Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

26.2.2004/160

Statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2011. Se L 1062/2010 20 §. Se även L om Forststyrelsen 234/2016 41 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 4 mom. lagen den 20 december 2002 om statliga affärsverk (1185/2002):

1 §

I denna förordning utfärdas sådana närmare bestämmelser som avses i 13 § 4 mom. lagen om statliga affärsverk (1185/2002), nedan affärsverkslagen, och som gäller de statliga affärsverkens och affärsverkskoncernernas bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse, fastställande av bokslut samt lämnande av uppgifter för sammanställande av statens bokslutsberättelse.

L om statens affärsverk 1185/2002 har upphävts. Se L om statliga affärsverk 1062/2010 och om tillämpningen se L 1062/2010 21 §. Se även L om Forststyrelsen 234/2016 41 §.

2 § (30.12.2004/1403)

Affärsverkens resultaträkning skall upprättas enligt schemat i bilaga 1. Affärsverkens balansräkning skall uppgöras enligt schemat i bilaga 2. En koncernresultaträkning och en koncernbalansräkning upprättas i tillämpliga delar enligt ovan nämnda scheman.

3 §

Ett affärsverks verksamhetsberättelse skall, utöver vad som föreskrivs om ett aktiebolags verksamhetsberättelse i bokföringslagen (1336/1997) och i bokföringsförordningen (1339/1997) samt i aktiebolagslagen (734/1978), innehålla

1) uppgifter om iakttagandet av de riksdagsbeslut som avses i 8 § 1 mom. affärsverkslagen,

2) uppgifter om iakttagandet av de ministeriebeslut som avses i 8 § 2 mom. affärsverkslagen,

3) uppgifter om sådan överföring av egendom som avses i 14 § affärsverkslagen,

4) uppgifter om de viktigaste omständigheterna med tanke på affärsverkets verksamhet, ekonomi och resultat samt utvecklingen av dessa,

5) de viktigaste uppgifterna i fråga om riskerna i anslutning till affärsverkets ekonomi och verksamhet samt i anslutning till utvecklingen av dessa och även i fråga om arrangemangen beträffande riskhanteringen,

6) uppgifter om användningen av och ändamålet med finansiering som affärsverket har fått med stöd av statsbudgeten i enlighet med 7 § affärsverkslagen, samt

7) uppgifter om sådana avgifter för ställd borgen som avses i 5 § 3 mom. affärsverkslagen.

8) uppgifter om antalet överlåtelser av fast egendom och om deras sammanlagda överlåtelsepriser samt överlåtelsevinster och överlåtelseförluster, om affärsverket under räkenskapsperioden har överlåtit fast egendom som avses i 4 § 4 mom. i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002). (30.12.2004/1403)

Verksamhetsberättelsen för ett affärsverk som tillhör en affärsverkskoncern skall också innehålla uppgifter om borgen som affärsverket beviljat sitt dotterföretag.

4 §

Resultatutjämningsförfarande får användas endast i den utsträckning detta är möjligt utan att räkenskapsperiodens vinst blir mindre än det intäktsföringsmål som ministeriet uppställt, om inte särskild anledning därtill föreligger.

5 §

Ett affärsverk skall se till att ett dotterföretags räkenskapsperiod är densamma som affärsverkets.

6 §

Affärsverket skall utan dröjsmål efter färdigställandet till ministeriet avge ett undertecknat bokslut och en revisionsberättelse samt ett förslag till åtgärder gällande affärsverkets vinst eller förlust.

Affärsverket skall utan dröjsmål efter att det undertecknade bokslutet och revisionsberättelsen har tillställts ministeriet lämna dessa handlingar även till finansministeriet och statskontoret samt statens revisionsverk.

6 a § (30.12.2004/1403)

Efter att ett sådant särskilt bokslut som avses i 13 § 1 mom. i affärsverkslagen har undertecknats, skall affärsverket lämna in bokslutet till det styrande ministeriet i fråga, som tar ställning till bokslutet.

I sitt ställningstagande skall ministeriet

1) bedöma resultatet och dess utveckling samt uttala sig om uppnåendet av de uppställda resultatmålen,

2) uttala sig om huruvida de grunder som använts för resultatrapporteringen är ändamålsenliga med tanke på ledningen och resultatansvaret samt ge förslag till utvecklingsbehov,

3) uttala sig om vilka åtgärder affärsverket behöver vidta med anledning av bokslutet och för att förbättra resultatet, samt

4) ge förslag till åtgärder som ankommer på statsrådet med anledning av bokslutet och för att resultatet skall förbättras.

Ministeriets ställningstagande skall fogas till föredragningshandlingarna när affärsverkets och affärsverkskoncernens bokslut föredras för fastställande i statsrådet.

7 §

Ministeriet skall föredra affärsverkets och affärsverkskoncernens bokslut för statsrådet för fastställelse så, att statsrådets beslut om fastställande av bokslutet och om andra sådana åtgärder som affärsverkets verksamhet och ekonomi föranleder, beaktas när ministeriet bereder redogörelsen för resultatet av verksamheten inom ministeriets ansvarsområde inför beredningen av statens bokslutsberättelse, om vilken föreskrivs i 17 § lagen om statsbudgeten (423/1988).

Revisionsberättelsen skall fogas till föredragningshandlingarna när affärsverkets och affärsverkskoncernens bokslut föredras för fastställelse.

8 §

Affärsverket skall under räkenskapsperioden och innan bokslutet färdigställs förhandla om grunderna för sitt bokslut med ministeriet, om det bedöms att resultatet före bokslutsdispositioner enligt det prognostiserade bokslutet väsentligt kommer att avvika från resultatmålet.

Om affärsverket gör upp en delårsrapport, skall delårsrapporten tillställas även ministeriet.

9 §

Är resultatet under affärsverkets räkenskapsperiod före bokslutsdispositioner väsentligt mindre än resultatmålet, skall affärsverket lämna en utredning i saken till ministeriet. Ministeriet skall foga affärsverkets utredning och sitt ställningstagande i ärendet till föredragningshandlingarna när bokslutet föredras för fastställelse.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Denna förordning tillämpas första gången på bokföringen, bokslutet, verksamhetsberättelsen, fastställandet av bokslutet och lämnandet av uppgifter för sammanställandet av statens bokslutsberättelse för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 17 december 1998 om grunderna för och revision av statliga affärsverks och affärsverkskoncerners bokföring (1023/1998) jämte ändringar.

11 §

Utan hinder av bestämmelserna i 10 § skall det upphävda statsrådsbeslutet tillämpas på Forststyrelsen till den 31 december 2004 samt på bokföringen och bokslutet för den räkenskapsperiod som slutar den 31 december 2004 och på Luftfartsverket till den 31 december 2005 samt på bokföringen och bokslutet för den räkenskapsperiod som slutar den 31 december 2005, med undantag av fastställande av bokslutet och lämnande av uppgifter för sammanställande av statens bokslutsberättelse. (30.12.2004/1403)

På uppskrivningar som gjorts före denna förordnings ikraftträdande får affärsverket och affärsverkskoncernen tillämpa de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Forsknings- och utvecklingsutgifter som har aktiverats i balansräkningen före ikraftträdandet får avskrivas i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

De tillstånd som Statskontoret gett före ikraftträdandet med stöd av det statsrådsbeslut som upphävts genom denna förordning gäller på de villkor och den tid som nämns i tillstånden, om de inte strider mot bestämmelserna i denna förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2004/1403:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Förordningens 2 § och 3 § 1 mom. 8 punkt samt 6 a § tillämpas första gången på bokföringen, bokslutet och verksamhetsberättelsen samt på fastställandet av bokslutet för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005.

Grundläggnings- och forskningsutgifter som har aktiverats i balansräkningen före ikraftträdandet får avskrivas i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.