Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

28.6.2002/563

Lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 3.3.2023/295, som gäller fr.o.m. 3.4.2023.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (8.4.2016/252)
Villkoren för att fastställa könstillhörigheten

Det fastställs att en person har en annan könstillhörighet än den som antecknats för honom eller henne i befolkningsdatasystemet enligt lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009), om personen i fråga (29.11.2019/1194)

1) visar upp en medicinsk utredning om att han eller hon varaktigt upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt att han eller hon har undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga,

2) är myndig, och

3) är finsk medborgare eller bosatt i Finland.

Om personen i fråga lever i ett registrerat partnerskap är ett ytterligare villkor för att fastställa könstillhörigheten att den andra parten i partnerskapet har meddelat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att han eller hon samtycker till att det registrerade partnerskapet omvandlas till äktenskap. (29.11.2019/1194)

2 § (8.4.2016/252)
Omvandling av partnerskap

När könstillhörigheten för en person som lever i ett registrerat partnerskap fastställs, omvandlas det registrerade partnerskapet utan särskilda åtgärder till äktenskap. Ändringen antecknas i befolkningsdatasystemet när en anteckning enligt 3 § görs.

2 a § (29.11.2019/1194)
Meddelande till maken

När könstillhörigheten för en gift person fastställs, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sända ett meddelande om fastställandet till personens make.

3 § (29.11.2019/1194)
Myndigheter

Könstillhörigheten fastställs på grundval av sökandens egenhändigt undertecknade ansökan av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fastställt sökandens könstillhörighet enligt 1 §, ska myndigheten i fråga omedelbart införa fastställelsen i befolkningsdatasystemet.

Bestämmelserna om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i 1 mom. gäller i landskapet Åland Statens ämbetsverk på Åland.

4 § (7.8.2015/1034)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som fattats med stöd av denna lag får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

5 §
Rättsverkan av fastställelse

Könstillhörighet som fastställts enligt denna lag skall, om inte något annat föreskrivs, gälla vid tillämpningen av annan lagstiftning.

6 §
Bemyndigande

Närmare bestämmelser om den medicinska utredning som avses i 1 § samt om ordnandet av sådan medicinsk undersökning och behandling som syftar till könsbyte utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet, som dessutom kan meddela närmare anvisningar om dessa frågor.

7 §
Erkännande av ett utländskt beslut

När det genom ett lagakraftvunnet beslut i en främmande stat har fastställts att en person har en annan könstillhörighet än den som har antecknats för honom eller henne i befolkningsdatasystemet i Finland, skall beslutet anses giltigt i Finland utan särskild fastställelse, om personen när beslutet fattades var medborgare i staten i fråga eller bosatt där.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2001, ShUB 7/2002, RSv 49/2002

Ikraftträdelsestadganden:

7.8.2015/1034:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

4.12.2015/1400:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 6/2015, FvUB 7/2015, RSv 26/2015

8.4.2016/252:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 65/2015, LaUB 7/2015, RSv 1/2016

29.11.2019/1194:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.