Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

29.12.2006/1401

Strukturfondslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.1.2014/7, som gäller fr.o.m. 20.1.2014.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på de planer och program som medfinansieras genom Europeiska gemenskapens strukturfonder, på utarbetandet och genomförandet av dessa planer och program samt på förvaltning, tillsyn och inspektion när det gäller finansieringen från strukturfonderna och motsvarande nationella medfinansiering ur offentliga medel.

På utarbetandet och genomförandet av planer och program för utveckling av regionerna samt på samordningen och övervakningen av planerna och programmen tillämpas lagen om utveckling av regionerna (1651/2009). På strukturfondsmedel som tagits in i statsbudgeten tillämpas lagen om statsbudgeten (423/1988). (29.12.2009/1653)

Om någon annan lag innehåller bestämmelser som avviker från denna lag, gäller de i stället för denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) strukturfond Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), nedan kallad utvecklingsfonden, och Europeiska socialfonden (ESF), nedan kallad socialfonden,

2) strukturfondsmedel de medel från strukturfonderna som Europeiska gemenskapernas kommission beviljat Finland ur budgeten för Europeiska gemenskaperna,

3) nationell medfinansiering den nationella offentliga och privata medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen,

4) nationell offentlig medfinansiering statens, kommunernas och andra offentliga samfunds medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen,

5) strukturfondsprogram ett operativt program som medfinansieras genom en strukturfond,

6) nationellt strukturfondsprogram ett operativt program som tagits fram för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning,

7) strukturfondsprogram mellan medlemsstater ett operativt program som tagits fram för målet europeiskt territoriellt samarbete,

8) förmedlande organ ett offentligt eller privat organ eller en offentlig eller privat enhet som verkar under en förvaltningsmyndighets eller en attesterande myndighets ansvar eller utför uppgifter för en sådan myndighets räkning gentemot stödmottagare som genomför insatser,

9) stödmottagare offentlig- eller privaträttsliga aktörer, organ eller företag med ansvar för att initiera och genomföra insatser,

10) samordnande stödmottagare av stödmottagarna utsedda offentlig- eller privaträttsliga aktörer, organ eller företag med ansvar för att initiera och genomföra insatser enligt operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete, och

11) insats ett projekt eller en grupp av projekt som valts ut under förvaltningsmyndighetens ansvar enligt de kriterier som fastställts av övervakningskommittén och som genomförs av en eller flera stödmottagare i syfte att uppnå målen för det prioriterade område som insatsen relaterar till.

3 §
Redovisning av strukturfondsmedlen

I fråga om intagning i statsbudgeten av de anslag som behövs för betalning av medel som intäktsförs från strukturfonderna och de utgifter som finansieras med dessa medel bestäms i lagen om statsbudgeten.

2 kap (29.6.2012/394)

(29.6.2012/394)

2 kap. har upphävts genom L 29.6.2012/394.

3 kap

Förvaltning av nationella strukturfondsprogram

7 § (29.12.2009/1653)
Förvaltningsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet är förvaltningsmyndighet.

8 §
Förvaltningsmyndigheternas uppgifter

Förvaltningsmyndigheten har ansvaret för att det operativa programmet förvaltas och genomförs i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning samt fullgör uppgifterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. Dessutom fullgör förvaltningsmyndigheten i enlighet med denna lag de nationella uppgifterna avseende det strukturfondsprogram som den förvaltar.

Inom programområdet för ett operativt program som medfinansieras genom utvecklingsfonden får förvaltningsmyndigheten på ett visst landskapsförbund enligt skriftlig överenskommelse mellan programområdets landskapsförbund överföra sådana uppgifter som gäller förberedelser av övervakningskommitténs möte och verkställighet av kommitténs beslut.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om detaljinnehållet i uppgifterna enligt 2 mom. och överföringen av dem. Statsrådet kan också genom förordning utfärda närmare bestämmelser om förfaranden för användning av strukturfondsmedel och övervakning av de operativa programmen i enlighet med de krav som Europeiska gemenskapens lagstiftning ställer.

9 §
Förmedlande organ

Förmedlande organ är sådana ministerier, myndigheter inom centralförvaltningen, närings-, trafik- och miljöcentraler samt landskapsförbund som använder strukturfondsmedel. Förmedlande organ är också det specialfinansieringsbolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och andra motsvarande helt eller delvis statsägda bolag samt andra myndigheter eller inrättningar som förvaltningsmyndighetens eller den attesterande myndighetens uppgifter delegerats till. (29.12.2009/1653)

På de uppgifter som de förmedlande organen enligt 1 mom. utför tillämpas vad som föreskrivs särskilt nedan i denna lag eller någon annanstans i lag.

10 §
Anvisande av strukturfondsmedel för att användas av andra myndigheter

Förvaltningsmyndigheten svarar för att de strukturfondsmedel som tagits in i statsbudgetens huvudtitel för myndigheten i fråga anvisas för att användas av de förmedlande organen.

En del av strukturfondsmedlen kan lämnas i förvaltningsmyndighetens huvudtitel (programreserv). Programreserven kan användas för att trygga en flexibel användning av medlen, till projekt över landskapsgränserna och för att täcka utgifter för plötsliga problem vid strukturomvandlingar.

Statsrådet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om fördelningen av strukturfondsmedlen och den nationella medfinansieringen och de anknytande tidsfristerna, om storleken på och användningen av programreserven och det förfarande som skall följas.

11 §
Förvaltningsmyndighetens villkor och anvisningar

När förvaltningsmyndigheten fattar beslut om att anvisa medel kan den i beslutet uppställa villkor som det förmedlande organet skall iaktta och som gäller användningen av medlen och preciserar de förmedlande organens lagstadgade skyldigheter. Villkoren skall vara nödvändiga för att skyldigheterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning skall kunna fullgöras och för att förvaltningen, tillsynen och kontrollen av strukturfondsmedlen skall kunna skötas på ett riktigt sätt.

I andra fall än de som avses i 1 mom. kan förvaltningsmyndigheten ge de förmedlande organen anvisningar som gäller förvaltningen av och tillsynen över strukturfondsmedlen, om anvisningarna är nödvändiga för att skyldigheterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning skall kunna fullgöras och för att strukturfondsmedlen skall kunna förvaltas på ett riktigt sätt.

I andra fall än de som avses i 1 mom. kan förvaltningsmyndigheten meddela de förmedlande organ som verkar som myndigheter föreskrifter om förvaltningen av och tillsynen över strukturfondsmedlen, om föreskriftena är nödvändiga för att skyldigheterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning skall kunna fullgöras och för att strukturfondsmedlen skall kunna förvaltas på ett riktigt sätt. Förvaltningsmyndigheten skall höra de berörda ministerierna innan den meddelar sådana föreskrifter.

12 §
Vissa verkställighetsarrangemang

Förvaltningsmyndigheten kan i ärenden som inte hör till området för lagstiftningen eller som annars inte kräver riksdagens samtycke, vid behov i samförstånd med den attesterande myndigheten för ett strukturfondsprogram och de övriga ministerier som deltar i genomförandet av ett operativt program avtala med Europeiska gemenskapernas kommission, med de myndigheter som i de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen handhar uppgifter som gäller strukturfonderna eller med andra aktörer som handhar sådana uppgifter i medlemsstaterna om nödvändiga arrangemang som kan anses sedvanliga och som gäller verkställigheten av förvaltningsuppgifterna inom strukturfondsprogrammet.

Förvaltningsmyndigheten kan i de ärenden som avses i 1 mom. vid behov i samförstånd med de attesterande myndigheterna för strukturfondsprogrammen och de övriga ministerier som använder strukturfondsmedel även avtala om sådana verkställighetsarrangemang som en teknisk samordning av ett strukturfondsprogram och ett program som genomförs utanför Europeiska unionen och finansieras av Europeiska gemenskapen nödvändigtvis kräver.

13 § (29.12.2009/1653)
Attesterande myndighet

Arbets- och näringsministeriet är attesterande myndighet.

14 § (29.12.2009/1653)
Den attesterande myndighetens uppgifter

Den attesterande myndigheten fullgör de uppgifter som enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning hör till den. Dessutom fullgör den i enlighet med denna lag de nationella uppgifterna avseende det strukturfondsprogram som den förvaltar. Den attesterande myndighetens uppgift ska särskiljas från förvaltningsmyndighetens uppgift enligt 8 §, så att en oberoende myndighetsverksamhet kan säkerställas.

Det förmedlande organet ska på grundval av stödmottagarnas stödberättigande utgifter tillställa det operativa programmets attesterande myndighet uppgifterna för redovisning av utgifterna och samtidigt tillställa ministeriet på sitt förvaltningsområde dessa uppgifter för kännedom.

15 §
Den attesterande myndighetens anvisningar och föreskrifter

Den attesterande myndigheten kan ge de förmedlande organen anvisningar om användningen av och tillsynen över strukturfondsmedlen, om de behövs för att skyldigheterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning skall kunna fullgöras.

Den attesterande myndigheten kan meddela de förmedlande organen föreskrifter om användningen av och tillsynen över strukturfondsmedlen, om de behövs för att skyldigheterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning skall kunna fullgöras. Den attesterande myndigheten skall höra de berörda ministerierna innan den meddelar sådana föreskrifter.

16 § (29.12.2009/1653)

16 § har upphävts genom L 29.12.2009/1653.

17 § (29.12.2009/1653)

17 § har upphävts genom L 29.12.2009/1653.

18 § (29.12.2009/1653)

18 § har upphävts genom L 29.12.2009/1653.

19 § (29.12.2009/1653)

19 § har upphävts genom L 29.12.2009/1653.

20 § (29.12.2009/1653)

20 § har upphävts genom L 29.12.2009/1653.

21 §
Uppgifterna för landskapets samarbetsgrupp

Landskapets samarbetsgrupp, som avses i 17 § i lagen om utveckling av regionerna, (29.12.2009/1653)

1) samordnar allokeringen av strukturfondsmedlen för det operativa program som medfinansieras genom utvecklingsfonden och den motsvarande nationella medfinansieringen för följande budgetår till de statliga myndigheter som finansierar strukturfondsprogrammen i landskapet, till landskapsförbundet och till andra som deltar i finansieringen av strukturfondsprogrammen,

2) samordnar allokeringen av strukturfondsmedlen för den regionala delen för det operativa program som medfinansieras genom socialfonden och den motsvarande nationella medfinansieringen för följande budgetår till förvaltingsområdet i fråga i enlighet med överenskommen finansieringsram, om det inte med hänsyn till regionens utveckling eller av andra orsaker finns särskilda skäl att avvika från finansieringsramen.

3) inriktar den finansiering från strukturfonderna och den motsvarande nationella finansiering som avses i 1 och 2 punkterna och som anvisats landskapet genom att justera landskapets samarbetsdokument när det är nödvändigt för genomförandet av strukturfondsprogrammet,

4) delges för samordning, i samband med att landskapets samarbetsdokument utarbetas, planerna och rapporterna om landbygdsfondens regionala finansiering av de åtgärder som finansieras genom fiskerifonden och finansieringen av den nationella delen av det operativa program som medfinansieras genom socialfonden samt säkerställer samordningen av olika åtgärder och de olika fondernas deltagande när omfattande och för den regionala utvecklingen betydelsefulla projekt genomförs,

5) beslutar i samarbetsdokumentet om den regionala tillämpningen av urvalskriterierna för de projekt som ingår i strukturfondsprogrammen,

6 punkten har upphävts genom L 29.12.2009/1653. (29.12.2009/1653)

7) handhar nödvändiga förfaranden genom vilka man innan finansieringsbesluten fattas säkerställer en bedömning av eventuella miljökonsekvenser av de projekt som godkänns för finansiering,

8) utarbetar och presenterar i enlighet med 8 § nödvändiga ändringar i det operativa program som medfinansieras genom strukturfonden och den nationella delen av det operativa program som medfinansieras genom socialfonden för övervakningskommittén och förvaltningsmyndigheten samt rapporterar till dessa i enlighet med strukturfondsprogrammen,

9) informerar om genomförandet av strukturfondsprogrammen,

10 punkten har upphävts genom L 29.12.2009/1653. (29.12.2009/1653)

Över de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten uppgörs ett dokument som samtliga aktörer som finansierar det operativa programmet i landskapet i fråga undertecknar (landskapets samarbetsdokument).

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om innehållet och förfarandet när det gäller landskapets samarbetsdokument, tidsfristerna för utarbetande av dokumentet och innehållet i den rapport som avses i 1 mom. 4 punkten.

22 §
Revisionsmyndigheten

Revisionsmyndigheten för strukturfondsprogrammen finns i anslutning till finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet.

Myndigheten skall fungera fristående från förvaltningsmyndigheterna och de attesterande myndigheterna.

23 §
Revisionsmyndighetens uppgifter

Revisionsmyndigheten fullgör de uppgifter som enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning hör till den. Den skall avge en rapport som utvärderar förvaltnings- och tillsynssystemet och yttra sig om hur förvaltnings- och tillsynssystemen för strukturfonderna uppfyller villkoren i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Vidare skall myndigheten fullgöra nationella uppgifter enligt vad som bestäms i denna lag.

24 §
Revisionsmyndighetens anvisningar

Revisionsmyndigheten kan ge dem som deltar i genomförandet av strukturfondsprogrammen anvisningar om hur de revisioner som Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver skall utföras och om revisionsförfaranden som skall iakttas.

25 §
Övervakningskommittéer

Statsrådet tillsätter en övervakningskommitté för varje operativt program. Kommittén skall förvissa sig om att genomförandet av det operativa programmet är effektivt och av tillfredsställande kvalitet och fullgöra de uppgifter som enligt Europeiska gemenskapernas lagstiftning hör till den. Kommitténs mandatperiod fortgår till dess att Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt slutrapporten om genomförandet. Mandatperioden kan förlängas om kommitténs uppgifter kräver det.

Statsrådet utnämner övervakningskommitténs medlemmar när kommittén tillsätts. Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar i kommitténs sammansättning. I fråga om sammansättningen och medlemmarna iakttas bestämmelserna i Europeiska gemenskapens lagstiftning. En övervakningskommitté kan kalla experter till kommittén. (29.12.2009/1653)

För kommittémedlemmarna gäller bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndslagens bestämmelser om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar.

Övervakningskommittén skall utarbeta en arbetsordning som innehåller bestämmelser om beredningen av, föredragningen av och beslutsfattandet i ett ärende i kommittén. På förvaltningsförfarandet i övervakningskommittén tillämpas förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och språklagen. Övervakningskommittén skall i sitt beslutsfattande eftersträva enhällighet. Om ett enhälligt beslut inte kan fattas, blir den mening gällande som har omfattats av två tredjedelar av dem som röstat. Övervakningskommittéernas beslut om urvalskriterierna för finansierade insatser får inte överklagas särskilt genom besvär.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om övervakningskommittéernas sammansättning och medlemmar.

26 §
Övervakningskommitténs sekretariat

Övervakningskommittén har ett sekretariat. I sekretariatet finns representanter för de myndigheter som är representerade i övervakningskommittén. Övervakningskommittén bestämmer om sekretariatets sammansättning så att representationen för myndigheterna beaktas på ett jämbördigt sätt.

Sekretariatet sköter beredningen, föredragningen och verkställigheten av kommitténs ärenden. På sekretariatet tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndslagens bestämmelser om skadeståndsansvar för offentliga samfund och tjänstemän.

4 kap

Förvaltning av strukturfondsprogram mellan medlemsstaterna

27 § (29.12.2009/1653)
Förvaltningsmyndighet

Förvaltningsmyndighet för ett operativt program inom målet europeiskt territoriellt samarbete är den myndighet eller sammanslutning som nämns i programdokumentet. Finländsk förvaltningsmyndighet kan vara ett landskapsförbund eller en finländsk gruppering som avses i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (554/2009).

28 § (29.12.2009/1653)
Förvaltningsmyndighetens uppgifter

I fråga om operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete har förvaltningsmyndigheten ansvaret för att det operativa programmet förvaltas och genomförs i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning samt fullgör uppgifterna enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. Dessutom fullgör den finländska förvaltningsmyndigheten i enlighet med denna lag de nationella uppgifterna avseende det strukturfondsprogram som den förvaltar.

29 § (29.12.2009/1653)
Utnämning av kontrollant på första nivån

För attestering av utgifterna utser arbets- och näringsministeriet en kontrollant som ansvarar för kontrollen på första nivån för den finländska stödmottagaren i ett projekt som medfinansieras genom ett operativt program inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

Kontrollanten ska vara en revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisor), av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) eller av handelskammaren godkänd räkenskapsman (GRM-revisor) som är oberoende av stödmottagaren. Kontrollanten ska ha för uppgiften tillräcklig yrkesskicklighet. På kontrollanten tillämpas förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar samt skadeståndslagens bestämmelser om skadeståndsansvar för offentliga samfund och tjänstemän.

29 a § (29.12.2009/1653)
Uppgifterna för en kontrollant på första nivån

I fråga om kontrollantens uppgifter tillämpas Europeiska gemenskapens lagstiftning om kontroll av lagenligheten och korrektheten av utgifterna för projekt som medfinansieras genom program inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

Kontrollanten får avseende användningen av strukturfondsmedel utföra inspektioner av stödmottagare när detta behövs för att kontrollanten ska kunna utföra sina uppgifter. På kontrollantens rättigheter och den kontrollerades skyldigheter när kontrollanten utför de inspektioner som uppgiften kräver tillämpas 56 §.

Kontrollanten kan genom sitt beslut bemyndiga en annan oberoende revisor att för sin räkning utföra en inspektion enligt 2 mom. som avser stödmottagare och som gäller användningen av strukturfondsmedel.

Arbets- och näringsministeriet kan utföra sådana inspektioner som avser kontrollanter och som har samband med inspektionsverksamheten samt genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra sådana. För revisor gäller vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.

30 § (29.12.2009/1653)
Myndigheter som ansvarar för den statliga medfinansieringen

För den statliga medfinansieringen av operativa program svarar förutom arbets- och näringsministeriet de myndigheter som ministeriet tilldelat den andel av finansieringen i statsbudgeten som motsvarar strukturfondsmedlen.

31 §
Programreserv

En del av den statliga medfinansieringen kan lämnas för att fördelas senare (programreserv). Programreserven kan användas för att trygga en flexibel användning av medlen.

Statsrådet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om storleken på programreserven och om det förfarande som skall följas.

32 §
Attesterande myndighet (29.12.2009/1653)

Attesterande myndighet för ett operativt program inom målet europeiskt territoriellt samarbete är den myndighet eller sammanslutning som nämns i programdokumentet. Den finländska förvaltningsmyndighet som nämns i programdokumentet är attesterande myndighet för programmet. (29.12.2009/1653)

Den attesterande myndighetens uppgifter skall särskiljas från uppgifterna för den förvaltningsmyndighet som avses i 28 § så att oavhängigheten i dessa myndigheters verksamhet kan säkerställas.

33 § (29.12.2009/1653)
Den attesterande myndighetens uppgifter

Den attesterande myndigheten fullgör de uppgifter som enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning ankommer på den. Dessutom fullgör den finländska attesterande myndigheten de nationella uppgifterna avseende det strukturfondsprogram som den förvaltar i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.

34 § (29.12.2009/1653)
Arbets- och näringsministeriets rätt att ge anvisningar

När det gäller operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete kan arbets- och näringsministeriet ge den finländska förvaltningsmyndigheten och attesterande myndigheten anvisningar om användningen av och tillsynen över strukturfondsmedlen, om anvisningar är nödvändiga för att förvaltningsmyndighetens och den attesterande myndighetens skyldigheter enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning ska kunna fullgöras. Det operativa programmets förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet ska höras innan sådana anvisningar ges.

35 §
Förvaltningskommittén

En förvaltningskommitté kan inrättas för genomförandet av operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete. De deltagande medlemsstaterna skall komma överens om dess tillsättande och sammansättning. Kommitténs mandatperiod fortgår fram till dess att Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt slutrapporten om genomförandet.

Förvaltningskommitténs finländska medlemmar utses av arbets- och näringsministeriet. Förvaltningskommittén kan kalla experter till kommittén. Förvaltningskommittén fastställer sin arbetsordning som ska innehålla bestämmelser om beredning, föredragning och beslutsfattande i ärenden. (29.12.2009/1653)

På de finländska kommittémedlemmarna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndslagens bestämmelser om skadeståndsansvar för offentliga samfund och tjänstemän. På kommitténs arbete och medlemmar tillämpas förvaltningslagen och språklagen. I fråga om offentlighet gäller för kommitténs handlingar och verksamhet bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheterna verksamhet.

I den programplanering som gäller ett operativt program enligt 1 mom. och i de operativa program som genomförs inom samernas hembygdsområde eller inom en del av det ska förvaltningskommittén i sitt arbete i tillämpliga delar iaktta samiska språklagen (1086/2003). (29.12.2009/1653)

Förvaltningskommitténs skall fatta sina beslut enhälligt.

36 §
Förvaltningskommitténs uppgifter

Förvaltningskommittén svarar för valet av de insatser som finansieras inom det operativa programmet, samordnar och inriktar finansieringen från strukturfonderna och den nationella finansieringen och utför de övriga uppgifter som enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning hör till den. Dessutom sköter förvaltningskommittén nationella uppgifter i enlighet med 2 och 3 mom.

Förvaltningskommittén ger yttranden om lämpligheten av insatserna för de operativa program som avses i 27 § och om finansieringen av dem. Ett projekt kan beviljas finansiering endast om förvaltningskommittén har förordat finansieringen.

Beslut som gäller förvaltningskommitténs ställningstaganden får inte överklagas särskilt genom besvär.

37 §
Gemensamt tekniskt sekretariat

Förvaltningskommittén bistås av ett gemensamt tekniskt sekretariat. De medlemsstater som deltar i programmet skall komma överens om sekretariatets sammansättning. Sekretariatets medlemmar sköter beredningen, föredragningen och verkställigheten av förvaltningskommitténs ärenden. På de finländska medlemmarna i sekretariatet tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndslagens bestämmelser om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar.

Sekretariatet kan också bistå förvaltningsmyndigheten, övervakningskommittén och revisionsmyndigheten.

38 §
Revisionsmyndighet

Revisionsmyndighet för operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete är den myndighet som nämns i programdokumentet. (29.12.2009/1653)

Den i 1 mom. avsedda revisionsmyndighetens uppgifter skall vara fristående från den i 27 respektive 32 § nämnda förvaltninsgmyndigheten och den attesterande myndigheten, så att oavhängigheten i dessa myndigheters verksamhet kan säkerställas.

39 §
Revisionsmyndighetens uppgifter

Revisionsmyndigheten fullgör de uppgifter som enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning hör till den. Den skall avge en rapport som utvärderar förvaltnings- och kontrollsystemet och yttra sig om hur förvaltnings- och kontrollsystemen för strukturfonderna uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Vidare skall myndigheten fullgöra nationella uppgifter enligt vad som bestäms nedan.

40 §
Revisorsgruppen

Den revisionsmyndighet som avses i 38 § bistås i sitt arbete av en grupp revisorer bestående av en företrädare för varje medlemsstat som deltar i det operativa programmet. Revisorsgruppens finländska medlem utses av arbets- och näringsministeriet. Gruppen ska själv fastställa sin arbetsordning. Den ska ha en företrädare för revisionsmyndigheten som ordförande. (29.12.2009/1653)

De finländska medlemmarna av revisorsgruppen skall ha tillräcklig yrkesskicklighet för att sköta uppdraget. På de finländska medlemmarna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndslagens bestämmelser om skadeståndsansvar för offentliga samfund och tjänstemän.

På medlemmarnas arbete tillämpas förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Bestämmelserna i 56 § gäller för medlemmarnas rättigheter och den kontrollerades skyldigheter när medlemmarna utför de kontroller som uppgiften kräver.

41 §
Övervakningskommittéer

Det ska finnas en övervakningskommitté för varje operativt program inom målet europeiskt territoriellt samarbete. De deltagande medlemsstaterna ska komma överens om tillsättandet av kommittén och dess sammansättning. I fråga om utnämning av de finländska medlemmarna i övervakningskommittén tillämpas bestämmelserna i 25 § 2 mom. (29.12.2009/1653)

Övervakningskommittén skall fatta sina beslut enhälligt.

I övrigt gäller 25 § i tillämpliga delar.

42 § (29.12.2009/1653)
Vissa verkställighetsarrangemang

Arbets- och näringsministeriet kan i ärenden som inte hör till området för lagstiftningen eller inte annars har avsevärd betydelse eller som inte annars kräver riksdagens samtycke, vid behov i samråd med de myndigheter som finansierar operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete, avtala med Europeiska gemenskapernas kommission, med de myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen som handhar operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete eller med aktörer som fullgör sådana uppgifter i medlemsstaterna om nödvändiga arrangemang som kan anses vara sedvanliga och som gäller förvaltningen av strukturfondsprogram.

Arbets- och näringsministeriet kan i ärenden som avses i 1 mom., vid behov i samråd med de myndigheter som finansierar sådana operativa program som avses i 1 mom., avtala också om de verkställighetsarrangemang som behövs för den tekniska samordningen av operativa program inom målet europeiskt territoriellt samarbete och av program som finansieras av Europeiska gemenskapen och genomförs utanför Europeiska unionen.

Den finländska förvaltningsmyndigheten och attesterande myndigheten kan i ärenden som inte hör till området för lagstiftningen eller inte annars har avsevärd betydelse eller som inte annars kräver riksdagens samtycke, vid behov i samråd med de myndigheter som finansierar operativa program som myndigheten förvaltar, avtala med de berörda myndigheterna i andra medlemsstater i Europeiska unionen som deltar i programmet eller med aktörer som fullgör sådana uppgifter i medlemsstaterna om nödvändiga arrangemang som Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver och som gäller verkställigheten av förvaltningen av strukturfondsprogram.

43 §
Ansvaret för strukturfondsmedlen i vissa fall

I fråga om statens ansvar när det gäller att betala ut stödet från strukturfonderna till den attesterande myndigheten i de fall där den samordnande stödmottagaren inte har lyckats återkräva felaktigt utbetalda belopp från stödmottagaren gäller Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Efter det att staten enligt 1 mom. har betalat ut stödet till den attesterande myndigheten har staten rätt att få motsvarande belopp av stödmottagaren.

5 kap

Ekonomisk förvaltning

44 §
Beviljande av finansiering och tillhörande uppgifter

Det förmedlande organets uppgifter enligt vad som föreskrivs på annat ställe i lag är att

1) under tjänsteansvar bereda beslut om finansiering av insatserna,

2) i enlighet med den nationella lagstiftningen, Europeiska gemenskapens lagstiftning, strukturfondsprogrammen och landskapets samarbetsdokument för insatsen bevilja såväl strukturfondens medfinansiering som den motsvarande nationella offentliga medfinansieringen eller enbart strukturfondens medfinansiering, om den nationella offentliga medfinansieringen kommer från andra anslag än anslag i statsbudgeten; om insatsen med stöd av 21 § 1 mom. 6 punkten behandlas i landskapets samarbetsgrupp innan beslut fattas, iakttas bestämmelserna i 20 §,

3) svara för uppföljningen av insatserna,

4) svara för tillsynen över insatserna och för återkrav av medel,

5) rapportera till landskapets samarbetsgrupp om användningen av strukturfondsmedlen och den motsvarande nationella medfinansieringen, inklusive den nationella delen av det strukturfondsprogram som medfinansieras genom socialfonden.

I det operativa programmet för Norra Finland som medfinansieras genom den regionala strukturfonden och i den regionala delen för det operativa programmet för Norra Finland som medfinansieras genom socialfonden skall sametinget på begäran av myndigheterna bedöma de insatser som gäller det samiska språket och samekulturen och göra en framställning om finansieringen av dem genom ett yttrande om dem till det förmedlande organet.

Inom strukturfondsprogrammen för målet europeiskt territoriellt samarbete ska det landskapsförbund som beviljar strukturfondsmedel, utöver vad som bestäms i 1 mom. 1 och 3 punkten, bevilja strukturfondens medfinansiering för insatser i enlighet med den nationella lagstiftningen, Europeiska gemenskapens lagstiftning och strukturfondsprogrammen med beaktande av förvaltningskommitténs yttrande enligt 36 § 2 mom. och beslut om den nationella medfinansieringen samt svara för tillsynen och inspektionen av insatserna samt för återkrav av medel. En ansökan om finansiering blir anhängig då det behöriga sekretariat som avses i 37 § har mottagit ansökan. (29.12.2009/1653)

45 §
Redovisning av utgifter

Europeiska gemenskapernas kommission gör utbetalningarna av strukturfondernas medfinansiering på grundval av de ansökningar om utbetalning och redovisning av utgifter som en attesterande myndighet enligt 13 och 32 § skickar till kommissionen. Utöver vad som bestäms i 14 § 2 mom. och 33 § gäller Europeiska gemenskapens lagstiftning i fråga om utformningen av handlingarna och innehållet i dem samt om det tillämpliga förfarandet.

Statsrådet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om uppgifterna i redovisningarna av utgifter, attesteringen av utgifter samt förfarandet och tidtabellen för redovisningen.

46 §
Anmälningar och åtgärder som gäller återkrav

De förmedlande organen ska till den attesterande myndigheten och på samma gång till ministeriet inom sitt förvaltningsområde för kännedom anmäla de oegentligheter som avses i Europeiska gemenskapens lagstiftning och de åtgärder för återkrav och andra åtgärder som vidtagits för att korrigera felaktigheter. Om de åtgärder som är nödvändiga med beaktande av arten och omfattningen av felaktigheten inte har vidtagits, kan den attesterande myndigheten ålägga landskapsförbundet, förvaltningsmyndigheten eller det berörda ministeriet att vidta åtgärder genom vilka felaktigheten kan korrigeras eller en upprepning av felaktigheten förhindras. Den attesterande myndigheten kan vid behov förelägga landskapsförbundet, förvaltningsmyndigheten eller det berörda ministeriet en tidsfrist inom vilken förbundet, myndigheten eller ministeriet ska vidta åtgärderna. (29.12.2009/1653)

Statsrådet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om innehåll, anmälningsförfarande och tidsfrister när det gäller anmälan enligt 1 mom.

47 §
Stödberättigande utgifter

Utgifter som medfinansieras med strukturfondsmedel är stödberättigande i enlighet med vad som bestäms någon annanstans i lag, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Statsrådet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om stödberättigande utgifter i enlighet med vad Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver.

48 §
Projekt över landskapsgränserna

Den huvudsakliga finansiären handhar förvaltningen av projekt över landskapsgränserna, om den inte ger någon annan i uppdrag att handha förvaltningen.

Statsrådet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om förvaltningen av projekt över landskapsgränserna.

6 kap

Tillsynen över nationella strukturfondsprogram

49 §
Det förmedlande organets ansvar för tillsynen

Det förmedlande organet ansvarar för tillsynen när det gäller de strukturfondsmedel det beviljat i enlighet med vad som bestäms särskilt i lag. Varje förmedlande organ som beviljar antingen strukturfondsmedel eller nationell offentlig medfinansiering svarar för att tillsynen ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Organet skall dessutom i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning inspektera de produkter och tjänster som medfinansierats.

På förvaltningsmyndighetens, den attesterande myndighetens och revisionsmyndighetens inspektioner tillämpas bestämmelserna i denna lag och Europeiska gemenskapens lagstiftning.

50 §
Revisionsmyndighetens inspektionsrätt

Revisionsmyndigheten får avseende användningen av strukturfondsmedel utföra inspektioner av förvaltningsmyndigheter, attesterande myndigheten, förmedlande organ och stödmottagare. Vid inspektionen av ett enskilt projekt gäller inspektionsrätten projektet och finansieringen av detta i dess helhet i den omfattning som Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter.

Revisionsmyndigheten kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för dess räkning utföra en inspektion enligt 1 mom. som avser förmedlande organ och stödmottagare och som gäller med användningen av strukturfondsmedel. Revisorn skall vara en av revisionsnämnden för offentlig förvaltning och ekonomi godkänd revisor (OFR-revisor) eller revisionssammanslutning (OFR-sammanslutning), en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) eller revisionssammanslutning (CGR-sammanslutning) eller en av en handelskammare godkänd revisor (HGR-revisor) eller revisionssammanslutning (HGR-sammanslutning).

På revisorn tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndslagens bestämmelser om skadeståndsansvar för offentliga samfund och tjänstemän. Revisorn omfattas av förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Bestämmelserna i 56 § gäller i fråga om rättigheterna för den som inspekterar och skyldigheterna för den som inspekteras.

51 §
Förvaltningsmyndighetens inspektionsrätt

Förvaltningsmyndigheten får utföra inspektioner som avser förmedlande organ och stödmottagare och har samband med användningen av strukturfondsmedel i de strukturfondsprogram som den förvaltar. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och finansieringen av detta i dess helhet i den omfattning som förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Förvaltningsmyndigheten kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för dess räkning utföra en inspektion enligt 1 mom. som avser förmedlande organ och stödmottagare och som har samband med användningen av strukturfondsmedel. För revisorer gäller då vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.

52 §
Den attesterande myndighetens inspektionsrätt

Den attesterande myndigheten får avseende användningen av strukturfondsmedel utföra inspektioner av förvaltningsmyndigheter, förmedlande organ och stödmottagare, när detta behövs för att den attesterande myndigheten skall kunna utföra sina uppgifter. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och dess finansiering i sin helhet.

Den attesterande myndigheten kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för dess räkning utföra en inspektion enligt 1 mom. som avser förmedlande organ och stödmottagare och som har samband med användningen av strukturfondsmedel. För revisorer gäller då vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.

53 §
Inspektionsmetoder och inspektionsprinciper

På inspektion och annan tillsyn över förvaltningen och användningen av den finansiering som Finland beviljas från Europeiska gemenskapens strukturfonder och av den motsvarande nationella medfinansieringen tillämpas sådana metoder och principer som kan säkerställa att de skyldigheter som följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning och kraven på en sund ekonomisk förvaltning iakttas.

Revisionsmyndigheten skall se till att internationellt accepterad revisionsstandard beaktas i revisionsarbetet.

54 §
Rätt att få uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och revisionsmyndigheten rätt att av en myndighet som verkar som förmedlande organ få de uppgifter och utredningar som behövs för fullgörandet av deras uppgifter avseende användningen av strukturfondsmedel och genomförandet och inspektionen av ett program eller ett projekt. De ministerier som genomför strukturfondsprogram har samma rätt att få uppgifter av förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och av de förmedlande organen inom sitt förvaltningsområde. (29.12.2009/1653)

Förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten, revisionsmyndigheten och de ministerier som deltar i genomförandet av strukturfondsprogram har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av de andra myndigheter än de som avses i 1 mom. på begäran få för fullgörandet av sitt uppdrag nödvändiga uppgifter om en fysisk eller juridisk person när det gäller användningen av strukturfondsmedel och genomförandet och inspektionen av ett projekt. I begäran skall de uppgifter som behövs och deras användningsändamål preciseras. Uppgifter som erhållits på detta sätt får inte användas för andra ändamål än de för vilka uppgifterna begärts.

Förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten, revisionsmyndigheten och de ministerier som deltar i genomförandet av strukturfondsprogram har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av förmedlande organ som inte verkar som myndighet få för fullgörandet av sitt uppdrag nödvändiga uppgifter om användningen av strukturfondsmedel och genomförandet och inspektionen av ett projekt. På begäran och användningen av uppgifterna tillämpas 2 mom.

Förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och revisionsmyndigheten har i enskilda fall rätt att för fullgörandet av sitt uppdrag genom förmedling av det förmedlande organet få nödvändiga uppgifter om stödmottagaren.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om när man skall ha rätten att få de uppgifter som avses i 1 och 2 mom., innehållet i uppgifterna och om de förfaranden Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver.

55 §
Rätt att lämna ut uppgifter

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet skall tillämpas när uppgifter som erhållits med stöd av denna lag lämnas ut.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter får uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden vilka erhållits vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag lämnas ut till

1) de myndigheter som svarar för verkställigheten av denna lag, för fullgörandet av uppgifter enligt denna lag,

2) någon annan myndighet eller en utomstående revisor som utför inspektioner enligt denna lag,

3) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott,

4) Europeiska gemenskapens institutioner, om det är en förutsättning för att en skyldighet som påförts i en gemenskapsrättsakt skall kunna fullgöras eller om det krävs på grund av ett beslut av en gemenskapsinstitution.

Förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten, revisionsmyndigheten eller ett ministerium som deltar i genomförandet av ett strukturfondsprogram lämnar ut uppgifterna till gemenskapsinstitutionen.

56 §
Rättigheterna för den som utför inspektioner och skyldigheterna för den som är föremål för inspektion

För utförande av en kontroll eller inspektion enligt 29 a, 40 och 50–52 § är den som är föremål för kontrollen eller inspektionen skyldig att utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning för kontrollören eller inspektören lägga fram alla nödvändiga räkenskapshandlingar samt övrigt material som har samband med användningen av strukturfondsmedlen och den motsvarande nationella medfinansieringen liksom även i övrigt bistå vid kontrollen eller inspektionen. (29.12.2009/1653)

Kontrollören eller inspektören har rätt att omhänderta räkenskapshandlingarna och det övriga material som avses ovan om det krävs för kontrollen eller inspektionen. Materialet skall återlämnas när det inte längre behövs för kontrollen eller inspektionen. På begäran av kontrollören eller inspektören skall den som är föremål för kontroll eller inspektion även lämna övriga upplysningar som är nödvändiga för att kontrollen eller inspektionen skall kunna utföras på lämpligt sätt.

Kontrollören eller inspektören har rätt att i den omfattning som uppdraget förutsätter kontrollera alla de omständigheter som är en förutsättning för att finansiering skall beviljas och utbetalas samt i detta syfte få tillträde till de lokaler som den som är föremål för kontroll eller inspektion besitter eller använder. Kontroll eller inspektion får dock inte utföras på en plats som omfattas av hemfriden.

57 § (29.12.2009/1653)
Handräckning

Polisen, tullmyndigheterna och skattemyndigheterna ska utan ersättning ge nödvändig handräckning för att en kontroll eller inspektion enligt 29 a § 4 mom., 40 och 50–52 § ska kunna utföras.

7 kap

Tillsynen över strukturfondsprogram mellan medlemsstaterna

58 § (29.12.2009/1653)
Revisionsmyndighetens inspektionsrätt

Revisionsmyndigheten får avseende användningen av strukturfondsmedel inom det operativa programmet för målet europeiskt territoriellt samarbete inspektera förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten, de myndigheter som avses i 30 § samt stödmottagare. Vid inspektionen av ett enskilt projekt gäller inspektionsrätten insatsen och dess finansiering i dess helhet i den omfattning som Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter.

Revisionsmyndigheten kan genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en inspektion som avser förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten, de myndigheter som avses i 30 § samt stödmottagare och som har samband med användningen av strukturfondsmedel. För revisor gäller vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.

59 § (29.12.2009/1653)
Förvaltningsmyndighetens inspektionsrätt

Förvaltningsmyndigheten får för fullgörandet av sina uppgifter utföra sådana nödvändiga inspektioner av de myndigheter som avses i 30 § och av stödmottagare vilka har samband med användningen av de strukturfondsmedel som används i strukturfondsprogrammet för målet europeiskt territoriellt samarbete.

Förvaltningsmyndigheten kan genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en sådan inspektion som avses i 1 mom. För revisor gäller vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.

60 § (29.12.2009/1653)
Den attesterande myndighetens inspektionsrätt

Den attesterande myndigheten får för fullgörandet av sina uppgifter utföra sådana nödvändiga inspektioner av de myndigheter som avses i 30 § och av stödmottagare vilka behövs med tanke på skötseln av uppgifterna.

Förvaltningsmyndigheten kan genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en sådan inspektion enligt 1 mom. av de myndigheter som avses i 30 § och av stödmottagare vilken har samband med användningen av strukturfondsmedel. För revisor gäller vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom.

61 §
Arbets- och näringsministeriets inspektionsrätt (29.12.2009/1653)

Arbets- och näringsministeriet får avseende användningen av strukturfondsmedel inom de operativa programmen för målet europeiskt territoriellt samarbete inspektera de myndigheter som avses i 30 §, stödmottagare samt förvaltningsmyndigheten och den attesterande myndigheten. Vid inspektionen av en enskild insats gäller inspektionsrätten insatsen och dess finansiering i dess helhet i den omfattning som Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter. (29.12.2009/1653)

Arbets- och näringsministeriet kan genom sitt beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en sådan inspektion enligt 1 mom. av de myndigheter som avses i 30 § och av stödmottagare vilken har samband med användningen av strukturfondsmedel. För revisor gäller vad som bestäms i 50 § 2 och 3 mom. (29.12.2009/1653)

Bestämmelser om rättigheterna för den som inspekterar och skyldigheterna för den som inspekteras finns i 56 §.

62 §
Övriga bestämmelser om inspektion

Utöver bestämmelserna i detta kapitel om förvaltningsmyndighetens, den attesterande myndighetens och revisionsmyndighetens inspektionsrätt gäller vad som föreskrivs i 53, 56 och 57 § när inspektioner utförs.

63 §
Rätt att få och lämna ut uppgifter

I fråga om förvaltningsmyndighetens, den attesterande myndighetens och revisionsmyndighetens rätt att få uppgifter gäller 54 § 1–4 mom.

På utlämnande av uppgifter tillämpas 55 §.

Förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och revisionsmyndigheten ska för kännedom till arbets- och näringsministeriet lämna de rapporter som de utarbetar för Europeiska gemenskapernas kommission när de utför sina uppgifter enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. (29.12.2009/1653)

8 kap

Särskilda bestämmelser

64 § (29.12.2009/1653)
Överföring av behörighet i strukturfondsärenden

Undervisningsministeriet kan överföra sin behörighet i ärenden som avses i 44 § 1 och 3 mom. till utbildningsstyrelsen, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt till landskapsförbunden. Undervisningsministeriet kan också överföra sin behörighet i organ som har samband med strukturfondsverksamheten till nämnda instanser. Bestämmelser om överföringen av behörighet utfärdas genom förordning av undervisningsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet kan överföra sin behörighet i ärenden som avses i 44 § 1 och 3 mom. till närings-, trafik- och miljöcentralerna samt till landskapsförbunden. Bestämmelser om överföringen av behörighet utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

65 §
Datasystemet för uppföljning av strukturfondsprogrammen

I de nationella programmen finns för tillsynen över strukturfondsmedlen samt för skötseln av förvaltningsmyndighetens, den attesterande myndighetens, revisionsmyndighetens och de förmedlande organens uppgifter enligt denna lag ett övervakningsregister som förs av arbets- och näringsministeriet och som är gemensamt för de ovan nämnda myndigheterna och organen. I registret införs med hänsyn till dess syfte behövliga uppgifter som gäller dem som ansöker om stöd, stödobjekten, stödbesluten, utbetalningen av stöd och stödets effekter samt utförda kontroller och inspektioner. Datasystemet innehåller också de uppgifter som Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver om operativa program och förvaltningen och övervakningen av samt om tillsynen över dem. Den myndighet eller det organ som har fört in uppgifterna i registret ansvarar för deras riktighet. (29.12.2009/1653)

Inom programmen mellan medlemsstaterna för den finländska förvaltningsmyndigheten register över de finansierade projekten. I registret införs de uppgifter enligt 1 mom. som förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och revisionsmyndigheten behöver för att fullgöra sina uppdrag enligt denna lag. Förvaltningsmyndigheten svarar för att de i 1 mom. nämnda uppgifter som sänds till övervakningsregistret införs i det. Inom de program där den myndighet som beviljar strukturfondsmedel inte är en finländsk myndighet ska beviljandet av den nationella offentliga finansieringen följas särskilt. (29.12.2009/1653)

I fråga om offentlighet för de uppgifter som finns i övervakningsregistret gäller det som föreskrivs i lagen om offentlighet i mynidgheternas verksamhet. Förvaltningsmyndigheten svarar för att uppgifterna i övervakningsregistret om stödmottagare, de insatser dessa genomfört samt stödbelopp ges offentlighet i de fall och på det sätt som Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter. Förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och revisionsmyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att till den behöriga institutionen i Europeiska gemenskaperna lämna ut sådana i 1 och 2 mom avsedda registeruppgifter som behövs vid övervakningen av att Europeiska gemenskapens lagstiftning har iakttagits när stöd som gemenskapen finansierar har beviljats.

När det gäller rätten till insyn för en registrerad skall bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999) iakttas. I personuppgiftslagen avsedda personuppgifter som finns i ett övervakningsregister enligt 1 och 2 mom. skall raderas senast tre månader efter det att Europeiska gemenskapernas kommission har gjort den sista utbetalningen för det berörda strukturfondsprogrammet till Finland.

Statsrådet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om det innehåll i datasystemet för uppföljning av strukturfondsprogrammen som Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver.

66 §
Åläggande av betalningsskyldighet som baserar sig på statens regressrätt

Om staten har ålagts att återbetala Europeiska gemenskapernas kommission strukturfondsmedel, kan den attesterande myndigheten genom ett beslut ålägga någon annan än en myndighet, ett ämbetsverk eller en inrättning som omfattas av statens budgetekonomi att till staten betala det fulla belopp, inklusive utgifter, som staten betalat kommissionen. En betalning påförs om återbetalningen av medlen beror på att den som förpliktas att betala har förfarit felaktigt eller om den som förpliktas att betala, med stöd av ett beslut av Europeiska gemenskapernas kommission, är direkt ansvarig inför kommissionen för användningen av medlen.

Om inte det belopp som skall betalas erläggs på den utsatta förfallodagen, skall på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

Inom program mellan medlemsstater ska betalning enligt den regressätt som avses i 1 mom. emellertid erläggas till programmets attesterande myndighet, som är skyldig att omedelbart betala beloppet till staten. Arbets- och näringsministeriet kan genom sitt beslut ålägga den finländska attesterande myndigheten att till staten betala det fulla belopp, inklusive utgifter, som staten betalat kommissionen. En sådan betalning påförs, om återbetalningen av medlen beror på att den som förpliktas att betala har förfarit felaktigt eller om den som förpliktas att betala, med stöd av ett beslut av Europeiska gemenskapernas kommission, är direkt ansvarig inför kommissionen för användningen av medlen. (29.12.2009/1653)

67 §
Överklagande

Beslut av förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och övervakningskommittén samt arbets- och näringsministeriets beslut enligt 66 § 3 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas trots att det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. (29.12.2009/1653)

Beslut av ett landskapsförbund som är förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad kommunallagen bestämmer om sökande av ändring i beslut av samkommuner.

Beslut av landskapets samarbetsgrupp får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad kommunallagen bestämmer om sökande av ändring i beslut av samkommuner.

9 kap

Ikraftträdande

68 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 december 1999 om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) jämte ändringar.

69 §
Övergångsbestämmelser

På förvaltningen, övervakningen och revisionen av strukturfondsprogram som har börjat genomföras innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Revisionsmyndigheten som avses i 22 och 38 § har dock inspektionsrätt och rätt att få och lämna uppgifter i de nämnda program enligt vad som föreskrivs om förvaltningsmyndigheten i bestämmelser som gällde vid i kraftträdandet av denna lag.

På det samarbetsdokument för landskapet som utarbetas första gången efter ikraftträdandet tillämpas emellertid de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Landskapets samarbetsgrupp enligt 17 § svarar för samarbetsgruppens uppgifter även enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 242/2006, FvUB 30/2006, RSv 253/2006

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1653:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 146/2009, FvUB 22/2009, RSv 248/2009

29.6.2012/394:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2012.

RP 35/2012, FvUB 11/2012, RSv 55/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.