Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

29.12.2006/1443

Lag om stöd för utveckling av landsbygden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.1.2014/28, som gäller fr.o.m. 1.9.2014 enligt F 702/2014.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syften

Syftet med denna lag är att i enlighet med principerna för en hållbar utveckling göra näringsverksamheten på landsbygden mångsidigare, utveckla verksamhetsförutsättningarna och konkurrenskraften för landsbygdsföretagen, främja jordbruksprodukternas konkurrenskraft och förbättra livskvaliteten för dem som är bosatta på landsbygden.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på det stöd för utveckling av landsbygden som finansieras med Europeiska gemenskapens medel och med motsvarande nationella medel eller uteslutande med nationella eller Europeiska gemenskapernas medel. (22.12.2009/1187)

Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller ersättningar som för produktionsverksamhet inom jordbruket, upphörande med verksamheten och förbättrande av jordbrukets struktur beviljas den som bedriver jordbruk, och inte heller på stöd som finansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder eller från Europeiska fiskerifonden. Lagen tillämpas inte heller på sådana nationella projekt för forskning i och utveckling av landsbygden som finansieras uteslutande med nationella medel och som inte grundar sig på ett program.

I fråga om de stöd som beviljas i syfte att främja ett hållbart nyttjande av landsbygdens naturtillgångar, att förbättra miljön och produktionsdjurens välbefinnande samt att ersätta den skada som jordbruket orsakas av ogynnsamma naturförhållanden gäller vad som föreskrivs om dem i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006). I fråga om stöd som främjar ett hållbart nyttjande av skogsbruksmark gäller vad som föreskrivs om finansiering av hållbart skogsbruk någon annanstans i lag eller med stöd av den. I fråga om stöd för utvecklande av servicen inom skoltområdet gäller vad som föreskrivs i 13 § i skoltlagen (253/1995).

3 § (22.12.2009/1187)
Förhållandet till Europeiska gemenskapens lagstiftning

Denna lag tillämpas på beviljande, betalning, övervakning, inspektion och återkrav av stöd som Europeiska gemenskapen finansierar delvis eller helt, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel och annat hållande av produktionsdjur, växthusproduktion, trädgårds- och plantskoleodling, pälsdjursuppfödning, hästhushållning, renhushållning, biodling, yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning samt annan produktion av sådana produkter som avses i bilaga I till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

2) gårdsbruksenhet en sådan produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för bedrivande av jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller hyra,

3) företag en fysisk person eller en sammanslutning som idkar eller börjar idka ekonomisk verksamhet i form av näring; som företag betraktas dock inte ett offentligt företag i vilket staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund har direkt eller indirekt bestämmanderätt,

4) jordbruksprodukt en produkt som avses i bilaga I till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med undantag av fiskeriprodukter,

5) första gradens förädling och saluföring av jordbruksprodukter sådan behandling efter vilken produkten alltjämt är en jordbruksprodukt, samt utsläppande av produkten på marknaden; som verksamhet av det slag som avses ovan betraktas dock inte sådana på en gårdsbruksenhet vidtagna åtgärder som är nödvändiga för att bereda produkten för den första försäljningen och inte heller producentens första försäljning av produkten, om inte försäljningen sker i lokaler som enkom reserverats för detta ändamål, (28.12.2007/1478)

6) bysamhälle ett samhälle som bildas av dem som är bosatta inom ett geografiskt avgränsat område och som på basis av sitt läge och sin verksamhet utgör en egen helhet,

7) projekt planmässig och tidmässigt begränsad verksamhet vars syfte inte är att skapa omedelbar ekonomisk fördel för stödtagaren,

8) åtgärd som stöds verksamhet eller projekt som har samband med inledande, utvidgande eller utvecklande av företagsverksamhet och för vilket stöd har sökts eller beviljats,

9) investering uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar, (28.12.2007/1478)

10) statlig finansiering medel som inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten anvisats för utveckling av landsbygden samt medel som anvisats i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond,

11) annan offentlig finansiering finansiering som en kommunal myndighet och andra offentligrättsliga samfund svarar för, (22.12.2009/1187)

12) finansiering från gemenskapen medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eller annan finansiering som Europeiska gemenskapen reserverat för stöd enligt denna lag,

13) offentlig finansiering statlig finansiering och annan offentlig finansiering samt finansiering från gemenskapen, om stödet delfinansieras med Europeiska gemenskapens medel,

14) privat finansiering fysiska personers eller privaträttsliga sammanslutningars finansiering eller andra prestationer med ett värde som kan bestämmas i pengar,

15) totalfinansiering offentlig och privat finansiering,

16) stöd statlig finansiering eller finansiering från staten och gemenskapen, som beviljas som ett understöd,

17) försumbart stöd stöd som i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd är befriat från anmälningsskyldighet enligt artikel 88 i fördraget,

18) programförvaltningslagen lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006),

19) program program som godkänts i enlighet med 7 § i programförvaltningslagen och finansieras med Europeiska gemenskapens medel och nationella medel eller uteslutande med nationella medel,

20) lokal aktionsgrupp sådana lokala aktionsgrupper enligt 21 § i programförvaltningslagen som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet,

21) lokal plan sådana lokala planer för utveckling av landsbygden enligt 6 § i programförvaltningslagen som genomförs inom en lokal aktionsgrupps område, och

22) finansieringskvot för en lokal aktionsgrupp finansiering som jord- och skogsbruksministeriet har anvisat en lokal aktionsgrupp för genomförande av en plan enligt 6 § i programförvaltningslagen.

2 kap

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

5 §
Förutsättningar som gäller stödtagaren

Stödtagaren kan vara en offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person eller en fysisk person.

En fysisk person skall ha fyllt 18 men inte 63 år. Det krav som gäller stödtagarens ålder måste uppfyllas vid den tidpunkt då stödansökan blir anhängig.

6 §
Verksamhet som stöds

Stöd kan beviljas så som föreskrivs nedan i denna lag för

1) utvidgande av gårdsbruksenhetens verksamhet så att den gäller även annat än jordbruk,

2) inledande och utvidgande av ett företags verksamhet,

3) förbättrande av ett företags produktivitet och produktkvalitet samt för internationalisering av verksamheten,

4) förvärv av sakkunnigtjänster och utbildning som stöder ett företags verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft samt för utveckling av samarbetet mellan företag,

5) kompetensutveckling som tjänar utvecklingen av landsbygden och organiseringen av informationsförmedlingen,

6) förbättrande av ett bysamhälles boendemiljö, främjande av gemensam verksamhet och trivsel för dem som bor i samhället samt för annan motsvarande verksamhet som tjänar landsbygdsmiljön och de boendes allmänna välfärd, samt

7) generell utveckling av landsbygdsnäringarnas villkor, mångsidighet och konkurrenskraft.

7 §
Förutsättningar som gäller den åtgärd som stöds

En förutsättning för att stöd skall beviljas är att den åtgärd som stöds sedd som en helhet främjar ett eller flera av de mål som anges i 1 §. Om stödet ingår i det program som avses i 7 § i programförvaltningslagen, skall stödet dessutom främja de mål som i programmet anges för stödet, och den åtgärd som stöds skall genomföras inom programmets tillämpningsområde.

Förutsätter den åtgärd som stöds att tillstånd utverkas hos en myndighet, är det en förutsättning för beviljande av stöd att tillståndet visas upp.

En förutsättning för att stöd för en åtgärd skall beviljas är att stödansökan har blivit anhängig innan åtgärden inleds.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser särskilt för de olika stöden om uppvisande av tillstånd och startdatum för en åtgärd som stöds.

8 §
Godtagbara kostnader för en åtgärd som stöds

För den åtgärd som stöds kan stöd beviljas för sådana nödvändiga och skäliga kostnader som har uppkommit efter att stödansökan lämnats in. I fråga om kostnader när en byggnad ritas kan stöd dock beviljas för kostnader som uppkommit innan stödansökan lämnats in.

9 §
Överföring av stöd till någon annan för att användas för en åtgärd som stöds

Om inte något annat föreskrivs nedan, kan ett stöd delvis överföras till någon annan för att användas för den åtgärd som stöds. En förutsättning för beviljande av stöd är då att det med hänsyn till den åtgärd som stöds är ändamålsenligt att stödet överförs och att de aktörer som genomför åtgärden i fråga uppfyller villkoren för stödtagare av stödet i fråga. Dessutom krävs det att stödtagaren genom avtal som ingås med dem som deltar i åtgärden säkerställer att villkoren för beviljande och betalning av stöd uppfylls samt att stödvillkoren iakttas. Stödtagaren ansvarar dock i förhållande till den myndighet som beviljar stödet för att villkoren uppfylls och iakttas.

10 §
Förutsättningar som gäller finansieringen av stödet och dess belopp

En förutsättning för att stöd skall beviljas är att den finansiering som behövs har anvisats i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

Stöd beviljas i enlighet med stödnivån som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. Täcker stödet inte helt de godtagbara kostnaderna för åtgärden, krävs av sökanden en utredning om hur kostnaderna kan täckas med annan offentlig finansiering eller med privat finansiering. Förutom en penningprestation kan som privat finansiering godkännas vederlagsfritt arbete och överlåtelse av en produktionsinsats.

Stöd kan inte beviljas till den del den offentliga finansieringens andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds överstiger det maximibelopp för offentlig finansiering som föreskrivs i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Med offentligt stöd avses då finansiering som beviljats av Europeiska gemenskapen, staten eller ett annat offentligt organ eller någon annan förmån med ett värde som kan bestämmas i pengar. När det är fråga om stöd som baserar sig på ett program får den i stödet ingående offentliga finansieringen inte överskrida det maximibelopp för offentlig finansiering som anges i programmet. (28.12.2007/1478)

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om nivån och maximibeloppet för de olika stöden inom den gränser som Europeiska gemenskapens lagstiftning och de i 1 mom. avsedda medlen sätter. Dessutom utfärdas genom förordning av statsrådet bestämmelser om användningen av vederlagsfritt arbete och överlåtelse av en produktionsinsats som privat finansiering.

3 kap

Företagsstöd

11 § (28.12.2007/1478)
Mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas

1) företag som deltar i idkande av jordbruk på en gårdsbruksenhet (jordbruksföretag),

2) företag som sysselsätter färre än 10 arbetstagare och har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 2 miljoner euro (mikroföretag), och

3) företag som sysselsätter färre än 250 arbetstagare och har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro (små och medelstora företag).

Dessutom kan företagsstöd beviljas sådana privaträttsliga sammanslutningar eller offentligrättsliga samfund till vilkas uppgifter eller affärsidé hör att producera tjänster för företag (utvecklingsorganisation).

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för bedömningen av företagsstorlek.

11 a § (28.12.2007/1478)
Förutsättningar som gäller mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas företag med verksamhetsställe i Finland och, i fråga om stöd som baserar sig på ett program, med verksamhetsställe inom programmets tillämpningsområde. Företag som utgör en sammanslutning ska ha hemort inom Europeiska gemenskapen.

Företagsstöd kan beviljas företag som har förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet och som har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stödet avser. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att företaget lägger fram utredningar om sin ekonomiska ställning samt om tillräcklig yrkeskunskap.

När företagsstöd beviljas ett jordbruksföretag eller mikroföretag som utgör en sammanslutning är en förutsättning för stödet att bestämmanderätten i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller kraven i fråga om stödtagarens ålder och yrkeskunskap samt i fråga om jordbruksföretag kraven gällande idkande av jordbruk.

Företagsstöd kan beviljas en utvecklingsorganisation som har tillräckliga ekonomiska och administrativa förutsättningar att genomföra den åtgärd som stöds. Det företag som är föremål för stödet ska då uppfylla de förutsättningar som tillämpas i det fall att företaget beviljas stöd för verksamhet enligt 6 § 1–4 punkten. Ytterligare en förutsättning är att utvecklingsorganisationen avtalar med det företag som är föremål för stödet om uppfyllande av förutsättningarna för beviljande av stöd och om iakttagande av stödvillkoren.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för bedömning av tillräcklig yrkeskunskap, ekonomisk ställning samt bestämmanderätt.

12 §
Startstöd för företagsverksamhet

Startstöd för företagsverksamhet kan beviljas jordbruksföretag för utvidgning av verksamheten så att denna gäller även annat än jordbruk samt mikroföretag för inledande eller utvidgning av verksamheten.

Startstöd kan beviljas för kostnaderna för sådan avlöning av arbetstagare som motsvarar högst två årsverken. Stöd beviljas dock inte för kostnaderna för avlöning av sökanden.

Startstöd kan beviljas för högst två år. Stödet får inte överföras på det sätt som avses i 9 §.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med startstöd, stödets varaktighet och de godtagbara kostnaderna.

13 §
Investeringsstöd för företag

Investeringsstöd för företag kan beviljas

1) jordbruksföretag för utvidgande av verksamheten så att den gäller även annat än jordbruk,

2) mikroföretag för verksamhet enligt 6 § 2 och 3 punkten,

3) små och medelstora företag för ökad produktivitet när det gäller företagsverksamheten för första gradens förädling och saluföring av jordbruksprodukter, förbättring av produktkvaliteten samt internationalisering av verksamheten. (28.12.2007/1478)

Stöd kan beviljas för kostnader som orsakas av investeringar. Om det är fråga om en bygginvestering kan stöd beviljas för planeringskostnader. För markförvärv kan stöd beviljas endast då mark förvärvas i samband med en byggnad. (28.12.2007/1478)

En förutsättning för att investeringsstöd skall beviljas är att det finns en marknad för de produkter som produceras i den företagsverksamhet som stöds. Stödet får inte överföras på det sätt som avses i 9 §.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med investeringsstöd för företag, om förutsättningarna för beviljande och om de godtagbara kostnaderna.

14 §
Stöd för utveckling av företag

Stöd för utveckling av företag kan beviljas

1) jordbruksföretag för utvidgande av verksamheten så att den gäller även annat än jordbruk,

2) mikroföretag för verksamhet enligt 6 § 2–4 punkten, (28.12.2007/1478)

3) små och medelstora företag för ökad produktivitet när det gäller företagsverksamheten för första gradens förädling och saluföring av jordbruksprodukter, förbättring av produktkvaliteten samt internationalisering av verksamheten, och (28.12.2007/1478)

4) utvecklingsorganisationer för produktion av sådana tjänster för företag som behövs för verksamhet i enlighet med 1–3 punkten. (28.12.2007/1478)

Stöd för utveckling av företag kan beviljas för kostnaderna för utvecklingsarbete och planering av det. Stöd beviljas inte för investeringar i produktionsverksamheten.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för utveckling av företag och om de godtagbara kostnaderna.

15 §
Förutsättningar för och begränsningar av beviljande av företagsstöd

En förutsättning för att företagsstöd skall beviljas är att stödet inte uppskattas orsaka andra än smärre snedvridande effekter för konkurrensen och marknadens funktion.

En förutsättning för att företagsstöd skall beviljas är att stödet är nödvändigt för den företagsverksamhet som stödet avser. Dessutom krävs det att sökanden lägger fram en plan för den åtgärd som skall stödas. I planen skall målen för åtgärderna anges liksom även de insatser som krävs för att målen skall uppnås samt den tid inom vilken detta skall ske, verksamhetens lönsamhet, de totala kostnaderna samt en bedömning av totalfinansieringen. Av en plan som avser byggande skall dessutom framgå hur funktionell, lämplig och miljöanpassad bygginvesteringen är.

Om beloppet av ett startstöd eller ett investeringsstöd på basis av en ansökan skulle uppgå till högst 1 000 euro och beloppet av ett utvecklingsstöd till högst 500 euro beviljas inte något företagsstöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i en plan för den åtgärd som stöds.

Bestämmelser om tekniska, ekonomiska och funktionella samt säkerhets- och miljörelaterade detaljer i fråga om bygginvesteringar inom ramen för åtgärder som stöds enligt denna lag kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

16 §
Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd

Vid beviljande av företagsstöd tillämpas de bestämmelser om villkor och begränsningar när det gäller att bevilja statliga stöd enligt artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som ingår i Europeiska gemenskapens förordningar och i det beslut om godkännande av statligt stöd som fattats av Europeiska gemenskapernas kommission.

Om företagsstöd beviljas som försumbart stöd, krävs det för beviljande av stöd att sökanden lämnar stödmyndigheten en utredning om det försumbara stöd som redan beviljats och betalats ut till sökanden samt att beloppet av nämnda stöd inte överstiger det maximibelopp för försumbara stöd som föreskrivs i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Om stöd beviljas för något annat ändamål än sökandens företagsverksamhet eller om stöd överförs på det sätt som avses i 9 §, är det ett krav för beviljande av stöd att en motsvarande utredning lämnas separat för varje företag som är föremål för stödet eller som deltar i den åtgärd som stöds samt att stödbeloppet inte för något av de deltagande företagen överstiger maximibeloppet av försumbart stöd. (28.12.2007/1478)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillämpningen av Europeiska gemenskapens lagstiftning om statligt stöd på stöd enligt denna lag och om förutsättningarna för beviljande av försumbart stöd. (28.12.2007/1478)

4 kap

Projektstöd

17 §
Utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas ett offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse för verksamhet som avses i 6 § 6 och 7 punkten. (28.12.2007/1478)

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas för kostnaderna för utvecklingsarbete och planering av arbetet. Stöd beviljas inte för investeringskostnader.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för utvecklingsprojekt, om förutsättningarna för att stöd skall beviljas samt om de godtagbara kostnaderna.

18 §
Utbildningsprojekt

Stöd för utbildningsprojekt kan beviljas ett offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse för verksamhet som avses i 6 § 5 punkten. Stöd beviljas emellertid inte för ordnande av yrkesutbildning som leder till examen.

2 mom. har upphävts genom 28.12.2007/1478. (28.12.2007/1478)

Stöd för utbildningsprojekt kan beviljas för kostnaderna för planering och ordnande av utbildning och informationsförmedling. Stöd beviljas inte för investeringskostnader.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för utbildningsprojekt, om förutsättningarna för att stöd skall beviljas samt om de godtagbara kostnaderna.

19 §
Allmännyttiga investeringsprojekt

Stöd för investeringsprojekt kan beviljas ett offentligrättsligt samfund, en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse för verksamhet som avses i 6 § 6 och 7 punkten. (22.12.2009/1187)

Stöd kan beviljas för kostnader som orsakas av investeringar. Om det är fråga om en bygginvestering kan stöd beviljas för planeringskostnader. För markförvärv kan stöd beviljas endast då mark förvärvas i samband med en byggnad. (28.12.2007/1478)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för investeringsprojekt, om förutsättningarna för att stöd skall beviljas samt om de godtagbara kostnaderna.

20 §
Samordningsprojekt

Stöd för samordningsprojekt kan beviljas en lokal aktionsgrupp för verksamhet enligt 6 § 6 punkten. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den lokala aktionsgruppen genom ett öppet urvalsförfarande för samman allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt som genomförs inom dess område och avses i 17 och 19 § samt samordnar dem. Utan hinder av bestämmelserna i 9 § om förutsättningarna för överföring av stöd kan stöd för ett samordningsprojekt överföras till en fysisk person. (28.12.2007/1478)

Stöd för samordningsprojekt kan beviljas för kostnaderna för sammanförande och genomförande av olika projekt enligt 1 mom. samt för samarbete och utbyte av erfarenheter.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för samordningsprojekt, om förutsättningarna för att stöd skall beviljas samt om de godtagbara kostnaderna.

21 §
Villkor och begränsningar när det gäller att bevilja projektstöd

Ett villkor för projektstöd är att den åtgärd som stöds anknyter till sökandens uppgifter eller verksamhetsidé på ett väsentligt sätt och att sökanden har tillräckliga ekonomiska och administrativa förutsättningar att genomföra projektet. Om stöd söks för en åtgärd som avses i artikel 16a.1 punkt g i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), tillämpas vid beviljande av stöd också 4, 6, 6 a, 9 och 11 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009). (11.6.2010/539)

Projektstöd kan beviljas för en åtgärd som har givits formen av ett separat projekt som är fristående från sökandens normala verksamhet och som fortgår högst tre år eller av särskilda skäl högst fem år. Ett villkor för att stöd skall beviljas är att sökanden lägger fram en projektplan som innefattar projektmålen och de insatser som krävs för att målen skall uppnås samt uppskattningar av projekttid, totalkostnader och totalfinansiering. Av en projektplan som avser byggande skall dessutom framgå hur funktionell, lämplig och miljöanpassad bygginvesteringen är.

Ett villkor för beviljande av projektstöd är att projektets resultat allmänt kan tillgodogöras. Om stödet beviljas för en åtgärd som innebär att stödet betraktas som ett sådant statligt stöd som avses i artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, gäller vid beviljandet av stödet vad som i 16 § föreskrivs om de förutsättningar och begränsningar som gäller beviljande av statligt stöd. (28.12.2007/1478)

Projektstöd beviljas inte om stödbeloppet på basis av ansökan uppgår till högst 5 000 euro.

Genom förordning av statsrådet utfärdas särskilt för de olika stöden närmare bestämmelser om innehållet i en projektplan och om grunderna för bedömning av villkoren enligt 2 och 3 mom.

Bestämmelser om tekniska, ekonomiska och funktionella samt säkerhets- och miljörelaterade detaljer i fråga om bygginvesteringar inom ramen för åtgärder som skall stödas enligt denna lag kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

22 §
Styrgrupp

En styrgrupp kan tillsättas som stöd för ett projekt, om detta är motiverat med beaktande av projektets omfattning och konsekvenser. Den myndighet som beviljar ett stöd beslutar om tillsättande av en styrgrupp. I styrgruppen finns representanter förutom för myndigheten även för de andra aktörer som deltar i finansieringen av projektet samt ett med hänsyn till projektets omfattning tillräckligt antal sakkunniga. Medlemmarna av styrgruppen utses av stödtagaren med undantag för den som representerar den myndighet som beviljar stödet.

Styrgruppen har till uppgift att ge stödtagaren ledning i frågor som har samband med projektets innehåll och att övervaka genomförandet av projektet. Stödtagaren bär dock ansvar för att projektet genomförs. Styrgruppen deltar inte i beslutsfattandet till den del det gäller stödtagarens ställning eller projektfinansieringen. I styrgruppens verksamhet tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På medlemmarna av en styrgrupp tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakats vid skötseln av de uppgifter som föreskrivits för en styrgrupp tillämpas bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974).

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om tillsättande av styrgrupper samt om förfarandet vid tillsättandet och om styrgruppens uppgifter.

5 kap

Stödvillkor

23 § (28.12.2007/1478)
Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds med företagsstöd ska i sin helhet genomföras inom två år efter att stödet beviljats. En kortare frist kan dock bestämmas för genomförande av en åtgärd som stöds, om detta är motiverat med hänsyn till det sätt på vilket åtgärden genomförs eller företagsverksamhetens art. Om startstöd söks i samband med investeringsstöd räknas fristen för genomförande av åtgärden från det att investeringen är klar eller genomförd.

Åtgärder för vilka har beviljats projektstöd ska i sin helhet genomföras inom den frist som har bestämts i enlighet med 21 § 2 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på ansökan som har gjorts innan fristen löper ut förlänga den frist som avses i 1 och 2 mom. Fristen kan förlängas av godtagbara skäl. Fristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder. Tiden för genomförande av åtgärder som avses i 2 mom. kan dock uppgå till högst sex år. (22.12.2009/1503)

När stöd som avses i denna lag beviljas med medel som delvis finansieras av Europeiska unionen, kan tiden för genomförandet av den åtgärd eller det projekt som stödet gäller fortsätta eller, under de förutsättningar som föreskrivs i 3 mom., förlängas utöver den tid inom vilken medlen i det program från vilket stödet beviljats ska användas. En förutsättning för detta är att resten av stödet kan betalas ur gårdsbrukets utvecklingsfond eller helt och hållet med nationella medel som anvisats ur ett anslag i statsbudgeten. (17.1.2014/30)

Närmare bestämmelser om den frist som bestäms för genomförande av åtgärder som stöds och om förlängning av fristen får utfärdas genom förordning av statsrådet. (17.1.2014/30)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om den frist som bestäms för genomförande av åtgärder som stöds.

24 § (22.12.2009/1187)
Villkor för användning av stöd

Bestämmelser om användningen av stöd för köp av varor och tjänster samt för upplåtande på entreprenad finns i lagstiftningen om offentlig upphandling. Stödtagaren ska lägga fram en utredning om att köpet skett på det sätt som förutsätts i nämnda lagstiftning.

Den företagsverksamhet som är föremål för stödet får inte läggas ned eller inskränkas väsentligt innan fem år förflutit från betalningen av den sista stödposten. Om ägande- eller besittningsrätten till den företagsverksamhet som stöds överlåts på någon annan innan fem år förflutit från betalningen av den sista stödposten, ska stödtagaren före överlåtelsen utverka närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd till det. En förutsättning för tillståndet är att mottagaren uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att karaktären hos den företagsverksamhet som stöds inte förändras väsentligt.

Som en överlåtelse enligt 2 och 3 mom. betraktas inte att objektet för den investering som stöds eller den företagsverksamhet som är föremål för stödet övergår genom arv eller generationsväxling.

Objektet för den investering som stöds får inte permanent eller i betydande grad användas för annat än sådan företagsverksamhet eller sådant utvecklingsarbete som stödet avser innan fem år har förflutit från betalningen av den sista stödposten. Om ägande- eller besittningsrätten till den investering som stöds överlåts på någon annan innan fem år förflutit från betalningen av den sista stödposten, ska stödtagaren före överlåtelsen utverka närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd till det. En förutsättning för tillståndet är att mottagaren uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att karaktären hos den företagsverksamhet eller det utvecklingsarbete som är föremål för stödet inte förändras väsentligt. Om stöd har beviljats för en åtgärd som avses i artikel 16a.1 punkt g i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 tillämpas dessutom vad som bestäms i 14 § 1 mom. i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

25 §
Bokföringsskyldighet

Stödtagaren skall föra bok över den åtgärd som stöds. Bokföringen skall ordnas så att den är en del av stödtagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) så att bokföringen över den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

Om stödtagaren är en person som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), betraktas som tillräcklig bokföring över den åtgärd som stöds det som krävs i fråga om stödtagarens övriga bokföring för att beskattning skall kunna verkställas. Bokföringen skall då ordnas så att kostnaderna för den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

Om stödtagaren inte är bokföringsskyldig för sin verksamhet i övrigt, skall bokföringen över den åtgärd som stöds ordnas så att bestämmelserna i bokföringslagen iakttas i tillämpliga delar.

Stödtagaren skall förvara det bokföringsmaterial som gäller den åtgärd som stöds så som föreskrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen. Är det fråga om stöd som ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska gemenskapen skall det material som anknyter till bokföringen förvaras minst tre år efter det att Europeiska gemenskapernas kommission betalar gemenskapens sista finansieringsandel enligt programmet.

26 §
Upplysnings- och biståndsskyldighet

Stödtagaren är skyldig att lämna den myndighet som beviljar stöd riktiga och tillräckliga uppgifter om den åtgärd som stöds, hur den framskrider och om hur stödet används.

Stödtagaren skall utan dröjsmål lämna upplysningar om sådana förändringar som gäller hans ställning eller verksamhet eller den åtgärd som stöds och som kan inverka på förutsättningarna för betalning av stöd eller leda till återkrav av stöd.

Stödtagaren är skyldig att biträda den som utför en inspektion som avses i 43 § genom att utan ersättning lämna ut de uppgifter som är nödvändiga för att inspektionen skall kunna genomföras och de upplysningar som gäller objektet för inspektionen samt vid behov genom att presentera föremålet för stödet.

6 kap

Ansökan om och beviljande av stöd

27 § (22.12.2009/1503)
Information om möjligheten att ansöka om stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i lämplig omfattning informera om möjligheten att ansöka om det stöd som centralen beviljar, om ansökningsförfarandet och om de viktigaste förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd.

En lokal aktionsgrupp ska inom sitt område informera om i 1 mom. avsedda omständigheter när det gäller stöd som finansieras ur dess finansieringskvot.

28 §
Stödansökan

En stödansökan skall göras skriftligt på en blankett som fastställts för ändamålet. Ansökan skall undertecknas. Till ansökan skall fogas de handlingar och utredningar som är nödvändiga för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd samt en plan för den åtgärd som skall stödas.

Om stödet ska överföras ska detta nämnas i stödansökan. I ansökan ska de aktörer som stödet ska överföras till specificeras och det avtal som avses i 9 § presenteras. Om den sökande är en utvecklingsorganisation, ska till ansökan fogas ett avtal mellan organisationen och det företag som är föremål för stödet. (28.12.2007/1478)

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som skall användas vid ansökan om stöd, om de handlingar som fogas till ansökan samt om det sätt på vilket planen och utredningarna skall presenteras.

29 § (22.12.2009/1503)
Att ansöka om stöd

Stödansökan ska tillställas den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, om inte något annat föreskrivs nedan.

Behörig närings-, trafik- och miljöcentral är den central inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds ska genomföras. Om den åtgärd som stöds ska genomföras inom flera än en centrals verksamhetsområde är den närings-, trafik- och miljöcentral behörig inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds i huvudsak ska genomföras.

Om projektet i huvudsak har nationella mål är den närings-, trafik- och miljöcentral behörig till vilken jord- och skogsbruksministeriet har anvisat medel för finansiering av ett nationellt projekt.

30 § (22.12.2009/1503)
Att ansöka om stöd ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp

Vid ansökan om stöd ur finansieringkvoten för en lokal aktionsgrupp ska stödansökan ges in till den behöriga lokala aktionsgruppen. Behörig är den lokala aktionsgrupp inom vars område den åtgärd som stöds ska genomföras. Om den åtgärd som stöds genomförs inom flera än en lokal aktionsgrupps område, är den lokala aktionsgrupp behörig inom vars område den åtgärd som stöds i huvudsak ska genomföras. Stödansökan blir anhängig när den har tillställts den behöriga lokala aktionsgruppen.

Den behöriga lokala aktionsgruppen ska kontrollera att den ansökan som tillställts den uppfyller formkraven för ansökan och yttra sig om det är ändamålsenligt att bevilja stöd med hänsyn till målen för den lokala planen. Om den åtgärd som stöds genomförs på flera än en lokal aktionsgrupps område, ska den behöriga lokala aktionsgruppen inhämta yttrande av de övriga aktionsgrupperna om det är ändamålsenligt att bevilja stöd samt om reservering av nödvändig finansiering ur den finansieringskvot som anvisats dem. Den lokala aktionsgruppen ger in stödansökan och sitt yttrande till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Det förfarande som anges i 1 och 2 mom. tillämpas inte, om stödtagaren är en lokal aktionsgrupp.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om den tekniska ordningen för mottagandet och behandlingen av en ansökan, om de anteckningar som ska göras i ansökningshandlingarna samt om hur de ska tillställas närings-, trafik- och miljöcentralen.

31 § (22.12.2009/1503)
Bedömning av en stödansökan

Innan beslut fattas om att stöd ska beviljas kan närings-, trafik- och miljöcentralen begära ett utlåtande av andra myndigheter om sådana omständigheter som har samband med stödtagaren och den åtgärd som stöds, om detta är nödvändigt för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan innan företagsstöd beviljas göra ett företagsbesök för att bedöma förutsättningarna för att bevilja företagsstöd och den åtgärd som stöds. De observationer som görs vid företagsbesöket ska antecknas samt delges sökanden. Företagsbesök får inte göras i lokaler som omfattas av hemfriden.

32 §
Avbrott i beviljande av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att avbryta beviljandet av stöd nationellt eller regionalt, om det inte finns behövliga medel för finansieringen av stödet eller marknadsläget eller Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver det.

Beviljande av stöd kan avbrytas för viss tid eller tills vidare. Före avbrottet skall förhandlingar om saken föras med de producent- och näringsorganisationer som saken gäller. Information om avbrottet skall lämnas i en lämplig omfattning och informationen skall publiceras i den officiella tidningen.

33 § (22.12.2009/1187)
Att bevilja stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av stöd. Om den verksamhet som stöds ska genomföras inom flera än en centrals verksamhetsområde, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen skaffa ett utlåtande från de övriga centralerna innan stödet beviljas. Stöd kan beviljas för verksamhet inom verksamhetsområdet för en annan närings-, trafik- och miljöcentral endast om centralen i fråga ger ett utlåtande enligt vilket stödet förordas.

När stöd beviljas ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp kan närings-, trafik- och miljöcentralen avvika från den lokala aktionsgruppens utlåtande enligt vilket åtgärden förordas, om beviljande av stöd står i strid Europeiska gemenskapens lagstiftning eller nationell lagstiftning. Stöd kan inte beviljas om inte den lokala aktionsgruppen har förordat det.

Är det fråga om ett projekt enligt 29 § 3 mom., ska närings-, trafik- och miljöcentralen innan stöd beviljas skaffa ett utlåtande från jord- och skogsbruksministeriet. Stöd kan inte beviljas om inte ministeriet har förordat det.

Om det gäller stöd för en åtgärd som avses i artikel 16a.1 punkt g i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 ska närings-, trafik- och miljöcentralen skaffa ett utlåtande av Kommunikationsverket innan stöd beviljas. Stöd kan inte beviljas, om inte Kommunikationsverket förordat det.

34 §
Stödbeslut

I ett stödbeslut anges beloppet av det beviljade stödet, de stödvillkor som föreskrivs i denna lag samt förutsättningarna för betalning och återkrav av stöd. I beslutet skall dessutom villkoren och förutsättningarna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning tas in. Genom stödbeslutet godkänns planen för den åtgärd som stöds.

7 kap

Betalning av stöd

35 §
Betalningsansökan

En betalningsansökan skall göras skriftligt på en blankett som fastställts för ändamålet. Ansökan skall undertecknas. Till ansökan skall fogas de bokföringshandlingar och utredningar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för betalning av stödet.

Betalningsansökan skall ges in till den myndighet som beviljar stödet, om inte något annat föreskrivs nedan. En skälig frist kan föreläggas för inlämnande av ansökan. Fristen räknas från den tidpunkt när stödbeslutet fattas eller, när det är fråga om den sista betalningsansökan i fråga om den åtgärd som stöds, från det att åtgärden inte längre genomförs.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om den frist som föreläggs för inlämnande av en betalningsansökan. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som används vid ansökan om betalning.

36 § (22.12.2009/1187)
Behandling av betalningsansökan hos en lokal aktionsgrupp

Om stöd har beviljats ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp, ska betalningsansökan tillställas den lokala aktionsgrupp som avses i 30 § 2 mom. Betalningsansökan blir anhängig när den har tillställts den lokala aktionsgruppen.

Den lokala aktionsgruppen ska kontrollera att den ansökan som den fått uppfyller formkraven och ska med hjälp av betalningsansökan samt dess bilagor göra en bedömning av om den åtgärd som stöds har avancerat i enlighet med den plan som godkänts i stödbeslutet. Den lokala aktionsgruppen ber vid behov sökanden komplettera sin ansökan. Den lokala aktionsgruppen yttrar sig om de ovan nämnda omständigheterna och lämnar in sitt yttrande och ansökan till den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat stödet.

Det förfarande som anges i 1 och 2 mom. tillämpas inte, om stödtagaren är en lokal aktionsgrupp eller om den i 30 § 2 mom. avsedda lokala aktionsgruppen har avbrutit eller lagt ned sin verksamhet.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om den tekniska ordningen för mottagandet och behandlingen av en ansökan, om de anteckningar som ska göras i ansökningshandlingarna samt om hur de ska tillställas närings-, trafik- och miljöcentralen.

37 §
Förutsättningar för betalning av stöd

En förutsättning för betalning av stöd är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren. Dessutom krävs det att den utgift som orsakats stödtagaren är faktisk, slutlig och verifierbar. Stödtagaren skall lägga fram de handlingar och utredningar som gäller dessa förutsättningar.

Stödtagaren skall för betalning av stödet lägga fram en utredning om att kostnaderna är skäliga. När saken gäller upphandling enligt lagstiftningen om offentlig upphandling utgör en utredning om att det förfarande som krävs i nämnda lagstiftning har iakttagits ett tillräckligt bevis för att kostnaderna är skäliga. I annat fall skall stödtagaren lägga fram en utredning om att kostnaderna baserar sig på en normal prisnivå.

Stödtagaren skall för betalning av stödet lägga fram en utredning över att kostnaderna avser den åtgärd som stöds.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de grunder som används vid bedömningen av om en utgift är faktisk, slutlig, skälig och verifierbar. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar och bokföringshandlingar som visar om utgifterna är faktiska, slutliga, skäliga och verifierbara samt vilka åtgärder de avser.

38 §
Stödbelopp som betalas

Som stöd betalas högst den andel av de godtagbara kostnaderna enligt betalningsansökan som motsvarar stödnivån och beloppet av det beviljade stödet.

Projektstöd och stöd som avses i 14 § 1 mom. 4 punkten betalas i förhållande till de finansieringsandelar som godkänts i stödbeslutet. Stödtagaren ska tillställa myndigheten en utredning om annan offentlig eller privat finansiering. (28.12.2007/1478)

Inkomsterna av den åtgärd som stöds beaktas som en faktor som minskar projektstödets belopp. Som inkomst betraktas inte sådan privat finansiering som uppges i en plan som avses i 21 § 2 mom. Stödtagaren skall i samband med betalningsansökan lägga fram en utredning om inkomsterna av projektet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om vilka effekter inkomsterna av ett projekt har på stödbeloppet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om den utredning som gäller den övriga offentliga och privata finansieringen av samt inkomsterna från projektet.

39 §
Godkännande och utbetalning

Stöd kan betalas i högst fyra poster per år. Ett projektstöd kan betalas i förskott om det är motiverat med hänsyn till stödtagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds.

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om betalning av stödet. Centralen sammanställer betalningsuppgifterna och sänder dem till Landsbygdsverket. Landsbygdsverket svarar för kontrollen och godkännandet av utgifterna samt för utbetalningen av stöden. (22.12.2009/1503)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om betalningsposterna, om beloppet av stöd som betalas i förskott, om förutsättningar och villkor för förskottsbetalningar samt om förfarandet vid ansökan och betalning av förskott.

8 kap

Övervakning av stöd

40 § (22.12.2009/1503)
Utredningar och övervakningsuppgifter

Stödtagaren ska för närings-, trafik- och miljöcentralen lägga fram utredningar och övervakningsuppgifter om hur den åtgärd som stöds avancerar samt vilka effekterna av den är.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i utredningarna och övervakningsuppgifterna. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om det sätt på vilket utredningarna och övervakningsuppgifterna ska presenteras samt hur de ska tillställas närings-, trafik- och miljöcentralen.

41 §
Informationssystem för övervakning

För övervakningen av finansiering, beviljande, betalning, inspektion och återkrav av stöd samt av effekterna av stöden finns ett informationssystem för övervakning som består av register. I lagstiftningen om hantering av kunduppgifter inom landsbygdsnäringsförvaltningen föreskrivs hur registren ska föras och användas. Utöver vad som i nämnda lagstiftning bestäms om användningen av register har en lokal aktionsgrupp utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att ur ett register få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av dess uppgifter. (28.12.2007/1478)

I informationssystemet för övervakning kan följande uppgifter registreras om sökanden, stödtagaren, den åtgärd som stöds samt användningen av stödet:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) namn och kontaktuppgifter för sökandens kontaktperson,

3) i 1 och 2 punkten avsedda uppgifter om en aktör som deltar i den åtgärd som stöds och till vilken stöd överförs i enlighet med 9 §, samt i 1 punkten avsedda uppgifter om företag som är föremål för stöd enligt 14 § 1 mom. 4 punkten. (28.12.2007/1478)

4) uppgifter om innehållet i, målet för och resultaten av den åtgärd som stöds,

5) bedömningar av kostnaderna för och totalfinansieringen av den åtgärd som stöds samt uppgifter om utfallet av bedömningarna,

6) uppgifter om det program som deltar i finansieringen av den åtgärd som stöds,

7) uppgifter om stöd- eller betalningsansökan och hur den avgjorts samt uppgifter om specificeringen av stödet,

8) namn- och kontaktuppgifter för medlemmarna i projektets styrgrupp,

9) uppgifter om de stöd som beviljats och betalats till stödtagaren,

10) beloppet av den offentliga finansiering som används för den åtgärd som stöds,

11) uppgift om huruvida det stöd som beviljats är sådant statligt stöd som avses i artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

12) uppgifter om inspektion och vad som iakttagits vid den,

13) uppgifter om stöd som återkrävs av stödtagaren samt om hur återkravet genomförs,

14) uppgifter som avses i 40 § och som samlas in för uppföljningen, samt

15) andra nödvändiga uppgifter som erhållits vid behandlingen av ansökan.

På den registrerades rätt att granska de uppgifter om honom som finns i informationssystemet för uppföljning, på rättelse av fel och brister i uppgifterna samt på avförande av föråldrade och onödiga uppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om sådana uppgifter som utan att utgöra personuppgifter kan föras in i registret.

42 §
Uppgifters offentlighet och sekretess samt förvarandet av dem

I fråga om offentligheten och sekretessen för uppgifterna i informationssystemet för uppföljning gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Uppgifterna i informationssystemet förvaras tio år från beslutet om beviljande av stöd. Om stöd har beviljats, förvaras uppgifterna dock tio år från betalningen av den sista posten och om det gäller stöd som ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska gemenskapen, fem år från det att Europeiska gemenskapernas kommission betalar gemenskapens sista finansieringsandel enligt programmet.

9 kap

Inspektion

43 § (22.12.2009/1503)
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner som gäller den som beviljar stöd och stödtagaren i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har motsvarande rätt i fråga om stödtagarna. Om ett stöd på det sätt som avses i 9 § har överförts på någon annan aktör eller om det är fråga om ett företag som är föremål för stöd enligt 14 § 1 mom. 4 punkten, har de ovan nämnda myndigheterna rätt att granska även denne aktörs eller detta företags ekonomi och verksamhet för att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas.

44 §
Inspektion

En inspektion kan i den omfattning som tillsynsuppdraget kräver gälla byggnader, lokaler, omständigheter, informationssystem och handlingar som är betydelsefulla med hänsyn till den åtgärd som stöds och användningen av stödet. Inspektion får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett lämpligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen (459/2007) eller en i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) avsedd revisor eller revisionssammanslutning. Revisionssammanslutningen ska utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På den revisor som utför inspektionsuppdraget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas vid inspektionen tillämpas bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974). (28.12.2007/1478)

En inspektionsberättelse ska göras upp över en inspektion och utan dröjsmål ges in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och Landsbygdsverket. (22.12.2009/1503)

Den som utför revisionen har rätt att omhänderta handlingarna och annat material som har samband med användningen av stödet, om detta krävs för att syftet med revisionen ska uppnås. Handlingarna och annat material ska utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för revisionen. (28.12.2007/1478)

De myndigheter som nämns i 43 § har rätt att utan ersättning få handräckning av polisen för revisionen. (28.12.2007/1478)

10 kap

Avbrytande av betalning av stöd samt återkrav

45 § (28.12.2007/1478)
Avbrytande av betalning av stöd samt återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen är skyldig att avbryta betalningen av stödet samt att återkräva stöd, om

1) villkoren för beviljande eller betalning av stöd inte har uppfyllts,

2) stödtagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller betalningen av stöd,

3) stödtagaren utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, innan den frist som nämns i 24 § gått ut, har överlåtit den företagsverksamhet eller det investeringsobjekt som stöds,

4) stödtagaren har vägrat att bistå vid inspektion, eller

5) Europeiska gemenskapens lagstiftning om det stöd för utveckling av landsbygden som medfinansieras av Europeiska gemenskapen eller helt finansieras med nationella medel kräver det.

(22.12.2009/1503)

Ett belopp som uppgår till högst 100 euro behöver dock inte debiteras.

Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet.

45 a § (22.12.2009/1187)
Återbetalning av stöd i vissa fall

Om stöd har beviljats för en åtgärd som avses i artikel 16a.1 punkt g i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 kan en del av stödet återkrävas på de grunder som avses i 16 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden.

Om återbetalning av stöd beslutar närings-, trafik- och miljöcentralen. Utlåtande av Kommunikationsverket ska inhämtas innan beslutet fattas.

På återbetalning av stöd tillämpas vad som nedan bestäms om återkrav av stöd. I 46 § avsedd ränta ska dock betalas från det att beslutet fattades fram till den förfallodag som avses i 49 § 1 mom.

46 §
Ränta på det återbetalda beloppet

Stödtagaren skall på det belopp som återbetalas eller återkrävs betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Ränta skall betalas från stödets utbetalningsdag till den förfallodag som avses i 49 § 1 mom.

47 §
Dröjsmålsränta

Betalas inte det belopp som återkrävs senast på den förfallodag som avses i 49 § 1 mom., skall på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

48 § (22.12.2009/1503)
Jämkning av återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan helt eller delvis avstå från att driva in det belopp som betalats felaktigt eller utan grund eller den ränta som betalats på beloppet, om det som en helhet betraktat med hänsyn till stödtagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att driva in det fulla beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske till fullt belopp om Europeiska gemenskapens lagstiftning om det stöd för utveckling av landsbygden som medfinansieras av Europeiska gemenskapen eller helt finansieras med nationella medel kräver det.

49 § (22.12.2009/1503)
Beslut om återkrav och om avbrytande av betalning

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska fatta beslut om återkrav och om avbrytande av betalningen av stöd. Genom beslutet fastställs det belopp som återkrävs, räntan enligt 46 § samt förfallodagen för betalningen av dem.

Ett beslut om återkrav ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen fått del av den grund som anges i 45 § och senast inom tio år efter det att den sista stödposten har betalats.

50 § (28.12.2007/1478)
Verkställighet av återkravsbeslut

Landsbygdsverket svarar för verkställandet av återkravsbeslut. Återkrav kan genomföras så att det belopp som återkrävs jämte ränta dras av från övriga stöd som betalas till stödtagaren. I så fall måste beslutet om återkrav ha vunnit laga kraft.

Beslut om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Därvid tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

11 kap

Särskilda bestämmelser

51 §
Delgivning av beslut

Ett beslut enligt denna lag kan delges på det sätt som anges i 59 § i förvaltningslagen.

52 §
Avgiftsfrihet för beslut

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för sökanden och stödtagaren.

53 § (22.12.2009/1503)
Rätt att få upplysningar och utlämnande av information

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att av andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag få för behandlingen av ett stödärende nödvändiga uppgifter som gäller sökanden eller stödtagaren, dennes ekonomiska situation och affärs- eller yrkesverksamhet eller finansiering med offentliga medel eller andra omständigheter som är betydelsefulla med beaktande av stödet.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att till andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag eller till organ inom Europeiska gemenskapen lämna ut sådana uppgifter om stödtagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och som behövs för fullgörande av den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller organet eller som behövs för att utöva tillsyn över att Europeiska gemenskapens lagstiftning har följts.

Uppgifter som erhållits på basis av 1 eller 2 mom. får inte användas för andra ändamål än det för vilket de har begärts.

54 §
Tekniskt bistånd

Tekniskt bistånd kan användas för att

1) fullgöra de uppgifter enligt programförvaltningslagen som avser uppgörande, genomförande, bedömning och övervakning av program samt information,

2) sköta uppgifter som gäller verkställande av stöd som baserar sig på ett program,

3) göra upp eller låta göra upp undersökningar och utredningar som stöder programplaneringen samt genomförandet och övervakningen av ett program,

4) ordna utbildning i samband med genomförandet av ett program.

Landsbygdsverket bereder årligen en dispositionsplan för det tekniska biståndet, övervakar den totala användningen av planen samt gör upp utredningar om det tekniska biståndet. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer dispositionsplanen.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet när dispositionsplanen fastställs samt om de godtagbara kostnaderna för det tekniska biståndet.

55 §
Verksamhetspenning

En lokal aktionsgrupp kan beviljas en verksamhetspenning för skötseln av de uppgifter som anges för aktionsgruppen i denna lag eller i programförvaltningslagen. Verksamhetspenning beviljas för högst fem år i sänder.

Godtagbara kostnader för verksamhetspenningen är sådana skäliga och nödvändiga kostnader för skötseln av gruppens uppgifter som har samband med avlöningen av anställda, aktionsgruppens lokaler och verksamheten i övrigt. Godtagbara kostnader är dessutom kostnaderna för förvärv av sådant specialkunnande som behövs för skötseln av uppgifterna. Verksamhetspenning beviljas inte för investeringar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av verksamhetspenning. I fråga om ansökan, betalning, övervakning, inspektion och återkrav av verksamhetspenning gäller vad som i fråga om stöd föreskrivs om dem i denna lag eller med stöd av den. Bestämmelserna i 24 § 1 mom. samt 25 och 26 § ska iakttas såsom villkor för verksamhetspenning. (22.12.2009/1503)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om godtagbara kostnader för verksamhetspenningen.

55 a § (11.6.2010/539)
Beviljande av projektstöd i vissa fall

Om en upphandlingsannons om ett bredbandsprojekt har publicerats före den 1 januari 2010, kan vid behandlingen av stöd för byggande av bredband, med sökandens samtycke, i stället för lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden och statsunderstödslagen, tillämpas bestämmelserna i denna lag om beviljande av stöd för en åtgärd som avses i artikel 16a.1 punkt g i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Sökandens samtycke anses föreligga när en i denna lag avsedd ansökan lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen.

56 § (22.12.2009/1503)
Besvärsförbud

Ett beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen som gäller förlängning av fristen enligt 23 § 3 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär.

57 § (31.1.2014/81)
Ändringssökande

Ändring i närings-, trafik- och miljöcentralens beslut får sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskriften får ges in också till närings-, trafik- och miljöcentralen, som utan dröjsmål ska sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen.

I förvaltningsdomstolens beslut om avbrytande av betalning eller återkrav av ett stöd får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I övrigt får ändring i förvaltningsdomstolens beslut sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

12 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

58 §
Ikraftträdande

Lagens 54 § träder i kraft den 1 januari 2007. Till övriga delar träder lagen i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas på stöd som tas i bruk den 1 maj 2007 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

59 §
Övergångsbestämmelse om Landsbygdsverket

Den behörighet som i denna lag föreskrivs för Landsbygdsverket utövas av jord- och skogsbruksministeriet till dess Landsbygdsverket inrättas. Till dess Landsbygdsverket inrättas kan bestämmelser om de ärenden som Landsbygdsverket skall meddela föreskrifter om enligt denna lag utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

RP 192/2006, JsUB 14/2006, RSv 231/2006

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2007/1478:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Innan lagstiftningen om hantering av kunduppgifter inom landsbygdsnäringsförvaltningen träder i kraft ska på användningen och upprätthållandet av register som ingår i det informationssystem för övervakning som avses i 41 § tillämpas vad som föreskrivs i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994).

RP 113/2007, JsUB 6/2007, RSv 121/2007

22.12.2009/1187:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 176/2009, KoUB 20/2009, RSv 189/2009

22.12.2009/1503:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

11.6.2010/539:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 21/2010, KoUB 3/2010, RSv 65/2010

17.1.2014/30:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 30/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt F 702/2014.

Vad som i 23 § 3 mom. föreskrivs tillämpas också på stöd som delvis finansieras med medel från Europeiska unionen och som när denna lag träder i kraft är helt eller delvis obetalda.

RP 142/2013, JsUB 22/2013, RSv 209/2013

31.1.2014/81:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 81/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt L 75/2014.

RP 121/2013, JsUB 17/2013, RSv 186/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.