Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

11.12.2002/1080

Lag om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 24.7.2009/593, som träder i kraft 1.11.2009.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifterna för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling

För främjande av en rationell läkemedelsbehandling finns Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling, som verkar i samband med Läkemedelsverket. Utvecklingscentralen skall samla in och utvärdera information om klinisk läkemedelsbehandling samt genom utbildning och förmedling av information förbättra praxis vid läkemedelsbehandling.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov föreskrivas närmare om uppgifterna för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling. Dessutom sköter utvecklingscentralen andra uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet ålägger den och som hör till dess verksamhetsområde.

2 §
Utvecklingscentralens ledning

Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling har en direktör med ansvar för kvaliteten på utvecklingscentralens verksamhet, resultaten av verksamheten och utvecklandet av den.

Utvecklingscentralen har en delegation som har till uppgift att utvärdera och utveckla centralens verksamhet och främja centralens samarbete med olika intressegrupper. I delegationen skall de för centralens verksamhet viktigaste organisationerna och instanserna vara representerade.

3 § (31.3.2006/227)
Rätt att få uppgifter

Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling har rätt att avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelserna få följande uppgifter då de är nödvändiga för att sköta i denna lag föreskrivna uppgifter:

1) av Läkemedelsverket sådana uppgifter som överlåtits till eller uppstått inom verket i samband med dess övervakning av läkemedelspreparat,

2) av Läkemedelsprisnämnden sådana uppgifter som överlåtits till eller uppstått inom nämnden när den handhaft uppgifter som gällt grundersättning och specialersättning för läkemedelspreparat,

3) av Folkpensionsanstalten statistik över förskrivning och ersättning av läkemedel, samt

4) av forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården statistiska uppgifter.

Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling får inte lämna ut uppgifter om enskilda personers eller sammanslutningars affärs- eller yrkeshemligheter som centralen erhållit när den skött sina uppgifter enligt denna lag.

4 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

I fråga om behörighetsvillkoren för personalen vid Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling och om personalens uppgifter samt om utnämning och anställning av personal bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

Åtgärder som inledandet av verksamheten vid Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 146/2002, ShUB 32/2002, RSv 166/2002

Ikraftträdelsestadganden:

31.3.2006/227:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.

RP 163/2005, ShUB 1/2006, RSv 7/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.