Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

13.4.2007/459

Revisionslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 18.9.2015/1141, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, på

1) revision av bokföringsskyldiga sammanslutningar och stiftelser som avses i 1 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997), samt på

2) befattning som en revisor har enligt någon annan lag eller förordning eller i vilka revisorn ger ett skriftligt utlåtande till en myndighet eller domstol.

När en revisor i denna egenskap utövar annan verksamhet än sådan som avses i 1 mom. tillämpas på verksamheten bestämmelserna i 20–22, 26, 39–46, 49–50 och 53–54 §.

Vad som i denna lag bestäms om revision av en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut tillämpas också på en sådan i Finland registrerad utländsk näringsidkares filial vars bokslut inte upprättas, revideras och offentliggörs i överensstämmelse med Europeiska gemenskapens rättsakter eller på motsvarande sätt. Denna lag tillämpas dock inte på revisionen av filialer till utländska kreditinstitut eller till utländska finansiella institut. På revisionen av utländska försäkringsbolags representationer tillämpas denna lag så som bestäms i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) revisor en fysisk person som har godkänts i enlighet med 30 eller 31 § eller en sammanslutning som har godkänts i enlighet med 33 eller 34 §,

2) CGR-revisor en av Centralhandelskammarens revisionsnämnd godkänd revisor och med CGR-sammanslutning en av nämnden godkänd revisionssammanslutning,

3) GRM-revisor en av en handelskammares revisionsutskott godkänd revisor och med GRM-sammanslutning en av utskottet godkänd revisionssammanslutning,

4) koncern en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen, samt med

5) sammanslutning som är föremål för offentlig handel en sammanslutning vars värdepapper har upptagits till sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) eller motsvarande handel i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat).

VärdepappersmarknadsL 495/1989 har upphävts genom VärdepappersmarknadsL 746/2012.

2 kap

Skyldighet att låta förrätta revision

3 §
Revisors allmänna behörighet

Endast en person som inte är omyndig, försatt i konkurs eller har meddelats näringsförbud eller vars handlingsbehörighet inte har begränsats kan vara verksam som revisor.

Om en eller flera fysiska personer har valts till revisor, skall minst en av dem vara bosatt i en EES-stat.

4 § (20.12.2013/1046)
Revisionsskyldighet

Sammanslutningar och stiftelser ska välja revisorer och låta förrätta revision enligt vad som föreskrivs i denna lag och någon annanstans i lag.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag behöver en revisor inte väljas i en sammanslutning där högst en av följande förutsättningar har uppfyllts såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående perioden:

1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller

3) antalet anställda överstiger i medeltal tre.

En revisor behöver inte heller väljas i en sammanslutning när denna inleder sin verksamhet och ännu inte har räkenskapsperioder enligt 2 mom., om det inte är uppenbart att förutsättningar att låta bli att välja revisor saknas.

En revisor ska dock alltid väljas i en sammanslutning vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper och vilken utövar ett sådant betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen.

Om en sammanslutning inte enligt 1, 2 eller 3 mom. är skyldig att välja en revisor, kan det i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna bestämmas om revision samt om val av flera revisorer.

Om endast en revisor valts för en sammanslutning och revisorn inte är en revisionssammanslutning som avses i 33 eller 34 §, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Vad som i denna eller någon annan lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.

Om beslut om fastställelse av bokslutet fattas vid ett sammanträde som hålls av sammanslutningens eller stiftelsens organ, ska bokslutet och verksamhetsberättelsen lämnas till revisorn senast en månad före detta sammanträde.

5 §
Skyldighet att välja CGR-revisor eller CGR-sammanslutning

Minst en av de revisorer som bolagsmännen, bolagsstämman eller motsvarande organ väljer skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning, om det är fråga om en sammanslutning som är föremål för offentlig handel eller om sammanslutningen eller stiftelsen under den avslutade räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande villkor:

1) balansomslutningen överstiger 25 000 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 50 000 000 euro, eller

3) antalet anställda i sammanslutningen eller stiftelsen överstiger i medeltal 300.

6 §
Revisionsskyldighet i koncerner

Vad som föreskrivs i 4 och 5 § tillämpas på motsvarande sätt på moderföretaget i en koncern, om koncernen uppfyller minst två av de tre villkoren i de ovan nämnda paragraferna.

I ett dotterföretag skall minst en av moderföretagets revisorer väljas till revisor. Undantag kan göras endast av grundad anledning.

7 §
Val av OFR-revisor

Utan hinder av vad som föreskrivs i 4–6 § kan till revisor i en sådan sammanslutning eller stiftelse där en kommun eller samkommun har bestämmande inflytande utöver en CGR- eller GRM-revisor eller en CGR- eller GRM-sammanslutning väljas en OFR-revisor eller OFR-sammanslutning som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). På en OFR-revisor och en OFR-sammanslutning som är verksam i den uppgift som avses ovan tillämpas bestämmelserna i denna lag med undantag av 30–38, 49 och 50 §.

8 §
Huvudansvarig revisor

Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, skall den meddela den sammanslutning eller stiftelse där revision skall förrättas vilken revisor i revisionssammanslutningen som bär det huvudsakliga ansvaret för förrättandet av revisionen. Den huvudansvariga revisorn skall ha minst samma behörighet som revisionssammanslutningen.

Vad som i denna lag föreskrivs om en revisor tillämpas på motsvarande sätt på den huvudansvariga revisorn.

9 § (24.4.2015/491)
Myndighetens skyldighet att förordna revisor

Regionförvaltningsverket ska på anmälan förordna en behörig revisor för en sammanslutning, om

1) en revisor inte har valts enligt denna eller någon annan lag,

2) en revisor inte har behörighet enligt 3 § eller inte är oberoende enligt 24 eller 25 §, eller

3) en föreskrift i bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

Regionförvaltningsverket ska begära utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Anmälan kan i de fall som nämns ovan i denna paragraf göras av vem som helst. Styrelsen, ett därmed jämförbart organ eller en bolagsman är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja revisor utan dröjsmål väljer en behörig revisor. En tyst bolagsman i ett kommanditbolag är dock inte skyldig att göra anmälan.

Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges ska sammanslutningens styrelse, motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en revisor i föreskriven ordning valts för sammanslutningen i stället för den revisor som regionförvaltningsverket förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och beslutet om det har vunnit laga kraft.

Trots vad som föreskrivs ovan förordnar Patent- och registerstyrelsen en revisor för en stiftelse i de fall som avses i denna paragraf. Bestämmelserna om regionförvaltningsverket i denna paragraf ska då tillämpas på Patent- och registerstyrelsen, och bestämmelserna om en sammanslutning, dess styrelse, stadgar och bolagsordning tillämpas på en stiftelse, dess styrelse och stadgar.

10 §
Entledigande av revisor och revisors avgång

Den som valt en revisor eller förordnat en revisor till hans eller hennes uppdrag eller anvisat revisorn det kan under mandattiden entlediga revisorn. För att en revisor skall kunna entledigas under mandattiden skall det finnas en grundad anledning. Om en revisor entledigas under mandattiden, skall den som gjort detta ge Centralhandelskammarens revisionsnämnd en redogörelse för entledigandet och skälen till det.

En revisor kan under mandattiden lämna sitt uppdrag genom att meddela sammanslutningen eller stiftelsen detta. Revisorn skall anmäla sin avgång för registrering inom två veckor efter meddelandet. Dessutom skall revisorn ge Centralhandelskammarens revisionsnämnd en redogörelse för avgången och skälen till den.

Om det är fråga om entledigande av en GRM-revisor eller GRM-sammanslutning eller deras avgång, ges den redogörelse som avses i 1 och 2 mom. till handelskammarens revisionsutskott.

Om en revisors uppdrag upphör under mandattiden eller om en revisor mister sin behörighet för uppdraget och någon revisorssuppleant inte finns, skall bolagsmännen, styrelsen eller motsvarande organ som deltar i val av revisor sörja för att en ny revisor väljs för den återstående mandattiden.

När en revisor avgår, entledigas eller revisorns mandattid annars upphör skall revisorn på begäran ge sin efterträdare de uppgifter som är nödvändiga för att revision skall kunna förrättas.

3 kap

Revisionens innehåll

11 §
Revisionsobjektet

Revisionen omfattar granskning av sammanslutningens eller stiftelsens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning under räkenskapsperioden.

Om det i lagstiftningen annars förutsätts revision, tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om revision avseende en räkenskapsperiod och om dess innehåll.

12 §
Revision i koncern

Revisorn i moderföretaget skall också granska koncernbokslutet samt försäkra sig om att revisorerna i de företag som ingår i koncernen har förrättat revisionen på korrekt sätt.

13 §
Internationella revisionsstandarder

Utöver det som föreskrivs i denna lag och i författningar som meddelats med stöd av den, skall i ett uppdrag som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten följas de revisionsstandarder som har godkänts för att tillämpas inom gemenskapen och som avses i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (internationella revisionsstandarder).

14 §
Revisionsanteckning

När revisionen har slutförts skall revisorn göra en anteckning om detta på bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen.

15 §
Revisionsberättelse

En revisor skall avge en daterad och undertecknad revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. I revisionsberättelsen skall det bokslut som är föremål för den specificeras samt meddelas vilket bokslutsregelverk som har följts vid upprättandet av bokslutet. I revisionsberättelsen skall meddelas huruvida de internationella revisionsstandarderna har följts.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om

1) huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt det bokslutsregelverk som följts ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet och dess ekonomiska ställning, samt

2) huruvida uppgifterna i räkenskapsperiodens verksamhetsberättelse och bokslut är konfliktfria.

Det uttalande som avses i 2 mom. kan lämnas utan reservation, med reservation eller med avvikande mening. Om revisorn inte har kunnat uttala sig, skall revisorn meddela detta i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen skall nödvändiga tilläggsuppgifter ges.

Revisorn skall påpeka det i revisionsberättelsen, om en bolagsman, styrelsemedlem, medlem av förvaltningsrådet eller motsvarande organ, ordföranden eller en vice ordförande för styrelsen, förvaltningsrådet eller motsvarande organ, verkställande direktören eller någon annan ansvarig i en sammanslutning eller stiftelse har

1) gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot sammanslutningen eller stiftelsen, eller

2) brutit mot en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen eller mot sammanslutningens eller stiftelsens bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar.

I en sammanslutning eller stiftelse som är moderföretag skall avges en särskild berättelse om koncernen med iakttagande i tillämpliga delar av det som föreskrivs i 1–4 mom.

Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen för sammanslutningen eller stiftelsen eller till motsvarande organ senast två veckor före det sammanträde där bokslutet skall läggas fram för fastställelse.

16 §
Revisionsprotokoll

En revisor kan för styrelsen, förvaltningsrådet, verkställande direktören eller andra ansvariga anmärka om omständigheter som inte framgår av revisionsberättelsen. Dessa omständigheter antecknas i ett protokoll. Protokollet skall lämnas till det organ som har till uppgift att sörja för sammanslutningens eller stiftelsens förvaltning och för att verksamheten är sakenligt ordnad. Mottagaren skall utan dröjsmål ta upp protokollet till behandling och förvara det på ett betryggande sätt.

17 §
Fastställande av revisionsarvode

Det arvode som skall betalas till revisorn för en revision får inte fastställas på ett sätt som kan äventyra revisorns oberoende.

18 §
Skyldighet för en sammanslutnings eller stiftelses organ att biträda revisor

Bolagsmännen, styrelsen, verkställande direktören eller motsvarande organ skall ge revisorn möjlighet att förrätta revisionen i den omfattning som revisorn finner behövlig samt ge den utredning och hjälp som revisorn begär. Bolagsmännen, styrelsen, verkställande direktören eller motsvarande organ i ett dotterföretag har samma skyldigheter gentemot en revisor i moderföretaget.

19 §
Revisors närvaro vid en sammanslutnings eller stiftelses sammanträden

En revisor har rätt att närvara och yttra sig när sammanslutningens eller stiftelsens organ sammanträder, om sammanträdet behandlar frågor som anknyter till revisorns uppdrag.

En revisor skall vara närvarande vid ett sammanträde som behandlar sådana frågor att revisorns närvaro är nödvändig.

En revisor skall på begäran av bolagsstämman eller motsvarande organ ge närmare uppgifter om omständigheter som kan påverka bedömningen av ett ärende som behandlas vid stämman. Uppgifterna får dock inte ges om de skulle orsaka sammanslutningen väsentlig olägenhet.

4 kap

Övriga bestämmelser om revisorer

20 §
Yrkesetiska principer

En revisor skall utföra sina uppgifter som avses i denna lag med yrkeskunnighet, integritet, objektivitet och omsorg med beaktande av det allmänna intresset.

21 §
Bibehållande och utvecklande av yrkeskunnighet

En revisor är skyldig att bibehålla och utveckla sin yrkeskunnighet.

22 §
Skyldighet att iaktta god revisionssed

En revisor skall iaktta god revisionssed vid utförandet av uppgifter som avses i denna lag.

En revisor skall följa de särskilda anvisningar som bolagsmännen samt bolagsstämman eller motsvarande organ ger, om anvisningarna inte står i strid med lag, bolagsordningen, stadgarna, bolagsavtalet, internationella revisionsstandarder, god revisionssed eller de yrkesetiska principerna.

23 §
Kvalitetssäkring

En revisor skall sörja för sitt revisionsarbetes kvalitet och delta i den kvalitetsgranskning som avses i 40 § 2 mom. 1 punkten.

24 §
Revisors oberoende ställning

En revisor skall vara oberoende vid utförandet av ett uppdrag som avses i 1 § 1 mom. och organisera sin verksamhet på ett sätt som tryggar oberoendet.

Om det inte finns förutsättningar för en oberoende verksamhet, skall revisorn vägra ta emot uppdraget eller avstå från det. Revisorn behöver dock inte vägra ta emot eller avstå från ett uppdrag, om

1) de faktorer som utgör ett hot mot oberoendet som helhet bedömda skall anses betydelselösa, eller

2) revisorn har vidtagit åtgärder som tryggar oberoendet.

Åtgärder för att trygga oberoendet skall åtminstone vidtas om

1) revisorn har ekonomiska eller andra intressen i en sammanslutning eller stiftelse eller revisorn har en annan än sedvanlig affärsförbindelse med sammanslutningen eller stiftelsen,

2) revisorns egen verksamhet är föremål för revisionen,

3) revisorn i en rättegång eller något annat ärende handlar för eller mot sammanslutningen eller stiftelsen,

4) revisorn har en nära relation till en person som hör till sammanslutningens eller stiftelsens ledning eller som har deltagit i det ärende som är föremål för uppdraget i egenskap av anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen, eller om

5) revisorn utsätts för påtryckning.

De faktorer som hotar oberoendet och som avses i 2 och 3 mom. och de åtgärder som tryggar oberoendet skall tas upp i de dokument som gäller uppdraget.

Det som föreskrivs i 3 mom. om en sammanslutning eller stiftelse gäller också sammanslutningar som dessa har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen samt en sammanslutning eller stiftelse under vars omedelbara bestämmande inflytande sammanslutningen står.

Vid den bedömning som avses i 2 mom. skall också beaktas sådana faktorer som hotar revisorns oberoende och som hänför sig till

1) den CGR- eller GRM-sammanslutning där revisorn arbetar,

2) en person som i betydande grad deltar i uppdraget under revisorns övervakning,

3) en person som direkt leder eller övervakar revisorns verksamhet, eller

4) en sådan ägare av eller person i ledningen för en i 1 punkten avsedd CGR- eller GRM-sammanslutning vilken i betydande grad deltar i uppdraget.

25 §
Revisors jäv

En revisor är inte oberoende på det sätt som avses i 24 § åtminstone om

1) revisorn är bolagsman, styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i sammanslutningen eller stiftelsen eller i en sammanslutning som hör till samma koncern eller i ett intresseföretag som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen,

2) revisorn har i uppgift att sköta sammanslutningens eller stiftelsens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över dessa,

3) revisorn är anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen eller hos en person som avses i 1 eller 2 punkten,

4) revisorn har direkt eller indirekt äganderätt eller annan rätt till en aktie eller andel i en sammanslutning som eftersträvar vinst,

5) revisorn har ett penninglån, en säkerhet eller motsvarande förmån som beviljats eller ställts av sammanslutningen, stiftelsen eller en person som hör till dess ledning eller revisorn har gett nämnda part en sådan förmån,

6) den person som avses i 1 eller 2 punkten är revisorns make, bror eller syster eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till revisorn,

7) revisorns make eller en person som är släkt med revisorn i rätt nedstigande led har en sådan äganderätt eller annan rätt som avses i 4 punkten, och denna rätt inte är obetydlig, eller om

8) den fysiska person eller den huvudansvariga revisorn i den revisionssammanslutning som valts till revisor för en sammanslutning som är föremål för offentlig handel har tagit emot en uppgift som avses i 1 eller 2 punkten i sammanslutningen i fråga och mindre än två år har förflutit från övergången till denna uppgift.

Det som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten gäller inte en sammanslutning där medlemskap är en förutsättning för att de nödvändighetstjänster som den bjuder ut skall få användas. Revisorn får i en sådan sammanslutning ha endast en sådan andel som berättigar till användning av tjänsterna, dock inte större än en hundradedel.

Om revisorn efter att ha mottagit ett uppdrag får en rätt som avses i 1 mom. 4 punkten, skall revisorn avstå från rätten eller uppdraget inom en skälig tid från det han eller hon fick kännedom om sitt förvärv och hade rätt att avstå från det.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om en sammanslutning eller stiftelse gäller också sammanslutningar som i enlighet med 1 kap. 5 § i bokföringslagen står under dess bestämmande inflytande samt en sammanslutning eller stiftelse under vars omedelbara bestämmande inflytande sammanslutningen står.

26 §
Revisors tystnadsplikt

En revisor eller revisorns biträde får inte för någon utomstående röja omständigheter som han eller hon i sitt uppdrag enligt denna lag fått kännedom om, om inte något annat föreskrivs i 2 mom.

Tystnadsplikten gäller dock inte en omständighet som

1) revisorn skall meddela eller ge ett utlåtande om med stöd av lag,

2) den i vars intresse tystnadsplikt har föreskrivits ger sitt samtycke till att får röjas,

3) en myndighet, domstol eller ett i denna lag avsett tillsynsorgan eller en annan person på basis av lag har rätt att få kännedom om, eller som

4) har kommit till allmän kännedom.

5 kap

Specialbestämmelser som gäller revisor för en sammanslutning som är föremål för offentlig handel

27 §
Mandattidernas maximitid

Mandattiderna för en revisor för en sammanslutning som är föremål för offentlig handel kan i en följd uppgå till högst sju år.

Revisorn kan efter den maximitid som avses i 1 mom. på nytt delta i revisionen av sammanslutningen tidigast två år efter att revisionsuppdraget har upphört.

Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, tillämpas det som föreskrivs ovan i denna paragraf inte på sammanslutningen utan endast på den huvudansvariga revisorn.

28 §
Uppgifter som skall ges sammanslutningens styrelse

Revisorn för en sammanslutning som är föremål för offentlig handel skall årligen ge sammanslutningens styrelse

1) en skriftlig bekräftelse på sitt oberoende samt en anmälan om i 24 § avsedda omständigheter som hotar oberoendet och som inte skall anses obetydliga samt om de åtgärder som har vidtagits för att trygga oberoendet, samt

2) en anmälan om de andra uppgifter än revisionsuppgifter som revisorn utfört för sammanslutningens räkning.

29 §
Offentliggörande av uppgifter om förvaltning och verksamhet

Revisorn för en sammanslutning som är föremål för offentlig handel skall årligen offentliggöra uppgifter om revisionssammanslutningens juridiska form, ägarrelationer, ekonomi och revisionskunder samt om revisionssammanslutningens förvaltning, system för kvalitetssäkring och anvisningar som gäller oberoende. Närmare bestämmelser om de uppgifter som skall offentliggöras utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap

Godkännande och registrering av revisorer

30 §
CGR-revisor

Centralhandelskammarens revisionsnämnd godkänner på ansökan som revisor en fysisk person

1) som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag,

2) som inte är försatt i konkurs, vars handlingsbehörighet inte har begränsats, för vilken en intressebevakare inte har utsetts och som inte har meddelats näringsförbud,

3) som inte vid sidan av revisionsverksamheten bedriver annan verksamhet som är ägnad att äventyra verkställandet av revision,

4) som har avlagt högre högskoleexamen,

5) som har avlagt de studier i redovisning och juridik samt andra handelsstudier och ekonomiskvetenskapliga studier som uppgiften förutsätter,

6) som under minst tre års tid har förvärvat praktisk erfarenhet av krävande uppgifter inom revision och redovisning, samt

7) som har visat sin yrkeskunnighet genom att avlägga yrkesexamen för CGR-revisor (CGR-examen).

Den som har godkänts som revisor skall före registreringen enligt 37 § avge en revisorsförsäkran inför domstol.

Närmare bestämmelser om studier, praktisk erfarenhet och krav på CGR-examen, vilka avses i 1 mom. 5–7 punkten, samt om innehållet i den försäkran som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

Undantag från kraven i 1 mom. 4 och 5 punkten kan göras, om sökanden under minst fem år har varit yrkesmässigt verksam som GRM-revisor och i samband med CGR-examen har presterat ett godkänt resultat i tilläggsuppgifter som behandlar de studieämnen som avses i 1 mom. 5 punkten. Undantag från kraven i 1 mom. 4 och 5 punkten kan göras, om sökanden har minst sju års erfarenhet av krävande uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik och i samband med CGR-examen har presterat ett godkänt resultat i tilläggsuppgifter som behandlar de studieämnen som avses i 1 mom. 5 punkten. Undantag från kraven i 1 mom. 4, 5 och 6 punkten kan göras, om sökanden har minst 15 års erfarenhet av krävande uppgifter inom redovisning, finansiering och juridik och i samband med CGR-examen har presterat ett godkänt resultat i tilläggsuppgifter som behandlar de studieämnen som avses i 1 mom. 5 punkten. Genom förordning av handels- och industriministeriet föreskrivs närmare om de tilläggsuppgifter som skall utföras i samband med CGR-examen samt om vilka uppgifter, befattningar eller tjänster som ger den erfarenhet som avses ovan i detta moment.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. 1 och 4–7 punkten kan en revisor som har godkänts i en EES-stat godkännas som en CGR-revisor. Sökanden skall före godkännandet genomgå ett behörighetsprov som ordnas av Centralhandelskammarens revisionsnämnd. Det som föreskrivs i detta moment tillämpas också på en person som har yrkesbehörighet att utöva verksamhet som revisor i en stat med vilken Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har ingått avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet.

31 §
GRM-revisor

En handelskammares revisionsutskott godkänner på ansökan som revisor en fysisk person

1) som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag,

2) som inte är försatt i konkurs, vars handlingsbehörighet inte har begränsats, för vilken en intressebevakare inte har utsetts och som inte har meddelats näringsförbud,

3) som inte vid sidan av revisionsverksamheten bedriver annan verksamhet som är ägnad att äventyra verkställandet av revision,

4) som har avlagt högskoleexamen,

5) som har avlagt de studier i redovisning och juridik samt andra handelsstudier och ekonomiskvetenskapliga studier som uppgiften förutsätter,

6) som under minst tre års tid har fått praktisk erfarenhet av yrkesuppgifter inom revision och redovisning, samt

7) som har visat sin yrkeskunnighet genom att avlägga yrkesexamen för GRM-revisor (GRM-examen).

Den som har godkänts som revisor skall före registreringen enligt 37 § avge en revisorsförsäkran inför domstol.

Närmare bestämmelser om studier, praktisk erfarenhet och krav på GRM-examen, vilka avses i 1 mom. 5–7 punkten, samt om innehållet i den försäkran som avses i 2 mom. meddelas genom förordning av handels- och industriministeriet.

Undantag från kraven i 1 mom. 4 och 5 punkten kan göras, om sökanden har minst sju års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik och i samband med GRM-examen har presterat ett godkänt resultat i tilläggsuppgifter som behandlar de studieämnen som avses i 1 mom. 5 punkten. Undantag från kraven i 1 mom. 4, 5 och 6 punkten kan göras, om sökanden har minst 15 års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik och i samband med GRM-examen har presterat ett godkänt resultat i tilläggsuppgifter som behandlar de studieämnen som avses i 1 mom. 5 punkten. Genom förordning av handels- och industriministeriet föreskrivs närmare om de tilläggsuppgifter som skall utföras i samband med GRM-examen samt om vilka uppgifter, befattningar eller tjänster som ger den erfarenhet som avses ovan i detta moment.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. 1 och 4–7 punkten kan en revisor som har godkänts i en EES-stat godkännas som en GRM-revisor. Sökanden skall före godkännandet genomgå ett behörighetsprov som ordnas av Centralhandelskammarens revisionsnämnd. Det som föreskrivs i detta moment tillämpas också på en person som har yrkesbehörighet att utöva verksamhet som revisor i en stat med vilken Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har ingått avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet.

Ansökan om godkännande som GRM-revisor behandlas av revisionsutskottet vid den handelskammare inom vars verksamhetsområde sökanden är bosatt. Om sökanden inte är bosatt i Finland, behandlas ansökan av revisionsutskottet vid Helsingforsregionens handelskammare.

32 §
CGR- och GRM-examina och deltagande i examina

I CGR-examen kan en fysisk person som uppfyller kraven enligt 30 § 1 mom. 1, 2 och 4–6 punkten eller 30 § 4 mom. delta. Centralhandelskammarens revisionsnämnd fattar beslut om deltagande i examen.

I GRM-examen kan en fysisk person som uppfyller kraven enligt 31 § 1 mom. 1, 2 och 4–6 punkten eller 31 § 4 mom. delta. Revisionsutskottet vid en handelskammare fattar beslut om deltagande i examen.

CGR- och GRM-examina organiseras av Centralhandelskammarens revisionsnämnd som avses i 42 §.

33 §
CGR-sammanslutning

Centralhandelskammarens revisionsnämnd godkänner på ansökan som CGR-sammanslutning ett aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag som utövar revisionsverksamhet och

1) som har förutsättningar att verka som en oberoende revisionssammanslutning i enlighet med denna lag,

2) där majoriteten av bolagsmännen i ett öppet bolag eller de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag är av bolaget anställda CGR-revisorer, CGR- eller GRM-sammanslutningar, i en EES-stat godkända revisorer eller revisionssammanslutningar eller där majoriteten av det röstetal som aktiebolagets aktier medför innehas av de ovan avsedda revisorerna eller revisionssammanslutningarna, samt

3) där minst två tredjedelar av ledamöterna och ersättarna i samt ordföranden och vice ordföranden för styrelsen i ett aktiebolag är CGR-revisorer eller i en EES-stat godkända revisorer, vilka arbetar vid bolaget.

Vad som föreskrivs ovan om aktiebolag, kommanditbolag och öppet bolag tillämpas på utländska sammanslutningar som motsvarar dem.

34 §
GRM-sammanslutning

En handelskammares revisionsutskott godkänner på ansökan som GRM-sammanslutning ett aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag som utövar revisionsverksamhet och

1) som har förutsättningar att verka som en oberoende revisionssammanslutning i enlighet med denna lag,

2) där majoriteten av bolagsmännen i ett öppet bolag eller de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag är av bolaget anställda CGR- eller GRM-revisorer, CGR- eller GRM-sammanslutningar eller i en EES-stat godkända revisorer eller revisionssammanslutningar eller där majoriteten av det röstetal som aktiebolagets aktier medför innehas av de ovan avsedda revisorerna eller revisionssammanslutningarna, samt

3) där minst två tredjedelar av ledamöterna och ersättarna i samt ordföranden och vice ordföranden för styrelsen i ett aktiebolag är CGR- eller GRM-revisorer eller i en EES-stat godkända revisorer, vilka arbetar vid bolaget.

Vad som ovan föreskrivs om aktiebolag, kommanditbolag och öppet bolag tillämpas på utländska sammanslutningar som motsvarar dem.

Ansökan om godkännande som GRM-sammanslutning behandlas av revisionsutskottet vid den handelskammare inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort. Om sökanden inte har hemort i Finland, behandlas ansökan av revisionsutskottet vid Helsingforsregionens handelskammare.

35 § (20.12.2013/1046)

35 § har upphävts genom L 20.12.2013/1046.

36 §
Avbrytande och återställande av ett godkännande

Ett godkännande avbryts på ansökan av revisorn för en viss tid eller tills vidare. Godkännandet av en revisor kan återställas på ansökan, om revisorn fortfarande uppfyller villkoren för godkännande och kraven i 21 § på bibehållande och utvecklande av yrkeskunnigheten.

En ansökan om att godkännandet av en CGR-revisor och en CGR-sammanslutning skall avbrytas eller om att godkännandet skall återställas görs hos Centralhandelskammarens revisionsnämnd. En ansökan om att godkännandet av en GRM-revisor och en GRM-sammanslutning skall avbrytas eller om att godkännandet skall återställas görs hos den behöriga handelskammarens revisionsutskott.

37 §
Revisorsregister

Centralhandelskammarens revisionsnämnd för register över revisorerna. I revisorsregistret antecknas uppgifter som specificerar revisorn samt andra nödvändiga uppgifter som gäller utövandet av yrkes- och affärsverksamhet. I registret görs också en anteckning, om revisorn har getts en anmärkning eller varning som avses i 49 §. Närmare bestämmelser om de uppgifter som skall antecknas i revisorsregistret och om upprätthållandet av registret utfärdas genom förordning av statsrådet.

I revisorsregistret antecknas uppgifter också om en revisor som har godkänts och registrerats i en annan stat än en EES-stat och som avger en revisionsberättelse om ett bokslut eller ett koncernbokslut samt om en verksamhetsberättelse för en sammanslutning som har registrerats i en annan stat än en EES-stat, när sammanslutningens värdepapper är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen. En revisor som skall registreras skall dessutom uppfylla de förutsättningar i fråga om yrkeskunnighet, revisionssammanslutningens förvaltning, utförandet av revision och offentliggörande av uppgifter om vilka föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet. Registreringen gäller inte en revisor i en sådan sammanslutning av vars värdepapper endast sådana icke-aktierelaterade värdepapper är upptagna till offentlig handel vilkas nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde per enhet är minst 50 000 euro eller motsvarande belopp i någon annan valuta på emitteringsdagen.

De uppgifter som gäller revisorn antecknas i revisorsregistret på anmälan av revisorn eller det tillsynsorgan som avses i 7 kap. De ovan nämnda anmälningsskyldiga skall utan dröjsmål anmäla ändringar i registeruppgifterna till Centralhandelskammarens revisionsnämnd.

Endast en i revisorsregistret antecknad revisor har rätt att använda benämningen CGR-revisor, GRM-revisor, CGR-sammanslutning eller GRM-sammanslutning eller en förkortning som syftar på denna.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en rätt att elektroniskt få uppgifter om, utdrag ur och intyg över de anteckningar som gjorts i revisorsregistret.

38 §
Avlägsnande av uppgifter ur revisorsregistret

Om godkännandet av en i registret antecknad revisor har avbrutits eller om godkännandet har återkallats på det sätt som avses i 50 §, ska Centralhandelskammarens revisionsnämnd avlägsna uppgifterna om revisorn ur registret. Anmälan om avregistrering kan också göras av den som har återkallat godkännandet av revisorn, förutsatt att beslutet vunnit laga kraft. Centralhandelskammarens revisionsnämnd ska efter att ha fått anmälan, utan dröjsmål meddela vederbörande myndigheter som administrerar revisorsregister i EES-staterna om återkallandet. (20.12.2013/1046)

Ur revisorsregistret avlägsnas en uppgift om en varning när sex år har förflutit och en uppgift om en anmärkning när tre år har förflutit sedan ett lagakraftvunnet beslut om detta har meddelats.

7 kap

Styrning, utveckling och tillsyn

39 §
Styrning och utveckling av och tillsyn över revisionen

Statens revisionsnämnd, om vilken föreskrivs i 41 §, svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av och tillsynen över revisionen.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd sörjer för styrning och utveckling i anslutning till godkännande av revisorer och övervakning av godkända revisorers verksamhet.

40 §
Tillsyn över revisorer och kvalitetsgranskning

Centralhandelskammarens revisionsnämnd utövar tillsyn och vidtar behövliga åtgärder för att revisorerna skall bibehålla sin yrkeskunnighet och övriga förutsättningar för godkännande samt i sin verksamhet följa denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd övervakar CGR-revisorernas och CGR-sammanslutningarnas kvalitetssäkring. Vid övervakningen av revisorernas kvalitetssäkring skall nämnden

1) förordna revisorn till kvalitetsgranskning minst vart sjätte år eller om det är fråga om en revisor som granskar en sammanslutning som är föremål för offentlig handel minst vart tredje år,

2) förordna en eller flera oberoende kvalitetsgranskare att utföra kvalitetsgranskningar,

3) besluta om innehållet i och sättet att genomföra kvalitetsgranskningen, samt

4) behandla resultaten av kvalitetsgranskningen och fatta beslut om de åtgärder som kvalitetsgranskningen föranleder.

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt en handelskammares revisionsutskotts skyldighet att övervaka GRM-revisorer och GRM-sammanslutningar vilkas hemort är belägen inom handelskammarens verksamhetsområde. Om en GRM-revisor eller en GRM-sammanslutning inte har hemort i Finland, svarar Helsingforsregionens handelskammare för övervakningen.

Kvalitetsgranskaren skall vara väl förtrogen med revision och ha specialutbildning i kvalitetsgranskning. En av Centralhandelskammaren förordnad kvalitetsgranskare skall utan dröjsmål ge Centralhandelskammarens revisionsnämnd en utredning över utförd kvalitetsgranskning och en av en handelskammare förordnad kvalitetsgranskare skall ge motsvarande utredning till handelskammarens revisionsutskott. Kvalitetsgranskaren skall iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. När en kvalitetsgranskare fullgör kvalitetssäkringsuppgifter tillämpas på honom eller henne bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Kvalitetsgranskning får inte utföras på en plats som omfattas av hemfriden.

41 §
Statens revisionsnämnd

Statens revisionsnämnd består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar. Varje medlem, med undantag för ordföranden och vice ordföranden, har en personlig suppleant.

Ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i statens revisionsnämnd samt sekreteraren skall vara väl förtrogna med revision. Två medlemmar skall dessutom ha avlagt juris kandidatexamen.

Statsrådet förordnar ordföranden och vice ordföranden samt de sex övriga medlemmarna i statens revisionsnämnd och deras personliga suppleanter för tre år i sänder på så sätt att av de övriga medlemmarna skall

1) en ha sakkunskap i forskning och undervisning i associationsrätt och en sakkunskap i forskning och undervisning i redovisning, särskilt bokföring,

2) en företräda GRM- och en CGR-revisorerna, samt

3) två ha sakkunskap om näringslivet.

Ordföranden i statens revisionsnämnd förordnas på framställning av handels- och industriministeriet och vice ordföranden på framställning av justitieministeriet. En CGR- eller GRM-revisor kan inte väljas till ordförande eller vice ordförande. Majoriteten av nämndens medlemmar skall vara andra än CGR- eller GRM-revisorer eller personer i fråga om vilka det har förflutit mera än tre år sedan deras godkännande som revisor upphörde eller avbröts.

Det som ovan föreskrivs om medlemmarna gäller på motsvarande sätt deras suppleanter.

I fråga om statens revisionsnämnds ordförandes, vice ordförandes och medlemmars rätt att kvarstå i sin uppgift gäller vad som föreskrivs om innehavarna av domartjänst. När platsen som vice ordförande eller medlem i nämnden blir ledig under mandattiden, förordnas en efterträdare för den återstående mandattiden.

42 §
Centralhandelskammarens revisionsnämnd

Centralhandelskammarens revisionsnämnd består av en ordförande, en vice ordförande och 12 andra medlemmar. Varje medlem, med undantag för ordföranden och vice ordföranden, har en personlig suppleant.

Ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i Centralhandelskammarens revisionsnämnd samt sekreteraren skall vara väl förtrogna med revision.

Handels- och industriministeriet förordnar ordföranden och vice ordföranden samt tre av de andra medlemmarna i Centralhandelskammarens revisionsnämnd och personliga suppleanter för dessa för tre år i sänder.

Centralhandelskammarens delegation väljer de nio övriga medlemmarna i revisionsnämnden och personliga suppleanter för dessa för tre år i sänder så att av de andra medlemmarna

1) tre har sakkunskap i forskning och undervisning i revisionsbranschen samt juridisk sakkunskap på området,

2) tre har sakkunskap om näringslivet, samt

3) två företräder CGR- och en GRM-revisorerna.

En CGR- eller GRM-revisor kan inte väljas till ordförande eller vice ordförande för Centralhandelskammarens revisionsnämnd. Majoriteten av revisionsnämndens medlemmar skall vara andra än CGR- eller GRM-revisorer eller personer i fråga om vilka det har förflutit mera än tre år sedan deras godkännande som revisor upphörde eller avbröts.

Vad som ovan föreskrivs om medlemmarna gäller på motsvarande sätt deras suppleanter.

43 §
Handelskammares revisionsutskott

En handelskammares revisionsutskott består av en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar. Varje medlem, med undantag för ordföranden och vice ordföranden, har en personlig suppleant.

Ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i handelskammarens revisionsutskott samt sekreteraren skall vara väl förtrogna med revision.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd väljer ordföranden och vice ordföranden och handelskammaren de övriga medlemmarna i utskottet för tre år i sänder så att av de övriga medlemmarna

1) två har sakkunskap i forskning och undervisning i revisionsbranschen samt juridisk sakkunskap på området,

2) två har sakkunskap om näringslivet, samt

3) två företräder CGR- och GRM-revisorerna.

En CGR- eller GRM-revisor kan inte väljas till ordförande eller vice ordförande för en handelskammares revisionsutskott. Majoriteten av revisionsutskottets medlemmar skall vara andra än CGR- eller GRM-revisorer eller personer i fråga om vilka det har förflutit mera än tre år sedan deras godkännande som revisor upphörde eller avbröts.

Vad som ovan föreskrivs om medlemmarna gäller på motsvarande sätt deras suppleanter.

44 §
Behandlingen av ärenden i tillsynsorganen

Statens revisionsnämnd är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt tre andra medlemmar eller suppleanter, av vilka minst en har avlagt juris kandidatexamen, är närvarande. Centralhandelskammarens revisionsnämnd är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst sex andra medlemmar eller suppleanter är närvarande. En handelskammares revisionsutskott är beslutfört då ordföranden eller vice ordföranden samt minst tre andra medlemmar eller suppleanter är närvarande.

På behandlingen av ärenden i Centralhandelskammarens revisionsnämnd och en handelskammares revisionsutskott tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På behandlingen i statens revisionsnämnd av ett ärende som gäller ändringssökande enligt 53 § i denna lag tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996) och lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). Närmare bestämmelser om det förfarande som i övrigt skall iakttas i tillsynsorganen kan meddelas genom förordning av statsrådet.

Statens revisionsnämnd, Centralhandelskammarens revisionsnämnd och en handelskammares revisionsutskott får inte besluta om sådan påföljd som avses i 49 eller 50 §, om över sex år har förflutit från revisorns klandervärda verksamhet.

På ordföranden, vice ordföranden, medlemmarna, suppleanterna och sekreteraren vid statens revisionsnämnd, Centralhandelskammarens revisionsnämnd och en handelskammares revisionsutskott tillämpas de bestämmelser som gäller straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som avses i denna lag. Dessutom tillämpas på dem vad som föreskrivs om arbetstagares skadeståndsansvar i 4 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

45 §
Rätt att få uppgifter

Statens revisionsnämnd, Centralhandelskammarens revisionsnämnd och en handelskammares revisionsutskott samt en av nämnda tillsynsorgan förordnad kvalitetsgranskare och en annan granskare som utnämnts till ett övervakningsuppdrag har rätt att av en i enlighet med denna lag godkänd revisor för granskning hos tillsynsorganet eller på tillsynsobjektets förrättningsställe få tillgång till alla de handlingar och övriga dokument som de anser nödvändiga för tillsynen över revisorns verksamhet. Tillsynsobjektet skall dessutom utan obefogat dröjsmål ge tillsynsorganet, kvalitetsgranskaren och den andra granskare som utnämnts till ett övervakningsuppdrag de upplysningar och redogörelser som dessa begär och som behövs för tillsynen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också en revisor i en sammanslutning eller stiftelse som är ett moderföretag, om det inte finns sådana hinder för att ge uppgifter om koncernrevisionen som föranleds av lagstiftningen i en annan stat eller något annat hinder som inte beror på revisorn. Revisorn skall visa att hindret existerar.

En revisor skall förvara de dokument som gäller ett uppdrag enligt 1 § 1 mom. i minst sex år.

46 §
Tystnadsplikt

Utöver vad som föreskrivs om offentlighet i myndigheternas verksamhet hindrar tystnadsplikten inte att upplysningar lämnas till ett tillsynsorgan, en förundersökningsmyndighet och en åklagare för skötseln av deras uppgifter.

8 kap

Internationellt tillsynssamarbete

47 §
Informationsutbyte och annat samarbete mellan tillsynsorgan

Utan hinder av vad som föreskrivs om hemlighållande av uppgifter, skall Centralhandelskammarens revisionsnämnd på begäran överlämna de dokument och andra uppgifter som är nödvändiga för tillsynen till det tillsynsorgan i en EES-stat som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också när dokument som är nödvändiga med tanke på tillsynen överlämnas till motsvarande tillsynsorgan i en annan stat än en EES-stat, om

1) dokumenten hänför sig till revision i en sådan sammanslutning som upprättar koncernbokslut i staten i fråga eller vars värdepapper i staten i fråga har upptagits till sådan handel som motsvarar den offentliga handel som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen,

2) tillsynen över revisorerna i staten i fråga har bedömts vara tillräcklig i enlighet med 48 §,

3) med tillsynsorganet i staten i fråga har överenskommits om överlåtelse, användning och hemlighållande av uppgifter,

4) vid informationsutbytet följs vad som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999).

Centralhandelskammarens revisionsnämnd skall vidta tillsynsåtgärder på begäran av ett tillsynsorgan i en EES-stat eller tillåta att det tillsynsorgan som framfört begäran deltar i genomförandet av åtgärderna.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd kan av vägande skäl vägra tillmötesgå en begäran som avses i 1–3 mom. Centralhandelskammarens revisionsnämnd kan också vägra tillmötesgå en begäran, om ett påföljdsförfarande som gäller den gärning eller revisor som avses i begäran pågår i Finland eller ett beslut eller en dom som vunnit laga kraft har meddelats om detta i Finland.

48 §
Tillsyn över revisorer i en annan stat än en EES-stat

Centralhandelskammarens revisionsnämnd utöver tillsyn på det sätt som avses i 7 kap. i denna lag också över de revisorer som registrerats på basis av 37 § 2 mom. och som har godkänts i en annan stat än en EES-stat, om inte tillsynen i staten i fråga har bedömts motsvara tillsynen över revisorer i EES-staterna.

Vid den bedömning av motsvarigheten som avses i 1 mom. skall Europeiska gemenskapernas kommissions beslut om motsvarigheten i tillsynen över revisorer från en annan stat än en EES-stat följas. Om något sådant beslut inte har fattats, bedömer Centralhandelskammarens revisionsnämnd själv motsvarigheten i ifrågavarande stats tillsyn över revisorerna eller följer en motsvarighetsbedömning som gjorts i en annan EES-stat.

9 kap

Påföljder

49 §
Varning och anmärkning

Centralhandelskammarens revisionsnämnd eller en handelskammares revisionsutskott skall ge en revisor en varning, om revisorn

1) av vårdslöshet eller oaktsamhet har förfarit i strid med denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) har brutit mot sina skyldigheter som revisor, eller

3) utan grund har förfarit på ett sätt som annars är ägnat att minska revisorernas yrkesmässiga tillförlitlighet eller värde.

Om det finns förmildrande omständigheter i en revisors förfarande enligt 1 mom., skall revisorn ges en anmärkning.

50 §
Återkallande av ett godkännande

Statens revisionsnämnd skall återkalla sitt godkännande, om en revisor

1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har handlat på ett sätt som strider mot denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) trots varning upprepade gånger har försummat sina skyldigheter som revisor, eller

3) inte längre än yrkeskunnig eller inte längre uppfyller de övriga villkoren för godkännande.

Godkännandet kan även återkallas för viss tid, som kan vara högst två år.

Av synnerligen vägande skäl kan det bestämmas att ett beslut som gäller återkallande av ett godkännande skall verkställas trots att besvär har anförts.

Om en handelskammares revisionsutskott anser att villkoren i 1 mom. uppfylls, skall det göra en skriftlig framställning hos Centralhandelskammarens revisionsnämnd om att godkännandet av en GRM-revisor eller en GRM-sammanslutning skall återkallas. Om Centralhandelskammarens revisionsnämnd anser att villkoren uppfylls, skall den göra en skriftlig framställning hos statens revisionsnämnd om att godkännandet av en revisor skall återkallas. Statens revisionsnämnd skall ge den revisor som framställningen gäller tillfälle att bli hörd.

När statens revisionsnämnd behandlar ett ärende som gäller återkallande av ett godkännande kan nämnden ge revisorn en varning eller anmärkning, om villkoren för återkallande av godkännandet inte uppfylls, men revisorns förfarande är klandervärt med stöd av 49 §.

51 §
Skadeståndsskyldighet

En revisor är skyldig att ersätta skada som revisorn uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat sammanslutningen eller stiftelsen vid utförandet av en uppgift som avses i 1 § 1 mom. Detsamma gäller skada som orsakats en aktieägare, bolagsman eller medlem i sammanslutningen eller någon annan person genom överträdelse av denna lag, en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen, bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet. En revisor svarar också för en skada som hans eller hennes biträde orsakat uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Om en revisionssammanslutning är revisor, svarar sammanslutningen och den som bär det huvudsakliga ansvaret för förrättandet av revisionen för skadan.

I fråga om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller vad som föreskrivs i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen.

52 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 15 § om uppgörande av revisionsberättelse eller vid utförandet av en uppgift som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten i sitt utlåtande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ger felaktiga eller vilseledande uppgifter skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för revisionsförseelse dömas till böter.

Den som i strid med 37 § 4 mom. använder titeln revisor eller någon annan benämning som kan leda till att någon felaktigt antar att han eller hon är revisor, skall för olovlig användning av yrkestiteln revisor dömas till böter.

Bestämmelser om straff för revisionsbrott finns i 30 kap. 10 a § i strafflagen (39/1889).

Till straff för brott mot revisors tystnadsplikt enligt 26 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om gärningen inte utgör brott enligt 30 kap. 5 eller 6 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 46 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

10 kap

Särskilda bestämmelser

53 §
Ändringssökande

I ett beslut som en handelskammares revisionsutskott och Centralhandelskammarens revisionsnämnd fattat med stöd av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den får ändring sökas genom besvär hos statens revisionsnämnd.

I ett beslut som statens revisionsnämnd fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

54 §
Förbud mot att söka ändring

I ett beslut av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 40 § 2 mom. 1–3 punkten får ändring inte sökas genom besvär.

I ett beslut av statens revisionsnämnd får ändring inte sökas av den

1) vars ansökan om att få delta i CGR- eller GRM-examen har avslagits, samt

2) som har underkänts i CGR- eller GRM-examen eller i ett behörighetsprov.

Angående besvär gäller i övrigt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

55 §
Revisorsavgifter

Centralhandelskammaren och handelskamrarna har rätt att ta ut avgifter för täckande av kostnaderna för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Närmare bestämmelser om de avgifter som skall betalas till Centralhandelskammaren och handelskamrarna utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

I ett beslut som gäller fastställandet av den avgift till Centralhandelskammaren och handelskamrarna som avses i 1 mom. söks ändring på det sätt som föreskrivs i 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

11 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

56 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

Genom denna lag upphävs revisionslagen (936/1994) av den 28 oktober 1994 jämte ändringar. Godkända revisorer enligt 2 § 2 punkten i den lag som upphävs skall anses vara revisorer enligt 2 § 1 punkten i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

57 §
Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 3 kap. i denna lag om revisionens innehåll tillämpas på revision avseende räkenskapsperioder som börjar den 1 juli 2007 eller därefter. Fram till dess bestäms revisionens innehåll enligt den revisionslag som upphävs.

En hänvisning till revisionslagen i någon annan lag eller förordning avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag. Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om en godkänd revisor gäller en revisor som avses i 2 § 1 punkten i denna lag, om inget annat föreskrivs särskilt.

Utan hinder av denna lag ska föreningar tillämpa bestämmelserna i den lag som upphävs på val av annan revisor än en CGR- eller GRM-revisor eller CGR- eller GRM-sammanslutning och på revision enligt 1 § 1 mom. som en sådan revisor verkställer avseende räkenskapsperioder som inleds före den 1 september 2010. Trots denna lag ska bostadsaktiebolag tillämpa bestämmelserna i den lag som upphävs på val av annan revisor än en CGR- eller GRM-revisor och på revision enligt 1 § 1 mom. som en sådan revisor verkställer avseende räkenskapsperioder som inleds före den 1 juli 2010. På motsvarande sätt ska sammanslutningar eller stiftelser som bildats före denna lags ikraftträdande tillämpa bestämmelserna i den lag som upphävs på val av annan revisor än en CGR- eller GRM-revisor eller CGR- eller GRM-sammanslutning och på revision som en sådan revisor verkställer avseende räkenskapsperioder som avslutas senast år 2011. (16.7.2010/679)

Trots vad som föreskrivs i 7 § kan till revisor i en sådan sammanslutning eller stiftelse där en kommun eller samkommun har bestämmande inflytande i stället för en GRM-revisor väljas en OFR-revisor för en räkenskapsperiod som löper ut senast den 31 december 2016. En OFR-revisor kan dock i en sammanslutning som avses ovan i detta moment väljas för en räkenskapsperiod som löper ut den 1 januari 2013 eller därefter, om sammanslutningen är ett aktiebolag eller ett sådant öppet bolag eller kommanditbolag där alla ansvariga bolagsmän är aktiebolag eller är sådana öppna bolag eller kommanditbolag där alla ansvariga bolagsmän är aktiebolag, endast om högst en av följande gränser överskrids såväl under den räkenskapsperiod som ska granskas som under den föregående räkenskapsperioden:

1) balansomslutningen är 4 400 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning är 8 800 000 euro,

3) sammanslutningen har i genomsnitt 50 anställda.

(22.12.2011/1454)

En revisor skall inom sex månader från denna lags ikraftträdande avstå från sin rätt eller sitt uppdrag som avses i 25 § 1 mom. 4 punkten.

Den tidsfrist som avses i 27 § 1 mom. och som gäller en revisors maximala mandattid börjar löpa från början av den räkenskapsperiod som följer på denna lags ikraftträdande.

Bestämmelserna i 41–43 § om sammansättningen av statens revisionsnämnd, Centralhandelskammarens revisionsnämnd och en handelskammares revisionsutskott tillämpas när medlemmarna utnämns för de mandattider som följer efter lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 24 maj 1996 om tillämpningen av vissa stadganden i revisionslagen (358/1996). I övrigt förblir de bestämmelser som utfärdats med stöd av den lag som upphävs i kraft till dess att något annat föreskrivs.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (32006L0043); EGT nr L 157, 9.6.2006, s. 87, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG (32003L0051); EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1534:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

22.12.2009/1604:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 24/2009, MiUB 10/2009, RSv 206/2009

16.7.2010/679:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 267/2009, LaUB 8/2010, RSv 73/2010

22.12.2011/1454:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 126/2011, EkUB 8/2011, RSv 94/2011

20.12.2013/1046:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2013.

Om godkännandet av en revisor har upphört med stöd av 35 § sådan den lyder vid ikraftträdandet av denna lag ska på återställande av godkännandet tillämpas vad som föreskrivs i 36 §.

RP 191/2013, EkUB 35/2013, RP 178/2013

24.4.2015/491:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014, LaUB 20/2014, RSv 276/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.