Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

10.11.2006/976

Lag om farkostregistret (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 6.6.2014/424, som gäller fr.o.m. 1.8.2014.

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syftet med farkostregistret

Det riksomfattande farkostregistret, nedan registret, förs i syfte att förbättra säkerheten i sjötrafiken, förebygga de olägenheter som användningen av farkoster orsakar naturen eller miljön i övrigt, fisket, det allmänna nyttjandet av naturen för rekreation eller något annat allmänt eller enskilt intresse och i syfte att stödja tillsyns- och räddningsverksamheten samt för planeringen av användningen av vattenområden och för beredskapsplaneringen.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat bestäms i denna lag tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på sekretess för och utlämnande av uppgifter i registret och personuppgiftslagen (523/1999) på annan behandling av personuppgifter.

3 §
Myndigheter

Farkostregistret förs av magistraterna, nedan de registeransvariga.

Den registeransvarige som har tagit emot en registreringsanmälan ansvarar för behandlingen av anmälan, införandet av uppgifterna i registret och de registrerade uppgifterna.

Kommunikationsministeriet svarar för den allmänna styrningen av registerföringen. Den administrativa styrningen och utvecklandet av registerföringen ankommer på finansministeriet. (9.11.2007/1017)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om den myndighet som skall se till att datasystemet fungerar och att registreringsfunktionerna är enhetliga.

Genom förordning av finansministeriet kan åt en namngiven magistrat uppdras att fullgöra uppgifter i anslutning till förandet av farkostregistret. (9.11.2007/1017)

2 kap

Registrering av farkoster

4 §
Registreringspliktiga farkoster

En farkost med motor, vars effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kilowatt, samt en farkost med motor eller segel, vars skrovlängd enligt tillverkarens uppgift är minst 5,5 meter, skall registreras så som föreskrivs i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

5 §
Undantag från registreringsplikten

Registreringsplikten gäller inte

1) farkoster vars ägare eller innehavare är försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet,

2) fartyg som skall registreras enligt fartygsregisterlagen (512/1993) eller en farkost som hör till ett sådant fartyg,

3) fartyg som enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen (1575/1994) skall registreras i fiskefartygsregistret eller en farkost som hör till ett sådant fartyg, eller

4) farkoster som endast används i tävlingar.

6 §
Frivillig registrering

På ägarens begäran kan också en farkost som inte är registreringspliktig enligt denna lag föras in i registret. I så fall skall bestämmelserna i denna lag tillämpas på den registrerade farkosten och registreringen.

7 §
Anmälningsskyldighet

Ägaren till en farkost som är registreringspliktig och den nya ägaren till en registrerad farkost skall innan farkosten tas i bruk göra en skriftlig registreringsanmälan till den registeransvarige, om inte annat föreskrivs i denna lag.

Farkostens ägare eller innehavare skall skriftligen anmäla ändringar av de uppgifter som införts i registret till den registeransvarige inom en månad efter ändringen. Ändringar skall dock inte anmälas när de gäller namn, personbeteckning, adress eller hemkommun för en person som har personbeteckning eller en sådan persons dödsfall eller kontaktuppgifterna för en juridisk person vars företags- och organisationsnummer har införts i registret.

Om en registrerad farkost förstörs, säljs eller annars överlåts till utlandet eller tas ur bruk permanent, skall den i registret antecknade ägaren till farkosten inom en månad skriftligen anmäla detta till den registeransvarige.

8 §
Användning av en registreringspliktig farkost

En farkost som skall registreras får inte användas i sjötrafik innan den förts in i registret, om inte annat föreskrivs i denna lag.

En farkost som tillfälligt finns i Finland och vars ägare eller innehavare inte har hemkommun eller hemort i Finland får användas i Finland utan att den anmälts till registret.

En farkost som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att den anmälts till registret.

9 §
Registreringsbevis

Över registreringen av en farkost ges ett registreringsbevis som skall medföras när farkosten används. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om vilka registeruppgifter som skall antecknas i registreringsbeviset.

Om registeruppgifterna förändras beträffande de uppgifter om en farkost eller farkostens motor eller farkostens ägare eller innehavare som skall antecknas i registreringsbeviset, ges ett nytt registreringsbevis över införandet av ändringarna i registret.

Trafiksäkerhetsverket fastställer en mall för registreringsbeviset. (22.12.2009/1313)

10 §
Registerbeteckning

Vid registreringen får farkosten en registerbeteckning, om vilken föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

Ägaren skall utan dröjsmål omedelbart förse farkosten med den registerbeteckning som farkosten getts i registreringsbeviset. En registreringspliktig farkost får inte användas, om den inte försetts med registerbeteckning.

Om en farkost har registrerats i det fartygsregister som avses i 5 § 2 punkten eller i det fiskefartygsregister som avses i 5 § 3 punkten, behöver farkosten inte förses med den registerbeteckning som avses i denna lag.

11 §
Provbeteckning

Utan hinder av vad som föreskrivs i 8 § 1 mom. kan i fråga om en farkost eller en motor dess tillverkare, importör, försäljare, reparatör eller annan motsvarande näringsidkare använda en oregistrerad farkost vid provkörning, säljfrämjande verksamhet eller annan liknande verksamhet som direkt sammanhänger med utövandet av näringen, om den registeransvarige på skriftlig ansökan har gett näringsidkaren en provbeteckning.

En provbeteckning gäller tills vidare. En provbeteckning kan återkallas, om näringsidkaren har meddelat att han avstår från den eller om näringsidkaren har använt provbeteckningen i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller om det finns någon annan särskild orsak till att återkalla provbeteckningen.

Den registeransvarige ger näringsidkaren ett registreringsbevis över att provbeteckning har beviljats.

På beviset och provbeteckningen tillämpas bestämmelserna i 9 och 10 § om registreringsbevis och registerbeteckning för farkoster.

Närmare bestämmelser om provbeteckning utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Registrets datainnehåll och uppgifternas art

12 §
De registrerade

I registret får införas behövliga uppgifter om en fysisk eller juridisk person som är farkostens ägare eller innehavare samt om en näringsidkare som har fått en provbeteckning.

13 §
Godkännande för införande i registret och uppgifter som skall registreras

En allmän förutsättning för registrering är att behövlig och tillförlitlig utredning har lämnats om äganderätten till farkosten i fråga och om innehavaren av farkosten. En förutsättning för utfärdande av provbeteckning är att näringsidkaren har lämnat adekvat utredning om behovet av provbeteckningen i sin näringsverksamhet.

I registret får som basuppgifter föras in

1) i fråga om fysiska personer namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetid samt som andra uppgifter adress och annan kontaktinformation, hemkommun, modersmål eller kontaktspråk och uppgift om personens död,

2) uppgift om att en person har utövat sin förbudsrätt, samt

3) i fråga om juridiska personer namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter samt uppgift om kontaktspråk.

I registret får införas för registrets syfte behövliga

1) tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter om farkosten och dess motor,

2) uppgifter som gäller registreringen, den kommun som farkosten i huvudsak används i och avslutad användning,

3) uppgifter om utsökning som gäller farkosten och andra verkställighetsåtgärder,

4) uppgifter om tillgrepp av farkosten, samt

5) uppgifter om äganderätt och arten av innehavares besittningsrätt.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 3 mom. utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

14 §
Korrigering av registeruppgifter

Den registeransvarige skall efter att ha fått en tillförlitlig utredning om att en uppgift i registret är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad och efter att ha berett den i registret antecknade ägaren möjlighet att bli hörd

1) avregistrera farkosten, eller

2) rätta eller komplettera de uppgifter i registret som avses i 13 § 2 mom. 3 punkten och 3 mom.

I övrigt tillämpas i fråga om korrigering av uppgifter vad som bestäms i 29 § i personuppgiftslagen.

15 §
Avförande av personuppgifter ur registret

Personuppgifter som hänför sig till farkoster avförs ur registret när två år har förflutit från utgången av det år under vilket farkosten slutgiltigt har avregistrerats.

4 kap

Den registeransvariges rätt att få uppgifter

16 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter har den registeransvarige rätt att få uppgifter enligt följande:

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om en persons namn, namnändring, personbeteckning, adress och andra kontaktuppgifter, hemkommun, modersmål eller kontaktspråk och personens död samt uppgifter om sådana begränsningar av utlämnandet av uppgifter som avses i 25 § 4 mom. i befolkningsdatalagen (507/1993),

2) ur Patent- och registerstyrelsens och Skattestyrelsens företags- och organisationsdatasystem i 13 § 2 mom. 3 punkten avsedda uppgifter om juridiska personer,

3) från utsökningsmyndigheterna uppgifter om utsökning, säkringsåtgärder och andra verkställighetsåtgärder som gäller en farkost,

4) från polisen uppgifter om tillgrepp av en farkost, samt

5) från tullverket uppgifter om utförsel ur landet av en registrerad farkost.

Uppgifterna översänds via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form så som det överenskoms med den registeransvarige.

17 §
Rätt att få uppgifter av andra än myndigheter

Den registeransvarige har rätt att vid behov för förandet av registret få tekniska data och identifieringsuppgifter om en farkost och dess motor av tillverkaren eller importören av farkosten eller motorn eller av dennes företrädare.

Uppgifterna översänds via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form så som det överenskoms med den registeransvarige.

5 kap

Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter

18 §
Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter

Den registeransvarige bestämmer om utlämnandet av uppgifter.

En uppgift får inte lämnas ut, om utlämnandet av grundad anledning kan misstänkas äventyra den registrerades integritetsskydd, den registrerades rätt eller fördel eller statens säkerhet. Andra uppgifter än uppgifter som utlämnas enskilt och statistikuppgifter får lagras i mottagarens datasystem endast med den registeransvariges tillstånd.

19 §
Utlämnande av enskilda offentliga uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att enskilt få uppgifter eller en kopia av uppgifter om en farkost som införts registret på basis av farkostens registerbeteckning eller provbeteckning samt offentliga uppgifter om namnet på farkostens ägare och innehavare, om en näringsidkare som fått provbeteckning samt adressuppgifter och övriga kontaktuppgifter om dessa.

Uppgifterna kan lämnas ut också via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

20 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Offentliga personuppgifter och andra uppgifter i registret får lämnas ut via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form

1) till polisen när den fullgör uppgifter enligt 1 kap. 1 § i polislagen (872/2011) och till tullverket, gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket och Trafiksäkerhetsverket för räddnings- och tillsynsverksamheten, (22.7.2011/883)

2) till försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, Trafiksäkerhetsverket och Nödcentralsverket för beredskapsplanering, (22.12.2009/1313)

3) till Centralen för undersökning av olyckor för undersökning av räddningsoperationer och olyckor,

4) till registreringsmyndigheter i landskapet Åland för utförandet av registreringsuppdrag och övervakningsåtgärder i fråga om farkoster i landskapet Åland,

5) till myndigheter i en medlemsstat i Europeiska unionen och i en stat som anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska gemenskapernas kommission och myndigheter som avses i internationella överenskommelser för skötseln av förpliktelser som följer av gemenskapens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

Innan uppgifter lämnas ut skall mottagaren lägga fram en utredning om skydd för uppgifterna. Mottagaren får lämna vidare uppgifter som erhållits i elektronisk form endast för skötsel av lagstadgade uppgifter.

21 §
Vidarelämnande av uppgifter

Uppgifter får inte lämnas vidare till tredje part utan behörigt tillstånd. Detta förbud gäller inte uppgifter som utlämnas enskilt. Myndigheter har rätt att lämna uppgifter vidare, om utlämnandet baserar sig på lag, på en förpliktelse i en internationell överenskommelse som är bindande för Finland eller på Europeiska gemenskapens lagstiftning.

22 §
Utlämnande av uppgifter till utlandet

Den registeransvarige får av grundad anledning enskilt lämna ut uppgifter ur registret till myndigheter och för skötsel av myndighetsuppgifter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om de villkor för utlämnande av uppgifter som uppställs i 22, 22 a eller 23 § i personuppgiftslagen uppfylls.

Uppgifter kan också översändas via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

23 §
Utlämnande av uppgifter för andra ändamål

Utan hinder av 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter ur registret lämnas ut

1) om en fysisk persons namn och adress eller kontaktinformation i övrigt för opinions- och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt annan adresstjänst,

2) för uppdatering av kontaktinformation och farkostsuppgifter i kundregister,

3) för andra ändamål som den registeransvarige godkänner.

De uppgifter som avses i 1 mom. kan översändas också via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

Uppgifter om en fysisk person får lämnas ut enligt 1 mom. endast om den verksamhet för vilken uppgifterna begärs avser säkerheten i sjötrafiken, farkoster, farkosttrafiken eller förebyggande av olägenheter som orsakas av farkoster eller tillsyns- och räddningsverksamhet.

Som urvalsgrund när personuppgifter lämnas ut för opinions- och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt annan adresstjänst får användas en persons adress eller kontaktinformation i övrigt, hemkommun, ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk och uppgifter som gäller farkosten samt dessutom en (1) identifieringsuppgift med anknytning till personen. I fråga om användning av uppgifter som gäller farkoster som urvalsgrund bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

24 §
Andra begränsningar av utlämnande av uppgifter

En person har, utöver vad som bestäms i 30 § i personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att adressuppgifter och annan kontaktinformation lämnas ut via adresstjänst till andra än myndigheter eller för någon annan i lag föreskriven användning.

Om en person har grundad anledning att misstänka att hans eller hennes egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan komma att hotas, kan den registeransvarige på skriftlig begäran besluta att dennes personuppgifter inte får lämnas ut ur registret till andra än myndigheter för skötseln av i lag föreskrivna uppgifter. Detta beslut kan första gången gälla högst fem år. Begränsningens giltighetstid kan förlängas med två år i sänder.

När en sådan begränsning av utlämnande av uppgifter som avses i 16 § 1 mom. 1 punkten och som finns införd i befolkningsdatasystemet överförs till registret skall begränsningen utvidgas till att omfatta de uppgifter som avses i 2 mom. i denna paragraf.

6 kap

Särskilda bestämmelser

25 §
Avgifter

För införande av uppgifter i registret samt för utlämnande av uppgifter ur registret som kopior och för andra informationstjänster enligt denna lag tas avgifter ut enligt de grunder som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

26 § (27.8.2010/771)
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot det användningsförbud om vilket föreskrivs i 8 § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för farkostförseelse dömas till böter.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för en överträdelse av den anmälningsskyldighet som avses i 7 § eller av det användningsförbud om vilket föreskrivs i 10 § 2 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010).

26 § har ändrats genom L 771/2010, som träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom lag. Den tidigare formen lyder:

26 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar den anmälningsskyldighet som avses i 7 § eller bryter mot det användningsförbud om vilket föreskrivs i 8 och 10 § skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för farkostförseelse dömas till böter.

27 §
Avstående från åtgärder

Är en förseelse som avses i 26 § med hänsyn till förhållandena ringa, behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut.

Om en förseelse uppenbart är sådan som anges i 1 mom., kan Trafiksäkerhetsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet eller tullverket utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning. (22.12.2009/1313)

28 §
Sökande av ändring

Ett beslut som den registeransvarige har fattat med stöd av denna lag överklagas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Vid rättelse av sakfel och skrivfel tillämpas förvaltningslagen (434/2003).

29 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

30 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

Genom denna lag upphävs

1) 2 § i lagen av den 28 februari 1969 om båttrafik (151/1969), och

2) förordningen av den 28 februari 1969 om båttrafik (152/1969) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

31 §
Övergångsbestämmelser

Ägaren till en farkost som har registrerats före denna lags ikraftträdande och en näringsidkare som fått ett registreringsbevis med stöd av 9 § i förordningen om båttrafik skall se till att registeruppgifterna överensstämmer med denna lag. Anmälan skall göras genom en anmälan om ändring av registeruppgifterna inom tre år från denna lags ikraftträdande.

Om anmälan inte har gjorts inom den tid som anges i 1 mom., skall den registeransvarige i en kungörelse som publiceras i den officiella tidningen uppmana farkostens ägare eller näringsidkaren att inom sex månader från publiceringen av kungörelsen skriftligen anmäla registeruppgifter som överensstämmer med denna lag. Om anmälan inte inkommer före utgången av denna tid skall uppgifterna om farkosten eller näringsidkaren avföras ur registret.

Registerbeteckningar som getts före denna lags ikraftträdande ändras inte. En beteckning som getts med stöd av 9 § i förordningen om båttrafik ändras dock till provbeteckning som avses i denna lag.

Ägaren till en farkost som inte var registreringspliktig före denna lags ikraftträdande skall anmäla farkosten till registret inom ett år från denna lags ikraftträdande.

Ingen avgift tas ut för registreringsbevis som utfärdas på grundval av en anmälan om ändring av registeruppgifter om farkoster i motorbåtsregistret, om anmälan görs senast den 1 oktober 2008 och om avsikten med anmälan är att registeruppgifterna i det registret skall överensstämma med denna lag. Denna avgiftsfrihet gäller inte registreringsbevis enligt 9 § 2 mom.

De registeransvariga skall se till att registret överensstämmer med denna lag inom fyra år från lagens ikraftträdande.

RP 39/2006, KoUB 15/2006, RSv 102/2006

Ikraftträdelsestadganden:

9.11.2007/1017:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007, FvUB 5/2007, RSv 51/2007

22.12.2009/1313:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

27.8.2010/771:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009, LaUB 9/2010, RSv 84/2010

22.7.2011/883:

Denna lag träder i kraft den1 januari 2014.

RP 224/2010, FvUB 42/2010, RSv 371/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.