Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

22.12.2006/1360

Lag om registrering av fartygspersonal (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.6.2018/468, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att genom bestämmelser om registrering av fartygspersonal och om behandling av uppgifter i registren säkerställa att registren över fartygspersonalens anställningsförhållanden är tillförlitliga och att fartygspersonalens personliga integritet skyddas.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på registrering av personer som arbetar ombord på ett finskt fartyg.

Registreringen enligt denna lag omfattar inte personer som utför

1) arbete på fartyget bara när det ligger i hamn,

2) arbete på flottningsmateriel, med undantag av transportmateriel som används vid flottning,

3) arbete ombord på fritidsbåtar,

4) arbete ombord på hyrda båtar,

5) arbete ombord på fartyg som tillhör staten och som används för försvars- eller gränsbevakningsuppgifter, eller

6) kontroll-, service- eller lotsningsuppgifter eller andra därmed jämförbara uppgifter, om arbetet utförs endast tillfälligt.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) finskt fartyg ett fartyg enligt 1 kap. 1 § i sjölagen (674/1994),

2) fartygspersonal alla arbetstagare och tjänstemän som arbetar ombord på ett fartyg,

3) sjömansbefattning fartygspersonalens uppgifterombord på ett fartyg som grundar sig på arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller något annat avtalsförhållande,

4) fartygspersonalregister ett register bestående av arbetsavtal och skriftliga förordnanden för dem som vid respektive tidpunkt arbetar ombord på ett fartyg i en sjömansbefattning,

5) sjömansregister ett register över sjömansbefattningen för dem som arbetar ombord på ett fartyg.

4 §
Fartygspersonalregister

För att det skall gå att utreda vilka som vid respektive tidpunkt arbetar ombord på ett fartyg och för vilka arbetsuppgifter de har anställts, skall fartygets befälhavare se till att fartyget har ett fartygspersonalregister.

Redaren skall lämna fartygets befälhavare arbetsavtal och skriftliga förordnanden för alla som arbetar för redaren samt en skriftlig redogörelse för arbetsuppgifter och arbetstider i fråga om övriga som arbetar ombord.

Uppgifterna i fartygspersonalregistret förvaras ombord på fartyget så länge anställningsförhållandet varar eller så länge de som inte arbetar för redaren arbetar ombord.

Fartygets befälhavare och den som företräder befälhavaren skall iaktta aktsamhet och beakta kraven på datasäkerhet när de för fartygspersonalregistret och behandlar uppgifter i registret. På behandlingen av uppgifter i fartygspersonalregistret tillämpas dessutom lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) och personuppgiftslagen (523/1999).

5 § (22.12.2009/1334)
Sjömansregistret

För att uppgifter om fartygspersonalens anställningsförhållanden ska kunna registreras på ett tillförlitligt sätt ska Trafiksäkerhetsverket som en del av det trafik- och transportregister som avses i V avd. i lagen om transportservice (320/2017) föra ett sjömansregister över sjömansbefattningen för dem som arbetar ombord på ett finskt fartyg. (4.5.2018/330)

En finsk medborgare som vill att sådana uppgifter om hans eller hennes sjömansbefattningar som enligt 2 § inte annars införs i sjömansregistret antecknas i det, ska lägga fram en tillförlitlig utredning om dem för Trafiksäkerhetsverket.

6 §
Uppgifter som skall registreras i sjömansregistret

Redaren ska lämna Trafiksäkerhetsverket följande uppgifter för registrering i sjömansregistret: (22.12.2009/1334)

1) personuppgifter, inklusive personbeteckning, för den som har anställts i en sjömansbefattning,

2) befattning ombord,

3) begynnelsetidpunkten för en sjömansbefattning som grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller något annat avtalsförhållande,

4) uppgift om att en person har flyttat till ett annat fartyg som tillhör samma arbetsgivare eller övergått till någon annan sjömansbefattning ombord,

5) uppgift om att en persons sjömansbefattning på ett fartyg har upphört eller avbrutits på grund av semester, sjukdom, permittering eller kompensationsledighet eller av någon annan sådan orsak utan att arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet avbrutits,

6) uppgift om att en persons sjömansbefattning fortsätter efter ett avbrott som avses i 5 punkten, samt

7) uppgift om att arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller något annat avtalsförhållande för en person i en sjömansbefattning har upphört.

Trafiksäkerhetsverket ska efter att ha fått de uppgifter som avses i 1 mom. föra in dem i sjömansregistret utan ogrundat dröjsmål. (22.12.2009/1334)

Trafiksäkerhetsverket för in uppgifterna om utfärdade behörighetsbrev och kompetensbevis i sjömansregistret. (29.12.2009/1689)

7 § (22.12.2009/1334)
Fullgörande av redarens anmälningsskyldighet

Redaren eller dennes företrädare ska utan dröjsmål lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgifter som avses i 6 §, dock senast 14 dagar från arbetsavtals- eller tjänsteförhållandets eller något annat avtalsförhållandes början eller slut eller från en händelse som avses i 6 § 1 mom. 4–6 punkten.

Med Trafiksäkerhetsverkets samtycke får dock sjömännens tider i sjötjänst meddelas Trafiksäkerhetsverket månadsvis. Uppgifter som gäller flottning i inre fart får lämnas Trafiksäkerhetsverket en gång per seglationssäsong. Meddelandena får sändas till verket på elektronisk väg.

8 § (4.5.2018/330)

8 § har upphävts genom L 4.5.2018/330.

9 §
Straffbestämmelse

Den som försummar att fullgöra sin anmälningsskyldighet eller att föra fartygspersonalregister enligt denna lag skall, om inte försummelsen är ringa eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för anmälningsförseelse som gäller sjömansbefattning dömas till böter.

10 §
Ändringssökande och behörig domstol

I mål som skall behandlas enligt denna lag bestäms den behöriga domstolen enligt 21 kap. i sjölagen.

Ändring i Trafiksäkerhetsverkets beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I fråga om ändringssökande gäller i övrigt det som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). (22.12.2009/1334)

11 § (22.12.2009/1334)
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket övervakar att uppgifter lämnas i enlighet med denna lag och att skyldigheten att göra upp ett fartygspersonalregister fullgörs.

11 §
Tillsyn

Sjöfartsverket övervakar att uppgifter lämnas i enlighet med denna lag och att skyldigheten att göra upp ett fartygspersonalregister fullgörs.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs mönstringslagen av den 19 december 1986 (1005/1986) jämte ändringar.

RP 239/2006, AjUB 13/2006, RSv 229/2006

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1334:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

29.12.2009/1689:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 250/2009, KoUB 26/2009, RSv 228/2009

4.5.2018/330:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.