Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

2.3.2007/217

Lag om taxitrafik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.5.2017/320, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa tillgången på goda taxitrafiktjänster.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) beställningstrafik trafik som förutsätter trafiktillstånd och som bedrivs på beställning på det sätt som beställaren bestämmer,

2) trafikavtalsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, (13.11.2009/870)

3) taxitillstånd ett trafiktillstånd som beviljas på ansökan och som berättigar tillståndshavaren att i hela landet, med undantag för Åland, med en personbil eller med en personbil som uppfyller kraven på tillgänglighet bedriva beställningstrafik och trafik som avses i trafikavtalsförordningen, (13.11.2009/870)

4) trafikansvarig en person som en juridisk person har föreslagit skall ansvara för trafiken och som godkänts av tillståndsmyndigheten och som i praktiken och varaktigt leder företagets trafikverksamhet och företräder företaget,

5) stationsplats den plats eller kommun från vilken trafiken bedrivs eller kommer att bedrivas och dit en bil som använts i trafik förs efter att en körning eller ett uppdrag har avslutats,

6) krav på fordonets tillgänglighet krav som invalidtaxibilar och tillgängliga taxibilar ska uppfylla så som föreskrivs särskilt, (22.12.2011/1423)

7) landsbygdskommun en kommun där mindre än 60 procent av invånarna bor i tätorter och invånarantalet i den största tätorten understiger 15 000 och en kommun där minst 60 men under 90 procent av invånarna bor i tätorter och invånarantalet i den största tätorten understiger 4 000, (24.6.2010/612)

8) en ansluten kommuns område ett område i en kommun som den 31 december 2008 eller därefter som en hel kommun har anslutits till en annan kommun eller annars har upphört att vara en självständig kommun, (24.6.2010/612)

9) taxi en personbil som används med stöd av taxitillstånd. (24.6.2010/612)

3 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på yrkesmässig persontransport på väg med personbil.

Med yrkesmässig persontransport avses transport av personer på väg med personbil mot vederlag i avsikt att idka näring eller förvärva utkomst eller annan inkomst såsom huvudsyssla eller bisyssla eller annars vid sidan om annan näring. Med yrkesmässig transport av personer jämställs transport mot vederlag, om transporten föregås av erbjudande om transport till allmänheten på offentlig plats.

Lagens 18 § tillämpas på godstransport på väg med personbil och 4 a § 3, 4 och 5 mom. på trafik som bedrivs med lastbil eller paketbil. (24.6.2010/612)

2 kap

Taxitillstånd

4 §
Tillståndspliktiga transporter

För yrkesmässig transport av personer krävs taxitillstånd.

Utan taxitillstånd får

1) persontransporter utföras som en del av de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna med en personbil som innehas av en kommun, en samkommun eller en sammanslutning där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) mot en fastslagen klientavgift som tas ut hos dem som får transporttjänster,

2) persontransporter utföras med en personbil som innehas av en koncern eller en jämförbar sammanslutning, en kommun, en samkommun eller en sammanslutning där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, när transporterna är interna,

3) persontransporter utföras med en personbil som innehas av ett tjänsteföretag, när transporten ansluter sig till hemservice eller turistservice och utgör en del av det servicepaket som företaget erbjuder,

4) persontransporter utföras med museifordon.

3 mom. har upphävts genom L 24.6.2010/612. (24.6.2010/612)

4 a § (24.6.2010/612)
Transport av personer med vissa fordon som nämns i fordonslagen

Yrkesmässig persontransport på väg är förbjuden med en sådan lastbil (fordon i kategori N2 och N3) eller en sådan paketbil (fordon i kategori N1) som avses i 10 § i fordonslagen (1090/2002) eller med en sådan trehjuling, lätt fyrhjuling eller fyrhjuling (fordon i kategori L5e, L6e eller L7e) som avses i 13 § i den lagen.

Personer får dock tillfälligt transporteras med en lastbil vars lastflak saknar säten och bänkar, när det är fråga om passagerartransporter vid körning i samband med firandet av abiturienternas sista skoldag eller transport av passagerare i samband med andra motsvarande tillfällen, förutsatt att bilens förare har minst två års körerfarenhet av lastbil i någon annans tjänst eller som företagare i tillståndspliktig trafik. Personer får också transporteras med lastbil eller paketbil i samband med militärtransporter inom försvarsmakten.

Innehavaren av ett inrikes trafiktillstånd enligt lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) eller av ett gemenskapstillstånd som beviljats i Finland får yrkesmässigt transportera personer med ett fordon i kategori N, när en passagerare och vara som passageraren har köpt eller skaffat transporteras i samma transport och tillståndshavaren och den som sålt varan eller säljarens representant har ingått ett skriftligt avtal om hemtransport av varan. Det förutsätts dessutom att det på grund av en enskild varas storlek eller vikt är behövligt för passageraren att varan och passageraren transporteras i samma transport.

Det avtal som avses i 3 mom. ska medföras i bilen och på begäran visas upp för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman.

Utrustning eller tecken som på ett vilseledande sätt påminner om taxametrar eller taxilyktor får inte användas i bilar.

5 § (22.12.2009/1314)
Tillståndsmyndighet

Taxitillstånd beviljas på ansökan av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde den huvudsakliga stationsplatsen för trafiken finns.

6 §
Förutsättningar för beviljande av taxitillstånd

Om inte något annat följer av 19 § beviljas taxitillstånd en sökande som

1) är myndig och vars handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och som inte har förordnats en intressebevakare med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen, (22.12.2011/1423)

2) har gott anseende,

3) har genomgått en företagarkurs i taxitrafik som förutsätter yrkeskompetens, om Trafiksäkerhetsverket utfärdat ett intyg till sökanden över godkänt företagarprov för taxitrafik, (22.12.2009/1314)

4) har sammanlagt minst sex månaders erfarenhet som taxiförare, (22.12.2011/1423)

5) kan svara för sina ekonomiska förpliktelser, och

6) vars taxitillstånd inte har återkallats med stöd av 22 § 2 mom. under det senaste året.

Fullgörande av den i 1 mom. 3 punkten nämnda företagarkursen krävs dock inte av den som har minst två års praktisk erfarenhet av ledande uppgifter i ett företag som bedriver persontrafik. Kursen krävs inte heller av den som har avlagt en yrkesexamen eller specialyrkesexamen i handel, förvaltning, teknik eller transport som ingår i en examensstruktur enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller någon annan motsvarande för branschen lämplig yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller högskoleexamen. En person som avses i detta moment måste dock godkännas i det prov som avses i 8 § 2 mom.

Taxitillstånd beviljas en juridisk person som uppfyller kraven i 1 mom. 5 och 6 punkten och vars trafikansvarig uppfyller de villkor som anges i 1 mom. 1–6 punkten eller 1, 2 och 4–6 punkten samt i 2 mom. (26.6.2009/482)

Om det bland de sökande inte finns någon som uppfyller kravet i 1 mom. 4 punkten, beviljas tillståndet en sökande som uppfyller de övriga kraven enligt denna paragraf.

7 §
Gott anseende

Kravet på gott anseende enligt 6 § 1 mom. uppfylls inte av en person som ansöker om taxitillstånd eller en trafikansvarig, om personen

1) under de senaste tio åren har dömts till fängelsestraff på mer än två år,

2) under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff på högst två år,

3) under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff för brott som riktats mot en kund eller för rattfylleri eller grovt rattfylleri i persontrafik som kräver trafiktillstånd eller för olovligt bedrivande av taxitrafik som är straffbart enligt 28 § 1 mom., eller

4) under de senaste två åren minst tre gånger har dömts till bötesstraff för brott mot bestämmelser och föreskrifter som gäller anställnings- eller löneförhållande, bokföring, skatter, skuldförhållande, iakttagande av arbets- och vilotider, trafikidkande eller trafik- eller fordonssäkerhet eller andra bestämmelser och föreskrifter som gäller utövande av yrke

och gärningarna visar att personen är uppenbart olämplig att bedriva taxitrafik.

8 §
Företagarkurs

Syftet med företagarkursen är att ge den som avser att bedriva taxitrafik tillräcklig yrkeskompetens. Kursens omfattning är minst 120 timmar. Kursens undervisningsinnehåll skall omfatta åtminstone följande ämnesblock: den allmänna utvecklingen i taxibranschen och lagstiftningen om taxibranschen, kundservice, bilen som används i trafik och dess utrustning, bedrivande av trafik och ekonomi. Närmare bestämmelser om kursens undervisningsinnehåll och längd utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Trafiksäkerhetsverket svarar för det kursprov som visar att taxitrafiksföretagarna är yrkeskompetenta. Verket kan anlita en utomstående expert för att utarbeta provuppgifterna och ordna provtillfället. (22.12.2009/1314)

3 mom. har upphävts genom L 7.8.2015/1002. (7.8.2015/1002)

9 §
Förmåga att svara för ekonomiska förpliktelser

En sökande eller en trafikansvarig anses inte kunna svara för sina ekonomiska förpliktelser som sig bör i enlighet med 6 § 1 mom. 5 punkten, om han har försatts i konkurs eller om han med hänsyn till betalningsförmågan har mer än obetydliga förfallna skatteskulder eller mot honom riktade fordringar som indrivs genom utsökning.

10 §
Beviljande och ändring av taxitillstånd

Ett taxitillstånd gäller tills vidare. Stationsplatsen för trafiken samt den tidpunkt då trafiken senast skall inledas skall fastställas i taxitillståndet. Tillståndet kan vid behov förenas med villkor om fordonets tillgänglighet.

Ett taxitillstånd kan ändras på ansökan. Ett tillstånd kan också ändras temporärt.

3 mom. har upphävts genom L 22.12.2011/1423. (22.12.2011/1423)

4 mom. har upphävts genom L 22.12.2011/1423. (22.12.2011/1423)

5 mom. har upphävts genom L 22.12.2011/1423. (22.12.2011/1423)

10 a § (22.12.2011/1423)
Inbördes företrädesordning mellan sökande av taxitillstånd

När taxitillstånd beviljas sökande som uppfyller kraven enligt 6 § ska den inbördes företrädesordning som föreskrivs i denna paragraf följas.

Ett tillstånd ska i första hand beviljas den som söker tillstånd för en stationsplats som är mindre än en kommun, om platsens avstånd från kommuncentrum är minst 20 kilometer och det inte finns giltiga tillstånd för den stationsplatsen. Denna bestämmelse tillämpas inte på tillstånd som söks för områden inom städerna Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Åbo, Tammerfors eller Uleåborg.

I övrigt ska tillstånden i första hand beviljas efter längden på den sökandes eller den trafikansvarigas arbetserfarenhet som taxiförare. Vid vart tredje beviljandetillfälle ska tillstånden dock i första hand beviljas sökande som har ett giltigt eller giltiga taxitillstånd. En sökande anses ha ett giltigt taxitillstånd också när den sökande eller det sökande bolagets trafikansvariga eller delägare är ägare eller delägare i ett företag som bedriver taxitrafik. Om det finns flera sökande med giltigt taxitillstånd än det finns tillstånd att bevilja, ska tillstånd beviljas den som har det minsta antalet tillstånd. Om de sökande har lika många tillstånd, ska tillstånd i första hand beviljas den som har haft tillstånd längst.

Med beviljandetillfälle avses en av tillståndsmyndigheten fastställd tidpunkt då ett eller flera taxitillstånd kan sökas. Om det enligt 19 § finns tillstånd att bevilja, ska det ordnas minst ett beviljandetillfälle om året. Tillståndsmyndigheten ska informera de sökande om ansökningstiderna och på vilken grund tillstånden vid varje beviljandetillfälle i första hand beviljas.

10 b § (22.12.2011/1423)
Uträkning av arbetserfarenhetens längd

När tillståndsmyndigheten utreder längden på en sökandes arbetserfarenhet enligt 6 § 1 mom. 4 punkten och 10 a § 3 mom. ska den beakta skatteintyg och arbetspensionsutdrag som lämnats in av den sökande. I förekommande fall kan tillståndsmyndigheten vid bedömningen av arbetserfarenheten också stödja sig på arbetsintyg och andra utredningar som den har bett den sökande om avseende arbete som taxiförare. Arbetserfarenhetens längd kan också fastställas kalkylmässigt utifrån arbetsinkomsterna, förutsatt att den sökandes förarerfarenhet tydligt går att verifiera. Tillståndsmyndigheten ska i motiveringarna för sitt beslut om taxitillstånd meddela den sökande vilka omständigheter som har beaktats vid bedömningen av den sökandes förarerfarenhet.

Om tillståndsmyndigheten fastställer arbetserfarenheten kalkylmässigt, ska den årligen fastställa den genomsnittliga månadsinkomsten från stationsplatsens körningar och utreda den sökandes årliga arbetserfarenhet med en månads och vid behov en veckas noggrannhet genom att dividera den sökandes totala inkomster med den genomsnittliga månadsinkomsten. Som årliga arbetsmånader räknas dock inte flera än 12 månader eller en längre tid än den sökande faktiskt har arbetat. Om den sökande har flera års arbetserfarenhet, ska också ändringarna i penningvärdet beaktas vid uträkningen av den sökandes totala inkomster.

11 §
Förbud mot överlåtelse av taxitillstånd

Ett taxitillstånd får inte överlåtas för att användas av någon annan.

Ett taxitillstånd får inte säljas eller annars överlåtas. Om ett taxitillstånd har beviljats en juridisk person och det företag i vars namn taxitillståndet är säljs eller annars överlåts, ska den juridiska personen för att få fortsätta bedriva trafiken ansöka om ett nytt tillstånd inom sex månader från överlåtelsen. Företaget anses ha överlåtits, om bestämmanderätten som grundar sig på delägarskap eller aktieinnehav i företaget har överförts. Den som överlåter en juridisk person ska utan dröjsmål meddela överlåtelsen till tillståndsmyndigheten. (22.12.2011/1423)

När en juridisk person i vars namn ett taxitillstånd är överlåts utan vederlag tillämpas 10 a § dock inte på ansökan om nytt tillstånd, om företaget överlåts till en nära släkting till den person som har dominerande ställning i företaget. Med nära släkting avses en person som enligt 2 eller 3 kap. i ärvdabalken (40/1965) kan ha arvsrätt till egendom som tillhör den som har dominerande ställning i företaget. (22.12.2011/1423)

3 kap

Bedrivande av taxitrafik

12 §
Skyldighet att bedriva taxitrafik och skyldighet att anmäla jour (26.6.2009/482)

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig att bedriva trafik i enlighet med taxitillståndet. Tillståndshavaren kan med den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens samtycke avbryta bedrivandet av trafik för högst tre månader, om tillståndshavarens sjukdom hindrar honom eller henne från att arbeta som taxiförare och om det inte finns andra förare tillgängliga. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan på tillståndshavarens begäran av grundad anledning förlänga trafikavbrottet utöver tre månader, om tillståndshavaren är fortsatt sjuk och på grund av sin sjukdom eller av någon annan orsak inte förmått arbeta som taxiförare eller anställa en förare i sitt ställe. (22.12.2009/1314)

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig att på begäran utföra en persontransport i enlighet med tillståndet inom sitt huvudsakliga verksamhetsområde, om inte transporten hindras av en annan körning, av att föraren har friskift, av överskridning av den tillåtna arbetstiden, av att tillståndshavaren eller en familjemedlem har insjuknat akut, av förarens sjukdom, av att fordonet har gått sönder eller av något annat särskilt skäl som kan jämföras med dessa. Dessutom har tillståndshavaren rätt att vägra utföra en transport i en situation där föraren i egenskap av arbetstagare kan vägra utföra arbete med hänvisning till arbetarskyddet.

Innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik i landsbygdskommuner eller vars tillstånd har beviljats för en stationsplats vars avstånd från kommuncentrum är minst 20 kilometer eller för en ansluten kommuns område och som inte omfattas av ett fastställt körschema ska själv eller tillsammans med andra åkare på orten anmäla om sina jourer eller avtalade jourturer under sådana veckodagar och tider på dygnet då efterfrågan är liten. Uppdaterad information om jourerna ska ges av tillståndshavaren, en sammanslutning som företräder tillståndshavarna eller stationsplatsen som telefonservice eller på en webbplats. Uppgifterna kan också publiceras i en dagstidning som är allmän på orten. (22.12.2011/1423)

13 §
Körschema

Syftet med körschemat är att säkerställa tillgången på taxitjänster under alla tider på dygnet och allmänt styra utbudet på ett sätt som variationerna i efterfrågan förutsätter.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut om körschemat på förslag av innehavarna av taxitillstånden. Förslaget till körschema kan också göras av en sammanslutning som företräder innehavarna av taxitillstånd. När körschemat planeras och beslutet fattas ska tillståndshavarna behandlas opartiskt och så att deras rätt att bedriva trafik inte begränsas. (22.12.2009/1314)

Körschemat skall iakttas vid bedrivande av beställningstrafik. En tillståndshavare har rätt att köra också utanför ett körskift.

14 § (22.12.2009/1314)
Samtrafik

I syfte att förbättra tillgången på taxitjänster kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen på eget initiativ eller på initiativ av tillståndshavarna eller en sammanslutning som företräder innehavarna av taxitillstånd förenhetliga stationsplatserna för taxitillstånden i två eller flera kommuner så att stationsplatserna för samtliga taxitillstånd är antingen helt eller delvis gemensamma. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan också bestämma att en beställningscentral ska förmedla beställningar också till sådana taxibilar som efter att de har fått en körning har avlägsnat sig från sin stationsplats och ännu inte hunnit återvända till den.

15 §
Beställningscentral

En beställningscentral ska göra en anmälan till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen innan verksamheten inleds. (22.12.2009/1314)

Anmälan skall innehålla en utredning över

1) hur förmedlingen av beställningar är ordnad dygnet runt,

2) hur mottagandet av förbeställning har ordnats,

3) de personer som svarar för beställningsförmedlingen.

En närings-, trafik- och miljöcentral kan förbjuda en beställningscentrals verksamhet, eller om verksamheten ännu inte har inletts, förbjuda beställningscentralen att inleda verksamhet, eller ålägga beställningscentralen att ändra eller korrigera verksamhet som är inadekvat. Förbudet och åläggandet gäller till dess bristerna har avhjälpts. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan förena ett förbud eller ett åläggande med vite på det sätt som bestäms i viteslagen (1113/1990). Beställningscentralens verksamhet är inadekvat, om beställningsförmedlingen inte har ordnats så att den fungerar dygnet runt eller något mottagande av förbeställningar inte har ordnats eller det har uppdagats allvarliga och väsentliga förseelser eller försummelser vid bedrivandet av beställningsförmedlingen eller om beställningscentralen vägrar förmedla beställningar till innehavare av taxitillstånd som bedriver trafik utanför körskiftet, när detta är tekniskt möjligt. (22.12.2011/1423)

16 §
Taxitrafikens konsumentpriser

Det maximipris som i taxitrafiken tas ut hos konsumenterna består av en grundavgift, en avgift baserad på körsträckans längd och en väntetidsavgift. På natten och under veckoslut kan en förhöjd grundavgift tas ut. Vidare kan en förbeställningsavgift samt ett assistanstillägg, ett flygplatstillägg och ett godstransporttillägg tas ut.

Maximipriserna, förbeställningsavgiften och de övriga tilläggsavgifterna skall vara kostnadsorienterade på så sätt att de innehåller en skälig vinst. Förändringarna i kostnadsnivån granskas med hjälp av ett kostnadsindex för taxitrafiken.

Närmare bestämmelser om de maximpriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken och de tilläggsavgifter som tas ut utöver dem utfärdas genom förordning av statsrådet. Maximipriserna bestäms årligen genom en förordning av statsrådet som utfärdas senast den 30 juni.

17 §
Kvalitetsnormer för taxitjänster

Vid bedrivande av taxitrafik skall följande kvalitetsnormer iakttas:

1) fastställda körskift skall köras,

2) den bil som används i trafik är lämplig i fråga om egenskaper, skick och utrustning,

3) förarens klädsel är lämplig,

4) föraren bemöter kunden korrekt och artigt och beaktar kundens särskilda behov,

5) föraren väljer den väg som är mest förmånlig och ändamålsenlig för kunden, om kunden överlämnar valet av väg till föraren, eller kör den väg som kunden föreslår,

6) föraren följer trafikreglerna samt iakttar även i övrigt av omständigheterna påkallad omsorg och försiktighet till förekommande av fara och skada,

7) föraren iakttar tystnadsplikt till skydd för kundens personliga integritet,

8) kunden har rätt att betala kontant eller med de vanligaste kredit- eller betalkorten,

9) den fastställda taxan eller de avtalade priserna följs,

10) föraren ser till att kunden säkert kan ta sig in i och ut ur bilen och erbjuder den hjälp som kunden behöver,

11) föraren erbjuder hjälp och hjälper vid in- och utlastning av bagage.

Närmare bestämmelser om innehållet i kvalitetsnormerna kan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Bestämmelserna i förordningen kan särskilt gälla

1) egenskaper, skick och utrustning hos den bil som används i trafiken,

2) valet av färdväg,

3) beskrivning av kundens särskilda behov,

4) tryggande av kundens säkerhet.

18 §
Godstransport

Utöver vad som är tillåtet enligt lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) får i beställningstrafik som bedrivs med stöd av taxitillstånd transporteras godsförsändelser under 100 kg.

4 kap

Maximiantal taxitillstånd och uppföljning

19 § (22.12.2009/1314)
Maximiantal taxitillstånd

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer årligen maximiantalet taxitillstånd per kommun. I beslutet om maximiantal bestäms det också hur många tillstånd som ska förenas med krav på fordonets tillgänglighet och hur många tillstånd som ska beviljas för en ansluten kommuns område.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska fastställa maximiantalen tillstånd till en sådan nivå att de inte heller vid tidpunkter när efterfrågan är som störst begränsar tillgången på taxitjänster eller försämrar kvaliteten på tjänsterna. Vid fastställandet av maximiantalen ska centralen använda de uppgifter som den har skaffat och erhållit genom uppföljningen av efterfrågan och tillgång enligt 20 §. Centralen kan också utnyttja uppgifterna för ett mindre eller större område än en kommun, om det behövs med tanke på tillgången på taxitjänster.

20 § (22.12.2009/1314)
Uppföljning av efterfrågan och tillgång på taxitjänster

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har till uppgift att inom sitt område följa förändringar i efterfrågan och tillgång på taxitjänster och hur lönsamheten i branschen utvecklas. Centralen ska också följa responsen från konsumenterna i fråga om tillgång och kvalitet samt huruvida tillgången är tillräcklig med tanke på näringslivets och kommunernas transportbehov.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska samla in och följa upp åtminstone följande uppgifter som inverkar på efterfrågan: befolkningsutvecklingen, invånarnas inkomstnivå, tätortsgrad, självförsörjningsgrad i fråga om arbetstillfällen, gatu- och vägnätets längd, antalet vårdplatser, antalet serveringstillstånd, antalet passagerarterminaler och kollektivtrafikens volym. Centralen ska samla in och följa upp åtminstone följande uppgifter som inverkar på tillgången: antalet gällande taxitillstånd, taxitrafikens omsättning och körningar per bil uttryckt i kilometer, taxiföretagens storlek och antalet beställningar som beställningscentralerna har förmedlat och inte förmedlat.

5 kap

Tillsyn och återkallande av taxitillstånd

21 § (22.12.2009/1314)
Närings-, trafik- och miljöcentralens tillsynsuppgifter

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska regelbundet och minst en gång om året kontrollera att en innehavare av ett taxitillstånd och den som är trafikansvarig hos en juridisk person fortfarande uppfyller de villkor för beviljande av tillstånd som föreskrivs i 6 § 1 mom. 2 och 5 punkten.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska minst en gång om året kontrollera att innehavaren av taxitillståndet bedriver trafik.

22 § (22.12.2009/1314)
Återkallande av taxitillstånd

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska återkalla ett taxitillstånd för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för erhållande av tillstånd.

Den behöriga närings-, trafik och miljöcentralen ska också återkalla ett taxitillstånd, om det vid bedrivandet av trafiken har uppdagats allvarliga och väsentliga förseelser eller försummelser som hänför sig till överlåtelse av taxitillståndet, tillgången på service, skyldigheten att bedriva taxitrafik, försummelse att fullgöra anmälningsskyldigheten i 12 §, prissättningen eller prisinformationens korrekthet, brott mot tystnadsplikten eller behandling av kundresponsen eller någon med dessa jämförbar underlåtenhet att iaktta de kvalitetsnormer som det föreskrivs om i 17 §.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska återkalla ett taxitillstånd, om trafiken inte har inletts senast vid den tidpunkt som fastställts i taxitillståndet, om bedrivandet av trafik har upphört eller om tillståndshavaren anhåller om att tillståndet ska återkallas.

En i 11 § 2 eller 3 mom. avsedd överlåtares tillstånd ska återkallas, när beslutet att bevilja förvärvaren tillstånd har vunnit laga kraft, eller om det framgår att ansökan om tillstånd inte har gjorts inom sex månader från överlåtelsen. (22.12.2011/1423)

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ska i de fall som avses i 1 och 2 mom. i stället för att återkalla taxitillståndet ge tillståndshavaren en varning, om ett återkallande av tillståndet skulle vara oskäligt och de brister, förseelser eller försummelser som har framkommit kan rättas till eller är ringa.

Om grunden för återkallande av tillståndet eller för varningen är sådan att den kan rättas till, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen innan tillståndet återkallas eller varningen ges bereda tillståndshavaren möjlighet att inom en utsatt tid rätta till bristen eller försummelsen. Den utsatta tiden får inte vara kortare än tre månader.

6 kap

Särskilda bestämmelser

23 §
Dödsbons och konkursbons rätt att fortsätta trafiken

Avlider innehavaren av ett taxitillstånd får dödsboet fortsätta trafiken under högst 18 månader från dödsdagen, om det inom tre månader från dödsdagen gör en anmälan till tillståndsmyndigheten för godkännande av en person som ansvarar för tillståndshavarens förpliktelser och uppfyller de krav som föreskrivs i 6 § 1 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten.

Om innehavaren av ett taxitillstånd försätts i konkurs får konkursboet fortsätta trafiken i högst tre månader räknat från konkursens början. Konkursboet skall utan dröjsmål underrätta tillståndsmyndigheten om det vill utnyttja denna rätt. Under denna tid svarar de som förvaltar konkursboet för tillståndshavarens förpliktelser.

24 §
Tystnadsplikt

Innehavaren av ett taxitillstånd eller hans anställda får inte obehörigen röja eller i syfte att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller i syfte att skada någon annan använda vad han i sin verksamhet fått veta om en kunds affärs- eller yrkeshemligheter eller omständigheter som hör till privatlivet, om inte något annat bestäms i lag. Tystnadsplikten gäller efter det att bedrivandet av trafiken eller tjänstgöringen som förare har upphört.

25 § (22.12.2009/1314)
Utlämnande av uppgifter till närings-, trafik- och miljöcentralen

Innehavaren av ett taxitillstånd är trots affärs- eller yrkeshemlighet skyldig att på begäran av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral som avses i 5 § lämna ut uppgifter till centralen om sin årliga omsättning och antalet körda kilometer samt uppgifter som behövs för beviljande och återkallande av trafiktillstånd och tillsynen över trafiken.

En beställningscentral är skyldig att på begäran av närings-, trafik- och miljöcentralen inom sitt verksamhetsområde samla in och trots affärs- eller yrkeshemlighet till centralen lämna ut uppgifter om antalet förmedlade beställningar och beställningar som inte förmedlats samt för tillsynen nödvändiga uppgifter om de innehavare av taxitillstånd som hör till beställningscentralen.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. ska lämnas ut utan dröjsmål, i den form som myndigheten begär och avgiftsfritt. Om uppgifterna inte lämnas ut på begäran och inte trots uppmaning lämnas inom en skälig, minst en månad lång tid, kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen ålägga innehavaren av taxitillståndet eller beställningscentralen att rätta till sin försummelse. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan förena ett åläggande med vite på det sätt som bestäms i viteslagen.

26 §
Medförande av taxitillstånd och avbrytande av körning

Taxitillståndet i original skall medföras i bilen under bedrivandet av trafik. Föraren skall på begäran visa upp det för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman.

En polis-, tull- eller gränsbevakningsman kan avbryta transporten, om föraren inte kan visa upp tillståndet.

En tjänsteman som avbryter en transport har rätt att omhänderta bilens registerutdrag och registreringskyltar. De skall återlämnas när det inte längre finns grund för avbrytandet av transporten.

27 § (7.8.2015/1002)
Ändringssökande

Omprövning av beslut i ärenden som gäller bedömning av prov som avses i 8 § får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Andra beslut och ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av taxitillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

28 § (24.6.2010/612)
Straffbestämmelser

Den som bedriver yrkesmässig persontrafik med personbil utan sådant taxitillstånd som förutsätts i denna lag eller i strid med förbudet i 4 a § 1 mom. att yrkesmässigt transportera personer på väg med ett sådant fordon i kategori N som avses i 10 § i fordonslagen, ska för olovligt bedrivande av taxitrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som

1) bedriver yrkesmässig persontrafik i strid med förbudet i 4 a § 1 mom. att yrkesmässigt transportera personer på väg med en sådan trehjuling, fyrhjuling eller lätt fyrhjuling som avses i 13 § i fordonslagen,

2) överlåter ett taxitillstånd för att användas av någon annan, eller

3) försummar skyldigheten att medföra i bilen eller visa upp taxitillståndet eller det avtal som avses i 4 a § 3 mom.,

ska för trafiktillståndsförseelse dömas till böter.

29 § (22.12.2009/1314)
Uppgifter i personregister

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att trots sekretessbestämmelserna få uppgifter ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret och skatteförvaltningens datasystem om de som ansöker om taxitillstånd, innehavare av taxitillstånd och trafikansvariga för behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallande av taxitillstånd. Centralen har dessutom rätt att få uppgifter ur dessa register för de kontroller som nämns i 21 § 1 mom.

7 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

30 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

31 §
Övergångsbestämmelser

Om taxitillstånd för första gången har beviljats en juridisk person före den 1 mars 1991, tillämpas på försäljning av tillståndet eller annan överlåtelse mot vederlag 11 § 2 mom. och på återkallande av tillstånd 22 § 4 mom. dock först från och med den 1 augusti 2017.

Taxitillstånd som har beviljats innan denna lag träder i kraft gäller som sådana under den tid som anges i tillståndet. Därefter förnyas de på ansökan så att de gäller tills vidare. Den som har rätt att bedriva taxitrafik när denna lag träder i kraft anses uppfylla de krav på yrkeskompetens som anges i denna lag.

Åren 2009–2011 beviljas taxitillstånd i första hand sökande som har erfarenhet som taxiförare eller inom ett serviceyrke. Om tillstånd dock söks för en stationsplats som är belägen minst 20 kilometer från kommuncentrum, med undantag för kommuncentrum i Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Åbo, Tammerfors och Uleåborg, beviljas tillstånd i första hand en person som sökt en sådan stationsplats, förutsatt att personen uppfyller kraven i 6 §. Om ett tillstånd blir ledigt att sökas på en ansluten kommuns område, beviljas det nya tillståndet alltid den som har sökt den sista stationsplatsen i det lediga tillståndet inom ramen för den kvot som enligt 19 § har fastställts för den anslutna kommunens område, förutsatt att den sökande uppfyller kraven i 6 §. (26.6.2009/482)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Beredningen av de i 19 § nämnda maximiantalen skall skötas så att länsstyrelsen kan fastställa maximiantalet taxitillstånd så fort som möjligt efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 38/2006, KoUB 34/2006, RSv 263/2006

Ikraftträdelsestadganden:

26.6.2009/482:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 82/2009, KoUB 13/2009, RSv 101/2009

13.11.2009/870:

Denna lag träder i kraft den 3 december 2009.

RP 110/2009, KoUB 18/2009, RSv 146/2009

22.12.2009/1314:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

24.6.2010/612:

Denna lag träder i kraft den 30 juli 2010.

RP 32/2010, KoUB 6/2010, RSv 82/2010

22.12.2011/1423:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Oavgjorda tillståndsansökningar som inom den tid som satts ut i tillståndsmyndighetens kungörelse eller meddelande har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag och vilkas behandling pågår när lagen träder i kraft ska avgöras med tillämpning av den företrädesreglering som gällde när ansökan blev anhängig.

RP 72/2011, KoUB 17/2011, RSv 102/2011

7.8.2015/1002:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.