Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

9.5.2003/343

Lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (tidsbunden)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I denna lag bestäms om ett förvaltningsförsök i Kajanaland, med vilket syftet är att inhämta erfarenheter av hur en stärkt självstyrelse för landskapet påverkar landskapets utveckling, ordnandet av kommunal service, medborgarnas inflytande, kommunalförvaltningen, statens regionförvaltnings verksamhet samt förhållandet mellan landskapet och statens centralförvaltning.

2 § (13.5.2011/508)
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas på förvaltningsförsöket i landskapet Kajanaland inom området för städerna Kajana och Kuhmo samt kommunerna Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo och Suomussalmi (försöksområde).

Försöksområdets kommuner ska ingå avtal om införande av det förvaltningsförsök som avses i denna lag inom försöksområdet. Avtalet om införande av detta förfarande ska godkännas av fullmäktige i samtliga kommuner inom försöksområdet och anmälas till statsrådet före utgången av 2011.

3 §
Landskapets ställning

Landskapet Kajanaland fungerar i uppgifter som avses i denna lag som ett offentligrättsligt samfund baserat på invånarnas självstyrelse beträffande vilket gäller vad som i kommunallagen (365/1995) eller någon annan lag bestäms om samkommuner, om inte något annat bestäms i denna lag.

4 §
Landskapets uppgifter

Landskapet sköter landskapets planering, regionutvecklingen, hälso- och sjukvården, socialvården och utbildningen samt finansieringen av dessa uppgifter i den mån de hör till landskapets ansvarsområde enligt denna lag.

Landskapet sköter också landskapets allmänna näringspolitik, främjar samarbete med de för landskapets utveckling viktigaste offentlig- och privaträttsliga sammanslutningarna och stiftelserna och bevakar landskapets intressen. Landskapet kan avge utlåtanden och lägga fram förslag för myndigheterna.

5 §
Landskapets samkommuner

Till landskapet hör för skötseln av dess uppgifter

1) Kainuu förbund,

2) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä benämnda samkommun, samt

3) Kainuun koulutuskuntayhtymä benämnda samkommun.

De kommuner som nämns i 2 § kan komma överens om att en enda samkommun sköter landskapets uppgifter. I det fallet gäller om samkommunen vad som i denna eller någon annan lag bestäms om de samkommuner som nämns i 1 mom. och dessutom tillämpas 44 § i denna lag även på personalen vid Kainuu förbund. (2.4.2004/219)

6 § (9.11.2007/1015)
Nationell utvecklingsfinansiering

I statsbudgeten tas under arbets- och näringsministeriets huvudtitel in ett anslag för försöksområdets utveckling (Kajanalands utvecklingspengar).

7 § (2.4.2004/219)
Strukturfonderna

I statsbudgeten tas under huvudtiteln för de i 7 § i strukturfondslagen (1401/2006) avsedda förvaltningsmyndigheterna in det anslag för Kajanaland som behövs för den statliga motfinansieringen för Europeiska gemenskapernas strukturfondsmedel i statsbudgeten när det gäller de operativa programmen för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning. (29.12.2006/1403)

Statsrådet anvisar inom ramen för statsbudgeten en kvot för landskapet Kajanaland under respektive moment för strukturfondsmedel i statsbudgeten för mål 1-programmet.

7 a § (29.12.2006/1403)
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska fiskerifonden

I statsbudgeten tas under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel in det anslag för Kajanaland som behövs i statsbudgeten för den statliga motfinansieringen för de regionala gemenskapsmedlen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska fiskerifonden.

Statsrådet anvisar inom ramen för statsbudgeten en kvot för landskapet Kajanaland under respektive moment för de regionala gemenskapsmedlen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska fiskerifonden.

2 kap

Landskapsfullmäktige

8 §
Landskapsfullmäktige

Landskapets beslutanderätt utövas på det sätt som bestäms i denna lag av landskapsfullmäktige, som invånarna i landskapet väljer för fyra kalenderår i sänder.

Antalet ledamöter som väljs in i landskapsfullmäktige bestäms i enlighet med 10 § i kommunallagen (365/1995) enligt det sammanräknade antalet invånare inom försöksområdet. Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning. (1.9.2006/764)

Vaala kommun utser dessutom två företrädare till landskapsfullmäktige, som är ledamöter i fullmäktige när fullmäktige behandlar frågor som hör till ansvarsområdet för Kainuu förbund och frågor som gäller strukturfondsmedel och deras motfinansiering. (1.9.2006/764)

9 §
Landskapsfullmäktiges allmänna uppgifter

Landskapsfullmäktige leder och samordnar de i 5 § avsedda samkommunernas verksamhet, beslutar om de centrala målen för deras verksamhet och ekonomi samt är samkommunernas högsta beslutande organ enligt 81 § kommunallagen.

Landskapsfullmäktige beslutar om förvaltningsstadgan och andra instruktioner för landskapet och de samkommuner som hör till landskapet, den årliga budgeten samt fördelningen av finansieringen på landskapets olika verksamheter.

Landskapsfullmäktige skall se till att var och en inom samkommunernas hela verksamhetsområde har tillräcklig tillgång till den service samkommunerna ordnar.

10 §
Landskapsfullmäktiges uppgifter vid förvaltningen av den nationella utvecklingsfinansieringen

Landskapsfullmäktige beslutar om fördelningen av Kajanalands utvecklingspengar på olika myndigheter för följande ändamål:

1) stöd enligt 2 § 4 punkten i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009),

2) statligt stöd enligt 19 § i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996),

3) ersättningar enligt 45 § 1 punkten i kollektivtrafiklagen (869/2009) i enlighet med avtal som ingåtts med trafikidkarna,

4) regionalt transportstöd i enlighet med vad som föreskrivs särskilt,

5) understöd för företag enligt 2 kap. i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006), med undantag av understöd för utvecklande av företag för beredning av forsknings- och utvecklingsåtgärder,

6) anskaffning av utbildning enligt 6 kap. 1 § samt sysselsättningsstöd och tilläggsstöd enligt 7 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

7) understöd, stöd och statliga investeringar som beviljas av sysselsättningsanslagen i enlighet med vad som föreskrivs särskilt,

8) understöd för främjande av miljövården i enlighet med vad som föreskrivs särskilt,

9) understöd och statens arbeten enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004),

10) betalning av utgifter för planering och byggande av miljövårdsarbeten, grundlig renovering och byggnadsskyldigheter, och

11) basväghållning och utvecklande av vägnätet.

(13.5.2011/508)

När landskapsfullmäktige delar ut Kajanalands utvecklingspengar till olika myndigheter för ändamål enligt 1 mom. beslutar fullmäktige om resultatmålen för finansieringen med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms om sättande av resultatmål i lagstiftningen om statsbudgeten. Behöriga myndigheter lägger fram motiverade förslag för fullmäktige om målen och anslagen för deras verksamhet.

För beaktande av de särskilda förhållandena i Kajanaland kan fullmäktige meddela närmare föreskrifter om beviljande av företagsstöd enligt 1 mom. 5 punkten, anskaffning av utbildning enligt 6 punkten och beviljande av understöd och stöd enligt 7 punkten.

11 §
Landskapsfullmäktiges uppgifter vid förvaltningen av strukturfondsmedlen och motsvarande nationella medfinansiering när det gäller det operativa programmet inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning (29.12.2006/1403)

På grundval av landskapsfullmäktiges beslut lösgör det behöriga ministeriet de strukturfondsmedel och motsvarande nationella medfinansiering för det operativa programmet inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning som anvisats landskapet Kajanaland så att de olika myndigheterna inom ministeriets eget förvaltningsområde kan använda dem för de ändamål som anges i det operativa programmet. Landskapsfullmäktiges beslut skall grunda sig på den i 16 § 3 mom. avsedda landskapsstyrelsens framställning. (29.12.2006/1403)

Landskapsfullmäktige kan besluta att förvaltningsmyndigheten skall lämna en del av strukturfondsmedlen och motsvarande statliga medfinansiering i programreserven enligt 10 § i strukturfondslagen. (29.12.2006/1403)

I det fördelningsbeslut som avses i 1 mom. kan landskapsfullmäktige ta in program- och författningsenliga närmare bestämmelser om grunderna för användningen av medlen och vilka ändamål de får användas för samt ställa villkor för användningen av medlen.

Landskapsfullmäktige ger landskapets utlåtande i frågor som ansluter sig till gemenskapsinitiativprogram som delfinansieras ur strukturfonderna.

11 a § (29.12.2006/1403)
Landskapsfullmäktiges uppgifter vid förvaltningen av gemenskapsmedlen och motsvarande nationella medfinansiering när det gäller program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet och program för utveckling av fisket

På grundval av landskapsfullmäktiges beslut lösgör jord- och skogsbruksministeriet de medel och motsvarande statliga medfinansiering för program för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet och program för utveckling av fisket som anvisats landskapet Kajanaland så att de berörda myndigheterna kan använda dem för de ändamål som anges i programmen. Landskapsfullmäktiges beslut skall grunda sig på den i 16 § 3 mom. avsedda landskapsstyrelsens framställning.

I det fördelningsbeslut som avses i 1 mom. kan landskapsfullmäktige ta in program- och författningsenliga närmare bestämmelser om grunderna för användningen av medlen och vilka ändamål de får användas för samt ställa villkor för användningen av medlen.

12 §
Delegering

Landskapsfullmäktige kan i en instruktion delegera beslutanderätt till landskapets övriga organ, förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt ge dem rätt att på det sätt som bestäms i 14 § kommunallagen vidaredelegera beslutanderätt som har delegerats till dem. Beslutanderätt får dock inte delegeras i ärenden som landskapsfullmäktige enligt denna lag eller någon annan lag skall besluta om eller i ärenden där fullmäktiges beslutanderätt enligt kommunallagen inte får delegeras.

3 kap

Landskapets övriga förvaltning

13 §
Landskapets organ

Landskapsfullmäktige väljer en landskapsstyrelse för sin mandattid, om inte fullmäktige har beslutat om en kortare mandattid.

Landskapsfullmäktige utser en i 71 § kommunallagen avsedd revisionsnämnd för organisering av granskningen av landskapets och de därtill hörande samkommunernas förvaltning och ekonomi.

I landskapet och de samkommuner som hör till det kan finnas andra i kommunallagen och annan lagstiftning avsedda organ enligt vad fullmäktige bestämmer i en instruktion.

14 §
Återkallande av förtroendeuppdrag under pågående mandattid

Landskapsfullmäktige kan under pågående mandattid återkalla uppdragen för de förtroendevalda som fullmäktige har valt till landskapets organ, om de eller någon av dem inte åtnjuter fullmäktiges förtroende. Beslutet om återkallande av uppdrag gäller alla förtroendevalda i organet. Fullmäktige kan dock inte återkalla uppdragen för i 16 § 2 och 3 mom. avsedda ledamöter av landskapsstyrelsen.

15 §
Landskapsstyrelsens uppgifter

Landskapsstyrelsen skall

1) bereda fullmäktiges beslut,

2) övervaka lagligheten i fullmäktiges beslut,

3) verkställa fullmäktiges beslut,

4) vara styrelse för de samkommuner som hör till landskapet,

5) vara landskapets samarbetsgrupp enligt 17 § strukturfondslagen och 12 § regionutvecklingslagen, samt

6) bevaka landskapets intressen samt företräda landskapet och föra dess talan.

16 §
Landskapsstyrelsens olika sammansättningar

I sin grundsammansättning har landskapsstyrelsen minst åtta ledamöter och en ordförande. I en instruktion kan det bestämmas att ledamöterna i landskapsstyrelsens grundsammansättning ska vara landskapsfullmäktigeledamöter. När landskapsstyrelsen behandlar ärenden som hör till Kajanalands förbunds ansvarsområde deltar en av Vaala kommun utsedd företrädare i dess verksamhet. (13.5.2011/508)

När landskapsstyrelsen behandlar ärenden som avses i 10 § hör till den utöver grundsammansättningen företrädare för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten samt Kainuu skogscentral. Landskapsfullmäktige väljer företrädarna efter att ha fått myndigheternas förslag till ledamöter. (22.12.2009/1438)

När landskapsstyrelsen är landskapets samarbetsgrupp ingår i dess sammansättning utöver vad som bestäms i 2 mom. områdets arbetsmarknads- och näringsorganisationer och de övriga parter som är centrala med avseende på regionutvecklingen enligt vad som bestäms i 17 § 2 mom. 3 punkten i lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) och en av Vaala kommun utsedd företrädare. Landskapsfullmäktige väljer företrädarna efter att ha fått organisationernas förslag till medlemmar. Landskapsstyrelsen har sektioner och ett sekretariat enligt vad som bestäms i 17 § 5 och 6 mom. och 20 § i lagen om utveckling av regionerna. (13.5.2011/508)

17 §
Landskapsstyrelseledamöternas ställning när landskapsstyrelsen är landskapets samarbetsgrupp

När landskapsstyrelsen är landskapets samarbetsgrupp sköter medlemmarna av styrelsen och av sektioner som styrelsen i detta uppdrag har tillsatt sina uppgifter under tjänsteansvar. För landskapsstyrelsens ledamöter gäller i tillämpliga delar vad som i kommunallagen bestäms om förtroendevalda.

Angående de arvoden och ersättningar för inkomstbortfall samt ersättning för resekostnader och andra kostnader som orsakas av skötseln av uppdraget vilka skall betalas till landskapsstyrelsens ledamöter gäller vad som i kommunallagen bestäms om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. För de arvoden och ersättningar som skall betalas till företrädarna för statliga myndigheter svarar den instans som ledamoten företräder.

18 §
Landskapsstyrelsens beslutförhet

Landskapsstyrelsen är beslutför i sin grundsammansättning då över hälften av ledamöterna är närvarande.

När landskapsstyrelsen arbetar i den sammansättning som avses i 16 § 2 mom. är en förutsättning för att den skall vara beslutför utöver vad som bestäms i 1 mom. att de närvarande ledamöter som ingår i grundsammansättningen tillsammans med ordföranden utgör majoritet.

När landskapsstyrelsen är landskapets samarbetsgrupp gäller angående dess beslutförhet och beslutsfattande vad som i 20 § strukturfondslagen bestäms om landskapets samarbetsgrupps beslutförhet och beslutsfattande.

19 § (13.5.2011/508)
Landskapsdirektör

Landskapet Kajanaland har en landskapsdirektör som landskapsfullmäktige väljer. På valet tillämpas de bestämmelser om val av kommundirektör och borgmästare som finns i 24 § i kommunallagen.

20 § (13.5.2011/508)
Landskapsdirektörens ställning och uppgifter

Landskapsdirektören står i tjänsteförhållande på heltid till Kajanalands förbund och är direktör för Kajanalands förbund.

På landskapsdirektören tillämpas i övrigt vad som i kommunallagen föreskrivs om kommundirektör och borgmästare.

4 kap

Obligatoriska samkommuner

21 § (13.5.2011/508)
Landskapet Kajanaland samkommun för social- och hälsovård

I landskapet Kajanaland finns en samkommun för social- och hälsovården, till vilken de kommuner som nämns i 2 § hör.

I landskapet sköter samkommunen de uppgifter som har ålagts kommunen eller samkommunen i

1) folkhälsolagen (66/1972),

2) lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989),

3) mentalvårdslagen (1116/1990),

4) lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), (21.12.2016/1243)

5) hälsoskyddslagen (763/1994),

6) barnskyddslagen (417/2007),

7) lagen om missbrukarvård (41/1986),

8) tobakslagen (549/2016), (29.6.2016/556)

9) livsmedelslagen (23/2006),

10) kemikalielagen (744/1989),

11) lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004),

12) veterinärvårdslagen (765/2009),

13) djurskyddslagen (247/1996).

Samkommunen sköter också den anstaltsvård för äldre samt rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor som avses i socialvårdslagen (710/1982) samt de uppgifter som ankommer på barnatillsyningsmannen med stöd av lagen om faderskap (700/1975), lagen angående införande av lagen om faderskap (701/1975) och socialvårdslagen. Dessutom sköter samkommunen den rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, skäliga färdtjänst och därtill hörande ledsagarservice för gravt handikappade samt tolktjänst som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987). Samkommunen sköter också de uppgifter som anges i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) med undantag av funktionell träning enligt 2 § 3 punkten i den lagen och ordnande av arbetsterapi och bostäder samt annan motsvarande verksamhet som främjar anpassning inom samhället enligt 2 § 4 punkten i den lagen.

Kommunerna inom försöksområdet kan också ge samkommunen andra uppgifter.

22 §
Kainuun koulutuskuntayhtymä benämnd samkommun

I landskapet Kajanaland finns samkommunen Kainuun koulutuskuntayhtymä, till vilken de kommuner som nämns i 2 § hör.

Samkommunen är i stället för de i 2 § nämnda kommunerna utbildningsanordnare enligt gymnasielagen (629/1998) och lagen om yrkesutbildning (630/1998). Dessutom är samkommunen utbildningsanordnare enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) när en kommun har ordnat såväl yrkesutbildning som yrkesinriktad vuxenutbildning. På Kainuun koulutuskuntayhtmä tillämpas bestämmelserna i de tillstånd att ordna utbildning som beviljats samkommunens kommuner, med undantag av bestämmelserna om de kommuner i vilka utbildningen ordnas. I fråga om ändring av tillstånd att ordna utbildning gäller vad som föreskrivs i nämnda lagar.

Kommunerna inom försöksområdet kan också ge samkommunen andra än i 2 mom. föreskrivna uppgifter som hör till undervisnings- och kulturväsendet.

23 §
Finansiering av basservicen

Den i 21 § 2 och 3 mom. avsedda service som ordnas av samkommunen för social- och hälsovården finansieras av kommunerna i Kajanaland på det sätt som kommunerna kommer överens om i samkommunens grundavtal. Finansieringen av servicen enligt grundavtalet betalas till landskapet. I grundavtalet ska finansieringen anges som en lika stor andel för alla kommuner av kommunens inkomster enligt grundavtalet eller som ett lika stort belopp per invånare. En inkomsthelhet eller en andel av denna som anges i grundavtalet kan dock genom avtal tas med i finansieringen även om den inte är lika stor för alla kommuner. I grundavtalet kan en övergångstid anges för utjämning av förändringarna. (13.5.2011/508)

Den statliga finansieringen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning som ordnas inom landskapet Kajanaland beviljas och betalas till landskapet. Angående den statliga finansieringen gäller vad som bestäms i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Som grund för den statliga finansieringen av gymnasiet används dock priserna per enhet uträknade särskilt för varje kommun som ordnar gymnasieutbildning när denna lag träder i kraft som om de fortfarande skulle anordna gymnasieutbildningen.

Landskapsfullmäktige beslutar om användning av finansieringen till Kainuu förbund samt av den finansiering som avses i 1 och 2 mom. för ändamål som anges i denna lag.

Landskapet Kajanaland och de kommuner som nämns i 2 § kan beviljas statsandel och statsunderstöd för anläggningsprojekt som förutsätts av de social- och hälsovårds- samt utbildningsuppgifter som ankommer på landskapet på det sätt som bestäms i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) samt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 635/1998 har upphävts genom L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009.

5 kap

Landskapsval

24 § (1.9.2006/764)
Landskapsval

Landskapsval i Kajanaland förrättas som direkta, hemliga och proportionella val i samband med kommunalval. Alla röstberättigade har lika rösträtt.

Försöksområdet utgör ett enda valdistrikt vid valet.

Om inte annat föreskrivs i denna lag, tillämpas vid landskapsval vad som i kommunallagen och vallagen (714/1998) föreskrivs om kommunalval. Vid landskapsval tillämpas vad som föreskrivs om kommunalval i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009). (13.5.2011/508)

25 § (1.9.2006/764)
Rösträtt och rösträttsregister

Den som vid kommunalval är röstberättigad i en kommun inom försöksområdet har rösträtt också i landskapsval.

Vid landskapsval används samma rösträttsregister som vid kommunalval.

26 § (1.9.2006/764)

26 § har upphävts genom L 1.9.2006/764.

27 §
Begränsningar i valbarheten

Valbar till Kajanalands landskapsfullmäktige är inte

1) en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör landskapsförvaltningen,

2) en tjänsteman inom statens regionförvaltning som arbetar i en ledande uppgift eller i en därmed jämförbar ansvarsfull uppgift med anknytning till beviljandet av utvecklingspengar som hör till landskapsfullmäktiges behörighet,

3) den som är anställd hos landskapsförbundet i en ledande uppgift eller en därmed jämförbar ansvarsfull uppgift, och inte

4) den som är anställd hos en samkommun under landskapsfullmäktige och som vad ställningen beträffar kan jämföras med en sådan anställd hos landskapsförbundet som avses i 3 punkten. (2.4.2004/219)

Den som är anställd i en uppgift som avses ovan är valbar till fullmäktige, om anställningen upphör innan fullmäktiges mandattid börjar.

28 § (1.9.2006/764)

28 § har upphävts genom L 1.9.2006/764.

29 § (1.9.2006/764)
Rätt att förhandsrösta

Varje röstberättigad får förhandsrösta i landskapsval på förhandsröstningsställena i Finland.

30 § (1.9.2006/764)
Kandidatuppställning

Vid landskapsval skall kandidatansökningarna ges in till centralvalnämnden i Kajana, som behandlar ansökningarna och gör en sammanställning av kandidatlistorna i landskapsvalet.

Ett partis kandidater ställs upp av en förening som företräder partiets personmedlemmar i kommunerna inom försöksområdet och som av partiet anmälts till centralvalnämnden i Kajana.

För att bilda en valmansförening enligt 150 § i vallagen krävs minst 100 personer med rösträtt inom försöksområdet.

Partiernas och valmansföreningarnas valombud vid kommunalval kan också vara valombud vid landskapsval.

31 § (1.9.2006/764)

31 § har upphävts genom L 1.9.2006/764.

32 § (1.9.2006/764)

32 § har upphävts genom L 1.9.2006/764.

33 § (1.9.2006/764)

33 § har upphävts genom L 1.9.2006/764.

34 § (1.9.2006/764)

34 § har upphävts genom L 1.9.2006/764.

35 § (1.9.2006/764)

35 § har upphävts genom L 1.9.2006/764.

36 § (1.9.2006/764)

36 § har upphävts genom L 1.9.2006/764.

37 § (1.9.2006/764)

37 § har upphävts genom L 1.9.2006/764.

38 § (1.9.2006/764)
Uträkning, fastställande och tillkännagivande av valresultatet

Kommunens centralvalnämnd fastställer vid ett sammanträde som hålls den tredje dagen efter valdagen och som börjar klockan 18 de röstetal som varje kandidat, parti, valförbund eller gemensam lista har fått sammanlagt i kommunen, och meddelar utan dröjsmål de sålunda fastställda röstetalen och det totala antalet avgivna röster i kommunen till centralvalnämnden i Kajana på det sätt som denna bestämmer.

Efter att ha mottagit de meddelanden som avses i 1 mom. av samtliga centralvalnämnder skall centralvalnämnden i Kajana utan dröjsmål fastställa resultatet av landskapsvalet.

Centralvalnämnden i Kajana offentliggör och tillkännager resultatet av landskapsval i enlighet med 95 § i vallagen.

39 § (1.9.2006/764)
Sökande av ändring i val

Ändring i ett beslut genom vilket resultatet av landskapsval har fastställts får sökas på det sätt som i 8 kap. i vallagen bestäms om sökande av ändring i kommunalval.

Har ett beslut eller en åtgärd av valmyndigheten varit lagstridig och har lagstridigheten uppenbart kunnat inverka på valresultatet, skall nyval utlysas inom försöksområdet, om valresultatet inte kan rättas.

Om nyval utlyses med anledning av besvär, är valdagen för nyvalet den söndag som centralvalnämnden i Kajana bestämmer.

40 § (1.9.2006/764)

40 § har upphävts genom L 1.9.2006/764.

6 kap

Särskilda bestämmelser

41 § (1.9.2006/764)
Tillämpning av kommunallagen

Angående landskapets förvaltning, landskapets invånares rätt till inflytande, förtroendevalda, anställda, förvaltningsförfarande, ekonomi, granskning av förvaltningen och ekonomin samt kommunernas samarbete gäller, utöver vad som bestäms i denna lag, i tillämpliga delar vad som i kommunallagen bestäms om samkommuner. På landskapsfullmäktige tillämpas då kommunallagens bestämmelser om fullmäktige och på landskapsstyrelsen kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelse. Landskapet omfattas av skyldigheten enligt 65 § i kommunallagen att besluta om åtgärder genom vilka underskott i balansräkningen och underskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp kan täckas. På landskapsfullmäktige tillämpas dock inte 81, 82 och 86 a § i kommunallagen.

42 §
Tillämpning av annan lagstiftning

På landskapets organ tillämpas förutom denna lag och kommunallagen dessutom lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om översändande av handlingar (74/1954) och språklagen (148/1922).

När landskapet och landskapets organ och tjänsteinnehavare sköter uppgifter enligt denna lag tillämpas på dem vad som i övrigt bestäms särskilt om dessa uppgifter.

43 §
Ändringssökande

Angående sökande av ändring i beslut som landskapets organ fattat med stöd av denna lag gäller vad som i 11 kap. kommunallagen bestäms om rättelseyrkande och kommunalbesvär. Rättelseyrkande och kommunalbesvär får även anföras av kommuner och kommunmedlemmar inom försöksområdet.

Angående sökande av ändring i beslut som landskapets organ har fattat med stöd av en lag som nämns i 21 och 22 § gäller vad som i nämnda lagar bestäms om ändringssökande.

44 §
Personalens ställning

När samkommunerna inleder sin verksamhet förflyttas tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter uppgifter som hör till denna lags tillämpningsområde i kommunerna inom landskapet Kajanaland samt i samkommunen Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä till uppgifter som motsvarar de tidigare. De rättigheter och förmåner som ansluter sig till tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet ändras inte i samband med förflyttningen.

För löne- eller andra fordringar på grund av tjänste- och arbetsavtalsförhållanden som förfallit till betalning innan personalen förflyttats ansvarar landskapet Kajanaland och den kommun som varit arbetsgivare gemensamt. Den kommun som varit arbetsgivare är dock ansvarig gentemot landskapet för fordringar som förfallit till betalning innan personalen förflyttas, om inte något annat har överenskommits.

45 §
Uppföljning av försöket

Finansministeriet ska följa och utvärdera hur förvaltningsförsöket framskrider, följa Kajanalands utveckling samt verkningarna av statens åtgärder i Kajanaland. (9.11.2007/1015)

Kommunerna, landskapet och de statliga myndigheterna ska ge finansministeriet de uppgifter som ministeriet behöver för att följa och utvärdera försöket och olika åtgärder. (9.11.2007/1015)

Behöriga ministerier, de kommuner som är med i förvaltningsförsöket och landskapet skall på initiativ av någon part förhandla om frågor som gäller förvaltningsförsöket eller genomförandet av det.

7 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

46 §
Ikraftträdande och inledande av försöket

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2003 och gäller till utgången av 2016. (13.5.2011/508)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Förvaltningsförsöket i Kajanaland inleds den 1 januari 2005.

47 §
Landskapsval

Landskapsval enligt denna lag förrättas första gången i samband med kommunalvalet 2004.

47 a § (2.4.2004/219)
Anordnande av landskapsförvaltningen

När resultatet av det första landskapsvalet har fastställts skall det nya landskapsfullmäktige utan dröjsmål och utan hinder av 13 § 1 mom. välja landskapsstyrelse och vidta andra åtgärder som behövs för anordnande av landskapsförvaltningen.

Den till åldern äldsta fullmäktigeledamoten skall sammankalla landskapsfullmäktigeledamöterna till det första sammanträdet och leda ordet tills ordförande och vice ordförande för fullmäktige har valts.

De som valts till landskapsstyrelsen börjar genast sköta sina uppgifter. Öriga förtroendevalda liksom även tjänsteinnehavarna börjar sköta sina uppgifter först när landskapsförvaltningen inleder sin verksamhet, om det inte fattas beslut om att de skall börja sköta sina uppgifter redan tidigare.

48 §
Bildande av samkommuner

Beslut om bildande av samkommunerna Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä och Kainuun koulutuskuntayhtymä fattas på ett representantmöte för de kommuner som nämns i 2 §. Angående antalet av och röstetalet för kommunernas företrädare vid representantmötet gäller vad som i 16 och 17 § lagen om specialiserad sjukvård bestäms om antalet av och röstetalet för medlemmarna i förbundsfullmäktige. Med avvikelse från begränsningen av röstetalet i 17 § lagen om specialiserad sjukvård minskas kommunens företrädares sammanlagda röstetal med 40 procent av det röstetal som överstiger en tjugondedel av kommunernas sammanlagda obegränsade röstetal.

Representantmötet är beslutfört när minst två tredjedelar av de kommuner som deltar i representantmötet är representerade på mötet och deras invånarantal är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i alla kommuner som deltar i representantmötet. Representantmötet meddelar nödvändiga föreskrifter om beredningen av grundavtalet och övriga ärenden och om verkställigheten av besluten samt beslutar om betalningen av gemensamma kostnader. Angående representantmötets förfarande och sökande av ändring i representantmötets beslut iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som i 7 och 11 kap. kommunallagen bestäms om fullmäktige.

Representantmötet sammankallas första gången av Regionförvaltningsverket i Norra Finland. En av regionförvaltningsverket utsedd person leder mötet tills ordförande och vice ordförande har utsetts för representantmötet. Kommunernas representantmöte ska sammankallas så att det sammanträder första gången senast i juni 2003. (22.12.2009/1438)

Beslut om bildande av de samkommuner som avses i denna paragraf samt om godkännande av deras grundavtal skall fattas före utgången av april 2004.

5 mom. har upphävts genom L 1.9.2006/764. (1.9.2006/764)

49 §
Statsrådets befogenheter när samkommuner bildas

Om beslut om bildande av samkommunen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä eller samkommunen Kainuun koulutuskuntayhtymä inte har fattats före den tidpunkt som anges i 48 § 4 mom. och det är uppenbart att samkommunen inte kan bildas på något annat sätt skall statsrådet efter att ha hört landskapets kommuner besluta om de frågor som enligt 78 § 3 mom. kommunallagen och 50 § i denna lag skall överenskommas i grundavtalet, i den mån kommunerna inte har kommit överens om dem.

Det grundavtal som statsrådet har fattat beslut om gäller tills kommunerna kommer överens om något annat.

50 §
Lokaler och utrustning

I grundavtalen för samkommunerna Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä och Kainuun koulutuskuntayhtymä skall, utöver vad som bestäms i 78 § kommunallagen, överenskommas om de lokaler och den utrustning som överförs i samkommunens besittning samt om grunderna för de ersättningar som skall betalas för dem.

51 § (2.4.2004/219)
Överföring av handlingar

När samkommunerna Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä och Kainuun koulutuskuntayhtymä inleder sin verksamhet skall handlingar som ansluter sig till de uppgifter som anges i 21 och 22 § och som utarbetats och förvarats av de kommunala myndigheterna och samkommunernas myndigheter utan hinder av sekretessbestämmelserna överföras till nämnda samkommuner för att förvaras och användas av dem.

52 §
Specialbestämmelser för Vaala kommun

Vaala kommun kommer tillsammans med Kainuu förbund och samkommunen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä överens om de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet under förvaltningsförsöket. Om Vaala kommuns rätt att delta i landskapsfullmäktiges och landskapsstyrelsens verksamhet bestäms i 8 och 16 § i denna lag.

53 § (2.4.2004/219)
Inledande av försöket och behandlingen av anhängiga ärenden

Ärenden som anhängiggjorts innan förvaltningsförsöket inleds överförs till den myndighet som är behörig då förvaltningsförsöket inleds.

54 §
Statsbudgeten för 2005

De anslag som avses i 6 och 7 § tas in första gången i statsbudgeten för 2005.

RP 198/2002, FvUB 24/2002, RSv 281/2002

Ikraftträdelsestadganden:

2.4.2004/219:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2004.

RP 2/2004, FvUB 1/2004, RSv 17/2004

1.9.2006/764:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 215/2005, FvUB 12/2006, RSv 90/2006

29.12.2006/1403:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På strukturfondsprogram vars genomförande har börjats innan denna lag har trätt i kraft tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2006, FvUB 30/2006, RSv 253/2006

9.11.2007/1015:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007, FvUB 5/2007, RSv 51/2007

13.11.2009/871:

Denna lag träder i kraft den 3 december 2009.

RP 110/2009, KoUB 18/2009, RSv 146/2009

22.12.2009/1438:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

13.5.2011/508:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2012. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 269/2010, FvUB 31/2010, RSv 320/2010

29.6.2016/556:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

RP 15/2016, ShUB 7/2016, RSv 83/2016

21.12.2016/1243:

Denna lag träder i kraft den 27 december 2016.

RP 13/2016, ShUB 24/2016, RSv 168/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.