Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

7.2.2008/90

Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 28.6.2017/491, som gäller fr.o.m. 1.9.2017.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 2, 7 och 13 § i lagen av den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 § (15.1.2009/10)
Ministeriets uppgifter

Till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter hör:

1) främjande av hälsa och funktionsförmåga samt förebyggande av sjukdomar,

2) social välfärd samt förebyggande av sociala problem,

3) social- och hälsovårdstjänster samt planering av och statsandel för social- och hälsovården,

4) tryggande av barns, ungas och familjers välbefinnande,

5) avbytarservice för lantbruksföretagare,

6) alkohol- och narkotikaärenden,

7) läkemedelsförsörjning,

8) företagshälsovård,

9) hälsoskydd och övervakning av strålskador och kemikalier samt genteknologisk kontroll,

10) utkomstskydd,

11) reglering av försäkringsverksamheten,

12) arbetarskydd och skogsavlöning,

13) jämställdhet mellan kvinnor och män,

14) fördelning av Penningautomatföreningens avkastning,

15) ärenden som gäller Folkpensionsanstalten.

2 § (29.12.2009/1839)
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till ministeriets ansvarsområde

Till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde hör:

1) Institutet för hälsa och välfärd,

2) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet,

3) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,

4) Strålsäkerhetscentralen,

5) besvärsnämnden för social trygghet,

6) besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden,

7) arbetshälsoinstitutet,

8) arbetarskyddsförvaltningen,

9) jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå,

10) barnombudsmannen och barnombudsmannens byrå,

11) Penningautomatföreningen,

12) Alko Ab,

13) arbetarskyddsfonden,

14) Utbildningsfonden,

15) arbetslöshetsförsäkringsfonden,

16) nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan.

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande avdelningar:

1) förvaltnings- och planeringsavdelningen,

2) försäkringsavdelningen,

3) avdelningen för främjande av välfärd och hälsa,

4) avdelningen för social- och hälsovårdstjänster,

5) arbetarskyddsavdelningen.

(1.7.2010/660)

Utanför avdelningarna står såsom särskilda resultatgrupper enheten för internationella frågor, enheten för information och kommunikation, stabsenheten samt beredskapsenheten.

Om arbetsfördelningen mellan avdelningarna och de särskilda resultatgrupperna bestäms i ministeriets arbetsordning.

Avdelningarna kan uppdelas i resultatgrupper. Om den interna organisationen inom en avdelning och en särskild resultatgrupp bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrift som fastställs av chefen för avdelningen eller resultatgruppen.

Den interna revisionen underlyder kanslichefen.

4 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av ministern. Tjänstemännen vid ministeriet avgör dock i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § reglementet för statsrådet nämnda ärenden, som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skulle avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen, avdelningschefen och chefen för en resultatgrupp i ett ärende som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

Arbetarskyddsavdelningen är oberoende vid skötseln av uppgifter som hör till arbetarskyddsmyndigheterna.

Till social- och hälsovårdsministeriet anknutna jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen är oberoende vid skötseln av uppgifter som är dem föreskrivna.

5 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms närmare om ledningen av ministeriet och ledningsgrupperna vid ministeriet, de ledande tjänstemännens uppgifter, kanslichefens ställföreträdare, beredningen av ärenden vid ministeriet, delegering av beslutanderätt till ministeriets föredragande tjänstemän samt om styrning av ministeriets förvaltningsområde.

Ministeriets arbetsordning utfärdas av social- och hälsovårdsministern. När flera än en minister har förordnats till ministeriet godkänner respektive minister arbetsordningen för sitt verksamhetsområde.

6 § (1.7.2010/660)
Ledande tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en avdelningschef.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör. De biträdande avdelningschefer som avlagt juris kandidatexamen har titeln regeringsråd, och de biträdande avdelningschefer som avlagt medicine licentiatexamen har titeln medicinalråd. De övriga biträdande avdelningscheferna vid försäkringsavdelningen har titeln försäkringsråd, de övriga biträdande avdelningscheferna vid förvaltnings- och planeringsavdelningen har titeln finansråd och de övriga biträdande avdelningscheferna vid avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och avdelningen för social- och hälsovårdstjänster har titeln socialråd.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänstemän

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefen högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken ådagalagd ledarförmåga och ledarerfarenhet, (4.8.2011/943)

2) för avdelningschef högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver och god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt i praktiken ådagalagd ledarförmåga och ledarerfarenhet, (4.8.2011/943)

3) för biträdande avdelningschef och för annan tjänsteman som verkar som chef för en resultatgrupp högre högskoleexamen, som för regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken ådagalagd ledarförmåga,

4) för andra råd och konsultativa tjänstemän än de som verkar som chef för en resultatgrupp, högre högskoleexamen, som för regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten,

5) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten.

8 §
Befogenhet att utnämna tjänstemän

Om utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen.

Om utnämning av avdelningschef, överdirektör och annan direktör, biträdande avdelningschef, regeringsråd och annat råd, konsultativ tjänsteman och regeringssekreterare bestäms i reglementet för statsrådet.

Om utnämning och anställning av jämställdhetsombudsmannen och den övriga personalen vid jämställdhetsombudsmannens byrå samt om utnämning och anställning av barnombudsmannen och den övriga personalen vid barnombudsmannens byrå bestäms särskilt.

Övriga tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

9 §
Förordnande om beredning

Kanslichefen kan bestämma att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har i enskilda fall avdelningschefen och chefen för en resultatgrupp i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 21 augusti 2003 om social- och hälsovårdsministeriet (759/2003) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

15.1.2009/10:

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2009/1839:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1.7.2010/660:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

4.8.2011/943:

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.