Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

19.12.2002/1258

Kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 12.12.2014/1042, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) och 3 § 1 mom. bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994):

1 § (16.11.2006/1087)
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller iståndsättning, ändring och hopmontering av delar av fordon i kategori M1, N1 samt L3e, L4e och L5e samt i tillämpliga delar av övriga fordon i kategori M och N samt besiktning och anteckning i registret av sådana fordon. Bestämmelser om skyldigheten att föra ett fordon till registreringsbesiktning finns i 60 § i fordonslagen (1090/2002) och i 19 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002). Bestämmelser om skyldigheten att föra ett fordon till ändringsbesiktning finns i nämnda lags 61 § och i nämnda förordnings 25 §.

2 § (17.2.2005/104)
Definitioner

I denna förordning avses med

a) stamfordon, ett fordonsexemplar, från vilket mer än 50 procent av delarna i ett iståndsatt eller hopmonterat fordon härstammar,

b) reparerat fordon, ett fordon som skadats på grund av trafikolycka, korrosion eller någon annan orsak och som därefter iståndsatts, och som har ett stamfordon; med reparerat fordon avses också ett hopmonterat fordon som har ett stamfordon,

c) hopbyggt fordon, ett iståndsatt eller av komponenter hopmonterat fordon som saknar stamfordon, samt

d) reservdel, en del som använts vid iståndsättning eller hopmontering av ett fordon och som inte tidigare använts i detta fordon,

e) förbrukningsdel, en likadan del som original som ingår i fordonstillverkarens serviceprogram och som är avsedd att bytas ut med vissa förutbestämda körkilometer- eller tidsintervaller eller någon annan omständighet som direkt inverkar på trafiksäkerheten; till förbrukningsdelarna räknas också enskilda vindrutor, lyktor, reflektorer och packningar eller andra motsvarande enskilda delar som gått sönder vid vanlig körning, och

f) enskild kritisk del, fordonsdel som hör till en större helhet utan vilken helheten inte fungerar, såsom en axel till växellådan, kugghjul till drivväxeln eller startmotorn, eller en del av ett ventilsystem.

3 § (16.11.2006/1087)
Fordonsdelarnas andel

1. Fordonsdelarnas och komponentenheternas andelar av fordonet överensstämmer med det som anges i bilagan till denna förordning. Byte av delar som inte anges i bilagan anses inte minska stamfordonets andel eller inverka på andelen delar som härstammar från stamfordonet.

2. Om bara en del som inte är specificerad i tabellen används av en komponentenhet som nämns i bilagan, bestämmer besiktningsstället andelen genom värdering. Stamfordonets andel minskar dock inte vid ombyggnad av karossramen eller karosseriutrustningen i en bil eller fyrhjuling i original eller av ramen på en motorcykel eller trehjuling i original, om material som åtminstone delvis härstammar från en originaldel används, under förutsättning att det efter ändringen går att känna igen delens ursprungliga modell och konstruktion. Vid behov skall tillförlitlig utredning lämnas om originaldelens konstruktion och modell.

3. Byte av förbrukningsdelar och enskilda kritiska delar i fordonet minskar inte stamfordonets andel och inverkar inte på andelen delar som härstammar från stamfordonet.

4 §
Iståndsättning och hopmontering av fordon

Iståndsättningen av ett skadat fordon eller dess hopmontering av delar skall utföras med omsorg och med användning av reservdelar som minst motsvarar åldern och konditionen hos det fordon som skall iståndsättas eller hopmonteras. Det iståndsatta eller hopmonterade fordonets hållfasthet skall motsvara hållfastheten hos ett lika gammalt men oskadat fordon.

5 § (16.11.2006/1087)

5 § har upphävts genom F 16.11.2006/1087.

6 § (16.11.2006/1087)
Utredning om delarnas ursprung

1. Vid registrerings- eller ändringsbesiktningen av ett reparerat fordon skall det läggas fram tillförlitlig utredning om vilka delar som härstammar från stamfordonet. Ursprunget av andra delar än sådana som härstammar från stamfordonet skall även utredas tillförlitligt, med exempelvis faktura, tullintyg eller motsvarande, om besiktningsstället anser det nödvändigt.

2. En tillförlitlig utredning skall likaså läggas fram om ursprunget av de delar som använts vid montering av ett hopbyggt fordon. Utredningen skall ges med minst samma noggrannhet som indelningen i bilagan till denna förordning.

3. Uppgifterna om delarnas ursprung lämnas på en blankett enligt formulär som fastställts av Fordonsförvaltningscentralen. Den som ansöker om registrerings- eller ändringsbesiktning samt, om sökanden är någon annan än fordonets ägare eller innehavare, även ägaren eller innehavaren skall bekräfta förteckningen över delarna med sin underskrift. Fordonets ägare eller innehavare skaffar de uppgifter som behövs för att göra upp förteckningen över delarna.

7 §
Det iståndsatta eller hopmonterade fordonets tillverkningsnummer

1. Ett reparerat fordon antecknas i registret med stamfordonets tillverkningsnummer. Om tillverkningsnumret vid iståndsättningen skadas eller måste avlägsnas, skall man innan iståndsättningsarbetet påbörjas avtala med besiktningsstället om kontroll av tillverkningsnumret.

2. Om en del som använts vid iståndsättningen har ett annat tillverkningsnummer än stamfordonets, makulerar besiktningsstället detta nummer genom att stryka över det så, att det ändå förblir läsbart. Besiktningsstället bestyrker makuleringen framför och efter tillverkningsnumret med sin stans.

3. Om stamfordonets tillverkningsnummer måste omstansas, bestyrker besiktningsstället tillverkningsnumret framför och efter numret med sin stans.

4. Besiktningsstället ger ett hopbyggt fordon ett nytt tillverkningsnummer, som stansas på fordonets karosseri eller ram. Efter att ha kontrollerat numret bestyrker besiktningsstället det med sin stans framför och efter numret.

5. Uppgifter om stansen som anger besiktningsstället skall meddelas till Fordonsförvaltningscentralen innan stansen tas i bruk.

8 §
Anteckning i registret

1. Ett reparerat fordon antecknas i registret under samma märke och modell som stamfordonet. Tidpunkten för fordonets ibruktagande är densamma som för stamfordonet. Övriga registeruppgifter kontrolleras och ändras så att de motsvarar det reparerade fordonet. Utredningarna beträffande de vid reparationen använda delarnas ursprung fogas till besiktningsinstrumentet. I registret och registerutdraget antecknas uppgifter om ersatta delar och deras procentandelar samt anmärkningen "REPARERAT FORDON".

2. Om man för iståndsättningen använt delar som inte härstammar från samma fordonsmodell eller från en fordonsmodell i samma modellserie och om man gjort väsentliga förändringar i stamfordonets konstruktion eller i dess tekniska egenskaper, anses det reparerade fordonet vara förändrat. Ett fordon av detta slag antecknas i registret under stamfordonets märke och modell eller vid behov ändrad modell. I registret och registerutdraget antecknas uppgifter om ersatta delar och deras procentandelar samt anmärkningen "REPARERAT OCH ÄNDRAT FORDON".

3. Ett hopbyggt fordon antecknas i registret under märket självbyggt eller som en hembyggd fordonsmodell med ett eget märke som den som har anmält fordonet för registrering särskilt har uppgett för fordonet. Under punkten anmärkningar och specialvillkor i registreringsintyget antecknas uppgifter om märkena på de fordon från vilka huvuddelen av det hopbyggda fordonet härstammar. Om mer än 50 procent av det hopbyggda fordonets delar härstammar från en fordonsmodell av ett visst märke och om den som har anmält det hopbyggda fordonet för registrering har rätt enligt varumärkeslagen (7/1964) att använda fordonets märke, får det hopbyggda fordonet antecknas i registret under samma märke och modell eller som en ändrad sådan modell som den fordonsmodell från vilken mera än 50 procent av fordonsdelarna härstammar. Som ibruktagningsdag för det hopbyggda fordonet antecknas den dag då fordonet i fråga första gången antecknats i registret. Som ibruktagningsdag för ett hopbyggt fordon som importerats som begagnat antecknas dock den tidpunkt då fordonet färdigställdes eller, om denna inte tillförlitligt kan klarläggas utifrån registreringshandlingarna, den tidpunkt då fordonet i fråga första gången antecknades i registret eller togs i bruk i utlandet. I registret och registerutdraget antecknas anmärkningen "HOPBYGGT FORDON" eller "HOPBYGGT OCH ÄNDRAT FORDON". (16.11.2006/1087)

4. Uppgift om anteckning av nytt tillverkningsnummer och makulering av tillverkningsnummer samt andel utbytta och ändrade delar antecknas på behörigt sätt i fordonsregistret.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 14 februari 1997 om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (167/1997) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

17.2.2005/104:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

När förordningen träder i kraft förblir gällande identifieringar av stamfordon i kraft som sådana.

16.11.2006/1087:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På ett fordon som har ändrats före förordningens ikraftträdande och vars ändringar har konstaterats vid en registrerings- eller ändringsbesiktning och antecknats i registreringsintyget tillämpas de beräkningstabeller som gällde vid förordningens ikraftträdande fram till fordonets nästa ändringsbesiktning. Fordonet kan även föras till ändringsbesiktning enbart för att få de nya procenterna fastställda. Skyldigheten i 6 § att reda ut delarnas ursprung och att bekräfta förteckningen över delarna genom underskrift tillämpas dock endast på nya ändringar som visats upp för besiktning efter förordningens ikraftträdande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.