Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

30.12.2002/1347

Statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2013. Se L om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012 15 kap. 2 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002):

1 kap

Myndighetssamarbete och annat samarbete (30.12.2008/1112)

1 §
Samarbete mellan myndigheterna när det gäller yrkesval och arbetsförmedling

Undervisningsmyndigheterna svarar i första hand för tillhandahållande av service som riktar sig till studerande som gör sitt yrkesval eller söker arbete. Arbetskraftsbyråns yrkesvals- och karriärplaneringsservice samt arbetsförmedlingsservice kompletterar läroanstalternas handledningsservice. Undervisnings- och arbetskraftsmyndigheterna kommer tillsammans överens om hur arbetskraftsservice skall ordnas särskilt för studerande som befinner sig i slutskedet av sina studier.

Den information och rådgivning samt det informationsmaterial och de dataregister som gäller utbildning utvecklas genom samarbete mellan arbets- och undervisningsmyndigheterna.

Arbetskraftsmyndigheterna skall samarbeta med respektive myndighet när arbetsförmedlingsservice ordnas för personer som hemförlovas från militärtjänstgöring eller lämnar statens egna inrättningar och inrättningar som står under dess tillsyn och när sådana åtgärder planeras som anknyter till detta.

2 §
Samarbete mellan myndigheterna när det gäller invandring och internationell praktik

Arbetskraftsmyndigheterna skall följa hur invandrare placerar sig på arbetsmarknaden och vid behov föreslå för andra myndigheter att dessa vidtar sådana åtgärder som främjar invandrarnas anpassning till de nya arbets- och levnadsförhållandena.

Arbetskraftsmyndigheterna skall i samarbete med centret för internationellt personutbyte sköta de uppgifter som anknyter till främjandet av praktikanters internationella rörlighet.

2 a § (30.12.2008/1112)
Samarbete som anknyter till förutseende och hantering av förändringar på arbetsmarknaden

Den sysselsättningskommission om vilken föreskrivs i 11 kap 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) har till uppgift att komma överens om åtgärdsmodeller med hjälp av vilka förändringar på arbetsmarknaden kan hanteras. Dessutom behandlar kommissionen frågor som hänför sig till sysselsättningsanslagen, följer hur de mål som uppställts för arbets- och näringsbyrån nås och bedömer verksamhetens effekt och kvalitet.

Till sysselsättningskommissionens ordförande och övriga medlemmar samt till vice ordföranden, suppleanterna, de sakkunniga och sekreteraren betalas det ersättning för resekostnader i enlighet med tjänstekollektivavtalet om ersättande av statstjänstemäns resekostnader och arvode för arbetet i kommissionen.

2 kap

Ersättande av kostnader som föranleds av stödåtgärderna samt beviljande och utbetalning av ersättning för kostnader för uppehälle

3 § (29.12.2009/1637)
Beviljande av ersättningar

Rörlighetsunderstöd beviljas på ansökan av den arbets- och näringsbyrå där den som ansöker om understöd har anmält sig som arbetssökande.

Stöden i anslutning till de i 6 kap. 11 och 13 § samt 10 kap. 2 § och 6 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) avsedda åtgärderna beviljas av den arbets- och näringsbyrå där den som ansöker om en förmån är enskild kund.

4 §
Utbetalning av ersättningar

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar de i 3 § nämnda understöden och förmånerna på grundval av en betalningsanvisning eller redovisning som arbetskraftsbyrån godkänt. Understöden och förmånerna kan betalas i förskott.

5 § (29.12.2009/1637)
Beviljande av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen beviljas av den arbets- och näringsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatserna är belägna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

3 kap

Beviljande och utbetalning av sysselsättningsstöd

6 § (29.12.2005/1223)
Ansökan om sysselsättningsstöd

Ansökan om sysselsättningsstöd görs hos arbetskraftsbyrån. Arbetsgivaren ansöker om lönesubvention. Till ansökan skall fogas ett utlåtande av behörig utbildningsinspektör, om lönesubvention söks på basis av läroavtal.

7 § (29.12.2009/1637)
Beviljande av sysselsättningsstöd

Lönesubvention beviljas av den arbets- och näringsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatserna är belägna eller den arbets- och näringsbyrå där de som ska anställas med subventionen är registrerade som arbetslösa arbetssökande.

Startpeng beviljas av den arbets- och näringsbyrå där den som ansöker om stöd är enskild kund. Deltidstillägg beviljas av den arbets- och näringsbyrå inom vars verksamhetsområde den till deltidsarbete övergående personens arbetsplats är belägen eller där den som ska sysselsättas med hjälp av deltidstillägget är anmäld som arbetslös arbetssökande.

8 § (20.12.2007/1287)
Beslut som gäller flera arbetsgivare

Lönesubvention kan för sysselsättande av en och samma arbetstagare beviljas och betalas till flera arbetsgivare samtidigt, förutsatt att den sammanlagda arbetstiden är minst 85 procent av den regelbundna arbetstiden i branschen. Den högsta förhöjda lönesubventionen kan dock beviljas och betalas även om arbetstiden under en tidsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden är kortare än 85 procent av den regelbundna arbetstiden i branschen.

9 §
Utbetalning av sysselsättningsstöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar månatligen ut sysselsättningsstöden i efterskott på en utbetalningsansökan som arbets- och näringsbyrån har godkänt. (29.12.2009/1637)

Stödet kan betalas ut för en längre period än den som nämns i 1 mom., om mottagaren av stödet ger sitt samtycke till det.

10 § (29.12.2009/1637)
Tilläggsstöd till kommunerna

Kommunen ska kvartalsvis tillställa arbets- och näringsbyrån en utredning för utbetalning av tilläggsstöd enligt 7 kap. 12 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar ut tilläggsstödet till kommunen på grundval av en utredning som arbets- och näringsbyrån har godkänt.

11 § (29.12.2009/1637)
Beviljande av anslag för bedömning och utvecklande av förutsättningarna för företagsverksamhet

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av anslag för utgifter för bedömning och utvecklande av förutsättningarna för företagsverksamhet som avses i lagen om sociala företag (1351/2003) och i 13 § i statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002).

4 kap

Ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning och arbete

12 §
Information om möjligheten till rehabilitering, utbildning och arbete

Arbetskraftsbyrån skall informera personer som avses i 7 kap. 7 § 1 och 2 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice om deras rätt till sysselsättningsfrämjande rehabilitering eller utbildning. Dessutom skall arbetskraftsbyrån informera en ovan avsedd person om att kommunen i det fall att lämplig utbildning eller rehabilitering inte kan ordnas är skyldig att ordna möjlighet för honom eller henne att arbeta i åtta månaders tid.

13 §
Sysselsättningsförfarandet

Arbetskraftsbyrån skall informera den sysselsättningsskyldiga kommunen om kommunens sysselsättningsskyldighet (sysselsättningsanmälan).

Kommunen skall ordna arbetsplats och underrätta arbetskraftsbyrån om detta så att arbetet kan anvisas före utgången av maximitiden för dagpenningsperioden enligt 6 kap. 7 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Beträffande arbete som ordnas på grundval av sysselsättningsskyldigheten ingås ett arbetsavtal för viss tid, i vilket arbetstagaren förbehålls rätt att övergå till ett nytt anställningsförhållande under avtalsperioden.

14 §
Innehållet i och uppgörande av sysselsättningsanmälan

Av sysselsättningsanmälan skall framgå grunden för sysselsättningsskyldigheten, den utbildning och arbetserfarenhet som den person som skall sysselsättas har samt övriga uppgifter som behövs med tanke på sysselsättandet.

Sysselsättningsanmälan skall göras så att möjligheten att arbeta kan ordnas utan dröjsmål efter det att maximitiden för arbetslöshetsdagpenningsperioden löpt ut. Sysselsättningsanmälan skall dock göras senast två veckor före utgången av maximitiden för arbetslöshetsdagpenning.

5 kap

Beviljande och utbetalning av sysselsättningspolitiskt understöd (28.12.2006/1421)

15 § (28.12.2006/1421)
Ansökan om och beviljande av sysselsättningspolitiskt understöd

Sysselsättningspolitiskt understöd (understöd) beviljas av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten bedrivs. Om verksamheten bedrivs inom flera centralers verksamhetsområden, beviljas understödet av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde det är meningen att verksamheten i huvudsak ska bedrivas. Understöd för inrättande och stabilisering av social företagsverksamhet samt bildande av nyandelslag beviljas av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område den som ansöker om understöd har sin hemort. Understödet beviljas av arbets- och näringsministeriet, om det är fråga om riksomfattande verksamhet. (29.12.2009/1637)

Av understödsansökan skall framgå verksamhetens innehåll och mål, kostnadsförslag, finansieringsplan och sådana redan fattade beslut som hänför sig till genomförandet av finansieringsplanen samt andra uppgifter som är nödvändiga för beviljandet av understöd och behandlingen av ansökan.

16 § (29.12.2009/1637)
Utbetalning av understöd

Understödet eller, om understöd har betalats i förskott, den del av understödet som överskrider förskottet, betalas i efterskott för varje betalningsperiod på en ansökan om utbetalning som lämnats in till närings-, trafik- och miljöcentralen. Utbetalningsansökan ska grunda sig på faktiska kostnader eller motsvarande kostnader som hänför sig till social företagsverksamhet. För föreningar som har grundats av andra än arbetslösa är betalningsperioden tre kalendermånader, om inte något annat bestäms i beslutet om beviljande av understöd. För föreningar som har grundats av arbetslösa är betalningsperioden en kalendermånad.

Utbetalningsansökan ska lämnas in inom en månad från det att den betalningsperiod som ansökan gäller har gått ut. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan dock av särskilda skäl besluta att understöd betalas trots att utbetalningsansökan blivit försenad.

Ansökan om utbetalning av förskott ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen i god tid före ingången av den betalningsperiod som förskottet hänför sig. I utbetalningsansökan ska mottagaren av understödet redogöra för de kostnader som mottagaren uppskattar att förfaller till betalning under följande betalningsperiod.

17 § (28.12.2006/1421)

17 § har upphävts genom F 28.12.2006/1421.

18 § (28.12.2006/1421)

18 § har upphävts genom F 28.12.2006/1421.

6 kap

Särskilda bestämmelser

19 § (29.12.2009/1637)
Anmälningar och uppgifter i anslutning till studiesociala förmåner

Arbets- och näringsbyrån ska lämna arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten uppgifter om sådana ferier under arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och med arbetslöshetsförmån understödda frivilliga studier för arbetssökande som avses i 10 kap. 5 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt uppgift om huruvida utbildningsplatsen är belägen utanför studerandens hemort eller pendlingsregion.

Arbets- och näringsbyrån ska lämna arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten uppgifter om antalet dagar då arbetssökanden deltagit i sådana arbetsmarknadsåtgärder som avses i 8 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt i jobbsökarträning i form av grupptjänst som pågår i minst fem och högst 20 dagar och som arbetskraftsmyndigheten anordnat eller anskaffat samt uppgift om huruvida arbetsmarknadsåtgärden eller jobbsökarträningen ordnas utanför arbetssökandens hemort eller pendlingsregion.

Arbets- och näringsbyrån får med hjälp av elektronisk linjeöverföring lämna den anmälan som avses i 12 kap. 3 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt de uppgifter som avses ovan i 1 och 2 mom. direkt till arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten.

20 §
Kontroll av anslag som beviljats statliga ämbetsverk eller inrättningar

Statliga ämbetsverk eller inrättningar skall för varje kalendermånad göra en anmälan till arbetskraftsbyrån om användningen av sysselsättningsanslagen och om de personer som har sysselsatts med dem.

20 a § (20.12.2007/1287)
Beslut som gäller flera år

Beslut som gäller flera kalenderår och avser stöd, bidrag och förmåner som finansieras av sysselsättningsanslagen ska i fråga om kommande år fattas på villkor att de anslag som behövs står till förfogande, utom om

1) det är fråga om en regional garanti enligt 7 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice,

2) det är fråga om sysselsättningsskyldigheten enligt 7 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice,

3) det har anvisats en bevillningsfullmakt för dem i statsbudgeten.

21 §
Undertecknande av beslut

Beslut som avses i denna förordning skall undertecknas. Beslut i form av ADB-utskrifter eller åtminstone delvis färdigtryckta handlingar kan dock ges maskinellt undertecknade.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2003/1356:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

30.12.2004/1405:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till den 31 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2005/1223:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

28.12.2006/1421:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

20.12.2007/1287:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

30.12.2008/1112:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2009/1637:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På sysselsättningsstöd och ersättning för uppehälle enligt prövning för tid i arbetslivsträning som inte avslutats när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På anmälningar och uppgifter som anknyter till studiesociala förmåner för tid i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som inte avslutats när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.