Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

16.2.2006/128

Statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2005 om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005):

1 kap

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om användningsändamålen för de understöd som avses i lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005), nedan reparationsunderstödslagen, samt om ansökningsförfarandet och om beviljande, betalning och användning av understöd.

2 kap

Understöd för reparation av bostäder för äldre och handikappade

2 §

När understöd beviljas för ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten i reparationsunderstödslagen och den sociala situationen för det hushåll som ansöker om understöd prövas i enlighet med lagens 5 § 1 mom. beaktas hushållsmedlemmarnas höga ålder eller handikapp. Till hushållet skall höra minst en i bostaden stadigvarande bosatt person som fyllt minst 65 år eller en person som på grund av handikapp eller sjukdom långvarigt har särskilda svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

3 § (21.12.2010/1255)

Hushållets inkomster kan anses vara ringa om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet inte sammanlagt överskrider följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster (brutto) €/mån 1 760 2 940 3 920 4 995
(29.1.2015/53)

Som inkomst betraktas dock inte bostadsbidrag, inkomster som avses i 1 § i förordningen om bostadsbidrag (949/1993) eller vårdarvode som grundar sig på ett sådant avtal om närståendevård som avses i 8 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005).

Om fler än fyra personer hör till hushållet höjs inkomstgränserna med 875 euro för varje ytterligare person.

4 § (16.1.2014/12)

Om hushållet omfattar en frontveteran eller den efterlevande maken till en frontveteran, tillämpas följande inkomstgränser i stället för inkomstgränserna i 3 § 1 mom.:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster (brutto) €/mån. 2 290 3 820 5 100 6 500
(29.1.2015/53)

Med frontveteran avses en person som har beviljats frontmanna-, fronttjänst-, front- eller veterantecken, eller som i övrigt visar att han eller hon uppfyller de kriterier som förutsätts för erhållande av nämnda tecken.

5 §

Som förmögenhet beaktas den sammanlagda förmögenheten för medlemmarna i hushållet, om inte förmögenhetens värde är obetydligt eller förmögenheten är nödvändig för att hushållets medlemmar genom närings- eller yrkesutövning skall kunna skaffa sig en skälig utkomst. Den bostad som är i hushållets egen användning beaktas inte vid uppskattningen av förmögenheten.

6 § (15.1.2009/11)

Om understöd beviljas för reparation av en byggnad där det finns minst två bostadslägenheter, ska mer än hälften av de i byggnaden stadigvarande bosatta hushållen befinna sig i den situation som avses i 5 § 1 mom. i reparationsunderstödslagen.

7 § (16.1.2014/12)

Som särskilda skäl enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i reparationsunderstödslagen kan betraktas att en medlem i hushållet utan reparationsåtgärder vore tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av rörelsehinder eller på grund av att sådana social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden. Som särskilda skäl kan även betraktas att hushållet omfattar en frontveteran eller den efterlevande maken till en frontveteran och det med beaktande av hushållets sociala eller ekonomiska situation är särskilt nödvändigt att bevilja ett högre understöd än normalt.

3 kap

Understöd för förbättring av en fastighets system för hushållsavloppsvatten

8 §

Understöd för ändamål som nämns i 2 § 1 mom. 2 punkten i reparationsunderstödslagen kan beviljas för byggande av sådana avlopp och anordningar för behandling av avloppsvatten och avfall som behövs för avloppssystemet. Understöd kan beviljas även för anslutningsavgifter vid anslutning till ett samfällt avlopp utanför ett vattentjänstverks verksamhetsområde.

9 § (21.2.2008/115)

Ett hushålls inkomster är ringa på det sätt som avses i 5 § 1 mom. i reparationsunderstödslagen, om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet inte sammanlagt överskrider följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster (brutto) €/mån 1 640 2 790 3 655 4 545

Som inkomst betraktas inte de förmåner eller inkomster som nämns i 3 § 2 mom.

Om fler än fyra personer hör till hushållet höjs inkomstgränserna med 990 euro för varje ytterligare person.

10 §

Förmögenheten uppskattas så som föreskrivs i 5 §.

4 kap

Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter

11 §

När beviljande av understöd för ändamål som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen prövas betraktas som inkomster enligt 5 § 2 mom. i lagen de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet, minskade med skatter som tagits ut genom förskottsuppbörd samt avgifter av skattenatur. Som inkomst betraktas dock inte bostadsbidrag, inkomster som avses i 1 § i förordningen om bostadsbidrag eller vårdarvode som grundar sig på ett sådant avtal om närståendevård som avses i 8 § i lagen om stöd för närståendevård.

Som hushållets utgifter per månad betraktas en utgift som fastställs enligt varje medlem i hushållet som följer:

1) ensamboende eller ensamförsörjare 600 euro,

2) andra personer över 18 år 500 euro, samt

3) personer under 18 år 450 euro.

Som utgifter beaktas dessutom utgifter för låneskötsel, boende, arbetsresor, dagvård, sjukdom och underhåll samt med dessa jämförbara betydande återkommande utgifter.

Förmögenheten uppskattas så som föreskrivs i 5 §.

Som andra omständigheter som påverkar hushållets förhållanden kan beaktas hushållsmedlemmarnas försämrade hälsotillstånd, omständigheter som äventyrar hälsotillståndet samt med dessa jämförbara andra ogynnsamma förhållanden.

12 § (21.2.2008/115)

När understöd beviljas för reparation av en bostad ska de uppskattade reparationskostnaderna för undanröjande av sanitära olägenheter uppgå till minst 7 000 euro.

När understöd beviljas för byggande eller anskaffning av bostad godkänns högst 1 300 euro per kvadratmeter bostadsyta av byggnads- eller anskaffningskostnaderna som kostnader för vilka understöd kan beviljas, dock sammanlagt högst 130 000 euro. Hör fler än tre personer till hushållet kan maximibeloppet för de kostnader för vilka understöd kan beviljas höjas med högst 13 000 euro för varje ytterligare person, dock så att maximibeloppet för kostnaderna är sammanlagt högst 195 000 euro.

Om den bostad som byggs eller anskaffas finns i Esbo, Grankulla, Helsingfors eller Vanda godkänns som kostnader för vilka understöd kan beviljas dock högst 1 400 euro per kvadratmeter bostadsyta, dock sammanlagt högst 140 000 euro. Hör fler än tre personer till hushållet kan maximibeloppet för de kostnader för vilka understöd kan beviljas höjas med högst 14 000 euro för varje ytterligare person, dock så att maximibeloppet för kostnaderna är sammanlagt högst 210 000 euro.

5 kap

Understöd för installerande av hiss och avlägsnande av rörelsehinder

13 § (21.2.2008/115)

Med avlägsnande av rörelsehinder enligt 2 § 1 mom. 4 punkten i reparationsunderstödslagen avses förutom installerande av hissar även ombyggnad av hissar och andra reparationsåtgärder som gör det möjligt för rörelsehindrade att komma in i bostadsbyggnaden, bostäderna i byggnaden eller gemensamma utrymmen för bostäderna.

6 kap

Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet

14 §

Nivån på den bedömning som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i reparationsunderstödslagen skall motsvara en i branschen överenskommen god nivå och omfatta en bedömning av konstruktionernas och byggnadsdelarnas, värme- och ventilationssystemets, vatten- och avloppsanordningarnas, elsystemets samt gårdsområdets skick ur teknisk och energiekonomisk (utvidgad bedömning) samt vid behov ur funktionell synvinkel.

15 §

Understöd kan beviljas för kostnaderna för undersökning av en byggnads skick i fråga om undersökning av betongfasad, rappad fasad, inomhusklimat, vatten- och avloppsnät, elsystem eller en fuktskadad byggnad.

16 §

Understöd kan beviljas för kostnaderna för uppgörandet av en servicebok för en bostadsbyggnad, om serviceboken gäller hela byggnaden och den innehåller både en underhållsdel och en servicedel samt nivån på serviceboken motsvarar god nivå i branschen.

17 §

När understöd beviljas för planering av ombyggnadsåtgärder skall de uppskattade kostnaderna för åtgärderna uppgå till minst 50 euro per kvadratmeter lägenhetsyta eller skall det vara fråga om planering för byggande av hiss i ett gammalt flervåningshus.

7 kap

Energiunderstöd

18 § (10.1.2013/8)

Med understöd enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen kan följande åtgärder understödas:

1) särskild energikartläggning,

2) reparation av byggnadens klimatskärm:

a) förbättring av fönster genom renovering och genom montering av extra rutor eller extra ytterfönster,

b) byte av fönster till fönster med ett U-värde på högst 0,8 W/m2K,

c) reparation eller byte av balkongdörrar i samband med åtgärder som nämns i underpunkt a eller b så att dörrarnas U-värde blir högst 0,6 W/m2K (massiva dörrar) eller högst 0,8 W/m2K (fönsterdörrar),

d) tilläggsisolering av yttervägg från utsidan med mineralull som är minst 150 mm tjock eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån på annat sätt,

e) tilläggsisolering av vindsbjälklag ovanifrån med mineralull som är minst 200 mm tjock eller motsvarande förbättring av isoleringsnivån på annat sätt,

3) ventilationssystem:

a) injustering av ventilationssystem som ska utföras efter åtgärderna i 2 punkten underpunkterna a–d,

b) installation av särskilda tillufts- och frånluftsventiler, då detta är nödvändigt i samband med åtgärderna i 2 punkten underpunkterna a–d,

c) installation av värmeåtervinning av ventilationsluft,

4) uppvärmningssystem:

a) anslutning till fjärr- eller regionvärme,

b) injustering av värmesystem som ska utföras efter de understödsberättigade åtgärderna i 2 punkten underpunkterna a–d och i 3 punkten underpunkt c,

c) vid behov förnyande av radiatorventiler och linjereglerventiler på grund av injusteringen enligt underpunkt b.

19 § (21.2.2008/115)

De maximibelopp som avses i 6 § 3 mom. i reparationsunderstödslagen är följande:

1) när det gäller den åtgärd som nämns i 18 § 1 punkten 720 euro då bostadsbyggnadens lägenhetsyta understiger 1000 m2, 960 euro då nämnda yta är 1000–3000 m2 och 1 360 euro då nämnda yta överstiger 3000 m2,

2) i fråga om 18 § 2 punkten underpunkt a 20 euro/fönster–m2, underpunkt b 44 euro/ fönster–m2, underpunkt c 120 euro/styck, underpunkt d 16 euro/vägg–m2 och underpunkt e 1 euro 60 cent/vindsbjälklag–m2.

(10.1.2013/8)

Understöd enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen beviljas företag på så sätt att det totala beloppet för understödet för ett projekt inte överstiger maximibeloppet 200 000 euro under en tidsperiod på tre år. På de nämnda understöden tillämpas kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

20 § (10.1.2013/8)

Har understödstagaren förbundit sig till långsiktigt energisparande samt uppföljning genom att ansluta sig till ett riksomfattande avtal om energieffektivitet som gäller branschen kan detta betraktas som ett sådant särskilt skäl som avses i 6 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen. Härvid tillämpas följande maximibelopp för understödet:

1) när det gäller den åtgärd som nämns i 18 § 1 punkten 900 euro då bostadsbyggnadens lägenhetsyta understiger 1000 m2, 1 200 euro då nämnda yta är 1000–3 000 m2 och 1 700 euro då nämnda yta överstiger 3 000 m2,

2) i fråga om 18 § 2 punkten underpunkt a 25 euro/fönster–m2, underpunkt b 60 euro/ fönster–m2, underpunkt c 160 euro/styck, underpunkt d 22 euro/vägg–m2 och underpunkt e 2 euro 20 cent/vindsbjälklag–m2.

21 § (21.12.2010/1255)

21 § har upphävts genom F 21.12.2010/1255.

22 § (21.12.2010/1255)

22 § har upphävts genom F 21.12.2010/1255.

23 § (15.1.2009/11)

Understöd enligt 18 § beviljas endast för reparation av bostadsbyggnader där det finns minst tre bostadslägenheter. Om en kommun, samkommun eller någon annan sammanslutning ansvarar för åtgärderna, kan understöd beviljas ochså när antalet bostadslägenheter i bostadsbyggnaden är mindre än tre.

7 a kap (15.1.2009/11)

Behovsprövade energiunderstöd för småhus

23 a § (21.12.2010/1255)

23 a § har upphävts genom F 21.12.2010/1255.

23 b § (15.1.2009/11)

Vid beviljandet av stöd som avses i 5 § 3 mom. i reparationsunderstödslagen anses ett hushåll ha små inkomster, om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet sammanlagt inte överskrider de inkomstgränser som anges i 3 §.

7 b kap (21.12.2010/1255)

Energiunderstöd vid ibruktagande av förnybar energi

23 c § (21.12.2010/1255)

Med understöd som enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i reparationsunderstödslagen är avsedda för åtgärder som stöder ibruktagande av förnybar energi kan understödas ersättande av olje- eller eluppvärmning med ett huvudsakligt uppvärmningssystem som utnyttjar främst förnybar energi:

1) byggande av ett jordvärmepumpsystem; systemet utnyttjar värme från marken, berggrund eller ytvattendrag,

2) byggande av ett luft-vattenvärmepumpsystem,

3) byggande av ett pelletssystem eller annat vedeldningssystem,

4) byggande av förråd för det bränsle som används i det uppvärmningssystem som avses i 3 punkten,

5) byggande av ett hybridvärmesystem, där systemet utnyttjar:

a) ett uppvärmningssätt som avses i 1–3 punkten och ett eller flera sätt för produktion av tilläggsvärme,

b) flera uppvärmningssätt som avses i 1–3 punkten,

c) flera uppvärmningssätt som avses i 1–3 punkten och ett eller flera sätt för produktion av tilläggsvärme.

23 d § (21.12.2010/1255)

Av kostnaderna för de system för produktion av tilläggsvärme som avses i 23 c § 5 punkten underpunkterna a och c understöds de kostnader som hänför sig till ibruktagande av solvärme eller solel.

När ett företag beviljas understöd tillämpas bestämmelserna i 19 § 2 mom. om det totala understödsbeloppet.

23 e § (21.12.2010/1255)

Ersättande av ett uppvärmningssystem stöds inte om uppvärmningssystemet byggs för att ersätta fjärr- eller regionvärme.

8 kap

Övriga bestämmelser

24 §

Vid reparation eller byggande av en bostad kan de godtagbara kostnaderna enligt 7 § i reparationsunderstödslagen omfatta kostnader för anskaffning av byggmaterial som behövs för arbetet och av fasta anordningar som installeras i en byggnad och avgiften för anslutningen till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenätet samt kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, kartläggning, inställning, mätning och rivning samt för övervakning av arbetet, dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete eller kostnader för arbete som har utförts utan ersättning. Vid anskaffning av en bostad kan de godtagbara kostnaderna omfatta bostadens anskaffningspris.

25 §

Understödet betalas av en i 9 § i reparationsunderstödslagen avsedd statsbidragsmyndighet på ansökan i efterskott i den takt som arbetet framskrider och enligt uppkomna kostnader i en eller flera poster i enlighet med understödsbeslutet. Om det med beaktande av understödstagarens betalningsförmåga är nödvändigt, kan en del av statsunderstödet betalas ut i förskott.

Om kommunen är statsbidragsmyndighet, betalar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet in understödsmedlen på kommunens konto för vidarebetalning till understödstagaren. (15.1.2009/11)

26 § (15.1.2009/11)

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet beslutar om ansökningstiderna för understöden och fastställer formulären för ansökningsblanketterna.

27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.3.2006/221:

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2006 och gäller till och med den 31 december 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

21.2.2008/115:

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

15.1.2009/11:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

21.12.2010/1255:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10.1.2013/8:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten Av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

16.1.2014/12:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2014.

29.1.2015/53:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.