Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

8.6.2007/653

Lag om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 27.5.2021/432, som gäller fr.o.m. 3.6.2021.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen i Finland av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen.

2 § (22.5.2015/644)
Behörig myndighet

Den behöriga myndighet som avses i artikel 2 i förordningen är Tullen. När polisen och gränsbevakningsväsendet sköter tulluppgifter är även de behöriga.

3 §
Anmälan

En i artikel 3 i förordningen avsedd anmälan om att kontanta medel som avses i artikel 2 i förordningen förs in i eller ut ur gemenskapen till ett värde av minst 10 000 euro skall lämnas till den behöriga myndighet som avses i 2 §. Anmälan skall vara skriftlig.

Tullen får meddela närmare föreskrifter om anmälans form, platsen för lämnande av anmälan och om anmälningsförfarandet i övrigt. (22.5.2015/644)

4 § (29.4.2016/307)
Valutaomräkningskurser

När kontanta medel i utländsk valuta som förs in i eller ut ur landet omräknas i euro ska de valutaomräkningskurser som publicerats i enlighet med artikel 53.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen användas.

5 §
Granskningsrätt

För kontroll av att anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen har fullgjorts har den behöriga myndigheten rätt att hejda en person och granska hans eller hennes ytterkläder och resgods när personen reser in i eller ut ur gemenskapen, samt hejda och granska fordon.

För kontroll av att anmälningsplikten enligt artikel 3 i den förordning som nämns i 1 § har fullgjorts har den behöriga myndigheten rätt att utföra också annan kroppsvisitation än sådan som avses i 1 mom., om personen på sannolika skäl misstänks för att inte ha fullgjort anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen. Beslut om åtgärden fattas av en tullman som har rätt att besluta om kroppsvisitation enligt 18 § 3 mom. i tullagen (304/2016), en polisman som hör till befälet, en anhållningsberättigad tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet eller en gränsbevakningsman med minst majors grad. I övrigt iakttas vad som i tvångsmedelslagen föreskrivs om kroppsvisitation (806/2011). (29.4.2016/307)

6 § (22.12.2009/1441)
Rätt till omhändertagande

Den behöriga myndigheten har rätt att kvarhålla och omhänderta kontanta medel som förs in till eller ut från Europeiska unionens område, om anmälningsplikten enligt artikel 3 i den förordning som nämns i 1 § inte har fullgjorts och åtgärden behövs för utredning av om det med stöd av annan lagstiftning finns anledning att vidta åtgärder beträffande de kontanta medlen. Beslut om åtgärden fattas av den tullman som har rätt att besluta om kroppsvisitation enligt 18 § 3 mom. i tullagen, en polisman som hör till befälet, en anhållningsberättigad tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet eller en gränsbevakningsman med minst majors grad. (29.4.2016/307)

Till den hos vilken kontanta medel omhändertas ska ges ett intyg över omhändertagandet. Den behöriga myndigheten ska föra bok över omhändertagna kontanta medel. Om inte något annat föreskrivs i lag, ska de kontanta medlen göras tillgängliga för eller återlämnas till personen inom fem vardagar från omhändertagandet i enlighet med vad personen och den behöriga myndigheten separat kommer överens om. Den behöriga myndigheten kan deponera de kontanta medlen hos regionförvaltningsverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931). Deponeringen görs hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde de kontanta medlen har omhändertagits.

7 § (22.5.2015/644)
Registrering av information och informationens offentlighet

Den information som avses i artikel 5 i förordningen registreras i det informationssystem för tullövervakning som avses i 5 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015) enligt vad som bestäms i nämnda artikel.

Om inte annat föreskrivs i den i 1 § nämnda förordningen eller i denna eller någon annan lag, tillämpas på de uppgifter som avses i denna lag personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

8 § (22.5.2015/644)
Utlämnande av information

Tullen lämnar trots sekretessbestämmelserna ut information som avses i 7 § 1 mom. till centralen för utredning av penningtvätt i enlighet med artikel 5 i förordningen och beslutar om utlämnande av informationen till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater, Europeiska kommissionen och tredjeländer i enlighet med artiklarna 6 och 7 i förordningen. Informationen kan även lämnas ut via teknisk anslutning. Innan information lämnas ut via teknisk anslutning ska den som ber om informationen visa att uppgifterna skyddas på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen.

9 §
Förseelse mot anmälningsplikten i fråga om kontanta medel

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordningen eller lämnar en ofullständig eller oriktig anmälan skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för förseelse mot anmälningsplikten i fråga om kontanta medel dömas till böter. På uppsåtligt lämnande av en ofullständig eller oriktig anmälan tillämpas inte 16 kap. 8 § i strafflagen (39/1889).

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.

RP 5/2007, FvUB 2/2007, RSv 4/2007

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1441:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

22.7.2011/838:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

22.5.2015/644:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014, FvUB 54/2014, RSv 341/2014

29.4.2016/307:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015, FvUB 5/2016, RSv 39/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.