Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

23.9.2005/782

Lag om övervakning av villkorlig frihet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 10.4.2015/400, som gäller fr.o.m. 1.5.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syftet med övervakning

Syftet med övervakningen är att öka den allmänna säkerheten genom att den övervakade stöds i syfte att främja hans eller hennes anpassning i samhället och genom att förhindra återfall i brott.

2 § (17.6.2011/738)
Verkställighet av övervakning

Brottspåföljdsmyndigheten sköter verkställigheten av övervakningen.

3 § (17.6.2011/738)
Övervakare och person som bistår denne

Övervakare är en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten (övervakare).

Om en ändamålsenlig verkställighet av övervakningen kräver det kan en person som samtycker till uppdraget förordnas att bistå övervakaren (biträdande övervakare), förutsatt att denna person har en för uppdraget lämplig utbildning inom det sociala området, i ungdomsarbete eller i pedagogik samt erfarenhet av dessa. Av särskilda skäl kan även någon annan lämplig person förordnas att sköta uppdraget.

Brottspåföljdsmyndigheten ingår ett avtal med den biträdande övervakaren om skötseln av uppdraget samt beslutar om arvode och kostnadsersättning som ska betalas till denne av statens medel. Avtalet ger inte upphov till ett tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande mellan Brottspåföljdsmyndigheten och den biträdande övervakaren.

På den biträdande övervakaren tillämpas språklagen (423/2003) och bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

4 §
Ställande under övervakning

En fånge som friges villkorligt ställs under övervakning, om

1) prövotiden är längre än ett år,

2) brottet har begåtts före 21 års ålder,

3) fången själv begär det, eller

4) fången har förbundit sig att iaktta villkoren för sådan läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd som avses i 4 § i lagen om övervakad frihet på prov (629/2013).

(23.8.2013/630)

Utan hinder av det som föreskrivs i 1 mom. behöver fången inte ställas under övervakning, om övervakning med hänsyn till syftet med den är klart obehövlig på grund av att fången förväntas avlägsna sig från landet, lider av en allvarlig sjukdom eller om det finns andra särskilda skäl.

5 § (17.6.2011/738)
Övervakningens innebörd

Övervakning omfattar regelbundna sammanträffanden mellan övervakaren och den övervakade med hjälp av vilka den övervakades förhållanden och förändringarna i dem följs och vilkas syfte är att främja den övervakades förmåga att bära ansvar och att fungera på ett godtagbart sätt i samhället. Övervakningen kan även omfatta uppgifter eller program som främjar den sociala handlingsförmågan. Sammankomsterna samt de uppgifter och program som ingår i övervakningen får uppta högst 12 timmar per månad, för de övervakade som är i behov av särskilt stöd och särskild övervakning dock högst 30 timmar. Antalet timmar per månad kan variera under övervakningen på det sätt som en ändamålsenlig verkställighet förutsätter.

Under den övervakades sammanträffanden med övervakaren behandlas i synnerhet de faktorer som inverkar på brottsligt beteende. Den övervakade ska även biträdas i kontakterna med myndigheter och andra aktörer som är behövliga för att den övervakade ska få kontroll över sin livssituation. Den övervakade ska anvisas behövliga stödåtgärder och tjänster.

Det närmare innehållet i övervakningen framgår av en övervakningsplan som Brottspåföljdsmyndigheten ska utarbeta i enlighet med den övervakades behov innan den som ställts under övervakning friges, så att planen kan tas i bruk när övervakningen inleds. Om en fånge ställs under övervakning med stöd av 4 § 1 mom. 4 punkten, ska det i övervakningsplanen också bestämmas om läkemedelsbehandlingen och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd samt om övervakningen av att dessa iakttas. Övervakningsplanen kan vid behov ändras eller kompletteras. (23.8.2013/630)

Övervakningsplanen ska samordnas med planen för strafftiden. Planen ska i behövlig utsträckning utarbetas i samarbete med bedömningscentrumet, fängelset, fångens hem- eller boningskommun samt med andra myndigheter, privata sammanslutningar och enskilda.

6 §
Den övervakades skyldigheter

Den övervakade är skyldig att delta i utarbetandet av övervakningsplanen och att stå i kontakt med övervakaren på det preciserade sätt som bestäms i övervakningsplanen.

Den övervakade ska under sammanträffandena med övervakaren och även i övrigt på begäran av övervakaren lämna denne behövliga kontaktuppgifter liksom även uppgifter om arbete, boende, utbildning, studier och den ekonomiska situationen samt andra motsvarande, för övervakningen behövliga uppgifter om sina förhållanden. Den övervakade ska på eget initiativ underrätta övervakaren om väsentliga förändringar i sina förhållanden. Om den övervakade förbundit sig till sådan läkemedelsbehandling som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten, ska han eller hon lämna urin- eller blodprov som är nödvändiga för att övervaka att läkemedlen används och säkerställa att behandlingen är säker. Den övervakade är skyldig att infinna sig vid ett universitetssjukhus eller en enhet inom den specialiserade sjukvården som bestämts separat för att lämna proven. (23.8.2013/630)

Den övervakade skall iaktta det som övervakaren bestämmer och som är nödvändigt för genomförandet av övervakningen.

Den övervakade får inte vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel vid sammanträffandena med övervakaren.

När övervakningen inleds skall den övervakade underrättas om vilka påföljderna kan bli av att han eller hon försummar sina skyldigheter enligt denna paragraf.

6 a § (23.8.2013/630)
Läkares informationsskyldighet

En läkare vid ett sjukhus eller en enhet inom den specialiserade sjukvården som avses i 12 c § 1 mom. är trots tystnadsplikten skyldig att till Brottspåföljdsmyndigheten lämna uppgifter för bedömningen av om den övervakade har iakttagit de förordnanden som har samband med den läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten.

7 §
Övervakarens uppgifter

Övervakaren skall göra sig förtrogen med den övervakades förhållanden, även annanstans än av den övervakade skaffa den information som är nödvändig för övervakningen, och även i övrigt förbereda sig för sammanträffandena så att syftet med övervakningen kan uppnås. Övervakaren skall bemöta den övervakade på ett sakligt sätt och försöka skapa en förtroendefull relation till denne.

Övervakaren skall se till att övervakningen kan genomföras så att den övervakade inte på grund av övervakningen blir föremål för uppmärksamhet i sin livsmiljö och så att övervakningen inte heller i övrigt försvårar den övervakades liv i onödan.

Den biträdande övervakaren ska dessutom iaktta de föreskrifter som Brottspåföljdsmyndigheten ger för verkställigheten av övervakningen samt underrätta Brottspåföljdsmyndigheten om överträdelser av sådana skyldigheter som den övervakade har enligt denna lag eller påförs honom eller henne med stöd av denna lag. (17.6.2011/738)

8 § (17.6.2011/738)
Övervakning av användning av berusningsmedel

Om det av yttre kännetecken att döma är sannolikt att den övervakade under ett sammanträffande med övervakaren är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel, ska övervakaren eller någon annan tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten anteckna observationerna om berusningstillståndet. Om det misstänks att berusningen beror på alkohol, kan en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten förplikta den övervakade att lämna utandningsprov.

9 §
Hämtning till ett sammanträffande med övervakaren

Om den övervakade utan någon godtagbar anledning som övervakaren är medveten om uteblir från ett sammanträffande med övervakaren och om det är sannolikt att han eller hon försöker undvika dessa sammanträffanden eller om den övervakade vid ett sammanträffande bryter mot ett förbud enligt 6 § 4 mom., kan den övervakade hämtas till följande sammanträffande som övervakaren särskilt bestämmer. Polisen skall lämna handräckning för hämtningen, om inte hämtning skall anses uppenbart oändamålsenlig.

En anhållningsberättigad polisman beslutar på begäran av Brottspåföljdsmyndigheten om hämtning. Den som förordnats att hämtas får högst sex timmar före det sammanträffande med övervakaren som avses i 1 mom. gripas och tas i förvar. Hämtningen ska om möjligt genomföras så att den övervakade inte på grund av den blir föremål för onödig uppmärksamhet. Den övervakade får inte hållas gripen eller i förvar längre än vad hämtningen till sammanträffandet med övervakaren kräver. (17.6.2011/738)

10 § (17.6.2011/738)
Brott mot skyldigheter som påförts den övervakade

Om den övervakade utan godtagbar orsak försummar att iaktta en skyldighet enligt 6 § eller väsentligt bryter mot en föreskrift som givits honom eller henne med stöd av den paragrafen ska Brottspåföljdsmyndigheten ge den övervakade en skriftlig varning. Innan varningen ges ska den övervakade ges tillfälle att bli hörd. Varning får emellertid inte ges om det beslutas att hämtning enligt 9 § ska ske på grund av försummelsen eller överträdelsen.

Om den övervakade inte heller efter hämtningen iakttar sin skyldighet att stå i kontakt med övervakaren eller om den övervakade på annat sätt grovt bryter mot sina skyldigheter enligt 6 §, ska Brottspåföljdsmyndigheten utan dröjsmål underrätta åklagaren om saken.

Om åklagaren bedömer att en del av reststraffet bör verkställas till följd av den övervakades förfarande enligt 2 mom., ska åklagaren utan dröjsmål framställa ett yrkande om detta till den domstol som i första instans har avgjort det brottmål som resulterat i ovillkorligt fängelse eller inom vars domkrets den övervakade bor eller stadigvarande vistas.

Om domstolen konstaterar att den övervakade har förfarit på ett sådant sätt som avses i 2 mom. och om det med hänsyn till den övervakades person och orsakerna till överträdelsen bedömt som en helhet finns särskilda skäl, kan domstolen bestämma att minst fyra och högst 14 dagar av reststraffet ska verkställas.

10 a § (23.8.2013/630)
Brott mot förordnanden om läkemedelsbehandling eller annan behandling och stöd under villkorlig frihet

Om den som ställts under övervakning med stöd av 4 § 1 mom. 4 punkten underlåter att iaktta sådana förordnanden om läkemedelsbehandling eller annan behandling och stöd som har antecknats i övervakningsplanen, ska Brottspåföljdsmyndigheten skriftligen uppmana den övervakade att iaktta övervakningsplanen.

Om den övervakade trots uppmaning underlåter att iaktta förordnandena om läkemedelsbehandling eller annan behandling och stöd i övervakningsplanen, eller avslutar läkemedelsbehandlingen, ska bestämmelserna i 10 § 2–4 mom. iakttas.

11 § (17.6.2011/738)
Avslutande av övervakning

Om det efter att övervakningen fortgått minst sex månader är uppenbart att fortsatt övervakning inte behövs, kan Brottspåföljdsmyndigheten på framställan av övervakaren avsluta övervakningen.

12 § (17.6.2011/738)
Resekostnader

Brottspåföljdsmyndigheten betalar den övervakades skäliga resekostnader som hänför sig till sammanträffanden med övervakaren.

12 a § (17.6.2011/738)
Beslutanderätt

Direktören för en enhet för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om huruvida åklagaren ska underrättas i enlighet med 10 § 2 mom.

Direktören för en enhet för samhällspåföljder eller i arbetsordningen angiven biträdande direktör eller en brottspåföljdschef beslutar om begäran om hämtning enligt 9 § 2 mom. och givande av en skriftlig varning enligt 10 § 1 mom. samt om avslutande av övervakning enligt 11 §.

En övervakare eller någon annan i arbetsordningen angiven tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om övervakning av användning av berusningsmedel enligt 8 §.

12 b § (23.8.2013/630)
Kostnader

De kostnader som orsakas av den läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten samt av övervakningen av dem betalas av statens medel.

12 c § (23.8.2013/630)
Övervakning av läkemedelsbehandling och omprövning av förordnanden om läkemedelsbehandling, annan behandling och stöd

Brottspåföljdsmyndigheten ska med ett universitetssjukhus eller en enhet inom den specialiserade sjukvården avtala om hur läkemedelsbehandlingen ska ordnas och tillhörande blod- och urinprov tas.

Ett förordnande om läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd ska omprövas med högst tre månaders intervall.

En läkare vid Brottspåföljdsmyndigheten fattar beslut om övervakning och upphörande av läkemedelsbehandling och annan behandling och stöd. I brådskande fall kan också en läkare vid det sjukhus eller den enhet inom den specialiserade sjukvården som avses i 1 mom. avbryta läkemedelsbehandlingen tillfälligt. En läkare vid Brottspåföljdsmyndigheten ska omedelbart informeras om att läkemedelsbehandlingen avbrutits tillfälligt. Denna läkare fattar det slutliga beslutet om läkemedelsbehandlingen.

13 § (23.8.2013/630)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ordnande av övervakning på det sätt som avses i 3 § 2 mom., de handlingar som hänför sig till övervakningen, förfarandet vid bestämmande av de påföljder för den övervakade som avses i 10 §, ersättning för resekostnader och innehållet i övervakningsplanen för den som har ställts under övervakning med stöd av 4 § 1 mom. 4 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 262/2004, LaUB 9/2005, RSv 97/2005

Ikraftträdelsestadganden:

17.6.2011/738:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

Lagens 5 § 1 mom. tillämpas på övervakade i fråga om vilka beslutet om villkorlig frigivning har fattats efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 279/2010, LaUB 35/2010, RSv 312/2010

23.8.2013/630:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 140/2012, LaUB 7/2013, RSv 57/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.