Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

11.12.2002/1087

Statsrådets förordning om läkemedelstaxa (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 17.10.2013/713, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

I enlighet med statsrådet beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 58 § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987), sådant detta lagrum lyder i lag 700/2002:

1 §
Taxa för läkemedelspreparat

Vid försäljning av läkemedelspreparat, som avses i 20 § läkemedelslagen (395/1987), med undantag för naturmedel, från apotek skall som deras minutförsäljningspris användas ett pris som bestäms enligt följande beräkning:

Inköpspris, euro Minutförsäljningspris, euro
0 – 9,25 1,5 x inköpspris + 0,50 €
9,26 – 46,25 1,4 x inköpspris + 1,43 €
46,26 – 100,91 1,3 x inköpspris + 6,05 €
100,92 – 420,47 1,2 x inköpspris + 16,15 €
över 420,47 1,125 x inköpspris + 47,68 €

Som inköpspris används det partipris som innehavaren av försäljningstillstånd för läkemedelspreparatet har uppgett och som används i hela landet på läkemedelspreparatets försäljningsdag.

2 §
Taxa för arbeten vid recepturen

Minutförsäljningspriset på läkemedel som skall beredas på apotek på ordination av läkare räknas ut som följer:

1. inköpspriset för en läkemedelssubstans multipliceras med koefficienten 2,0. Det lägsta priset för ett ämne som används vid beredning av läkemedel är 0,84 euro.

2. till priset på ett läkemedelspreparat eller en läkemedelssubstans läggs i expeditions- och beredningsavgift

– för expedition av läkemedelspreparatet 0,39 €
– för färdigberedning av läkemedelspreparatet, (inklusive vatten för antibiotikamixturer), samt för vägning och expedition av en enskild substans 1,68 €
– för steril beredning och expedition 13,46 €
– för beredning och expedition av andra läkemedel 6,73 €

3. Till ovan i punkt 2 beräknade priser läggs 1,68 euro i tillägg per beredningsmängd för beredning som överskrider nedan nämnda mängder:

– för beredning av salvor, geler, lösningar och pulver per doserad enhet,

– för beredning av avdelade pulver, suppositorier och piller per 10 enheter,

– för beredning av kapslar per 20 enheter samt

– för beredning av tabletter per 100 enheter.

4. Dessutom fastställs priset på emballage, vilka används vid expedition av läkemedel, och på utrustning, som används vid dosering av läkemedel så, att det av partiförsäljaren eller producenten debiterade försäljningspriset multipliceras med talet 2,0.

3 §
Mervärdesskatt

Mervärdesskatt läggs på det läkemedelspris som fastställs enligt 1 och 2 §.

4 § (19.12.2002/1183)
Nedsättning av läkemedelspris

Personer med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller personer som har i 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg för deltagande i röjning av minor enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen skall beviljas 10 procents nedsättning på det pris som fastställs enligt 1 och 2 §.

Den i 1 mom. föreskrivna nedsättningen beviljas dock inte för i 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda läkemedel som berättigar till specialersättning, i 4 mom. avsedda betydande och dyra läkemedel för vilka grundersättning betalas eller läkemedelsinköp som överstiger den årliga självriskandelen enligt 6 mom.

Vid försäljning till social- och hälsovårdsinrättningar kan ett apotek bevilja en nedsättning som det själv bestämmer på det pris som fastställts enligt 1 och 2 §.

Därtill kan apoteken ge stamkundrabatter.

SjukförsäkringsL 364/1963 har upphävts genom SjukförsäkringsL 1224/2004. Se SjukförsäkringsL 1224/2004 5 kap.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 11 oktober 2001 om medicinaltaxa (844/2001).

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2002/1183:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.