som skatterättelsenämndens ordförande ska innan någon förordnas till det ledigförklaras offentligen, om inte annat följer av särskilda skäl.

Skatterättelsenämnden beslutar om nämndens organisation, såsom antalet sektioner, uppgiftsfördelningen mellan sektionerna, ordförandena i sektionerna och sektionernas medlemmar, med tillämpning av vad som anges i 10 § 4 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/2008). Skatterättelsenämnden beslutar vilka av nämndens medlemmar som tillsammans med ordföranden avgör rättelseyrkanden som avses i 11 § 1 mom. i lagen om Skatteförvaltningen.

Vid skatterättelsenämndens och dess sektioners sammanträden ska föras protokoll. Rättelseyrkandena och de på dem givna besluten jämte motiveringar utgör protokollbilagor.

När skatteverk slås samman eller när ett skatteverks verksamhetsområde i övrigt ändras, fortsätter de personer som förordnats till ordförande eller medlemmar i skatterättelsenämnden för ett skatteverk sina uppdrag inom skatterättelsenämnden för det nya skatteverket eller det skatteverk vars verksamhetsområde ändrats till utgången av mandatperioden. Skatteförvaltningen bestämmer enligt 10 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen vilken av ordförandena som ska vara ordförande för den nämnd som ska omorganiseras och vilka som ska vara ställföreträdare för ordföranden. (26.11.2009/982)

5 §
Samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns en samarbetsgrupp som stöder rättsbevakningen och som behandlar riktlinjerna för rättsbevakningen och dess utveckling samt samarbetet mellan olika skattetagare och enheten i samband med rättsbevakningen.

Samarbetsgruppen har en ordförande och högst sex andra medlemmar, som utnämns av finansministeriet på framställning av Skatteförvaltningen för en viss tid, dock högst fyra år. Av medlemmarna ska två vara utsedda av Finlands Kommunförbund rf.

6 §
Utnämning av chefen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Innan chefen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt utnämns, ska Skatteförvaltningen inhämta utlåtande om sökandena av Finlands Kommunförbud rf.

7 §
Resultatmål för bevakningen av skattetagarnas rätt

Som en del av Skatteförvaltningens resultatmål fastställer finansministeriet årligen, efter att ha hört samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, resultatmål, anslag och andra resurser för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

8 §
Rapportering om bevakningen av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska årligen utarbeta en berättelse över sin rättsbevakningsverksamhet för samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska dessutom på begäran av en kommun, församling eller Folkpensionsanstalten lämna uppgifter om den rättsbevakningsverksamhet som gäller skattetagaren i fråga.

9 §
Placering av tjänster och tjänstledighet

Skatteförvaltningen fattar, förutom i fråga om generaldirektörstjänsten, beslut om inrättande, överföring och indragning av tjänster inom Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen fattar också de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (644/1970) ska fattas av ämbetsverket i fråga.

10 §
Behörighetsvillkor

Av Skattestyrelsens överdirektör, en direktör och biträdande direktör samt av en chef för en enhet inom Skatteförvaltningen och en tjänsteman som är chef för enhetens verksamhetsenhet förutsätts i praktiken visad ledarförmåga.

Dessutom krävs

1) av Skattestyrelsens överdirektör, direktörer och biträdande direktörer högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

2) av enhetscheferna inom Skatteförvaltningen högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

3) av de tjänstemän som är chefer för verksamhetsenheterna vid enheterna inom Skatteförvaltningen högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

Den som har en tjänst inom Skatteförvaltningen när denna förordning träder i kraft, behåller sin rätt att söka och enligt föreskrivna grunder få sådana i denna förordning nämnda eller motsvarande tjänster som han eller hon var behörig för vid ikraftträdandet av denna förordning.

11 §
Utnämning

Statsrådet utnämner generaldirektören. Finansministeriet förordnar en ställföreträdare för generaldirektören på hans eller hennes framställning.

Generaldirektören utnämner enhetscheferna inom Skatteförvaltningen och förordnar en ställföreträdare för chefen på framställning av chefen. Respektive enhet inom Skatteförvaltningen utnämner övriga tjänstemän och anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om inte detta enligt arbetsordningen ska avgöras av någon annan tjänsteman.

12 §
Fastställande av lönerna för arbetsgivartjänstemän

Generaldirektören fastställer lönerna för de arbetsgivartjänstemän som avses i 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987).

13 §
Arvoden

Skatteförvaltningen fastställer grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar till medlemmar och sakkunniga vid centralskattenämnden, en skatterättelsenämnd, Skatteförvaltningens delegation samt samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Med avvikelse från 5 § 2 mom. ska den första mandatperioden för samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt sträcka sig från den 1 maj 2008 till den 31 december 2010. Skattestyrelsens delegation, i den sammansättning den har när förordningen träder i kraft, fortsätter som Skatteförvaltningens delegation till och med den 31 december 2010.

Ikraftträdelsestadganden:

26.11.2009/982:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.