Beaktats t.o.m. FörfS 361/2023.

11.10.2007/893

Statsrådets förordning om registrering av fordon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 25.2.2021/162, som gäller fr.o.m. 1.3.2021.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller

1) registrering av fordon som avses i fordonslagen (1090/2002),

2) tillfällig användning i trafik av ett fordon som inte har genomgått första registrering eller som avställts,

3) förhandsanmälan av fordon,

4) registrering av fordon för bilinteckning.

2 § (19.12.2018/1186)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) register det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017),

2) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i lagen om transportservice,

3) den som utför registrering Transport- och kommunikationsverket och avtalsregistrerare,

4) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av en bil, trafikförsäkring och användningsändamål första gången antecknas i registret i Finland,

5) förhandsanmälan anmälan om uppgifter om ett nytt eller halvfärdigt fordon till den registeransvarige före den första registreringen,

6) avställning att ett fordon som registrerats första gången tas ur trafik tillfälligt och att uppgift om detta antecknas i registret,

7) påställning att ett fordon som registrerats första gången och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i registret,

8) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik i Finland och att uppgift om detta antecknas i registret,

9) ändringsregistrering den åtgärd då ändringar som har skett i uppgifterna om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av en bil, trafikförsäkring och användningsändamål antecknas i registret,

10) registreringsanmälan anmälan om uppgifter om första registrering, ändringsregistrering eller användning i trafik av ett fordon till den som utför registrering,

11) registreringsintyg ett dokument om första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning som utfärdats av den som utför registrering och som intygar att fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt fordonets tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för anmälan av förändringar i registeruppgifterna,

12) förhandsanmälningsintyg ett intyg över att fordonet har förhandsanmälts och av vars del I framgår uppgifter om förhandsanmälaren samt fordonets tekniska data och vars del II är avsedd för lämnande av registreringsanmälan,

13) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

14) registreringsskylt en skylt som fästs på fordonet och anger fordonets registreringstecken,

15) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som ska fästas på fordonet,

16) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

17) skrotningsintyg ett intyg enligt 10 § i statsrådets förordning om skrotfordon (123/2015) eller ett motsvarande skrotningsintyg som utfärdats i en EES-stat,

18) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar,

19) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk person som är bilens huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller, om bilen inte har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som ansvarar för användningen av en bil ska ha körrätt minst för fordon av klass B,

20) certifikat en identifikationskod som visar äganderätten till ett fordon och som ska lämnas till en förhandsanmälare enligt 65 a § i fordonslagen eller till den i registret antecknade ägaren av fordonet.

Fordonets ibruktagningsdag anses vara den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl ska antecknas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen.

L om registrering av fordon 1100/1998 har upphävts genom L om registrering av fordon 175/2015 som gäller fr.o.m. 16.11.2015. F om skrotfordon 581/2004 har upphävts genom F om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon 123/2015. Se F 123/2015 10 §.

2 kap

Registreringsanmälan

3 § (15.10.2015/1265)
Anmälningsskyldig

Ägaren till ett fordon har rätt att göra en registreringsanmälan. Om fordonet har flera ägare har var och en av ägarna rätt att göra en registreringsanmälan.

Fordonets innehavare har rätt att göra en registreringsanmälan endast om påställning och avställning av ett fordon, om ändring av fordonets användningsändamål eller ändring av verksamhetsställe för den sammanslutning som är fordonets innehavare. Om fordonet har flera innehavare har var och en av innehavarna rätt att göra en ovan avsedd registeranmälan.

4 § (15.10.2015/1265)
Handlingar för registreringsanmälan samt certifikat

Registreringsanmälan ska göras med hjälp av senast utfärdade, gällande:

1) certifikat,

2) del II av förhandsanmälningsintyget, när det är fråga om första registrering av ett fordon som har förhandsanmälts som färdigt fordon,

3) del II av registreringsintyget, när det är fråga om avställning, påställning, ändringsregistrering av ett fordon eller sådan slutlig avregistrering som avses i 13 §,

4) del II av intyget över registreringsbesiktning, när det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält registreringsbesiktigat fordon eller ett fordon som har förhandsanmälts som icke färdigbyggt fordon eller påställning av ett registreringsbesiktigat fordon,

5) skrotningsintyg, när det är fråga om slutlig avregistrering av ett fordon,

6) del II av intyget över enskilt godkännande, när det är fråga om första registrering av ett färdigbyggt fordon.

Om en sådan handling eller ett sådant certifikat som avses i 1 mom. har förkommit, ska anmälan göras med en ny handling eller med hjälp av ett nytt certifikat som har inhämtats av den som utfärdat handlingen eller certifikatet.

Den som i registret redan antecknats som fordonets ägare eller innehavare kan göra en registreringsanmälan också utan det certikat eller den handling som avses i 1 mom.

4 a § (15.10.2015/1265)

4 a § har upphävts genom F 15.10.2015/1265.

5 § (19.12.2018/1186)
Särskilda registreringsanmälningar

När det är fråga om ett fordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller ett fordon som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) kan anmälan om avställning göras på en av Transport- och kommunikationsverket fastställd avregistreringsblankett som skickas till verket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

När det är fråga om andra fordon än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts eller andra än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har övergått i kommunens ägo enligt den lag som nämns i 1 mom. kan anmälan om slutlig avregistrering göras på en av Transport- och kommunikationsverket fastställd avregistreringsblankett som skickas till verket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

En sådan insamlare eller behandlare som avses i 58 § i avfallslagen kan göra en anmälan om slutlig avregistrering av ett fordon på en avregistreringsblankett som har fastställts av Transport- och kommunikationsverket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. Försäkringsbolaget gör via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form den registreringsanmälan som gäller ändring av trafikförsäkringsuppgift.

6 § (15.10.2015/1265)
Bestämmelser om registreringsanmälan

En registreringsanmälan om ändringsregistrering ska göras senast inom sju dagar efter den ändring som ska antecknas i registret.

Den som gör en registreringsanmälan ska identifieras när han eller hon personligen ger in en anmälan till en avtalsregistrerare. Den som gör anmälan ska i den elektroniska tjänst som tillhandahålls av den som utför registrering identifieras med sådan stark autentisering som avses i 2 § 1 punkten i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Registreringsanmälan behöver inte göras när det är fråga om ändring av en fysisk persons namn, adress eller hemkommun eller när en person avlidit.

7 §
Utredningar som skall fogas till registreringsanmälan

Till registreringsanmälan skall fogas behövliga utredningar om att de förutsättningar som avses i 66 och 66 b–66 e § i fordonslagen är uppfyllda.

En utredning om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet behöver inte läggas fram särskilt i samband med den första registreringen, om fordonet har förhandsanmälts eller den som importerat fordonet är en registrerad skattskyldig enligt bilskattelagen (1482/1994).

8 § (15.10.2015/1265)

8 § har upphävts genom F 15.10.2015/1265.

9 § (19.12.2018/1186)
Registreringsanmälan om fordon som ägs av en minderårig person

Om en minderårig anmäls som ägare till ett fordon och han eller hon inte innehar körkort som berättigar till framförande av fordonet, ska samtidigt även den innehavare som vid anmälningstidpunkten använder fordonet och som innehar körkort som berättigar till framförande av fordonet anmälas.

Om en minderårig anmäls som ägare till ett fordon som får framföras utan körkort och han eller hon på grund av sin ålder inte får framföra fordonet, ska samtidigt även den innehavare som använder fordonet och som på grund av sin ålder får framföra fordonet anmälas.

10 §
Anteckning av registreringen

Den som utför registrering skall granska en anmälan som lämnats in och dess bilagor. Den som utför registrering skall anteckna fordonet eller ändringar av uppgifterna om fordonet i registret på basis av de uppgifter som den anmälningsskyldige lämnat, om villkoren för registrering uppfylls.

11 § (15.10.2015/1265)
Användning av ett fordon innan ett registreringsbeslut har fattats

Det tillfälliga intyg över att en registreringsanmälan getts in som beviljats av den som utför registreringen berättigar, om det inte finns något annat hinder, till användning av fordonet tills ett beslut om första registrering eller ändringsregistrering har uppdaterats i registret. Det tillfälliga intyget är dock i kraft högst 30 dagar.

3 kap

Avställning och slutlig avregistrering

12 § (19.12.2018/1186)
Avställning

En registreringsanmälan om avställning av ett fordon ska göras, om fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland eller av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland.

Transport- och kommunikationsverket ska avställa ett fordon, om en registreringsmyndighet i utlandet eller landskapet Åland meddelar verket att fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland.

13 § (29.3.2012/154)
Slutlig avregistrering

Ett fordon anses vara på annat sätt bevisligen förstört enligt 66 e § i fordonslagen, om

1) ett fordon i kategori M1 eller N1 har förstörts så att fordonet inte kan lämnas in till en sådan insamlare eller behandlare som avses i 58 § i avfallslagen; en myndighetsutredning om att fordonet har förstörts ska visas upp,

2) en tillförlitlig utredning lämnas om att ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har förstörts, skrotats eller demonterats,

3) ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts, eller

4) ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon och klassificerats som skrotfordon enligt nämnda lag och en anmälan om slutlig avregistrering av fordonet har gjorts för anteckning i registret.

Ett fordon antecknas vara slutligt avregistrerat den dag då skrotningsintyget har utfärdats eller den dag då fordonet på annat sätt bevisligen har förstörts. Av särskilda skäl kan ett fordon antecknas som slutligt avregistrerat även vid ett tidigare datum.

4 kap

Anmälan om överlåtelse

14 §
Anmälan om överlåtelse

Fordonets tidigare ägare kan meddela den nya ägarens namn till den som utför registrering för anteckning i registret, om den nya ägarens adress och fordonets överlåtelsedatum samtidigt anmäls.

15 §
Anmälan om att innehavet av ett fordon upphör

Fordonets tidigare innehavare kan meddela att innehavet upphör till den som utför registrering för anteckning i registret, om dagen för upphörandet samtidigt anmäls.

16 § (19.12.2018/1186)
Anmälan om överlåtelse av fordon till en okänd

Om fordonets tidigare ägare har överlåtit fordonet till en okänd, kan Transport- och kommunikationsverket på den tidigare ägarens anmälan, efter att ha fått en tillförlitlig utredning om överlåtelsen, i registret göra en anteckning om att fordonet överlåtits till en okänd. Överlåtelsen av fordonet anses ha skett den dag Transport- och kommunikationsverket fått den tidigare ägarens anmälan och en sådan utredning om överlåtelsen som Transport- och kommunikationsverket anser vara tillförlitlig.

5 kap

Registreringshandlingar

17 § (28.12.2018/1309)
Utfärdande av förhandsanmälningsintyg

Den som har gjort en förhandsanmälan har rätt att få ett förhandsanmälningsintyg ur registret efter det att ett fordon har förhandsanmälts.

18 § (15.10.2015/1265)
Utfärdande av registreringsintyg

Del I och del II av registreringsintyget ska på begäran ges till fordonets ägare och del I av registreringsintyget till fordonets innehavare.

Den som utför registreringen kan av grundad anledning ge en sådan kopia av del I av registreringsintyget som gäller en bestämd tid. Vad som i denna förordning föreskrivs om skyldigheten att medföra del I av registreringsintyget i fordonet gäller också en kopia.

19 § (15.10.2015/1265)

19 § har upphävts genom F 15.10.2015/1265.

20 § (15.10.2015/1265)

20 § har upphävts genom F 15.10.2015/1265.

6 kap

Registreringsskyltar

21 § (19.12.2018/1186)
Överlämnande av registreringsskyltar

Bestämmelser om överlämnande av registreringsskyltar finns i 66 a § 3 mom. i fordonslagen.

Efter det att ett nytt, färdigt fordon har förhandsanmälts kan fordonets registreringsskyltar ges till den som har gjort förhandsanmälan.

För bilar, snöskotrar och tunga snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. På ansökan kan Transport- och kommunikationsverket ge en tilläggsskylt för ett fordon. (28.12.2018/1309)

22 §
Fastsättning av registreringsskyltar

Registreringsskyltarna för ett fordon får inte fästas på fordonet före fordonets första registrering och ibruktagning i trafik i Finland.

Registreringsskyltarna ska fästas fram och bak på en bil, framtill eller baktill på en traktor och ett motorredskap, på vardera sidan av en snöskoter och tung snöskoter och baktill på övriga fordon på de ställen som reserverats för skyltarna, antingen i tvärgående riktning i förhållande till fordonet, i upprätt ställning eller med en lutning av högst 30 grader så att nedre kanten är utåt och så att ingen del av fordonet eller någon utrustning ens delvis täcker ded. Registreringsskylten ska vid behov förses med ett underlag eller en ram så att den inte skadas då fordonet används. Registreringsskylten får inte vikas, delas eller övertäckas och på den får det inte fästas klistermärken eller andra märken eller skyltar. (28.12.2018/1309)

Ändarna på de skruvar som fäster registreringsskyltarna skall målas i samma färg som skyltens botten eller täckas med en propp i samma färg som botten.

Registreringsskyltar på en bil som används för tillståndspliktig godstrafik skall fästas i en separat gul ram med upphöjd kant vars bredd är 20 mm och som omger skyltarna.

23 §
Användning av registreringsskyltar

För ett fordon får inte användas och på det inte fästas andra registreringsskyltar eller förflyttningsmärken än de som hör till fordonet och inte heller andra sådana skyltar eller bokstavs- eller sifferkombinationer som på ett vilseledande sätt påminner om en registreringsskylt, ett registreringstecken, ett förflyttningsmärke eller någon annan stats nationalitetsbeteckning.

Registreringsskyltarna skall kunna läsas utan svårighet i trafiken.

24 § (19.12.2018/1186)
Förstörda eller förkomna registreringsskyltar

En ny registreringsskylt i stället för en förkommen eller förstörd registreringsskylt ska begäras av den som utför registrering. Samtidigt ska det läggas fram en skriftlig redogörelse för hur registreringsskylten förkommit. En anteckning i registret i samband med beställningen av en ny registreringsskylt av den som utför registrering ger med avvikelse från 23 § rätt att på fordonet i högst en månads tid använda någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken. Transport- och kommunikationsverket kan vid behov på begäran förlänga tidsfristen.

25 § (15.5.2008/320)
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

1) registreringsskyltarna för bilar och släpvagnar upptar två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten; registreringsskyltarna för bilar och släpvagnar upptar även nationalitetsbeteckning, om inte något annat föreskrivs nedan,

2) registreringsskyltarna för fordon i kategori L upptar ett högst tresiffrigt tal och två eller tre bokstäver i svart på vit reflekterande botten; registreringsskyltarna för fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e upptar även nationalitetsbeteckning, om inte något annat föreskrivs nedan,

3) registreringsskyltarna för snöskotrar, tunga snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten, (28.12.2018/1309)

4) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters diplomatiska beskickningar och konsulat med utsänd konsul samt andra beskickningar i samma ställning samt på fordon som tillhör en diplomatisk representant, utsänd konsul eller någon som jämställs med dessa upptar bokstäverna CD och ett av utrikesministeriet fastställt högst fyrsiffrigt tal i vitt på blå reflekterande botten; registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria fordon som tillhör nämnda beskickningar och medlemmar av deras personal upptar bokstaven C och ett av utrikesministeriet fastställt högst femsiffrigt tal i vitt på blå reflekterande botten,

5) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen,

6) registreringsskyltarna för ett exportregistrerat fordon (exportskyltar) upptar nationalitetsbeteckning, en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal och den månad då registreringen upphör,

7) en provnummerskylt upptar bokstäverna KOE, en bokstav och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten,

8) en tullskylt upptar en bokstav, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN i röd färg på vit reflekterande botten.

Ett fordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i 1 mom. 1 och 2 punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning, om fordonet tidigare har haft sådana skyltar eller om ett fordon som importerats från utlandet har tagits i bruk före 1972.

Museifordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i 1 mom. 1 eller 2 punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning. Museifordon i kategori L kan dessutom ges registreringstecken som upptar två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal.

Siffror i registreringsskyltar avskiljs från bokstäver med ett streck.

26 § (19.12.2018/1186)
Fastställande av registreringstecken

För ett fordon ges ett registreringstecken som bestäms slumpmässigt, om inte något annat föreskrivs i 25 §. Transport- och kommunikationsverket kan dock för ett fordon på ansökan ge ett fordonsspecifikt registreringstecken (specialtecken) som specificeras i ansökan. Registreringsskyltar som upptar ett specialtecken överlåts av den som utför registrering.

På ansökan riktad till den som utför registrering kan för ett fordon ges ett registreringstecken som fordonet har haft tidigare. Ett sådant registreringstecken betraktas inte som ett specialtecken.

Registreringstecknet för ett avställt fordon vars registreringsskyltar har lämnats tillbaka till den som utför registrering kan reserveras för fordonet i fråga under en oavbruten avställningsperiod av högst ett år.

Om fordonets registreringsskyltar har förkommit eller blivit stulna, ges ett nytt registreringstecken för fordonet, om inte något annat följer av särskilda skäl.

27 §
Nationalitetsbeteckning

Registreringsskyltar för bilar, fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e, släpvagnar och exportregistrerade fordon upptar en nationalitetsbeteckning enligt definitionen i bilagan till rådets förordning (EG) nr 2411/98 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade. I Finland är beteckningen enligt artikel 2.1 i förordningen för den medlemsstat där fordonet är registrerat FIN. (15.5.2008/320)

På ansökan ges för bilar, fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e samt släpvagnar registreringsskyltar som saknar den nationalitetsbeteckning som avses i 1 mom. På ansökan kan sådana skyltar bytas till skyltar som avses i 1 mom.

Om en sådan nationalitetsbeteckning som förutsätts i den internationella vägtrafikkonventionen används på ett fordon skall den uppta bokstäverna FIN i svart på vit ovalformad botten. Ovalens vågräta diameter skall vara minst 175 millimeter och lodräta diameter minst 115 millimeter. Bokstävernas höjd skall vara 80 millimeter och streckbredden 10 millimeter. Till nationalitetsbeteckningen får inte fogas en flagga eller något annat märke.

7 kap

Exportregistrering

28 §
Förutsättningar för exportregistrering

Ett registreringspliktigt tidigare oregistrerat fordon som överlämnas i Finland och förs ut ur landet för att användas i en annan stat får registreras interimistiskt (exportregistrering) för utförsel ur landet.

Också ett annat fordon än ett sådant som avses i 1 mom. får registreras interimistiskt för transporten från Finland till registreringslandet samt för att bli förevisat, för att delta i en tävling eller en varudemonstration utomlands eller av andra särskilda skäl.

Ett fordon som ska exportregistreras ska godkännas enskilt eller godkännas vid en registreringsbesiktning före exportregistreringen. Ett fordon behöver dock inte godkännas enskilt eller visas upp för godkännande vid en registreringsbesiktning, om

1) förhandsanmälningsintyg överlämnas för exportregistrering, eller

2) en tävlingsbil i tävlingsgrupp N eller A exportregistreras för en tävling; bilen ska vara avsedd för tävlingar på minst europamästerskapsnivå och ha ett giltigt intyg över klassificeringen utfärdat av en i Finland registrerad riksomfattande centralorganisation för bilsport.

(8.4.2009/236)
29 § (19.12.2018/1186)
Ansökan om exportregistrering

Ansökan om exportregistrering av ett fordon görs hos Transport- och kommunikationsverket. Till ansökan ska fogas en utredning om äganderätten till fordonet och om att föreskriven trafikförsäkring tecknats samt uppgifter om fordonets överlåtelseort och utförselort.

30 § (19.12.2018/1186)
Exportskyltar och exportregistreringsintyg

För ett exportregistrerat fordon ger Transport- och kommunikationsverket exportskyltar och ett intyg över registreringen (exportregistreringsintyg). För exportregistreringsintyg gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om registreringsintyg i denna förordning. På exportregistreringsintyget antecknas dock inte de förändringar som skett i uppgifterna i intyget efter registreringen. För exportskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar.

31 §
Exportregistreringens giltighetstid

Exportregistreringen gäller ett år från utgången av registreringsmånaden. På begäran av sökanden kan det bestämmas att giltighetstiden skall vara kortare. Exportregistreringen av ett fordon som avses i 28 § 2 mom. gäller dock endast den tid som behövs för det ändamål som nämns i momentet. Exportregistreringens giltighetstid kan inte förlängas.

Ett exportregistrerat fordon får före exporten användas i Finland endast för förflyttning av fordonet från överlåtelseorten till utförselorten eller till färd i anknytning till att ägaren flyttar ut ur landet till ägarens hemort och därifrån vidare till utförselorten.

Ett exportregistrerat fordon får utan hinder av 2 mom. användas tillfälligt i Finland av skäl som skall betraktas som tvingande, för en sedvanlig semesterresa eller för en därmed jämförbar kortare vistelse, dock inte under den månad som omedelbart följer på flyttningen till utlandet eller omedelbart föregår flyttningen till Finland. Ett villkor för användningen är att det i handlingarna finns en sådan anteckning om dagarna för inresan till och utresan från landet som tullmyndigheten gjort på begäran av fordonets ägare eller innehavare.

8 kap

Tillfällig användning av fordon i trafik

32 § (19.12.2018/1186)
Provnummerintyg och provnummerskyltar

Ett provnummerintyg enligt 66 f § i fordonslagen söks hos Transport- och kommunikationsverket. En förutsättning för att ett provnummerintyg ska beviljas är att det finns en gällande trafikförsäkring för användningen av provnummerskyltar.

Provnummerintyget gäller ett år från dagen för utfärdandet av intyget. Provnummerintyget förnyas årligen för ett år framåt utan särskild ansökan, om inte innehavaren av intyget under intygets giltighetstid har anmält att intyget inte behövs eller om intyget inte har återkallats eller Transport- och kommunikationsverket av andra särskilda skäl inte förnyar provnummerintyget. En förutsättning för att intyget ska förnyas är att trafikförsäkringspremien är betald.

Den som fått ett provnummerintyg får använda fordonet med provnummerskyltar i trafiken då det är fråga om följande verksamhet som hänför sig direkt till den verksamhet som bedrivs av innehavaren av intyget:

1) försök som hänför sig till forskning eller produktutveckling i fråga om fordonet eller dess anordningar,

2) kortvarig provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte,

3) annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet.

För provnummerskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar. Om ett fordon som används med provnummerskyltar har avställts och registreringsskyltarna inte har lämnats tillbaka, ska registreringsskyltarna övertäckas eller avlägsnas under den tid provnummerskyltarna används.

33 § (19.12.2018/1186)
Tillfälligt bruk av pansarfordon i trafik

En sammanslutning som i Finland industriellt tillverkar pansarfordon med hjul kan av Transport- och kommunikationsverket på ansökan få ett i 32 § avsett provnummerintyg vilket berättigar att för syften enligt 32 § 3 mom. i denna förordning tillfälligt i trafik använda ett sådant pansarfordon som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) försett med provnummerskyltar. En förutsättning för användning av pansarfordon i trafik är att det är försett med hjul. På provnummerintyg och provnummerskyltar tillämpas bestämmelserna i 32 § 2 och 4 mom. Då pansarfordon används i trafik ska dessutom bestämmelserna i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992) tillämpas.

34 § (19.3.2009/169)
Förflyttningstillstånd

Ett förflyttningstillstånd enligt 66 f § 2 mom. i fordonslagen kan för följande ändamål på ansökan ges för ett fordon som inte har genomgått första registrering eller som har avställts:

1) körning till besiktning eller en verkstad,

2) förflyttning av ett importerat fordon från införselorten till utförselorten eller någon annan ort i landet,

3) förevisning av ett fordon eller en produkt som har nära samband med fordonet,

4) tävling som finns i tävlingskalendern för en i Finland registrerad riksomfattande centralorganisation för bilsport,

5) användning av fordonet i trafik, om för fordonet har gjorts en anmälan om ibruktagande som avses i 35 a § i bilskattelagen eller om ett ärende som gäller bilbeskattningen av fordonet är under behandling vid tullverket,

6) användning av fordonet i trafik i en sådan situation som avses i 35 b § i bilskattelagen,

7) förflyttning av fordonet av annat särskilt skäl.

Förflyttningstillstånd kan även ges för ett fordon som används i trafik för körning till en verkstad, även om fordonet belagts med användningsförbud, och för körning till en verkstad och till besiktning, även om fordonet getts körförbud med stöd av 84 § i fordonslagen.

En förutsättning för att förflyttningstillstånd ska ges är att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet och att den föreskrivna fordonsskatten är betald. Förflyttningstillstånd ges för den tid användningsbehovet kräver. Utan särskilt vägande skäl får tillståndet inte ges för en längre tid än sju dagar. Som ett sådant särskilt vägande skäl kan betraktas de situationer som avses i 1 mom. 5 och 6 punkten, men inte användning av fordonet i tävling.

De förflyttningsmärken som hänför sig till förflyttningstillståndet lämnas ut i samband med att förflyttningstillståndet ges.

Ett fordon som används med stöd av förflyttningstillstånd får lastas för det användningsändamål som anges i 1 mom. 5 punkten. Utöver detta får fordonet lastas för de användningsändamål som avses i 1 mom. 1–3 och 6 punkten om lasten är avsedd endast för tillståndsinnehavarens personliga bruk. Ett fordon som används med stöd av förflyttningstillstånd får dra en släpvagn för ett användningsändamål som anges i 1 mom. 5 punkten. Utöver detta får fordonet dra en släpvagn endast om både dragfordonet och släpvagnen används för det ändamål som anges i 1 mom. 1–3 eller 6 punkten. Om dragfordonet används med stöd av förflyttningstillstånd för de användningsändamål som anges i 1 mom. 1–3 eller 6 punkten, ska också lasten på en registrerad släpvagn vara avsedd endast för tillståndshavarens personliga bruk.

35 § (19.3.2009/169)

35 § har upphävts genom F 19.3.2009/169.

36 §
Förflyttningsmärke

Ett förflyttningsmärke upptar ett registreringstecken bestående av en eller två bokstäver och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit botten.

Förflyttningsmärkena ska fästas framtill och baktill på en bil, framtill eller baktill på en traktor och ett motorredskap, på vardera sidan av en snöskoter och tung snöskoter och baktill på övriga fordon på ett sådant sätt att registreringstecknet kan läsas utan svårighet. Ett förflyttningsmärke får inte fästas på ett sådant sätt att det skymmer sikten för föraren. I övrigt tillämpas på förflyttningsmärken vad som i 21 § 3 mom. föreskrivs om registreringsskyltar. (28.12.2018/1309)

Om ett fordon som används med stöd av förflyttningstillstånd har avställts, skall registreringsskyltarna övertäckas eller avlägsnas under den tid fordonet används. Förflyttningsmärkena skall avlägsnas från fordonet när förflyttningstillståndets giltighetstid har löpt ut.

37 §
Återlämnande av provnummerskyltar och provnummerintyg

Provnummerskyltarna och provnummerintyget skall lämnas tillbaka till den som lämnat ut dem senast den andra vardagen efter det att tillståndets giltighetstid har löpt ut.

9 kap

Registrering för bilinteckning

38 § (28.12.2018/1309)
Fordon som ska antecknas i registret

För en bilinteckning får i registret på ansökan antecknas följande fordon, som varken enligt 8 eller 64 a § i fordonslagen har antecknats i registret:

1) lastbilar, släpfordon som godkänts för koppling till lastbil, bussar, traktorer och motorredskap, om fordonets mått eller massa överskrider de värden som är tillåtna i vägtrafik,

2) motorredskap som är byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, motorredskap som är byggda eller utrustade för underhåll av skidbackar och skidspår, andra terrängfordon än snöskotrar och tunga snöskotrar som är byggda eller utrustade för underhåll av skidbackar och skidspår, svävare samt motorredskap och traktorer som är avsedda att styras av gående,

3) traktorer och motorredskap med en egenmassa av minst 10 000 kilogram som är byggda eller utrustade för skogsvård, och

4) traktorer och motorredskap med kompakta däck eller larvfötter och en egenmassa av minst 10 000 kilogram.

39 § (19.12.2018/1186)
Bilagor till ansökan

Till en ansökan som tillställs Transport- och kommunikationsverket ska fogas

1) ett besiktningsbevis över registreringsbesiktning som utförts högst tre månader tidigare och där fordonskategorin framgår,

2) ett import- eller tillverkningsbevis för fordonet,

3) en utredning om äganderätten.

40 § (19.12.2018/1186)
Anteckning i registret

Transport- och kommunikationsverket ska registrera ett fordon för bilinteckning, om ansökan inte är bristfällig och fordonet av den orsak som avses i 8 § i fordonslagen inte har genomgått första registrering. För fordonet ges ett registreringstecken och ett intyg över anteckning i registret.

41 § (19.12.2018/1186)
Ändring av registeruppgifter och avregistrering

För ett fordon som i registret antecknats för inteckning ska göras en anmälan om första registrering för användning i trafik så som anges i 8 § i fordonslagen, om fordonets användningsändamål ändras.

Transport- och kommunikationsverket kan avregistrera ett fordon som antecknats för inteckning, om en anmälan om avregistrering av fordonet inte har gjorts inom två år efter det att inteckningen har dödats eller förfallit eller, om inte bilinteckning har fastställts för fordonet inom två år.

10 kap

Användning i Finland av fordon som registrerats utomlands eller i landskapet Åland

42 §
Fordon som har registrerats i en EES-stat

Om ingen bilskatt skall betalas för fordonet, får en person som är stadigvarande bosatt i Finland här använda ett fordon registrerat i en EES-stat under 30 dagar efter det att fordonet införts till dess att fordonet registreras här. Fordonets förare skall för en myndighet som övervakar trafiken påvisa tidpunkten för införseln genom tullverkets anteckningar i anmälan om ibruktagande av fordonet eller något annat dokument. Om det däremot är fråga om en internationell transport som varar högst sju dagar i Finland, kan tidpunkten för fordonets införsel påvisas även på något annat sätt än genom tullverkets anteckningar.

Om det är fråga om ett fordon för vilket bilskatt skall betalas, får en person som är stadigvarande bosatt i Finland här använda ett fordon registrerat i en EES-stat under den i bilskattelagen avsedda tiden för skattefri användning och under de sju dagar som följer efter det. Fordonets förare skall då påvisa rätten till skattefri användning för en myndighet som övervakar trafiken genom en av tullverket bekräftad anmälan om ibruktagande av fordonet.

För att ett fordon skall få användas enligt 1 och 2 mom. krävs att

1) fordonet är försett med registreringsstatens registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning,

2) fordonets eller fordonskombinationens huvudsakliga dimensioner och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

3) en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet,

4) fordonets förare har med sig ett registreringsintyg för fordonet som utfärdats i registreringslandet och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn och

5) en släpvagn som har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras i stället för registreringsskylt har försetts med en nummerbeteckning given av ägaren eller en myndighet eller har dragbilens registreringsskylt fäst bak på släpvagnen; i stället för registreringsintyg skall dragbilens förare ha ett intyg från ägaren eller en myndighet över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har utförts högst ett år tidigare.

43 §
Fordon som har registrerats i stater som anslutit sig till Genève- och Wienkonventionerna

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i en sådan annan stat än Finland som har anslutit sig till den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/1959) eller till den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986), får tillfälligt i Finland använda ett för sitt eget behov infört fordon i kategori M1, N1, O1, O2 eller L eller en kategori som kan jämföras med dessa och som är registrerat i den fördragsslutande staten. Denna tid gäller högst ett år räknat från inresedagen eller, om tullmyndigheten med stöd av 32 § i bilskattelagen eller Europeiska gemenskapernas tullagstiftning har beviljat skatte- eller tullfrihet för fordonet för en viss tid, får fordonet användas till utgången av denna tid, om inte annat följer av 51 §.

En sammanslutning eller fysisk person vars hemort är i en stat som anges i 1 mom. får på motsvarande sätt i Finland använda ett fordon i kategori M2, M3, N, O3, O4 eller en kategori som kan jämföras med dessa, om fordonet införts för nämnda sammanslutnings eller fysiska persons behov och framförs av en person som är stadigvarande bosatt i en stat som avses i det nämnda momentet.

Tullverket kan ge tillstånd att anlita en i Finland stadigvarande bosatt person som förare för ett fordon som har registrerats i en konventionsstat enligt 1 mom. och har införts endast i försöks- eller undersökningssyfte. Tillståndet kan beviljas fordonstillverkaren eller dess representant, en sådan tillverkare av fordonsutrustning som bedriver utvecklingsarbete på uppdrag av fordonstillverkaren eller en sammanslutning som bedriver testning av fordon eller fordonsutrustning på uppdrag av fordonstillverkaren eller tillverkaren av fordonsutrustning. Tillståndet gäller högst ett år åt gången. En i Finland stadigvarande bosatt person får framföra varje enskilt fordon under högst sex månader. Tullverket kan förena tillståndet med begränsningar i fråga om användningsområdet och även ställa andra villkor för att säkerställa att fordonet används för det ändamål som avses i detta moment. Tillståndshavaren ansvarar för att fordonet har en sådan konstruktion och är i ett sådant skick att det är trafiksäkert. På en kopia av tillståndet, som skall medföras i fordonet, antecknar Tullverket fordonets identifieringsuppgifter och datum för införsel samt vid behov datum för utförsel. På kopian skall tillståndshavaren anteckna den person eller de personer som kör fordonet. Tillståndet skall återkallas, om de villkor eller begränsningar som anges i denna förordning eller i tillståndet inte iakttas.

När ett fordon används i Finland i de situationer som avses i denna paragraf är en förutsättning för användningen det som föreskrivs i 42 § 3 mom.

44 §
Fordon i arbetsuppgifter

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats är belägen i en annan stat än Finland får i Finland använda ett i 34 b § i bilskattelagen avsett fordon som registrerats utomlands på det sätt som avses i paragrafen utan att registrera fordonet här, om han eller hon enligt paragrafen har rätt att använda fordonet i trafik utan att betala skatt. En förutsättning för användningen är dessutom att det som föreskrivs i 42 § 3 mom. i denna förordning iakttas. Den anmälan försedd med tullmyndighetens mottagningsbevis som avses i 34 b § i bilskattelagen skall medföras i fordonet under körning.

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland får i Finland temporärt använda ett i 34 c § i bilskattelagen avsett fordon som registrerats utomlands utan att registrera fordonet här, om tullmyndigheten beviljat personen ett sådant tillstånd till skattefri användning av fordonet som avses i 3 mom. i den nämnda paragrafen. En förutsättning för användningen är dessutom att det som föreskrivs i 42 § 3 mom. i denna förordning iakttas. Tillståndet till skattefri användning skall medföras i fordonet under körning.

45 §
Fordon som har registrerats i Kosovo

Bestämmelserna i 43 § 1 mom. gäller även en person som är stadigvarande bosatt i Kosovo. Bestämmelserna i 43 § 2 mom. gäller även en sammanslutning eller person vars hemort är i Kosovo, om ett fordon som avses i nämnda 1 eller 2 mom. har registrerats av Förenta Nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK). En förutsättning för användningen av fordonet i Finland är dessutom att det som föreskrivs i 42 § 3 mom. iakttas. Registreringsskyltar som det interimistiska uppdraget beviljat räknas dock som sådana registreringsstatens registreringsskyltar som avses i 1-punkten i nämnda 3 mom., och i stället för nationalitetsbeteckning kan en beteckning som anger det interimistiska uppdraget användas. De registreringshandlingar som det interimistiska uppdraget utfärdat betraktas som ett sådant i registreringslandet utfärdat registreringsintyg som avses i 4-punkten i nämnda 3 mom.

46 § (19.12.2018/1186)
Fordon som har registrerats i andra stater

En person som är stadigvarande bosatt eller ett företag som har hemort i en annan stat än en stat som avses i 43 § kan av Transport- och kommunikationsverket på ansökan få tillstånd att tillfälligt i trafik i Finland använda ett fordon som registrerats i en här avsedd stat. För ett fordon med användningstillstånd ges tullskyltar.

Förutsättningar för att tillstånd ska ges är att

1) sökanden fört in fordonet i Finland för sitt tillfälliga behov,

2) sökanden visar upp ett intyg av polisen eller en finsk konsul i fordonsägarens hemland eller av en konsul som företräder detta land i Finland över att fordonet är registrerat i nämnda land och godkänt för permanent användning i trafik,

3) fordonet är försett med registreringsstatens nationalitetsbeteckning,

4) fordonets eller fordonskombinationens huvudsakliga dimensioner och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

5) fordonets förare har ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn,

6) sökanden lämnar utredning om att en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet och att tullbehandling har genomförts.

Ett tillstånd som avses i denna paragraf gäller under högst ett år eller, om tullmyndigheten med stöd av de bestämmelser som avses i 43 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

För tullskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar. Tillståndet ska medföras när fordonet används i trafik.

47 §
Fordon som registrerats i landskapet Åland

Fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att fordonet genomgått första registrering här.

48 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn till en finländsk dragbil

En utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn får användas kopplad till en dragbil som har genomgått första registrering i Finland, om

1) en släpvagn i kategori O3 eller O4 har registrerats i en EES-stat,

2) en släpvagn i kategori O3 eller O4 används i transporter som direkt hänför sig till internationell spedition och släpvagnen överskrider gränsen till en tredje stat, eller

3) en annan släpvagn än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten används för turist- eller förevisningsändamål.

Användningen förutsätter att

1) släpvagnen är försedd med registreringsstatens eller landskapet Ålands registreringsskylt och nationalitetsbeteckning och

2) dragbilens förare har ett intyg över registrering av släpvagnen eller en kopia av det som bestyrkts högst sex månader tidigare.

Om en släpvagn har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, får under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 mom. också denna släpvagn användas kopplad till en dragbil som genomgått första registrering i Finland. I stället för en registreringsskylt skall släpvagnen vara försedd med en nummerbeteckning given av dess ägare eller en myndighet, eller skall dragbilens registreringsskylt fästas bak på släpvagnen. Dragbilens förare skall i stället för registreringsintyg ha ett intyg som släpvagnens ägare eller en myndighet utfärdat över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har utförts högst ett år tidigare.

49 § (15.10.2015/1265)

49 § har upphävts genom F 15.10.2015/1265.

50 §
Oregistrerade fordon i kategori L och motorslädar

Ett oregistrerat fordon i kategori L eller en oregistrerad motorsläde, som en person som är stadigvarande bosatt utomlands för sitt tillfälliga behov har fört med sig till Finland får av personen i fråga användas i landet i högst ett års tid eller, om tullmyndigheten med stöd av bestämmelserna i 43 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

För att ett fordon skall få användas enligt 1 mom. krävs att

1) en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet,

2) fordonet är försett med sitt hemlands nationalitetsbeteckning, och

3) fordonet inte omfattas av registreringsplikt i den stat där det normalt används.

51 §
Första registrering av ett fordon som för eget bruk har förts in till Finland vid inflyttning från utlandet

Ett utomlands registrerat fordon som har förts in till Finland för eget bruk i samband med inflyttning från utlandet skall av ägaren eller den som fört in fordonet anmälas för första registrering inom 30 dagar

1) efter införseln, om fordonets ägare vid ankomsten till Finland har för avsikt att bosätta sig varaktigt här, eller

2) efter det att fordonets ägare efter ankomsten till Finland anses ha bosatt sig varaktigt här.

Om fordonet används i Finland i trafik före den första registreringen, skall det i tillämpliga delar uppfylla villkoren enligt 42 § 3 mom. eller 46 § 2 mom.

11 kap

Särskilda bestämmelser

52 § (19.12.2018/1186)
Anmälningar till EES-stater och till landskapet Åland

När ett fordon som har registrerats i en EES-stat genomgår första registrering ska Transport- och kommunikationsverket underrätta registerföraren i staten i fråga.

När ett fordon som har registrerats i landskapet Åland genomgår första registrering i Finland ska Transport- och kommunikationsverket underrätta registerföraren i landskapet Åland om detta samt om fordonets nya registreringstecken.

53 § (19.12.2018/1186)
Försäkringsbolagens anmälningar

Trafikförsäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen ska till Transport- och kommunikationsverket anmäla nya gällande trafikförsäkringar. Ett trafikförsäkringsbolag ska dessutom anmäla de hos bolaget försäkrade registreringspliktiga fordon och provnummerintyg för vilka trafikförsäkringspremie inte har betalats.

54 § (19.12.2018/1186)
Felaktiga handlingar

Avtalsregistrerare, de som innehar koncession för besiktning, polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet är skyldiga att underrätta Transport- och kommunikationsverket om intyg om överensstämmelse, förhandsanmälningsintyg, registreringsintyg och andra handlingar i anslutning till registrering eller överlämnande av registreringsskyltar, som konstaterats vara felaktiga.

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att på uppmaning av Transport- och kommunikationsverket lämna tillbaka en felaktig handling till Transport- och kommunikationsverket.

55 § (19.12.2018/1186)
Uppgifter och mått som ska antecknas i registreringsintyget

Registreringsintyget ska uppfylla kraven enligt rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon sådana de lyder i kommissionens direktiv 2003/127/EG om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon, i rådets direktiv 2006/103/EG om anpassning av vissa direktiv rörande transportpolitik, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning och i rådets direktiv 2013/22/EU om anpassning av vissa direktiv när det gäller transportpolitik med anledning av Republiken Kroatiens anslutning. Kravet gäller dock inte det exportregistreringsintyg som avses i 30 §. Registreringsintyget skrivs ut på en pappersblankett som fastställts av Transport- och kommunikationsverket.

56 § (19.12.2018/1186)
Icke avhämtade registreringsintyg eller registreringsskyltar

I registret ska göras en anteckning om registreringsintyg, provnummerintyg och registreringsskyltar som har lämnats till den som utför registrering eller till den som innehar koncession för besiktning. Om den som innehar koncession inte har rätt att göra anteckningen, ska denne utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket om att registreringsintyget och skyltarna har lämnats. Med registreringsintyg och registreringsskyltar som inte har avhämtats förfars på det sätt som Transport- och kommunikationsverket föreskriver.

57 § (19.12.2018/1186)
Tillverkning av registreringsskyltar och förflyttningsmärken

Transport- och kommunikationsverket ska se till att registreringsskyltar och förflyttningsmärken tillverkas och tillställs dem som har rätt att lämna ut dessa för användning. Verket ska se till att registreringsskyltar även tillställs dem som gör en förhandsanmälan.

12 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

58 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 november 2007.

59 §
Övergångsbestämmelser

Den som utför registrering kan inom tio dagar från ikraftträdandet av förordningen i fråga om registreringen av ett fordon utfärda ett interimsintyg, om utredningen av förutsättningarna för registrering inte har slutförts på grund av byte av datasystem. Intyget är i kraft för en viss tid och det ger rätt att använda fordonet i trafik för den tid som bestäms i intyget. Intyget skall medföras i fordonet under körning. Sökanden är skyldig att lämna tillbaka interimsintyget och de registreringsskyltar som eventuellt har överlämnats för fordonet, om förutsättningarna för registrering inte uppfylls.

Om den tidsfrist som anges i 6 § löper ut inom tio dagar från ikraftträdandet av denna förordning, kan anmälan göras inom 17 dagar från ikraftträdandet.

Registreringsanmälan för omregistrering av fordon som avses i 4 mom. i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av fordonslagen (233/2007) görs av fordonets ägare. Registreringsanmälan skall göras på del II av intyget över registreringsbesiktning eller, om registreringsbesiktning inte krävs, på del II av registreringsintyget.

Registreringsintyg som har utfärdats före ikraftträdandet av denna förordning gäller som sådana. (19.3.2009/169)

5 mom. har upphävts genom F 19.3.2009/169. (19.3.2009/169)

6 mom. har upphävts genom F 19.3.2009/169. (19.3.2009/169)

Vad som i denna förordning föreskrivs om registreringsintyg, gäller de registerutdrag som har utfärdats före denna förordnings ikraftträdande. Vad som i denna förordning föreskrivs om registreringsintygets del I gäller den tekniska delen av registerutdrag som utfärdats före ikraftträdandet. Vad som i denna förordning föreskrivs om registreringsintygets del II gäller anmälningsdelen av registerutdrag som utfärdats före ikraftträdandet.

I fråga om ett fordon som är avregistrerat vid denna förordnings ikraftträdande kan registreringsanmälan om ändringsregistrering inte göras.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

15.5.2008/320:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Registreringstecknen på sådana registreringsskyltar för fordon i kategori L som har getts för fordonet eller som har beställts hos den som tillverkar registreringsskyltar får motsvara kraven i de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande.

De specialtecken som med stöd av 26 § 1 mom. ges fordon i kategori L efter denna förordnings trätt ikraftträdande och de registreringstecken som ges med stöd av 2 mom. i nämnda paragraf och som tidigare har funnits på fordonet får motsvara kraven i de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande.

19.3.2009/169:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

8.4.2009/236:

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

20.5.2010/421:

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2010.

21.12.2010/1243:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

29.3.2012/154:

Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2012.

Denna förordning tillämpas på anmälan av uppgifter om sådana trafikförsäkringar som blivit giltiga sju dagar innan denna förordning träder i kraft eller efter ikraftträdandet.

6.3.2014/193:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Rådets direktiv 2013/22/EU (32013L0022); EUT L 158, 10.6.2013, s. 356

15.10.2015/1265:

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2015.

På sådana fordon som avses i 10 § 2 mom. 2 och 4 punkten samt i 17 § 2 mom. 3 och 4 punkten i fordonslagen tillämpas till och med den 31 december 2016 det 19 § 3 mom. som upphävs genom denna förordning.

I sådana fordon som avses i 2 mom. ska det under körning till och med den 31 december 2016 medföras ett tillfälligt intyg enligt 11 §. Det tillfälliga intyget är i kraft tills den som utför registrering gett en ny del I av fordonets registreringsintyg. Det är dock i kraft högst 30 dagar.

19.12.2018/1186:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

28.12.2018/1309:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2018. Förordningens 21 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2019.

16.4.2020/277:

Denna förordning träder i kraft den 17 april 2020 och gäller till och med den 15 juni 2020.

Förordningen trädde i kraft publiceringsdagen 22.4.2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.