Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

19.12.2002/1244

Statsrådets förordning om godkännande av fordon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 25.2.2021/162, som gäller fr.o.m. 1.3.2021.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (23.4.2015/543)
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om typgodkännande och enskilt godkännande av i fordonslagen (1090/2002) avsedda fordon, trafiktraktorer, motorredskap och terrängfordon i kategori M, N, O, L, C och T och av system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning i dem samt om registrerings-, kopplings- och ändringsbesiktning av fordon och om påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande, enskilt godkännande och besiktning.

Denna förordning gäller dock inte EU-typgodkännande av fordon. (24.8.2017/571)

2 § (19.12.2018/1184)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ramdirektivet för bilar och släpvagnar Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon,

2) typgodkännande av utrustning ett förfarande genom vilket man på det sätt som avses i 35 § 3 mom. i fordonslagen typgodkänner en sådan anordning som är avsedd att vara en del av ett fordon, såsom dubbar, som saknar ett förfarande för EG- eller E-typgodkännande, men som kan beviljas nationellt typgodkännande,

3) intyg över överensstämmelse ett av innehavaren av ett EG-typgodkännande för fordon ifyllt intyg för ett enskilt fordon med sådana tekniska uppgifter som föreskrivs i typgodkännandedirektiven,

4) typ fordon (fordonstyp), komponenter, system, separata tekniska enheter eller utrustning som är likadana i fråga om sådana väsentliga delar som avses i Europeiska unionens lagstiftning,

5) typgodkännandemyndighet Transport- och kommunikationsverket,

6) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

7) typgodkännande i flera steg ett sådant förfarande för godkännande av fordon som består av stegvis insamling av samtliga EG-typgodkännandeintyg för system, komponenter och separata tekniska enheter avseende fordonet och som i slutskedet leder till typgodkännande av hela fordonet,

8) typgodkännande i ett steg förfarande för godkännande av hela fordonet i ett enda steg,

9) kombinerat typgodkännande förfarande för typgodkännande i flera steg genom vilket ett eller flera systemgodkännanden erhålls under slutskedet av godkännandet av hela fordonet, utan att EG-typgodkännandeintyg behöver utfärdas för dessa system,

10) variant fordon av samma typ som i fråga om vissa komponenter är likadana,

11) version fordon av samma typ och variant som i fråga om vissa komponenter är likadana,

12) särdirektiv och särförordning en rättsakt som utfärdats om typgodkännande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet med stöd av ramdirektivet för bilar och släpvagnar.

2 kap

Typgodkännande av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning (8.4.2009/234)

3 § (19.12.2018/1184)
Ansökan om EG-typgodkännande

Till den ansökan om typgodkännande för ett fordon som tillverkaren ska lämna till typgodkännandemyndigheten ska det fogas teknisk information med de uppgifter som krävs enligt bilaga III till ramdirektivet för bilar och släpvagnar och typgodkännandeintyg i fråga om varje tillämpligt särdirektiv och -förordning eller E-reglemente. Dessutom ska i särdirektiven och i -förordningarna avsedda systemgodkännanden och godkännanden för separata tekniska enheter ställas till typgodkännandemyndighetens förfogande fram till dess att godkännande har beviljats eller vägrats.

Om det vid typgodkännandet av ett fordon som omfattas av tillämpningsområdet för ramdirektivet för bilar och släpvagnar inte föreligger några typgodkännandeintyg enligt något av de tillämpliga särdirektiven eller -förordningen, ska med avvikelse från 1 mom. i de handlingar som bifogas ansökan ingå godkännandedokument som ska innehålla de uppgifter som krävs i bilaga I till ramdirektivet för bilar och släpvagnar på basis av de särdirektiv och -förordningar som beroende på fordonstyp anges i bilaga IV eller XI, samt, i tillämpliga fall, de uppgifter som föreskrivs i del II av bilaga III.

Vid etappvis typgodkännande ska följande information lämnas:

1) för första etappen för grundfordonet i dess aktuella konstruktionsfas tillämpliga delar av den tekniska information och av de intyg om typgodkännande som krävs för ett avslutat fordon,

2 ) för samtliga därpå följande etapper de delar av den tekniska informationen och av de intyg om typgodkännande som hänför sig till den aktuella konstruktionsfasen, samt de typgodkännandeintyg för det ej färdigbyggda fordonet som utfärdats för föregående etapper; dessutom ska tillverkaren lämna fullständiga upplysningar om de ändringar och kompletteringar han gjort på det ej färdigbyggda fordonet.

Till varje ansökan om typgodkännande av system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillverkaren lämnar till typgodkännandemyndigheten ska fogas en teknisk information med det innehåll som anges i anmälningsblanketten i det tillämpliga särdirektivet.

En ansökan gällande EG-typgodkännande av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet får inlämnas till endast en medlemsstat. För varje typ som ska godkännas ska en separat ansökan inlämnas.

4 §
Ansökan om E-typgodkännande

Vid ansökan om E-typgodkännande skall iakttas förfarandet enligt det till Genèveöverenskommelsen fogade reglemente med stöd av vilket typgodkännande söks.

5 § (19.12.2018/1184)
Ansökan om nationellt typgodkännande

En tillverkare som är sökande eller dennes representant ska till typgodkännandemyndigheten lämna in en ansökan samt en anmälningsblankett med samtliga nödvändiga bilagor.

Fordonets typ, variant, version, tekniska data, identifieringsuppgifter och huvudmått ska anmälas vid ansökan om nationellt typgodkännande. Till anmälan ska fogas

1 ) en måttsatt ritning av fordonet eller dess chassi, samt för ett fordon med tryckluftsbromsar ett bromsschema jämte förteckning över dess delar,

2 ) uppgifter ur sådana inhemska eller internationella godkännandeintyg eller testrapporter angående fordonets konstruktion och utrustning till vilka sökanden önskar hänvisa,

3 ) andra uppgifter och utredningar som typgodkännandemyndigheten anser nödvändiga för att påvisa att fordonet överensstämmer med de tekniska kraven.

Vid ansökan om nationellt typgodkännande kan krävas att sökanden visar upp

1 ) nödvändiga utredningar över vilka särskilda delar av fordonet som bör kontrolleras vid de periodiska besiktningarna och tekniska vägkontrollerna för att trygga fordonets trafiksäkerhet samt hur kontrollen ska utföras,

2 ) uppgifter om värden för kontroll av avgasutsläpp som tillverkaren har meddelat,

3 ) uppgifter för mätning av buller under brukstiden, samt

4 ) uppgifter för kontroll av bromsar.

Typgodkännandemyndigheten får på ansökan tillåta att de utredningar och uppgifter som avses i 3 mom. ges inom en viss utsatt tid efter typgodkännandet.

5 a § (19.12.2018/1184)
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande

Utöver det som föreskrivs i 36 § 1 mom. i fordonslagen kan överensstämmelse med kraven vid nationellt typgodkännande för fordon påvisas

1) genom kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar som utförs av den som beviljar typgodkännande, om konstaterandet av överensstämmelse med kraven inte förutsätter andra verktyg än sådana som allmänt används av dem som beviljar typgodkännande och inte annan yrkesskicklighet än den som krävs för beviljande av typgodkännande,

2) genom fordonstillverkarens mätningar, kalkyler eller tester som baserar sig på förfaranden som används allmänt i de fall som avses i 1 punkten samt genom fordonstillverkarens mätningar, kalkyler eller tester när dessa är allmänt godkända i EES-stater som sätt att påvisa överensstämmelse med kraven eller när den som beviljar typgodkännande kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse utifrån de dokument som tillverkaren lämnat,

3) genom någon annan än i 50 e § 1 mom. i fordonslagen avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på fordonet, komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten, när man av godkännandemärkningen kan sluta sig till att fordonet motsvarar de tekniska krav som ställs på det,

4) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig

a) i de fall som avses i 1–3-punkten,

b) när en utredning som avses i 5 punkten inte kan inhämtas till skäliga kostnader och lämnandet av utredningen inte anses förutsätta sådan kompetens som krävs av de tekniska tjänster som avses i 5 punkten, eller

c) om det i fråga om den egenskap som undersöks inte har ställts några sådana krav på test på internationell nivå på vilka bestämmelserna om anmälda tekniska tjänster kan tillämpas för bedömning av huruvida kraven uppfylls,

5) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet

a) i de fall som avses i 1–4-punkten, eller

b) när inget typgodkännande och inte de i 36 § 1 mom. i fordonslagen avsedda kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst krävs.

6 § (19.12.2018/1184)
Beviljande av typgodkännande

Vid nationellt typgodkännande

1) bestäms till vilken kategori och grupp fordonstypen hör,

2) konstateras fordonets identifieringsuppgifter, uppgifter om tillverkaren och tillverkarens representant, allmänna tekniska egenskaper hos fordonet, fordonets huvudmått, fordonets tekniskt tillåtna massa och egenmassa samt uppgifter om fordonets motor, kraftöverföring, hjulupphängning, styrning och bromsar, uppgifter om karosseri och kopplingsanordningar och särskilda uppgifter med avseende på bussar samt konstateras den släpvagnsmassa som tillverkaren garanterar för det färdigbyggda fordonet,

3) bestäms vid behov antalet sittplatser i förarhytten eller i ett färdigt för persontransport byggt karosseri, den i vägtrafik tillåtna totala massan och massan på axel samt släpvagnsmassan för det färdigbyggda fordonet, samt

4) undersöks om fordonstypen till sin konstruktion, sin utrustning och sina mått samt till övriga delar uppfyller kraven i bestämmelserna.

Av ett beslut som gäller nationellt typgodkännande av fordon ska framgå vilka versioner typgodkännandet gäller.

En typgodkännandemyndighet som anmäler ett beviljat, ändrat, vägrat och återkallat EG-typgodkännande, EG-typgodkännande av små serier, nationellt typgodkännande av små serier och enskilt godkännande till typgodkännandemyndigheterna i andra EES-stater och till Europeiska kommissionen ska följa det förfarande som föreskrivs i ramdirektivet för bilar och släpvagnar samt de särdirektiv och -förordning. När anmälan om beviljande, ändrande, vägrande och återkallande av E-typgodkännande görs till en typgodkännandemyndighet i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga ska det förfarande som föreskrivs enligt Genèveöverenskommelsen och de reglementen som fogats till den följas.

7 § (18.12.2014/1271)

7 § har upphävts genom F 18.12.2014/1271.

8 § (19.12.2018/1184)
Intyg över internationellt typgodkännande

För EG-typgodkännande som beviljats fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter ger typgodkännandemyndigheten den som ansöker om godkännande ett sådant intyg över typgodkännande som anges i ramdirektivet för bilar och släpvagnar.

För E-typgodkännande som beviljats system, komponenter eller separata tekniska enheter ger typgodkännandemyndigheten den som ansöker om godkännande ett sådant intyg över typgodkännande som anges i de reglementen som fogats till Genèveöverenskommelsen.

På förfarandet anmälan om typgodkännande för EG-typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter samt om ändrat, återkallat och vägrat typgodkännande till godkännandemyndigheterna i andra EES-stater samt till Europeiska unionens kommission tillämpas vad som förutsätts i ramdirektivet för bilar och släpvagnar eller särdirektiv eller -förordning.

På förfarandet anmälan om typgodkännande för E-typgodkända system, komponenter och separata tekniska enheter samt om ändrat, återkallat och vägrat typgodkännande till godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga ska tillämpas vad som förutsätts i Genèveöverenskommelsen och de reglementen som fogats till den.

9 § (11.10.2007/894)

9 § har upphävts genom F 11.10.2007/894.

9 a § (19.12.2018/1184)

9 a § har upphävts genom L 19.12.2018/1184.

10 § (19.12.2018/1184)
Ändring av EG-typgodkännande

Om typgodkännandemyndigheten finner att en ändring av ett EG-typgodkännande inte är av sådan natur att det befintliga intyget över EG-typgodkännande behöver ändras eller ett nytt intyg utfärdas, ska den underrätta tillverkaren om detta.

Om typgodkännandemyndigheten finner att en ändring av uppgifterna i anmälningsblanketten kräver nya kontroller eller tester, ska den underrätta tillverkaren om detta och som förutsättning för att EG-typgodkännandet ska förbli i kraft kräva att testerna och kontrollerna för typgodkännande med anledning av ändringarna utförs på nytt.

I ärenden som gäller revideringar, ändringar och utvidgningar av EG-typgodkännanden som beviljats i Finland tillämpas det förfarande som föreskrivs i rättsakten om typgodkännandet.

11 § (8.4.2009/234)
Ändring av E-typgodkännande

I ärenden som gäller ändringar och utvidgningar av E-typgodkännanden som beviljats i Finland ska Genèveöverenskommelsen och de reglementen som fogats till den tillämpas.

12 § (19.12.2018/1184)
Ändring av nationellt typgodkännande

Den som ansöker om nationellt typgodkännande är skyldig att underrätta typgodkännandemyndigheten om ändringar som gäller de uppgifter som antecknats i det tekniska underlaget.

Den som ansöker om nationellt typgodkännande ska lämna in ansökan om ändring eller utvidgning av typgodkännande till typgodkännandemyndigheten.

Typgodkännandemyndigheten utfärdar vid behov ett ändrat typgodkännandeintyg över nationellt typgodkännande.

13 § (23.4.2015/543)
Intyg över nationellt typgodkännande av små serier

För ett nationellt typgodkännande av små serier av fordon som omfattas av tillämpningsområdet för typgodkännandedirektiven ger typgodkännandemyndigheten den som ansöker om typgodkännande ett sådant typgodkännandeintyg som beskrivs i det tillämpliga direktivet.

13 a § (23.4.2015/543)
Kvantitativa begränsningar som tillämpas vid typgodkännande av små serier

Högst följande antal fordon av en och samma typ, som tas i bruk första gången och har beviljats typgodkännande av små serier får registreras årligen:

a) 75 fordon i kategori M1,

b) 250 fordon i kategori M2 och M3,

c) 500 fordon i kategori N1,

d) 250 fordon i kategori N2 och N3,

e) 500 fordon i kategori O1 och O2,

f) 250 fordon i kategori O3 och O4,

g) 25 fordon i kategori L,

h) 150 fordon i kategori T.

13 b § (19.12.2018/1184)
Erkännande av nationellt typgodkännande av små serier som beviljats i en annan medlemsstat

Efter att typgodkännandemyndigheten har fått en begäran från godkännandemyndigheten i en annan EES-stat om erkännande av ett sådant nationellt typgodkännande av små serier i fråga om fordon i kategori M, N eller O som denna stat har beviljat, ska typgodkännandemyndigheten inom 60 dagar meddela om typgodkännandets giltighet erkänns i Finland.

På erkännande av sådant nationellt typgodkännande av små serier som beviljats i en annan medlemsstat och på anmälan om erkännande till godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och kommissionen ska tillämpas kraven i rättsakten som gäller typgodkännandet .

Typgodkännandemyndigheten ska på sin webbplats publicera en lista över de nationella typgodkännanden av små serier som har beviljats i andra EES-stater och erkänts i Finland.

13 c § (19.12.2018/1184)
Lämnande av uppgifter om nationellt typgodkännande av små serier som beviljats i Finland

Typgodkännandemyndigheten ska på begäran av tillverkaren sända en kopia av typgodkännandeintyget, inklusive bilagor, till godkännandemyndigheterna i de andra EES-stater som tillverkaren har angett i syfte att få erkännande av andra EES-stater för ett nationellt typgodkännande av små serier som beviljats i Finland för ett fordon i kategori M, N eller O.

Om ägaren till ett fordon i kategori M, N eller O som i Finland beviljats nationellt typgodkännande av små serier vill sälja, registrera eller ta i bruk fordonet i en annan EES-stat, i Turkiet eller i landskapet Åland, ska typgodkännandemyndigheten på ansökan ge fordonets ägare en kopia av typgodkännandeintyget och av det tekniska underlag som legat till grund för beviljande av godkännandet.

13 d § (19.12.2018/1184)
Undantag för de sista fordonen i serien

Transport- och kommunikationsverket ska säkerställa att det maximiantal som föreskrivs i 69 § i fordonslagen för undantag som beviljas de sista fordonen i serien inte överskrids.

När de undantag som beviljats de sista fordonen i serien anmäls till behöriga myndigheter i de andra medlemsstaterna och till Europeiska kommissionen tillämpas förfarandena i de EU-rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. i fordonslagen.

Transport- och kommunikationsverket antecknar beviljat undantag i intyget över registreringen av fordonet.

14 § (19.12.2018/1184)
Intyg över överensstämmelse

I intyget över överensstämmelse ska fordonstillverkaren lämna de uppgifter om fordonet som krävs enligt bilaga IX till ramdirektivet för bilar och släpvagnar. För att förfalskningar ska förebyggas ska intyget över överensstämmelse skyddas genom färggrafik eller förses med en vattenstämpel med tillverkarens varumärke.

Vid rubriceringen av ett intyg över överensstämmelse för ett fordon som beviljats EG-typgodkännande av små serier och för ett fordon som har beviljats befrielse på grund av ny teknik som har tillämpats i fordonet iakttas kraven i ramdirektivet för bilar och släpvagnar.

15 § (19.12.2018/1184)
Avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse

I det avtal som ingås om tillsyn över produktionens överensstämmelse enligt 46 § i fordonslagen ska avtalas om

1) de förfaranden för tillsyn som avses i 45 § 3 mom. i fordonslagen och som innefattar åtminstone de förfaranden som anges i bilaga X till ramdirektivet för bilar och släpvagnar, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon eller i bilaga 2 till Genèveöverenskommelsen,

2) de förfaranden och tidsgränser som tillsynsparterna ska iaktta för att anmäla observationer som gjorts vid tillsynen eller brister och förändringar som uppdagats i parternas verksamhet till typgodkännandemyndigheten,

3) de tillämpliga kriterier för utvärdering av tillverkarens verksamhet som ska garantera att kvalitetssäkringssystemet motsvarar åtminstone standarden EN ISO 9001:2008, eller kraven i någon annan därmed jämförbar harmoniserad standard,

4) tidsintervallerna för de bedömningar, kontroller och tester som ingår i tillsynen,

5) bokföringen av resultaten av tester och kalkyler som tillverkaren har gjort eller låtit göra i anslutning till tillsynen över produktionens överensstämmelse och delgivande till typgodkännandemyndigheten av observationerna som gjorts om dessa, samt

6) tillgängligheten för de bilagedokument som gäller tillsynen över överensstämmelsen under den tid som anges i den EU-rättsakt som ligger till grund för beviljande av godkännandet eller som överenskommits med typgodkännandemyndigheten, dock högst 10 år.

16 § (19.12.2018/1184)
Fordonstyp

Fordon i kategorierna M, N, O och C indelas enligt nationellt typgodkännande som hörande till samma typ med iakttagande av vad som föreskrivs i EU-rättsakter som avses i 1 mom. 30 § i fordonslagen .

Med fordonstyp för ett motorredskap avses fordon som är likadana åtminstone i följande väsentliga avseenden:

1) tillverkare,

2) typbeteckning som tillverkaren givit,

3) faktorer som hänför sig till tillverkning, formgivning och funktion,

4) konstruktion, såsom ledad ram, underrede och överliggande konstruktion samt enkel ram.

5) motor, såsom förbränningsmotor, elektrisk motor och hybrid, samt dess placering.

Med fordonstyp för ett terrängfordon avses fordon som är likadana åtminstone i följande väsentliga avseenden:

1) tillverkare,

2) typbeteckning som tillverkaren givit,

3) ram.

Om definitionen av en fordonstyp i fråga om sådana fordon som avses i 1–3 mom. avviker från definitionen enligt dessa moment, avses med fordonstyp en sådan fordonstyp som definieras enligt den EU-rättsakt eller det E-reglemente som gäller respektive fordons egenskaper.

16 a § (8.4.2009/234)
Variant och version i nationellt typgodkännande

Vid indelning av en fordonstyp i varianter och av en variant i versioner iakttas

a) vid nationellt typgodkännande av små serier indelningen enligt förfarandet vid EG-typgodkännande av motsvarande fordon,

b) vid nationellt typgodkännande av ett motorredskap i tillämpliga delar den indelning som anges i direktivet för typgodkännande av traktorer,

c) vid nationellt typgodkännande av ett terrängfordon i tillämpliga delar den indelning som anges i direktivet för typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon.

16 b § (19.12.2018/1184)
Giltighetens upphörande för ett typgodkännande av fordon

Om giltighetens upphörande för ett typgodkännande av fordon endast gäller för en del av varianterna av den berörda typen eller en del av versionerna av vissa varianter, upphör giltigheten för typgodkännandet endast för dessa varianter eller versioner.

Giltigheten för typgodkännandet av ett fordon upphör inte i det fall som avses i 46 b § 1 mom. 1 punkten i fordonslagen och ändring krävs inte i typgodkännandet, om kraven i den nya bestämmelse som ska träda kraft är tekniskt irrelevanta med tanke på fordonstypen eller om de gäller någon annan fordonskategori än den som det berörda fordonet tillhör.

Typgodkännandemyndigheten ska underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater om att ett EG-typgodkännande som typgodkännandemyndigheten har beviljat upphör.

2 a kap (8.4.2009/234)

Krav som gäller tekniska tjänster (8.4.2009/234)

17 § (19.12.2018/1184)
Godkännande av utsedda tekniska tjänster och godkända sakkunniga

Bestämmelser om godkännande av utsedda tekniska tjänster finns i 47 § i fordonslagen och om godkännande av godkända sakkunniga i 48 § i nämnda lag. Vid ansökan om godkännande för verksamhet som hänför sig till produktionens överensstämmelse ska till ansökan fogas en utredning av de bedömningskriterier som överensstämmer med förutsättningarna enligt 15 § a-punkten.

På godkännande av utsedda tekniska tjänster tillämpas förfarandet enligt tillägg 2 i bilaga V till ramdirektivet för bilar och släpvagnar. I fråga om förfarandena bör följande tidsfrister iakttas:

1) Beslut om godkännande av den utsedda tekniska tjänsten eller om utvidgning av dess kompetensområde ska fattas utan dröjsmål efter det att en tillräckligt tillförlitlig utredning av bedömningen av den tekniska tjänstens kompetens finns att tillgå,

2) Om det i samband med tillsynen över eller en förnyad bedömning av den utsedda tekniska tjänsten observeras bristande överensstämmelse, ska typgodkännandemyndigheten kräva korrigerande åtgärder inom en månad från det att kravet på korrigering framställdes.

Den utsedda tekniska tjänsten ska

1) uppfylla de krav som ställs i 1 mom. samt de krav som anges i tillägg 1 i bilaga V till ramdirektivet för bilar och släpvagnar,

2) se till att verksamheten kontinuerligt uppfyller de krav och villkor som utgör förutsättningen för godkännande; verksamheten anses uppfylla förutsättningarna för godkännande i fråga om kontinuiteten, om den bedöms kalenderårsvis; kontrollintervallerna ska vara minst 6 månader,

3) omedelbart, dock senast inom 20 dagar, underrätta typgodkännandemyndigheten och parterna i tillsynen över produktionens överensstämmelse om sådana förändringar i dess organisation eller dess verksamhet i övrigt som kan inverka på verksamheten som utsedd teknisk tjänst eller på hur de föreskrivna kraven uppfylls,

4) handla i enlighet med de verksamhetssystem, de instruktioner om förfaringssätt och de redogörelser som den tekniska tjänsten i samband med bedömningen av dess kompetens visat upp,

5) delta i det nationella och det internationella samarbetet mellan tekniska tjänster eller på annat sätt säkerställa att den följer utvecklingen i fråga om förfaranden och krav som tillämpas i verksamheten enligt 36 och 45 § i fordonslagen,

6) varje år lämna en verksamhetsberättelse till typgodkännandemyndigheten inom två månader från det att den färdigställts eller, om verksamheten som utsedd teknisk tjänst inte framgår av berättelsen, en separat redogörelse för tjänstens verksamhet som sådan tjänst under verksamhetsåret,

På godkännande av en godkänd sakkunnig tillämpas i tillämpliga delar kraven i 2 mom. En godkänd sakkunnig ska i sin verksamhet uppfylla kraven i 3 mom. 2–4 och 6 punkten.

18 § (19.12.2018/1184)
Kompetensområden för utsedda tekniska tjänster och godkända sakkunniga

Typgodkännandemyndigheten ska till kommissionen och vid behov till övriga medlemsstater anmäla vilka utsedda tekniska tjänster som godkänts för att utföra sådana tester som föreskrivs enligt EG-typgodkännande och enskilt godkännande samt ange för vilka tester som uppfyller kraven i de relevanta bestämmelserna och för vilken verksamhetskategori som hänför sig till typgodkännande varje teknisk tjänst har godkänts. Anmälan om tekniska tjänster som utför tester som uppfyller kraven enligt E-reglementena görs på motsvarande sätt till Förenta Nationernas generalsekreterare.

Typgodkännandemyndigheten ska på sin webbplats publicera kompetensområdena för den utsedda tekniska tjänsten och den godkända sakkunniga.

18 a § (19.12.2018/1184)
Bedömning av en godkänd sakkunnigs verksamhet

De anordningar och förfaranden som behövs vid utarbetandet av de redogörelser som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig samt de som ansvarar för verksamheten antecknas i det beslut som fattas om godkännande av den sakkunniga.

Om en fysisk person verkar som godkänd sakkunnig, kan de krav som gäller oavhängighet vid bedömning av kompetensen anses vara uppfyllda om vad som förvaltningslagen (434/2003) bestäms om jäv för tjänsteman iakttas i verksamheten.

Transport- och kommunikationsverket kan av en godkänd sakkunnig kräva jämförelsemätningar för de mätresultat som hör till kompetensområdet för den sakkunniga, om inte mätresultatens jämförbarhet även annars tillsammans med andra godkända sakkunniga som är verksamma inom motsvarande kompetensområde kan säkerställas i tillräcklig utsträckning i samband med ordinarie bedömningar av verksamheten.

2 b kap (8.4.2009/234)

Enskilda godkännanden

18 b § (19.12.2018/1184)
Undantag från skyldigheten att bevilja enskilt godkännande

Ett fordon som beviljats typgodkännande eller enskilt godkännande och vars konstruktion eller utrustning har ändrats före den första registreringen behöver inte visas upp för enskilt godkännande som färdigbyggt fordon, om ändringarna är sådana att de inte har några konsekvenser för giltigheten för det godkännande som har beviljats fordonet eller för de uppgifter om fordonet som införs i registret.

Ett fordon i kategori N vars konstruktion efter typgodkännande eller enskilt godkännande har ändrats endast genom att lastutrymmet utrustats med skyddsfodring, värmeisolering eller hyllor som behövs för godstransport behöver inte visas upp för enskilt godkännande som färdigbyggt fordon, om fordonets konstruktion eller utrustning inte i övrigt har ändrats vid godkännandet.

18 c § (19.12.2018/1184)
Registrering av uppgifter gällande enskilt godkännande

Vid enskilt godkännande av ett fordon som enligt 35 b § i bilskattelagen (1482/1994) är avsett för försäljning och som är tillverkat i Finland eller infört till Finland som ett nytt fordon antecknas som fordonets första ibruktagningsdag datumet för den anmälan om ibruktagande som tullen har bestyrkt.

18 d § (19.12.2018/1184)
Intyg över enskilt godkännande

Den som beviljar enskilt godkännande ger den som ansöker om godkännade ett sådant intyg över enskilt godkännande som avses i artikel 24 i ramdirektivet för bilar och släpvagnar.

Den som beviljar enskilt godkännande kan på ansökan förlänga giltighetstiden för ett intyg över enskilt godkännande med högst tre månader under de förutsättningar som föreskrivs i 50 f § i fordonslagen.

Med undantag från 2 mom. kan giltighetstiden för ett intyg över enskilt godkännande som givits ett fordon som avses i 18 c § 2 mom. förlängas dock högst med 9 månader från datumet för den anmälan om ibruktagande som tullen har bestyrkt.

18 e § (19.12.2018/1184)
Erkännande av enskilt godkännande som beviljats i en annan EES-stat eller i landskapet Åland

Överensstämmelse med kraven för ett fordon som första gången ska tas i bruk och som har beviljats enskilt godkännande i en annan EES-stat eller i landskapet Åland konstateras vid en registreringsbesiktning enligt 60 § i fordonslagen.

På ett fordon som begagnat förts in i landet och som beviljats enskilt godkännande kan på det sätt som föreskrivs i 29 a § i fordonslagen tillämpas de tekniska krav som gällde för ett fordon som beviljats enskilt godkännande vid den tidpunkt då det togs i bruk första gången i Finland eller senare.

18 f § (18.12.2014/1271)
Tillämpning av de krav som gäller registreringsbesiktning vid enskilt godkännande

Vid enskilt godkännande av ett konstruerat fordon iakttas bestämmelserna om registreringsbesiktning i 24 a §, när det gäller utredning av komponenternas ursprung, och i 24 b §, när det gäller givande av tillverkningsnummer.

18 g § (17.1.2019/140)
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande

Utöver det som föreskrivs i 50 e § 1 mom. i fordonslagen kan i fråga om de tekniska kraven komponenters, systems och separata tekniska enheters överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande påvisas

1) genom kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar som utförs av den som beviljar enskilt godkännande, om konstaterandet av överensstämmelse med kraven inte förutsätter andra verktyg än sådana som allmänt används av dem som beviljar enskilt godkännande eller annan yrkesskicklighet än den som krävs för beviljande av enskilt godkännande,

2) genom mätningar, kalkyler eller tester som utförs av den som tillverkar komponenter, system eller separata tekniska enheter och som baserar sig på förfaranden som används allmänt i de fall som avses i 1 punkten samt genom tillverkarens mätningar, kalkyler eller tester när dessa är allmänt godkända i EES-stater som sätt att påvisa överensstämmelse med kraven eller när den som beviljar enskilt godkännande kan förvissa sig om att komponenterna, systemen och de separata tekniska enheterna överensstämmer med kraven utifrån de dokument som tillverkaren lämnat,

3) genom någon annan än i 50 e § 1 mom. i fordonslagen avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på komponenter, system eller separata tekniska enheter, när man av godkännandemärkningen kan sluta sig till att komponenterna, systemen eller de separata tekniska enheterna motsvarar de tekniska krav som ställs på dem,

4) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig

a) i de fall som avses i 1–3-punkten, eller

b) när en utredning som avses i 5 punkten inte kan inhämtas till skäliga kostnader och lämnandet av utredningen inte anses förutsätta sådan kompetens som krävs av de tekniska tjänster som avses i 5 punkten,

5) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet

a) i de fall som avses i 1–4 punkten, eller

b) när typgodkännande och de i 36 § 1 mom. i fordonslagen avsedda kontroller, mätningar, tester eller kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst inte krävs.

3 kap

Registreringsbesiktning

19 § (19.12.2018/1184)
Registreringsbesiktningsskyldighet

Bestämmelser om skyldigheten att registreringsbesikta ett fordon ingår i 60 § 1 mom. i fordonslagen. I lagens 32 § 3 mom. föreskrivs dessutom om registreringsbesiktning av andra fordon än sådana som beviljats EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för små serier i Finland i syfte att bedöma överensstämmelsen med kraven.

Ett fordon som avses i 60 § 1 mom. i fordonslagen ska visas upp för registreringsbesiktning, om fordonet efter typgodkännandet har utrustats för att användas som skolfordon eller för något annat särskilt ändamål.

20 § (19.12.2018/1184)
Anmälning av fordon till registreringsbesiktning

Vid registreringsbesiktning ska uppvisas ett intyg över överensstämmelse eller den utredning enligt 60 a § i fordonslagen som man önskar åberopa över att fordonets konstruktion och utrustning uppfyller kraven på överensstämmelse.

I fråga om ett fordon som införts begagnat från en EES-stat ska till besiktningsförrättaren överlämnas ett utländskt registreringsintyg eller ett intyg över tidigare registrering som utfärdats av en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden. Om det utländska registreringsintyget som består av två delar saknar del II kan registreringsbesiktningen av fordonet godkännas om uppgift fås från den tidigare registreringsstatens myndighet om att det inte finns något hinder för registrering av fordonet i Finland. I fråga om ett fordon som införts begagnat från en annan stat än en EES-stat ska företes ett utländskt registreringsintyg eller ett intyg över tidigare registrering som utfärdats av en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden. I fråga om ett fordon som införts begagnat från landskapet Åland ska företes ett registreringsintyg som givits av landskapet Åland. Om det i ursprungslandet inte har förutsatts registrering av ett fordon som införts begagnat, ska en lämplig utredning om det första ibruktagandet av fordonet visas.

Med avvikelse från 2 mom. kan Transport- och kommunikationsverket på särskilda grunder godkänna också en annan pålitlig utredning om rätten att registrera fordonet.

I fråga om ett fordon som inte har typgodkänts eller beviljats enskilt godkännande och som inte tidigare antecknats i något register i Finland eller någon annanstans eller som tidigare registrerats i utlandet eller i landskapet Åland och som till sin konstruktion och utrustning ändrats, ska vid besiktningen utöver andra utredningar uppvisas ett av fordonstillverkaren eller dennes representant utfärdat intyg över den tekniskt tillåtna största totalmassan och de tekniskt tillåtna största axelmassorna samt övriga utredningar som besiktningsstället vid behov kräver. Ett intyg gällande massorna behöver dock inte uppvisas i fråga om ett fordon som tagits i bruk före år 1970.

21 § (19.12.2018/1184)
Utförande av registreringsbesiktning

Om innehållet i registreringsbesiktningen föreskrivs i 60 § i fordonslagen. I fråga om ett begagnat fordon, som i samband med registreringsbesiktningen ska genomgå granskning av fordonets skick, granskas skicket på de delar som det har bestämts att ska granskas vid den periodiska besiktningen. Fordonets största tillåtna totalmassa, axelmassa och massa som dras vid registrering och användning ska fastställas. Fordonets egenmassa ska fastställas genom vägning, om typgodkännandet eller det enskilda godkännandet inte har gällt ett färdigbyggt fordon eller om andra skäl till vägning föreligger.

Vid registreringsbesiktning av ett nytt EG-typgodkänt fordon, som det har utfärdats ett intyg över överensstämmelse för, kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som ska antecknas i registret. Överensstämmelse kontrolleras endast om fordonet efter EG-typgodkännandet har ändrats så att giltigheten för ett beviljat typgodkännande har upphört. Om rätten för ett nytt, EG-typgodkänt ändrat fordon i kategori M, N och O till enskilt godkännande föreskrivs i 50 b § i fordonslagen.

Vid registreringsbesiktning av ett begagnat fordon som även ska genomgå granskning av skicket om förutsättningarna i 60 § i fordonslagen uppfylls granskas fordonet endast till den del en gällande tidigare utförd granskning i en annan EES-stat inte täcker kraven i kommissionens direktiv 2010/48/EU om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet eller de krav som kompletterar nämnda direktiv och som anges i bestämmelserna om periodisk besiktning i Finland.

Bestämmelsen i 3 mom. tillämpas inte på fordon som avställts på grund av skada.

Ett halvfärdigt fordon som ska exportregistreras och som ska få sin utrustning utomlands eller som överensstämmer med utländska bestämmelser kan godkännas vid registreringsbesiktningen, om fordonets brister inte försämrar trafiksäkerheten under transporten.

Över godkänd eller underkänd registreringsbesiktning utfärdas del I av registreringsbesiktningsintyget med fordonets tekniska data och del II av registreringsbesiktningsintyget som ska användas som registreringsanmälningshandling, och dessa ges till den som visat upp fordonet för besiktning.

21 a § (8.4.2009/234)
Registrering av uppgifter om registreringsbesiktning

I fråga om registreringsbesiktning ska besiktningsstället i fordonstrafikregistret anteckna de identifieringsuppgifter som avses i 13 § i den förordning som nämns i 9 a § 1 mom., de tekniska data som avses i förordningens 14 § och de uppgifter om registreringsbesiktning som avses i förordningens 15 § 3 mom. samt vid behov de beskattningsuppgifter som avses i förordningens 18 §. Dessutom antecknas de särskilda anvisningar för besiktningen samt uppgifter som tjänar besiktningen och tillsynen över denna som avses i förordningens 19 § om dessa uppgifter finns tillgängliga.

21 b § (19.12.2018/1184)
Överensstämmelse i registreringsbesiktning av fordon som förts in begagnade från landskapet Åland eller utlandet

Vid registreringsbesiktning av tidigare registrerade fordon som förts in begagnade från landskapet Åland eller från utlandet anses följande visa att fordonet uppfyller kraven:

1) ett intyg över överensstämmelse,

2) för ett fordon som förts in från landskapet Åland eller från en EES-stat och som beviljats EG-typgodkännande, fordonets typgodkännandenummer och registreringsintyg från det land där det tidigare registrerats, dock inte ett tillfälligt registreringsintyg; för ett EG-typgodkänt fordon kan intyg över överensstämmelse förutsättas endast om fordonet inte kan identifieras på grundval av ett registreringsintyg som beviljats fordonet i en annan EES-stat och intyget inte motsvarar kraven i rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon,

3) för enstaka fordon som förts in från landskapet Åland eller från en EES-stat och som tidigare registrerats, registreringsintyget från det land där fordonet tidigare registrerats, dock inte ett tillfälligt registreringsintyg, samt annan utredning om överensstämmelse till den del överensstämmelsen inte framgår av registreringsintyget; påvisande av överensstämmelse genom separata tester, kontroller och intyg kan förutsättas endast till den del som överensstämmelsen inte framgår av fordonets tidigare registreringsintyg eller av de redogörelser för de kontroller och tester som gjorts som en förutsättning för tidigare registrering av fordonet och som har sänts till den som utför besiktningen.

Fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som ska antecknas i registret kontrolleras endast till den del de inte framgår av de intyg som avses i 1 mom.

Har fordonet ändrats innan det registreras i Finland, tillämpas bestämmelserna i 1 mom. inte på ändringarna. På ändringarna tillämpas bestämmelserna om ändringsbesiktning i 4 kap.

21 c § (19.12.2018/1184)
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning

Utöver det som föreskrivs i 60 a § 1 mom. i fordonslagen kan överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning för fordon påvisas

1) genom besiktningsförrättarens kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar, om konstaterandet av överensstämmelse med kraven inte förutsätter andra verktyg än sådana som allmänt används av en besiktningsförrättare som utför registreringsbesiktningar och inte annan yrkesskicklighet än den som krävs för utförande av registreringsbesiktning,

2) genom fordonstillverkarens mätningar, kalkyler eller tester som baserar sig på förfaranden som används allmänt i de fall som avses i 1 punkten samt genom fordonstillverkarens mätningar, kalkyler eller tester när dessa är allmänt godkända i EES-stater som sätt att påvisa överensstämmelse med kraven eller när den som utför registreringsbesiktning kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse utifrån de dokument som tillverkaren lämnat,

3) genom någon annan än i 50 e § 1 mom. i fordonslagen avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på fordonet, komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten, när man av godkännandemärkningen kan sluta sig till att fordonet motsvarar de tekniska krav som ställs på det,

4) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig

a) i de fall som avses i 1–3-punkten, eller

b) när en utredning som avses i e-punkten inte kan inhämtas till skäliga kostnader och lämnandet av utredningen inte förutsätter sådan kompetens som krävs av de tekniska tjänster som avses i e-punkten,

5) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet

a) i de fall som avses i 1–4-punkten, eller

b) när inget typgodkännande och inte de i 36 § 1 mom. i fordonslagen avsedda kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst krävs.

22 § (19.12.2018/1184)
Alternativt förfarande vid registreringsbesiktning

Om besiktningsstället med hjälp av till buds stående uppgifter eller genom teknisk kontroll i fråga om en konstruktion eller utrustningsdetalj inte kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse, kan besiktningsstället kräva att den som visar upp fordonet för besiktning överlämnar en utredning enligt vad som föreskrivs i 60 a § i fordonslagen eller med stöd av den eller i 60 b § 1 mom. i fordonslagen om uppfyllandet av kraven.

För ett fordon som beviljats enskilt godkännande i en annan EES-stat än Finland kan besiktningsstället av den godkännandemyndighet som beviljat det enskilda godkännandet genom Transport- och kommunikationsverket kräva sådana tilläggsuppgifter som gäller det intyg över enskilt godkännande som beviljats fordonet och som detaljerat redogör för vilka tekniska krav fordonet uppfyller.

23 §
Efterkontroll

Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid registreringbesiktningen kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den registreringsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

24 § (19.12.2018/1184)
Besiktning av ett skadat fordon

Vid registreringsbesiktning av ett i 60 § 2 mom. 3 punkten i fordonslagen avsett fordon som avställts eller som av andra orsaker ska genomgå besiktning kontrolleras vid besiktningen utöver de komponenter som avses i 21 § även följande:

1) måtten på fordonets karosseri eller ram,

2) hjul- och axelinställning,

3) eventuella kapningsställen på ramen,

4) karosserikonstruktionens hållfasthet,

5) hopfogningssätten i fråga om karosseriets delar,

6) funktionsdugligheten hos sådana skyddsanordningar som fordonet ska vara utrustat med enligt gällande lagstiftning, outplånlig märkning på fordonet eller teknisk information som gäller fordonet.

Om besiktningsstället inte kan försäkra sig om de 1 mom. avsedda komponenternas skick, ska den som företer fordonet för besiktning presentera en tillförlitlig utredning över skicket.

Om en annan skyddsanordning än en sådan som krävs enligt de bestämmelser som avses i 1 mom. 6 punkten har avlägsnats, ändrats eller inte är i funktionsdugligt skick, ska en anteckning om detta göras i registret.

Om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter bestäms särskilt.

24 a § (19.12.2018/1184)
Utredning om komponenternas ursprung

Vid registreringsbesiktningen av ett reparerat fordon ska det läggas fram en tillförlitlig utredning om vilka komponenter som härstammar från stamfordonet. Ursprunget av andra komponenter än sådana som härstammar från stamfordonet ska även utredas tillförlitligt, med exempelvis faktura, tullintyg eller motsvarande, om besiktningsstället anser det nödvändigt.

En tillförlitlig utredning ska läggas fram om ursprunget av de komponenter som använts vid montering av ett konstruerat fordon.

Som utredning som avses i 1 och 2 mom. ska vid registreringsbesiktning läggas fram en förteckning över komponenterna samt behövliga bilagor till den. Den som visar upp fordonet för registreringsbesiktningen samt, om han eller hon är någon annan än fordonets ägare eller innehavare, även ägaren eller innehavaren ska bekräfta förteckningen över komponenterna med sin underskrift. Fordonets ägare eller innehavare ska skaffa de uppgifter som behövs för att göra upp förteckningen över komponenterna.

24 b § (19.12.2018/1184)
Givande av tillverkningsnummer på besiktningsstället

Besiktningsstället ger ett konstruerat fordon ett nytt tillverkningsnummer, som stansas på fordonets självbärande karosseri eller ram. Besiktningsstället bestyrker numret med sin stans framför och efter numret.

Om det tillverkningsnummer som har stansats eller på annat sätt fästs permanent på fordonet är skadat eller om det på grund av att en komponent bytts ut eller av någon annan motsvarande orsak måste avlägsnas, ska man innan arbetet påbörjas avtala med besiktningsstället om kontroll och förnyelse av tillverkningsnumret. Besiktningsstället antecknar i registret de åtgärder som ska vidtas i fråga om tillverkningsnumret och dess eventuella nya placering.

Ett reparerat fordon antecknas i registret med stamfordonets tillverkningsnummer, om fordonet har ett stamfordon. Om stamfordonets tillverkningsnummer måste omstansas, bestyrker besiktningsstället numret med sin stans framför och efter numret.

Om en komponent som använts vid iståndsättning har ett annat tillverkningsnummer än stamfordonet, makulerar besiktningsstället detta nummer genom att stryka över det så att det ändå förblir läsbart. Besiktningsstället bestyrker makuleringen med sin stans framför och efter tillverkningsnumret.

Uppgifter om stansen som anger besiktningsstället ska meddelas till Transport- och kommunikationsverket innan stansen tas i bruk.

4 kap

Ändringsbesiktning

25 § (19.12.2018/1184)
Ändringsbesiktningsskyldighet

Som sådana temporära eller smärre ändringar som avses i 61 § 2 mom. i fordonslagen och som inte förutsätter ändringsbesiktning betraktas ändringar av mindre omfattning än

1) att fordonets kategori eller fordonsgrupp ändras,

2) att den totala massa, den massa för en fordonskombination eller den axelmassa som är den högsta tillåtna vid registrering och användning ändras,

3) att fordonets axel- eller karosserikonstruktion eller de yttre måtten ändras,

4) att antalet platser i fordonet ändras; att antalet sittplatser i ett fordon av kategori L3e som tagits i bruk före den 17 juni 2003 ändras samt att en traktor som är försedd med en täckt förarhytt utrustas med ett säte för transport av barn anses dock vara sådana smärre ändringar som inte förutsätter ändringsbesiktning,

5) att en lastbil (kategori N2 eller N3) utrustas med dragkoppling eller vändskiva eller att sådan utrustning avlägsnas, att en bil avsedd för att dra en dragstångssläpvagn utrustas för att dra en medelaxelsläpvagn, eller att draganordningens placering eller kategori ändras,

6) att en släpvagn (kategori O3 eller O4) utrustas med dragkoppling för att dra en annan släpvagn,

7) att ett fordon utrustas med en motor som till cylindervolymen eller annars avviker från den ursprungliga, eller att fordonets avgasreningssystem eller drivkraft ändras,

8) att ett fordons anordningar och utrustning ändras eller kompletterats så att ändringen kan påverka trafiksäkerheten; när lastutrymmet i en lastbil eller paketbil (kategori N) utrustas med skyddsfodring, värmeisolering eller hyllor som behövs för godstransport anses dock detta vara en sådan smärre ändring som inte förutsätter ändringsbesiktning,

9) att en traktor börjar användas som trafiktraktor,

10) att en paketbil och en lastbil (kategori N) samt en släpvagn (kategori O) utrustas särskilt för djurtransport eller transport av farliga ämnen,

11) att 25 procent eller mer av komponenterna i ett fordon som tagits i bruk 1960 eller senare har bytts ut efter första registrering; byte av förbrukningsdelar, om den procentuella andelen redan överskridits, anses dock vara en sådan smärre ändring som inte förutsätter ändringsbesiktning,

12) att förutsättningarna för ett fordons skattefrihet eller skattenedsättning inte längre gäller eller uppgifterna om fordonets slag, kategori eller indelning inte längre stämmer; att en traktor utrustas till motorredskap anses dock vara en sådan smärre ändring som inte förutsätter ändringsbesiktning.

Som sådana temporära ändringar som avses i 61 § 2 mom. i fordonslagen och som inte förutsätter ändringsbesiktning betraktas även att en traktor eller ett motorredskap temporärt ändras till terrängfordon och att det fordon som ändrats på nämnda sätt ändras tillbaka till traktor eller motorredskap, om uppgift om möjlighet att ändra fordonet och villkoren för ändring har antecknats i registret. Ett sådant fordon ska uppfylla kraven för den av de båda kategorierna det för tillfället hör till.

Med avvikelse från 1 mom. 3-punkten betraktas som sådana temporära ändringar som avses i 61 § 2 mom. i fordonslagen och som inte förutsätter ändringsbesiktning även att ett specialtransportfordons mått ändras på det sätt som den last som ska transporteras kräver, förutsatt att de tillåtna alternativa måtten för fordonet har antecknats i registret.

Med avvikelse från 1 mom. 2- och 3-punkten betraktas som sådana temporära ändringar som avses i 61 § 2 mom. i fordonslagen och som inte förutsätter ändringsbesiktning även att ett fordon temporärt ändras till ett specialtransportfordon genom att axelkonstruktionen ändras eller antalet axlar ökas. Ett sådant fordon ska med alla sina alternativa konstruktioner uppfylla de krav som gäller det. Uppgift om möjlighet att ändra fordonet och villkoren för ändring ska ha antecknats i registret så att man i första hand använder sig av uppgifter enligt de största tillåtna massorna.

26 § (19.12.2018/1184)
Utförande av ändringsbesiktning

Vid ändringsbesiktning iakttas bestämmelserna om registreringsbesiktning i 3 kap. i tillämpliga delar. Om ett fordons motor har bytts ut eller ändrats, ska dessutom sådan kontroll av avgasutsläpp utföras.

Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid ändringsbesiktningen kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den ändringsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

26 a § (19.12.2018/1184)
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning

Utöver det som föreskrivs i 61 a § 1 mom. i fordonslagen kan överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning för fordon påvisas

1) genom besiktningsförrättarens kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar, om konstaterandet av överensstämmelse med kraven inte förutsätter andra verktyg än sådana som allmänt används av en besiktningsförrättare som utför ändringsbesiktningar och inte annan yrkesskicklighet än den som krävs för utförande av ändringsbesiktning,

2) genom mätningar, kalkyler eller tester som utförs av fordonstillverkaren eller den som utfört ändringar på fordonet och dessa mätningar, kalkyler eller tester baserar sig på förfaranden som används allmänt i de fall som avses i 1 punkten samt genom fordonstillverkarens mätningar, kalkyler eller tester när dessa är allmänt godkända i EES-stater som sätt att påvisa överensstämmelse med kraven eller genom mätningar, kalkyler eller tester som utförs av fordonstillverkaren eller den som utfört ändringar på fordonet när den som utför ändringsbesiktning kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse utifrån de dokument som tillverkaren eller den som utfört ändringar lämnat,

3) genom någon annan än i 50 e § 1 mom. i fordonslagen avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på fordonet, komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten, när man av godkännandemärkningen kan sluta sig till att fordonet motsvarar de tekniska krav som ställs på det,

4) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig

a) i de fall som avses i 1–3 punkten, eller

b) när en utredning som avses i 5 punkten inte kan inhämtas till skäliga kostnader och lämnandet av utredningen inte anses förutsätta sådan kompetens som krävs av de tekniska tjänster som avses i 5 punkten,

5) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet

a) i de fall som avses i 1–4 punkten, eller

b) när inget typgodkännande och inte de i 36 § 1 mom. i fordonslagen avsedda kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst krävs.

5 kap

Kopplingsbesiktning

27 § (19.12.2018/1184)
Kopplingsbesiktningsskyldighet och företeende av fordon för kopplingsbesiktning

Bestämmelser om villkoren för koppling av ett sådant fordon som enligt 62 § fordonslagen ska företes för kopplingsbesiktning finns i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992).

Vid kopplingsbesiktning av ett annat fordon än ett sådant som avses i 1 mom. ska företes

1) registreringsintyget för det fordon som är avsett att kopplas eller, om fordonet inte ännu är registrerat, ett besiktningsintyg eller typregisterutdrag som utfärdats vid en registreringsbesiktning,

2) vid behov en utredning om kopplingsanordningens hållfasthet och lämplighet för koppling till fordonen i fråga.

28 §
Koppling av utländskt och inhemskt fordon

Vad som i 27 § föreskrivs om koppling av dragfordon och släpfordon gäller också fordonskombinationer där antingen dragfordonet eller släpfordonet har registrerats i Finland och det andra fordonet utomlands eller i landskapet Åland.

29 § (19.12.2018/1184)
Utförande av kopplingsbesiktning

Vid kopplingsbesiktning kontrolleras att bilen och släpvagnen eller släpvagnarna lämpligen kan kopplas till varandra. Vid kopplingsbesiktning av släpanordning behöver dock inte dragfordonet visas upp. Dessutom ska vid kopplingsbesiktning

1) kopplingsanordningarnas rätta dimensionering och ändamålsenlighet kontrolleras,

2) kontrolleras huruvida kombinationen motsvarar bestämmelserna om mått, vändbarhet och andra egenskaper hos kombinationer,

3) den största tillåtna totalmassan för kombinationen och dess fördelning mellan fordonen bestämmas.

Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid kopplingsbesiktningen kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den kopplingsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

Besiktningsstället ska i registret i uppgifterna om släpvagnen anteckna uppgifterna om kopplingsbesiktningen och identifieringsuppgifterna om fordon som godkänts för koppling. Vid kopplingsbesiktning av en släpanordning behöver dock inte identifieringsuppgifterna om dragbilen antecknas i registret.

6 kap

Ikraftträdande

30 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Kommissionens direktiv 2001/116/EG (32001L0116); EGT nr L 18, 21.1.2002, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG (32002L0024); EGT nr L 124, 9.5.2002, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.2003/1119:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

6.5.2004/342:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

Det som i denna förordning bestäms om registreringsintyg, gäller i tillämpliga delar sådana registerutdrag som utfärdats innan denna förordning träder i kraft och det som i denna förordning bestäms om del I till registreringsintyget (teknisk del), gäller i tillämpliga delar den tekniska delen i sådana registerutdrag som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft.

29.9.2005/790:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2005.

30.11.2006/1084:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

14.12.2006/1180:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

11.10.2007/894:

Denna förordning träder i kraft den 2 november 2007.

Ett fordon som är avregistrerat i Finland då denna förordning träder i kraft behöver inte företes för registreringsbesiktning, om fordonet på nytt tas i trafik och anmäls för registrering

a) inom tre månader från en i registret antecknad registreringsbesiktning eller periodisk besiktning i Finland,

b) inom sex månader från det att ibruktagandet av fordonet i Finland antecknats i registret, eller

c) om det är fråga om ett motorredskap eller en annan traktor än en sådan som skall registreras som trafiktraktor.

Om ett fordon som vid denna förordnings ikraftträdande är avregistrerat i Finland företes för registreringsbesiktning för att på nytt bli infört i registret skall vid registreringsbesiktningen företes en utredning om tidigare registreringar av fordonet i Finland.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10.1.2008/16:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008.

På traktorer i kategorierna T1–T3 som typgodkänts före den 1 juli 2005 och som tas i bruk första gången före den 1 juli 2009 tillämpas i fråga om 1 § och 16 § 1 mom. de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

21.2.2008/112:

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2008.

8.4.2009/234:

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

8.5.2013/336:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

19.12.2013/1061:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

6.3.2014/197:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

18.12.2014/1271:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

23.4.2015/540:

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2015.

23.4.2015/543:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer (1100/2010).

24.8.2017/571:

Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 2017.

13.6.2018/459:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

19.12.2018/1184:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

17.1.2019/140:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.