Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

22.12.2006/1266

Lag om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 25.8.2016/673, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (31.1.2013/80)

När högsta förvaltningsdomstolen behandlar ärenden som avses i vattenlagen (587/2011), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) samt i den upphävda vattenlagen (264/1961) och i den upphävda miljöskyddslagen (86/2000) deltar två miljösakkunnigråd i behandlingen. Miljösakkunnigråden deltar även i behandlingen av motsvarande miljöskydds- och vattenärenden som gäller landskapet Åland. (27.6.2014/542)

I behandlingen av ärenden som gäller patent, nyttighetsmodellrätt eller kretsmönster för integrerade kretsar deltar två överingenjörsråd.

2 §

Behörighetsvillkor för högsta förvaltningsdomstolens miljösakkunnigråd är lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Dessutom skall miljösakkunnigråden vara förtrogna med uppgifter inom området för den lagstiftning som skall tillämpas.

Behörighetsvillkor för högsta förvaltningsdomstolens överingenjörsråd är lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska området. Dessutom skall överingenjörsråden vara förtrogna med patentärenden.

Miljösakkunnigråden och överingenjörsråden utnämns av republikens president för fyra år i sänder.

3 §

Behörighetsvillkor i fråga om språkkunskaper för den som utnämns till miljösakkunnigråd och överingenjörsråd är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

3 a § (8.5.2015/574)

Den som föreslås till sakkunnigledamot av högsta förvaltningsdomstolen ska innan han eller hon utnämns till uppdraget och under det att uppdraget pågår lämna högsta förvaltningsdomstolen en i 14 § i lagen om utnämning av domare (205/2004) avsedd redogörelse för sina bindningar.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs 9 § i lagen av den 26 juni 1992 om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (576/1992), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 1211/2003.

RP 201/2006, LaUB 18/2006, RSv 200/2006

Ikraftträdelsestadganden:

31.1.2013/80:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.

RP 162/2012, LaUB 16/2012, RSv 166/2012

27.6.2014/542:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013, MiUB 3/2014, RSv 67/2014

8.5.2015/574:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015.

En sakkunnigledamot av högsta förvaltningsdomstolen är skyldig att redogöra för sina bindningar när han eller hon för första gången efter denna lags ikraftträdande utnämns till sitt uppdrag.

RP 224/2014, LaUB 28/2014, RSv 328/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.