Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

22.12.2006/1296

Lag om införande av lagen om statens pensioner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.1.2016/82, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagen om statens pensioner (1295/2006) träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen om statens pensioner förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

I denna lag avses med StPL lagen om statens pensioner (280/1966) och med StFamPL lagen om statens familjepensioner (774/1968).

Lagen om statens pensioner tillämpas på pensioner och förmåner som beviljats med stöd av StPL och StFamPL.

2 §

Genom denna lag upphävs följande lagar med ändringar:

1) StPL,

2) lagen angående införande av lagen om statens pensioner (281/1966),

3) StFamPL,

4) lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (775/1968),

5) lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (382/1969), och

6) lagen om förhandsbesked och ändringssökande i vissa pensionsärenden (272/1971).

Om det i någon annan lag, i en bestämmelse som utfärdats med stöd av någon annan lag, i Europeiska gemenskapernas rättsakter eller i en internationell överenskommelse om social trygghet hänvisas till de lagar som nämns i 1 mom., avser hänvisningen motsvarande bestämmelser i lagen om statens pensioner, om inte något annat följer av lagen om statens pensioner eller av denna lag.

En arbetstagare har rätt till pension enligt lagen om statens pensioner på samma sätt som en statligt anställd, om hans eller hennes rätt till pensionsskydd när lagen om statens pensioner träder i kraft i enlighet med StPL bestäms på basis av en anställning vid

1) en inrättning som omfattas av lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel, eller

2) en delegation enligt lagen om Vetenskapliga samfundens delegation (938/2006).

3 §

Lagen om statens pensioner tillämpas från och med ikraftträdandet på arbetstagare som omfattas av lagen.

På anställningar som har upphört innan lagen om statens pensioner trätt i kraft och på anställningar som fortgår när lagen träder i kraft tillämpas för tiden före lagens ikraftträdande i fråga om pensionsskyddets tillämplighet, den tid som berättigar till pension, pensionen, pensionsåldern, pensionstillväxten och uträkningen av pensionen StPL, StFamPL och lagarna om införande av nämnda lagar samt ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av de nämnda lagarna i den lydelse de hade när lagen om statens pensioner trädde i kraft.

Utan hinder av 1 mom. tillämpas bestämmelsen i 1 § 4 mom. i StPL också på en anställning efter det att lagen om statens pensioner har trätt i kraft, om anställningen har börjat före ikraftträdandet av denna lag.

4 §

Vid tillämpningen av StPL och StFamPL, lagarna om införande av nämnda lagar och ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av nämnda lagar räknas en anställning enligt lagen om statens pensioner som en anställning enligt dessa lagar och bestämmelser. Med pension enligt lagen om statens pensioner och med en anställning enligt den avses också pension som före lagens ikraftträdande tjänats in med stöd av de ovan nämnda lagarna samt en anställning enligt dem.

5 §

Vad som i 7 kap. i lagen om statens pensioner bestäms om arrangemanget med sista pensionsanstalt tillämpas inte, om den som ansöker om pension får eller på basis av en ansökan som anhängiggjorts före den 1 januari 2004 har rätt att få pension som grundar sig på det egna arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller den egna företagarverksamheten eller pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och han eller hon ansöker om ny pension eller förlängning av en pension som beviljats tidigare. De nämnda bestämmelserna tillämpas inte heller, om pension som beviljats på basis av en före den 1 januari 2004 anhängiggjord ansökan och som senare avbrutits börjar betalas ut på nytt. Om en förmånslåtare vid sin död fick pension på vilken bestämmelserna i första meningen i denna paragraf inte har tillämpats, tillämpas dessa bestämmelser inte heller på familjepension som beviljas efter honom eller henne.

6 §

Den preskriptionstid på fem år som avses i 129 §, 130 § 4 mom., 138 § 1 mom. och 141 § i lagen om statens pensioner tillämpas från ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är den nämnda preskriptionstiden tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande.

7 §

Engångsförhöjningen av invalidpensionen läggs till pensionen första gången den 1 januari 2010. Engångsförhöjningen läggs också till en invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2006. Engångsförhöjningen läggs då till enligt den procentsats för förhöjningen som motsvarar arbetstagarens ålder vid ingången av 2010, förutsatt att minst fem kalenderår då har förflutit sedan invalidpension började.

Om pensionsfallet i fråga om invalidpension har inträffat före den 1 januari 2006, läggs engångsförhöjningen till pension som samordnats enligt bestämmelserna i 11–13 § i StPL, i den lydelse de hade när lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004) trädde i kraft. Om familjepension bestäms enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, läggs engångsförhöjningen till familjepension som samordnats enligt bestämmelserna i 6 och 8 § i StFamPL, i den lydelse de hade när lagen om ändring av lagen om statens familjepensioner (680/2004) trädde i kraft.

Om det till en primär förmån enligt 73 § i lagen om statens pensioner har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångsförhöjt belopp vid en ny samordning. Ändras den primära förmånens belopp endast på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning. (22.12.2011/1451)

Vad som i 38 § i lagen om statens pensioner föreskrivs om beloppet av delinvalidpension tilllämpas också på invalidpension, när pensionsfallet inträffat före den 1 januari 2005. (22.12.2011/1451)

7 a § (7.11.2014/896)

Bestämmelserna i 73 och 74 § i lagen om statens pensioner ska, i den lydelse den sistnämnda paragrafen hade den 31 december 2012, tillämpas också på pensioner som har beviljats i enlighet med de bestämmelser som gällde den 31 december 2004. En primär förmån dras av från den pension som pensionstagaren får. Hade också den primära förmånen beaktats i pensionsbeloppet, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med lagen om statens pensioner får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om pensionen skulle ha samordnats i enlighet med 11–13 § i StPL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004.

8 §

Ålderspensioner som börjar 2010 eller därefter omvandlas med en i 72 § i lagen om statens pensioner avsedd livslängdskoefficient. Livslängdskoefficienten fastställs första gången för 2009.

9 § (19.12.2008/1036)

Om pensionsfallet inträffar 2006–2009, beaktas, när inkomsten för återstående tid fastställs, som arbetsinkomst för 2004 den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha räknats ut om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 63–65 § i lagen om statens pensioner. Som granskningstid används på motsvarande sätt då det antal år som ska beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 57 och 63–65 § samt 67 § 1 och 2 mom. i lagen om statens pensioner, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005–2010. Vid avgörande av huruvida inkomstvillkoret enligt 24 § 1 mom. 2 punkten i lagen om statens pensioner uppfylls beaktas arbetsinkomster under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.

10 §

Ett barn som är långvarigt arbetsoförmöget och får familjepension efter en förmånslåtare som har dött före den 1 juli 1990 har rätt att få familjepension så länge arbetsoförmågan fortgår utan avbrott. Fortsatt utbetalning av familjepension efter det att barnet fyllt 18 år förutsätter en ny ansökan.

Den rätt till tillägg som ett föräldralöst barn har när barnet är familjepensionstagare bestäms enligt StFamPL, i den lydelse den har vid ikraftträdandet av lagen om statens pensioner, också när beloppet av familjepensionen skall justeras efter det att lagen om statens pensioner har trätt i kraft.

11 §

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1950 eller tidigare, så som bestäms i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens familjepensioner (103/1990).

12 §

En efterlevandepension som indragits på grund av att den efterlevande maken ingått ett nytt äktenskap börjar på ansökan av den efterlevande maken betalas ut på nytt enligt StFamPL, i den lydelse den har vid denna lags ikraftträdande, om den efterlevande makens nya äktenskap upplöses innan lagen om statens pensioner trädes i kraft och ansökan om ny utbetalning inkommer till Statskontoret inom sex månader från det att lagen om statens pensioner har trätt i kraft.

13 §

Det villkor om inkomster för återstående tid som utgör en förutsättning för yrkesinriktad rehabilitering uppfylls när den återstående tiden har beaktats i arbetstagarens pension i enlighet med 5 a och 5 b § i StPL, i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om statens pensioner.

14 §

En långtidsarbetslös arbetstagare som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension enligt StPL som gäller när lagen om statens pensioner träder i kraft. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan bestämmelserna i 3 a och 9 a §, 10 § 1 mom. 1 punkten, 10 § 5 mom., 18 a och 20 § och 26 a § 3 mom. i StPL, i den lydelse de hade när lagen om statens pensioner trädde i kraft samt ikraftträdandebestämmelserna i följande lagar om ändring av StPL:

1) 1671/1995,

2) 1229/1999,

3) 679/2004.

(19.12.2008/1036)

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. bestäms en arbetstagares rätt till pension för återstående tid på samma sätt som den skulle bestämmas, om pensionsfallet i fråga om arbetslöshetspensionen inträffade den 31 december 2006. Vid beräkningen av den lön som ligger till grund för pensionen för återstående tid beaktas då inkomsterna fram till den 31 december 2006.

15 §

Om en arbetstagare får pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare, avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller avträdelsestöd enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), intjänas i pension 1,5 procent per år för arbete som utförs under den tid pension, ersättning eller stöd enligt nämnda lagar betalas.

Grundbeloppet av generationsväxlingspension, avträdelseersättning och avträdelsestöd enligt 1 mom. beaktas

1) som pension som medför att pensionstagaren inte har rätt till deltidspension,

2) vid bestämmande av efterlevandepension som pension som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete,

3) som pension som avses i 62 § 5 mom. i lagen om statens pensioner,

4) som pension som avses i 73 § 2 mom. i lagen om statens pensioner, och

5) som pension som avses i 112 § i lagen om statens pensioner.

16 §

Om en arbetstagare har arbetat i Finland före den 1 januari 2005, räknas det särskilda tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 53 § 3 mom. i lagen om statens pensioner ut på grundval av lönen i den anställning på basis av vilken återstående tid borde beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av StPL, i den lydelse den hade när lagen om ändring av lagen om statens pensioner trädde i kraft.

16 a § (7.11.2014/896)

Familjepension bestäms i enlighet med 81 och 85 § i lagen om statens pensioner, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2012, också när den beviljas efter en sådan förmånslåtare vars pension bestämdes i enlighet med StPL, i den lydelse lagen hade före den 1 januari 2005. Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, ska som grund för familjepensionen användas en sådan pension för förmånslåtaren som samordnats utan att den primära förmånen hade beaktats. När en primär förmån dras av i enlighet med de nämnda bestämmelserna får totalbeloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat om familjepensionen hade samordnats i enlighet med 6 § i lagen om statens familjepensioner, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2004.

Bestämmelserna i 81, 84 och 85 § i lagen om statens pensioner tillämpas också på familjepensioner som har beviljats i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft och vars belopp justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats. Grunden för familjepensionen är den pension som anges i 5 § 1 mom. i lagen om statens familjepensioner, dock högst en pension som dock samordnats med pensioner enligt andra arbetspensionslagar, i enlighet med de bestämmelser som gällde den 31 december 2004. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från familjepension så som föreskrivs i 1 mom.

17 §

På ansökningar om undanröjande av beslut som blir anhängiga den 1 januari 2007 eller därefter tillämpas 174 § i lagen om statens pensioner.

18 §

Bestämmelserna i 1 a § i StPL, i den lydelse de har när lagen om statens pensioner träder i kraft, tillämpas också på sådan kommunalisering av statens verksamhet som sker efter det att lagen om statens pensioner har trätt i kraft.

19 §

Utan hinder av 97 § i lagen om statens pensioner räknas den pensionsgrundande arbetsinkomsten för en militär som avses i 95 § i nämnda lag ut på grundval av arbetsinkomsterna under högst sju kalenderår, om anställningen upphör före 2008, på grundval av arbetsinkomsterna under högst åtta år, om anställningen upphör 2008 och på grundval av arbetsinkomsterna under högst nio år, om anställningen upphör 2009.

20 §

Pensionen för en arbetstagare som på grundval av ett pensionsfall som inträffat före den 1 januari 2006 gått i pension från en militärs uppdrag som avses i 95 § i lagen om statens pensioner höjs årligen tills pensionstagaren fyller 60 år, dock högst till 2011 med ett index där förtjänstnivåindexet väger 50 procent och konsumentprisindexet 50 procent.

21 §

Finansministeriet kan i enskilda fall när statens intresse kräver det bestämma att såsom pensionstid helt eller delvis skall räknas den tid efter det att arbetstagaren fyllt 23 år som annars inte skulle räknas såsom pensionstid, dock inte tiden efter den 31 december 2004.

22 §

Statens pensionsdelegation och statens delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering fortsätter mandattiden ut i den sammansättning som de har när lagen om statens pensioner träder i kraft.

23 §

Bestämmelsen i 134 § 1 mom. i lagen om statens pensioner tillämpas inte 2007. År 2007 tillämpas på beloppet som överförs från statens pensionfond till statsbudgeten lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensionfond (1067/2006).

24 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 173/2006, ShUB 37/2006, RSv 174/2006

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2008/1036:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 178/2008, ShUB 34/2008, RSv 187/2008

22.12.2011/1451:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, får ett avdrag av en primär förmån enligt 85 § i lagen om statens pensioner som görs från familjepensionen inte påverka familjepensionens belopp mera än avdraget skulle påverka pensionen om det hade gjorts i enlighet med 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), sådana de lydde den 31 december 2004.

RP 96/2011, ShUB 13/2011, RSv 64/2011

7.11.2014/896:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

RP 120/2014, ShUB 11/2014, RSv 105/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.