Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

19.12.2002/1224

Statsrådets förordning om regionutveckling

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2010. Se L om utveckling av regionerna 1651/2009 33 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av regionutvecklingslagen av den 12 juli 2002 (602/2002):

1 kapitel

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som i regionutvecklingslagen (602/2002) föreskrivs om utarbetandet och genomförandet av planer och program för regionutvecklingen samt om samordningen och uppföljningen av planerna och programmen skall bestämmelserna i denna förordning iakttas.

2 §
Definition

I denna förordning avses med riktlinje för verksamheten en sådan åtgärdshelhet som hänför sig till de program som avses i regionutvecklingslagen och för vilken fastställs mål och finansiering.

2 kapitel

Planeringen av regionutvecklingen enligt förvaltningsområde

3 §
Innehållet i planeringen enligt förvaltningsområde

Planeringen av regionutvecklingen enligt förvaltningsområde genomförs som en del av planeringen av förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi. Den skall omfatta åtminstone

1) en beskrivning av den nuvarande regionutvecklingen inom förvaltningsområdet,

2) målen för regionutvecklingen inom förvaltningsområdet,

3) de åtgärder som krävs för att målen skall uppnås,

4) en redogörelse för finansieringen av åtgärderna och principerna för den regionala inriktningen av finansieringen,

5) en redogörelse för den årliga finansieringen i den mån det är möjligt.

De åtgärder som avses i 1 mom. 3 punkten kan grupperas enligt riktlinjer för verksamheten.

3 a § (21.3.2007/289)
Regionutvecklingsdelegationens uppgifter

Delegationens uppgift är att

1) stöda inrikeministeriet i samordnings- och övervakningsuppgifterna enligt regionutvecklingslagens 6 § 1 mom.;

2) samordna planer och målsättningar gällande regionernas utveckling enligt förvaltningsområden;

3) följa upp ministeriernas budgetberedning gällande anslagen samt anslagens regionala fördelning och användning i enlighet med regionutvecklingslagens (602/2002) 10 a §;

4) göra förslag som främjar regionutvecklingen och

5) sköta övriga till delegationens verksamhetsområde hörande uppgifter som har beordrats av inrikesministeriet.

Delegationen för regionutveckling bör regelbundet rapportera till inrikesministeriet om hur uppgifterna har framskridit.

3 b § (21.3.2007/289)
Sammansättning av regionutvecklingsdelegationen

Delegationen för regionutveckling består av företrädare för inrikeministeriet, finansministeriet, undervisningsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, trafik- och kommunikationsministeriet, handels- och industriministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbetsministeriet och miljöministeriet. Varje medlem har två suppleanter som kan även komma från ett ämbetsverk underställt ministeriet.

Ordförande och viceordförande för delegationen är från inrikesministeriet. Delegationen kan tillsätta sektioner som förbereder ärendena.

4 §
Genomförande av planeringen enligt förvaltningsområde samt tidtabell för genomförandet

De ministerier som utsetts genom beslut av statsrådet godkänner den 8 § regionutvecklingslagen avsedda planen för regionutveckling i samband med den verksamhets- och ekonomiplan som färdigställs närmast efter det att statsrådet beslutat om de rikstäckande målen för regionutvecklingen.

3 kapitel

Landskapsprogram

5 §
Landskapsprogrammens struktur

Ett landskapsprogram utarbetas utgående från landskapsöversikten och skall omfatta åtminstone

1) en beskrivning av nuläget inom landskapet och landskapsdelarna samt utvecklingsmöjligheterna; i beskrivningen skall ingå en utvärdering av resultaten av de program som genomförts inom landskapet,

2) målen för utvecklingen av landskapet,

3) de åtgärder som krävs för att målen skall uppnås, inklusive de projekt som är mest centrala för utvecklingen av landskapet,

4) en bedömning av finansieringen av åtgärderna och de mest centrala projekten,

5) samordning av de särskilda programmen och de övriga programmen för landskapet,

6) de nyckeltal som skall användas vid uppföljningen av åtgärderna,

7) en beskrivning av de olika skedena i utarbetandet av landskapsprogrammet samt av de parter som deltagit i arbetet.

De åtgärder som avses i 1 mom. 3 punkten kan grupperas enligt riktlinjer för verksamheten. Med finansiering avses i 1 mom. 4 punkten finansiering från staten, kommunerna och övriga offentliga samfund samt privat finansiering. Den statliga finansieringen föreslås i enlighet med indelningen enligt förvaltningsområde.

6 §
Tidtabell för godkännande av ett landskapsprogram

Landskapsprogrammet godkänns på det sätt som avses i 10 § 3 mom. regionutvecklingslagen före utgången av det år som följer efter inledningen av varje fullmäktigeperiod. Landskapsprogrammet omfattar de fyra år som följer efter fullmäktigeperiodens andra år.

7 §
Strukturen hos landskapsprogrammets genomförandeplan

Landskapsprogrammets genomförandeplan skall omfatta åtminstone

1) de centrala områdena i genomförandet av landskapsprogrammet samt riktlinjerna för verksamheten i landskapsprogrammet,

2) en bedömning av behovet av statlig finansiering för landskapsprogrammet,

3) en bedömning av behovet av kommunal finansiering för landskapsprogrammet,

4) en bedömning av privat finansiering för landskapsprogrammet,

5) finansiering av de särskilda programmen i förhållande till helhetsfinansieringen,

6) projekt och övriga åtgärder som är centrala för genomförandet av landskapsprogrammet och de särskilda programmen,

7) en beskrivning av de olika skedena i utarbetandet av genomförandeplanen samt av de parter som deltagit i arbetet.

De uppgifter som avses i 1 mom. 1–5 punkten framställs med tanke på den regionala indelning som görs på grundval av statsbudgeten och i tillämpliga delar med tanke på propositionen om statsbudgeten för det därpå följande året.

Den bedömning som avses i 1 mom. 2 punkten ovan framställs i enlighet med indelningen enligt förvaltningsområde.

8 §
Tidtabell för godkännande av en genomförandeplan

Genomförandeplanen för ett landskapsprogram godkänns enligt 12 § regionutvecklingslagen årligen före utgången av oktober månad efter det att budgetpropositionen avlåtits. Genomförandeplanerna kan vid behov revideras efter det att budgeten blivit godkänd.

4 kapitel

Särskilda program

9 §
Innehållet i de särskilda programmen

De särskilda program som avses i 14 § regionutvecklingslagen skall med beaktande av målen för programmet samt beloppet av finansieringen innehålla de nödvändiga uppgifter som föreskrivs i 5 § i denna förordning.

Beslutet gällande statsrådets särskilda program innehåller den myndighet som är ansvarig för genomförandet av programmet.

10 §
Samarbetsgruppernas uppgifter

De samarbetsgrupper som avses i 17 § regionutvecklingslagen utarbetar programförslag gällande särskilda program, i samarbete med dem som deltar i utarbetandet av programmen, genom att ge utlåtanden om dessa programförslag. Samarbetsgrupperna skall även styra, följa och utvärdera programarbetet samt framställa förslag gällande dess utveckling och finansiering. När det gäller den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen tillämpas dessutom vad som särskilt föreskrivs om den.

5 kapitel

Särskilda bestämmelser

11 §
Grunder enligt vilka ett utvecklingsområde utses

När ett utvecklingsområde och stödområden utses skall som grund användas åtminstone bruttonationalprodukten per invånare, situationen på arbetsmarknaden, flyttningsrörelsen, näringsstrukturen och befolkningstätheten.

12 §
Bedömningen av miljökonsekvenserna

De myndigheter som ansvarar för utarbetandet av de program och planer som avses i regionutvecklingslagen skall i tillräcklig mån utreda och bedöma miljökonsekvenserna.

13 §
Nyckeltal för uppföljning, bedömning och utvärdering

I landskapsprogrammet fastställs de nyckeltal som möjliggör en uppföljning av verkningarna av de åtgärder som ingår i programmet.

I den riksomfattande uppföljningen, bedömningen och utvärderingen av landskapsprogrammen skall användas åtminstone sådana nyckeltal som anger

1) utbildningsnivån,

2) situationen på arbetsmarknaden,

3) flyttningsrörelsen,

4) bruttoregionprodukten.

Inrikesministeriet utfärdar närmare anvisningar om de nyckeltal som skall användas enligt 1 och 2 mom.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

21.3.2007/289:

Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2007.

Förordningen trädde i kraft publiceringsdagen 26.3.2007.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.