Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

19.12.2002/1174

Statsrådets förordning om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 2003–2012 (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts från och med den 1.1.2004. Förordningen förblir, till den del den gäller kommunernas språkliga status, i kraft till utgången av år 2012. Se SRf om kommunernas språkliga status åren 2013–2022 53/2013.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/1922), sådan den lyder i lag 10/1975:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ämbetsdistrikt och självstyrelseområden om vilkas språk bestäms med stöd av språklagen.

2 §
Landsomfattande ämbetsdistrikt och själv- styrelseområden

Landsomfattande ämbetsdistrikt och självstyrelseområden är finskspråkiga beträffande finskspråkiga kommuner, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga kommuner och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

3 § (27.1.2011/76)
Kommunerna

Angående den språkliga indelningen av kommuner landskapsvis gäller vad som bestäms i det följande:

1) Nylands landskap:

a) Tvåspråkiga kommuner med finska såsom flertalets språk är Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mörskom, Sibbo, Sjundeå och Vanda.

b) Tvåspråkiga kommuner med svenska såsom flertalets språk är Ingå och Raseborg.

c) Övriga kommuner är finskspråkiga.

2) Kymmenedalens landskap:

a) En tvåspråkig kommun med finska såsom flertalets språk är Pyttis.

b) Övriga kommuner är finskspråkiga.

3) Egentliga Finlands landskap:

a) En tvåspråkig kommun med finska såsom flertalets språk är Åbo.

b) Tvåspråkiga kommuner med svenska såsom flertalets språk är Kimitoön och Väståboland.

c) Övriga kommuner är finskspråkiga.

4) Österbottens landskap:

a) Tvåspråkiga kommuner med finska såsom flertalets språk är Karleby, Kaskö och Vasa.

b) Tvåspråkiga kommuner med svenska såsom flertalets språk är Jakobstad, Korsholm, Kristinestad, Kronoby, Malax, Nykarleby, Pedersöre och Vörå.

c) Svenskspråkiga kommuner är Korsnäs, Larsmo och Närpes.

d) Övriga kommuner är finskspråkiga.

5) Mellersta Österbottens landskap:

a) En tvåspråkig kommun med finska såsom flertalets språk är Karleby.

b) Övriga kommuner är finskspråkiga.

6) I Satakuntas, Egentliga Tavastlands, Birkalands, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelens, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Norra Österbottens, Kajanalands och Lapplands landskap är samtliga kommuner finskspråkiga.

4 §
Länen

Södra Finlands län är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Västra Finlands län är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga län är finskspråkiga.

5 §
Landskapen

Landskapen Nyland, Östra Nyland och Egentliga Finland är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Landskapet Kymmenedalen är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Landskapet Österbotten är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Landskapet Mellersta Österbotten är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Karleby stad. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga landskap är finskspråkiga.

6 §
Häradena

Södra Finlands län:

1) Esbo, Helsingfors, Lovisa och Vanda härad är tvåspråkiga. I vart och ett av häradena är invånarnas flertal finskspråkigt.

2) Lojo härad är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Lojo stad. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

3) Borgå härad är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

4) Orimattila härad är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Mörskom kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

5) Raseborgs härad är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är svenskpråkigt.

6) Kotka härad är finskspråkigt beträffande Kotka stad och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

7) Övriga härad är finskspråkiga.

Västra Finlands län:

1) Salo härad är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Finby kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

2) Vasa och Åbo härad är tvåspråkiga. I bägge häradena är invånarnas flertal finskspråkigt.

3) Åboland härad är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

4) Karleby härad är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Karleby stad. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

5) Pedersöre härad är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkigt beträffande Larsmo kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

6) Korsholms härad är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkigt beträffande Korsnäs kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

7) Närpes härad är tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkigt beträffande Närpes kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

8) Övriga härad är finskspråkiga.

Häradena i övriga län är finskspråkiga.

7 §
Åklagarväsendet, utsökningsväsendet samt lokal polis- och registerförvaltning

Angående språket på verksamhetsområdet av åklagarämbetets och häradsämbetets åklagaravdelning, utmätningsmannen och magistraten gäller vad som bestäms om språket av häradet eller häradena inom vart och ett verksamhetsområde.

Angående språket på verksamhetsområdet av den lokala förvaltningsmyndigheten för polisen gäller vad som bestäms om vart och ett härads språk.

Domstolsväsendet
8 §
Hovrätterna

Vasa och Åbo hovrätters hovrättsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge distrikten är invånarnas flertal finskspråkigt.

Helsingfors hovrättsdistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga hovrättsdistrikt är finskspråkiga.

9 §
Förvaltningsdomstolarna

Helsingfors och Vasa förvaltningsdomstolar är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge är invånarnas flertal finskspråkigt.

Åbo förvaltningsdomstol är finskspråkig beträffande finskspråkiga och tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkig.

Kouvola förvaltningsdomstol är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga förvaltningsdomstolar är finskspråkiga.

10 §
Tingsrätterna

Esbo, Helsingfors, Lovisa och Raseborgs tingsrätter är tvåspråkiga. I vart och ett av dessa är invånarnas flertal finskspråkigt.

Karleby tingsrätt är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Karleby stad. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Lojo tingsrätt är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Lojo stad. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Korsholm tingsrätt är svenskspråkig beträffande svenskspråkiga och tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Pargas tingsrätt är tvåspråkig. Invånarnas flertal är svenskspråkig.

Jakobstads tingsrätt är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner och svenskspråkig beträffande Larsmo kommun. Invånarnas flertal är svenskspråkigt.

Borgå tingsrätt är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner och finskspråkig beträffande Borgnäs kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Salo tingsrätt är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Finby kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Åbo tingsrätt är finskspråkig beträffande finskspråkiga, svenskspråkig beträffande svenskspråkiga och tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Vasa tingsrätt är finskspråkig beträffande finskspråkiga, svenskspråkig beträffande svenskspråkiga och tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Vanda tingsrätt är finskspråkig beträffande finskspråkiga och tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga tingsrätter är finskspråkiga.

Fångvårdsväsendet och kriminalvårds- väsendet
11 §
Straffanstalterna

Varje straffanstalts verksamhetsområde omfattar hela landet och är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

12 §
Kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer

Esbo distriktsbyrå är finskspråkig beträffande finskspråkiga och tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Helsingfors distriktsbyrå är tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner och finskspråkig beträffande Borgnäs kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Kotka distriktbyrå är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Vasa och Åbo distriktsbyråer är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge är invånarnas flertal finskspråkigt.

Vanda distriktbyrå är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Vanda stad. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga distriktsbyråer är finskspråkiga.

13 §
Rättshjälpsbyråerna

Varje rättshjälpsbyrås verksamhetsområde omfattar hela landet och är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Försvarsområdena och militärlänen
14 §
Försvarsområdena

Västra försvarsområdet är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner.

Östra försvarsområdet är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun.

Norra försvarsområdet är finskspråkigt.

I vart och ett av försvarsområdena är invånarnas flertal finskspråkigt.

15 §
Militärlänen

Helsingfors militärlän är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Nylands militärlän samt Åbo och Björneborgs militärlän är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge är invånarnas flertal finskspråkigt.

Vasa militärlän är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Kymmene militärlän är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga militärlän är finskspråkiga.

16 §
Skatteverken

Tjänsteområdet för Nylands skatteverk är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Tjänsteområdena för Sydvästra Finlands skatteverk och Västra Finlands skatteverk samt Koncernskattecentralen är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I vart och ett av tjänsteområdena är invånarnas flertal finskspråkigt.

Tjänsteområdet för Sydöstra Finlands skatteverk är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Tjänsteområdena för övriga skatteverk är finskspråkiga.

17 §
Tulldistrikten

Södra tulldistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Västra tulldistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Östra tulldistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Norra tulldistrikt är finskspråkigt.

18 §
Lantmäteribyråerna

Nylands lantmäteribyrå är finskspråkig beträffande finskspråkiga och tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Sydöstra Finlands lantmäteribyrå är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Egentliga Finlands lantmäteribyrå och Österbottens lantmäteribyrå är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge är invånarnas flertal finskspråkigt.

Övriga lantmäteribyråer är finskspråkiga.

19 §
Skogscentralerna

Kustens skogscentral är svenskspråkig beträffande svenskspråkiga och tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Sydvästra Finlands skogscentral och Södra Österbottens skogscentral är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge är invånarnas flertal finskspråkigt.

Sydöstra Finlands skogscentral är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga skogscentraler är finskspråkiga.

20 §
Vägdistrikten

Nylands och Åbo vägdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge vägdistrikten är invånarnas flertal finskspråkigt.

Sydöstra Finlands vägdistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Vasa vägdistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga vägdistrikt är finskspråkiga.

21 §
Sjöfartsdistrikten

Finska vikens sjöfartsdistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Skärgårdshavets och Bottniska vikens sjöfartsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge sjöfartsdistrikten är invånarnas flertal finskspråkigt.

Insjöfinlands sjöfartsdistrikt är finskspråkigt.

22 §
Arbetskrafts- och näringscentralerna

Nylands arbetskrafts- och näringscentral är finskspråkig beträffande finskspråkiga och tvåspråkig beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral är finskspråkig beträffande finskspråkiga och tvåspråkig beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Egentliga Finlands och Österbotterns arbetskrafts- och näringscentraler är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge är invånarnas flertal finskspråkigt.

Övriga arbetskrafts- och näringscentraler är finskspråkiga.

23 §
Arbetarskyddsdistrikten

Nylands arbetarskyddsdistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Kymmene arbetarskyddsdistrikt är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt och Vasa arbetarskyddsdistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga, svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge arbetarskyddsdistrikten är invånarnas flertal finskspråkigt.

Övriga arbetarskyddsdistrikt är finskspråkiga.

24 §
Distrikten för förlikningsmännen i arbets- konflikter

Distrikt I för förlikningsmän i arbetskonflikter, vilket omfattar Södra Finlands län, är finskspråkigt beträffande finskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Distrikt II för förlikningsmän i arbetskonflikter, vilket omfattar Västra Finlands län, är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga distrikt för förlikningsmän i arbetskonflikter är finskspråkiga.

25 §
Arbetskraftsbyråerna

Borgå och Lojo arbetskraftsbyråers verksamhetsområden i Nylands arbetskrafts- och näringscentral, Åbo och Salo arbetskraftsbyråers verksamhetsområden i Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral, Kotka arbetskraftsbyrås verksamhetsområde i Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral samt Karleby och Kristinestads arbetskraftsbyråers verksamhetsområden i Österbottens arbetskrafts- och näringscentral är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I vart och ett av verksamhetsområdena är invånarnas flertal finskspråkigt.

Jakobstads, Närpes och Vasa arbetskraftsbyråers verksamhetsområden i Österbottens arbetskrafts- och näringscentral är svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt i Vasa arbetskraftsbyrås verksamhetsområde och svenskspråkigt i övriga verksamhetsområden.

Ekenäs, Esbo, Hangö, Helsingfors, Karis, Kyrkslätts, Lovisa och Vanda arbetskraftsbyråers verksamhetsområden i Nylands arbetskrafts- och näringscentral samt Kimito och Pargas arbetskraftsbyråers verksamhetsområden i Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är svenskspråkigt i Ekenäs, Karis, Kimito och Pargas arbetskraftsbyråers verksamhetsområde och finskspråkigt i övriga verksamhetsområden.

Övriga arbetskraftsbyråer är finskspråkiga.

26 §
Regionala miljöcentraler

Nylands och Sydvästra Finlands miljöcentraler är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I bägge är invånarnas flertal finskspråkigt.

Sydöstra Finlands miljöcentral är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Västra Finlands miljöcentral är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Övriga regionala miljöcentraler är finskspråkiga.

27 §
Miljötillståndsverken

Västra Finlands miljötillståndsverk är finskspråkigt beträffande finskspråkiga, svenskspråkigt beträffande svenskspråkiga och tvåspråkigt beträffande tvåspråkiga kommuner. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Östra Finlands miljötillståndsverk är finskspråkigt beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkigt beträffande Pyttis kommun. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Norra Finlands miljötillståndsverk är finskspråkigt.

28 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och gäller till utgången av år 2012. Beträffande Jakobstads tingsrätt gäller förordningen dock enbart till utgången av februari 2003.

Ikraftträdelsestadganden:

18.12.2008/937:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

17.12.2009/1132:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

27.1.2011/76:

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.