Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

21.7.2006/693

Lag om kommersiell godstransport på väg (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.5.2017/320, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på kommersiell godstransport på väg, på internationell godstrafik som kräver transporttillstånd samt på beställning av transporter enligt denna lag. (16.12.2011/1283)

Denna lag tillämpas inte, med undantag för bestämmelserna om transporttillstånd och förartillstånd, på sådana arbetsplatser eller fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden eller andra motsvarande områden eller vägar som har avskilts från allmän trafik och där det är tillåtet att röra sig endast i ett visst syfte eller med ägarens tillstånd, förutsatt att begränsningen har utmärkts synligt med vägmärken eller bommar eller på något annat tydligt iakttagbart sätt.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på transport av eget gods.

Som vägtransport betraktas inte korsande av en väg.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gemenskapstillstånd ett tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, nedan EU:s förordning om tillstånd för godstrafik, (16.12.2011/1283)

2) förartillstånd ett förartillstånd som hör samman med gemenskapstillståndet,

3) kopia av gemenskapstillstånd en av tillståndsmyndigheten utfärdad och styrkt kopia av ett gemenskapstillstånd,

4) inrikes trafiktillstånd ett tillstånd för kommersiell godstransport någon annanstans i Finland än i landskapet Åland som beviljats med stöd av bestämmelser som gällde före den 2 oktober 1999 och som avser ett bestämt fordon, (16.12.2011/1283)

5) trafiktillstånd för traktor ett tillstånd för kommersiell godstransport med traktor som sker någon annanstans i Finland än i landskapet Åland, (12.4.2013/262)

6) transporttillstånd ett tillstånd med stöd av vilket en i utlandet registrerad lastbil eller tung släpvagn får användas i Finland eller en i Finland registrerad lastbil eller tung släpvagn utomlands,

7) bilateralt tillstånd ett transporttillstånd för trafik mellan Finland och någon annan stat,

8) tillstånd som utfärdats för tredjeland ett transporttillstånd för trafik mellan två länder, av vilka ingetdera är fordonets registreringsstat, (22.12.2006/1231)

9) CEMT-tillstånd ett sådant transporttillstånd för trafik mellan lastningsplatser för gods i två olika medlemsstater som avses inom Europeiska transportministerkonferensen,

10) transittillstånd ett tillstånd som berättigar den som bedriver trafik att passera genom en annan stat, (22.12.2006/1231)

11) fordon bil och traktor, (12.4.2013/262)

12) EU:s förordning om trafikidkare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, (16.12.2011/1283)

13) väg en väg eller gata som är avsedd för allmän trafik eller som allmänt används för trafik, (16.12.2011/1283)

14) trafiktillstånd tillstånd som nämns i 1, 4 och 5 punkten, (16.12.2011/1283)

15) beställare en näringsidkare som beställer en i denna lag avsedd transport och som enligt 3 § 1 mom. i handelsregisterlagen (129/1979) är skyldig att göra en grundanmälan, staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, något annat religionssamfund eller någon annan offentligrättslig juridisk person eller ett motsvarande företag som är verksamt i utlandet, (16.12.2011/1283)

16) cabotagetransport inrikestransport som bedrivs tillfälligt för annans räkning i en värdmedlemsstat i enlighet med EU:s förordning om tillstånd för godstrafik, (12.4.2013/262)

17) eget gods gods som ägs eller på annat sätt innehas av transportören också vid andra tillfällen än vid transport och verksamhet med direkt anknytning till transporten. (12.4.2013/262)

2 kap

Myndigheter

3 § (16.12.2011/1283)
Behöriga tillstånds- och tillsynsmyndigheter

Trafiktillstånd och kopior av tillstånden samt förartillstånd beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. I landskapet Åland beviljas tillstånden dock av Statens ämbetsverk på Åland.

Tullen beviljar bilateralt tillstånd samt transittillstånd och Trafiksäkerhetsverket tillstånd som utfärdats för tredjeland, CEMT-tillstånd och sådana transporttillstånd som avses i 22 §.

De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland är behöriga myndigheter enligt artikel 10 i EU:s förordning om trafikidkare. I de kontroller som avses i artikel 10.1 d i den förordningen kan dessutom polisen, arbetarskyddsförvaltningen, Skatteförvaltningen och tullverket delta på basis av den behörighet som de har med stöd av någon annan lag. Dessa myndigheter är även skyldiga att ge handräckning till närings-, trafik- och miljöcentralerna samt till Statens ämbetsverk på Åland.

Trafiksäkerhetsverket är den nationella kontaktpunkt som avses i artikel 18 i EU:s förordning om trafikidkare.

4 § (16.12.2011/1283)
Förfarande för skyddsåtgärder vid cabotagetransporter

I Finland är kommunikationsministeriet den myndighet som av kommissionen begär ett sådant förfarande för skyddsåtgärder vid cabotagetransporter som avses i artikel 10 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de åtgärder som enligt artikel 10.4 i den förordningen ska vidtas i fråga om de egna trafikidkarna för den tid kommissionen har beviljat ett förfarande för skyddsåtgärder.

3 kap

Tillståndssystemet

5 §
Behovet av tillstånd

Fordonstransport av gods på väg mot ersättning kräver tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för transporter som avses i 7 §.

Om gods transporteras mot ersättning med ett hyrt fordon vars förare är fordonets uthyrare eller en person i uthyrarens tjänst eller en person som uthyraren anvisat eller förmedlat eller på något annat motsvarande sätt ordnat för uppdraget, anses uthyraren vara trafikidkare i stället för hyrestagaren.

5 a § (12.4.2013/262)
Beställarens utredningsskyldighet

Beställaren eller dennes företrädare ska innan avtal ingås om transport utreda

1) i det offentliga trafiktillståndsregistret att transportören har trafiktillstånd, eller

2) att transportören har rätt att utföra transporten som cabotage eller utan trafiktillstånd, och

3) att transportören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (1501/1993), om transportören är förpliktad till det för den aktuella försäljningen.

Avtal får inte ingås, om förutsättningarna i 1 mom. inte är uppfyllda. Avtal får inte heller ingås, om beställaren är medveten om eller borde vara medveten om att den andra avtalsparten inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare.

Beställaren eller dennes företrädare behöver inte göra en utredning enligt 1 mom., om

1) avtalsparten är staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, Folkpensionsanstalten eller Finlands Bank,

2) det har förflutit mindre än tre månader från det att den senaste utredningen gjordes om samma avtalspart, eller om

3) avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten kan anses vara etablerat som en följd av tidigare utförda transporter samma år, varvid en utredning ska göras varje kalenderår.

Beställaren eller dennes företrädare behöver inte heller göra de utredningar som avses i 1 mom., om det avtalade transportpriset exklusive mervärdesskatt är mindre än 500 euro för transportavtal som ingåtts under en tremånadersperiod eller om värdet på vederlaget i ett underleverantörsavtal enligt 7 § understiger 7 500 euro exklusive mervärdesskatt.

Polisen och Tullen övervakar att 5 a § iakttas.

6 §
Trafiktillstånd (16.12.2011/1283)

Ett gemenskapstillstånd som beviljats i Finland berättigar förutom till bedrivande av trafik mellan stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz även till annan utrikestrafik samt inrikestrafik, med undantag av landskapet Åland.

Ett inrikes trafiktillstånd berättigar till bedrivande av trafik i hela landet, med undantag för landskapet Åland, och till sådan utrikestrafik som avses i 3 och 4 mom.

Ett inrikes trafiktillstånd berättigar till sådana transporter enligt artikel 1.5 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik som företas mellan Finland och andra länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Schweiz. (16.12.2011/1283)

Ett inrikes trafiktillstånd berättigar mellan Finland och stater som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till

1) att transportera mark- och stensubstanser samt oförädlat trävirke,

2) att utföra flyttnings- och utställningstransporter,

3) att transportera skadade eller trasiga motorfordon,

4) att till mottagaren föra en sådan maskin, anordning eller reservdel som denne brådskande behöver i stället för en trasig för att upprätthålla verksamheten vid en rörelse, en inrättning eller ett företag och att som returlast ta med sig den trasiga maskinen, anordningen eller reservdelen.

I de fall som avses i 4 mom. 1 och 2 punkten får även annat gods transporteras som returlast.

Trafiktillstånd för traktor ger rätt att bedriva trafik i hela landet, med undantag av landskapet Åland. (12.4.2013/262)

Landskapet Åland fattar beslut om trafik som bedrivs i landskapet Åland. Trafiktillstånd som beviljats av Ålands landskapsregering berättigar till att transportera gods mellan Åland och det övriga Finland.

6 a § (29.6.2016/565)
Cabotagetransport

Bestämmelser om villkoren för utförande av cabotagetransport finns i artikel 8 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik. Bestämmelser om cabotagetransport vid kombinerade transporter finns i lagen om vissa internationella kombinerade transporter (440/2000).

7 §
Kommersiell trafik som är befriad från tillståndsplikt

Tillstånd behövs inte för

1) transport av gods med ett fordon eller en fordonskombination vars största tillåtna totalmassa är högst 2 000 kilo,

2) transport av gods i samband med yrkesundervisning av förare, om den ges av en innehavare av undervisningsministeriets tillstånd att ordna utbildning,

3) godstransport med motorfordon förutsatt att

a) det gods som transporteras är transportörens eget gods eller har sålts, köpts, hyrts ut eller hyrts, tillverkats, utvunnits, avskiljts, bearbetats eller reparerats av transportören,

b) syftet med transporten är att transportera godset till transportören eller till eller från transportörens företag eller att flytta godset inom företaget eller utanför företaget för eget bruk,

c) förarna till de motorfordon som används för transporten är anställda av transportören eller har ställts till transportörens förfogande enligt ett avtal,

d) de fordon som används för transporten tillhör transportören eller har köpts på kredit eller hyrts av transportören; i sistnämnda fall under förutsättning att motorfordonen uppfyller de krav som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg, och

e) transporten utgör sidoverksamhet inom transportörens näringsverksamhet,

(12.4.2013/262)

4) transport av sådana material, maskiner eller anordningar som behövs för maskinentreprenad, byggande, installering av en maskin eller något annat motsvarande arbete, när fordonet körs av någon av dem som utför arbetet, och inte heller för förflyttning av arbetsmaskiner som används i skogen inom och mellan skogsentreprenadobjekt, när förflyttningen sköts av någon som deltar i entreprenaden, (12.4.2013/262)

5) transport som hör samman med jord- och skogsbruk eller djur-, vilt- eller fiskerihushållning och som utförs med traktor, (12.4.2013/262)

6) transport som hör samman med hemvårdstjänster och som utförs med ett fordon eller en fordonskombination vars totala vikt är högst 3 500 kg och som innehas av en näringsidkare inom den branschen, (12.4.2013/262)

7) spridning av marksubstanser, vatten, salt eller något annat motsvarande ämne på vägar eller gator i samband med väg- och gatuunderhållet eller transport av snö med traktor när transportören också har skött snöröjningen på arbetsstället, (12.4.2013/262)

8) intern transport som utförs av en koncern eller en därmed jämförbar sammanslutning, en kommun, en samkommun eller ett samfund, där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997), med fordon som innehas av den som ordnar transporten,

9) transport i anslutning till social- och hälsovårdsservice samt undervisningstjänster som en kommun, en samkommun eller ett samfund, där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, ordnar med fordon som innehas av den som ordnar transporten eller av en näringsidkare som levererar tjänsterna,

10) i postlagen (415/2011) avsedd posttransport och utdelning med ett fordon som besitts av innehavaren av koncession för postverksamhet eller för posttransport, inbegripet dagstidningar och sedvanlig utdelning av adresserade tidningar, reklamblad och paket i samband med posttransport, med ett fordon som besitts av en person som är anställd av koncessionshavaren, (16.12.2011/1283)

11) liktransport,

12) transport för vilken arbetsgivaren betalar en löntagare ersättning till ett skattefritt belopp som godkänts av Skatteförvaltningen, där godset hör samman med arbetsuppgifterna och transporten sker med ett fordon som innehas av löntagaren samt förutsatt att transporten av det medförda godset inte utgör löntagarens huvudsyssla, (12.4.2013/262)

13) flyttning från vägen till närmaste säkra plats av fordon som gått sönder och som äventyrar trafiksäkerheten, (12.4.2013/262)

14) transport till vård och tävlingar av djur som transportören sköter. (12.4.2013/262)

Bestämmelser om rätten för en innehavare av ett taxitillstånd att transportera gods finns i lagen om taxitrafik (217/2007), och bestämmelser om rätten för en innehavare av ett kollektivtrafiktillstånd att transportera gods finns i kollektivtrafiklagen (869/2009). (12.4.2013/262)

3 mom. har upphävts genom L 12.4.2013/262. (12.4.2013/262)

4 kap

Beviljande och återkallande av trafiktillstånd (16.12.2011/1283)

8 § (16.12.2011/1283)
Förutsättningar för beviljande av trafiktillstånd

Trafiktillstånd beviljas en sökande om

1) uppfyller de krav som i artikel 4 och artiklarna 6–8 i EU:s förordning om trafikidkare ställs på dem som yrkesmässigt bedriver tillståndspliktiga godstransporter,

2) har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och som inte med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen har förordnats en intressebevakare,

3) inte under det senaste året har försatts i konkurs inom en bransch där det krävs tillstånd för godstrafik och förutsatt att inte heller en till sökanden organisationsanknuten person som avses i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) eller ett företag som på det sätt som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) står under sökandens eller den organisationsanknutna personens bestämmande inflytande har försatts i konkurs under det senaste året,

4) inte har försummade skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller till avgifter som Tullen tar ut och inte heller andra skulder som indrivs genom utsökning och som med avseende på sökandens betalningsförmåga är mer än obetydliga, eller skulder som har återsänts från utsökningen med ett medellöshetsintyg,

5) inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,

6) inte uppsåtligen eller av grov oaktsamhet väsentligen har försummat de anställningsvillkor som avses i arbetsavtalslagen (55/2001), lagen om kollektivavtal (436/1946), arbetstidslagen (605/1996) eller semesterlagen (162/2005) eller den skyldighet att ta en obligatorisk försäkring för anställda som avses i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), och som

7) inte på grund av ovannämnda eller därmed direkt jämförbar tidigare verksamhet visar sig uppenbart olämplig att bedriva sådan tillståndspliktig verksamhet som avses i denna lag.

(12.4.2013/262)

Trafiktillstånd beviljas också en juridisk person som uppfyller kraven i artiklarna 6 och 7 i EU:s förordning om trafikidkare samt kraven i 1 mom. 3 och 4 punkten i denna paragraf och vars trafikansvarige uppfyller kraven i artiklarna 4, 6 och 8 i den förordningen samt förutsättningarna i 1 mom. 2 och 5 punkten i denna paragraf.

Dessutom ska verkställande direktören och de ansvariga bolagsmännen i det företag som är sökande uppfylla kravet på gott anseende på det sätt som avses i 9 §.

9 § (16.12.2011/1283)
Gott anseende hos trafikansvariga och fysiska personer som är sökande

Vid en bedömning av gott anseende hos en trafikansvarig och en fysisk person som är sökande beaktas såsom faktorer som äventyrar anseendet det att

1) han eller hon under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott,

2) han eller hon under de senaste två åren har dömts till bötesstraff för minst fyra brott mot bestämmelser om anställnings- eller löneförhållanden, bokföring, beskattning, bedrivande av trafik, trafik- eller fordonssäkerhet, miljöskydd eller annat yrkesansvar eller för brott mot de bestämmelser som nämns i artikel 6.1 b i EU:s förordning om trafikidkare,

3) han eller hon under de senaste två åren har påförts andra sanktioner än fängelse eller böter för minst fyra sådana allvarliga förseelser som avses i artikel 6.1 i EU:s förordning om trafikidkare, eller

4) han eller hon under de senaste två åren har dömts till bötesstraff enligt 2 punkten eller har påförts sanktioner enligt 3 punkten för sammanlagt minst fyra gärningar.

En trafikansvarig och en fysisk person som är sökande kan inte anses ha gott anseende på det sätt som avses i artikel 6 i EU:s förordning om trafikidkare, om hans eller hennes anseende har äventyrats av skäl som nämns i 1 mom. och om detta visar att han eller hon är uppenbart olämplig att bedriva yrkesmässig godstrafik. Vid en bedömning av uppenbar olämplighet beaktas det att

1) antalet gärningar är stort,

2) gärningen är allvarlig och systematisk, (12.4.2013/262)

3) gärningen riktar sig mot en kund, det gods som transporteras eller en myndighet, (12.4.2013/262)

4) gärningen har konsekvenser som försämrar trafiksäkerheten, (12.4.2013/262)

5) gärningen är någon av de allvarligaste överträdelserna av gemenskapsreglerna som avses i bilaga IV till EU:s förordning om trafikidkare,

6) gärningen har utförts vid bedrivande av yrkesmässig trafik.

9 a § (16.12.2011/1283)
Juridiska personers goda anseende

Vid en bedömning av gott anseende hos en juridisk person som söker trafiktillstånd beaktas såsom faktorer som äventyrar anseendet det att

1) sammanslutningen under de senaste fem åren har dömts till samfundsbot, eller

2) det goda anseendet hos sammanslutningens verkställande direktör eller ansvariga bolagsmän har äventyrats på det sätt som avses i 9 §.

En juridisk person som ansöker om trafiktillstånd kan inte anses ha gott anseende på det sätt som avses i artikel 6 i EU:s förordning om trafikidkare, om den juridiska personens goda anseende har äventyrats av skäl som anges i 1 mom. och om detta visar att den juridiska personen är uppenbart olämplig att bedriva yrkesmässig godstrafik. Vid en bedömning av uppenbar olämplighet beaktas de faktorer som nämns i 9 § 2 mom. (12.4.2013/262)

10 §
Trafikföretagarkurs

Syftet med en trafikföretagarkurs är att ge den som ämnar bli trafikföretagare tillräcklig yrkesmässig kompetens för kommersiell godstransport på väg.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om kursinnehållet och kursens längd.

11 §
Examensprov (16.12.2011/1283)

Trafiksäkerhetsverket ordnar ett obligatoriskt examensprov enligt artikel 8 i EU:s förordning om trafikidkare. Den som har avlagt ett godkänt prov har visat att han eller hon uppfyller de krav på yrkesskicklighet som ställs i den förordningen. Trafiksäkerhetsverket kan anlita en utomstående expert som utarbetar provuppgifterna i examensprovet och ordnar provtillfället. (16.12.2011/1283)

Trafiksäkerhetsverket ska godkänna att en person som inte har fullföljt en trafikföretagarkurs deltar i provet, om han eller hon (22.12.2009/1311)

1) i minst två år i huvudsyssla har arbetat i sådana ansvarsfulla uppgifter inom transportbranschen eller i transporter inom jordbyggnads- eller skogsmaskinsentreprenader, vilka hänför sig till administration, ekonomi eller operativ verksamhet, och det är uppenbart att personen har sådan kunskap och skicklighet som motsvarar trafikföretagarkursen, eller (12.4.2013/262)

2) har avlagt en examen inom handel, administration, teknik eller transport på minst yrkeshögskolenivå eller en i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) avsedd specialyrkesexamen som lämpar sig för branschen och under minst ett år har arbetat i sådana uppgifter som avses i 1 punkten. (12.4.2013/262)

En person som uppfyller i artikel 9 i EU:s förordning om trafikidkare avsedda krav som gäller godstransportbranschen behöver inte avlägga det examensprov som avses i artikel 8.1 i den förordningen. (12.4.2013/262)

12 § (16.12.2011/1283)
Intyg

Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett sådant intyg som avses i artikel 21.1 i EU:s förordning om trafikidkare till en person som har blivit godkänd i det examensprov som ordnas av verket eller som har en sådan examen från en teknisk yrkeshögskola som omfattar de ämnesområden som förutsätts i den förordningen och som hör till logistikbranschen.

När gemenskapstillstånd ansöks för bedrivande av godstrafik på landsväg i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, utfärdar polisen på företagets hemort en sådan handling som avses i artikel 19.1 i EU:s förordning om trafikidkare och ett sådant intyg som avses i artikel 19.2 i den förordningen. Ett sådant intyg över solvens som avses i artikel 7 i EU:s förordning om trafikidkare utfärdas av ett kreditinstitut eller av en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015). Ett sådant intyg över yrkeskunnande som avses i artikel 21.1 i den sistnämnda förordningen utfärdas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, om personen i fråga första gången har fått rätt att bedriva godstrafik före den 2 oktober 1999 och i övriga fall av Trafiksäkerhetsverket. (18.9.2015/1163)

13 §
Solvens

En sökande eller innehavare av trafiktillstånd skall anses vara solvent om han eller hon på ett adekvat sätt förmår uppfylla sina förpliktelser och visar att han eller hon har tillräckliga ekonomiska resurser att inleda trafik och att sköta den på ett ändamålsenligt sätt.

Som medel betraktas sökandens eller innehavarens

1) finansieringstillgångar, inberäknat möjligheter till överdrag och innestående krediter som beviljats av kreditinstitut,

2) omsättningstillgångar,

3) anläggningstillgångar som kan utnyttjas som säkerhet och andra långfristiga placeringar.

Om den som ansöker om eller innehar ett trafiktillstånd är en fysisk person eller ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, kan även den fysiska personens, bolagsmännens eller de ansvariga bolagsmännens personliga egendom som kan utnyttjas som säkerhet betraktas som medel.

Vid inledande av trafik eller utökande av antalet fordon fås beloppet av de disponibla medlen genom att de medel som uträknats enligt 2 mom. minskas med de kostnader för anskaffning av fordon, lokaler, maskiner och anordningar som föranleds av att trafik inleds eller antalet fordon utökas.

Som medel betraktas den del som är betald av ett fordon som köpts på avbetalning.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om hur stora disponibla medel sökanden skall ha i förhållande till vart och ett av sökandens fordon.

14 § (16.12.2011/1283)

14 § har upphävts genom L 16.12.2011/1283.

5 kap

Trafikansvarig

15 §
Trafikansvarig enligt EU:s förordning om trafikidkare (16.12.2011/1283)

1 mom. har upphävts genom L 16.12.2011/1283. (16.12.2011/1283)

En fysisk person som har ett trafiktillstånd kan godkännas som trafikansvarig för en juridisk person endast om han eller hon på basis av delägarskap eller aktieinnehav har bestämmanderätt eller är likställd med de andra delägarna i bolaget eller sammanslutningen. (16.12.2011/1283)

I en koncern eller en därmed jämförbar sammanslutning kan en och samma person godkännas som trafikansvarig för två eller flera juridiska personer.

16 § (16.12.2011/1283)
Utsedd trafikansvarig

En utsedd trafikansvarig som avses i artikel 4.2 i EU:s förordning om trafikidkare får leda transportverksamheten för endast ett företag. I transportverksamheten får högst 50 fordon användas.

En trafikansvarig som utsetts i enlighet med artikel 4.1 i EU:s förordning om trafikidkare får inte utses till trafikansvarig i enlighet med artikel 4.2.

6 kap

Tillståndsförfarandet

17 § (16.12.2011/1283)
Ansökan om trafiktillstånd

En ansökan om trafiktillstånd ska göras hos den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort. På Åland görs ansökan hos Statens ämbetsverk på Åland. I ansökan ska de uppgifter finnas som tillståndsmyndigheten har begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

18 § (16.12.2011/1283)
Beviljande av tillstånd

Trafiktillstånd beviljas för fem år i sänder. Bestämmelser om beviljande av gemenskapstillstånd finns i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik.

Tillståndet får inte överlåtas för att användas av någon annan.

19 §
Ändring och förnyande av tillstånd

Ansökan om ändring eller förnyande av tillstånd skall göras i den ordning som föreskrivs för ansökan om tillstånd.

Om ansökan om förnyat tillstånd har gjorts senast en månad före tillståndets sista giltighetsdag, får trafiken fortgå med stöd av det gamla tillståndet tills ärendet har avgjorts.

Som förnyande av inrikes trafiktillstånd anses också en ändring av tillstånd för bedrivande av trafik som görs med anledning av ändring av bolagsform.

20 § (16.12.2011/1283)
Återkallande av trafiktillstånd och en persons olämplighet för yrket

Utöver vad som bestäms i artikel 13 i EU:s förordning om trafikidkare ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland återkalla ett trafiktillstånd för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren begär det eller om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 8 § 1 mom. 2, 5 eller 6 punkten. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland ska också återkalla ett trafiktillstånd för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren vid bedrivande av trafik har tillåtit att en person som meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud handlar i strid med 4 eller 11 § i lagen om näringsförbud (1059/1985). (12.4.2013/262)

Om inte något annat följer av 21 a §, ska närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland återkalla ett trafiktillstånd för viss tid eller helt och hållet, om

1) tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 8 § 1 mom. 3 eller 4 punkten,

2) den trafikansvarige inte längre uppfyller förutsättningarna i 8 § 1 mom. 2 eller 5 punkten, eller

3) företagets verkställande direktör, ansvariga bolagsmän eller en organisationsanknuten person som avses i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi inte längre har gott anseende på det sätt som avses i 9 § i denna lag. (12.4.2013/262)

Bestämmelser om sanktionerna när en trafikansvarig förlorar sitt goda anseende finns i artikel 14.1 i den förordning som nämns i 1 mom.

En trafikansvarig kan anses vara lämplig för yrket tidigast två år efter det att den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland har fattat ett beslut enligt artikel 14.1 i den förordning som nämns i 1 mom. om den trafikansvariges olämplighet att leda ett företags transportverksamhet. Om förlusten av gott anseende helt eller delvis beror på ett fängelsestraff enligt 8 § 1 mom. 1 punkten och det har förflutit mindre än tre år från domen, upphör den angivna tiden när fem år har förflutit från domen.

21 § (22.12.2009/1311)
Temporärt återkallande av tillstånd för ett bestämt fordon eller kopia av gemenskapstillstånd

Om tillståndshavaren eller en person i tillståndshavarens tjänst eller en förare som tillståndshavaren i övrigt anlitar har dömts för upprepade och allvarliga förseelser mot bestämmelser som gäller trafik- eller fordonssäkerhet, kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen för viss tid, högst tre månader, återkalla ett tillstånd för ett bestämt fordon eller en kopia av gemenskapstillstånd som avses i denna lag. Antalet tillstånd eller kopior av gemenskapstillstånd som återkallas bestäms utifrån det totala antalet tillstånd och kopior som tillståndshavaren har samt utifrån antalet förseelser och hur allvarliga de är. Om återkallande av tillstånd eller kopia är oskäligt kan centralen ge tillståndshavaren enbart en varning.

Tillståndshavaren beviljas inte nya trafiktillstånd eller ges kopior av gemenskapstillstånd under den tid då tidigare beviljade tillstånd eller kopior är återkallade. (16.12.2011/1283)

21 a § (16.12.2011/1283)
Varning, rättelse av en försummelse och återställande av en persons lämplighet

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland ska i de fall som avses i 20 § 2 mom. i stället för att återkalla giltigheten hos ett trafiktillstånd och dess styrkta kopior och i de fall som avses i 21 § i stället för att återkalla giltigheten hos en styrkt kopia av ett trafiktillstånd ge tillståndshavaren en varning, om återkallande av giltigheten hos tillståndet eller kopian skulle vara oskäligt och de brister, förseelser och försummelser som har framkommit har rättats till eller är obetydliga.

Om inte något annat följer av artikel 13 i EU:s förordning om trafikidkare och om grunden för återkallande av trafiktillståndet eller varningen är sådan att den kan rättas till, ska myndigheten innan tillståndet återkallas eller varningen ges bereda tillståndshavaren möjlighet att inom en utsatt tid rätta till bristen eller försummelsen. Den utsatta tiden får inte vara kortare än tre månader. Tillståndet kan återkallas om missförhållandet inte har rättats till inom den utsatta tiden.

När den tid som satts ut enligt 20 § 4 mom. har löpt ut fattar den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland beslut om huruvida den trafikansvarige är lämplig för yrket. Beslutet betraktas som en åtgärd för återupprättande enligt artikel 14.2 i EU:s förordning om trafikidkare. En förutsättning är att den trafikansvarige inte inom den utsatta tiden har dömts till ett sådant straff eller påförts en sådan annan sanktion enligt 9 § att han eller hon fortfarande inte kan anses ha gott anseende. Om den trafikansvarige fortfarande inte kan anses ha gott anseende, sätter den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland ut en ny tid enligt 20 § 3 mom.

21 b § (16.12.2011/1283)
Kontroll

Bestämmelser om den skyldighet som de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland har att kontrollera om tillståndshavarna uppfyller kraven i artikel 3 i EU:s förordning om trafikidkare finns i artikel 12 i den förordningen.

De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland ska minst en gång per kalenderår, i fråga om någon av förutsättningarna för beviljande av trafiktillstånd som anges i 8 §, utreda om tillståndshavarna fortfarande uppfyller denna förutsättning. En utredning i fråga om organisationsanknutna personer ska endast göras när det finns en särskild orsak. (12.4.2013/262)

21 c § (16.12.2011/1283)
Företag med högre risk

Som företag med högre risk betraktas en tillståndshavare som har dömts till straff eller påförts sanktioner för sådana brott eller förseelser som anges i 9 § 1 mom. eller 9 a § 1 mom. och gärningarnas antal motsvarar det som anges i lagrummen, samt en tillståndshavare vars trafikansvarige, verkställande direktör eller ansvariga bolagsman har dömts till straff eller påförts sanktioner för sådana brott eller förseelser som anges i 9 § 1 mom. och gärningarnas antal motsvarar det som anges i lagrummet.

En tillståndshavare upphör att vara ett företag med högre risk, om varken företaget eller dess trafikansvarige, verkställande direktören eller ansvarig bolagsman under det senaste året har dömts för nya brott eller förseelser, eller om det totala antalet brott eller förseelser har sjunkit under det antal som bestäms i 9 § 1 mom. och 9 a § 1 mom.

21 d § (16.12.2011/1283)
Kontroller i företag

Bestämmelser om kontroller i företag som genomförs av behöriga myndigheter, kontrollernas syfte och inriktandet av dem finns i artikel 12 i EU:s förordning om trafikidkare. Företag med högre risk ska kontrolleras oftare och mer ingående än andra företag. Vid kontroller ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

Innehavaren av ett trafiktillstånd ska på begäran för den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland lägga fram de handlingar som anges i artikel 5 i EU:s förordning om trafikidkare samt de beskattningsuppgifter som krävs i skattelagstiftningen. Om det material som ska kontrolleras har sparats i ett maskinläsbart datamedium, ska tillståndshavaren på begäran omvandla materialet till läsbar skriftlig form eller till en allmänt använd lagringsform.

Kontrollmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler och områden på driftsstället hos innehavaren av ett trafiktillstånd, till fordon som används i yrkesmässig trafik samt till depån för att kunna genomföra kontrollen. Innehavaren av ett trafiktillstånd ska ställa behövliga lokaler och anordningar till förfogande för genomförandet av kontrollen och även i övrigt bistå vid kontrollen. Kontroller får inte genomföras i lokaler som används för permanent boende.

Kontrollmyndigheten har rätt att i sin besittning ta det material som ska kontrolleras eller en kopia framställd av materialet för kontroll annanstans, om detta är möjligt utan att orsaka tillståndshavaren oskälig olägenhet. Materialet ska returneras omedelbart när det inte längre behövs.

7 kap

Internationella transporter

22 §
Internationella transporter

Lastbilar och sådana fordonskombinationer bestående av en bil och en släpvagn med en totalvikt på över 3 500 kg, som registrerats i utlandet eller som registrerats i Finland men uthyrts till utlandet, ska ha transporttillstånd som beviljas av Trafiksäkerhetsverket, om inte något annat följer av internationella överenskommelser eller Europeiska gemenskapernas lagstiftning. (12.4.2013/262)

Kommunikationsministeriet kan på grundval av reciprocitet i enlighet med en internationell förpliktelse och överenskommelse som är bindande för Finland avtala om smärre avvikelser från tillståndsarrangemangen.

Trafiksäkerhetsverket kan i enskilda fall av tvingande skäl befria sådana fordon eller transporter som det inte avtalats om i internationella överenskommelser från kravet på transporttillstånd. (22.12.2009/1311)

23 §
Förutsättningar för beviljande av transporttillstånd för utrikestransporter

Tillståndsmyndigheten beviljar transporttillstånd för utrikestransporter på ansökan. Ansökan skall innefatta de uppgifter som tillståndsmyndigheten har begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

Tillståndsmyndigheten skall bevilja transporttillstånd, om tillstånd enligt en internationell förpliktelse som är bindande för Finland kan anvisas den transport ansökan gäller. Tillståndsmyndigheten kan bestämma en ansökningstid för tillståndet. Om endast en del av de sökande kan beviljas tillstånd på grund av det ringa antalet tillstånd, skall tillstånd beviljas de sökande vars transport effektivast utnyttjar den transporträtt som hänför sig till det tillstånd ansökan gäller.

24 §
Återlämnande av transporttillstånd

Tillståndshavaren är skyldig att utan dröjsmål till tillståndsmyndigheten återlämna ett tillstånd som inte kommer att användas eller som inte använts. Tillståndsmyndigheten kan kräva att transporttillståndet återlämnas om tillståndshavaren inte använder tillståndet och inte heller börjar använda tillståndet inom en skälig tid som bestäms av tillståndsmyndigheten.

Tillståndsmyndigheten har rätt att få handräckning av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet för övervakningen av att 1 mom. iakttas och för verkställigheten av den bestämmelsen.

8 kap

Särskilda bestämmelser

25 § (16.12.2011/1283)
Fordon som används i trafik

Innehavaren av ett trafiktillstånd svarar för att de fordon som används i den tillståndspliktiga trafiken

1) innehas uteslutande av tillståndshavaren, vilket antecknats i fordonsregistret, eller

2) används av tillståndshavaren på grundval av ett skriftligt hyresavtal, varvid hyresavtalet i original eller en styrkt kopia av det och, om fordonets hyrestagare inte är dess förare, en skriftlig utredning om att föraren är anställd hos hyrestagaren, ska medföras i fordonet.

Innehavaren av ett trafiktillstånd svarar för att det fordon som används i tillståndspliktig trafik har namnet och kontaktuppgifterna för innehavaren av trafiktillståndet tydligt antecknade på en synlig plats. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland kan på ansökan, av transportsäkerhetsskäl, befria innehavaren av ett trafiktillstånd från skyldigheten att ha kontaktuppgifterna antecknade.

Tillståndshavaren ska utan obefogat dröjsmål lämna en anmälan till det register som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) om att ett fordon som används i trafik tas i yrkesmässig trafik. Fordon som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anmälas till registret inom sju dygn efter det att fordonet införts, om det används i Finland för annan trafik än sådan som avses i 6 a §. Fordon som är registrerade någon annanstans får inte användas i trafik inom Finland. (12.4.2013/262)

Vad som bestäms i 1–3 mom. gäller inte ett ersättande fordon som används på grund av att det fordon som vanligen används för transporterna under en kort tid är ur funktion.

26 § (6.3.2015/179)
Dödsbons rätt att fortsätta trafiken

Om innehavaren av ett gemenskapstillstånd, inrikes trafiktillstånd eller trafiktillstånd för traktor avlider, får dödsboet fortsätta trafiken under högst sex månader från dödsdagen, förutsatt att dödsboet inom tre månader från dödsdagen till tillståndsmyndigheten anmäler en trafikansvarig som uppfyller förutsättningarna enligt artikel 4 i EU:s förordning om trafikidkare.

27 § (22.12.2009/1311)
Lämnande av uppgifter

En trafikidkare ska på begäran lämna den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen sådana uppgifter om trafiken och ekonomin som gäller ett tillstånd.

En trafikidkare ska på begäran lämna tullen och Trafiksäkerhetsverket sådana uppgifter om trafiken och ekonomin som gäller ett transporttillstånd.

28 §
Polisens underrättelseskyldighet

Polisen på tillståndshavarens hemort skall utan dröjsmål underrätta tillståndsmyndigheten om sådana omständigheter i dess vetskap som kan leda till att tillståndet återkallas eller en varning ges enligt 20 eller 21 §.

29 § (16.12.2011/1283)
Skyldighet att visa upp dokument

Ett giltigt trafiktillstånd eller en kopia av ett gemenskapstillstånd, ett transporttillstånd samt ett förartillstånd, ett bevis enligt artikel 8.3 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik eller ett hyresavtal, en kopia eller en utredning enligt 25 § 1 mom. 2 punkten samt, i fråga om transporter enligt 6 a §, en CMR-fraktsedel antingen i pappersform eller i tillförlitlig elektronisk form ska vid behov medföras i fordonet när trafik bedrivs. (12.4.2013/262)

Dokument som avses i 1 mom. ska på anmodan visas upp för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman.

Innehavaren av trafiktillstånd ska på anmodan visa upp ett giltigt trafiktillstånd för beställaren.

30 § (7.8.2009/599)
Avbrytande av en transport

En polis-, tull- eller gränsbevakningsman ska avbryta en transport om den som utför transporten inte genast kan visa upp ett sådant dokument som avses i 29 § och som hänför sig till transporten i fråga, om det inte föreligger särskilda skäl för att tillåta att transporten fortsätter.

Om en transport avbryts har en polis-, tull- eller gränsbevakningsmann rätt att vid behov ta hand om fordonets registerutdrag och registreringsskyltar. Dessa ska återlämnas när det inte längre föreligger någon grund för avbrytande av transporten.

31 § (7.8.2015/988)
Ändringssökande

Omprövning av Trafiksäkerhetsverkets beslut om tillåtelse att delta i examensprovet enligt 11 § samt av underkända provprestationer får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Andra beslut som fattats med stöd av denna lag eller med stöd av Europeiska unionens i 2 § nämnda rättsakter samt beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av trafiktillstånd och av förartillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut får verkställas även om det inte vunnit laga kraft, om inte något annat bestäms i beslutet.

32 § (18.11.2016/993)
Straffbestämmelser

Den som bedriver i denna lag avsedd trafik utan behörigt tillstånd, ska för olovligt bedrivande av godstrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som överlämnar ett tillstånd för att användas av någon annan, underlåter att göra den anteckning som avses i 25 § 2 mom. eller försummar den anmälningsskyldighet som avses i 25 § 3 mom., åsidosätter den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 27 § eller underlåter att iaktta vad som föreskrivs i 29 §, ska för brott mot bestämmelserna i lagen om kommersiell godstransport på väg dömas till böter.

En beställare eller dennes företrädare som beställer en transport utan att ha gjort en i 5 a § avsedd utredning eller som utifrån en gjord utredning eller annars är medveten om att transportören inte uppfyller förutsättningarna enligt 5 a § eller inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter såsom arbetsgivare, ska för brott mot beställning av transport dömas till böter. Om lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) tillämpas på transporten och om försummelseavgift som avses i den lagen kan påföras beställaren för att denne ingått ett avtal, ska böter inte dömas ut.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för andra förare än trafikidkaren vid försummelse av skyldigheten enligt 29 § 1 mom. såsom överträdelse av bestämmelserna i lagen om kommersiell godstransport på väg finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016).

33 § (12.4.2013/262)
Rätt att få registeruppgifter och andra kontrolluppgifter

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och Statens ämbetsverk på Åland har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag få nödvändiga uppgifter för att bevilja trafiktillstånd, genomföra kontroll och utreda förutsättningarna för återkallande av trafiktillstånd.

De myndigheter som avses i 1 mom. har även rätt att få nödvändiga uppgifter som motsvarar de uppgifter som nämns i 1 mom. ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret, näringsförbudsregistret och skatteförvaltningens datasystem samt nödvändiga uppgifter ur de nämnda registren för behandlingen av ärenden som gäller

1) varningar,

2) utredning av i artikel 14 i EU:s förordning om trafikidkare avsedda personers olämplighet,

3) återlämnande av den säkerhet som ställts för att visa trafikidkarens solvens.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. får begäras om

1) dem som söker trafiktillstånd och innehavare av trafiktillstånd,

2) trafikansvariga,

3) företagets verkställande direktör,

4) ansvariga bolagsmän, och

5) organisationsanknutna personer som avses i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi eller om organisationer där sökandens organisationsanknutna person har ställning som organisationsanknuten person.

De uppgifter som avses ovan i denna paragraf kan hämtas genom en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen sekretessplikten är avsedd att skydda.

34 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006. Lagens 25 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 juli 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig godstrafik på väg (342/1991) jämte ändringar samt 5 § i förordningen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig godstrafik på väg (346/1991), sådan den lyder i förordning 1110/1995.

35 §
Övergångsbestämmelser

De trafiktillstånd som beviljats före denna lags ikraftträdande förblir i kraft under den tid som anges i tillståndet.

De ansökningar om trafiktillstånd samt anmälningar om byte av den trafikansvarige som har lämnats in före denna lags ikraftträdande, men inte avgjorts när denna lag träder i kraft, avgörs i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

En tillståndshavare som vid denna lags ikraftträdande har trafiktillstånd och den som vid lagens ikraftträdande är trafikansvarig i ett företag som bedriver yrkesmässig trafik anses uppfylla det krav på yrkesskicklighet som föreskrivs i denna lag.

Intyg som utfärdats före denna lags ikraftträdande över trafikföretagarkurser och skriftliga slutprov samt över praktisk erfarenhet förblir i kraft som sådana. De läroanstalter som utfärdat intygen skall lämna uppgifter om intygen till Fordonsförvaltningscentralen inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 24/2006, KoUB 12/2006, RSv 71/2006

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2006/1231:

Denna lag träder i kraft den 29 december 2006.

RP 268/2006, KoUB 29/2006, RSv 241/2006

7.8.2009/599:

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

RP 32/2009, RP 83/2009, KoUB 11/2009, RSv 87/2009

22.12.2009/1311:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På tillstånd och intyg som utfärdats av den tidigare behöriga myndigheten samt på andra sådana beslut som myndigheten fattat och som är i kraft när denna lag träder i kraft tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafiksäkerhetsverkets och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, intyg och beslut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

27.8.2010/769:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

L 769/2010 har upphävts genom L 18.11.2016/993, som trädde i kraft 1.12.2016.

RP 94/2009, LaUB 9/2010, RSv 84/2010

16.12.2011/1283:

Denna lag träder i kraft den 19 december 2011. Lagens 5 a § och 32 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2013.

De trafiktillstånd som beviljats innan denna lag träder i kraft gäller den tid som anges i tillstånden.

De intyg över avlagd trafikföretagarkurs och avlagt skriftligt examensprov som utfärdats innan denna lag träder i kraft gäller som sådana.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 (32009R1071); EUT nr L 300, 14.11.2009, s. 51, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 (32009R1072); EUT nr L 300, 14.11.2009, s. 72, RP 114/2011, KoUB 14/2011, RSv 78/2011

12.4.2013/262:

Denna lag träder i kraft den 25 april 2013. Bestämmelserna i 2 § 5 och 11 punkten, 7 § 1 mom. 3–5 punkten samt 7 § 2 mom. och upphävandet av 7 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 juli 2014. Bestämmelsen i 11 § 2 mom. 1 punkten gäller till utgången av 2014.

Om ett avtal om entreprenad eller arbetsprojekt har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag, ska 7 § 1 mom. 3–5 punkten, sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på de transporter som ingår i avtalet.

RP 193/2012, KoUB 3/2013, RSv 25/2013

6.3.2015/179:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2015.

RP 315/2014, KoUB 34/2014, Rsv 283/2014

7.8.2015/988:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1163:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

29.6.2016/565:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

RP 143/2015, KoUB 17/2016, RSv 101/2016

18.11.2016/993:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

L 993/2016 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 32 § i lagen om kommersiell godstransport på väg (769/2010).

RP 115/2016, LaUB 12/2016, RSv 129/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.