Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

7.6.2007/659

Statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 11.6.2015/712, som gäller fr.o.m. 15.6.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dem den först nämnda paragrafen sådan den lyder i lag 423/2007:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (7.6.2012/275)
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av de stödsystem som avses i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

2 mom. har upphävts genom F 30.5.2013/379. (30.5.2013/379)

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

2 kap

Övervakning

2 § (30.5.2013/379)

2 § har upphävts genom F 30.5.2013/379.

3 § (28.5.2009/357)
Integrerat administrations- och kontrollsystem

Vid övervakningen iakttas vad som föreskrivs om det integrerade administrations- och kontrollsystemet i rådets förordning om gårdsstöd och i tillämpningsförordningen.

4 § (19.5.2011/521)
Övervakning av arealer och skiften

Bestämmelser om övervakningen av arealer finns i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen (591/2007), nedan förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att skiftena uppfyller stödvillkoren. Om ett skifte inte uppfyller stödvillkoren ska skiftet förkastas för stödet i fråga.

Vid övervakningen kontrolleras besittningen av skiftet. Om besittningen av skiftet inte kan fastställas vid övervakningen, förkastas skiftet.

5 § (28.5.2009/357)
Förfogandeperiod i fråga om gårdsstöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att förfogandeperioden som avses i artikel 35.1 i rådets förordning om gårdsstöd uppfylls för de skiften för vilka gårdsstöd har sökts. Om förfogandeperioden för ett skifte inte uppfylls, ska skiftet förkastas vid övervakningen.

6 § (20.5.2010/420)
Övervakning av särskilda stödrättigheter

Vid övervakningen ska det kontrolleras att villkoren enligt 8 § i statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (233/2010) uppfylls. Om villkoren inte uppfylls, indras gårdsstödet för de särskilda stödrättigheternas del.

7 § (19.5.2011/521)
Bidrag för proteingrödor och oljeväxter

Vid övervakningen ska det kontrolleras att växtarterna eller de blandade växtbestånden är bidragsberättigande och att övriga villkor för beviljande av bidrag uppfylls. I fråga om sötlupin kontrolleras dessutom fröets ursprung. I fråga om oljehampa kontrolleras dessutom att växtbeståndet bevaras och att alla villkor uppfylls enligt vad som föreskrivs i artikel 39.1 i rådets förordning om gårdsstöd, artikel 13.1 i tillämpningsförordningen och artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

8 § (30.5.2013/379)
Övervakning av villkoren för beviljande av bidrag för stärkelsepotatis

Vid övervakningen ska det kontrolleras att de villkor för beviljande av bidrag för stärkelsepotatis som föreskrivs i 17 § i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2013 (141/2013) uppfylls. Bidrag beviljas inte om det vid övervakningen konstateras att något villkor för beviljande av bidrag inte uppfylls.

Vid övervakningen ska de utvärderingsblanketter och groptest som hör till kvalitetstestet för åkerjord kontrolleras. Bidraget för stärkelsepotatis ska sänkas med 15 procent om utvärderingsblanketten inte har ifyllts för alla jordbruksskiften eller om det antal groptest som krävs inte har gjorts. Om jordbrukaren har anslutit sig till en databas som upprätthålls av potatisstärkelseindustrin, men inte har lämnat uppgifter om kvalitetstestet för åkerjord till databasen inom tidsfristen, ska bidraget för stärkelsepotatis sänkas med 15 procent.

Om en fem dagar lång utbildning inte slutförts i sin helhet, ska bidraget för stärkelsepotatis sänkas så, att

1) avsaknad av en utbildningsdag medför att bidraget sänks med 5 procent,

2) avsaknad av två utbildningsdagar medför att bidraget sänks med 10 procent,

3) avsaknad av tre utbildningsdagar medför att bidraget sänks med 15 procent,

4) avsaknad av fyra utbildningsdagar medför att bidraget sänks med 20 procent.

Om den areal som jordbrukaren uppgett i stödansökan avviker från den areal som anges i odlingskontraktet, anses vid övervakning den lägre arealen vara den areal som uppgetts.

9 § (20.5.2010/420)

9 § har upphävts genom F 20.5.2010/420.

10 § (30.5.2013/379)

10 § har upphävts genom F 30.5.2013/379.

3 kap

Särskilda bestämmelser

11 § (30.5.2013/379)

11 § har upphävts genom F 30.5.2013/379.

12 § (30.5.2013/379)

12 § har upphävts genom F 30.5.2013/379.

4 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

22.5.2008/337:

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

28.5.2009/357:

Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2009/1841:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

20.5.2010/420:

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft tillämpas på förbindelser och avtal som ingåtts före förordningens ikraftträdande och gäller det stöd för energigrödor som avses i kapitel 5 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001.

19.5.2011/521:

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073) ; EUT L 30, 31.1.2009, s. 16, Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122) ; EUT L 316, 2.12.2009, s. 65

7.6.2012/275:

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16, Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122); EUT L 316, 2.12.2009, s. 65

30.5.2013/379:

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.