Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

29.12.2006/1440

Lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att reglera stöd som skall ersätta de olägenheter som nordliga mindre gynnade naturbetingade förhållanden medför för jordbruket, utveckla och främja hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser på landsbygden och förbättra miljöns tillstånd samt främja animalieproduktionsdjurens välbefinnande.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på de åtgärder som avses i artikel 36 punkt a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) inom tillämpningsområdet för programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet.

I fråga om stöd enligt artiklarna 42–49 i EG:s landsbygdsförordning, vilka gäller åtgärder för hållbart utnyttjande av skogsmark, gäller vad som någon annanstans i lag eller med stöd av någon annan lag föreskrivs om hållbart skogsbruk.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) jordbrukare en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer, oberoende av vilken rättslig ställning gruppen och dess medlemmar har, som idkar jordbruk eller trädgårdsodling på en gårdsbruksenhet i Finland som är i personens eller gruppens besittning,

2) gårdsbruksenhet en sådan produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för bedrivande av jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller hyra,

3) make sökandens make eller maka eller en i 7 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd person som lever med sökanden under äktenskapsliknande förhållanden,

4) lokal aktionsgrupp en i 16 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014) avsedd lokal aktionsgrupp som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet, (17.1.2014/37)

5) lokal utvecklingsstrategi en i 6 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden avsedd godkänd lokal utvecklingsstrategi för landsbygden som genomförs inom en lokal aktionsgrupps område, (17.1.2014/37)

6) tvärvillkor villkoren enligt artiklarna 5 och 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, (14.5.2010/364)

7) EG:s landsbygdsförordning rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

8) genomförandeförordningen kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

9) kontrollförordningen kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling, och

10) förordningen om ekologisk produktion rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, (14.5.2010/364)

11 punkten har upphävts genom L 15.3.2013/194. (15.3.2013/194)

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om kännetecknen för funktionell och ekonomisk självständighet för en gårdsbruksenhet enligt 1 mom. 2 punkten.

4 §
Kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Jordbrukare kan beviljas följande stöd enligt EG:s landsbygdsförordning:

1) stöd för naturbetingade svårigheter i bergsområden och stöd i områden där det finns andra svårigheter enligt artikel 37 (kompensationsbidrag),

2) stöd för miljövänligt jordbruk enligt artikel 39 (miljöstöd för jordbruket),

3) stöd för djurens välbefinnande enligt artikel 40 (stöd för djurens välbefinnande), samt

4) stöd för icke-produktiva investeringar enligt artikel 41.

Miljöspecialstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva investeringar kan beviljas en registrerad förening som är verksam inom en lokal aktionsgrupps område, om den lokala aktionsgruppen ger sitt bifall till att stödet beviljas.

För åtgärder som omfattas av stöd enligt 1 mom. kan beviljas kompletterande nationellt stöd enligt artikel 89 i EG:s landsbygdsförordning. På detta stöd tillämpas det som annanstans i denna lag föreskrivs om motsvarande stöd som delvis finansieras av Europeiska gemenskapen. (25.4.2008/269)

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om införandet av bidrag och stöd samt om stödformerna, stödregionerna, stödbeloppet per enhet och det maximala stödbeloppet, om höjning och sänkning av stödbeloppet per enhet, om de kostnader som ersätts samt om det årliga beviljandet av stöd inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten och i enlighet med det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt med stöd av EG:s landsbygdsförordning. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom närmare bestämmelser om de åtgärder inom ramen för miljöspecialstödet för jordbruket och stödet för icke-produktiva investeringar som en aktör som avses i 2 mom. kan beviljas stöd för. (15.3.2013/194)

5 §
Allmänna förutsättningar och villkor för beviljande av stöd

För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 1–3 punkten förutsätts att jordbrukaren för en viss tid förbinder sig att på sin gårdsbruksenhet iaktta de villkor som uppställts för stödet. För beviljande av stöd förutsätts dessutom att jordbrukaren iakttar tvärvillkoren. Bestämmelser om det nationella genomförandet av tvärvillkoren finns i miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011), avfallslagen (646/2011), naturvårdslagen (1096/1996), jaktlagen (615/1993), lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), foderlagen (86/2008), livsmedelslagen (23/2006), lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997), lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), djurskyddslagen (247/1996) och lagen om djursjukdomar (441/2013). (27.6.2014/541)

Miljöstöd för jordbruket kan beviljas jordbrukare som förbinder sig att genomföra basåtgärder som främjar hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser på landsbygden inom jordbruket. Stöd kan dessutom beviljas för tilläggsåtgärder som främjar det nämnda syftet. Miljöspecialstöd för jordbruket kan beviljas jordbrukare som har en gällande förbindelse om basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket och som genom avtal förbinder sig att iaktta stödvillkoren på sin gårdsbruksenhet. Miljöspecialstöd kan dessutom beviljas en aktör som avses i 4 § 2 mom. och som genom avtal förbinder sig att iaktta stödvillkoren samt tvärvillkoren på det område som avtalet gäller.

Stöd för djurens välbefinnande kan beviljas jordbrukare som förbinder sig att iaktta grundvillkoren för djurens välbefinnande. Stöd kan dessutom beviljas utifrån tilläggsvillkor som främjar det nämnda syftet.

För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten förutsätts att det efter genomförandet av investeringen ingås ett avtal enligt 2 mom. om skötseln av objektet. Dessutom krävs det att stödvillkoren iakttas inom det område som stödet gäller. Vid användning av stöd för köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad gäller vad som bestäms i lagstiftningen om offentlig upphandling.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om förbindelse- eller avtalsperiodens längd inom de gränser som anges i EG:s landsbygdsförordning. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de allmänna villkoren för kompensationsbidraget, de bas- och tilläggsåtgärder som ingår i miljöstödet för jordbruket och de allmänna villkoren för dem, miljöspecialstöden och stöden för icke-produktiva investeringar och de allmänna förutsättningarna för beviljande av dem samt om grund- och tilläggsvillkoren för stödet för djurens välbefinnande och de allmänna förutsättningarna för beviljande av stödet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser om det tekniska genomförandet på jordbrukarens gårdsbruksenhet av de åtgärder som ingår i bas- och tilläggsåtgärderna inom miljöstödet, om registrering av ursprungssorter samt om det tekniska genomförandet på gårdsbruksenheten eller avtalsområdet av de åtgärder som ingår i miljöspecialstödet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas dessutom bestämmelser om det tekniska uppfyllandet inom jordbrukarens husdjursproduktion när det gäller grund- och tillläggsvillkoren för stöd för djurens välbefinnande och om det tekniska genomförandet av icke-produktiva investeringar. (15.3.2013/194)

6 §
Förutsättningar som gäller stödberättigande areal och antal djur

För beviljande av kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket förutsätts att jordbrukaren under hela förbindelse- eller avtalsperioden i sin besittning har minst tre hektar åkerareal som berättigar till stöd och om det är fråga om miljöstöd för jordbruket i anslutning till odling av trädgårdsväxter, minst ett halvt hektar åkerareal som berättigar till stöd och som används för odling av trädgårdsväxter.

Ett avtal om miljöstöd för jordbruket för skötsel av vårdbiotoper kan gälla endast andra arealer än åkrar. För ingående av avtal krävs att den areal som omfattas av avtalet är minst 0,30 hektar. Om avtalet gäller värdefulla objekt med liten areal, krävs att den areal som omfattas av avtalet är minst 0,05 hektar. I andra avtal som baserar sig på en plan och när avtalet kan gälla både åkerarealer och andra arealer ska den areal som omfattas av avtalet vara minst 0,30 hektar. En förutsättning för att stöd för icke-produktiva investeringar ska beviljas är att den areal som är föremål för den icke-produktiva investeringen är minst 0,30 hektar. (14.5.2010/364)

Miljöspecialstöd för jordbruket på grundval av ekologisk husdjursproduktion kan beviljas en jordbrukare som på sin gårdsbruksenhet och i sin besittning under hela avtalsperioden har husdjur till ett antal som motsvarar minst en djurenhet och som omfattas av ekologisk djuruppfödning enligt förordningen om ekologisk produktion.

Stöd för djurens välbefinnande kan beviljas jordbrukare som under hela förbindelseperioden i sin besittning har minst tio djurenheter som berättigar till stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om stödberättigande djurenheter och stödberättigande åkerarealer samt andra arealer. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om hur bas- och jordbruksskiften bestäms och minimistorleken för dem samt om användning av jordbruksmark för annat än jordbruksverksamhet och om uttag av jordbruksmark ur jordbruksanvändning. (15.3.2013/194)

7 §
Förutsättningar som gäller stödtagarens ålder

För godkännande av förbindelse eller ingående av avtal förutsätts att den fysiska person som är sökande eller hans eller hennes make är minst 18 år den 31 december året innan förbindelse- och avtalsperioden börjar. En förbindelse får inte godkännas eller ett avtal ingås, om sökanden har fyllt 65 år den 30 december eller tidigare året innan förbindelse- och avtalsperioden börjar. En förbindelse får emellertid godkännas eller ett avtal ingås om maken inte på det sätt som avses ovan har fyllt 65 år. För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten förutsätts att sökanden eller hans eller hennes make är minst 18 år den 31 december året innan stödet söks. Stöd kan inte beviljas om sökanden har fyllt 65 år den 30 december eller tidigare året innan han eller hon söker stöd. Stöd får dock beviljas om maken inte på det sätt som avses ovan har fyllt 65 år. (25.4.2008/269)

En förbindelse av en person under 18 år kan dock godkännas, med denne kan ingås ett avtal eller denne kan beviljas stöd i det fall att personen har ingått äktenskap, idkar jordbruk som samägare tillsammans med förälder eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet.

Om jordbruk och trädgårdsodling bedrivs av flera jordbrukare eller i form av en sammanslutning, förutsätts för beviljande av stöd att minst en jordbrukare, en medlem i sammanslutningen, en delägare eller en bolagsman uppfyller ålderskravet. Det förutsätts dock inte att ålderskravet uppfylls när stöd beviljas ett offentligrättsligt samfund, en förening, en stiftelse, en fängelselägenhet eller en skollägenhet.

8 §
Förutsättningar för utbetalning av stöd

För utbetalning av stöd enligt 4 § 1 mom. 1–3 punkten förutsätts att stödtagaren årligen lämnar in en skriftlig ansökan om utbetalning med en anmälan om jordbruksmark, annat område eller antalet djur som uppgetts och godkänts som stödberättigande.

För utbetalning av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten förutsätts att sökanden lämnar in en ansökan om utbetalning med uppgifter om de faktiska kostnaderna för investeringen. Stöd betalas högst för den andel av de godtagbara kostnaderna enligt ansökan om utbetalning som motsvarar det beviljade stödbeloppet.

För utbetalning av stöd förutsätts att det stödbelopp som utbetalas för förbindelse-, avtals- eller stödåret är minst 100 euro per stödtagare och per varje enskilt stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för utbetalning av stöd. Närmare bestämmelser om de grunder som används vid beräkningen av den nedre stödgränsen utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

9 §
Krav i fråga om ändring och giltighet för en förbindelse eller ett avtal

En förbindelse eller ett avtal kan överföras, om ägande- eller besittningsrätten till gårdbruksenheten, ett annat område eller djuren överlåts till någon som uppfyller villkoren för att få stödet i fråga. Dessutom kan ett avtal överföras på de ovan nämnda villkoren vid överlåtelse av en del av gårdsbruksenheten eller ett annat område, om inte något annat följer av målen med stödet. En förbindelse kan överföras bara om den som har ingått förbindelsen slutar bedriva jordbruk i näringssyfte. En förbindelse kan överföras på ägarna till delar av en gårdbruksenhet som omfattas av förbindelsen, om gårdsbruksenheten delas i samband med arvskifte, avvittring eller upplösning av en sammanslutning. Ansökan om överföring av en förbindelse eller ett avtal skall göras enligt förfarandet i 13 § inom tio arbetsdagar efter att ägande- eller besittningsrätten överfördes.

En jordbrukare kan frånträda en förbindelse eller ett avtal under pågående period, om

1) jordbrukaren konstaterats ha en allvarlig sjukdom,

2) jordbrukaren går i pension,

3) jordbrukaren får en jordbruksrelaterad yrkessjukdom,

4) den stödberättigande åkerarealen går förlorad i samband med nyskifte enligt 88 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) eller av någon annan orsak som jordbrukaren inte kan påverka och som inte kunde förutses när förbindelsen eller avtalet ingicks,

5) det gäller en situation som avses i artikel 44.2 a i genomförandeförordningen, eller

6) frånträdet beror på en orsak som anges i artikel 47.1 i genomförandeförordningen.

En förbindelse eller ett avtal kan ändras genom att den stödberättigande arealen eller det stödberättigande antalet djur minskas eller ökas. Det betraktas inte som ändring om arealen eller antalet djur minskas av de orsaker som anges i 1 och 2 mom. Dessutom kan det inom ramen för de tillgängliga medlen godkännas att någon annan areal än den som är stödberättigande läggs till i förbindelsen eller avtalet. Ett avtal eller en del av det kan ändras till ett annat avtal eller preciseras under pågående avtalsperiod, om det finns särskilda skäl till det med avseende på målen med avtalet. Ansökan om ändring eller om precisering av avtalet skall göras i enlighet med förfarandet i 13 §.

En förbindelse eller ett avtal förfaller om jordbrukaren har fått stöd enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) och förbindelsen eller avtalet inte har överförts enligt vad som föreskrivs i 1 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan häva ett avtal, om den jordbrukare som har ingått avtalet har hemlighållit någon omständighet av väsentlig betydelse med tanke på ingåendet av avtalet eller lämnat en väsentligen oriktig uppgift om en sådan omständighet, eller om jordbrukaren eller gårdsbruksenhetens senare ägare, på vilken avtalet har överförts, i väsentlig grad bryter mot avtalsvillkoren. (14.5.2010/364)

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om överföring eller ändring av en förbindelse eller ett avtal och om villkoren för frånträde från ett åtagande eller ett avtal.

9 a § (14.5.2010/364)
Överföring av den rätt till stöd som följer av stödbeslut för icke-produktiva investeringar

Den rätt till stöd som följer av ett beslut om stöd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten kan överföras, om förutsättningarna för beviljande av stödet uppfylls och den som får överföringen uppfyller de villkor som gäller mottagare av stödet.

10 §
Sänkning och förvägran av stöd

En förbindelse eller ett avtal behöver inte godkännas och stöd behöver inte beviljas, om förhållanden eller åtgärder, i syfte att få stöd, har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte. En förbindelse eller ett avtal behöver inte godkännas, om sökanden mitt under förbindelse- eller avtalsperioden har frånträtt en motsvarande förbindelse eller ett motsvarande avtal och det inte har gått två år sedan förbindelsen eller avtalet upphörde att gälla.

Stödet kan minskas eller stödet behöver inte betalas ut, om detta krävs i Europeiska unionens lagstiftning eller om stödtagaren inte har iakttagit de stödvillkor som grundar sig på förbindelsen eller avtalet. Det belopp med vilket stödet minskas påverkas av hur allvarlig, omfattande och varaktig försummelsen av stödvillkoren är. (14.5.2010/364)

3 mom. har upphävts genom L 15.3.2013/194. (15.3.2013/194)

I den omfattning som krävs i EG:s landsbygdsförordning och kontrollförordningen utfärdas genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser om grunderna för sänkning och förvägran av stöd samt det belopp med vilket stödet minskas.

11 § (15.3.2013/194)

11 § har upphävts genom L 15.3.2013/194.

12 §
Förvaring av handlingar

En stödtagare skall förvara handlingar, anteckningar och intyg som gäller villkoren för stöd enligt denna lag i minst tre år efter det att förbindelse- och avtalsperioden upphörde. Om det är fråga om stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten, skall stödtagaren förvara motsvarande handlingar i tre år efter den sista utbetalningsdagen.

13 § (15.3.2013/194)

13 § har upphävts genom L 15.3.2013/194.

14 § (22.12.2009/1502)
Beviljande av stöd

1 mom. har upphävts genom L 15.3.2013/194. (15.3.2013/194)

När det gäller beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten och de fall som anges särskilt genom förordning av statsrådet ska innan ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket ingås eller avtalet ändras på väsentliga punkter förutsättas att det är ändamålsenligt att bevilja stöd eller ingå avtal med tanke på hållbart utnyttjande av naturresurserna och miljöns tillstånd.

I de fall som anges särskilt genom förordning av statsrådet ska närings-, trafik- och miljöcentralen begära utlåtande av den lokala aktionsgruppen innan ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket ingås och innan stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten beviljas. Utlåtande begärs om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd med tanke på målen enligt den lokala planen. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan avvika från den lokala aktionsgruppens utlåtande endast av synnerligen motiverade skäl.

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om de blanketter och beslutsformulär som ska användas när förbindelser eller avtal ingås och stöd beviljas.

15 § (15.3.2013/194)

15 § har upphävts genom L 15.3.2013/194.

16 § (15.3.2013/194)

16 § har upphävts genom L 15.3.2013/194.

17 § (15.3.2013/194)

17 § har upphävts genom L 15.3.2013/194.

18 § (14.1.2011/19)
Avbrytande av utbetalningen av stöd och återkrav i vissa situationer

Utbetalningen av stöd för djurens välbefinnande och stöd enligt avtal om miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser ska avbrytas, om det på stödtagarens gårdsbruksenhet har utförts tillsyn som gäller produktionsdjur eller någon annan tillsyn och det till följd av tillsynen på initiativ av djurskyddsmyndigheten har inletts åtalsprövning som gäller ett brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen (39/1889) eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen.

Om stödtagaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för ett brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen och varken stödtagaren eller familjemedlemmen samtidigt har meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, ska stödet för djurens välbefinnande och stödet enligt avtal om miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser återkrävas eller inget stöd betalas för det kalenderår under vilket gärningen har uppdagats i samband med tillsyn och till följd av vilket åtalsprövning som avses i 1 mom. har inletts.

Om stödtagaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för något av brotten enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen och samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, ska stödet för djurens välbefinnande och stödet enligt avtal om miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser återkrävas eller inget stöd betalas från och med det kalenderår under vilket gärningen har uppdagats i samband med tillsyn och till följd av vilket åtalsprövning som avses i 1 mom. har inletts, till dess att djurhållningsförbudet upphör att gälla.

19 § (15.3.2013/194)

19 § har upphävts genom L 15.3.2013/194.

20 § (15.3.2013/194)

20 § har upphävts genom L 15.3.2013/194.

21 § (15.3.2013/194)

21 § har upphävts genom L 15.3.2013/194.

22 §
Tekniskt bistånd

I fråga om användning av tekniskt bistånd för att verkställa stöd enligt denna lag gäller vad som någon annanstans i lag eller med stöd av någon annan lag föreskrivs om verkställighet av stöd som beviljas för utveckling av landsbygden.

23 §
Samarbete mellan myndigheter

När det gäller verkställighet av miljöstöd för jordbruket och stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten samarbetar jord- och skogsbruksministeriet med miljöministeriet.

Om det är fråga om uppgifter som gäller enskilda fall och hänför sig till tillsyn över och återkrav av stöd, är de statliga myndigheterna skyldiga att utan ersättning bistå jord- och skogsbruksministeriet och de myndigheter som lyder under ministeriet.

24 § (15.3.2013/194)

24 § har upphävts genom L 15.3.2013/194.

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

26 §
Övergångsbestämmelse om Landsbygdsverket

De befogenheter som föreskrivs för Landsbygdsverket i denna lag skall utövas av jord- och skogsbruksministeriet tills Landsbygdsverket har inrättats. Innan Landsbygdsverket inrättas kan i fråga om ärenden i vilka Landsbygdsverket skall meddela föreskrifter enligt denna lag utfärdas bestämmelser genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

RP 217/2006, JsUB 16/2006, RSv 230/2006

Ikraftträdelsestadganden:

25.4.2008/269:

Denna lag träder i kraft den 30 april 2008.

Bestämmelserna i 13 § 1 mom. tillämpas dock sådana de lydde då denna lag trädde i kraft, om ansökan om godkännande av förbindelse eller ingående av avtal har blivit anhängig senast den 31 maj 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 17/2008, JsUB 4/2008, RSv 30/2008

22.12.2009/1502:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

14.5.2010/364:

Denna lag träder i kraft den 19 maj 2010.

Denna lags 10 § 3 mom. tillämpas på fall där tillsynen över tvärvillkoren har inletts efter den 1 januari 2010 och där beslut om tillsynspåföljder inte har fattats när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 20/2010, JsUB 5/2010, RSv 50/2010

14.1.2011/19:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 97/2010, LaUB 18/2010, RSv 170/2010

17.6.2011/661:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010, MiUB 23/2010, GrUU 58/2010, FvUU 35/2010, EkUU 30/2010, RSv 360/2010

15.3.2013/194:

Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

RP 156/2012, JsUB 10/2012, RSv 7/2013

17.1.2014/37:

Denna lag träder i kraft den 22 januari 2014.

RP 142/2013, JsUB 22/2013, RSv 209/2013

27.6.2014/541:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013, MiUB 3/2014, RSv 67/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.