Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

13.6.2003/497

Lag om klientsamarbete inom rehabiliteringen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.12.2014/1220, som gäller fr.o.m. 1.1.2015. Lagens 4 kap. förblir dock i kraft till 1.10.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Lagens syfte är att hjälpa rehabiliteringsklienterna att få de rehabiliteringstjänster som de behöver och att i detta syfte främja det klientsamarbete som myndigheterna samt andra sammanslutningar och inrättningar bedriver i situationer som förutsätter åtgärder av flera instanser som ordnar rehabilitering. Lagen har också till syfte att främja rehabiliteringsklienternas ställning och deltagande i behandlingen av det egna rehabiliteringsärendet.

Lagen innehåller bestämmelser om principerna för de olika förvaltningsområdenas samarbete och klienternas ställning samt om de tillvägagångssätt som skall följas vid samarbetet.

2 §
Samarbetsformer

Social- och hälsovårdsmyndigheterna, arbetskraftsmyndigheterna och undervisningsmyndigheterna samt Folkpensionsanstalten skall samarbeta med varandra på det lokala och det regionala planet samt på riksplanet. Dessa myndigheter skall samarbeta också med övriga sammanslutningar som ordnar rehabilitering.

Klientsamarbetet sker i första hand som ett led i de berörda myndigheternas normala verksamhet. Dessutom sker samarbete på det lokala och det regionala planet samt på riksplanet i samarbetsorgan, om vilka bestäms nedan.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) rehabiliteringsklient en person som ansöker om, behöver eller anlitar rehabiliteringstjänster och vars rehabilitering förutsätter i denna lag avsett samarbete mellan de myndigheter, andra sammanslutningar och inrättningar som ordnar rehabilitering för att personens arbets- eller funktionsförmåga skall upprätthållas eller återställas, för att behövlig utbildning skall ordnas, för att sysselsättningen skall stödjas eller för att utkomstskyddet under rehabiliteringstiden skall ordnas, samt med

2) klientsamarbete verksamhet som innefattar avtalande om principerna och tillvägagångssätten för samarbetet mellan myndigheterna och dem som tillhandahåller service samt framtagande av lösningar som motsvarar rehabiliteringsklienternas rehabiliteringsbehov.

4 §
Förhållande till övrig lagstiftning

Denna lag gäller klientsamarbetet inom rehabiliteringen, om inget annat bestäms om detta genom lag.

Bestämmelser om samarbetsförpliktelserna för sammanslutningar som ordnar rehabilitering utfärdas separat.

Beslut om rehabilitering fattas, på det sätt som därom bestäms särskilt, av respektive sammanslutning som svarar för ordnandet av rehabilitering. Varje sammanslutning som deltar i klientsamarbetet svarar själv för kostnaderna för detta.

2 kap

Lokalt samarbete

5 §
Rehabiliteringssamarbetsgrupper

Kommunen skall se till att en rehabiliteringssamarbetsgrupp är verksam på behörigt sätt i kommunen. Kommunen tillsätter samarbetsgruppen för fyra år i sänder och informerar kommuninvånarna, andra myndigheter och sådana sammanslutningar som ordnar rehabilitering om gruppens verksamhet och sammansättning.

Flera kommuner kan avtala om en gemensam samarbetsgrupp.

6 §
Samarbetsgruppens sammansättning

I en rehabiliteringssamarbetsgrupp skall ingå representanter som utses av socialvårds-, hälso- och sjukvårds-, undervisnings- och arbetskraftsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten och andra relevanta sammanslutningar. Dessa har minst en representant var i samarbetsgruppen. Om en representant avgår eller avlider under mandattiden utser den sammanslutning som han eller hon företrätt en ny representant.

För behandlingen av ärenden kan samarbetsgruppen vara indelad i sektioner.

Samarbetsgruppen skall vid behov till sina möten också kalla företrädare för andra myndigheter, olycksfalls-, trafik- och arbetspensionsförsäkringssystemen, arbetsgivarna och arbetstagarna samt andra sammanslutningar och inrättningar. Dessutom kan den också höra andra sakkunniga.

7 §
Samarbetsgruppens uppgifter

Rehabiliteringssamarbetsgruppen skall utveckla i denna lag avsedda myndigheters, andra sammanslutningars och inrättningars samarbetsformer, avtala om principerna och tillvägagångssätten för samarbetet mellan myndigheterna och dem som tillhandahåller tjänster, dra försorg om det informationsutbyte som behövs för samarbetet samt behandla andra gemensamma ärenden som gäller ordnandet av rehabilitering. Samarbetsgruppen planerar, främjar och följer genomförandet av klienternas rehabilitering.

Samarbetsgruppen behandlar också ärenden som gäller klientsamarbetet för enskilda rehabiliteringsklienters vidkommande. För framtagande av lösningar som motsvarar rehabiliteringsbehoven skall gruppen bedöma servicealternativen för rehabiliteringsklienten, planera tjänsterna och utbyta information som hänför sig till detta.

Samarbetsgruppen bistår vid behov vid uppgörandet av rehabiliteringsplaner som avses i andra bestämmelser om rehabilitering.

8 §
Behandling av ärenden

En rehabiliteringsklient har rätt att få ett ärende som gäller samarbetet i fråga om den egna rehabiliteringen behandlat i rehabiliteringssamarbetsgruppen. Också en sådan myndighet, annan sammanslutning eller inrättning som avses i denna lag har rätt att få ett ärende som gäller rehabilitering av en person behandlat i samarbetsgruppen.

Rehabiliteringsklientens skriftliga samtycke krävs för att ett ärende som gäller klientsamarbetet i fråga om hans eller hennes rehabilitering skall kunna behandlas i samarbetsgruppen. Ärendet skall behandlas utan dröjsmål i samarbetsgruppen. Ärendet behöver inte behandlas om begäran om behandling är uppenbart grundlös.

Samarbetsgruppen säkerställer att en kontaktperson förtrogen med rehabilitering har utsetts för rehabiliteringsklienten tillsammans med denne. Vid behov utser samarbetsgruppen kontaktpersonen.

Vid behandlingen av ett ärende som gäller en rehabiliteringsklient och av uppgifter om honom eller henne tillämpas lagstiftningen om förvaltningsförfarande, språklagen (148/1922), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och personuppgiftslagen (523/1999). Samarbetsgruppen skall i egenskap av registeransvarig svara för behandlingen av de personuppgifter som uppkommer i samarbetsgruppens verksamhet.

9 §
Klientens ställning vid behandlingen av det egna ärendet

Samarbetsgruppen får inte utan rehabiliteringsklientens skriftliga samtycke avge ställningstaganden till myndigheter eller andra sammanslutningar eller inrättningar.

Rehabiliteringsklienten har rätt att bli hörd i det egna ärendet och att delta i behandlingen av det i rehabiliteringssamarbetsgruppen. Gruppen kan med rehabiliteringsklientens skriftliga samtycke höra också personer som står denne nära.

Rehabiliteringsklienten skall ges en utredning om rehabiliteringsalternativen och övriga omständigheter som har samband med rehabiliteringen. Angående rehabiliteringsklientens rätt att kontrollera uppgifter om sig själv i personregister gäller vad som bestäms i 26–28 § personuppgiftslagen.

Rehabiliteringsklientens individuella behov skall beaktas när ärendet behandlas.

10 §
Erhållande, utlämnande och förvaring av uppgifter

Den som i samband med ett ärende som avses i 8 eller 9 § får uppgifter om en rehabiliteringsklient är skyldig att hemlighålla dem i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Samarbetsgruppen och en kontaktperson som avses i 8 § 3 mom. har rätt att i enlighet med rehabiliteringsklientens samtycke få sekretessbelagda uppgifter om denne.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får sekretessbelagda uppgifter om en rehabiliteringsklient lämnas till utomstående endast med rehabiliteringsklientens skriftliga samtycke.

Handlingar som gäller en enskild rehabiliteringsklient omhänderhas av hälsovårdscentralen i den berörda kommunen som ett fristående arkiv efter det att behandlingen av ärendet har slutförts. Hälsovårdscentralen svarar i enlighet med denna lag för utlämnande av uppgifter om rehabiliteringsklienten ur de arkiverade handlingarna samt för annan behandling av uppgifterna. Handlingarna förvaras i tio år efter det att behandlingen av ärendet slutförts.

3 kap

Regionalt samarbete

11 § (22.12.2009/1561)
Rehabiliteringssamarbetskommissioner

Regionförvaltningsverket tillsätter för varje sjukvårdsdistrikt en rehabiliteringssamarbetskommission för fyra år i sänder. En kommission kan också vara gemensam för flera sjukvårdsdistrikt.

Regionförvaltningsverket ska samordna kommissionernas arbete inom sitt verksamhetsområde.

12 §
Samarbetskommissionens sammansättning

I en rehabiliteringssamarbetskommission ingår representanter som utses av de centrala social- och hälsovårdsmyndigheterna, rehabiliteringsklienternas intresseorganisationer och övriga sammanslutningar och inrättningar inom rehabiliteringssektorn samt undervisningsförvaltningen, arbetsförvaltningen och Folkpensionsanstalten.

Samarbetskommissionen skall vid behov till sina möten också kalla företrädare för andra myndigheter, olycksfalls-, trafik- och arbetspensionsförsäkringssystemen, andra sammanslutningar och inrättningar samt arbetsgivarna och arbetstagarna. Dessutom kan den också höra andra sakkunniga.

13 §
Samarbetskommissionens uppgifter

Rehabiliteringssamarbetskommissionen skall planera, främja och följa det samarbete enligt denna lag som myndigheter samt andra sammanslutningar och inrättningar bedriver, samt behandla principiellt viktiga frågor som gäller klientsamarbetet.

Kommissionen skall dessutom främja de lokala samarbetsgruppernas verksamhet och ordna behövlig handledning och utbildning.

4 kap

Samarbete på riksplanet

14 §
Delegationen för rehabiliteringsärenden

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en av statsrådet för fyra år i sänder tillsatt delegation för rehabiliteringsärenden, som har till uppgift att styra, utveckla och samordna samarbetet mellan myndigheter, sammanslutningar och inrättningar samt verksamheten i de regionala rehabiliteringssamarbetskommissionerna.

Närmare bestämmelser om delegationen för rehabiliteringsärenden utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap

Särskilda bestämmelser

15 §
Arbetsordning

En samarbetsgrupp som avses i 5 § och en kommission som avses i 11 § skall godkänna en arbetsordning med bestämmelser om sammankallande av möten, arbetssätt och beslutsförfarande samt annat som behövs för att uppgifterna skall kunna skötas på behörigt sätt.

16 §
Brott mot sekretessplikten

Till straff för brott mot sekretessplikten enligt 10 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om gärningen inte utgör brott enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringssamarbete (604/1991), jämte ändringar, och förordningen den 31 maj 1991 om delegationen för rehabiliteringsärenden (878/1991) som givits med stöd av den.

De rehabiliteringssamarbetsgrupper och rehabiliteringssamarbetskommissioner och den delegation för rehabiliteringsärenden som har tillsatts innan denna lag har trätt i kraft fortsätter som organ som avses i denna lag. De förändringar som denna lag förutsätter skall dock för deras vidkommande genomföras inom ett år från ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2002, ShUB 53/2002, RSv 265/2002

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1561:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.