Beaktats t.o.m. FörfS 872/2021.

21.7.2006/666

Lag om Landsbygdsverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 18.5.2018/371, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Verksamhetsområde

För verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som gemenskapen finansierar och nationella åtgärder som kompletterar dessa finns Landsbygdsverket, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Uppgifter

Landsbygdsverket ska på det sätt som bestäms i Europeiska unionens förordningar samt i nationell lag och föreskrivs med stöd av dem (17.1.2014/36)

1) vara utbetalande myndighet för och sköta andra verkställighetsuppdrag som gäller sådana stöd, bidrag och ersättningar för lagring som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket och sådana stöd som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling,

2) sköta förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller program som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling,

3) sköta verkställighetsuppdrag som gäller nationella stöd och ersättningar som beviljas jordbruket och trädgårdsodlingen, ren- och naturnäringarna och skolterna samt för åtgärder för utveckling av landsbygden,

4) verkställa kvoter som anknyter till Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik, administrera importbevis samt erkänna producentorganisationer och godkänna verksamhetsprogram,

5) förvalta och utveckla de i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) avsedda registrens informationsinnehåll samt lämna ut uppgifter till den del de omfattas av Landsbygdsverkets verksamhetsområde, (17.1.2014/36)

6) sköta statlig intressebevakning när det gäller i 1 och 3 punkten avsedda stöd i form av lån, statsborgen, skuldsanering och statens ansvarsförbindelser,

7) sköta sådana uppdrag som motsvarar de i 1–3 och 6 punkten avsedda uppdragen när det gäller stöd, lån och bidrag som beviljats med stöd av Europeiska gemenskapens lagstiftning och nationella författningar innan denna lag trätt i kraft,

8) sköta jordregleringar,

9) ge utlåtanden om skifte av gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskap, och

10) sköta övriga motsvarande verkställighetsuppdrag.

Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. skall Landsbygdsverket fullgöra de uppgifter i anslutning till skogsbruket som särskilt föreskrivs för Landsbygdsverket eller som jord- och skogsbruksministeriet särskilt ålägger det. (23.3.2007/314)

Utöver de uppgifter som anges i 1 och 2 mom. sköter Landsbygdsverket dessutom uppgifterna som förvaltningsmyndighet för den fond som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. (6.6.2014/436)

3 §
Styrning och upplysningsskyldighet

Landsbygdsverket skall i sin verksamhet uppnå de mål som jord- och skogsbruksministeriet sätter samt utföra de berednings-, övervaknings- och utvärderingsuppdrag som jord- och skogsbruksministeriet ger verket.

Verket skall utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter och handlingar som ministeriet behöver för att utföra de uppgifter som föreskrivits för ministeriet.

4 §
Verkets ledning

Landsbygdsverket leds av en överdirektör. Överdirektören avgör de ärenden som skall avgöras inom verket.

Genom arbetsordningen kan överdirektören överföra beslutanderätt på en annan tjänsteman vid verket. Överdirektören kan dock förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som en tjänsteman enligt arbetsordningen får avgöra.

5 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

I fråga om utnämning till tjänster vid Landsbygdsverket, överdirektörens uppgifter och om beslutsprocessen vid verket bestäms genom förordning av statsrådet.

I verkets arbetsordning bestäms om verkets enheter, om de uppgifter tjänstemän i förmansställning har, om vikariat, om den interna ledningen och andra ärenden inom den interna förvaltningen. Överdirektören fastställer arbetsordningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som behövs för att inleda verksamheten vid Landsbygdsverket får vidtas innan lagen träder i kraft.

7 §
Övergångsbestämmelser som gäller uppgifterna

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som har inletts vid jord- och skogsbruksministeriet och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral och som enligt denna eller någon annan lag eller en förordning hör till Landsbygdsverkets uppgifter till Landsbygdsverket för behandling.

Avtal och andra förbindelser som anknyter till Landsbygdsverkets uppgifter samt skötseln av övriga ansvarsförbindelser och rättigheter överförs vid denna lags ikraftträdande från jord- och skogsbruksministeriet och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral till Landsbygdsverket.

Det som någon annanstans bestäms om skötseln av uppgifter som vid denna lags ikraftträdande överförs till Landsbygdsverket gäller efter denna lags ikraftträdande på motsvarande sätt Landsbygdsverket, om inte något annat bestäms eller föreskrivs.

8 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande vid jord- och skogsbruksministeriet och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral vilka sköter uppgifter som överförs till Landsbygdsverket och motsvarande tjänster överförs när denna lag träder i kraft till tjänster eller uppgifter vid Landsbygdsverket genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet. Överföringen av en tjänst eller ändringen av en tjänstebenämning förutsätter inte tjänstemannens samtycke utom då den överförs till en annan pendlingsregion. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren i deras anställningsförhållande.

Jord- och skogsbruksministeriet kan vid behov inrätta nya tjänster vid Landsbygdsverket och utnämna till tjänsterna när de första gången tillsätts. Tjänsterna kan, med undantag för överdirektörstjänsten, då tillsättas utan att de ledigförklaras, om någon som är anställd vid jord- och skogsbruksministeriet eller jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral utnämns till tjänsten.

RP 36/2006, JsUB 6/2006, RSv 81/2006

Ikraftträdelsestadganden:

23.3.2007/314:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 178/2006, GrUU 45/2006, JsUB 19/2006, RSv 281/2006

17.1.2014/36:

Denna lag träder i kraft den 22 januari 2014.

RP 142/2013, JsUB 22/2013, RSv 209/2013

6.6.2014/436:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014

RP 42/2014, FvUB 11/2014, RSv 43/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.