Beaktats t.o.m. FörfS 141/2021.

28.12.2007/1477

Lag om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 22.12.2011/1413, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas då understöd beviljas för den riksomfattande utvecklingen av och forskningen kring landsbygden samt för forskningen kring jordbruk och livsmedelsekonomi.

Bästämmelser om projektstöd som ingår i programmet för utveckling av landsbygden finns i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006). Bestämmelser om stöd för forskning kring renhushållning och naturnäringar finns i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011). (26.8.2011/997)

2 mom. har ändrats genom L 997/2011, som träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Den tidigare formen lyder:

I fråga om projektstöd som ingår i programmet för utveckling av landsbygden gäller vad som föreskrivs i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006). I fråga om stöd för forskning kring renhushållning och naturnäringar gäller lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000).

2 §
Finansiering

Understöd kan beviljas av medel som för ändamålet anvisats i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

3 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas sådana fysiska personer, privaträttsliga sammanslutningar och offentligrättsliga samfund eller stiftelser som har tillräckliga förutsättningar att genomföra projekt.

4 §
Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för forsknings- och utvecklingsverksamhet som på ett för hela riket betydelsefullt sätt främjar landsbygdens utveckling och de landsbygdspolitiska målsättningarna.

Dessutom kan understöd beviljas för forskningsverksamhet av övergripande nytta för jordbruket och livsmedelsekonomin.

Understöd beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader för verksamhet som avses i 1 och 2 mom.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om verksamhet som understöds och om godtagbara kostnader.

5 §
Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd

På understöd som beviljas såsom statligt stöd enligt artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas de bestämmelser om villkor och begränsningar för beviljande av statliga stöd som ingår i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om tillämpning av bestämmelserna om statliga stöd på understöd som avses i denna lag.

6 §
Samarbetsgruppen för landsbygdspolitik

Den samarbetsgrupp för landsbygdspolitik som avses i 17 § i regionutvecklingslagen (602/2002) deltar i beviljandet av understöd enligt 4 § 1 mom. genom att ge utlåtande om fördelningen av de för finansiering av understöd disponibla medlen.

När det gäller samarbetsgruppens uppgifter enligt 1 mom. tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På medlemmarna i den samarbetsgrupp som sköter uppgiften tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas i samband med skötseln av uppgifterna tillämpas skadeståndslagen (412/1974).

Samarbetsgruppen för landsbygdspolitik tillsätts av statsrådet och den verkar i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet godkänner ett reglemente för samarbetsgruppen.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om samarbetsgruppens verksamhet samt om finansieringen av den.

7 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På understöd som avses i denna lag tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001). Jord- och skogsbruksministeriet verkar som den statsbidragsmyndighet som avses i den nämnda lagen.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 113/2007, JsUB 6/2007, RSv 121/2007

Ikraftträdelsestadganden:

26.8.2011/997:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 247/2010, JsUB 34/2010, RSv 353/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.