Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

11.12.2002/1090

Fordonslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 15.1.2021/82, som gäller fr.o.m. 1.3.2021. Lagens 25 § 2 mom. och 27 a § 1 mom. 8 punkten förblir i kraft t.o.m. 1.9.2021.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (23.11.2018/942)
Tillämpningsområde

Denna lag gäller, i fråga om fordon som används på vägar som avses i vägtrafiklagen (267/1981) och på andra platser, fordonens

1) klassificering,

2) konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter och separata tekniska enheter,

3) miljöegenskaper,

4) godkännande för trafik samt registrering,

5) periodiska och övriga besiktningar i syfte att kontrollera fordons skick och registeruppgifter samt ändra dessa.

Denna lag gäller tekniska vägkontroller av fordon.

Denna lag gäller import, tillverkning för försäljning, saluföring, försäljning och annan överlåtelse av nya snöskotrar samt av nya fordon avsedda för vägtrafik samt av sådana system, komponenter och separata tekniska enheter och sådan utrustning om vilkas tekniska egenskaper eller godkännandemärkningar föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

Denna lag gäller installation och reparation av snöskotrar samt av fordon avsedda för vägtrafik samt av sådana system, komponenter och separata tekniska enheter och sådan utrustning om vilkas tekniska egenskaper eller godkännandemärkningar föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

Denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den ska tillämpas på militärfordon. Om det behövs med hänsyn till ett militärfordons särskilda användningssyfte eller konstruktion, kan det dock genom förordning av försvarsministeriet föreskrivas om undantag från denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt genom föreskrifter av huvudstaben meddelas bestämmelser som avviker från de föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket meddelat.

VägtrafikL 267/1981 har upphävts genom VägtrafikL 729/2018. Se FVMf om militärfordon 180/2006, FVMf om registrering av militärfordon 743/2009 och FVMf om besiktning av och tillsyn över trafikdugligheten hos militärfordon inom försvarsmakten 65/2015.

2 §
Fordon utanför tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på fordon som används uteslutande på arbetsplats-, fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden som avstängts från allmän trafik eller på andra liknande områden. Bestämmelserna om allmänna säkerhetskrav för fordon i 4 § 1 och 2 mom., om ansvar för fordons skick, registrering och besiktning i 9 § till den del som gäller ansvaret, om körförbud i 84 §, om föreläggande om kontrollbesiktning i 85 §, om skyldighet att reparera fordon i 86 § och om straff i 96 § skall dock tillämpas också på dessa fordon.

Denna lag tillämpas inte heller på förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots och som har en elmotor med en effekt på högst 1 kilowatt och vars största konstruktiva hastighet är högst 15 km/h. Lagen tillämpas inte heller på sådana förflyttningshjälpmedel, sparkstöttingar, lekfordon eller motsvarande anordningar som inte har motor. (30.12.2015/1609)

2 a § (30.12.2015/1609)
EU-förordningar som tillämpas på fordon

Bestämmelser om grunderna för klassificeringen av nya bilar och släpvagnar till dem som ska EG-typgodkännas, förfaranden för typgodkännande, kvantitativa begränsningar för fordon som tillverkas i små serier och vissa tekniska krav finns i de EU-förordningar som har antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv).

Bestämmelser om administrativa och tekniska krav samt marknadstillsyn i anslutning till godkännandet av sådana nya fordon, system, komponenter, delar och separata tekniska enheter och utrustning som ska EU-typgodkännas och som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar finns i den förordningen.

Bestämmelser om administrativa och tekniska krav samt marknadstillsyn i anslutning till godkännandet av sådana fordon, system, komponenter, delar, separata tekniska enheter och utrustning som ska EU-typgodkännas och som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon finns i den förordningen.

3 § (23.11.2018/942)
Definitioner

I denna lag avses med

1) fordon en anordning som är avsedd för färd på marken och som inte löper på skenor,

2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, mopeder, motorcyklar och tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L samt traktorer, motorredskap och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som kopplas till ett annat fordon och som inte är avsett att vara självgående,

4) militärfordon ett fordon som innehas av försvarsmakten eller ett fordon som särskilt är avsett för försvarsmakten samt ett fordon som är avsett för Förenta nationernas fredsbevarande verksamhet och befinner sig i Finland,

5) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6) register det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017),

7) typgodkännande ett förfarande genom vilket en typgodkännandemyndighet certifierar att en fordonstyp, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet eller en utrustning uppfyller de tekniska kraven,

8) etappvist typgodkännande ett förfarande där en typgodkännandemyndighet ensam eller tillsammans med en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland certifierar att en ej färdigbyggd eller en färdigbyggd fordonstyp, enligt byggnadsstadiet, uppfyller de gällande tekniska kraven,

9) enskilt godkännande ett förfarande genom vilket det konstateras att en enskild bil eller dess släpvagn, oavsett om den är unik eller inte, uppfyller de gällande kraven,

10) registreringsbesiktning kontroll som utförs för att klassificera och registrera ett enskilt fordon och för att konstatera överensstämmelse med kraven,

11) kopplingsbesiktning kontroll som utförs för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett eller flera släpfordon,

12) ändringsbesiktning kontroll som utförs för att ändringar av ett fordon ska kunna godkännas och de uppgifter om ett fordon som antecknats i registret ska kunna ändras eller kompletteras,

13) periodisk besiktning föreskriven regelbunden kontroll av ett fordons skick under den tid fordonet används och av uppgifter som antecknats i registret,

14) teknisk vägkontroll på väg eller någon annanstans förrättad kontroll av skicket hos fordon och av de uppgifter som antecknats i registret,

15) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av bilen, trafikförsäkring och användningsändamål första gången antecknas i registret i Finland,

16) ändringsregistrering anteckning i registret av förändringar som i fråga om fordonet skett i uppgifterna om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av bilen samt trafikförsäkring och användningsändamål,

17) system sådan apparatur i ett fordon som utgör en väsentlig del av fordonet och som i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter, såsom bromssystem, avgasreningssystem eller inredningsdetaljer,

18) komponent en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas särskilt, samt komponenter som avses i de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom.,

19) separat teknisk enhet en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som hänför sig till en viss fordonstyp och som kan typgodkännas särskilt eller som en del av ifrågavarande fordonstyp, såsom underkörningsskydd, och en från fordonet fristående anordning som används i trafik, såsom skyddshjälm eller skyddsanordning för barn,

20) utsedd teknisk tjänst en inrättning som Finland utsett till teknisk tjänst och som anmälts till Europeiska kommissionen eller Förenta nationernas generalsekretariat,

21) tillverkarens representant den som tillverkaren av fordon, system, komponenter eller separata enheter befullmäktigat att företräda denne inför godkännandemyndigheten och agera på dennes vägnar i frågor som gäller typgodkännande eller enskilt godkännande,

22) registreringsintyg ett dokument om första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning som utfärdats av den som utför registrering och som intygar att fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt vissa av fordonets tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för anmälan av förändringar i registeruppgifterna,

23) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk person som är en bils huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller, om bilen inte har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som ansvarar för användningen av en bil ska ha körrätt minst för fordon av klass B,

24) CE-märkning märkning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,

25) avställning att ett fordon som registrerats första gången tas ur trafik tillfälligt och att uppgift om detta antecknas i registret,

26) påställning att ett fordon som registrerats första gången och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i registret,

27) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik i Finland och att uppgift om detta antecknas i registret,

28) efterkontroll sådan kontroll av ett fordon som underkänts vid besiktning som ska utföras inom en månad från besiktningen,

29) certifikat en identifieringskod som lämnas till en förhandsanmälare enligt 65 a § eller till den i registret antecknade ägaren av ett fordon och som visar äganderätten till fordonet,

30) den som utför registreringar Transport- och kommunikationsverket och en i V avd. 4 kap. i lagen om transportservice avsedd tjänsteleverantör som bistår i registreringsuppgifter, (29.3.2019/373)

31) klassificeringsvikt den tekniskt tillåtna högsta vikt inklusive last som hjulen överför till marken och som ligger till grund för klassificeringen av fordon i kategorierna M, N och O.

4 §
Allmänna säkerhetskrav för fordon

Ett fordon ska vara lämpat för trafik och ha en sådan konstruktion och utrustning, vara i ett sådant skick och ha sådana övriga egenskaper att det är säkert och stämmer överens med bestämmelserna och föreskrifterna. Fordonets konstruktion, utrustning, yttre form och material får inte orsaka fara. (12.12.2014/1042)

Ett fordon skall vara lätt att manövrera i vanliga körsituationer. Manöveranordningarna skall vara konstruerade och placerade så att de kan användas lätt och säkert under körning. Manöveranordningar, mätare och kontrollampor får inte skilja sig från motsvarande system i fordon i samma kategori så mycket att det orsakar olägenhet eller fara.

Bestämmelser om säkerhetskrav för fordon finns i 4 kap.

5 §
Skyldighet att avhjälpa brister och fel

Om brister eller fel observeras i ett fordons konstruktion eller utrustning, får fordonet inte användas i trafik förrän bristerna och felen har avhjälpts. Detta förbud gäller dock inte under färden konstaterade brister eller fel som med hänsyn till förhållandena kan anses ringa och som sannolikt har uppstått under färden, om de inte omedelbart har kunnat observeras och avhjälpas av föraren eller inte utan betydande olägenhet kan avhjälpas under färden.

6 § (12.12.2014/1042)
Godkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för trafik

Användning i trafik av ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet och en utrustning är förbjuden, om fordonstypen eller det enskilda fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten eller utrustningen inte har godkänts för trafik på behörigt sätt. Den som ansöker om godkännande ska lägga fram de handlingar och övriga utredningar som krävs för godkännandet enligt bestämmelser och föreskrifter.

Sådana fordon som inte uppfyller vad som föreskrivs i denna lag och i med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter och som inte försetts med godkännandemärkning enligt dessa bestämmelser och föreskrifter eller med CE-märkning, om sådan förutsätts i bestämmelserna eller föreskrifterna, får inte importeras till landet i försäljningssyfte eller tillverkas för försäljning i Finland, saluföras eller säljas eller annars överlåtas som ny för vägtrafik. Detsamma gäller snöskotrar avsedda för terrängtrafik.

Sådana system, komponenter och separata tekniska enheter och sådan utrustning som inte uppfyller vad som föreskrivs i denna lag och i med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter och som inte försetts med godkännandemärkning enligt dessa bestämmelser och föreskrifter eller med CE-märkning, om sådan förutsätts i bestämmelserna eller föreskrifterna, får inte importeras till landet i försäljningssyfte eller tillverkas för försäljning i Finland, saluföras eller säljas eller annars överlåtas för att användas i vägtrafik eller terrängtrafik.

Bestämmelser om godkännande av fordon samt system, komponenter och separata tekniska enheter finns i 5, 5 a, 5 c och 7 kap. Bestämmelser om tillsyn över import och tillverkning av samt handel med fordon, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning finns i 10 kap.

7 § (23.11.2018/942)
Ändring, konstruktion och reparation av fordon

Om inte något annat föreskrivs nedan, får ett fordon som används i trafik inte efter ibruktagandet repareras, ändras, tillåtas bli ändrat eller förses med tilläggsanordningar så att fordonet inte längre uppfyller de krav som gällde i Finland vid tidpunkten för det första ibruktagandet eller därefter. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som fordonets ålder och naturliga slitage medför får inte heller öka mer än i ringa omfattning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de tekniska kraven för reparation och iståndsättning av fordon och ändring av fordons konstruktion samt om sådana smärre undantag och alternativa krav som tillämpas av ändamålsenlighetsskäl vid påvisande av överensstämmelse. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som undantagen och de alternativa kraven medför får inte öka mer än i ringa omfattning. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter även om säkerhetskraven för strålkastare och lyktor samt andra tilläggsanordningar som installeras i fordon för särskilda ändamål.

7 a § (12.12.2014/1042)
Stamfordon, reparerade fordon och hopbyggda fordon

Stamfordon är ett fordonsexemplar, från vilket mer än 50 procent av de ursprungliga komponenterna i ett reparerat eller hopmonterat fordon härstammar. Reparerat fordon är ett fordon som skadats på grund av trafikolycka eller korrosion eller av någon annan orsak och som därefter iståndsatts, som har ett stamfordon och vars ursprungliga komponenter har bytts ut till minst 25 procent; med reparerat fordon avses också ett hopmonterat fordon. Ett reparerat fordon antecknas i registret med stamfordonets identifieringsuppgifter.

Om 50 procent eller mer av ett fordons ursprungliga komponenter byts ut, ska fordonet ges ett nytt tillverkningsnummer (hopbyggt fordon). Fordon i kategorierna M, N och O som tas i bruk första gången ska godkännas enskilt och fordon i andra kategorier ska visas upp för godkännande vid en registreringsbesiktning.

Närmare bestämmelser om komponenters och komponenthelheters andel av fordon och om de utredningar som krävs för fastställande av dessa andelar och givande av nytt tillverkningsnummer samt om när ett hopbyggt eller reparerat fordon anses vara hopbyggt och ändrat eller reparerat och ändrat utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 § (2.3.2007/233)
Registrering och besiktning av fordon

Ett motordrivet fordon och en släpvagn som kopplas till det eller till dess släpvagn skall genomgå första registrering och ändringsregistrering samt besiktning på behörigt sätt, om inte något annat bestäms i denna lag eller med stöd av den. Ett motordrivet fordon och en släpvagn som kopplas till det eller till dess släpvagn och som inte genomgått första registrering och ändringsregistrering och besiktning på behörigt sätt får inte användas i trafik (användningsförbud). Användningsförbudet gäller också fordon som avställts.

Bestämmelser om periodisk besiktning finns i 6 kap., om registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning i 7 kap. och om registrering i 8 kap.

9 §
Ansvar för fordons skick, registrering och besiktning

Ett fordons ägare eller en innehavare som i ägarens ställe har anmälts till registret samt ett fordons förare är ansvariga för att ett fordon som används i trafik är trafikdugligt och, om så förutsätts, har registrerats och besiktigats på behörigt sätt.

Framförs ett fordon av en arbetstagare anställd hos ägaren eller innehavaren, skall arbetsgivaren se till att fordonet är trafikdugligt då det överlämnas till arbetstagaren för framförande samt att fordonet granskas och genomgår service tillräckligt ofta för att det skall hållas i trafikdugligt skick. Föraren skall utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren om brister som han eller hon observerat i fordonets skick och inte själv kan avhjälpa.

2 kap

Grundläggande klassificering av fordon

10 § (28.6.2017/507)
Bil

Fordon i kategori M och N (bil) är ett för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift tillverkat motordrivet fordon som har minst fyra hjul eller band och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h. Som fordon i kategori M och N betraktas dock inte ett fyrhjuligt fordon som med stöd av 11 § anses höra till kategori L, som med stöd av 14 eller 15 § betraktas som traktor eller motorredskap eller som med stöd av 16 § betraktas som terrängfordon.

Fordonen i kategori M och N indelas i följande underkategorier:

1) fordon i kategori M1 (personbil) är en bil som är utformad och tillverkad huvudsakligen för befordran av personer och deras bagage och som har högst åtta sittplatser utöver förarens sittplats; en personbil behöver inte ha fler sittplatser än förarens sittplats, men får inte ha utrymme för ståplatspassagerare,

2) fordon i kategori M2och M3 (buss) är en bil som är utformad och tillverkad huvudsakligen för befordran av personer och deras bagage och som har mer än åtta sittplatser utöver förarens sittplats; klassificeringsvikten är högst 5 ton för fordon i kategori M2 och större än 5 ton för fordon i kategori M3; i fordon i kategorierna M2 och M3 kan det utöver sittplatser finnas en yta som är avsedd för ståplatspassagerare,

3) fordon i kategori N1 (paketbil) är en bil som är utformad och tillverkad huvudsakligen för godstransport och som har en klassificeringsvikt på högst 3,5 ton,

4) fordon i kategori N2 och N3 (lastbil) är en bil som är utformad och tillverkad huvudsakligen för godstransport och som har en klassificeringsvikt på mer än 3,5 ton; klassificeringsvikten är högst 12 ton för fordon i kategori N2 och större än 12 ton för fordon i kategori N3.

Vid klassificering av fordon i kategori M och N jämställs kran, betongpump, serviceutrustning och andra tillbehör till fordon som tillverkats för en specialuppgift med gods.

I bilskattelagen (777/2020) finns det bestämmelser om konstruktionen för och dimensioneringen av bilar som är befriade från skatt eller för vilka betalas nedsatt skatt samt om övriga villkor för skattefrihet eller nedsatt skatt. (13.11.2020/779)

11 § (30.12.2015/1609)
Fordon i kategori L

Fordon i kategori L är i följande tabell nämnda fordon som är avsedda att framföras på väg:

KategoriKategorins namnUnderkategoriUnderkategorins namnNoggrannare indelning av underkategorin
L1elätt tvåhjuligt motorfordonL1e-Amotoriserad cykel
L1e-B tvåhjulig moped
L2etrehjulig mopedL2e-Ptrehjulig moped för passagerarbefordran
L2e-Utrehjulig moped för godsbefordran
L3etvåhjulig motorcykelL3e-A1motorcykel med låg prestanda
L3e-A2motorcykel med medelhög prestanda
L3e-A3 motorcykel med hög prestanda
L4etvåhjulig motorcykel med sidovagn
L5emotoriserad trehjulingL5e-Atrehjuling
L5e-B nyttotrehjuling
L6elätt fyrhjulingL6e-Alätt fyrhjuling för väg
L6e-Blätt mopedbilL6e-BP (lätt mopedbil för passagerarbefordran)
L6e-BU (lätt mopedbil för godsbefordran)
L7etung fyrhjulingL7e-Atung fyrhjuling för vägfordon i underkategori L7e-A1
fordon i underkategori L7e-A2
L7e-Btung terränggående fyrhjulingL7e-B1(terränggående fyrhjuling)
L7e-B2 (side-by-side-fordon)
L7e-C tung mopedbilL7e-CP (tung mopedbil för passagerarbefordran)
L7e-CU (tung mopedbil för godsbefordran)
12 § (30.12.2015/1609)
Fastställande av kategorin för fordon i kategori L

Som kategorier och underkategorier för fordon i kategori L som tas i bruk första gången i Finland och som inte är EG- eller EU-typgodkända används kategorierna och underkategorierna enligt klassificeringsgrunderna i bilaga I till den EU-förordning som nämns i 2 a § 2 mom.

Som kategori och underkategori för ett fordon i kategori L som redan är i bruk används den kategori och underkategori som fastställdes för fordonet i samband med att det togs i bruk första gången eller, om fordonet är registrerat, den kategori och underkategori som har antecknats i registret.

13 § (30.12.2015/1609)

13 § har upphävts genom L 30.12.2015/1609.

13 a § (28.6.2017/507)

13 a § har upphävts genom L 28.6.2017/507.

14 § (30.12.2015/1609)
Traktorer och släpvagnar till dem samt utbytbar dragen utrustning

Fordon i kategorierna T och C är motordrivna fordon med hjul eller band som är avsedda att användas inom jord- och skogsbruk och som klassificeras på följande sätt:

1) hjultraktorer i kategori T1 och bandtraktorer i kategori C1, vars minsta spårvidd inte understiger 1 150 millimeter och vars vikt i olastat och körklart skick överstiger 600 kilogram,

2) hjultraktorer i kategori T2 och bandtraktorer i kategori C2, vars minsta spårvidd understiger 1 150 millimeter och vars vikt i olastat och körklart skick överstiger 600 kilogram,

3) hjultraktorer i kategori T3 och bandtraktorer i kategori C3, vars vikt i olastat och körklart skick är högst 600 kilogram,

4) hjultraktorer i kategori T4 och bandtraktorer i kategori C4 avsedda för särskilda ändamål.

Släpvagnar till traktorer klassificeras på följande sätt:

1) släpvagnar i kategori R1, där summan av axelmassorna inte överstiger 1 500 kilogram,

2) släpvagnar i kategori R2, där summan av axelmassorna överstiger 1 500 kilogram men inte 3 500 kilogram,

3) släpvagnar i kategori R3, där summan av axelmassorna överstiger 3 500 kilogram men inte 21 000 kilogram,

4) släpvagnar i kategori R4, där summan av axelmassorna överstiger 21 000 kilogram.

Utbytbar dragen utrustning klassificeras på följande sätt:

1) utbytbar dragen utrustning i kategori S1, där summan av axelmassorna inte överstiger 3 500 kilogram,

2) utbytbar dragen utrustning i kategori S2, där summan av axelmassorna överstiger 3 500 kilogram.

När det gäller traktorer och släpvagnar till dem samt utbytbar dragen utrustning markeras kategorin på slutet med bokstaven ”a” om fordonets största konstruktiva hastighet är högst 40 km/h eller med bokstaven ”b” om fordonets största konstruktiva hastighet överstiger 40 km/h.

5 mom. har upphävts genom L 28.6.2017/507. (28.6.2017/507)

14 a § (30.12.2015/1609)
Fastställande av kategorin för traktorer och släpvagnar till dem samt utbytbar dragen utrustning

Som kategorier och underkategorier för traktorer och släpvagnar till dem samt utbytbar dragen utrustning som tas i bruk första gången i Finland och som inte är EG- eller EU-typgodkända används kategorierna och underkategorierna enligt klassificeringsgrunderna i bilaga I till den EU-förordning som nämns i 2 a § 3 mom.

Som kategori och underkategori för en sådan traktor eller släpvagn till en traktor eller sådan utbytbar dragen utrustning som redan är i bruk tillämpas den kategori och underkategori som fastställdes för fordonet i samband med att det togs i bruk första gången eller, om fordonet är registrerat, den kategori och underkategori som har antecknats i registret.

15 § (12.12.2014/1042)
Motorredskap

Motorredskap är

1) självgående fordon som är konstruerade och tillverkade för att utföra arbete och som med hänsyn till sin konstruktion inte lämpar sig för person- eller godstransport; maskiner som är monterade på en bil betraktas inte som motorredskap,

2) dragtruckar som tillverkats för förflyttning av släpvagnar och transportlavetter i hamn eller på något annat terminalområde och vars största konstruktiva hastighet är högst 50 kilometer per timme, om inte fordonet ska betraktas som lastbil eller traktor,

3) andra fordon som används för transporter på en byggarbetsplats än traktorer, såsom för transport av jordmassor (dumper), om inte fordonet ska betraktas som lastbil.

16 §
Terrängfordon

Med terrängfordon avses en motorsläde, ett luftkuddefartyg eller att annat motordrivet fordon tillverkat för person- eller godstransport eller för dragning av andra fordon på is, i snö eller på sank mark eller för färd med marken som stöd. Med terrängfordon avses dock inte ett fordon som är avsett att framföras även på andra vägar än snöskoterleder och inte heller ett fordon som är EG- eller EU-typgodkänt för en fordonskategori som avses i 10, 11 eller 14 § och avsett att framföras på väg. (30.12.2015/1609)

Motorsläde är ett terrängfordon som har medar eller band. Snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren och med en egenmassa av högst 0,5 ton. Tung snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst fyra personer utöver föraren och med en egenmassa av över 0,5 och högst 0,8 ton. (28.12.2018/1304)

17 § (12.12.2014/1042)
Släpvagn och släpanordning

Fordon i kategorierna O1–O4 (bilsläpvagn) är släpfordon.

Bilsläpvagnar indelas enligt klassificeringsvikten i följande kategorier:

1) fordon i kategori O1 (lätt släpvagn) med en klassificeringsvikt som är högst 0,75 ton,

2) fordon i kategori O2 med en klassificeringsvikt som är större än 0,75 ton men högst 3,5 ton,

3) fordon i kategori O3 med en klassificeringsvikt som är större än 3,5 ton men högst 10 ton,

4) fordon i kategori O4 med en klassificeringsvikt som är större än 10 ton.

(28.6.2017/507)

Släpanordning är en bilsläpvagn eller ett släpfordon som är avsedd att kopplas till ett annat motordrivet fordon än en bil och som inte är avsedd för person- eller godstransport eller turism.

4 mom. har upphävts genom L 28.6.2017/507. (28.6.2017/507)

5 mom. har upphävts genom L 28.6.2017/507. (28.6.2017/507)

18 § (3.4.2009/226)

18 § har upphävts genom L 3.4.2009/226.

19 § (12.12.2014/1042)
Övriga fordon utan motor

Med cykel avses

1) ett fordon tillverkat för transport av en eller flera personer eller gods som är utrustat med pedaler eller vevanordningar och som också kan ha en elmotor med en effekt på högst 250 watt, förutsatt att motorn fungerar endast vid trampning och kopplas ur funktion senast när hastigheten stiger till 25 km/h,

2) en sparkcykel eller annat motsvarande fordon utan motor, om det på grund av storleken eller användningsändamålet är påkallat att kräva att fordonet uppfyller kraven på reflektorer, strålkastare och lyktor och andra viktiga säkerhetskrav som gäller cyklar.

(30.12.2015/1609)

Till fordon utan motor hänförs också sådana vagnar eller slädar som dras av djur och som är avsedda och utrustade för vägtrafik, om det på grund av deras storlek och användningsändamål är påkallat att förutsätta att de uppfyller de viktigaste säkerhetskraven för fordon, såsom kraven på reflektorer, strålkastare och lyktor.

3 mom. har upphävts genom L 28.6.2017/507. (28.6.2017/507)

19 a § (30.12.2015/1609)
Lätta elfordon

Med lätt elfordon avses ett sådant annat fordon med elmotor än en i 19 § 1 mom. avsedd cykel med elassistans eller ett i 11 § avsett fordon i kategori L, vars motor har en märkeffekt på högst 1 kilowatt och vars konstruktiva hastighet är högst 25 km/h. På ett lätt elfordon tillämpas kraven för fordon utan motor.

2 mom. har upphävts genom L 28.6.2017/507. (28.6.2017/507)

19 b § (23.11.2018/942)
Närmare föreskrifter om grundläggande klassificering av fordon

Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana närmare föreskrifter om klassificering av i detta kapitel avsedda fordon som följer av kraven i Europeiska unionens fordonslagstiftning eller som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

3 kap

Närmare klassificering av fordon för särskilda ändamål

20 § (23.11.2018/942)
Räddningsbil, polisfordon, Tullens fordon och Gränsbevakningsväsendets fordon

Räddningsbil är ett för räddningsväsendet särskilt tillverkat fordon i kategori M eller N, vars totalmassa är större än 3,5 ton. Som räddningsbil betraktas också andra fordon i kategori M eller N som innehas av en kommuns eller samkommuns räddningsverk eller av en myndighet som lyder under statens räddningsförvaltning, av Räddningsinstitutet eller av en flygplatsoperatör och som används uteslutande för uppgifter inom räddningsväsendet. Också manskapsbilar som ägs av en brandkår och som har plats för minst åtta personer utöver föraren betraktas som räddningsbilar.

Polisfordon är för polisen särskilt tillverkade eller utrustade fordon.

Gränsbevakningsväsendets fordon är för Gränsbevakningsväsendet särskilt tillverkade eller utrustade fordon.

Tullens fordon är för Tullen särskilt tillverkade eller utrustade fordon.

Bestämmelser om den konstruktion och utrustning samt de färger som räddningsväsendet förutsätter i fråga om räddningsbilar samt om utrustning, färgsättning och emblem på polisfordon och Gränsbevakningsväsendets fordon utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. I den förordningen föreskriven färgsättning och föreskrivna emblem på polisfordon och Gränsbevakningsväsendets fordon får inte användas på andra fordon. Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska kraven på och installeringen av igenkänningslyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märkning och ljudsignalanordningar som de speciella ändamål som räddningsbilar, polisfordon, Tullens fordon och Gränsbevakningsväsendets fordon används för förutsätter.

21 § (17.12.2020/1043)
Ambulans och fordon för prehospital akutsjukvård

En ambulans är ett fordon i kategori M som är avsett för transport av sjuka eller skadade människor och som har specialutrustning för det ändamålet.

Ett fordon för prehospital akutsjukvård är ett fordon som är utrustat för uppgifter inom den prehospitala akutsjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Bestämmelser om närmare klassificering av ambulanser och fordon för prehospital akutsjukvård, om dimensioneringen av deras karosseri och patientutrymme, om deras prestanda och om medicinsk och annan utrustning i dem utfärdas vid behov genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de tekniska kraven på och installeringen av igenkänningslyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märkning och ljudsignalanordningar som det speciella ändamål som ambulanser och fordon för prehospital akutsjukvård används för förutsätter.

21 a § (10.8.2018/730)
Utryckningsfordon

Utryckningsfordon är räddningsbilar, polisfordon, gränsbevakningsväsendets fordon, Tullens fordon, ambulanser, fordon för prehospital akutsjukvård, försvarsmaktens räddningsbilar, försvarsmaktens ambulanser och militärpolisfordon, vilka är utrustade med en varningslykta med blått blinkande ljus och en ljudsignalanordning för utryckningsfordon.

22 §
Husbil

Husbil är ett fordon i kategori M som har tillverkats för ett särskilt ändamål och där boendemöjligheterna inbegriper minst följande ordentligt fastsatta utrustning:

1) sittplatser och bord som kan vara lätta att avlägsna,

2) sovplatser som kan göras om av sittplatser,

3) kokmöjligheter,

4) förvaringsutrymmen.

I bilskattelagen bestäms vid behov om konstruktionen hos och utrustningen i husbilar som är befriade från skatt eller för vilka betalas nedsatt skatt.

23 §
Likbil

Likbil är ett fordon i kategori M som är avsett för transport av avlidna och som har specialutrustning för detta ändamål.

I bilskattelagen bestäms vid behov om innehav av samt konstruktion, utrustning och färg hos likbilar som är befriade från skatt eller för vilka betalas nedsatt skatt.

24 § (23.11.2018/942)
Museifordon

Ett besiktningsställe godkänner på basis av ett utlåtande som utfärdats högst sex månader tidigare av en landsomfattande registrerad museifordonsförening som museifordon ett fordon för vilket det har förflutit minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och som har hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats eller konserverats på behörigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov föreskrifter om restaurering och konservering av museifordon samt om ändamålsenliga ersättande komponenter som får installeras i ett museifordon och om utbyte av komponenter till sådana som är trafiksäkrare samt om innehållet i det utlåtande som avses i 1 mom.

24 a § (23.11.2018/942)
Specialtransportfordon

Ett specialtransportfordon är ett fordon som har godkänts för sådana specialtransporter som avses i 2 § 16 punkten i vägtrafiklagen och som utan last överskrider de dimensioner som är allmänt tillåtna på väg eller som med eller utan last har godkänts för transport som överskrider den massa som är allmänt tillåten på väg. För att ett specialtransportfordon ska godkännas för trafik krävs dispens som meddelas av Transport- och kommunikationsverket. En förutsättning för beviljande av dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan eller miljön mer än i ringa omfattning och att den inte snedvrider konkurrensen.

En dispens enligt 1 mom. krävs inte för ett motorredskap, för ett typgodkänt fordon vars användning i trafik inte förutsätter tillstånd för specialtransport enligt 87 c § i vägtrafiklagen eller för ett typgodkänt fordon för vilket det i registret antecknas uppgift om ett tillstånd för specialtransport enligt 87 c § i vägtrafiklagen som utgör förutsättning för användningen av fordonet. För fordon som inte behöver registreras krävs dispens enligt 1 mom. endast om fordonets vikt eller axelmassa överskrider den massa som är allmänt tillåten på väg.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska tilläggskrav med anknytning till specialtransportfordons användningsändamål som tillämpas vid godkännande av specialtransportfordon för transportändamål samt om undantag från de tekniska kraven på fordon. Dessutom meddelar Transport- och kommunikationsverket närmare föreskrifter om hur överensstämmelse med kraven ska påvisas tekniskt.

24 b § (23.11.2018/942)
Närmare föreskrifter om klassificering av fordon som är avsedda för särskilda ändamål

Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana närmare föreskrifter om klassificering av i detta kapitel avsedda fordon som följer av kraven i Europeiska unionens fordonslagstiftning eller som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller skyddet av miljön.

4 kap

Fordons konstruktion, manöverorgan, utrustning och miljöegenskaper

25 § (12.12.2014/1042)
Fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

För att tryggt kunna användas i trafik ska

1) fordon ha en pålitlig och funktionssäker styrinrättning,

2) motordrivna fordon, cyklar samt släpvagnar till bil eller trafiktraktor ha en färdbroms,

3) fordon ha däck och fälgar eller band eller medar som motsvarar den belastning de utsätts för,

4) motordrivna fordon ha ett brandsäkert bränslesystem,

5) fordon ha behövliga strålkastare och lyktor, reflektorer och reflekterande identifieringsskyltar,

6) fordon ha en varningstriangel, om fordonets totala massa är större än 500 kg; fordon i kategori O1 och andra släpfordon med en totalmassa som är högst 750 kg och vars dragfordon har en varningstriangel behöver dock inte ha varningstriangel,

7) fordon i kategorierna M och N1 i förarhytt och passagerarutrymme ha sådana konstruktioner och anordningar som skyddar förare och passagerare vid sammanstötning,

8) fordon erbjuda föraren tillräcklig sikt framåt, åt sidan och bakåt; sikten bakåt får vid behov ordnas med hjälp av backspeglar eller något annat motsvarande system,

9) fordon vilkas förarhytt är sluten vara försedda med vindruta och behövliga anordningar för att säkerställa sikten genom vindrutan i alla väderförhållanden,

10) fordon ha behövliga anordningar och konstruktioner för att skydda lätta fordon vid sammanstötningar,

11) motordrivna fordon och cyklar ha en ljudsignalanordning,

12) motordrivna fordon ha en hastighetsmätare samt fordon i kategorierna M2, M3, N2 och N3 en hastighetsbegränsare,

13) fyr- eller flerhjuliga motordrivna fordon ha en backningsanordning,

14) fordon ha konstruktioner som säkerställer en tillräcklig styrförmåga, tillräckliga kurvkörnings- och bromsningsegenskaper samt vändbarhet,

15) fordon med hjul ha tillräcklig fri markhöjd,

16) lastutrymmet i fordon som används för godstransport ha sådana konstruktioner och anordningar och sådan utrustning som är säker och som lämpar sig för den last som transporteras,

17) släpvagnar samt fordon som används för att dra en släpvagn eller en släpanordning ha en funktionssäker och hållbar kopplingsanordning.

Om priset på resan grundar sig på resans längd eller varaktighet, ska ett fordon som används i tillståndspliktig persontrafik ha en taxameter eller ett annat sådant instrument eller system för beräkning av priset med vilket en sådan tillförlitlighet och skyddsnivå i fråga om mätresultaten uppnås som motsvarar tillförlitligheten och skyddsnivån hos en taxameter. (24.5.2017/321)

Fordon i kategorierna M1, N1 och L3e–L7e ska vara försedda med en anordning som förhindrar olovlig användning av fordonet.

EG-typgodkända fordon anses uppfylla de krav som föreskrivs i 1 och 3 mom.

Begagnade fordon anses uppfylla de krav som föreskrivs i 1 och 3 mom., om fordonen uppfyller de tekniska krav som gäller i Finland då fordonet första gången tas i bruk eller därefter. Fordon avsedda för vägtrafik ska dock alltid ha en varningstriangel i enlighet med de krav som föreskrivs i 1 mom. 6 punkten.

Bestämmelser om färdskrivare finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet. Utöver vad som föreskrivs i den förordningen ska trafiktraktorer ha en färdskrivare när de används i tillståndspliktig godstrafik.

Om det i ett nytt fordon i kategori M som släppts ut på marknaden finns en fast installerad bilradiomottagare, ska mottagaren kunna ta emot och återge digitala och analoga markbundna radiosändningar. (30.12.2020/1208)

26 § (23.11.2018/942)
Tillverkningsnummer och tillverkarskylt

Ett motordrivet fordon och en släpvagn som används i trafik ska ha ett tillverkningsnummer som getts av tillverkaren, Transport- och kommunikationsverket, ett besiktningsställe eller en utländsk myndighet som sköter fordonsregistrering. En bil och dess släpvagn, ett fordon i kategori L och en traktor ska dessutom ha en tillverkarskylt.

27 § (23.11.2018/942)
Undantag från kraven på fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Bestämmelser om undantag från de krav som föreskrivs i 25 § 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. Undantagen ska vara behövliga med beaktande av fordonens användningsändamål, trafiksäkerhetskraven och möjligheterna att uppfylla de krav som gäller fordonen.

Fordon som är avsedda att användas av förare eller passagerare med funktionsnedsättning kan godkännas för transportändamål även om specialanordningen inte uppfyller bestämmelser eller föreskrifter, förutsatt att trafiksäkerheten inte nämnvärt äventyras.

Transport- och kommunikationsverket får för enskilda fordon bevilja dispens från de bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag i fråga om säkerheten när det gäller fordons konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter, separata tekniska enheter och andra motsvarande objekt som ska godkännas. En förutsättning för beviljande av dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan eller miljön mer än i ringa omfattning och att den inte snedvrider konkurrensen. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av dispens utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

27 a § (23.11.2018/942)
Föreskrifter om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Transport- och kommunikationsverket meddelar tekniska föreskrifter om

1) de alternativa krav på bromssystemen i bilar och bilsläpvagnar med tryckluftsbromsar som tillämpas vid nationellt typgodkännande, enskilt godkännande, registreringsbesiktning och ändringsbesiktning,

2) kraven på dubbar och dubbdäck som är tillåtna för användning i trafik.

Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom vid behov närmare tekniska föreskrifter om

1) kraven på ett fordons konstruktion och egenskaper,

2) kraven på ett fordons tillverkningsnummer och tillverkarskylt,

3) kraven på system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning för fordon,

4) kraven på lastkorgar och lastutrymmen, fästanordningar som används för lastsäkring och skyddskonstruktioner för fordon som används för godstransport,

5) surrnings- och fästanordningar som används för surrning och säkring av last,

6) sådana andra komponenter, system och separata tekniska enheter som behövs för fordonets drift än de som avses i 1–3 punkten och för vilka godkännande krävs samt om annan utrustning än den som avses i 1 mom. 2 punkten,

7) dimensioneringen av transportutrymmet och om de hjälpmedel som behövs för resandet och deras fastsättning när det gäller tillgängliga fordon och andra fordon i kategori M, dock inte ambulanser, om fordonen kan användas för transport av passagerare på bår eller personer med funktionsnedsättning,

8) taxametrar samt andra instrument och system som avses i 25 § 2 mom.

De föreskrifter som avses i denna paragraf ska vara behövliga för att en tillräcklig internationell allmän kravnivå ska kunna uppnås och en tillräcklig nivå på trafiksäkerheten och skyddet av hälsan och miljön säkerställas.

28 § (12.12.2014/1042)
Begränsning av energi- och miljökonsekvenser

Ett fordons energiförbrukning och växthusgasutsläpp samt skadliga miljökonsekvenser, såsom gasformiga utsläpp, partikelutsläpp, buller och elektromagnetiska störningar, får inte onödigt avvika från motsvarande konsekvenser som orsakas av fordon som uppfyller vad som var den allmänna tekniska nivån vid den tidpunkt då fordonet tillverkades, eller onödigt medföra risker för hälsan eller miljön.

Separata bestämmelser gäller för begränsning av miljökonsekvenserna av motorredskap.

29 § (23.11.2018/942)
Närmare bestämmelser och föreskrifter om begränsning av energi- och miljökonsekvenser

Bestämmelser om komponenter och egenskaper samt andra motsvarande objekt som ska godkännas, som hänför sig till begränsning av energi- och miljökonsekvenserna av andra fordon än motorredskap och som krävs för att fordonen i fråga ska kunna godkännas för transportändamål, utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om de gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas vid godkännande av sådana fordon utfärdas också genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de i 1 mom. avsedda tekniska krav på komponenter och egenskaper som hänför sig till begränsning av energi- och miljökonsekvenser. Föreskrifterna ska vara behövliga för att en tillräcklig internationell allmän kravnivå ska uppnås och en tillräcklig nivå på trafiksäkerheten och skyddet av hälsan och miljön säkerställas.

Transport- och kommunikationsverket får i fråga om enskilda fordon bevilja dispens från de bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag i fråga om begränsning av fordons energi- och miljökonsekvenser. En förutsättning för beviljande av dispens är att avvikelsen från kraven inte ökar riskerna för säkerheten, hälsan och miljön mer än i ringa omfattning och att den inte snedvrider konkurrensen. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av dispens utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

29 a § (3.4.2009/226)
Krav på fordon som begagnade förts in i landet

Ett fordon som begagnat förts in i landet och registreras första gången eller annars tas i bruk i trafik första gången i Finland eller någon annanstans ska uppfylla de tekniska krav som gäller i Finland då fordonet första gången tas i bruk eller därefter.

Vid första registrering av bilar eller bilsläpvagnar som begagnade förts in i landet någon annanstans ifrån än från en EES-stat eller från landskapet Åland och som tagits i bruk där första gången inom en kortare period än sex månader ska fordonet föras till enskilt godkännande, om det inte har EG-typgodkänts.

29 b § (23.11.2018/942)
Krav på fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter

Fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter ska förses med tillräckliga märkningar, igenkännings- och varningslyktor, reflektorer och andra varningsanordningar för att förebygga fara och olägenhet som orsakas av specialtransporter. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de märkningar, igenkännings- och varningslyktor, reflektorer och andra varningsanordningar som krävs i fordon och fordonskombinationer som används vid specialtransporter.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om kategori, massa och färger som krävs av varningsfordon som används vid specialtransporter, om varningsskyltar, höjdmätare, varningslyktor, reflektorer och andra varningsanordningar i varningsfordon samt om tillbörliga anordningar och redskap som ska användas i varningsfordon vid reglering av trafiken och tryggande av säkerheten.

De föreskrifter som avses i denna paragraf ska grunda sig på praxis som iakttas allmänt i Europa.

5 kap

Typgodkännande och CE-märkning (3.4.2009/226)

30 § (3.4.2009/226)
Typgodkännande

Med EU- och EG-typgodkännande avses sådant typgodkännande av nya fordon och av system, komponenter och separata tekniska enheter i dessa som baserar sig på följande EU-rättsakter:

1) det EU-direktiv som nämns i 2 a § 1 mom. när det gäller EG-typgodkännande av fordon i kategorierna M, N och O samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon,

2) den EU-förordning som nämns i 2 a § 2 mom. när det gäller EU-typgodkännande av fordon i kategori L samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon,

3) den EU-förordning som nämns i 2 a § 3 mom. när det gäller EU-typgodkännande av fordon i kategorierna T, C, R och S samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon.

(30.12.2015/1609)

Med EG-typgodkännande av små serier avses EG-typgodkännanden som i enlighet med det EU-direktiv som nämns i 2 a § 1 mom. beviljas nya fordon av en typ som tillverkas i ett begränsat antal. (30.12.2015/1609)

Med E-typgodkännande avses typgodkännanden enligt de reglementen, nedan E-reglementet, som bifogats överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976), nedan Genèveöverenskommelsen.

Med nationellt typgodkännande avses typgodkännanden i Finland av nya fordon eller utrustning.

Med nationellt typgodkännande av små serier avses nationella typgodkännanden som i enlighet med de EU-rättsakter som nämns i 1 mom. beviljas nya fordon av en typ som tillverkas i ett begränsat antal.

31 § (23.11.2018/942)
Tillämpningsområdet för typgodkännanden

Transport- och kommunikationsverket beviljar EG- och EU-typgodkännande för system, komponenter, separata tekniska enheter, fordon i kategorierna M, N, O, L, T, C, R och S samt motorredskap. Fordon i kategorierna M, N, L, T, C, R och S som inte har beviljats EU-typgodkännande kan beviljas nationellt typgodkännande av små serier. Nationellt typgodkännande beviljas andra fordon och annan utrustning avsedda för vägtrafik samt motorredskap. Nationellt typgodkännande beviljas dock inte trafiktraktorer. Vid typgodkännande av små serier tillämpas kvantitativa begränsningar som baserar sig på de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. E-typgodkännande beviljas system, komponenter och separata tekniska enheter.

32 § (30.12.2015/1609)
Typgodkännandeskyldighet

Sådana nya fordon i kategorierna M, N, O och T samt andra nya fordon i kategori L än enskilda fordon i underkategori L1e-A som säljs för användning i vägtrafik eller registreras första gången ska vara EG- eller EU-typgodkända eller typgodkända i små serier.

System, komponenter och separata tekniska enheter för fordon i de fordonskategorier som avses i 1 mom., för fordon i kategori C och för trafiktraktorer och som säljs separat ska vara typgodkända. I enlighet med de EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom. får emellertid bestämmelser om undantag från detta krav utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.6.2017/507)

Komponenter, system och separata tekniska enheter samt utrustning som behövs för driften av ett fordon och som är väsentliga för trafiksäkerheten och skyddet av miljön ska vara typgodkända. Närmare bestämmelser om typgodkännandeskyldigheten utfärdas genom förordning av statsrådet.

Med avvikelse från 1 mom. får överensstämmelse med kraven för följande nya fordon konstateras vid registreringsbesiktning:

1) andra fordon i kategori L än fordon i underkategori L1e-A samt fordon i kategori T eller C som har tillverkats eller förts in i landet som enskilda exemplar för användning i vägtrafik och som inte är EG- eller EU-typgodkända eller nationellt typgodkända i små serier,

2) fordon i kategori M, N, O, T eller C samt andra fordon i kategori L än fordon i underkategori L1e-A som är nationellt typgodkända i små serier i någon annan EES-stat, i Turkiet eller i landskapet Åland och vilkas nationella typgodkännande av små serier har erkänts av Finland på det sätt som avses i 39 a § 2 mom. eller i en EU-förordning som nämns i 2 a § 2 eller 3 mom.,

3) fordon i kategori M, N eller O som godkänts enskilt i någon annan EES-stat, i Turkiet eller i landskapet Åland,

4) andra fordon än fordon i kategori M, N eller O som färdigställts under den sista etappen vid etappvist typgodkännande.

Bestämmelser om rätten att bevilja enskilt godkännande av fordon i kategorierna M, N och O finns i 50 b §.

32 a § (30.12.2015/1609)
Tillverkarens ansvar inför typgodkännandemyndigheten

I fråga om fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning som inte har EG- eller EU-typgodkänts svarar tillverkaren inför den typgodkännandemyndighet som nämns i 34 § för typgokännandet av den produkt som tillverkas samt för produktionens överensstämmelse med kraven oavsett om tillverkaren har deltagit i alla faser i tillverkningen av produkten. Vid etappvist typgodkännande svarar varje tillverkare inför typgodkännandemyndigheten för godkännandet av fordonet och produktionens överensstämmelse med kraven i fråga om de system, komponenter, separata tekniska enheter och den utrustning som har tillfogats eller ändrats under den aktuella fasen i tillverkningen av fordonet.

32 b § (3.4.2009/226)
Utseende av tillverkarens representant

Fordonets, komponentens, systemets, den separata tekniska enhetens och utrustningens tillverkare som ansöker om EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande och är etablerad utanför en EES-stat ska utse en representant som är etablerad i en EES-stat. När det är fråga om annat nationellt typgodkännande än nationellt typgodkännande av små serier, ska tillverkarens representant vara etablerad i Finland.

33 § (3.4.2009/226)
Den som ansöker om godkännande

Typgodkännande söks av fordonets, systemets, komponentens, den separata tekniska enhetens eller utrustningens tillverkare eller av tillverkarens representant.

34 § (23.11.2018/942)
Typgodkännandemyndighet

I Finland är Transport- och kommunikationsverket typgodkännandemyndighet i fråga om fordon i kategorierna M, N, L, O, T, C, R och S, motorredskap och terrängfordon liksom system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning i dessa.

34 a § (23.11.2018/942)
Behörig myndighet i fråga om ärenden som gäller CE-märkta produkter

Om det i denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den förutsätts påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning i fråga om en cykel, en snöskoter, en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet är Transport- och kommunikationsverket behörig myndighet.

35 § (30.12.2015/1609)
Beviljande av typgodkännande

Typgodkännandemyndigheten beviljar annat typgodkännande än EU-typgodkännande av fordon i kategorierna L, T, C, R och S och deras system när det gäller sådana färdiga fordonstyper och system som stämmer överens med de informationsdokument som fordonstillverkaren visar upp och som uppfyller de krav som ställts för färdiga fordon och system. I 45 och 46 § finns det bestämmelser om de åtgärder för säkerställande av produktionens överensstämmelse med kraven som krävs innan typgodkännande beviljas.

Typgodkännandemyndigheten beviljar etappvist typgodkännande av bilar och släpvagnar till dem när det gäller sådana ofullbordade fordonstyper som stämmer överens med informationsdokumenten och som uppfyller de krav som ställts för fordonet utifrån tillverkningsskedet för fordonstypen.

Typgodkännandemyndigheten beviljar typgodkännande av andra komponenter, andra separata tekniska enheter och annan utrustning än sådana som är avsedda för fordon i kategorierna L, T, C, R och S när det gäller sådana typer av komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning som stämmer överens med informationsdokumenten och som uppfyller de krav som ställts för komponenterna, de separata tekniska enheterna och utrustningen.

Över annat typgodkännande än EU-typgodkännande av fordon i kategorierna L, T, C, R och S ges ett intyg över typgodkännande. I godkännandet kan vid behov inkluderas begränsningar i fråga om användningen av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning och sådana villkor för installation av system, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning som beror på säkerhetskrav eller på komponenternas, enheternas eller utrustningens egenskaper.

Vid beviljande av godkännande tillämpas i fråga om EG-typgodkännande och nationellt typgodkännande av små serier av bilar och släpvagnar till dem det förfarande som anges i det direktiv som nämns i 2 a § 1 mom. I fråga om E-typgodkännande tillämpas det förfarande som anges i Genèveöverenskommelsen.

36 § (23.11.2018/942)
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid typgodkännande

Överensstämmelse med kraven enligt 35 § påvisas genom att den som ansöker om godkännande lämnar in ett intyg över typgodkännande som utfärdats av en godkännandemyndighet i en EES-stat eller i landskapet Åland eller i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga eller genom kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det bestämmelser om

1) de tekniska sätten att vid nationellt typgodkännande av små serier påvisa överensstämmelse med andra krav än sådana där det krävs fullständig överensstämmelse enligt de EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom.,

2) de tekniska sätten att påvisa överensstämmelse med kraven vid nationellt typgodkännande,

3) när överensstämmelse med kraven kan påvisas även med hjälp av en utredning som gjorts av en i 48 § avsedd godkänd sakkunnig.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de frågor som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten. Dessutom meddelar Transport- och kommunikationsverket, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom., föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa dubbars överensstämmelse med kraven.

36 a § (12.12.2014/1042)

36 a § har upphävts genom L 12.12.2014/1042.

37 § (28.6.2017/507)
Vägran att bevilja typgodkännande

Om typgodkännandemyndigheten bedömer att en typ av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som uppfyller kraven enligt 35 § utgör en allvarlig fara för trafiksäkerheten eller allvarligt skadar miljön eller hälsan, kan typgodkännandemyndigheten vägra att meddela typgodkännande. Typgodkännandemyndigheten ska trots bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål underrätta godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland, godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga och Europeiska kommissionen om att godkännande vägrats, samt uppge grunderna för sitt beslut. Någon underrättelse behövs dock inte om att ansökan om typgodkännande har avslagits.

38 §
Ändringar i typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter

Innehavaren av ett typgodkännande skall underrätta godkännandemyndigheten om ändringar i typgodkända fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter. Godkännandemyndigheten beslutar om ändringarna förutsätter nya mätningar, tester, kalkyler eller kontroller och om det är fråga om en utvidgning av det ursprungliga typgodkännandet, och meddelar innehavaren av typgodkännandet detta.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid ändring av beviljat typgodkännande utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 § (3.4.2009/226)
Register över typgodkännanden

Typgodkännandemyndigheten för register över de typgodkännanden den utfärdat. I registret antecknas de uppgifter som finns i intyget över typgodkännande av fordonstypen och de testresultat som fogats till intyget. (28.6.2017/507)

De uppgifter i registret över typgodkännanden som innehåller företagshemligheter får trots bestämmelserna om sekretess lämnas till (10.8.2018/704)

1) besiktningsförrättare för utförande av i lag eller med stöd av lag föreskrivna besiktningsuppdrag,

2) avtalsregistrerare för utförande av i lag eller med stöd av lag föreskrivna registreringsuppdrag,

3) den tekniska tjänst som på basis av ett avtal med produkttillverkaren övervakar produktionens överensstämmelse för utförande av tillsynsuppdrag,

4) beviljare av enskilda godkännanden för ett enskilt godkännande av ett fordon,

5) fordonskontrollanter för uppdrag som utförs i samband med teknisk vägkontroll,

6) godkännandemyndigheten i en annan EES-stat för ömsesidigt erkännande av ett godkännande eller till marknadstillsynsmyndigheten i en annan EES-stat för marknadstillsyn.

(30.12.2015/1609)
39 a § (30.12.2015/1609)
Erkännande av typgodkännanden

Finland erkänner EG- och EU-typgodkännanden samt E-typgodkännanden som andra EES-stater, Turkiet eller landskapet Åland i enlighet med de rättsakter som avses i 30 § 1 mom. har beviljat färdiga fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter eller utrustning, samt ett EG-, EU- eller E-typgodkännande som dessa beviljat ett fullbordat tillverkningsskede för fordon som typgodkänns etappvis.

Finland erkänner ett nationellt typgodkännande av små serier som andra EES-stater, Turkiet och landskapet Åland i enlighet med de rättsakter som avses i 30 § 1 mom. har beviljat fordon, om det inte finns grundad anledning att misstänka att de tekniska bestämmelser enligt vilka godkännandet har beviljats inte motsvarar åtminstone de tekniska krav som i Finland gäller för nationellt typgodkännande av små serier.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det vid behov bestämmelser om förfaranden, tidsfrister och rätt att få tekniska uppgifter ur godkännandehandlingarna i fråga om

1) beviljande av erkännande av ett nationellt typgodkännande av små serier som beviljats av en annan EES-stat, Turkiet eller landskapet Åland,

2) sökande av erkännande hos en annan EES-stat, Turkiet eller landskapet Åland för ett i Finland beviljat nationellt typgodkännande av små serier,

3) försäljning, registrering eller ibruktagande i en annan EES-stat, i Turkiet eller i landskapet Åland av fordon som typgodkänts nationellt i Finland.

39 b § (23.11.2018/942)
Undantag som tillämpas vid typgodkännande

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja smärre enskilda undantag från de bestämmelser och föreskrifter om typgodkännande som utfärdats med stöd av denna lag. En förutsättning för beviljande av undantag är att undantaget inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen.

40 § (12.12.2014/1042)
Närmare bestämmelser om typgodkännande

Genom förordning av statsrådet bestäms vid behov

1) vilka fordon som hänförs till en och samma typ,

2) om anmälan av tekniska uppgifter som gäller typgodkännanden och uppgifter om godkännanden till registret över typgodkännanden och om registrering av uppgifterna i registret,

3) närmare om förutsättningarna för beviljande av undantag enligt 39 b §,

4) det högsta antal genom typgodkännande av små serier godkända fordon som får införas i registret per år,

5) på vilka villkor ett i någon annan EES-stat för fordon i kategori M, N, O, L eller T1–T4 beviljat nationellt typgodkännande av små serier gäller i Finland,

6) det högsta antal fordon vilka genom i Finland erkänt typgodkännande av små serier som beviljats av någon annan EES-stat får införas i registret, säljas eller tas i bruk per år.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om förfarandet vid typgodkännande, typgodkännandets giltighet, utfärdandet av intyg över typgodkännande och den blankett som ska användas samt om underrättelserna om beviljat, ändrat, återkallat eller förvägrat godkännande till godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och i landskapet Åland, Europeiska kommissionen och godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga.

5 a kap (3.4.2009/226)

Överensstämmelse hos typgodkända och CE-märkta produkter (3.4.2009/226)

41 § (3.4.2009/226)
Intyg över överensstämmelse och godkännandemärkningar

Tillverkaren av EG-typgodkända fordon ska utfärda ett intyg över överensstämmelse enligt tillverkningsskedet för typgodkända fordon.

Tillverkaren ska förse varje komponent och separat teknisk enhet som tillverkats i enlighet med typgodkännandet med sitt kommersiella märke eller sitt varumärke och med typbeteckning. Om så anges i Europeiska unionens rättsakter eller i ett E-reglemente, ska varje komponent och separat teknisk enhet förses med ett typgodkännandenummer eller typgodkännandemärke. Tillverkaren behöver då inte förse komponenterna och enheterna med ett kommersiellt märke eller varumärke och typbeteckning. (28.6.2017/507)

Närmare bestämmelser om utfärdande av intyg över överensstämmelse för komponenter och separata tekniska enheter samt om uppgifterna i intyget utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det också föreskrivas att komponenter och separata tekniska enheter inte behöver förses med varumärke eller typbeteckning eller andra godkännandemärkningar, om Europeiska unionens lagstiftning eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland inte kräver ett sådant märke eller en sådan märkning. (28.6.2017/507)

41 a § (12.12.2014/1042)
Påvisande av överensstämmelse genom CE-märkning

En cykel, en snöskoter, ett fordons komponent, ett system eller en separat teknisk enhet, om vilken det föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, ska vara CE-märkt, om märkning förutsätts enligt Europeiska unionens lagstiftning.

Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010).

42 § (3.4.2009/226)
Åtgärder som förutsätts när i Finland godkända typer inte stämmer överens med kraven

Om typgodkännandemyndigheten konstaterar eller får kännedom om att fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning som den har godkänt, och som inte är typgodkända eller nationellt typgodkända i små serier i enlighet med någon av de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom., inte stämmer överens med kraven på den typ som typgodkännandemyndigheten har godkänt, ska typgodkännandemyndigheten vidta befogade åtgärder för att säkerställa att de tillverkade fordonen, komponenterna, separata tekniska enheterna eller utrustningen på nytt fås att stämma överens med kraven på den godkända typen. I detta syfte har typgodkännandemyndigheten rätt att

1) temporärt eller permanent förbjuda att sådana fordon, komponenter eller separata tekniska enheter eller sådan utrustning som inte uppfyller kraven tillverkas, saluförs, säljs eller överlåts på annat sätt samt används,

2) kräva att sådana ändringar görs i fordonen, komponenterna, de separata tekniska enheterna eller utrustningen att kraven uppfylls, och kräva att resultatet påvisas,

3) förplikta den som tillverkar, importerar eller säljer fordonen, komponenterna, de separata tekniska enheterna eller utrustningen att offentligt meddela att dessa inte stämmer överens med kraven samt själv lämna ett sådant meddelande på tillverkarens, importörens eller säljarens bekostnad,

4) förplikta tillverkaren, importören eller säljaren att ersätta kostnaderna för testning och undersökning, om typgodkännandemyndigheten utövar någon av de rättigheter som avses i 1–3 punkten.

(30.12.2015/1609)

Typgodkännandemyndigheten kan förena förbudet samt ändrings- eller anmälningsuppmaningen med vite eller hot om tvångsutförande så som bestäms i viteslagen (1113/1990). Typgodkännandemyndigheten betalar kostnaderna för en åtgärd som vidtas genom tvångsutförande. Kostnaderna får utan dom eller beslut drivas in hos parten i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Om de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. inte leder till ett resultat enligt 1 mom., kan typgodkännandemyndigheten vid behov återkalla typgodkännandet.

43 § (28.6.2017/507)
Anmälan om att i Finland godkända typer inte stämmer överens med kraven

Om det i de fall som avses i 42 § är fråga om EG-typgodkännande, ska typgodkännandemyndigheten underrätta godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland samt Europeiska kommissionen om de åtgärder som vidtagits, om så förutsätts i EU-lagstiftningen. Anmälan ska göras utan dröjsmål i enlighet med det förfarande som anges i de EU-rättsakter som avses i 30 § 1 mom. Om det är fråga om typgodkännande med stöd av Genèveöverenskommelsen, ska typgodkännandemyndigheten underrätta godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar det aktuella reglementet om de åtgärder som vidtagits. En sådan anmälan får göras trots bestämmelserna om sekretess.

44 § (30.12.2015/1609)
I annan stat godkända typer som inte stämmer överens med kraven

Om typgodkännandemyndigheten bedömer att ett fordon eller en komponent eller separat teknisk enhet som åtföljs av ett intyg över överensstämmelse eller godkännandemärke och som har typgodkänts i en annan EES-stat eller i Turkiet enligt någon annan förordning än de förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom., eller, om det är fråga om godkännande med stöd av Genèveöverenskommelsen, i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga, inte stämmer överens med kraven på den godkända typen, ska typgodkännandemyndigheten begära att den stat som meddelat typgodkännandet ska kontrollera att tillverkade fordon, komponenter eller separata tekniska enheter stämmer överens med kraven på den godkända typen.

44 a § (3.4.2009/226)
Bristande överensstämmelse hos CE-märkta produkter

Om en behörig myndighet observerar att en cykel, en snöskoter, en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som släppts ut på marknaden och vars överensstämmelse med gällande krav är påvisad genom CE-märkning inte motsvarar de krav som ställs på produkten, ska den behöriga myndigheten handla så som bestäms i 42 § 1 och 2 mom. för att avlägsna sådana produkter från marknaden och begränsa deras fria rörlighet.

Den behöriga myndigheten ska underrätta kommissionen om vidtagna marknadstillsynsåtgärder i enlighet med vad som förutsätts i fråga om cykeln, snöskotern, komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten i direktiv som tillämpas med stöd av denna lag eller i någon annan bestämmelse.

44 b § (3.4.2009/226)
Bristande överensstämmelse hos komponenter, separata tekniska enheter och cyklar

Om tillsynsmyndigheten konstaterar eller får kännedom om att sådana komponenter eller separata tekniska enheter som avses i 6 § 3 mom. och som är avsedda för andra fordon än sådana som är EU-typgodkända i enlighet med någon av de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom. och som inte behöver ha godkänts särskilt för transportändamål, eller cyklar som inte stämmer med kraven, importeras, tillverkas för försäljning i Finland, saluförs, säljs eller överlåts på annat sätt, ska tillsynsmyndigheten förfara i enlighet med 42 § 1 och 2 mom. (30.12.2015/1609)

Om märkningen på fordonsdäck eller informationen till konsumenter inte uppfyller de krav som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar, ska tillsynsmyndigheten vidta åtgärder enligt 42 § 1 och 2 mom. (12.12.2014/1042)

Om åtgärder enligt 42 § 1 och 2 mom. inte leder till att komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar fås att uppfylla kraven, kan tillsynsmyndigheten bestämma att de komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar som tillverkaren, importören och säljaren har i sin besittning ska förstöras eller bestämma hur det annars ska förfaras i fråga om dessa.

45 § (23.11.2018/942)
Tillsyn över överensstämmelse vid produktion

Vid överlåtelse av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter ska tillverkaren och tillverkarens representant se till att fordonet, systemet, komponenten eller den tekniska enheten till sin konstruktion och utrustning samt sitt skick stämmer överens med den godkända typen eller förutsättningarna för CE-märkningen.

Tillverkaren eller tillverkarens representant ska utan dröjsmål underrätta typgodkännandemyndigheten om sådana uppgifter om bristande överensstämmelse hos en typ som kan leda till att typgodkännandet återkallas.

Innan typgodkännande beviljas ska typgodkännandemyndigheten försäkra sig om ett tillräckligt förfarande som garanterar effektiv tillsyn över produktionens överensstämmelse.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag ska vid tillsynen över produktionens överensstämmelse tillämpas i fråga om EG-typgodkännande de förfaranden som föreskrivs i de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom., och i fråga om E-typgodkännande det förfarande som föreskrivs i Genèveöverenskommelsen. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om hur förfarandena ovan ska tillämpas på tillsynen över produktionens överensstämmelse för nationellt typgodkännande.

Vid bedömning av och därmed förknippad tillsyn över överensstämmelse i fråga om en produkt som certifierats med CE-märkning iakttas vad som föreskrivs om produkten i det direktiv eller i de bestämmelser som utfärdats om genomförande av direktivet och som med stöd av denna lag ska tillämpas på produkten.

46 § (3.4.2009/226)
Avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse

För att säkerställa tillsynen över produktionens överensstämmelse med kraven kan godkännandemyndigheten innan typgodkännande beviljas kräva att den som ansöker om godkännande ingår ett avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse. Den som ansöker om EG-, EU- eller E-typgodkännande ska ingå ett avtal med en utsedd teknisk tjänst. Den som ansöker om nationellt typgodkännande ska ingå ett avtal med antingen en utsedd teknisk tjänst eller en sådan godkänd sakkunnig som avses i 48 §. Avtalet ska fogas till dokumenten i ansökan om typgodkännande. (30.12.2015/1609)

Den som ansöker om godkännande kan ingå det avtal som avses i 1 mom. med typgodkännandemyndigheten, om det inte skäligen går att finna en utsedd teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig som utför tillsyn över produktionens överensstämmelse. Avtalet med typgodkännandemyndigheten ingås för viss tid, högst fem år.

I avtalet om tillsyn över produktionens överensstämmelse avtalas om hur tillsynen ska verkställas. Kostnaderna för tillsynen över överensstämmelse betalas av den som ansökt om godkännande eller bedömning. Närmare bestämmelser om innehållet i avtalet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Innehavaren av ett typgodkännande ska utan dröjsmål underrätta typgodkännandemyndigheten om att avtalet om tillsyn över produktionens överensstämmelse har ändrats eller upphört att gälla.

46 a § (3.4.2009/226)
Behörighet för den som utför tillsyn över överensstämmelse

Typgodkännandemyndigheten får när som helst kontrollera tillsynsmetoderna i fråga om överensstämmelse vid produktionsenheterna för de produkter den godkänt.

Typgodkännandemyndigheten, den utsedda tekniska tjänsten och den godkända sakkunniga har rätt att för tillsynen

1) få tillträde till platser där fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras och kontrolleras,

2) ta prov på produktionen och med bestämda intervaller utföra tester eller kalkyler som föreskrivs i standarder som tillämpas med stöd av denna lag, i Europeiska unionens rättsakter eller E-reglementen,

3) vid behov få tillgång till material som behövs för att kontrollera kvaliteten och överensstämmelsen i fråga om varje godkänd typ eller CE-märkt produkt,

4) kontrollera tillsynsmetoderna i fråga om produktionens överensstämmelse.

(28.6.2017/507)

Kontroll och tillsyn får inte verkställas i lokaler som används för permanent boende. Om den tekniska tjänsten eller den godkända sakkunniga verkställer tillsynen över överensstämmelse med stöd av ett avtal som avses i 46 § 1 mom., ska den tekniska tjänsten eller den godkända sakkunniga iaktta vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (423/2003).

Om tillsynen över produktionens överensstämmelse i fråga om en typgodkänd produkt inte verkställs så som förutsätts i bestämmelserna och det avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse som avses i 46 § 1 mom., kan typgodkännandemyndigheten ge tillverkaren en anmärkning eller varning. Om anmärkningen eller varningen inte leder till att bristerna i verksamheten avhjälps inom utsatt tid, kan typgodkännandemyndigheten för viss tid eller helt och hållet återkalla sitt typgodkännande.

46 b § (30.12.2015/1609)
När typgodkännanden upphör att gälla

Giltighetstiden för typgodkännandet av ett annat fordon än ett sådant som är EU-typgodkänt i enlighet med någon av de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom. löper ut, om

1) nya bestämmelser eller föreskrifter om registrering, försäljning eller ibruktagande av fordonet träder i kraft och typgodkännandet inte har uppdaterats så att det motsvarar dessa,

2) tillverkningen av det typgodkända fordonet upphör slutgiltigt,

3) giltighetstiden för det tillstånd som avses i 78 § löper ut, eller

4) typgodkännandemyndigheten återkallar typgodkännandet.

Innehavaren av ett typgodkännande av fordon ska utan dröjsmål underrätta typgodkännandemyndigheten om att typgodkännandets giltighetstid löper ut enligt 1 mom. 1 och 2 punkten.

Närmare bestämmelser om hur giltighetstiden för ett typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter löper ut får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 b kap (3.4.2009/226)

Krav som gäller tekniska tjänster (3.4.2009/226)

47 § (3.4.2009/226)
Utsedda tekniska tjänster

Utsedda tekniska tjänster ska för påvisande av överensstämmelse utföra kontroller, mätningar, tester, kalkyler och bedömningar som avses i 36 och 50 e §, kontroller, mätningar, tester, kalkyler och bedömningar enligt 45 § 4 mom. som avser förfaranden och gäller kvalitetskontrollen av produktionen eller de tester och bedömningar som behövs för att påvisa överensstämmelse hos komponenter och utrustning som avses i 78 § 2 mom. Ett godkännande som utsedd teknisk tjänst kan av särskilda skäl beviljas för viss tid. Tillverkaren kan godkännas som utsedd teknisk tjänst endast om så föreskrivs i den rättsakt av Europeiska unionen som gäller de tekniska kraven i fråga. Typgodkännandemyndigheten kan godkännas som utsedd teknisk tjänst, om den uppfyller de krav som föreskrivs i denna paragraf och verksamheten inte i övrigt har avgränsats i en EU-förordning som avses i 2 a §. (30.12.2015/1609)

Typgodkännandemyndigheten godkänner de utsedda tekniska tjänsterna på basis av en bedömning utifrån ansökan, om den tekniska tjänsten uppfyller kraven i följande standarder i fråga om den aktuella verksamheten:

1) standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 som gäller testning för bedömning av överensstämmelse hos produkter,

2) standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 som gäller tillsyn över tillverkarens eller en tredje parts testning för bedömning av produktionens överensstämmelse,

3) standarden SFS-EN ISO/IEC 17021 som gäller bedömning av tillverkarens förfaranden för tillsyn över produktionens överensstämmelse,

4) standarden SFS-EN ISO/IEC 17020 som gäller testning för bedömning av produktionens överensstämmelse.

På de villkor som avses i de standarder som nämns i 2 mom. får utsedda tekniska tjänster för utförandet av kontroller, mätningar, tester och kalkyler som entreprenör anlita en extern, kvalificerad tjänst med tillverkarens samtycke eller tillverkarens laboratorium eller mät- och testanordningar. Den utsedda tekniska tjänsten svarar för de kontroller, mätningar, tester, kalkyler och bedömningar som den anlitade tjänsten eller det anlitade laboratoriet gör och sörjer för att entreprenören följer de standarder som förutsätts för verksamheten. Om typgodkännandemyndigheten beslutar vilken entreprenör som ska anlitas, svarar typgodkännandemyndigheten för entreprenörens agerande.

47 a § (30.12.2015/1609)
Bedömning av utsedda tekniska tjänsters kompetens

För bedömning av kompetensen hos en annan teknisk tjänst än en sådan som utför tester för EG- eller EU-typgodkännande i enlighet med någon av de EU-förordningar som avses i 2 a § ska typgodkännandemyndigheten tillsätta en bedömningsgrupp med medlemmar som är oavhängiga av den verksamhet som bedömningen gäller och som har de särskilda kunskaper om det tekniska område på vilket den tekniska tjänsten kommer att bedriva verksamhet. Bedömningsgruppens beslut att utse den tekniska tjänsten ska basera sig på en bedömningsrapport utifrån uppgifterna i de dokument som den ansökande tekniska tjänsten har lämnat in och utifrån bedömning av den tekniska tjänsten på plats. Som ett led i bedömningen godkänns ett giltigt ackrediteringsintyg som visar att kraven enligt de standarder som nämns i 47 § 2 mom. uppfylls som ett kompenserande bevis i stället för bedömning av den tekniska tjänstens kompetens och bedömning av den tekniska tjänstens verksamhet på plats.

Kompetensområdet för en utsedd teknisk tjänst som utför andra tester än sådana tester för EG- eller EU-typgodkännande som görs i enlighet med någon av de EU-förordningar som avses i 2 a § ska omfatta alla de bestämmelser och den verksamhet i fråga om vilka den tekniska tjänsten ansöker om att bli utsedd. Den person som utför testning för bedömningen av överensstämmelse med kraven får inte för samma uppdragsgivares räkning vara ledande bedömare av tillsynen över produktionens överensstämmelse.

En utsedd teknisk tjänst som utför andra tester än sådana tester för EG- eller EU-typgodkännande som görs i enlighet med någon av de EU-förordningar som avses i 2 a § ska ha en ansvarsförsäkring som motsvarar omfattningen av dess verksamhet för att ersätta andra än indirekta skador som den tekniska tjänstens verksamhet orsakar tillverkare och tredje parter.

48 § (23.11.2018/942)
Godkända sakkunniga

Typgodkännandemyndigheten kan på ansökan godkänna en teknisk tjänst, en organisation som utför testning eller en enskild sakkunnig som godkänd sakkunnig för att utföra i 36 § 2 mom., 45 § 4 mom. eller 50 e § 2 mom. avsedda utredningar eller utredningar som krävs för registrerings- ändrings- eller kopplingsbesiktning inom sitt kompetensområde som typgodkännandemyndigheten särskilt slagit fast i sitt beslut. Den godkända sakkunniga ska ha de anordningar som förutsätts för uppgifterna och yrkeskunnig personal. Vid bedömning av anordningarna och personalens kompetens iakttas i tillämpliga delar kraven enligt de standarder som nämns i 47 § 2 mom. 1 och 2 punkten och förfarandet enligt 47 a § 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de utredningar som avses i 1 mom. och om innehållet i de intyg som gäller eventuella kontroller, tester och kalkyler som behövs för utredningarna och i den beskrivning av verksamheten för godkända sakkunniga som förutsätts för beslut om godkännande.

49 § (3.4.2009/226)
Tillsyn över utsedda tekniska tjänster och godkända sakkunniga

De utsedda tekniska tjänsterna och de godkända sakkunniga ska föra register över sina kontroller, mätningar, tester, kalkyler och utredningar. De utsedda tekniska tjänsterna och de godkända sakkunniga ska underrätta typgodkännandemyndigheten om de upphör med sin verksamhet eller verksamheten ändras så att villkoren för utseende eller godkännande inte längre uppfylls.

Typgodkännandemyndigheten övervakar de utsedda tekniska tjänsternas och de godkända sakkunnigas verksamhet i fråga om den verksamhet som dessa med stöd av 47 eller 48 § har godkänts att utöva, och säkerställer regelbundet att de föreskrivna kraven uppfylls. För tillsynen har typgodkännandemyndigheten och de sakkunniga som den anlitar, rätt att få tillträde till sådana lokaler i de utsedda tekniska tjänsterna och hos de godkända sakkunniga som inte används för permanent boende och där kontroller, mätningar, tester, kalkyler och utredningar görs och att utan hinder av bestämmelserna om sekretess få tillgång till material som gäller de utsedda tekniska tjänsternas och de godkända sakkunnigas oberoende samt personal, system, anordningar och redskap liksom kontroller, mätningar, tester, kalkyler och utredningar. Kostnaderna för tillsynen betalas av de utsedda tekniska tjänsterna och de godkända sakkunniga.

50 § (3.4.2009/226)
Återkallande av godkännande som beviljats en utsedd teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig

Om en utsedd teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig inte uppfyller föreskrivna krav eller i verksamhet som avses i detta kapitel handlar i strid med bestämmelserna, kan typgodkännandemyndigheten ge en anmärkning eller varning. Om anmärkningen eller varningen som getts den utsedda tekniska tjänsten eller den godkända sakkunniga inte leder till att bristerna i verksamheten avhjälps, kan typgodkännandemyndigheten för viss tid återkalla beviljat godkännande. Godkännandet kan återkallas helt och hållet, om väsentliga brister eller försummelser framkommit i verksamheten för den utsedda tekniska tjänsten eller den godkända sakkunniga.

50 a § (12.12.2014/1042)
Närmare bestämmelser om de tekniska tjänsterna

Närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande av utsedda tekniska tjänster och godkända sakkunniga, om bedömningen och om innehållet i bedömningsrapporten och om anmälan om utsedda tekniska tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov också bestämmelser om de tidsfrister, krav, begränsningar och villkor som ska uppställas i samband med godkännandet av och tillsynen över utsedda tekniska tjänster och godkända sakkunniga och som är nödvändiga för tillbörlig verksamhet samt om offentligt tillgängliga uppgifter om kompetensområdet för de tekniska tjänsterna.

5 c kap (3.4.2009/226)

Enskilda godkännanden

50 b § (3.4.2009/226)
Rätt som gäller enskilt godkännande

Enskilt godkännande beviljas ett nytt fordon i kategori M, N eller O som säljs för användning i vägtrafik eller registreras första gången och som inte har typgodkänts. Ett typgodkänt fordon i kategori M, N eller O kan dock föras till enskilt godkännande, om det före den första registreringen har ändrats så att det beviljade typgodkännandet har upphört att gälla eller om det för fordonet i ett annat EES-land eller i landskapet Åland har beviljats ett sådant nationellt typgodkännande av små serier som inte har erkänts i Finland. Dessutom kan ett fordon i kategori M, N eller O som färdigställts under den sista etappen vid etappvist typgodkännande beviljas enskilt godkännande i stället för EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av små serier.

I 29 a § 2 mom. bestäms om skyldighet att bevilja enskilt godkännande av bilar och bilsläpvagnar som begagnade förts in i landet någon annanstans ifrån än från en EES-stat eller från landskapet Åland.

50 c § (23.11.2018/942)
Krav som gäller enskilt godkännande

Ett fordon som beviljas enskilt godkännande ska till sina miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper uppfylla de krav som gäller för EG-typgodkännande och nationellt typgodkännande av små serier. Transport- och kommunikationsverket får emellertid genom sina föreskrifter ställa sådana alternativa tekniska krav som avviker från dessa, när det gäller beviljande av enskilda godkännanden av fordon. Föreskrifterna ska säkerställa en nivå för trafiksäkerhet och miljöskydd som så långt möjligt motsvarar den nivå som förutsätts vid EG-typgodkännandet.

50 d § (3.4.2009/226)
Förfarande vid enskilt godkännande

Fordonets tillverkare eller ägare eller, för deras räkning, en person som är stadigvarande bosatt inom en EES-stats territorium ska ansöka om enskilt godkännande.

Vid enskilt godkännande kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för registreringen. Dessutom kontrolleras om fordonet till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med gällande bestämmelser och föreskrifter. Vid enskilt godkännande iakttas det förfarande som föreskrivs i det EU-direktiv som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten. Närmare bestämmelser om enskilda godkännanden och om registeranmälan av uppgifter om enskilda godkännanden får utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.6.2017/507)

50 e § (23.11.2018/942)
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande

Komponenters, systems och separata tekniska enheters överensstämmelse med kraven kan vid enskilt godkännande påvisas

1) genom ett av den som ansöker om godkännande inlämnat intyg över EG-typgodkännande av en godkännandemyndighet i en EES-stat eller i landskapet Åland eller en godkännandemärkning som påvisar ett godkännande enligt intyget,

2) genom ett intyg över E-typgodkännande av en godkännandemyndighet i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga eller genom en godkännandemärkning som påvisar ett godkännande enligt intyget.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom., föreskrivs det genom förordning av statsrådet när överensstämmelse med de tekniska kraven kan påvisas

1) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet,

2) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig som avses i 48 §,

3) genom någon annan än en i 1 mom. avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på komponenten, systemet eller den separata tekniska enheten,

4) genom tillverkarens mätningar, kalkyler eller tester som baserar sig på förfaranden som används allmänt,

5) till smärre delar genom kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar av den som beviljar enskilt godkännande.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa fordonets överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande.

50 f § (3.4.2009/226)
Intyg över enskilt godkännande

Sökanden ska få ett intyg över enskilt godkännande som är giltigt tre månader. Intygets giltighet upphör om ett fordon som tas i bruk första gången inte längre uppfyller de tekniska krav som gällde vid tidpunkten för ibruktagandet. Om fordonet inte har registrerats inom tre månader efter det att intyget givits, kan intygets giltighet förlängas, om fordonet fortfarande uppfyller de tekniska krav som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om intyget över enskilt godkännande och om fortsatt giltighet för intyget.

50 g § (3.4.2009/226)
Beviljare av enskilda godkännanden

Bestämmelser om beviljare av enskilda godkännanden utfärdas särskilt.

50 h § (3.4.2009/226)
Ibruktagande i en annan EES-stat eller i landskapet Åland av fordon som beviljats enskilt godkännande i Finland

Om ägaren av ett fordon som beviljats enskilt godkännande i Finland vill sälja, registrera eller ta i bruk fordonet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland, ska typgodkännandemyndigheten på ansökan ge fordonets ägare ett utlåtande om de tekniska krav i enlighet med vilka fordonet har godkänts.

50 i § (3.4.2009/226)
Erkännande i Finland av ett i en annan EES-stat eller i landskapet Åland beviljat enskilt godkännande av ett fordon

Utifrån de dokument som sökanden lämnat in erkänner Finland ett enskilt godkännande som en annan EES-stat eller landskapet Åland beviljat med stöd av den rättsakt som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten, om det inte finns grundad anledning att misstänka att de tekniska bestämmelser enligt vilka godkännandet har beviljats inte motsvarar minst de tekniska krav som i Finland gäller för enskilt godkännande. Fordonets överensstämmelse med kraven konstateras vid en registreringsbesiktning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid erkännande av ett enskilt godkännande som beviljats ett fordon i en annan EES-stat eller i landskapet Åland.

6 kap

Periodisk besiktning av fordon

51 §
Förbud att använda obesiktigade fordon

Ett motordrivet fordon och en släpvagn som kopplats till det eller dess släpvagn får inte användas i trafik (användningsförbud), om fordonet inte har godkänts vid periodisk besiktning. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om besiktningstider och vilka motordrivna fordon och släpvagnar den periodiska besiktningsskyldigheten gäller.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om begränsad användning i trafik av fordon som inte inom utsatt tid godkänts vid periodisk besiktning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om periodisk besiktning av fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland.

52 § (17.6.2016/466)
Förutsättningar för utförande av periodisk besiktning

Om ett fordon har belagts med användningsförbud av den orsaken att betalningen av skatter eller avgifter för fordonet har försummats, eller försäkringsplikten enligt trafikförsäkringslagen (460/2016) har försummats, eller om betalningen av trafikförsäkringspremien försummats för ett fordon som omfattas av trafikförsäkringsplikt, får periodisk besiktning av fordonet inte slutföras eller efterbesiktning utföras. Trots försummad betalning av trafikförsäkringspremie får periodisk besiktning utföras, om det skett ett byte av försäkringstagare eller om en domstol har beslutat inleda saneringsförfarande eller skuldsanering för den som inte betalat premien.

Besiktningsförrättaren är vid utförande av periodisk besiktning skyldig att kontrollera att det inte i registren finns anteckning om försummelse av försäkringspremier för det fordon som besiktas. Försäkringspremierna ska oberoende av anteckningen anses vara betalda, om fordonets ägare eller innehavare visar upp ett verifikat eller annan tillförlitlig utredning över betalning av premierna.

Särskilda bestämmelser gäller för verkningarna på användningsförbud till följd av saneringsförfarande eller skuldsanering för den som försummat att betala skatter och för användningsförbud till följd av försummad betalning av skatter och avgifter för ett fordon.

53 § (23.11.2018/942)
Innehållet i periodisk besiktning

Varje fordon ska föras till periodisk besiktning för kontroll av fordonets trafikduglighet.

Vid periodisk besiktning av ett fordon kontrolleras att

1) fordonets skick överensstämmer med de bestämmelser som gäller för fordonet,

2) fordonet är tryggt att använda i trafik,

3) fordonet inte orsakar onödiga miljöolägenheter,

4) de uppgifter om fordonet som ska antecknas i registret är korrekta.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om komponenter som ska kontrolleras och kontrollmetoder.

53 a § (23.11.2018/942)
Kategorisering av fel och brister

Fel och brister som upptäckts vid periodisk besiktning ska kategoriseras till någon av följande grupper:

1) mindre fel och brister, som inte har någon betydande inverkan på fordonets säkerhet eller påverkar miljön,

2) allvarliga fel och brister, som kan äventyra fordonets säkerhet eller påverka miljön eller som kan orsaka fara för andra trafikanter,

3) farliga fel och brister, som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten eller påverkar miljön.

Om flera mindre eller allvarliga fel eller brister som hör till samma grupp upptäcks hos ett fordon, kan de med avseende på den samverkan de får kategoriseras som allvarliga eller farliga.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om kategorisering av fel och brister.

54 § (28.6.2017/473)
Godkännande eller underkännande av fordon vid periodisk besiktning

Ett fordon ska godkännas vid periodisk besiktning, om det inte vid besiktningen har upptäckts sådana allvarliga fel eller brister eller farliga fel eller brister som avses i 53 a § eller sådana fel eller brister som förutsätter ändringsbesiktning. Om fordonet inte godkänns vid den periodiska besiktningen, ska det underkännas.

55 §
Avbrytande av periodisk besiktning

Med avvikelse från 54 § skall periodisk besiktning avbrytas, om fordonet inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt. Den periodiska besiktningen kan dock fortsätta, om det företes en utredning på basis av vilken fordonet kan identifieras på ett tillförlitligt sätt. Den periodiska besiktningen kan också avbrytas, om fordonets tekniska uppgifter är felaktiga eller kontakt inte kan fås till register över fordon eller om besiktningen försvårats avsevärt på grund av väderförhållanden eller av andra orsaker som inte beror på fordonsinnehavaren. Närmare bestämmelser om avbrytande av periodisk besiktning och skälen till avbrytandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

56 §
Meddelande av körförbud vid periodisk besiktning

Om allvarliga fel eller brister som avses i 53 a § upptäcks hos fordonet, ska det inte endast underkännas vid besiktningen utan också beläggas med körförbud (körförbud). (28.6.2017/473)

Ett fordon med körförbud får inte användas i trafik förrän de fel och brister som upptäckts vid besiktningen har avhjälpts och fordonet har godkänts vid besiktning. Ett fordon som getts körförbud på grund av betydande olägenhet för miljön får dock användas i trafik när det fel eller den brist som orsakat körförbudet har avhjälpts och körförbudet har upphävts vid besiktning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om anteckning av körförbud och om på vilka villkor ett fordon som getts körförbud får föras för förvaring, reparation och besiktning.

57 §
Avhjälpande av fel och brister

Om ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning inte har getts körförbud, skall felen och bristerna avhjälpas så snart som möjligt. Fordonet får inte användas i trafik, om de fel och brister som ligger till grund för underkännandet inte har avhjälpts och fordonet inte har godkänts vid besiktning inom en tid som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet bestäms om begränsad användning i trafik av fordon som på detta sätt getts körförbud.

Mindre fel och brister som konstaterats vid periodisk besiktning skall efter föreläggande avhjälpas inom skälig tid.

58 § (23.11.2018/942)
Besiktningsintyg

Över periodisk besiktning ges ett intyg av vilket framgår resultatet av besiktningen, tidpunkten för följande besiktning samt eventuella tidsfrister enligt 57 § för reparation av fordonet. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om intygets innehåll.

Intyg över periodisk besiktning av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland eller bevis som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG gäller i Finland.

59 § (13.12.2013/961)
Utförare av besiktning och efterkontroll

Bestämmelser om dem som utför besiktning finns i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013).

Efterkontroll som utförs efter periodisk besiktning och kontrollbesiktning får utföras på vilket som helst i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet avsett besiktningsställe som enligt besiktningskoncessionen har rätt att besikta fordonet i fråga. Efterkontroll som utförs efter registreringsbesiktning, ändringsbesiktning och kopplingsbesiktning utförs på det besiktningsställe där fordonet har underkänts vid besiktningen.

7 kap

Registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning

60 § (12.12.2014/1042)
Registreringsbesiktning

Innan ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplats till detta eller till dess släpvagn registreras första gången ska det ha godkänts vid en registreringsbesiktning. För registreringsbesiktning behöver dock inte uppvisas ett i enlighet med 65 § förhandsanmält och som färdigt fordon typgodkänt fordon eller ett fordon som första gången ska tas i bruk och som har beviljats enskilt godkännande i Finland, om godkännandet av fordonet är i kraft vid tidpunkten för den första registreringen och fordonets konstruktion eller utrustning inte har ändrats till de delar som granskats vid godkännandet.

Ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplats till detta eller till dess släpvagn ska ha godkänts vid en registreringsbesiktning efter senaste avregistrering eller senaste avställning innan det påställs, om

1) fordonet har varit registrerat i Finland men har avregistrerats före den 2 november 2007,

2) fordonet har avställts för export utomlands eller till landskapet Åland och för registrering där, eller

3) fordonet på grund av skada har avställts på anmälan av en sammanslutning som sköter trafik- eller bilförsäkringsärenden.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. krävs det att registreringsbesiktningen har utförts så att förutsättningarna för att ta fordonet i trafik har kunnat kontrolleras på behörigt sätt.

Vid registreringsbesiktning kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för registreringen. Dessutom kontrolleras om fordonet till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med gällande bestämmelser och föreskrifter. Till den som företett fordonet för registreringsbesiktning ges ett intyg över besiktningen. (28.6.2017/507)

Intyget över registreringsbesiktningen av ett fordon som ska tas i bruk första gången är giltigt i tre månader. Giltigheten upphör om typgodkännandet eller det enskilda godkännandet av fordonet upphör att gälla eller om fordonet inte längre uppfyller de tekniska krav som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet.

Begagnade fordons skick kontrolleras i samband med registreringsbesiktning. Fordonets skick kontrolleras inte, om inte den som företer fordonet för besiktning vill det, förutsatt att

1) fordonet inte alls behöver genomgå periodisk besiktning i Finland,

2) fordonet är så nytt att det ännu inte behöver genomgå periodisk besiktning i Finland, eller

3) fordonet har genomgått periodisk besiktning i en EES-stat eller i landskapet Åland och

a) ett intyg eller en kopia av intyget visas upp,

b) besiktningen fortfarande är giltig med beaktande av de tidsfrister som gäller för besiktningens periodicitet i Finland, samt

c) innehållet i besiktningen motsvarar kraven enligt bestämmelserna om periodisk besiktning i Europeiska unionen; i samband med registreringsbesiktning kontrolleras dock alla objekt som anges i bestämmelserna om periodisk besiktning i Finland och som inte har kontrollerats vid periodisk besiktning i en EES-stat eller i landskapet Åland.

Närmare bestämmelser om registreringsbesiktning, intyg över registreringsbesiktning och registeranmälan av uppgifter om registreringsbesiktning utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det också föreskrivas att ett fordon, med avvikelse från 1 och 2 mom., inte behöver föras till registreringsbesiktning, om detta inte behövs

1) för identifiering av fordonet,

2) för registeranmälan av uppgifter om fordonet,

3) för kontroll av om fordonet uppfyller kraven i de fordonsspecifika bestämmelserna och föreskrifterna, eller

4) av andra än i 1–3 punkten avsedda skäl av motsvarande slag.

(28.6.2017/507)
60 a § (23.11.2018/942)
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning

Om ett fordon godkänns för trafik på basis av registreringsbesiktning, kan uppfyllandet av kraven på fordonets konstruktion, mått eller utrustning påvisas så som avses i 50 e § 1 mom.

Ett giltigt EG-typgodkännande eller ett giltigt nationellt typgodkännande av små serier som beviljats fordonet eller erkänts i Finland betraktas som bevis på överensstämmelse med kraven.

När överensstämmelse med kraven påvisas vid registreringsbesiktning ska hänsyn tas till det intyg över enskilt godkännande som fordonet beviljats i någon annan EES-stat eller i landskapet Åland eller något annat intyg som beviljats av en myndighet och av vilket framgår vilka kontroller som fordonet genomgått.

Bestämmelser om när fordons överensstämmelse med kraven, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas vid registreringsbesiktning så som avses i 50 e § 2 mom. 1–4 punkten eller till smärre delar genom besiktningsställets kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar, utfärdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom vid behov föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa att ändrade fordon som förts in i landet som begagnade överensstämmer med kraven till den del ändringarna gäller andra komponenter och egenskaper än de som anges i de EU-rättsakter som nämns i 2 a §.

60 b § (3.4.2009/226)
Godkännande eller underkännande av fordon vid registreringsbesiktning

Ett fordon som i Finland första gången godkänns för trafik i samband med registreringsbesiktning ska godkännas i fråga om överensstämmelse, om fordonet uppfyller de tekniska kraven. Ett fordon som registrerats i någon annan EES-stat eller i landskapet Åland och som begagnat förts in i landet ska i fråga om överensstämmelse godkännas i samband med registreringsbesiktning också om det påvisas att fordonet uppfyller sådana gällande tekniska krav i det tidigare registreringslandet som motsvarar minst de tekniska krav som gäller i Finland.

Om fordonets skick kontrolleras i samband med registreringsbesiktningen, ska 54 § tillämpas i fråga om godkännande och underkännande.

Om fordonet inte godkänns vid registreringsbesiktningen ska det underkännas. Närmare bestämmelser om grunderna för underkännande utfärdas genom förordning av statsrådet.

61 §
Ändringsbesiktning

Ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplas till detta eller dess släpvagn skall innan det tas i bruk föras till ändringsbesiktning, om fordonets konstruktion eller användningssyfte ändras väsentligt eller till fordonet fogas eller från fordonet avlägsnas sådana komponenter eller sådan utrustning som i betydande grad ändrar fordonets egenskaper eller användningssyfte. Ett fordon skall också föras till ändringsbesiktning, om förutsättningarna för skatter och avgifter som gäller fordonet ändras eller om uppgifterna om fordonets kategori eller klass inte längre stämmer.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas undantag från skyldigheten att föra ett fordon till ändringsbesiktning vid tillfälliga eller smärre ändringar. Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om utförande av ändringsbesiktning och det intyg som ges över den samt om registeranmälan av uppgifter om ändringsbesiktningen.

61 a § (23.11.2018/942)
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning

Vid påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning tillämpas 60 a § 1–3 mom.

Bestämmelser om när fordons överensstämmelse med kraven, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., kan påvisas vid ändringsbesiktning så som avses i 50 e § 2 mom. 1–4 punkten eller till smärre delar genom besiktningsställets kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar, utfärdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning.

Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom vid behov föreskrifter om de tekniska sätten att påvisa fordons överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning till den del ändringarna gäller andra komponenter och egenskaper än de som anges i de EU-rättsakter som nämns i 2 a §.

62 § (23.11.2018/942)
Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett fordon i kategori O som ska kopplas till fordonet eller till dess släpvagn ska föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk, om det är fråga om en fordonskombination som godkänts för specialtransporter eller om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av de elkablar som styr bromsarnas funktion eller dimensioneringen eller placeringen av släpbromskopplingarna avviker från dem som allmänt används i fordon.

Bestämmelser om utförande av kopplingsbesiktning och det intyg som ges över den samt om registeranmälan av uppgifter om kopplingsbesiktning utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om kriterierna för när mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av de elkablar som styr bromsarnas funktion och dimensioneringen av släpbromskopplingarna ska anses vara i allmän användning i fordon.

63 § (28.6.2017/473)
Tillämpning av bestämmelserna om periodisk besiktning på övriga besiktningar

På registrerings-, ändrings och kopplingsbesiktning tillämpas 52, 55–57 och 59 §. Registreringsbesiktning får dock utföras trots förbudet i 52 §. På godkännande och underkännande av fordon vid ändrings- och kopplingsbesiktning tillämpas 53 a och 54 §.

8 kap

Registrering av fordon och förhandsanmälan (2.3.2007/233)

64 § (6.3.2015/176)
Anmälan av fordons registeruppgifter

Ägaren och innehavaren av ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplas till detta eller till dess släpvagn är skyldiga att registeranmäla de uppgifter och ändringar av dem som behövs vid första registreringen av ett fordon samt uppgifter om att fordon avställts, påställts och avregistrerats slutligt, om inte annat följer av denna lag eller av bestämmelser som utfärdas med stöd av den. Ett fordon anses ha påställts vid den första registreringen.

Försäkringsbolaget är skyldigt att anmäla uppgifter som gäller trafikförsäkringar på det sätt som närmare föreskrivs i trafikförsäkringslagen och i den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 4 mom. Den som ansvarar för användningen av en bil är skyldig att göra en registreringsanmälan när en uppgift som gäller den som ansvarar för användningen ska registreras, ändras eller avregistreras. I 59 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011) föreskrivs det om en insamlares och behandlares skyldighet att anmäla fordonet för slutlig avregistrering, om det för fordonet har utfärdats ett skrotningsintyg.

Registreringsanmälan kan göras via den elektroniska tjänst som tillhandahålls av den som utför registreringen. Den som gör registreringsanmälan eller dennes ombud kan även lämna in registreringsanmälan personligen till en avtalsregistrerare som avses i 2 § 1 mom. i lagen om registrering av fordon.

Närmare bestämmelser om ägarens och innehavarens inbördes anmälningsskyldighet samt om rätten för fordonets förra ägare och innehavare att göra registeranmälningar som avser registrerade uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom närmare bestämmelser om registreringsanmälan och andra anmälningar som gäller ändring av registeruppgifter samt om anmälningarnas tidsfrister.

Genom förordning av försvarsministeriet utfärdas bestämmelser om vilka militärfordon som införs i det register som avses i denna lag och vilka som införs i det militärfordonsregister som förs av försvarsmakten, samt om militärfordonsregistret och skötseln av registreringsärenden inom försvarsmakten. Ett militärfordon som har avställts får registreras i militärfordonsregistret.

L om registrering av fordon 175/2015 har upphävts genom L 301/2018, se L om transportservice 320/2017 avd. V 1 kap. Se FVMf om registrering av militärfordon 743/2009, SRf om registrering av fordon 893/2007 samt VägtrafikL 729/2018 6 kap.

64 a § (30.12.2015/1609)
Undantag från registreringsskyldigheten

Registreringsskyldigheten enligt 8 § och anmälningsskyldigheten enligt 64 § gäller inte

1) andra terrängfordon än snöskotrar eller på snöskoterleder använda tunga snöskotrar, (28.12.2018/1304)

2) motorredskap, byggda eller utrustade för produktion av skörd, skördebärgning eller väghållning, eller sådana traktorer eller motsvarande motorredskap som är avsedda att styras av gående,

3) släpvagnar som är avsedda att kopplas till fordon i kategori L eller till traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

4) släpanordningar med undantag för släpanordningar för koppling till bil,

5) slädar,

6) motoriserade cyklar i kategori L1e-A,

7) lätta elfordon.

65 § (2.3.2007/233)
Förhandsanmälan

Genom förhandsanmälan anmäls uppgifter om ett nytt eller halvfärdigt fordon till den registeransvarige innan fordonet tas i bruk och registreras första gången. Förhandsanmälan kan göras om typgodkända fordon vars tekniska uppgifter och godkännandeuppgifter har förts in i registret.

Statsrådet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om införande i registret av de uppgifter som krävs för förhandsanmälan, om förhandsanmälningsintyg och vid behov om andra frågor som gäller förhandsanmälan.

65 a § (23.11.2018/942)
Förhandsanmälare

Förhandsanmälan får göras av en fordonstillverkare och dennes representant eller, om fordonet har förts in i landet av någon annan än tillverkarens representant, av en importör som

1) är en i Finland registrerad juridisk person,

2) är ett registrerat bilskatteombud enligt 46 § i bilskattelagen, om sammanslutningen förhandsanmäler bilskattebelagda fordon, eller är registrerad kreditkund hos Tullen, om sammanslutningen förhandsanmäler andra än bilskattebelagda fordon som den importerar från ett land utanför EES-området, (13.11.2020/779)

3) är solvent och sakkunnig,

4) av tillverkaren får tillgång till de tekniska uppgifter om ett fordons konstruktion och utrustning som är ett villkor för godkännande och till intyg över överensstämmelse för EG-typgodkända fordon eller intyg över typgodkännande för annat fordon, och

5) ingått ett avtal med Transport- och kommunikationsverket om lämnande av uppgifter genom teknisk anslutning eller annars i elektronisk form.

Den som avser att göra en förhandsanmälan ska innan det avtal som avses i 1 mom. 5 punkten ingås visa för Transport- och kommunikationsverket att den uppfyller villkoren i 1 mom. 1–4 punkten.

65 b  § (23.11.2018/942)
Fel i förhandsanmälan

Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att ett fordon som förhandsanmälts av en förhandsanmälare ska genomgå registreringsbesiktning, om bestämmelserna om förhandsanmälan eller ett avtal enligt 65 a § 1 mom. 5 punkten inte har följts eller om det i övrigt förekommit fel som är mer än obetydliga när fordonsuppgifterna inlämnats. Samtidigt kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda användningen av felaktigt gjorda förhandsanmälningar.

Om det redan tidigare har bestämts att en förhandsanmälares fordon på det sätt som avses i 1 mom. ska registreringsbesiktigas eller om det i övrigt upprepade gånger förekommit fel i förhandsanmälningarna som påpekats för förhandsanmälaren, får Transport- och kommunikationsverket förbjuda förhandsanmälaren att under viss tid göra förhandsanmälningar.

Förhandsanmälaren ska rätta till de fel som före första registreringen uppdagats i uppgifter om ett förhandsanmält fordon och underrätta registret om felen. Statsrådet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om rättelse av förhandsanmälningar.

66 § (2.3.2007/233)
Första registrering av fordon

De allmänna förutsättningarna för första registrering är att

1) fordonet har godkänts i en registreringsbesiktning, om inte fordonet i enlighet med 60 § är befriat från registreringsbesiktning,

2) fordonet uppfyller de krav som gäller i Finland,

3) inget skrotningsintyg enligt 59 § i avfallslagen har utfärdats i fråga om fordonet,

4) behörig utredning uppvisas om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet, om äganderätten till fordonet och om fordonsinnehavaren samt om att föreskriven trafikförsäkring tecknats, och

5) registeranmälan görs om vem som ansvarar för användningen av bilen, om ingen fysisk person anmäls som ägare eller innehavare av bilen.

(17.6.2011/653)

I 80 och 81 § finns bestämmelser om rätt att vägra registrera fordon som utgör allvarlig fara för trafiksäkerheten eller medför olägenheter för miljön eller hälsan. (3.4.2009/226)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för första registrering av fordon och om andra frågor som gäller första registrering. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom bestämmelser om registrering av fordon för export och bilinteckning.

66 a § (23.11.2018/942)
Registreringsintyg, registreringsskyltar och certifikat

Transport- och kommunikationsverket utfärdar på begäran ett registreringsintyg när ett fordon registreras första gången, när en ändringsregistrering görs och när ett fordon avställs eller påställs. Till den som gör en förhandsanmälan som avses i 65 § eller till den i registret antecknade ägaren av fordonet beviljar Transport- och kommunikationsverket på begäran ett certifikat.

När ett fordon används i internationell trafik ska del I av registreringsintyget medföras i fordonet under körning.

När fordon registreras första gången och vid behov när fordon påställs överlämnas registreringsskyltar med det registreringstecken som identifierar fordonet.

När fordonet får en ny ägare ska den tidigare ägaren ge fordonets certifikat eller gällande registreringsintyg samt registreringsskyltarna till den nya ägaren.

Närmare bestämmelser om registreringstecken, registreringsskyltar, nationalitetsbeteckningar och förflyttningsmärken samt om användningen, fastsättningen och skötseln av registreringsskyltar och nationalitetsbeteckningar och om certifikat och registreringsintyg och deras användning utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket fastställer de tekniska detaljerna för registreringsintygen och de uppgifter som anges i dem, formuläret för de blanketter som används vid registrering samt registreringsskyltarnas mått och andra tekniska egenskaper.

66 b § (2.3.2007/233)
Ändringsregistrering av fordon

En allmän förutsättning för ändringsregistrering av ett fordon är att behörig utredning uppvisas om äganderätten till fordonet, fordonsinnehavaren och den som ansvarar för användningen av bilen och om att föreskriven trafikförsäkring tecknats. Om de villkor för bilskatteförmån som ställts i samband med registreringen inte har uppfyllts, görs registerändringen endast om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

Förändringar i ett fordons registeruppgifter registreras inte, om fordonet avställts för export och för registrering utomlands. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas bestämmelser om fordon som avställts och i fråga om vilka förändringar i registeruppgifterna inte behöver registeranmälas samt om andra förändringar av registeruppgifterna, såsom ändring av en fysisk persons namn eller adress, vilka inte behöver registeranmälas. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom närmare bestämmelser om förutsättningarna för ändringsregistreringar och vid behov om andra frågor som gäller ändringsregistrering.

66 c § (23.11.2018/942)
Avställning av fordon

Anmälan om att ett fordon avställs ska göras den dag då användningen av fordonet i trafik upphör. Fordonet antecknas i registret som avställt från den dag då anmälan gjordes. Av särskilda skäl kan dock en dag som infallit före den dag då anmälan gjordes antecknas som den dag då fordonet avställdes.

Ett fordon som har avställts får användas i trafik och i övrigt fram till utgången av det dygn då avställningsperioden börjar.

Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets rätt att i registret anteckna ett fordon såsom avställt på grund av export eller av något annat särskilt skäl utfärdas genom förordning av statsrådet.

66 d § (2.3.2007/233)
Villkor för påställning av fordon

En allmän förutsättning för påställning av ett fordon i trafik är att behörig utredning uppvisas om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet och om äganderätten till fordonet, fordonsinnehavaren och den som ansvarar för användningen av bilen, om att föreskriven trafikförsäkring tecknats samt vid behov om en registreringsbesiktning i enlighet med 60 § 2 mom. Ett fordon anses ha påställts den dag då anmälan om det görs. Bestämmelser om användningsförbud till följd av underlåtenhet att besiktiga fordonet finns i 8 §.

66 e § (2.3.2007/233)
Skrotade eller på annat sätt förstörda fordon

Slutlig avregistrering av fordon görs endast om ett skrotningsintyg enligt 59 § i avfallslagen eller ett motsvarande intyg i någon annan EES-stat än Finland har utfärdats i fråga om fordonet eller om fordonet på något annat sätt bevisligen har förstörts. (17.6.2011/653)

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om tidpunkten för slutlig avregistrering och om när ett fordon skall anses som bevisligen förstört.

66 f § (23.11.2018/942)
Tillfällig användning av fordon i trafik

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja ett affärsföretag, en inrättning eller någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som idkar transportverksamhet eller som bedriver forskning som gäller fordon ett provnummerintyg för högst ett år. Intyget ger begränsad rätt att tillfälligt i trafik och i övrigt med provnummerskyltar använda ett fordon som inte registrerats första gången i Finland eller som avställts i Finland. Transport- och kommunikationsverket kan återkalla provnummerintyget om fordonet med provnummerskyltar används i strid med denna lag eller vägtrafiklagen eller i strid med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, bestämmelserna om fordonsbeskattning eller villkoren i provnummerintyget. Transport- och kommunikationsverket kan återkalla samtliga provnummerintyg som en innehavare av ett intyg har, om innehavaren upprepade gånger handlat i strid med bestämmelserna eller villkoren eller om detta beteende annars är särskilt allvarligt.

Transport- och kommunikationsverket och Tullen kan för ett fordon som inte registrerats första gången i Finland eller som i Finland avställts eller belagts med användningsförbud eller körförbud ge förflyttningstillstånd och tillhörande förflyttningsmärken för begränsad användning av fordonet i trafik och i övrigt.

Provnummerintyg och förflyttningstillstånd ska medföras i fordonet under körning. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av provnummerintyg och förflyttningstillstånd och om deras giltighetstid, om användning av fordon med stöd av provnummerintyg eller förflyttningstillstånd samt om andra frågor som gäller provnummerintyg och förflyttningstillstånd. Transport- och kommunikationsverket beslutar dock om detaljinnehållet i provnummerintyg och förflyttningstillstånd samt om förflyttningsmärkens mått och andra tekniska egenskaper.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om temporär eller tillfällig användning i Finland av fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland samt om rätten att sporadiskt eller tillfälligt i trafik eller någon annanstans använda även andra fordon som inte registrerats första gången eller anmälts för användning i trafik.

67 § (3.4.2009/226)

67 § har upphävts genom L 3.4.2009/226.

68 § (2.3.2007/233)
Förbud mot ta ett fordon i trafik

Ett fordon som avregistrerats slutligt med stöd av 66 e § får inte påställas på nytt. Ett fordon får inte heller åter påställas på nytt, om den myndighet som beslutar om bilskatten har ställt ett registreringsförbud som villkor för bilskatteförmån och förmånen har kommit den som saken gäller till godo. Om de villkor för bilskatteförmån som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts, får fordonet påställas endast om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

69 § (30.12.2015/1609)
De sista fordonen i serien

Godkännandemyndigheten kan på ansökan av tillverkaren eller tillverkarens representant bevilja undantag från de krav som grundar sig på Europeiska unionens rättsakter om fordons konstruktion och utrustning, om inte något annat föreskrivs i dem,

1) för högst 6 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft eller, om undantagen upphör att gälla i slutet av ett kalenderår, för 7 månader för färdiga motorredskap och terrängfordon,

2) för högst 12 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft eller, om undantagen upphör att gälla i slutet av ett kalenderår, för 13 månader för motorredskap och terrängfordon som godkänns utifrån etappvist typgodkännande,

3) för högst 12 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft för färdiga fordon i kategorierna M, N och O,

4) för högst 18 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft för fordon i kategorierna M, N och O som färdigställts som ett resultat av den sista etappen vid etappvist typgodkännande.

Undantag som avses i 1 mom. kan beviljas för högst 10 procent av en och samma tillverkares fordon i kategori M1 och för högst 30 procent av en och samma tillverkares fordon i varje annan fordonskategori vilka tagits i bruk i Finland under det föregående kalenderåret eller de föregående 12 månaderna. Fordonsantalet avrundas uppåt till närmaste hela tal. Som alternativ kan det undantag som avses i 1 mom. beviljas för högst 100 fordon som en och samma tillverkare tillverkat i en och samma fordonskategori när det gäller fordon i kategori M, N och O samt för högst 20 motorredskap och terrängfordon som en och samma tillverkare tillverkat i en och samma fordonskategori.

Undantag som avses i 1 och 2 mom. tillämpas endast på fordon som

1) fanns inom en EES-stats territorium när typgodkännandet upphörde att gälla,

2) har ett giltigt intyg över överensstämmelse med kraven eller ett intyg över giltigt nationellt typgodkännande, som utfärdats medan de aktuella fordonens typgodkännande fortfarande var giltigt, och

3) ännu inte hade registrerats eller tagits i bruk när nämnda typgodkännande upphörde att gälla.

Bestämmelser om det tekniska förfarandet vid beviljande av undantag för de sista fordonen i serien, om tidsfristerna och om registeranteckningarna om undantag utfärdas genom förordning av statsrådet.

69 a § (23.11.2018/942)
Förbud att ändra registeruppgifter

Om Transport- och kommunikationsverket får veta om en uppenbar oklarhet i fråga om vem som äger ett fordon eller i fråga om fordonets identifieringsuppgifter, kan verket för viss tid förbjuda ändring av fordonets registeruppgifter och göra en anteckning om detta i registret.

9 kap

Tekniska vägkontroller

70 § (2.3.2007/233)
Innehållet i tekniska vägkontroller

Vid tekniska vägkontroller kontrolleras i den omfattning som fordonskontrollanten anser det vara ändamålsenligt, i fråga om fordon som använts i vägtrafik eller någon annanstans, fordonets skick till den del det påverkar trafiksäkerheten och miljön, samt de uppgifter om fordonet som antecknats i registret. Närmare bestämmelser om innehållet i tekniska vägkontroller utfärdas genom förordning av statsrådet.

71 §
Stoppande av fordon och kontrollantens rättigheter

Fordonsförare är skyldiga att tillåta att tekniska vägkontroller utförs.

För utförande av tekniska vägkontroller

1) är varje fordonsförare skyldig att för en polisman, tullman och gränsbevakningsman samt för den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen på begäran visa upp intyg över att fordonet är registrerat, besiktningsintyg eller någon annan handling som påvisar överensstämmelse med kraven, om föraren är skyldig att ha med sig intyget eller handlingen i fråga,

2) har en polisman, tullman och gränsbevakningsman samt för den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen rätt att ta sig in i fordonet och kontrollera det samt vid behov framföra det; fordonskontrollen får dock inte utsträckas till sådana utrymmen i fordonet som används för boende, om det inte är nödvändigt för att utreda de omständigheter som kontrollen gäller.

(30.12.2015/1609)

Om en polismans, tullmans och gränsbevakningsmans rätt att stanna fordon och om förarens skyldighet att iaktta order av dessa bestäms i 7 kap. vägtrafiklagen.

72 §
Utförande av tekniska vägkontroller

Tekniska vägkontroller utförs utan förhandsanmälan på vägar som avses i vägtrafiklagen eller någon annanstans där fordonet skall uppfylla vissa kriterier enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Fordonskontrollanten kan dock informera om kontrollen på förhand om syftet med informationen är att effektivisera iakttagandet av fordonsbestämmelserna. Om teknisk vägkontroll utförs i närheten av ett besiktningsställe, kan det bestämmas att ett fordon skall kontrolleras på besiktningsstället. (2.3.2007/233)

Tekniska vägkontroller skall utföras objektivt och så att de inte medför fara eller väsentlig olägenhet för den övriga trafiken eller onödiga förseningar eller annan oskälig olägenhet för den som kontrolleras.

Närmare bestämmelser om utförande av tekniska vägkontroller utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. (23.4.2010/276)

73 § (28.6.2017/507)
Rapport om tekniska vägkontroller

Fordonets förare får en rapport om den tekniska vägkontrollen, om Europeiska unionens lagstiftning eller internationella fördrag som är bindande för Finland så kräver. Närmare bestämmelser om rapporten utfärdas genom förordning av statsrådet.

74 § (23.11.2018/942)
Fordonskontrollanter

Tekniska vägkontroller utförs av polisen. Tullen och Gränsbevakningsväsendet utför också tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde.

För de tekniska vägkontrollerna ordnar Transport- och kommunikationsverket teknisk sakkunskap till hjälp för fordonskontrollanten genom att med besiktningsställena avtala om att personer berättigade att utföra besiktningar deltar i kontrollerna i den omfattning som fordonskontrollanten och Transport- och kommunikationsverket avtalar.

Den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i tekniska vägkontroller ska ha ett intyg av besiktningsstället över rätten att delta som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen. Intyget ska på begäran visas upp för föraren av det fordon som kontrolleras.

I fråga om Transport- och kommunikationsverkets rätt att delta i tekniska vägkontroller föreskrivs i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet.

75 § (23.11.2018/942)
Utomlands konstaterade brister hos fordon som registrerats i Finland

Om en utländsk behörig myndighet anmäler allvarliga fel eller brister hos ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i Finland och som upptäckts i fordonet vid teknisk vägkontroll utomlands, kan polisen bestämma att fordonet ska genomgå i 85 § avsedd kontrollbesiktning i Finland vid äventyr att fordonet inte får användas i trafik om det inte förts till kontrollbesiktning inom den tid som polisen föreskrivit. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om på vilka villkor ett sådant fordon med användningsförbud får framföras till kontrollbesiktning.

Transport- och kommunikationsverket har trots bestämmelserna om sekretess rätt att till polisen lämna ut de uppgifter enligt 1 mom. som verket fått av utländska myndigheter.

76 § (23.11.2018/942)
Utbyte av information och övrigt samarbete med myndigheter i andra stater och i landskapet Åland

Polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och Transport- och kommunikationsverket ska inom sitt verksamhetsområde bistå de behöriga myndigheterna i EES-staterna så som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG.

Transport- och kommunikationsverket meddelar den behöriga myndigheten i staten i fråga eller i landskapet Åland de uppgifter som avses i artikel 7.2 första och tredje stycket i det direktiv som nämns i 1 mom. Transport- och kommunikationsverket kan samtidigt begära att den behöriga myndigheten i staten i fråga eller i landskapet Åland vidtar de åtgärder som avses i artikel 7.2 andra stycket.

Trots bestämmelserna om sekretess har polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet rätt att lämna Transport- och kommunikationsverket sådana i 2 mom. avsedda uppgifter som de fått vid tekniska vägkontroller, och Transport- och kommunikationsverket har rätt att lämna den behöriga myndigheten i staten i fråga de uppgifterna och övriga i 2 mom. avsedda uppgifter.

Närmare bestämmelser om översändande av uppgifter enligt denna paragraf och om begäran att vidta åtgärder får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon 1455/2019 17 §. EPRDir 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen har upphävts genom direktiv EPRDir 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG.

77 § (23.11.2018/942)
Internationell rapportering om tekniska vägkontroller

Närmare bestämmelser om inlämnande av rapporter om tekniska vägkontroller till Transport- och kommunikationsverket och kommissionen samt om lämnande av kontaktinformation och begäran till behöriga myndigheter i EES-staterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 kap

Rätt att använda fordon, komponenter och separata tekniska enheter och förhindrande av användning samt reparationsskyldighet (3.4.2009/226)

78 § (3.4.2009/226)
Komponenter och tekniska enheter som kräver tillstånd

Ett fordons eller dess släpvagns komponenter eller utrustning som kan medföra en betydande risk vad gäller korrekt funktion av system som är nödvändiga för fordonets säkerhet eller för dess miljöprestanda får bjudas ut för försäljning, säljas eller tas i bruk endast om typgodkännandemyndigheten har beviljat tillstånd för det.

På ansökan om, beviljande och ändring av det tillstånd som avses i 1 mom., märkning och förpackning av komponenter eller utrustning, komponenter och utrustning som kräver tillstånd, tillverkarens anmälningar och säkerställande av produktionens överensstämmelse tillämpas de förfaranden som föreskrivs i eller har godkänts med stöd av den EU-rättsakt som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten. (28.6.2017/507)

Om typgodkännandemyndigheten observerar att villkoren för beviljande av det redan gällande tillståndet som avses i 1 mom. inte uppfylls, ska den begära att tillverkaren av komponenten eller utrustningen vidtar behövliga åtgärder för att säkerställa att komponenten eller utrustningen på nytt fås att stämma överens med kraven. Om komponenten eller utrustningen trots begäran inte fås att stämma överens med kraven, ska typgodkännandemyndigheten återkalla tillståndet.

Tillstånd som motsvarar tillstånd enligt 1 mom. och som beviljats i någon annan EES-stat än Finland eller i landskapet Åland och som fortfarande är giltiga är giltiga också i Finland.

5 mom. har upphävts genom L 28.6.2017/507. (28.6.2017/507)

79 § (23.11.2018/942)
Marknadstillsyn som gäller fordon, komponenter och separata tekniska enheter

Transport- och kommunikationsverket är tillsynsmyndighet i fråga om tillverkning av och handel med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning som avses i 6 § 2 och 3 mom. Tullen är tillsynsmyndighet i fråga om övervakning av import från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Finland.

Förbudet enligt 6 § 2 och 3 mom. gäller inte fordon, komponenter eller separata tekniska enheter, vilka på grund av slitage eller av någon annan orsak är odugliga för det ursprungliga ändamålet, om detta anges synligt genom en anteckning på de fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som saluförs eller på deras förpackningar eller om det annars klart framgår att ett fordon, en komponent eller en separat teknisk enhet säljs som skrot eller för något annat ändamål än för att som sådana användas i trafik.

Transport- och kommunikationsverket är den tillsynsmyndighet som avses i artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

80 § (23.11.2018/942)
Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som medför fara

Om typgodkännandemyndigheten bedömer att något fordon eller system eller någon komponent eller separat teknisk enhet som avses i den rättsakt som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots att den är försedd med ett giltigt intyg över överensstämmelse, kan typgodkännandemyndigheten för högst sex månader förbjuda första registrering eller försäljning av ett sådant fordon, ett sådant system, en sådan komponent eller en sådan teknisk enhet. Typgodkännandemyndigheten ska utan dröjsmål och trots bestämmelserna om sekretess anmäla detta till godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland, godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga, Europeiska kommissionen och, om så förutsätts i den rättsakt som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten, tillverkaren av fordonet samt uppge grunderna för sitt beslut.

Om en medlemsstat som meddelat typgodkännande gör en i 1 mom. avsedd fara som anmälts till den stridig, ska typgodkännandemyndigheten försöka lösa meningsskiljaktigheten genom samråd med den myndighet som beviljat godkännandet.

Om Transport- och kommunikationsverket bedömer att en komponent eller separat teknisk enhet som är försedd med CE-märkning enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots att den är försedd med tillräckliga märkningar, kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda att sådana komponenter och separata tekniska enheter säljs eller tas i bruk. I sådana fall ska Transport- och kommunikationsverket förfara enligt 44 a §.

Om en cykel eller någon annan än en typgodkänd komponent eller separat teknisk enhet medför fara för förarens hälsa eller egendom, ska konsumentsäkerhetslagen (920/2011) tillämpas.

81 § (3.4.2009/226)
Åtgärder som förutsätts när i Finland godkända typer samt fordon som beviljats enskilt godkännande medför fara

Om ett fordon som har typgodkänts i Finland och som inte är ett sådant fordon som har beviljats EU-typgodkännande i enlighet med någon av de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom. eller ett fordon som har beviljats nationellt typgodkännande i små serier eller enskilt godkännande eller andra system, komponenter, separata tekniska enheter eller annan utrustning än sådana som är avsedda för ett sådant här fordon medför fara som avses i 80 § 1 mom., ska typgodkännandemyndigheten försäkra sig om att faran undanröjs. I detta syfte har typgodkännandemyndigheten rätt att

1) temporärt eller permanent förbjuda att de farliga fordonen, systemen, komponenterna eller separata tekniska enheterna tillverkas, saluförs, registreras första gången, säljs eller överlåts på annat sätt eller används,

2) kräva att sådana ändringar görs i fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna att faran undanröjs, och kräva att resultatet påvisas,

3) förplikta den som tillverkar, importerar eller säljer fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter att offentligt meddela att en fara sammanhänger med fordonen, systemen, komponenterna eller enheterna samt vid behov själv lämna ett sådant meddelande på tillverkarens, importörens eller säljarens bekostnad,

4) förplikta tillverkaren, importören eller säljaren att ersätta kostnaderna för testning och undersökning, om typgodkännandemyndigheten utövar någon av de rättigheter som avses i 1–3 punkten.

(30.12.2015/1609)

Tillverkaren, importören eller säljaren av sådana fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och sådan utrustning som avses i 1 mom. ska utan dröjsmål informera typgodkännandemyndigheten om fara som kan föranleda åtgärder enligt 1 mom. 1–3 punkten. (30.12.2015/1609)

Typgodkännandemyndigheten kan förena det förbud samt den ändrings- eller anmälningsuppmaning den meddelat tillverkaren, importören eller säljaren med vite eller hot om tvångsutförande så som bestäms i viteslagen. Typgodkännandemyndigheten ska betala kostnaderna för en åtgärd som vidtas genom tvångsutförande. Kostnaderna får utan dom eller beslut drivas in hos parten i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

82 §
Verkställande av marknadstillsyn (3.4.2009/226)

För utförande av marknadstillsyn eller kontroller i anslutning till den har polisen, tillsynsmyndigheten och av tillsynsmyndigheten befullmäktigade sakkunniga rätt att få tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller säljer fordon, komponenter och separata tekniska enheter tillverkar, lagrar och säljer dem, att för undersökning ta prov och att utan hinder av bestämmelserna om sekretess få behövliga handlingar och uppgifter om egenskaper hos och godkännande av fordonen, komponenterna och de separata tekniska enheterna. Kontroll och tillsyn får dock inte verkställas i lokaler som används för permanent boende. Tillsynsmyndigheten har rätt att förbjuda att misstänkta fordon, komponenter och separata tekniska enheter importeras, tillverkas och överlåts under den tid undersökningen pågår. Undersökningen ska utföras i brådskande ordning. (3.4.2009/226)

Provet skall returneras efter undersökningen, eller också skall tillsynsmyndigheten ersätta provet till gängse pris, om det måste förstöras vid undersökningen. Om en komponent, en separat teknisk enhet eller en cykel vid undersökningen dock konstateras vara sådan att det är förbjudet att importera, tillverka eller sälja den, ersätts provet inte, och importören, tillverkaren eller säljaren svarar för undersökningskostnaderna.

Sakkunniga som tillsynsmyndigheten befullmäktigat för tillsynen över komponenters, separata tekniska enheters och cyklars överensstämmelse skall ha kompetens och sakkunskap för tillsynsuppdraget. De sakkunniga skall tillämpa vad som bestäms i lagen om förvaltningsförfarande, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om delgivning i förvaltningsärenden, lagen om översändande av handlingar och språklagen. Närmare bestämmelser om kompetensen och sakkunskapen hos de sakkunniga som tillsynsmyndigheten befullmäktigar för tillsynsuppdrag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den som utför kontrollen skall utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten om att kontrollen genomförts och om de brister och försummelser som upptäckts. Efter att ha fått anmälan skall tillsynsmyndigheten vidta nödvändiga åtgärder.

L om förvaltningsförfarande 598/1982, L om delgivning i förvaltningsärenden 232/1966 och L om översändande av handlingar 74/1954 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003. Se SRf om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter 1196/2018 2 §.

83 § (3.4.2009/226)

83 § har upphävts genom L 3.4.2009/226.

84 § (23.11.2018/942)
Föreläggande om körförbud

Om det vid en teknisk vägkontroll eller annars konstateras att ett fordon till sin konstruktion eller utrustning eller till sitt skick inte uppfyller kraven, om fordonet är belagt med användningsförbud eller om fordonet har använts i strid med bestämmelserna om registrering eller om temporär eller tillfällig användning av oregistrerat fordon i trafik, kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman förhindra att fordonet används i trafik eller någon annanstans och ge fordonet körförbud genom att avlägsna registreringsskyltarna och omhänderta förflyttningsmärkena, intyget över registrering, provnummerintyget, förflyttningstillståndet eller med andra behövliga metoder. Polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen får ändå meddela skriftligt tillstånd att föra fordonet till en bestämmelseort, för reparation eller besiktning. Om en brist i fordonet inte medför omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman utan att förhindra att fordonet används förelägga en tid inom vilken bristen ska avhjälpas.

Transport- och kommunikationsverket får meddela körförbud för ett fordon, om fordonets konstruktion har ändrats i strid med det som föreskrivs i 7 § eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den paragrafen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om hantering och återställande av omhändertagna handlingar och avlägsnade skyltar enligt 1 mom.

85 § (23.11.2018/942)
Föreläggande om kontrollbesiktning

Om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman anser att de fel eller brister som upptäckts hos ett fordon kan medföra en sådan olägenhet för miljön eller en sådan säkerhetsrisk att det är motiverat att utföra en grundligare kontroll än kontroll på väg, kan han eller hon bestämma att fordonet ska besiktas (kontrollbesiktning). Transport- och kommunikationsverket ersätter besiktningsstället med de skäliga kostnaderna för en sådan kontrollbesiktning, om det vid besiktning eller vägkontroll konstateras att fordonet inte har några fel eller brister. En polisman, tullman eller gränsbevakningsman kan också förordna att fordonet ska kontrollbesiktas om en tidigare given uppmaning att reparera fordonet inte har följts. Ett fordon som inte inom den tid som polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen bestämt har förts till kontrollbesiktning får inte användas i trafik förrän det har godkänts vid en kontrollbesiktning. På kontrollbesiktning tillämpas 53, 53 a, 54 och 56–58 §. Om polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen på grund av fordonsskada eller av andra särskilda skäl anser att det behövs en utförligare kontroll, kan han eller hon bestämma att kontrollbesiktningen ska utvidgas till en besiktning som motsvarar en registreringsbesiktning. Kontrollbesiktning kan också föreläggas i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands.

86 § (23.11.2018/942)
Skyldighet att reparera fordon och återkallande

Om sådana fel eller avvikelser som medför allvarlig fara för trafiksäkerheten eller avsevärd olägenhet för miljön eller hälsan konstateras i en fordonstyp i kategori M, N, O eller L som har godkänts för användning i trafik i Finland men som inte är en fordonstyp som är EG- eller EU-typgodkänd i enlighet med någon av de EU-förordningar som avses i 2 a §, eller i en del av fordonen av en sådan typ, ska fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören underrätta Transport- och kommunikationsverket om alla pågående kampanjer för återkallande, de objekt som ska repareras och kännetecknen för utförd reparation så snart fordonstillverkaren har inlett en kampanj för återkallande för en sådan fordonstyp i Finland eller någon annanstans inom en EES-stats territorium. Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören ska se till att felet eller avvikelsen avhjälps i fråga om alla nämnda fordon som används i Finland. Tillverkaren, tillverkarens representant och importören ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om när kampanjen för återkallande har slutförts och alla fordon har reparerats.

Om tillverkaren av en fordonstyp, tillverkarens representant eller importören försummar sin underrättelseskyldighet i fråga om en kampanj enligt 1 mom., kan Transport- och kommunikationsverket förelägga den försumlige vite enligt viteslagen.

Om alla fordon enligt 1 mom. inte kan repareras med åtgärder som tillverkaren, tillverkarens representant eller importören vidtar, ska denna meddela Transport- och kommunikationsverket tillverkningsnumren på de oreparerade fordonen. Transport- och kommunikationsverket ska uppmana ägarna till oreparerade fordon att föra sitt fordon för reparation. Ett besiktningsställe kan också i samband med periodisk besiktning ge ägaren eller innehavaren en reparationsuppmaning. Transport- och kommunikationsverket kan genom anteckning i registret om att fordonet avställs, genom meddelande av körförbud eller på annat sätt förhindra användningen av ett fordon som trots uppmaning inte förs för reparation.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta reparation av felaktiga fordon finns i konsumentskyddslagen (38/1978).

86 a § (3.4.2009/226)
Avlägsnande av fordon från marknaden

Om tillverkaren av ett fordon som i enlighet med den rättsakt som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten beviljats EG-typgodkännande i Finland är tvungen att från marknaden avlägsna fordon som redan sålts, registrerats eller tagits i bruk på grund av att ett eller flera system eller en eller flera komponenter eller separata tekniska enheter som monterats på fordonet medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, hälsan eller miljön, ska tillverkaren omedelbart underrätta typgodkännandemyndigheten om detta. Tillverkaren ska för typgodkännandemyndigheten föreslå korrigerande åtgärder med vilka tillverkaren undanröjer den fara som avses ovan. Typgodkännandemyndigheten ska utan dröjsmål meddela godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och i landskapet Åland de föreslagna åtgärderna och se till att åtgärderna faktiskt genomförs.

Efter att ha fått det meddelande om korrigerande åtgärder som avses i 1 mom. och som lämnats in av en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland, ska typgodkännandemyndigheten se till att åtgärderna genomförs i Finland. Om typgodkännandemyndigheten anser att åtgärderna är otillräckliga eller om de inte har genomförts tillräckligt snabbt, ska myndigheten utan dröjsmål informera den godkännandemyndighet som beviljat EG-typgodkännandet.

Om typgodkännandemyndigheten inte godtar tillverkarens åtgärder enligt 1 mom. eller om myndigheten får ett i 2 mom. avsett meddelande av en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland, ska typgodkännandemyndigheten underrätta tillverkaren om detta. Om tillverkaren inte föreslår och genomför effektiva korrigerande åtgärder, ska typgodkännandemyndigheten vidta behövliga skyddsåtgärder, inbegripet återkallelse av EG-typgodkännandet. Vid återkallelse av EG-typgodkännandet ska typgodkännandemyndigheten inom 20 arbetsdagar underrätta tillverkaren, godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och i landskapet Åland och Europeiska kommissionen om detta med rekommenderad post eller på likvärdigt elektroniskt sätt. (28.6.2017/507)

11 kap

Installation och reparation av system, komponenter och separata tekniska enheter

87 §
Installations- och reparationstillstånd

Av tillsynsmyndigheten skall utverkas tillstånd att installera och reparera följande system, komponenter och separata tekniska enheter:

1) installation och reparation av taxametrar,

2) installation och reparation av mekaniska och digitala färdskrivare,

3) reparation av trycklufts- och elbromssystem i fordon i kategori M2, M3, N2, N3, O3 och O4,

4) installation och reparation av hastighetsbegränsare som skall installeras i fordon.

(10.6.2005/402)

I fråga om kontrolluppgifter som tillståndshavaren utför bestäms särskilt.

Tillstånd krävs inte för sådana mindre installations- och reparationsarbeten i fråga om system, delar, komponenter och separata tekniska enheter enligt 1 mom. som inte påverkar precisionen och säkerheten när det gäller systemens, komponenternas och de separata tekniska enheternas funktion. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om installations- och reparationsarbeten som får utföras utan tillstånd.

88 § (23.11.2018/942)
Tillsynsmyndighet vid installationer och reparationer

Transport- och kommunikationsverket är tillsynsmyndighet vid installation och reparation av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda i 87 § 1 mom.

89 §
Villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd

Installations- och reparationstillstånd för system, komponenter och separata tekniska enheter skall beviljas sökande som

1) har införts i företags- och organisationsdatasystemet,

2) förfogar över adekvata arbetslokaler som behövs för installations- och reparationsverksamheten,

3) har tillgång till tillräckligt yrkeskunnig personal för installations- och reparationsverksamheten,

4) förfogar över sådan utrustning som krävs för verksamheten.

Reparationsarbetena kan klassificeras utifrån hur krävande de är. Olika krav kan uppställas för de olika kategorierna. Installatörerna och reparatörerna skall bokföra de installationer och reparationer de utfört.

Tillstånd att installera och reparera taxametrar får inte beviljas sökande för vars verksamhet en taxibilist eller en taxibilistorganisation svarar via ägandeförhållande eller på annat sätt.

Tillstånd att installera och reparera digitala färdskrivare får inte beviljas om sökanden utför transporter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet. (28.6.2017/507)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om hurudan yrkesskicklighet personalen samt hurudana arbetslokaler och reparationsanordningar installatörer eller reparatörer av system, komponenter och separata tekniska enheter enligt 87 § skall ha. Genom förordning av statsrådet utfärdas också bestämmelser om installations- och reparationsanvisningar och om hur uppgifterna om utförda installations- och reparationsarbeten skall bokföras.

90 §
Begränsningar i fråga om installations- och reparationsarbeten

Innehavare av installations- och reparationstillstånd får inte utföra installations-, kalibrerings- eller reparationsarbeten som gäller taxametrar, färdskrivare eller hastighetsbegränsare i sådana fordon som de äger eller innehar.

Förbudet i 1 mom. gäller inte sådana fordon som ägs av företag som bedriver fordonshandel eller fordonsimportörer och som utrustas för försäljning eller för en enskild kund. Förbudet gäller inte heller idkare av buss- eller lastbilstrafik när de installerar mekaniska färdskrivare och plomberar dem i fordon som de besitter. (10.6.2005/402)

91 §
Tillsyn

För utförande av kontroll har tillsynsmyndigheten, polisen och sakkunniga som befullmäktigats av tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till de platser där de som installerar eller reparerar i 87 § avsedda system, komponenter och separata tekniska enheter utför installationerna och reparationerna. Kontroller får dock inte utföras på hemfridsskyddade platser.

Sakkunniga som tillsynsmyndigheten befullmäktigat för uppgiften skall ha kompetens och sakkunskap för tillsynsuppdraget. De sakkunniga skall iaktta vad som bestäms i lagen om förvaltningsförfarande, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om delgivning i förvaltningsärenden, lagen om översändande av handlingar och språklagen. Närmare bestämmelser om kompetensen och sakkunskapen hos de sakkunniga som tillsynsmyndigheten befullmäktigar för respektive tillsynsuppdrag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den som utför kontrollen skall utan dröjsmål och utan hinder av bestämmelserna om sekretess underrätta tillsynsmyndigheten om utförda kontroller och de brister och försummelser som upptäckts.

L om förvaltningsförfarande 598/1982, L om delgivning i förvaltningsärenden 232/1966 och L om översändande av handlingar 74/1954 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003. Se SRf om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter 1196/2018 2 §.

92 §
Åtgärder med anledning av observerade brister i verksamheten

Om den som innehar installations- eller reparationstillstånd inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd eller om installations- eller reparationsarbeten inte har utförts på behörigt sätt, kan tillsynsmyndigheten ge tillståndsinnehavaren en anmärkning eller skriftlig varning.

Om de i 1 mom. avsedda missförhållandena inte undanröjts trots anmärkningen eller den skriftliga varningen, kan tillsynsmyndigheten återkalla installations- och reparationstillståndet för viss tid eller helt och hållet. Ett installations- och reparationstillstånd kan återkallas helt och hållet bara om villkoren för erhållande av tillstånd inte uppfylls på de väsentliga punkterna eller om det i de installations- och reparationsarbeten som kräver tillstånd har framkommit väsentliga brister eller försummelser.

I 92 d § i vägtrafiklagen bestäms om återkallande av verkstadskort som skall användas vid installation och reparation av digitala färdskrivare. (10.6.2005/402)

VägtrafikL 267/1981 92 d § har upphävts genom L 351/2018.

12 kap

Särskilda bestämmelser

93 § (23.11.2018/942)
Fordonstillverkarens anvisningar samt tekniska uppgifter som behövs vid besiktning av fordon

Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören ska lämna Transport- och kommunikationsverket sådana särskilda anvisningar av tillverkaren som Transport- och kommunikationsverket förutsätter och som behövs vid besiktning eller teknisk vägkontroll av fordon.

Fordonstillverkaren eller tillverkarens representant ska också lämna de tekniska uppgifter som behövs vid besiktning av fordon. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas och hur uppgifterna ska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

93 a § (3.4.2009/226)
Fordonstillverkarens och släpvagnstillverkarens anvisningar för användaren av fordonet

Tillverkaren av ett fordon och dess släpvagn ska tillhandahålla teknisk information och anvisningar avsedda för användarna så som avses i artikel 37 i det direktiv som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten.

93 b § (3.4.2009/226)
Övriga anvisningar från tillverkare av typgodkända fordon, komponenter och separata tekniska enheter

Tillverkaren av typgodkända fordon ska förse tillverkarna av komponenter eller separata tekniska enheter med alla de uppgifter som behövs för EG-typgodkännande av komponenterna eller de separata tekniska enheterna eller för beviljande av ett tillstånd enligt 78 §. Fordonstillverkare har rätt att kräva att tillverkarna av komponenter och separata tekniska enheter ingår avtal om att information som inte är allmänt tillgänglig ska hållas konfidentiell.

Om en tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter är innehavare av ett intyg över EG-typgodkännande som i enlighet med den EU-rättsakt som beviljandet av godkännandet grundar sig på omfattar begränsningar för användningen eller särskilda monteringskrav, ska tillverkaren förse fordonstillverkaren med detaljerad information om detta. (28.6.2017/507)

Om så föreskrivs i de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. ska tillverkaren av komponenter eller separata tekniska enheter i anslutning till komponenterna eller de separata tekniska enheterna tillhandahålla anvisningar som gäller begränsningar för användningen eller särskilda monteringskrav.

Närmare bestämmelser om underrättelse om begränsningar för användningen och särskilda monteringskrav i fråga om komponenter och separata tekniska enheter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

93 c § (3.4.2009/226)
Beskrivning

Om användningen eller installationen i fordon av andra än typgodkända komponenter eller separata tekniska enheter avsevärt påverkar trafiksäkerheten eller miljön och användningen eller installationen i fordon inte är uppenbar utan anvisningar, ska överlåtaren se till att komponenten och den separata tekniska enheten, då den säljs eller annars överlåts som ny, åtföljs av en finsk- och svenskspråkig beskrivning av korrekt användning av komponenten och den separata tekniska enheten, av installation av en komponent och separat teknisk enhet avsedd att installeras i ett fordon och av övriga behövliga omständigheter.

Närmare bestämmelser om hur beskrivningen ska ges och om dess innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

94 § (4.5.2018/306)
Anmälan av uppgifter till och anteckning av uppgifter i registret

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om hur uppgifter om körförbud, om besiktning, om godkännande som museifordon och återtagande av godkännandet samt om tekniska vägkontroller ska anmälas till och antecknas i registret, och om anteckning av dessa uppgifter i fordonets registreringsintyg. I fråga om uppgifter som ska införas i registret bestäms särskilt.

95 § (4.5.2018/306)

95 § har upphävts genom L 4.5.2018/306.

95 a § (23.11.2018/942)
Kontaktpunkt för fordonsbesiktning och tekniska vägkontroller

Transport- och kommunikationsverket är en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG samt i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG.

Transport- och kommunikationsverket ska sända Europeiska kommissionen en anmälan om att det utsetts enligt 1 mom. på det sätt som förutsätts i de direktiv som nämns i 1 mom.

96 § (23.11.2018/942)
Fordonsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) underlåter att fullgöra den reparationsskyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §,

2) bryter mot användningsförbud eller körförbud enligt 6 § 1 mom. eller 51, 56, 57, 75 eller 84 §,

3) bryter mot det förbud mot tillverkning, import, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse som föreskrivs i 6 § 2 eller 3 mom.,

4) underlåter att fullgöra den skyldighet att hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs i 9 § 2 mom.,

5) underlåter att fullgöra den besiktningsskyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §,

6) bryter mot kravet enligt 66 a § 5 mom. om användning, fastsättning eller skötsel av registreringstecken, registreringsskyltar, förflyttningsmärken eller nationalitetsbeteckningar,

7) använder ett i 66 f § avsett provnummerintyg eller förflyttningstillstånd i strid med paragrafen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

8) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att tillåta utförandet av teknisk vägkontroll,

9) vägrar att visa upp de handlingar som avses i 71 § eller att lämna de handlingar som avses i 93 § eller att ge i 71 § avsedda personer tillträde till fordonet eller i 82 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller säljer fordon, komponenter eller separata tekniska enheter tillverkar, lagrar eller säljer dem, eller hindrar myndigheterna eller personerna i fråga från att ta prov för undersökningar eller få behövliga handlingar eller uppgifter om egenskaperna hos eller om godkännandet av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter,

10) försummar att ge den beskrivning som föreskrivs i 93 c §,

11) utför installations- och reparationsarbeten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller i strid med den begränsning som föreskrivs i 90 §,

12) vägrar att ge i 91 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där system, komponenter eller separata tekniska enheter installeras eller repareras,

13) underlåter att fullgöra skyldigheten enligt 78 § att skaffa tillstånd för att bjuda ut för försäljning eller sälja komponenter och tekniska enheter,

14) bryter mot ett förbud mot första registrering eller försäljning som meddelats med stöd av 80 § 1 mom.,

15) försummar att lämna sådan information som föreskrivs i en EU-rättsakt som innehåller tekniska krav och hänför sig till de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. och som kan leda till att fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning avlägsnas från marknaden,

16) underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 45 § 2 mom., 46 § 4 mom., 81 § 2 mom. eller 86 a § 1 mom.,

17) underlåter att fullgöra den skyldighet som ålagts tillverkaren att tillhandahålla material som avses i 46 a § 2 mom. 3 punkten eller material som behövs för verksamhet enligt 49 §,

18) försummar att tillhandahålla information som avses i 93, 93 a och 93 b §, eller

19) bryter mot förbudet enligt 20 § 5 mom. att på andra fordon använda den färgsättning och de emblem som polisfordon och Gränsbevakningsväsendets fordon använder, ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fordonsförseelse dömas till böter.

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen ger en utsedd teknisk tjänst, en godkänd sakkunnig eller en beviljare av enskilda godkännanden information som till sin juridiska betydelse är inkorrekt vid kontroller, mätningar eller tester som utförs för förfarandet för godkännande av eller för ett förfarande för att från marknaden dra bort fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning, eller vid tester eller bedömningar som utförs för tillsyn över produktionens överensstämmelse.

För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar den skyldighet med avseende på åtkomst till uppgifter som behövs vid reparation och underhåll som föreskrivs i Europeiska unionens förordning om tekniska krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 mom.,

2) försummar den skyldighet med avseende på användning av reagens i systemet för begränsning av utsläpp för fordon då fordonet används i trafik som föreskrivs i Europeiska unionens förordning om tekniska krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 mom., eller

3) bryter mot det förbud att använda anordningar som begränsar funktionen av utsläppsbegränsande system eller mot det förbud att ändra utsläppsbegränsande system i strid med bestämmelserna om överensstämmelse som föreskrivs i Europeiska unionens förordning om tekniska krav vilken kompletterar de rättsakter som avses i 30 § 1 mom.

En förare kan påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten enligt 66 a § 2 mom. att medföra handlingar vid framförande av ett motordrivet fordon. (10.8.2018/730)

Vid en fordonsförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen (1281/2003) kan påföras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Transport- och kommunikationsverket.

En förare, ägare eller varaktig innehavare av ett fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick i 4 §, 7 § 1 mom. eller 9 § 1 mom. En mopedist eller en ägare eller varaktig innehavare av en moped kan påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro för en förseelse som avses i detta moment. (10.8.2018/730)

En förare kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett obesiktat, oregistrerat eller avställt fordon i strid med 8 § 1 mom. eller 85 § 1 mom. (10.8.2018/730)

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången underlåtelse att enligt 64 § 1 mom. göra en anmälan av ett fordons sådana registeruppgifter som gäller något annat än användning av fordonet i trafik kan ägaren eller innehavaren av fordonet påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro. (10.8.2018/730)

Bestämmelser om påförande, delgivning och verkställighet av avgifter för trafikförseelser finns i vägtrafiklagen (729/2018). (10.8.2018/730)

96 a § (3.4.2009/226)
Hänvisningar till strafflagen

Bestämmelser om straff för äventyrande av trafiksäkerheten finns i 23 kap. 1 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för ingivande av osant intyg till en myndighet finns i 16 kap. 8 § i strafflagen.

97 § (23.4.2010/276)
Åtgärdseftergift

Om en förseelse enligt 96 § med hänsyn till omständigheterna är ringa, behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut.

När en förseelse uppenbart är sådan som anges i 1 mom., kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

98 § (23.11.2018/942)
Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut om godkännande eller besiktning av ett fordon som har fattats av ett besiktningsställe får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Ett beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning eller som verket annars meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut som polisen, Tullen eller Gränsbevakningsväsendet meddelat med stöd av denna lag får också överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller åtgärder enligt 42 §, återkallande av godkännande enligt 50 §, återkallande av provnummerintyg enligt 66 f §, återkallande av tillstånd enligt 78 §, förbud enligt 80–82 §, återkallande av typgodkännande enligt 86 a § samt återkallande av tillstånd enligt 92 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut som har fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

99 § (30.12.2004/1328)
Närmare bestämmelser (23.4.2010/276)

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 mom. har upphävts genom L 12.12.2014/1042. (12.12.2014/1042)

3 mom. har upphävts genom L 23.4.2010/276. (23.4.2010/276)

100 § (26.6.2009/514)
Närmare föreskrifter och anvisningar om polisens verksamhet

Polisstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om åtgärder som polisen ska vidta med stöd av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Polisstyrelsen fastställer formuläret för de blanketter som ska användas i samband med åtgärder som i denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den föreskrivs för polisen, med undantag av den rapportblankett enligt 73 § som ska ges vid tekniska vägkontroller.

13 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

101 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Bestämmelserna i 6 § 2 mom. och 10 kap. om tillverkning, import och handel med cyklar tillämpas på cyklar som importeras eller tillverkas den 1 januari 2005 eller därefter.

Den i 24 § 1 mom., som gäller klassificering som museifordon, ingående bestämmelsen om en åldersgräns på 30 år för museifordon träder i kraft den 1 januari 2008. Till dess tillämpas den åldersgräns som anges i förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

102 §
Bestämmelser som upphävs

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 14 juli 1978 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (570/1978) jämte ändringar,

2) förordningen den 5 januari 1979 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (9/1979) jämte ändringar,

3) trafikministeriets beslut av den 21 augusti 1992 om villkor gällande tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter (817/1992) jämte ändringar,

4) förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning jämte ändringar, med undantag av

a) bestämmelsen i 1 § 3 mom. om att på militärfordon som definieras i 2 § militärfordonsförordningen (560/1992), förutom pansarfordon, skall tillämpas förordningen om fordons konstruktion och utrustning på det sätt som bestäms i militärfordonsförordningen,

b) definitionen i 13 § av invalidtaxi,

c) definitionen i 16 § av veterinärbil,

d) definitionen i 17 § av skattefri husbil,

e) definitionen i 18 § av skattefri likbil,

f) definitionen i 19 § av servicebil,

g) definitionen i 20 § av motorredskap som byggts på bilunderrede,

h) definitionen i 28 § av avfrostningsanordning för bakruta,

5) förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/1992) jämte ändringar,

6) trafikministeriets beslut av den 20 december 1990 om husbilar och huskarosserier (1207/1990),

7) trafikministeriets beslut av den 3 oktober 1994 om internationellt godkännande av fordons konstruktion, utrustning eller delar (874/1994).

103 §
Övergångsbestämmelser

De befrielser som tillståndsmyndigheten före ikraftträdandet av denna lag beviljat i fråga om taxametrar som enligt 25 § 2 mom. krävs i sådana fordon i kategori M1 som används för tillståndspliktig persontrafik fortsätter att gälla.

Om det finns en taxameter i ett fordon i kategori M1 som används för annat än tillståndspliktig persontrafik när denna lag träder i kraft, får den finnas kvar till den 31 december 2004.

Två- och trehjuliga motorfordon kan beviljas typgodkännanden enligt direktiv 92/61/EEG, som upphävts genom det direktiv som nämns i 30 § 1 mom. 2 punkten, fram till den 9 november 2003. Genom denna lag ogiltigförklaras inte typgodkännanden som beviljats med stöd av det upphävda direktivet eller intyg över överensstämmelse som utfärdats med stöd av dem.

I 47 § avsedda godkännanden som beviljats tekniska tjänster före ikraftträdandet av denna lag gäller i oförändrad form.

Sådana tillverkare och importörer av fordon som när denna lag träder i kraft har kunnat förhandsanmäla fordon till registret anses uppfylla kraven enligt 65 § fram till den 31 december 2003.

Installations- och reparationstillstånd som beviljats med stöd av lagen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter fortsätter att gälla.

Vad som i 89 § 2 mom. bestäms om förbud att bevilja en sådan sökande tillstånd att installera och reparera taxametrar för vars verksamhet en taxibilist eller en taxibilistorganisation svarar via ägandeförhållande eller på annat sätt hindrar inte att företag som beviljats tillstånd före den 1 september 1992 och för vars verksamhet en taxibilistorganisation svarar via ägandeförhållande, på de villkor och enligt de begränsningar som anges i tillståndet, utför installationer och reparationer av taxametrar i bilar som ägs eller innehas av taxibilister som hör till organisationen.

Ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft skall behandlas och avgöras med stöd av de författningar som upphävs enligt 102 §.

RP 141/2002, TrUB 19/2002, RSv 193/2002, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG (32000L0030); EGT nr L 203, 10.8.2000, s. 1, kommissionens direktiv 2001/116/EG (32001L0116); EGT nr L 18, 21.1.2002, s. 1, europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG (32002L0024); EGT nr L 124, 9.5.2002, s. 1, europaparlaments och rådets direktiv 2002/85/EG (32002L0085); EGT nr L 327, 4.12.2002, s. 8

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2004/1328:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens 14 § tillämpas från och med den 1 juli 2005 på nya fordonstyper och från och med den 1 juli 2009 på fordon som tas i bruk första gången.

Lagens 30 § 1 mom., 31, 32, 34, 40, 65 och 69 § tillämpas i fråga om fordon i kategori T1–T3 och C samt i fråga om trafiktraktorer från och med den 1 juli 2005 på nya fordonstyper och från och med den 1 juli 2009 på alla fordon som tas i bruk första gången.

Fordonsförvaltningscentralen behandlar ändringar som gäller EG-typgodkännande av traktorer från och med den 1 juli 2005. Social- och hälsovårdsministeriet är EG-typgodkännandemyndighet för traktorer efter den 1 juli 2005 i de fall där behandlingen av ansökan om typgodkännande pågår vid den aktuella tidpunkten.

Godkännanden av tekniska tjänster som beviljats enligt 47 § före lagens ikraftträdande förblir i kraft som sådana.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 235/2004, KoUB 24/2004, RSv 227/2004

10.6.2005/402:

Denna lag träder i kraft den 20 juni 2005.

RP 267/2004, KoUB 8/2005, RSv 38/2005

20.1.2006/62:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Om en fysisk person inte före ikraftträdandet har registrerats som ägare eller innehavare av en bil, skall sådan anmälan som avses i 64 § 2 mom. göras i samband med första registrering, ändringsregistrering eller omregistrering av bilen.

RP 16/2005, LaUB 14/2005, RSv 164/2005

19.5.2006/362:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

Bestämmelsen i 3 § 23 punkten tillämpas dock först från den 1 januari 2008.

RP 25/2006, KoUB 8/2006, RSv 46/2006

22.12.2006/1250:

Denna lag träder i kraft den 11 april 2007.

RP 225/2006, KoUB 22/2006, RSv 180/2006

2.3.2007/233:

Denna lag träder i kraft den 2 november 2007. Lagens 3 § 23 punkt träder dock i kraft den 1 januari 2011. (21.12.2007/1315)

Genom denna lag upphävs förordningen av den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) jämte ändringar.

Bestämmelserna i 66 § 1 mom. 5 punkten, 66 b § 1 mom. och 66 d § 1 mom. om anmälan och utredning i fråga om den som ansvarar för användningen av en bil tillämpas från den 1 januari 2011. (21.12.2007/1315)

Fordon som är avregistrerade när denna lag träder i kraft kan omregistreras. För omregistrering krävs

1) att adekvat utredning över äganderätten till fordonet uppvisas,

2) att fordonet har trafikförsäkring,

3) att fordonet är besiktigat, om inte något annat följer av 60 §,

4) att eventuell fordonsskatt är betald,

5) att de uppgifter som behövs för första registrering av ett fordon inlämnas för anteckning i registret,

6) från och med den 1 januari 2008, att en person som ansvarar för användningen av bilen anmäls, om den som anmäls som fordonets ägare eller innehavare inte är en fysisk person, och

7) att en utredning över tidigare registrering av fordonet vid behov visas upp.

Fordon som omregistrerats i enlighet med 4 mom. anses vara fordon som genomgått första registrering enligt denna lag.

Fordon som är avregistrerade vid denna lags ikraftträdande får emellertid inte omregistreras, om den myndighet som beslutar om bilskatten har ställt ett registreringsförbud som villkor för bilskatteförmån och förmånen har kommit den som saken gäller till godo. Om de villkor för bilskatteförmån som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts, får fordonet registreras på nytt endast om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

Denna lags bestämmelser om registreringsintyg gäller i tillämpliga delar också registerutdrag som utfärdats före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna i denna lag om registreringsintygets del I gäller i tillämpliga delar den tekniska delen av registerutdrag som utfärdats före denna lags ikraftträdande och bestämmelserna om registreringsintygets del II i tillämpliga delar anmälningsdelen av registerutdrag som utfärdats före denna lags ikraftträdande.

De provnummerintyg och förflyttningstillstånd som är giltiga vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft som sådana.

Fordon som före denna lags ikraftträdande lösts in på basis av försäkring på grund av att de förstörts eller av någon annan orsak avregistrerats slutligt får inte längre omregistreras.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 61/2006, KoUB 27/2006, RSv 224/2006

5.12.2008/830:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

RP 78/2008, KoUB 12/2008, RSv 105/2008

9.1.2009/7:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. (L 7/2009 träder i kraft enligt F 61/2009 1.4.2009.)

RP 192/2008, FiUB 26/2008, RSv 185/2008

3.4.2009/226:

1. Denna lag träder i kraft den 29 april 2009. Lagens 3 § 23 punkt träder dock i kraft den 1 januari 2011.

2. De bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av fordonslagen förblir i kraft till dess något annat bestäms eller föreskrivs.

3. EG-typgodkännanden av fordon i kategori M, N och O erkänns från och med den 29 april 2009.

4. EG-typgodkännandeskyldigheten enligt 32 § tillämpas från och med den 29 april 2009 på ett fordon som är av en ny fordonstyp i kategori M1. Enligt de direktiv som nämns i 30 § 1 mom. tillämpas på ett fordon i kategori M1 som är avsett för specialbruk och som hör till en ny fordonstyp EG-typgodkännandeskyldigheten dock från och med den 29 april 2011 och från och med den 29 april 2012 på alla fordon i kategori M1 som är avsedda för specialbruk och som tas i bruk första gången.

5. EG-typgodkännandeskyldigheten enligt 32 § tillämpas från och med den 29 oktober 2010 på ett ej färdigbyggt och färdigbyggt fordon som är av ny fordonstyp i kategori N1 samt oberoende av fordonstypens ålder på alla ej färdigbyggda och färdigbyggda fordon i kategori N1 från och med den 29 oktober 2011. Enligt de direktiv som nämns i 30 § 1 mom. tillämpas på ett fordon i kategori N1 som är avsett för specialbruk och som hör till en ny fordonstyp EG-typgodkännandeskyldigheten dock från och med den 29 oktober 2012 och från och med den 29 oktober 2014 på alla fordon i kategori N1 som tas i bruk första gången. I fråga om ett färdigbyggt fordon i kategori N1 tillämpas EG-typgodkännandeskyldigheten på fordon av en ny fordonstyp från och med den 29 oktober 2011 och från och med den 29 april 2013 på alla färdigbyggda fordon i kategori N1 som tas i bruk första gången.

6. EG-typgodkännandeskyldigheten enligt 32 § tillämpas från och med den 29 oktober 2010 på ett ej färdigbyggt och färdigbyggt fordon som är av en ny fordonstyp i kategori N2, N3, O1, O2, O3 och O4 samt oberoende av fordonstypens ålder på alla ej färdigbyggda och färdigbyggda fordon i kategori N2, N3, O1, O2, O3 och O4 från och med den 29 oktober 2012.

7. EG-typgodkännandeskyldigheten enligt 32 § tillämpas från och med den 29 april 2009 på ett ej färdigbyggt och färdigbyggt fordon som är av en ny fordonstyp i kategori M2 och M3 samt oberoende av fordonstypens ålder på alla ej färdigbyggda och färdigbyggda fordon i kategori M2 och M3 från och med den 29 oktober 2010. EG-typgodkännande för ett ej färdigbyggt och färdigbyggt fordon som är av en ny fordonstyp i kategori M2 och M3 kan dock på begäran av tillverkaren ersättas med ett nationellt typgodkännande före den 29 april 2010 om fordonen, deras system, komponenter och separata tekniska enheter har typgodkänts i enlighet med de rättsakter som räknas upp i del I i bilaga IV till det direktiv som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten.

8. Enligt de direktiv som nämns i 30 § 1 mom. tillämpas på ett fordon i kategori N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 och O4 som är avsett för specialbruk och som hör till en ny fordonstyp EG-typgodkännandeskyldigheten från och med den 29 oktober 2012 och från och med den 29 oktober 2014 på alla fordon i kategori N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 och O4 som är avsedda för specialbruk och som tas i bruk första gången.

9. EG-typgodkännandeskyldigheten enligt 32 § tillämpas från och med den 29 oktober 2012 på ett färdigbyggt fordon som är av en ny fordonstyp i kategori N2 och N3 samt från och med den 29 oktober 2014 på alla färdigbyggda fordon i kategori N2 och N3 som tas i bruk första gången, på ett färdigbyggt fordon av en ny fordonstyp i kategori M2 och M3 från och med den 29 april 2010 och från och med den 29 oktober 2011 på alla färdigbyggda fordon i kategori M2 och M3 som tas i bruk första gången samt från och med den 29 oktober 2011 på ett färdigbyggt fordon av en ny fordonstyp i kategori O1, O2, O3 och O4 och från och med den 29 oktober 2013 på alla färdigbyggda fordon i kategori O1, O2, O3 och O4 som tas i bruk första gången. EG-typgodkännande för ett färdigbyggt fordon i kategori M2 och M3 kan dock på begäran av tillverkaren ersättes med ett nationellt typgodkännande före den 29 april 2011 om fordonen, deras system, komponenter och separata tekniska enheter har typgodkänts i enlighet med de rättsakter som räknas upp i del I i bilaga IV till det direktiv som nämns i 30 § 1 mom. 1 punkten.

10. De avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse som ingåtts med Fordonsförvaltningscentralen och som gäller när denna lag träder i kraft fortsätter att gälla utan ändringar, dock högst till den 1 maj 2014.

11. De godkännanden av tekniska tjänster som gäller när denna lag träder i kraft fortsätter att gälla utan ändringar.

12. Vid påvisande av överensstämmelse vid registreringsbesiktning och enskilt godkännande kan de förfaranden för registreringsbesiktning som gäller vid ikraftträdandet iakttas till och med den 31 december 2009.

13. Bestämmelsen om registreringsskyldighet för släpanordningar för koppling till bil i 64 a § 4 punkten ska tillämpas på fordon som tas i bruk första gången från och med den 1 januari 2011 och på övriga fordon från och med den 1 januari 2015.

14. Lagens 30 § 1 mom., 31, 32, 34, 40 och 69 § ska tillämpas i fråga om fordon i kategori T1–T3 och C samt i fråga om trafiktraktorer från och med den 1 juli 2009 på alla fordon som tas i bruk första gången.

15. Under tiden mellan denna lags ikraftträdande och de tillämpningstidpunkter som anges ovan i 4–9, 13 och 14 mom. tillämpas på de fordon och system, komponenter och separata tekniska enheter i dessa vilka avses i nämnda lagrum de bestämmelser som gäller vid lagens ikraftträdande.

16. Ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska behandlas och avgöras med stöd av de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

17. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2008, KoUB 2/2009, RSv 18/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr L 263, 9.10.2007, s. 1

26.6.2009/514:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009, FvUB 7/2009, RSv 86/2009

23.4.2010/276:

Denna lag träder i kraft den 10 maj 2010.

RP 252/2009, KoUB 27/2009, RSv 227/2009, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 (32007R0715); EGT nr L 171, 29.6.2007, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 (32009R0078); EGT nr L 35, 4.2.2009, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 (32009R0079); EGT nr L 35, 4.2.2009, s. 32, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 (32009R0595); EGT nr L 188, 18.7.2009, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 (32009R0661); EGT nr L 200, 31.7.2009, s. 1

27.8.2010/768:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

L 768/2010 har upphävts genom L 18.11.2016/992, som trädde i kraft 1.12.2016.

RP 94/2009, LaUB 9/2010, RSv 84/2010

17.6.2011/653:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010, MiUB 23/2010, GrUU 58/2010, FvUU 35/2010, EkUU 30/2010, RSv 360/2010

13.12.2013/961:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 17/2013, KoUB 13/2013, RSv 126/2013

12.12.2014/1042:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna lag upphävs

1) kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002),

2) kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (274/2006),

3) kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (1258/2002).

Ett i 15 § 3 punkten avsett oregistrerat fordon som är i bruk vid denna lags ikraftträdande kan godkännas för anteckning i registret som motorredskap, om fordonet uppfyller de tekniska krav på motorredskap som gällde då fordonet första gången togs i bruk eller varit i kraft efter det. Överensstämmelsen med kraven ska visas vid registreringsbesiktning på byggarbetsplatsen eller på någon annan liknande plats där fordonet används. Registreringsbesiktningen kan också utföras på ett besiktningsställe eller i överensstämmelse med 25 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) på något annat ställe utanför besiktningsstället, om det är uppenbart oändamålsenligt att utföra besiktningen på byggarbetsplatsen eller på någon annan liknande plats där fordonet används.

Ett fordon som är i bruk vid denna lags ikraftträdande och som uppfyller de krav som gällde då fordonet första gången togs i bruk eller varit i kraft efter det, anses uppfylla kraven i denna lag och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

De bestämmelser och föreskrifter som utfärdats eller i övrigt är i kraft med stöd av fordonslagen och som gäller vid ikraftträdandet av denna lag förblir, med undantag för dem som nämns i 2 mom., i kraft tills något annat föreskrivs eller bestäms i fråga om dem.

RP 119/2014, KoUB 19/2014, RSv 152/2014

6.3.2015/176:

Denna lag träder i kraft den 16 november 2015.

Trots vad som föreskrivs i 66 a § utfärdas om första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning beträffande fordon som avses i 10 § 2 mom. 2 och 4 punkten och 17 § 2 mom. 3 och 4 punkten del I av registreringsintyget fram till den 31 december 2016. Den del I som mottagits senast ska medföras i fordonet vid körning till och med den 31 december 2016.

RP 252/2014, KoUB 28/2014, RSv 237/2014

30.12.2015/1609:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i 32 § 1 mom. om befrielse från typgodkännandeskyldigheten för enskilda fordon i kategori L1e-A samt bestämmelserna i 64 a § 6 och 7 punkten om befrielse från registreringsskyldigheten i fråga om fordon i kategori L1e-A och lätta elfordon tillämpas från och med den dag då lagen publiceras.

Lagens 95 a § träder i kraft den 20 maj 2018.

På fordon i kategorierna L1e, L2e och L6e som typgodkänns som ny fordonstyp tillämpas till och med den 31 december 2016 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

På utvidgningar av gällande typgodkännanden och första ibruktagande av fordon i kategorierna L3e, L4e, L5e och L7e tillämpas till och med den 31 december 2016 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

På utvidgning av gällande typgodkännanden och första ibruktagande av fordon i kategorierna T, C, L1e, L2e och L6e och trafiktraktorer tillämpas till och med den 31 december 2017 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

På EG-typgodkända fordon i kategorierna L och T som uppfyller villkoren i 69 § 3 mom. i denna lag tillämpas de bestämmelser i 69 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

En traktor som före denna lags ikraftträdande registrerats som trafiktraktor eller trafik- eller jordbruks- och skogsbrukstraktor får fortfarande betraktas som jordbruks- och skogsbrukstraktor enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, då den används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003).

RP 24/2015, KoUB 15/2015, RSv 110/2015

17.6.2016/466:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 123/2015, KoUB 4/2016, RSv 42/2016

18.11.2016/992:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

L 992/2016 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 96 § i fordonslagen (768/2010).

RP 115/2016, LaUB 12/2016, RSv 129/2016

24.5.2017/321:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 161/2016, KoUB 3/2017, RSv 27/2017

28.6.2017/473:

Denna lag träder i kraft den 20 maj 2018.

Från och med den 3 juli 2017 behöver dock intyg som getts över periodisk besiktning inte längre medföras vid körning.

RP 9/2017, KoUB 6/2017, RSv 51/2017

28.6.2017/507:

Denna lag träder i kraft den 28 augusti 2017.

På utvidgning av gällande typgodkännanden och första ibruktagande av fordon i kategorierna T, C, L1e, L2e och L6e och trafiktraktorer tillämpas till och med den 31 december 2017 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Genom denna lag upphävs

1) kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002),

2) kommunikationsministeriets förordning om påvisande av att bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnars bromsar stämmer överens med kraven (257/2009),

De övriga bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av fordonslagen eller i övrigt är i kraft med stöd av den lagen och som gäller vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft.

RP 33/2017, KoUB 8/2017, RSv 52/2017

2.11.2017/728:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

RP 81/2017, FiUB 7/2017, RSv 101/2017

4.5.2018/306:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

10.8.2018/704:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

10.8.2018/730:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På i denna lag avsedda gärningar och försummelser som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de straffansvarsbestämmelser i denna lag och i 4, 5 och 10 § i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016) som gällde vid ikraftträdandet. Om tillämpningen av denna lag skulle leda till ett lindrigare slutresultat ska detta beaktas när straffet bestäms.

RP 180/2017, KoUB 16/2018, RSv 65/2018

23.11.2018/942:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 942/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

28.12.2018/1304:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2018.

RP 185/2018, KoUB 31/2018, RSv 172/2018

18.1.2019/130:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. (25.10.2019/1035)

L 130/2019 har upphävts genom L 22.10.2020/710, som trädde i kraft 1.11.2020.

RP 173/2018, KoUB 33/2018, RSv 191/2018

29.3.2019/373:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

25.10.2019/1035:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 21/2019, KoUB 6/2019, RSv 12/2019

22.10.2020/710:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

Rp 128/2020, KoUB 8/2020, RSv 109/2020

13.11.2020/779:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

17.12.2020/1043:

Denna lag träder i kraft den 11 januari 2021.

RP 17/2020, KoUB 9/2020, RSv 144/2020

30.12.2020/1208:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Lagen tillämpas på nya fordon i kategori M som släppts ut på marknaden den 1 mars 2021 eller därefter.

RP 98/2020, KoUB 16/2020, RSv 189/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.