Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

18.4.2008/261

Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.1.2016/82, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (25.11.2011/1180)
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om den rätt till pension som arbetstagare i anställning hos en församling, en kyrklig samfällighet, ett domkapitel och kyrkostyrelsen inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har samt om den rätt till familjepension som arbetstagarnas förmånstagare har.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) anställning ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som omfattas av denna lag, förtroendeuppdrag samt arbete som utförs på basis av ett uppdrags- eller konsultavtal eller andra liknande arrangemang,

2) arbetstagare alla personer som omfattas av denna lag,

3) förmånstagare en person som har rätt till familjepension enligt denna lag,

4) arbetsgivare de församlingar, kyrkliga samfälligheter och domkapitel och den kyrkostyrelse inom evangelisk-lutherska kyrkan som avses i 3 § 1 mom. samt de sammanslutningar, stiftelser och anstalter som avses i 2 mom. i den paragrafen och som har ingått ett i det momentet avsett avtal med Kyrkans centralfond, (25.11.2011/1180)

5) arbetspensionslag de lagar och pensionsstadgor som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) samt andra med dem jämförbara författningar i vilka det bestäms om pension som grundar sig på arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet,

6) arbetspension pension enligt en arbetspensionslag,

7) pensionslag för den offentliga sektorn denna pensionslag och de lagar som nämns i 3 § 2 mom. 1, 2 och 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare,

8) pensionslag för den privata sektorn lagen om pension för arbetstagare och de lagar som nämns i 3 § 1 mom. i den nämnda lagen,

9) pensionsanstalt inom den offentliga sektorn Kyrkans centralfond, Statskontoret, den kommunala pensionsanstalten och Folkpensionsanstalten i egenskap av den som har hand om pensionerna för sin personal,

10) pensionsanstalt inom den privata sektorn en pensionsanstalt som har hand om pensionsskyddet enligt en pensionslag för den privata sektorn,

11) återstående tid tiden från ingången av det år under vilket arbetsoförmågan börjar till sista dagen i den månad då arbetstagaren uppnår 63 års ålder eller en lägre pensionsålder,

12) EU:s grundförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och med EU:s tillämpningsförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. (25.11.2011/1180)

De inkomstgränser och belopp som anges i denna lag samt vid beräkning av pension inkomsten för varje år justeras med en koefficient som anges i 96, 97 och 100 § i lagen om pension för arbetstagare (lönekoefficient). Inkomstgränserna och beloppen motsvarar värdet ett (1,000) för lönekoefficienten år 2004.

3 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på den som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till en församling, en kyrklig samfällighet, ett domkapitel eller kyrkostyrelsen inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. (25.11.2011/1180)

Föreningar, andra sammanslutningar, stiftelser eller anstalter kan med Kyrkans centralfond överenskomma om att denna lag ska tillämpas i fråga om en sådan präst eller lektor som är anställd hos dem och som domkapitlet har berättigat att vara verksam såsom präst eller lektor i anställning hos dem, eller i fråga om en sådan diakonissa som handhar en läraruppgift som huvudsyssla i en diakonissanstalt. Om inte något annat följer av EU:s grundförordning om social trygghet eller internationella överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland, kan likaså med Kyrkans centralfond överenskommas om de villkor på vilka denna lag ska tillämpas i fråga om den som är anställd hos en mellankyrklig eller motsvarande organisation eller hos någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling i arbete bland finländska utvandrare eller som är eller under en tid av minst åtta år varit i missionsarbete utomlands. (25.11.2011/1180)

Pensionsskyddet omfattar också sådana personer som utan att vara verksamma som företagare har ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med en arbetsgivare som avses i 1 mom. eller avtalat om andra motsvarande arrangemang och vars verksamhet inte bedrivs i ett bolags eller någon annan sammanslutnings namn. Pensionsskyddet omfattar också förtroendevalda hos en sådan arbetsgivare som avses i 1 mom.

4 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte en anställning före den kalendermånad som följer efter den under vilken arbetstagaren fyller 18 år eller en anställning efter den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år, och inte heller arbetstagare vars på anställning grundade pensionsskydd regleras särskilt.

Uppstår det oklarhet om huruvida denna lag ska tillämpas på en arbetstagare, avgörs saken av den kommunala pensionsanstalten på ansökan av arbetsgivaren eller arbetstagaren. (25.11.2011/1180)

5 § (25.11.2011/1180)
Förvaltning

Kyrkans centralfond sköter de uppgifter den har enligt 5 kap. när det gäller finansiering av pensionsskyddet samt uttagandet av pensionsavgifter och andra uppgifter den har enligt denna lag.

Den kommunala pensionsanstalten sköter verkställigheten av pensionsskyddet enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Bestämmelser om överföring till den kommunala pensionsanstalten av de medel som behövs för betalning av pensioner finns i 137 b § i lagen om kommunala pensioner (549/2003).

2 kap

Pensions- och rehabiliteringsförmåner samt fastställande av pension

6 §
Rätt till pension och fastställande av pension

En arbetstagare har rätt till ålderspension, invalidpension, arbetslöshetspension och deltidspension samt rehabiliteringsförmåner enligt samma bestämmelser som en arbetstagare som är anställd hos staten, om inte något annat följer av denna lag.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på familjepension som betalas ut efter arbetstagarens död.

7 §
Sammanträdesarvoden, naturaförmåner och förtroendevaldas inkomster

Vid beräkningen av den pensionsgrundande arbetsinkomsten anses sammanträdesarvoden inte utgöra arbetsinkomst. Naturaförmåner beaktas enligt det värde som bestämts i arbetstagarens förskottsinnehållning, men högst enligt de grunder Skattestyrelsen fastställt. Av en bostads areal beaktas högst 150 kvadratmeter.

En förtroendevald tjänar in pension för varje kalenderår för de ersättningar för inkomstbortfall och separata arvoden för viss tid som en sådan arbetsgivare som avses i 3 § 1 mom. betalat ut under respektive kalenderår.

8 § (25.11.2011/1180)
Den kommunala pensionsanstaltens retroaktiva rätt till ersättning från försäkringsanstalten

Om en arbetstagare har rätt att få på lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) grundad dagpenning eller olycksfallspension, på lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) grundad livränta eller på trafikförsäkringslagen (279/1959) grundad fortlöpande ersättning för egen skada, eller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) eller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991), kan pension enligt denna lag betalas till fullt belopp till dess beloppet av dagpenningen, olycksfallspensionen, livräntan, ersättningen eller ersättningen för inkomstbortfall är slutligt avgjort. Arbetstagarens rätt till nämnda förmåner övergår på den kommunala pensionsanstalten till den del den kommunala pensionsanstalten har betalat pension för samma tid.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt på familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring, på försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst och på fortlöpande ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen, om en sådan pension eller ersättning betalas till en förmånstagare efter en arbetstagares död och den kommunala pensionsanstalten till fullt belopp har betalat ut den familjepension som den beviljat.

L om olycksfallsförsäkring 608/1948 och L om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 625/1991 har upphävts genom L om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

9 §
Pensionssökandens och förmånstagarens skyldighet att lämna uppgifter

En pensionssökande och en förmånstagare ska lämna den kommunala pensionsanstalten de uppgifter som behövs för behandlingen och avgörandet av ett pensionsärende. (25.11.2011/1180)

Den som får invalidpension är skyldig att underrätta den kommunala pensionsanstalten om att han eller hon återfått arbetsförmågan, om att han eller hon börjar förvärvsarbeta och om att rehabiliteringen avbrutits. (25.11.2011/1180)

Den som får arbetslöshetspension är skyldig att underrätta den kommunala pensionsanstalten om (25.11.2011/1180)

1) en vistelse utomlands eller en annan motsvarande orsak till att han eller hon inte kan ta emot arbete,

2) han eller hon börjar förvärvsarbeta och inkomsten därav är minst 523,61 euro i månaden,

3) han eller hon vägrat ta emot av arbetskraftsmyndigheten anvisat arbete som omfattas av en arbetspensionslag och som fortgår minst en månad.

Den som får deltidspension är skyldig att underrätta den kommunala pensionsanstalten om (25.11.2011/1180)

1) förändringar i sina arbetstidsarrangemang, om de inverkar på hans eller hennes inkomster,

2) andra än allmänna löneförhöjningar,

3) ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande upphör eller ett nytt börjar,

4) han eller hon är frånvarande från arbetet i mer än sex veckor utan avbrott, om frånvaron inte beror på semester eller sådan sjukdom på basis av vilken deltidspensionstagaren får dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), lön för sjukdomstid, dagpenning som grundar sig på bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring eller ersättning för inkomstbortfall beviljad med stöd av trafikförsäkringslagen,

5) förändringar i företagarverksamheten,

6) att en ny arbetspension eller en motsvarande förmån som beviljats i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet börjar eller ändras,

7) att en ersättning med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring börjar betalas eller att en motsvarande förmån erhålls från en annan stat.

Den som får efterlevandepension är skyldig att underrätta den kommunala pensionsanstalten om han eller hon har ingått äktenskap. Om ett barn som får barnpension adopteras av någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller dennes make, är barnets adoptivföräldrar skyldiga att underrätta den kommunala pensionsanstalten om adoptionen. (25.11.2011/1180)

10 § (25.11.2011/1180)
Pensionstagarens utredning om omständigheter i anslutning till pensionsbeloppet och pensionsrätten

Utöver vad som föreskrivs ovan om pensionstagarens skyldighet att lämna uppgifter kan den kommunala pensionsanstalten kräva en utredning av pensionstagaren om omständigheter som påverkar pensionsbeloppet och pensionsrätten, om det finns skäl att misstänka att förändringar har skett i dessa omständigheter.

3 kap

Ansökan om pension och förhandsbeslut

11 §
Ansökan om pension

Pension ska sökas hos den kommunala pensionsanstalten på en för ändamålet fastställd blankett. Till ansökan ska fogas den utredning som behövs för att pensionsärendet ska kunna avgöras. (25.11.2011/1180)

I fråga om de blanketter och intyg som behövs för ansökan om pension gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om dem med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006).

12 § (25.11.2011/1180)
Utredning av hälsotillståndet hos den som ansöker om invalidpension

Den som ansöker om invalidpension ska tillställa den kommunala pensionsanstalten ett läkarutlåtande om sitt hälsotillstånd. Utlåtandet ska innehålla en vård- eller rehabiliteringsplan. Den kommunala pensionsanstalten kan dock också godkänna ett läkarutlåtande av annat slag eller en motsvarande utredning. Om sökanden vårdas på sjukhus eller särskilda skäl annars föreligger, kan den kommunala pensionsanstalten inhämta läkarutlåtande också på egen bekostnad.

Den som ansöker om invalidpension är, om den kommunala pensionsanstalten så bestämmer, skyldig att för utredning av hur mycket arbetsförmågan är nedsatt låta sig undersökas hos en av den kommunala pensionsanstalten namngiven legitimerad läkare eller på en rehabiliteringsanstalt eller en undersökningsinrättning som anvisas av den kommunala pensionsanstalten. Om sökanden utan godtagbart skäl vägrar låta sig undersökas, får pensionsansökan avgöras med stöd av sådan utredning som den kommunala pensionsanstalten har tillgång till.

Den kommunala pensionsanstalten ska ersätta kostnaderna för den undersökning som avses i 2 mom., till vilka även räknas skäliga resekostnader och ett skäligt dagtraktamente för en resa som enligt vad som bestämts har gjorts till en annan ort.

13 § (25.11.2011/1180)
Ansökan om pension på en arbetstagares vägnar

Om en arbetstagare på grund av ålder, handikapp, sjukdom eller av någon annan orsak är oförmögen att själv ansöka om pension eller i övrigt sköta sina pensionsärenden och arbetstagaren saknar en intressebevakare, kan en av den kommunala pensionsanstalten godkänd nära anhörig till arbetstagaren eller den som huvudsakligen har skött om arbetstagaren, på arbetstagarens vägnar ansöka om pension och även i övrigt föra arbetstagarens talan i ärenden som gäller pension.

14 § (25.11.2011/1180)
Anhängiggörande av pensionsansökan

En pensionsansökan anses vara gjord den dag den inkommit till den kommunala pensionsanstalten, Kyrkans centralfond, en pensionsanstalt som avses i en arbetspensionslag, Pensionsskyddscentralen eller till ett ombud som en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen har bemyndigat för ändamålet.

14 a § (25.11.2011/1180)
Delgivning av beslut

Beslut av den kommunala pensionsanstalten får delges så att det sänds till mottagaren per post eller så att beslutet delges elektroniskt på det sätt som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

15 § (25.11.2011/1180)
Läkares medverkan i beslutsfattandet vid den kommunala pensionsanstalten

En eller flera legitimerade läkare ska delta i beredningen av ärenden som gäller arbetsoförmåga eller rehabilitering och andra ärenden som inbegriper medicinska frågor. En läkare vid den kommunala pensionsanstalten kan anteckna sin ståndpunkt i handlingarna utan att följa vad som i 23 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) bestäms om formkraven för rättsmedicinska intyg och utlåtanden.

16 § (25.11.2011/1180)
Förhandsbeslut om pensionsrätt

Den kommunala pensionsanstalten kan meddela förhandsbeslut om

1) huruvida sökanden har en anställning som omfattas av denna lag eller huruvida han eller hon under en viss tidpunkt har haft en sådan anställning,

2) vilken en arbetstagares ålder för ålderspension är,

3) huruvida lön eller annan ersättning som betalas till arbetstagaren är sådan arbetsinkomst som utökar pensionen,

4) andra med dessa jämförbara omständigheter som är viktiga för sökanden.

Förhandsbeslutet ska tillämpas när pensionsbeslut meddelas den person som förhandsbeslutet gäller, förutsatt att pensionen beviljas med stöd av de bestämmelser som förhandsbeslutet grundar sig på. Avvikelse från förhandsbeslutet kan dock ske till sökandens förmån.

Ett beslut av den kommunala pensionsanstalten genom vilket pensionsanstalten har vägrat att meddela ett förhandsbeslut om pensionsrätt enligt 1 mom. får inte överklagas genom besvär.

17 § (25.11.2011/1180)
Förhandsbeslut om rätten till delinvalidpension

En arbetstagare har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket det framgår om han eller hon uppfyller villkoren för delinvalidpension. Förhandsbeslutet ges av den kommunala pensionsanstalten, när den skulle ha varit behörig att avgöra en pensionsansökan om arbetstagaren hade ansökt om pension i stället för om förhandsbeslut.

Ett bifallande förhandsbeslut är bindande för den kommunala pensionsanstalten, om en på beslutet grundad pensionsansökan görs inom nio månader eller inom en av arbetstagaren och arbetsgivaren avtalad längre tid från det att förhandsbeslutet vann laga kraft.

18 § (25.11.2011/1180)
Förhandsbeslut om rätten till arbetspensionsrehabilitering

En arbetstagare har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket det framgår huruvida han eller hon uppfyller villkoren för arbetspensionsrehabilitering. Ett bifallande förhandsbeslut är bindande för den kommunala pensionsanstalten, om arbetstagaren lämnar in en rehabiliteringsplan till den kommunala pensionsanstalten inom nio månader från det att förhandsbeslutet har vunnit laga kraft.

4 kap

Sista pensionsanstalt

19 § (25.11.2011/1180)
Sista pensionsanstalt

Bestämmelser om sista pensionsanstalt i pensionsärenden enligt denna lag finns i 7 kap. i lagen om kommunala pensioner.

20 § (25.11.2011/1180)

20 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

21 § (25.11.2011/1180)

21 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

22 § (25.11.2011/1180)

22 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

23 § (25.11.2011/1180)
Den sista pensionsanstaltens kostnader

Har den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt utifrån pensionsskyddet enligt denna lag betalat ut pension enligt andra arbetspensionslagar, eller har en pensionsanstalt inom den privata sektorn eller den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt en annan pensionslag för den offentliga sektorn betalat ut pension enligt denna lag, ska Kyrkans centralfond ta ut dessa pensionskostnader jämte ränta hos denna pensionsanstalt, Statskontoret eller Folkpensionsanstalten eller gottgöra denna pensionsanstalt, Statskontoret eller Folkpensionsanstalten för dessa senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret. För ändamålet kan det tas ut eller betalas förskott. Förskottet räknas ut och betalas av Kyrkans centralfond.

Bestämmelser om grunderna för hur gottgörelsen och betalningen samt förskottet bestäms finns i 183 § i lagen om pension för arbetstagare.

24 § (25.11.2011/1180)

24 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

5 kap

Finansiering av pensionsskyddet

25 §
Pensionsfonden

Pensionsfonden inom Kyrkans centralfond har till uppgift att utjämna beloppet av de årliga pensionsavgifterna som uppbärs till Kyrkans centralfond och att trygga finansieringen av pensionerna i framtiden.

Till pensionsfonden överförs varje år den andel av de pensionsavgifter som tas ut hos arbetsgivarna och arbetstagarna jämte övriga intäkter som inte används till utbetalning av pensioner och andra kostnader i anslutning till pensionsverksamheten. Till kostnaderna för pensionsverksamheten räknas även den tillsynsavgift som fastställs med stöd av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008), justitieförvaltningsavgiften enligt 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) samt en kostnadsandel och verksamhetsbaserad serviceavgift enligt 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006). (25.11.2011/1180)

För placeringen av pensionsfondens medel ansvarar kyrkostyrelsen och direktionen för pensionsfonden inom Kyrkans centralfond så som föreskrivs särskilt. Finansinspektionen utövar tillsyn över den placeringsverksamhet som pensionsfonden idkar. (25.11.2011/1180)

26 §
Arbetsgivarens pensionsavgift

Arbetsgivarna ska till Kyrkans centralfond betala en pensionsavgift för betalning av pensioner och familjepensioner. Pensionsavgiften beräknas, enligt de grunder som kyrkomötet fastställt, på den lön som under respektive finansår har betalats till en arbetstagare som omfattas av pensionsskyddet. Till lönen hänförs också fri bostad inklusive värme. Arbetsgivaren ska dessutom betala invalidpensionernas självriskandelar, vilka bestäms enligt de grunder som kyrkomötet fastställt.

Kyrkomötet fastställer de grunder enligt vilka en i 3 § 2 mom. angiven förening, annan sammanslutning, stiftelse eller anstalt är skyldig att delta i kostnaderna för pensionsskyddet enligt denna lag. Kyrkans centralfond beslutar om huruvida ersättning ska betalas till Kyrkans centralfond för pensionsskydd för den som är anställd hos en mellankyrklig eller motsvarande organisation eller hos en annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling för arbete bland finländska utvandrare, samt om ersättningens storlek.

Arbetsgivaren ska redovisa pensionsavgiften till Kyrkans centralfond så som centralfonden bestämmer.

27 §
Arbetstagarens pensionsavgift

Arbetstagarna ska till Kyrkans centralfond betala arbetstagarens pensionsavgift. Arbetstagarens pensionsavgift är lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, som regleras i 153 § i lagen om pension för arbetstagare.

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagarens pensionsavgift på de inkomster som ska beaktas i pensionen för en arbetstagare samt redovisar pensionsavgiften till Kyrkans centralfond så som centralfonden bestämmer.

Om arbetstagarens pensionsavgift på grund av ett uppenbart fel inte har innehållits i samband med en löneutbetalning, kan arbetsgivaren innehålla avgiften i samband med högst de två därpå följande löneutbetalningarna.

Om tillräcklig penninglön för innehållning av arbetstagarens pensionsavgift inte har betalats till en arbetstagare i samband med en löneutbetalning, men han eller hon ändå intjänar pensionsskydd, kan arbetsgivaren innehålla avgiften inom ett år i samband med följande löneutbetalningar.

28 §
Arbetsgivarens ansvar för pensionsavgifterna

För pensionsavgiften, som består av arbetsgivarens pensionsavgift enligt 26 § och arbetstagarens pensionsavgift enligt 27 §, svarar arbetsgivaren gentemot Kyrkans centralfond så som föreskrivs om arbetsgivarens pensionsavgift.

29 §
Återbetalning av pensionsavgift som innehållits utan grund och preskription av återbetalning

Arbetsgivaren ska på arbetstagarens yrkande till arbetstagaren återbetala en pensionsavgift som har innehållits utan grund.

Återbetalningen av en pensionsavgift som innehållits utan grund preskriberas fem år efter den dag då arbetsgivarens avgift betalades eller arbetstagarens avgift innehölls, om preskriptionen inte avbryts före det. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa. Preskriptionstiden på fem år kan förlängas på det sätt som anges i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

30 §
Preskription av pensionsavgifter

Kyrkans centralfond ska påföra en pensionsavgift som baserar sig på denna lag inom fem år från avgiftens förfallodag.

Utökas en arbetstagares arbetsinkomst retroaktivt med till pension berättigande arbetsinkomster som är mer än fem år gamla, ska Kyrkans centralfond på basis av dessa arbetsinkomster påföra pensionsavgiften inom tio år från den dag då denna avgift för anställningen i fråga hade förfallit till betalning.

31 §
Dröjsmålsränta på pensionsavgift

En arbetsgivare som har försummat att betala pensionsavgiften inom utsatt tid ska betala dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

32 §
Utsökning av pensionsavgifter

En pensionsavgift som påförts av Kyrkans centralfond får inklusive dröjsmålsränta utmätas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

6 kap

Utlämnande, erhållande och innehav av uppgifter

33 § (25.11.2011/1180)

33 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

34 § (25.11.2011/1180)

34 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

35 §
Arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter

Arbetsgivaren är skyldig att lämna Kyrkans centralfond uppgifter om löner och arvoden för de anställningar som fortgår vid kalenderårets slut samt övriga uppgifter som gäller arbetsgivarens betalningsskyldighet. Om arbetsgivaren underlåter att lämna Kyrkans centralfond de ovan avsedda uppgifterna eller de uppgifter som avses i 146 § 2 mom. i lagen om kommunala pensioner eller lämnar dem senare än vad som förutsätts i de föreskrifter som Kyrkans centralfond utfärdat med stöd av 4 mom. i denna paragraf eller 146 § 6 mom. i lagen om kommunala pensioner, kan det bestämmas att den pensionsavgift som avses i 26 § i denna lag ska betalas med skälig förhöjning, dock till högst det dubbla beloppet. (25.11.2011/1180)

Arbetsgivaren är skyldig att på begäran lämna Kyrkans centralfond och en besvärsinstans som avses i denna lag sådana uppgifter om arbete och arbetsförhållanden i fråga om arbetstagare som omfattas av denna lag samt övriga motsvarande uppgifter som kan erhållas av arbetsgivaren och som är nödvändiga för ordnandet av pensionsskyddet och för avgörandet av ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som i övrigt är nödvändiga för verkställigheten av uppdrag enligt denna lag.

När arbetsgivaren ombeds att lämna uppgifter som behövs för behandlingen av en arbetstagares pensions- eller rehabiliteringsärende, får till arbetsgivaren utan arbetstagarens samtycke lämnas endast sådana sekretessbelagda uppgifter om arbetstagaren som är nödvändiga för specifikation av de uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i det ärende som är under behandling.

Kyrkans centralfond för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf och 36 §. Kyrkans centralfond har rätt att utfärda föreskrifter för arbetsgivarna om när och i vilken form uppgifterna ska lämnas till Kyrkans centralfond. (25.11.2011/1180)

36 § (25.11.2011/1180)
Rätt att få uppgifter för avgörande av ärenden och verkställighet av lagstadgade uppgifter

Kyrkans centralfond har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av arbetsgivaren, av försäkrings- och pensionsanstalter som verkställer lagstadgad försäkring samt av myndigheter och andra som omfattas av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet få de uppgifter som är nödvändiga vid fullgörandet av uppgifter som föreskrivs i denna lag.

Kyrkans centralfond har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av den kommunala pensionsanstalten få de uppgifter om pensionsskyddet och bestämmandet av det för personer som omfattas av denna lag vilka är nödvändiga vid fullgörandet av de uppgifter som Kyrkans centralfond har enligt denna lag.

Kyrkans centralfond har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som den enligt denna lag har rätt att få. Om uppgifterna behövs i en viss form och detta förorsakar den som lämnar ut uppgifterna betydande merkostnader, ska kostnaderna dock ersättas.

37 § (25.11.2011/1180)
Lämnande och erhållande av uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 35 och 36 § tillämpas i fråga om rätten att lämna och erhålla uppgifter som gäller pensionsskyddet enligt denna lag bestämmelserna i 11 kap. i lagen om kommunala pensioner.

38 §
Kyrkans centralfonds inspektionsrätt

Kyrkans centralfond har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av i detta kapitel avsedda uppgifter som utlämnats av arbetsgivaren.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har Kyrkans centralfond rätt att av de övriga pensionsanstalter som utför uppgifter enligt arbetspensionslagarna och av Pensionsskyddscentralen få sådana uppgifter som är nödvändiga för granskningen av uppgifter enligt 1 mom.

39 § (25.11.2011/1180)

39 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

40 § (25.11.2011/1180)

40 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

41 § (25.11.2011/1180)

41 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

42 § (25.11.2011/1180)

42 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

7 kap

Ändringssökande och återkrav

43 § (25.11.2011/1180)
Att söka ändring

Ett beslut som den kommunala pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i lagen om kommunala pensioner.

I ett beslut som Kyrkans centralfond har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Bestämmelser om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut som den kommunala pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag finns i 162 § i lagen om kommunala pensioner.

44 § (25.11.2011/1180)

44 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

45 § (25.11.2011/1180)

45 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

46 § (25.11.2011/1180)

46 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

47 § (25.11.2011/1180)

47 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

48 § (25.11.2011/1180)

48 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

49 § (25.11.2011/118)

49 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

50 § (25.11.2011/1180)

50 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

51 § (25.11.2011/1180)

51 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

52 § (25.11.2011/1180)

52 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

53 §
Grundbesvär över debitering

En part får anföra grundbesvär om han eller hon anser att en debitering som med stöd av 30 § i denna lag påförts av Kyrkans centralfond eller att en innehållning av arbetstagarens pensionsavgift som arbetsgivaren verkställt med stöd av 27 § strider mot lag eller avtal. Grundbesvär ska anföras skriftligen hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden inom två år från ingången av året efter det år under vilket fordran påfördes eller debiterades. I övrigt iakttas vad som i lagen om kommunala pensioner föreskrivs om sökande av ändring och undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut när det gäller pensionsärenden. (25.11.2011/1180)

Om grundbesvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter bestäms om grundbesvär.

54 § (25.11.2011/1180)
Återkrav av pension och annan förmån som betalats utan grund

Om pension, rehabiliteringsförmån eller ersättning för kostnader för yrkesinriktad rehabilitering har betalats till ett större belopp än vad mottagaren har rätt till, ska den kommunala pensionsanstalten återkräva den pension, rehabiliteringsförmån eller ersättning som betalats utan grund. Den kommunala pensionsanstalten kan helt eller delvis avstå från att återkräva en pension eller någon annan förmån som betalats utan grund, om detta anses skäligt och betalningen av pensionen eller förmånen inte kan anses ha berott på pensionstagarens eller dennes företrädares svikliga förfarande. Den kommunala pensionsanstalten kan avstå från att återkräva en pension eller någon annan förmån som betalats utan grund även när det belopp som ska återkrävas är ringa.

Beslut om återkrav av en pension eller någon annan förmån som betalats utan grund ska fattas inom fem år räknat från den dag pensionen eller förmånen betalades ut. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet meddelades, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid löpa. Preskriptionstiden på fem år kan förlängas på det sätt som anges i 11 § 3 mom. i lagen om preskription av skulder.

55 § (25.11.2011/1180)
Kvittning av pension och annan förmån som betalats utan grund

Den kommunala pensionsanstalten kan också återkräva pension eller någon annan förmån som den betalat utan grund genom kvittning mot framtida pensionsposter. Från den pensionspost som i varje enskilt fall ska betalas ut får dock inte utan pensionstagarens medgivande dras av mer än en sjättedel av den del av pensionsposten som återstår efter det att förskott på skatt enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) har innehållits.

Om den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt genomför återkravet genom kvittning, ska såsom den pensionspost som avses i 1 mom. betraktas det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt ska betala.

8 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

56 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Genom denna lag upphävs

1) pensionslagen av den 20 maj 1966 för evangelisk-lutherska kyrkan (298/1966) jämte ändringar, och

2) lagen av den 10 april 1970 om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (258/1970) jämte ändringar.

57 § (25.11.2011/1180)

57 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.

58 §
Kyrkans familjepensionskassa

Den som vid denna lags ikraftträdande åtnjuter pension enligt stadgarna för kyrkans gamla familjepensionskassa, är berättigad till kassapensionen på tidigare villkor.

59 § (25.11.2011/1180)
Annan än i denna lag avsedd anställning

Efter att ha hört Kyrkans centralfond får den kommunala pensionsanstalten av särskilda skäl bestämma att såsom pensionstid helt eller delvis ska räknas den tid under vilken en person efter fyllda 23 år innehaft även en annan än i 3 § avsedd anställning, dock inte anställning efter den 31 december 2004.

60 § (25.11.2011/1180)
Övergångsbestämmelser om preskriptionstider

Den fem år långa preskriptionstiden enligt 29 § 2 mom., 30 § 1 mom. och 54 § 2 mom. tillämpas från ingången av 2013. Under åren 2007 och 2008 är den nämnda preskriptionstiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. Vid beräkningen av preskriptionstiderna beaktas även tiden före denna lags ikraftträdande.

61 §
Andra bestämmelser som ska tillämpas på införandet av denna lag

I fråga om fastställandet av pension för tiden före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

I fråga om införandet av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006).

RP 5/2008, ShUB 3/2008, RSv 12/2008

Ikraftträdelsestadganden:

14.8.2009/640:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på pensionsansökningar som anhängiggörs nämnda dag eller därefter. I stället för ovan nämnda bestämmelser, tillämpas dock motsvarande bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft, om en arbetstagare inte har arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna efter 2004.

Trots vad som föreskrivs i 19 § tillämpas arrangemanget med sista pensionsanstalt inte, om en pensionsanstalt som omfattas av arrangemanget tillämpar de bestämmelser i arbetspensionslagarna som gällde före den 1 januari 2005 och en annan tillämpar de bestämmelser i arbetspensionslagarna som trädde i kraft vid ingången av 2005 eller därefter, om inte dessa pensionsanstalter kommer överens om att iaktta arrangemanget med sista pensionsanstalt. Detsamma gäller en situation där en pensionsanstalt inom den privata sektorn är sista pensionsanstalt och en arbetstagare ansöker om invalidpension som på grundval av 50 § 3 mom. i lagen om statens pensioner beviljas som ålderspension i stället för invalidpension.

Beloppet enligt 21 § i denna lag motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2009, ShUB 17/2009, RSv 75/2009

25.11.2011/1180:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Denna lag tillämpas även på pensionsärenden som är anhängiga vid Kyrkans centralfond när lagen träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 30/2011, ShUB 3/2011, RSv 20/2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.