Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

30.12.2002/1306

Lag om Utbildningsfonden (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 27.6.2018/520, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Utbildningsfonden

Utbildningsfonden är en fond som förvaltas av arbetsmarknadsparterna. Fondens syfte är att främja de färdigheter som krävs i arbete genom att bevilja stöd för yrkesinriktad utbildning och utveckling.

2 §
Förmåner

Fonden beviljar yrkesexamensstipendier och vuxenutbildningsstöd som förmåner. Om vuxenutbildningsstöd bestäms i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

3 §
Organ och fastställande av stadgar

Fondens organ är förvaltningsrådet och styrelsen. Social- och hälsovårdsministeriet utnämner medlemmarna av förvaltningsrådet, som representerar fondens högsta beslutanderätt, för tre kalenderår i sänder på förslag av arbetsgivarnas och löntagarnas mest representativa centralorganisationer.

Närmare bestämmelser om fondens förvaltning och uppgifter ges i fondens stadgar, som utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

2 kap

Yrkesexamensstipendium

4 §
Yrkesexamensstipendium

Fonden stöder utvecklingen av examenssystemet i arbetslivet genom att bevilja yrkesexamensstipendier.

Den som ansöker om yrkesexamensstipendium ska ges ett skriftligt beslut när stipendium beviljas, förvägras eller återkrävs. Beslutet delges genom att det sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för Utbildningsfonden. Vid delgivning av beslut på elektronisk väg iakttas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). (9.12.2016/1105)

5 §
Förutsättningar för beviljande av yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendium kan beviljas en i Finland bosatt person som avlagt en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017). (1.12.2017/798)

En förutsättning för yrkesexamensstipendium är att stipendietagaren inte har fyllt 68 år och att han eller hon före examen har varit anställd i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i minst fem år. (1.12.2017/798)

Tiden i arbete beräknas på grundval av de inkomster som ligger till grund för pensionen enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) med undantag för lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Antalet arbetade månader fås genom att inkomsten under respektive kalenderår divideras med talet 423. Kvoten för ett kalenderår avrundas nedåt till närmaste hela tal, som kan vara högst 12. Den totala tiden i arbete fås genom att räkna samman kvoterna för de olika åren. (29.5.2009/368)

Den divisor som nämns i 3 mom. justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Den divisor som nämns i 3 mom. har angetts enligt 2007 års nivå. (29.5.2009/368)

5 a § (9.12.2016/1105)
Beaktande av arbete utomlands

Till tiden i arbete enligt 5 § 3 mom. räknas också sådan tid i arbete under vilken personen i fråga har varit försäkrad i någon av Europeiska unionens medlemsstater, i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, om personen lägger fram tillräcklig och tillförlitlig utredning om sitt arbete.

6 § (1.12.2017/798)
Yrkesexamensstipendiets storlek

Yrkesexamensstipendiet är 400 euro.

Det belopp som anges i 1 mom. justeras genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet minst vart tredje år så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån.

7 §
Ansökan om och utbetalning av yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendium ska sökas inom ett år efter det att examen avlagts. (28.6.2013/502)

Ansökan om yrkesexamensstipendium ska behandlas och ett beviljat stipendium betalas in på ett av sökanden angivet konto inom Europeiska unionen utan obefogat dröjsmål. Om det inte är möjligt att betala in stipendiet på ett konto, kan stödet utbetalas på annat sätt. (25.10.2013/738)

Närmare bestämmelser om ansökan om och utbetalning av yrkesexamensstipendium kan ges i fondens stadgar, som utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

8 §
Tillämpning av lagen om vuxenutbildningsstöd

I ärenden som gäller yrkesexamensstipendier tillämpas det som i 21–26 § lagen om vuxenutbildningsstöd bestäms om återkrav, ändringssökande, självrättelse, besvär som inkommit för sent, undanröjande av beslut och rättelse av fel, om inte annat följer av denna lag.

9 §
Den sökandes skyldighet att lämna uppgifter

Den sökande är skyldig att lämna fonden behövliga uppgifter om ålder, arbetshistoria och avlagd examen för att förmånen skall kunna beviljas.

10 §
Upplysningsplikt

Fonden skall på förhand på lämpligt sätt informera den som ansöker om förmån varifrån uppgifter om honom eller henne kan skaffas och vart de i regel kan utlämnas.

11 §
Rätt att få och lämna ut uppgifter

Fonden samt besvärsinstansen enligt denna lag har, trots sekretessbestämmelser och övriga begränsningar i rätten att få uppgifter, rätt att avgiftsfritt få följande uppgifter, om de är nödvändiga för avgörande av ett ärende som hänför sig till yrkesexamensstipendium eller i övrigt för verkställigheten av denna lag:

1) uppgifter om anställning från Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalter,

2) uppgifter om utbildning från läroanstalten,

3) uppgifter om examen från examenskommissionen och undervisningsmyndigheterna, samt

4) uppgifter om boende i Finland från Folkpensionsanstalten.

(9.12.2016/1105)

Fonden har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till Finansinspektionen lämna för tillsynen över fonden nödvändiga uppgifter om dem som beviljas yrkesexamensstipendium. (19.12.2008/906)

12 §
Teknisk anslutning

De uppgifter som avses i 11 § kan erhållas och utlämnas med hjälp av teknisk anslutning. Den som ber om uppgifter skall på förhand underrätta den som ansöker om förmån om denna möjlighet. Innan en teknisk anslutning öppnas skall den som ber om uppgifter lämna en redogörelse för att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

I fråga om hemlighållande av uppgifter tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

13 §
Finansiering

Den arbetslöshetsförsäkringsfond som nämns i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) svarar för finansieringen av yrkesexamensstipendiet och fondens förvaltningskostnader. I fråga om personer i statens tjänst svarar staten för finansieringen av yrkesexamensstipendiet.

3 kap

Särskilda bestämmelser

14 § (30.12.2003/1368)
Förvaltningsförfarandet

Vid behandlingen av ett förmånsärende iakttas språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). Beträffande offentlighet i fråga om fondens handlingar och verksamhet gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

En tjänsteman vid fonden kan utan hinder av 28 § 1 mom. 4 och 5 punkten förvaltningslagen (434/2003) behandla ett ärende som gäller fonden som arbetsgivare.

15 § (19.12.2008/906)
Tillsyn

Finansinspektionen svarar för tillsynen över Utbildningsfonden.

16 §
Upplösning av fonden

Om fonden upplöses eller upphör med sin verksamhet används dess medel till finansiering av arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet. Om detta inte är möjligt, anvisas medlen till något annat motsvarande allmännyttigt ändamål på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer på förslag av förvaltningsrådet.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 15 juni 1990 om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

18 §
Övergångsbestämmelser

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den hänvisas till lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden, till yrkesutbildningsbidrag som betalas på basis av fristående examen eller till yrkesexamenspenning, anses hänvisningen avse motsvarande bestämmelser och motsvarande yrkesexamensstipendium i denna lag, om inte annat följer av denna lag.

Avgångsbidrag på basis av anställnings- eller tjänsteförhållande som upphört innan denna lag trädde i kraft beviljas med iakttagande av bestämmelserna om avgångsbidrag och villkoren för beviljande av det i lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden och stadgarna för utbildnings- och avgångsbidragsfonden, som gällde innan lagen trädde i kraft.

Vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget på basis av utbildning som inletts innan denna lag trädde i kraft beviljas och betalas med iakttagande av bestämmelserna om förutsättningarna för vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget i lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden och stadgarna för utbildnings- och avgångsbidragsfonden, som gällde innan lagen trädde i kraft.

Yrkesexamensstipendium betalas på basis av examen som avlagts efter lagens ikraftträdande. Yrkesexamensstipendium betalas på basis av examen som avlagts innan lagen trädde i kraft, förutsatt att stipendietagaren på basis av samma examen inte har beviljats yrkesutbildningsbidrag eller yrkesexamenspenning med stöd av föreskrifter och bestämmelser som gällde innan lagen trädde i kraft.

Ansökningar om i förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän (999/1994) avsedd yrkesexamenspenning som är anhängiga vid statskontoret när denna lag träder i kraft överförs för avgörande till Utbildningsfonden. Om en ansökan om yrkesexamenspenning har inkommit till statskontoret inom den tidsfrist på sex månader som anges i 7 § 1 mom., anses den ha anlänt inom utsatt tid.

Rättigheterna och skyldigheterna för den utbildnings- och avgångsbidragsfond som avses i den upphävda lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden övergår till Utbildningsfonden enligt i denna lag, om inte annat bestäms i någon annan lag.

RP 219/2002, ApUB 8/2002, RSv 210/2002

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2003/1368:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 141/2003, AjUB 8/2003, RSv 122/2003

23.6.2005/510:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

Lagens 5 § 2 mom. tillämpas om examen har avlagts efter det att lagen har trätt i kraft.

Yrkesexamensstipendium enligt 6 § 1 mom. beviljas på basis av examina som avlagts efter ikraftträdandet.

Lagens 7 § 1 mom. tillämpas på yrkesexamensstipendier som har sökts på basis av examina som avlagts den 1 februari 2005 eller därefter.

Genom denna lag upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 22 december 2004 om justering av yrkesexamensstipendiets belopp enligt 6 § i lagen om Utbildningsfonden (1272/2004).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 46/2005, AjUB 5/2005, RSv 68/2005

19.12.2008/906:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

29.5.2009/368:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

Lagen tillämpas på examina som har avlagts efter ikraftträdandet av denna lag.

Tiden i arbete ska beräknas enligt 5 § 3 och 4 mom. från ingången av 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 42/2009, AjUB 3/2009, RSv 47/2009

28.6.2013/502:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

Om den examen som yrkesexamensstipendium kan beviljas för har avlagts före ikraftträdandet av denna lag, bestäms yrkesstipendiets belopp enligt 6 § i dess lydelse vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 44/2013, AjUB 5/2013, RSv 70/2013

25.10.2013/738:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013, ShUB 9/2013, RSv 103/2013

9.12.2016/1105:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På dem som söker yrkesexamensstipendium och som före lagens ikraftträdande har avlagt en examen som berättigar till stipendium tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 153/2016, AjUB 6/2016, RSv 139/2016

1.12.2017/798:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På en examen som avlagts före ikraftträdandet av denna lag och för vilken examensbetyg utfärdats efter ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På ett yrkesexamensstipendium som beviljas på basis av en examen som avlagts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för avläggande av examen.

RP 78/2017, AjUB 7/2017, RSv 92/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.