Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

19.12.2002/1245

Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 19.12.2019/1455, som gäller fr.o.m. 14.5.2020.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) och 2 § 4 mom. lagen den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998), sådant det lyder i lag 1102/2002:

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller i fordonslagen (1090/2002) avsedda periodiska besiktningar av fordon, kontrollbesiktningar och tekniska vägkontroller.

2. Denna förordning tillämpas på militärfordon, om inte något annat bestäms i en förordning av försvarsministeriet med stöd av fordonslagen.

2 § (6.3.2014/196)
Definitioner

I denna förordning avses med

a) efterkontroll en kontroll av ett fordon som underkänts i en periodisk besiktning eller kontrollbesiktning ska förrättas inom en månad efter den periodiska besiktningen eller kontrollbesiktningen,

b) nyttofordon bussar (kategori M2 och M3) och lastbilar (kategori N2 och N3) samt släpvagnar vilkas totalmassa är större än 3,5 ton (kategori O3 och O4),

c) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 § (28.6.2017/488)
Skyldighet att låta utföra periodisk besiktning

1. Den skyldighet att låta utföra periodisk besiktning som avses i 51 § i fordonslagen gäller bilar (fordon i kategori M och N), lätta fyrhjulingar (fordon i kategori L6e), tunga fyrhjulingar (fordon i kategori L7e), traktorer (fordon i kategori T) och andra bilsläpvagnar än lätta släpvagnar (fordon i kategori O2, O3 och O4).

2. Fordon enligt 1 mom. ska föras till periodisk besiktning som följer:

Fordonskategori Tidpunkt 
a) bussar och lastbilar (kategori M2, M3, N2 och N3), släpvagnar i kategori O3 och O4, specialbilar vilkas totalmassa är större än 3,5 ton samt ambulanserförsta gången senast ett år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast ett år efter senaste besiktning
b) personbilar (kategori M1), paketbilar (kategori N1), lätta fyrhjulingar (kategori L6e) och tunga fyrhjulingar (kategori L7e) som används i tillståndspliktig trafiksenast ett år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast ett år efter senaste besiktning; om det har förflutit mer ett år mellan ibruktagandet och inledandet av tillståndspliktig trafik, ska fordonet dock besiktigas innan verksamheten inleds
c) traktorer i kategori T1b, T2b och T3b som används i tillståndspliktig trafikförsta gången senast fyra år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast två år efter senaste besiktning
d) personbilar och andra fordon i kategori M1 än ambulanser, paketbilar (kategori N1) och ambulanser med undantag av specialbilar vilkas totalmassa är högst 3,5 ton samt tunga fyrhjulingar (kategori L7e) som används i privat trafikförsta gången senast fyra år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast två år efter senaste besiktning; när mer än tio år förflutit sedan den dag då fordonet togs i bruk, dock senast ett år efter senaste besiktning
e) lätta fyrhjulingar som används i privat trafik (kategori L6e)första gången senast tre år efter den dag då fordonet togs i bruk, följande gång senast två år efter föregående besiktning och därefter senast ett år efter senaste besiktning
f) släpvagnar i kategori O2första gången före utgången av det kalenderår då två år har förflutit sedan den dag då fordonet togs i bruk och därefter med två års mellanrum före kalenderårets utgång
g) den 1 januari 1960 eller därefter i bruk tagna museifordon som hör till en fordonskategori för vilken gäller skyldighet att besiktiga fordonetmed två års mellanrum före utgången av juni
h) före den 1 januari 1960 i bruk tagna museifordon som hör till en fordonskategori för vilken gäller skyldighet att besiktiga fordonetmed fyra års mellanrum före utgången av juni

3. En registreringsbesiktning, som innefattat granskning av skicket på de delar som ska granskas vid den periodiska besiktningen enligt 21 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) eller vid vilken det har konstaterats att en motsvarande granskning har utförts i en EES-stat, berättigar till att använda fordonet i trafik fram till den i 3 § 2 mom. i denna förordning föreskrivna sista besiktningstid som följer på granskningen av fordonets skick.

4 § (28.6.2017/488)
Besiktningstid för periodisk besiktning

1. Ett fordon kan föras till periodisk besiktning vid en valfri tidpunkt, dock senast den sista besiktningsdag som anges i 3 § 2 mom.

2. Den sista besiktningsdagen för följande periodiska besiktning enligt 3 § 2 mom. a–e-punkten ändras inte, om fordonet har godkänts vid en periodisk besiktning högst 30 dagar före den sista besiktningsdag som anges i de punkterna.

3. Om ett fordon som har påställts har varit tillfälligt utomlands under den 30 dagar period som avses i 1 mom. och om ett intyg eller annan tillförlitlig utredning om att fordonet varit utomlands medförs under körning, kan fordonet med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. företes till periodisk besiktning inom en månad från det att fordonet införts till Finland. 

4. Om den dag fordonet tagits i bruk inte antecknats i registreringsintyget, ska fordonet den sista dagen i månaden enligt följande tabell:

registreringstecknets sista siffra månad för ibruktagande
1 januari
2 februari
3 mars
4 april
5 juni
6 augusti
7 september
8 oktober
9 november
0 december

5. Om den periodiska besiktning av en släpvagn som avses i 3 § 2 mom. f-punkten försummas, antecknas att periodisk besiktning som utförs under tiden mellan ingången av januari och utgången av april året efter besiktningsperiodens utgång skall motsvara föregående års periodiska besiktning.

5 § (6.3.2014/196)
Rätten att använda obesiktigade fordon

1. Bestämmelser om förbud att använda obesiktigade fordon finns i 8 och 51 § i fordonslagen. Om ett fordon inom den tid som avses i 3 eller 4 § inte har godkänts vid periodisk besiktning, får fordonet inte användas i trafik, utom när fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det, eller om inte annat följer av 10 § 3 mom. eller 14 §.

2. Ett fordon som meddelats användningsförbud i enlighet med 75 eller 85 § i fordonslagen får användas i trafik endast när fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det.

5 a § (11.10.2007/895)
Besiktning och användning av avställda fordon

Ett avställt fordon på vilket registreringsskyltarna är fästa får användas i trafik då fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det och direkt från besiktningen till ett ställe där fordonet förvaras eller där det kan repareras. Om ett sådant avställt fordon meddelas körförbud vid besiktningen, tillämpas på användningen av fordonet vad som bestäms i 14 § 2 mom. Vad som i 14 § 1 mom. bestäms om rätten att använda ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning tillämpas dock inte på avställda fordon.

6 § (28.6.2017/488)

6 § har upphävts genom F 28.6.2017/488.

7 § (28.6.2017/488)

7 § har upphävts genom F 28.6.2017/488.

8 § (28.6.2017/488)

8 § har upphävts genom F 28.6.2017/488.

9 §
Tillsyn över betalning av fordonsskatter och fordonsavgifter

Angående tillsyn över betalning av fordonsskatter och fordonsavgifter vid periodisk besiktning bestäms särskilt.

10 § (23.4.2015/541)
Avbrytande av periodisk besiktning

1. Bestämmelser om avbrytande av periodisk besiktning finns i 52 och 55 § i fordonslagen. Dessutom ska en periodisk besiktning avbrytas om de tekniska uppgifterna om fordonet i fordonstrafikregistret inte är korrekta. I detta fall ska det bestämmas att fordonet ska föras till ändringsbesiktning inom en månad. Utan att besiktningen avbryts får dock vid den periodiska besiktningen rättas till ett mindre fel i registeruppgifterna vilket sannolikt har uppstått vid registreringen samt sådana uppgifter i fråga om vilka en ändring inte förutsätter ändringsbesiktning.

2. Den periodiska besiktningen ska också avbrytas om den på grund av att förbindelsen till fordonstrafikregistret inte är tillgänglig eller på grund av väder eller motsvarande omständigheter eller av andra orsaker som är oberoende av fordonsinnehavaren inte kan slutföras och det inte finns tillräckliga grunder för att underkänna besiktningen eller meddela körförbud för fordonet.

3. Om besiktningen av ett fordon avbryts på grund av sådana av fordonsinnehavaren oberoende orsaker som avses i 1 eller 2 mom. får fordonet användas i trafik högst två veckor efter utgången av den i 3 och 4 § föreskrivna besiktningstiden.

4. En avbruten periodisk besiktning eller efterkontroll får slutföras senast inom en månad från den periodiska besiktningen.

11 § (28.6.2017/488)

11 § har upphävts genom F 28.6.2017/488.

12 §
Meddelande av körförbud vid periodisk besiktning

1. Om meddelande av körförbud föreskrivs i 56 § fordonslagen.

2 mom. har upphävts genom F 28.6.2017/488. (28.6.2017/488)

3. Körförbud som meddelats vid periodisk besiktning anges med ett klistermärke som den som besiktigat fordonet fäster på vindrutan eller på något annat synligt ställe på fordonet. Klistermärket får inte tas bort innan fordonet har godkänts vid en periodisk besiktning eller det körförbud som har meddelats på grund av betydande olägenhet för miljön enligt 56 § 2 mom. fordonslagen har upphävts.

13 § (8.12.2011/1217)
Efterbesiktningens innehåll

1. Vid efterbesiktningen kontrolleras de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den periodiska besiktningen eller vid föregående efterkontroll.

2. Om det vid efterkontrollen misstänks sådana fel eller brister på andra än de komponenter i fordonet som avses i 1 mom. på grund av vilka det borde meddelas körförbud för fordonet med stöd av 56 § i fordonslagen eller 12 § i denna förordning, ska även en sådan komponent kontrolleras vid efterbesiktningen.

14 § (12.6.2003/545)
Rätten att använda ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning

1. Om ett fordon som förs till besiktning under den besiktningstid som anges i 3 och 4 § underkänns vid den periodiska besiktningen utan att körförbud meddelas, får fordonet användas i trafik i högst två månader efter underkännandet. De fel och brister i fordonet som orsakat underkännandet ska dock avhjälpas så snart som möjligt. Om fordonet under den ovan nämnda perioden inte godkänns vid en efterkontroll eller en periodisk besiktning, får fordonet användas i trafik endast när det reparerade fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det. (28.6.2017/488)

2. I fråga om ett fordon för vilket körförbud meddelats vid den periodiska besiktningen eller ett fordon som underkänts vid besiktningen efter den besiktningstid som avses i 3 och 4 § får besiktningsstället utfärda ett intyg som berättigar att föra fordonet till närmaste ställe där det kan repareras på ett ändamålsenligt sätt och att därefter föra det till ny besiktning. I intyget skall nämnas vart och hur fordonet får föras, samt för hur lång tid intyget är i kraft.

15 § (28.6.2017/488)

15 § har upphävts genom F 28.6.2017/488.

16 § (18.12.2003/1118)
Uppgifter som registreras om periodisk besiktning

I fråga om periodisk besiktning skall besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in de uppgifter som avses i 19 § statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003).

17 § (6.3.2014/196)
Förrättare av kontroll av avgasutsläpp, bromssystem, dragkoppling och hastighetsbegränsare

1. Ett sådant kontrollställe som avses i 5 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) får på de villkor som anges i 2 mom. utföra

a) kontroll av avgasutsläpp,

b) kontroll av prestanda och bromsverkan hos fordons och fordonskombinationers tryckluftsbromsar och elektroniskt styrda bromsar och därtill hörande kontroll av samordning av bromsar,

c) kontroll av dragkoppling,

d) kontroll av hastighetsbegränsare.

2. Ett kontrollställe som utför kontroll av avgasutsläpp, dragkoppling och hastighetsbegränsare ska innan verksamheten inleds göra en anmälan till Trafiksäkerhetsverket. En kontroll som avses i 1 mom. b-punkten får utföras endast av ett kontrollställe som är en sådan innehavare av A-tillstånd som avses i 3 § i statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1247/2002).

3. Över den kontroll som avses i 1 mom. ska för besiktningen utfärdas ett intyg som utvisar resultatet av kontrollen. Intyget ska innehålla åtminstone fordonets identifieringsuppgifter, uppgifter om kontrollstället, datering samt underskrift och namnförtydligande av den som utfört kontrollen. I fråga om kontroll av avgasutsläpp ska även uppges vid vilka varvtal mätningen gjorts. Om det före besiktningen har förflutit en längre tid än tre månader från en kontroll av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar eller elektroniskt styrda bromsar eller från en kontroll av hastighetsbegränsares funktion, eller om ingen kontroll alls har utförts, ska kontrollen göras i samband med besiktningen. Om Trafiksäkerhetsverket med stöd av 5 § 3 mom. i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet har bestämt att kontrollställets kontroller inte godkänns, kan intyg som kontrollstället utfärdat inte anses godtagbara.

4. Vid besiktningen kan kontroller av avgasutsläppen, tryckluftsbromsarna och de elektroniskt styrda bromsarna samt kontroller av hastighetsbegränsares funktion utföras för konstaterande av riktigheten av kontrollställets mätningar eller kontroller, varvid den kontroll som utförs vid besiktningen gäller. Vid besiktningen kan också dragkopplingens funktionsduglighet kontrolleras.

18 § (23.4.2015/541)
Kontrollbesiktning

1. Utöver vad som bestäms om kontrollbesiktning i 75 och 85 § fordonslagen tillämpas på kontrollbesiktning vad som bestäms om periodisk besiktning i 9, 10 och 11–12 § i denna förordning. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman kan bestämma vilka komponenter som ska kontrolleras vid kontrollbesiktningen. Den som har gjort föreläggandet om kontrollbesiktning ska göra en anteckning om detta i besiktnings- eller registreringsintyget eller föra in en uppgift om det i fordonstrafikregistret. I fråga om kontrollbesiktning ska besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in de uppgifter som gäller körförbud för fordonet samt fordonets vägmätarställning vid tidpunkten för besiktningen. (28.6.2017/488)

2. Fordonet ska underkännas vid kontrollbesiktningen om det inte på ett tillförlitligt sätt kan identifieras.

3. Kontrollbesiktningen ersätter inte den periodiska besiktningen. Om periodisk besiktning av ett fordon som ska kontrollbesiktigas kan utföras enligt 3 eller 4 §, ersätter godkännande av fordonet vid den periodiska besiktningen kontrollbesiktningen.

19 § (23.4.2015/541)
Teknisk vägkontroll

1. En teknisk vägkontroll av fordon kan omfatta en

a) okulärbesiktning av fordonets skick när fordonet står stilla,

b) kontroll av handlingar som utvisar fordonets tekniska skick och utförda besiktningar samt överensstämmelse med övriga bestämmelser,

c) kontroll av fordonets tekniska skick.

2. På den kontroll som avses i 1 mom. c-punkten tillämpas vad som bestäms i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen, sådant direktivet lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2010/47/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av nämnda direktiv, samt i bilagorna I och II till direktivet. Om föraren lägger fram ett intyg över den senast utförda periodiska besiktningen och en nyligen uppgjord rapport om en teknisk vägkontroll, ska fordonskontrollanten beakta dessa. Fordonskontrollanten kan dessutom beakta andra intyg över fordonets skick som föraren lägger fram. Om ett intyg eller en sådan rapport visar att någon komponent som ska kontrolleras har kontrollerats under de tre senaste månaderna, kontrolleras inte komponenten i fråga på nytt utan grundad anledning.

3. Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 84 § 1 mom. i fordonslagen har förelagt en tid inom vilken en brist som har upptäckts hos fordonet ska vara avhjälpt, ska bristen och tiden inom vilken den ska vara avhjälpt antecknas i besiktnings- eller registreringsintyget eller i fordonstrafikregistret.

20 § (8.12.2011/1217)
Rapport över teknisk vägkontroll

1. I den rapport som ges till föraren av ett nyttofordon ska framgå åtminstone de omständigheter som avses i bilaga I till det direktiv som nämns i 19 § 2 mom.

2. Trafiksäkerhetsverket bestyrker formuläret för den rapportblankett som avses i 1 mom. och ansvarar för att fordonskontrollanterna har blanketter till sitt förfogande.

21 § (23.4.2015/541)
Körförbud för fordon som är obesiktigade eller inte är i skick

1. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman som i enlighet med 84 § i fordonslagen har förhindrat att ett fordon som är bristfälligt till sin konstruktion, sin utrustning eller sitt skick eller som inte har besiktigats, används i trafik och har meddelat fordonet körförbud ska göra en anteckning om körförbudet i besiktnings- eller registreringsintyget eller i fordonstrafikregistret. Ett registreringsintyg eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet ska sändas till det besiktningsställe som ägaren eller innehavaren har uppgett. Besiktningsstället ska utan dröjsmål anteckna körförbudet i fordonstrafikregistret eller anmäla det till Trafiksäkerhetsverket. Efter godkänd besiktning ska registreringsintyget och registreringsskyltarna återsändas till fordonets ägare eller innehavare, om det inte föreligger andra orsaker enligt 84 § i fordonslagen till att registreringsintyget och registreringsskyltarna har omhändertagits eller kan omhändertas. Uppgifterna om att körförbudet upphävts ska utan dröjsmål införas i fordonstrafikregistret eller meddelas till Trafiksäkerhetsverket.

2. Om användningen av ett fordon har förhindrats på det sätt som avses i 1 mom., kan en polis-, tull- eller gränsbevakningsman utfärda ett intyg i vilket utfärdas ett tillstånd att framföra fordonet för förvaring eller för reparation till närmaste ställe där det kan repareras på ändamålsenligt sätt och därefter till ny besiktning vid en särskilt reserverad tidpunkt. I intyget ska nämnas vart och hur fordonet får föras, samt hur länge intyget är i kraft.

3. Om registreringsintyg eller registreringsskyltar som en myndighet har tagit hand om på det sätt som avses i 1 mom. inte avhämtas hos besiktningsstället inom tre månader efter omhändertagandet, ska registreringsintygen och registreringsskyltarna förstöras.

22 § (8.12.2011/1217)
Utbyte av information om tekniska vägkontroller och annat samarbete

1. Polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet ska utan dröjsmål anmäla till Trafiksäkerhetsverket om allvarliga fel och brister hos fordon som har registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller i någon annan EES-stat än Finland.

2. Trafiksäkerhetsverket, polisen, tullverket, gränsbevakningsväsendet och de besiktningsställen som utför kontroller överenskommer sinsemellan om statistikföringen av tekniska vägkontroller och om lämnandet av andra uppgifter om tekniska vägkontroller än de som avses i 1 mom. till Trafiksäkerhetsverket.

3. Trafiksäkerhetsverket lämnar de uppgifter som avses i artikel 6 i det direktiv som nämns i 19 § 2 mom. till kommissionen och de uppgifter som avses i artikel 7.1 till EES-staterna.

23 § (28.6.2017/488)
Besiktning av fordon som registrerats utomlands och i landskapet Åland

1. Ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller i någon annan EES-stat än Finland ska vara besiktigat med iakttagande av 53 § i fordonslagen, om fordonet används i trafik i Finland. 

2. Ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte är en EES-stat och som tillträtt den europeiska överenskommelse som utgör tillägg till den i Wien den 8 november 1968 för undertecknande öppnade konventionen om vägtrafik (FördrS 32/1986) och överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar ska vara besiktigat i enlighet med dessa överenskommelser, om fordonet används i trafik i Finland.

24 §
Straffbestämmelse

Om straff för äventyrande av trafiksäkerheten bestäms i 23 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

25 §
Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Förordningens 23 § 2 mom. tillämpas från och med den 27 januari 2003 och 6 § samt bestämmelserna i 7 § om kontroll av hastighetsbegränsande anordningar och om den som förrättar kontroller, från och med den 9 mars 2003.

26 §
Övergångsbestämmelser

I stället för den kontroll vid tomgångskörning som anges i 8 § 2 och 3 mom. och som baserar sig på gränsvärdena för avgasutsläpp utförs från och med den 1 januari 2004 den kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet som anges i 8 § 5 mom., och den gäller följande fordon:

a) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2001 eller därefter och som ingår i kategori M1 samt använder bensin som drivmedel, med undantag av fordon vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg, samt fordon i kategoriN1, klass I,

b) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2002 eller därefter och som ingår i kategori N1, klasserna II och III, samt använder bensin som drivmedel, och fordon i kategori M1, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg,

c) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2004 eller därefter och som ingår i kategori M1 samt som helt eller delvis använder flytgas eller naturgas som drivmedel, med undantag av fordon, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg, och fordon i kategori N1, klass I,

d) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk den 1 januari 2007 eller därefter och som ingår i kategori N1, klasserna II och III, samt som permanent eller delvis använder flytgas eller naturgas som drivmedel, och fordon i kategori M1, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG (32000L0030); EGT nr L 203, 10.8.2000, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

12.6.2003/545:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

27.11.2003/987:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Kommissionens direktiv 2003/26/EG (32003L0026); EGT nr L 90, 8.4.2003, s. 37, Kommissionens direktiv 2003/27/EG (32003L0027); EGT nr L 90, 8.4.2003, s. 41

18.12.2003/1118:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

6.5.2004/341:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

Det som i denna förordning bestäms om registreringsintyg, gäller i tillämpliga delar sådana registerutdrag som utfärdats innan denna förordning träder i kraft och det som i denna förordning bestäms om del I till registreringsintyget (teknisk del), gäller i tillämpliga delar den tekniska delen i sådana registerutdrag som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft.

11.10.2007/895:

Denna förordning träder i kraft den 2 november 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

21.2.2008/113:

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2008.

8.4.2009/237:

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

8.12.2011/1217:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG (32009L0040); EUT nr L 141, 6.6.2009, s. 12, Kommissionens direktiv 2010/47/EU (32010L0047); EUT nr L 173, 8.7.2010, s. 33, Kommissionens direktiv 2010/48/EU (32010L0048); EUT nr L 173, 8.7.2010, s. 47

8.5.2013/334:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

Komissionens direktiv 2010/48/EU (32010L0048); EUT nr L 173, 8.7.2010, s. 47

6.3.2014/196:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

23.4.2015/541:

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2015.

I fråga om fordon som avses i 10 § 2 mom. 2 och 4 punkten och 17 § 2 mom. 3 och 4 punkten i fordonslagen utfärdas till och med den 31 december 2016, utöver det besiktningsintyg som avses i 15 § 1 mom. i denna förordning, del I till registreringsintyget som intyg över godkännande av fordonet vid periodisk besiktning.

28.6.2017/488:

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2018.

Den sista besiktningsdagen för följande periodiska besiktning efter att denna förordning trätt i kraft bestäms i fråga om fordon som tagits i bruk innan förordningen träder i kraft på grundval av de bestämmelser i 3 och 4 § som är gällande när förordningen träder i kraft.

En traktor vars besiktningstid för periodisk besiktning infaller mellan den 20 maj 2018 och den 1 juli 2018 får dock besiktigas senast den 10 juli 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.