Beaktats t.o.m. FörfS 743/2021.

2.3.2007/240

Lag om kundinformationssystemet för företagstjänster (upphävt)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.5.2017/293, som gäller fr.o.m. 1.6.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Avsikten med denna lag är att förbättra statsförvaltningens företagstjänster samt att effektivisera samordningen och övervakningen av dem.

2 § (22.12.2009/1532)
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om det kundinformationssystem för företagstjänster som drivs av arbets- och näringsministeriet, om närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas gemensamma register över företagstjänster, vilket hör till kundinformationssystemet, samt om behandlingen av uppgifter om kunder i samband med de företagstjänster som tillhandahålls kunderna. (19.4.2013/306)

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på kundinformationssystemet för företagstjänster samt på offentligheten beträffande de uppgifter som registrerats i och förmedlats genom informationssystemet samt personuppgiftslagen (523/1999) på behandlingen av personuppgifter.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) företag ett företag eller en organisation som registrerats i företags- och organisationsdatasystemet i enlighet med företags- och organisationsdatalagen (244/2001),

2) företagstjänster företagsstöd, utvecklings- och rådgivningstjänster samt arbetskraftsservice som beviljas av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning, en stiftelse, en förening eller statens specialfinansieringsbolag eller som betalas av dess medel, i fråga om vilka kundinformationssystemet för företagstjänster kan utnyttjas vid genomförandet,

3) företagsstöd understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som beviljas av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig, inrättning, en stiftelse, en förening eller statens specialfinansieringsbolag eller som betalas av dess medel samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen,

4) kund ett företag eller en fysisk person som överväger att starta ett företag eller inleda närings- eller företagsverksamhet och som har ansökt om eller har kontaktats angående företagstjänster.

2 kap

Ändamålet med och informationsinnehållet i kundinformationssystemet för företagstjänster

4 § (22.12.2009/1532)
Kundinformationssystemet

Kundinformationssystemet för företagstjänster är ett informationssystem för förmedling av sådana uppgifter om kunderna som avses i 6 § mellan de myndigheter som sköter företagstjänster och statens specialfinansieringsbolag. Systemet drivs av arbets- och näringsministeriet. (3.12.2010/1039)

Kundinformationssystemet för företagstjänster innefattar närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas gemensamma register över företagstjänster vilket innehåller information om data som erhållits och utarbetats i samband med genomförandet av företagstjänster. Den närings-, trafik- och miljöcentral eller arbets- och näringsbyrå som fört in eller på annat sätt hanterat uppgifter i registret över företagstjänster ansvarar för att uppgifterna är riktiga och att hanteringen skett i enlighet med lag. (19.4.2013/306)

Vad som föreskrivs i denna paragraf inverkar inte på det ansvar som statens specialfinansieringsbolag eller myndigheter eller andra organisationer har i egenskap av registeransvarig i sådana fall där uppgifter ur deras informationssystem förmedlas via kundinformationssystemet för företagstjänster.

5 § (19.9.2014/732)
Ändamålet med kundinformationssystemet

Ändamålet med kundinformationssystemet för företagstjänster är att förbättra inriktningen av företagstjänsterna och den utvärdering av företag som sker i samband med att beviljande av företagstjänster övervägs samt att effektivisera övervakningen av beviljade företagsstöd. I 6 § 1 mom. avsedda uppgifter som fås genom kundinformationssystemet får användas också för i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedda säkerhetsutredningar av företag.

6 § (3.12.2010/1039)
Uppgifter i kundinformationssystemet

I kundinformationssystemet för företagstjänster får behandlas uppgifter av vilka framgår

1) företagets namn, företags- och organisationsnummer samt andra identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter,

2) uppgifter om vem som är företagets ansvarspersoner,

3) företagets verksamhetsområde, aktiekapital, bokslut eller andra sådana uppgifter i myndigheternas offentliga register som gäller företaget och allmänt beskriver dess verksamhet,

4) sådana uppgifter om ett företag och dess ansvarspersoner som införts i kreditupplysningsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt utsökningsregistret.

Trots sekretessbestämmelserna får dessutom följande uppgifter förmedlas genom kundinformationssystemet:

1) huruvida företaget har varit kund hos arbets- och näringsministeriet, statens specialfinansieringsbolag, Innovationsfinansieringsverket Tekes, jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, en närings-, trafik- och miljöcentral eller en arbets- och näringsbyrå samt vilka personer företaget har utsett till sina kontaktpersoner för de företagstjänster som avses i denna lag, (13.12.2013/965)

2) företagstjänster som företaget fått,

3) bedömningar av ett företags förutsättningar för lönsam verksamhet,

4) sådana andra uppgifter om ett företag som behövs för beslut om beviljande och utbetalning av företagsstöd och övervakning av hur stödet används.

7 §
Uppgifternas kvalitet

De uppgifter som registreras i kundinformationssystemet för företagstjänster skall uppdateras tillräckligt ofta och det skall också i övrigt ses till att uppgifterna i registret inte är föråldrade eller annars ger fel uppfattning om kunden.

Uppgifter som en kund lämnat muntligen, skriftligen eller i elektronisk form får registreras som tillgängliga uppgifter i kundinformationssystemet för företagstjänster endast om de har kontrollerats.

8 §
Avförande av uppgifter

Uppgifter om en kund avförs ur registret senast fem år efter det att uppgifterna om kunden i fråga senast har hanterats. En uppgift avförs dock inte, om det är nödvändigt att bevara uppgiften för fullgörandet av en uppgift som grundar sig på lag eller förordning eller på grund av ett anhängigt ärende. I 4 § 2 mom. i företags- och organisationsdatalagen avsedda basuppgifter om ett företag avförs senast två månader efter det att uppgifterna om företaget har avförts ur företags- och organisationsdatasystemet.

En uppgift som konstaterats vara felaktig får bevaras i fem år efter det att den konstaterats vara felaktig, om det är nödvändigt för att trygga de rättigheter som en kund, en kunds representant, en registeransvarig eller en person med rätt att använda informationssystemet har. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga de nämnda rättigheterna. En uppgift som konstaterats vara felaktig skall förses med anteckning om att den är felaktig.

3 kap

Uppgifternas offentlighet samt förmedlande och utlämnande av uppgifter

9 §
Offentligheten för uppgifter i kundinformationssystemet

Kredituppgifter om företaget och dess ansvarspersoner som erhållits ur kundinformationssystemet för företagstjänster skall hållas hemliga.

Vad som föreskrivs i 1 mom. inverkar inte på offentligheten i fråga om myndigheters beslut och övriga handlingar som innehåller sådana uppgifter som avses i momentet.

På offentligheten för uppgifterna i informationssystemet tillämpas i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

10 § (3.12.2010/1039)
Utlämnande av uppgifter ur kundinforma- tionssystemet

För genomförandet av företagstjänster får uppgifter som avses i 6 § lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, Innovationsfinansieringsverket Tekes, statens specialfinansieringsbolag och Landsbygdsverket. (13.12.2013/965)

Uppgifter som avses i 6 § 1 mom. får förutom vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf också lämnas ut till utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Finpro ry samt till behöriga myndigheter för fullgörande av uppgifter som avses i säkerhetsutredningslagen. (19.9.2014/732)

Uppgifter som erhållits ur utsökningsregistret får lämnas ut endast till den som enligt bestämmelserna om utsökning har rätt att få uppgifter direkt ur utsökningsregistret.

Uppgifter får också lämnas ut genom teknisk anslutning. Mottagaren har rätt att spara, skriva ut och kopiera de uppgifter som lämnats ut genom teknisk anslutning. (19.4.2013/306)

11 § (19.4.2013/306)
Användning av uppgifter i registret över företagstjänster vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna

Oberoende av sekretessbestämmelserna har närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna för att sköta sina uppgifter rätt att få uppgifter ur registret över företagstjänster.

12 §
Sökning av kunduppgifter hos andra myndigheter med hjälp av frågesystemet

Med hjälp av kundinformationssystemets frågesystem får andra uppgifter än de som avses i 10 och 11 § sökas, om det föreskrivs särskilt i lag.

4 kap

Den registrerades rättigheter

13 §
Information om hanteringen av uppgifter

Uppgifter om kundinformationssystemet för företagstjänster samt om informationssystemets ändamål och informationsinnehåll skall finnas tillgängliga för kunderna på de serviceställen som använder informationssystemet.

14 § (22.12.2009/1532)
Den registrerades rätt att kontrollera uppgifter

En kund har rätt att ta del av de uppgifter om kunden som är registrerade i kundinformationssystemet för företagstjänster på det sätt som bestäms i 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I fråga om en fysisk persons rätt att kontrollera uppgifter som gäller honom eller henne gäller dessutom bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Ett ärende som gäller rätten att ta del av uppgifter avgörs av arbets- och näringsministeriet eller en närings-, trafik- och miljöcentral.

5 kap

Särskilda bestämmelser

15 §
Hänvisning till strafflagen

Till straff för brott mot skyldigheten att hemlighålla uppgifter döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om gärningen inte utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om strängare straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 249/2006, EkUB 24/2006, RSv 260/2006

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1532:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

3.12.2010/1039:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2010.

Denna lag tillämpas även på sådana uppgifter som en myndighet eller statens specialfinansieringsbolag har fått före lagens ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 107/2010, EKUB 24/2010, RSv 187/2010

19.4.2013/306:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

RP 180/2012, EkUB 1/2013, RSv 9/2013

13.12.2013/965:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 125/2013, EkUB 25/2013, RSv 125/2013

19.9.2014/732:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013, FvUB 16/2014, RSv 79/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.