Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

12.4.2002/282

Lag om privata säkerhetstjänster (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.8.2015/1085, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att trygga privata säkerhetstjänsters kvalitet och pålitlighet samt att främja samarbetet mellan myndigheterna och privata säkerhetstjänster.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) privata säkerhetstjänster bevakningsrörelse och säkerhetsskyddande verksamhet,

2) bevakningsrörelse utförande av bevakningsuppgifter i förvärvssyfte enligt uppdragsavtal,

3) bevakningsuppgift att bevaka egendom, skydda en persons integritet, avslöja brott som riktat sig mot bevakningsobjektet eller uppdragsgivaren samt att utöva tillsyn över sådana uppgifter,

4) butiksobservation bevakningsuppgift som innebär bevakning av egendom som säljs i en butik,

5) livvaktsuppdrag bevakningsuppgift som omfattar skyddande av en viss persons integritet,

6) värdetransportuppdrag bevakningsuppgift som omfattar bevakning av värdefull egendom som transporteras,

7) bevakningsföretag fysisk eller juridisk person som idkar bevakningsrörelse,

8) ansvarig föreståndare den som anställd hos ett bevakningsföretag ansvarar för att företaget sköts enligt bestämmelserna om bevakningsföretag,

9) väktare den som anställd hos ett bevakningsföretag utför bevakningsuppgifter,

10) verksamhetsställe byggnad, konstruktion, rum och annat utrymme som ett bevakningsföretag använder för kundtjänst, mottagning av larm eller företagets interna administration,

11) huvudsakligt verksamhetsställe ett verksamhetsställe från vilket en bevakningsrörelse huvudsakligen idkas eller är avsedd att idkas,

12) bevakningsområde fastighet, byggnad, rum, konstruktion och annan allmän eller privat plats samt annat allmänt eller privat område eller del av dessa som specificerats i uppdragsavtalet,

13) bevakningsobjekt personer samt föremål och annan egendom som skall bevakas enligt uppdragsavtalet,

14) maktmedelsredskap skjutvapen enligt 2 § skjutvapenlagen (1/1998), gasspray enligt 11 § skjutvapenlagen, handklovar samt högst 70 centimeter långa batonger och teleskopbatonger,

15) teleskopbatong en för transport hopskjutbar batong, som utfälld är minst 45 centimeter och högst 70 centimeter lång,

16) företrädare den som är anställd av ett bevakningsområdes ägare eller innehavare,

17) säkerhetsskyddsuppgift planering, installering, reparation eller ändring av konstruktionsmässigt skydd eller elektroniska övervakningssystem samt planering av andra säkerhetsarrangemang,

18) säkerhetsskyddsuppgift som kräver godkännande en säkerhetsskyddsuppgift som medför tillgång till sådana upplysningar om uppdragsgivarens säkerhetsarrangemang vilka definierats vara konfidentiella och vilka möjliggör eller väsentligen underlättar intrång i ett för utomstående stängt utrymme som innehas av uppdragsgivaren,

19) säkerhetsskyddande verksamhet utförande av säkerhetsskyddsuppgifter i förvärvssyfte enligt uppdragsavtal,

20) säkerhetsskyddsföretag fysisk eller juridisk person som idkar säkerhetsskyddande verksamhet,

21) utförare av säkerhetsskyddsuppgifter en anställd hos ett säkerhetsskyddsföretag som utför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande.

2 kap

Bevakningsrörelse

Auktorisationskrav för bevakningsrörelse
3 §
Auktorisation av bevakningsföretag

Bevakningsrörelse får idkas av en fysisk eller juridisk person som avses i 1 § 1 eller 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring (122/1919) och som har meddelats auktorisation för detta (auktorisation av bevakningsföretag).

Auktorisation av bevakningsföretag ger rätt att sköta bevakningsuppgifter i hela landet. Auktorisationen gäller tills vidare.

Till auktorisationen av ett bevakningsföretag kan fogas villkor och begränsningar angående tid, geografiskt område och bevakningsuppgifter som påkallas av bevakningsrörelsens omfattning, det antal verksamhetsställen som bevakningsföretaget har, verksamhetsställenas läge samt andra motsvarande förhållanden.

Om den som innehar auktorisation försätts i konkurs eller avlider, har konkurs- eller dödsboet rätt att fortsätta bevakningsrörelsen under högst ett år från det konkursen inleddes eller dödsfallet inträffade. Konkursboets boförvaltare, en dödsbodelägare eller någon annan som har hand om dödsboet ska inom trettio dagar från det att konkursen inleddes eller dödsfallet inträffade underrätta Polisstyrelsen om konkursen eller dödsfallet. (26.6.2009/510)

4 §
Meddelande av auktorisation

Auktorisation av bevakningsföretag kan meddelas en fysisk person som

1) har fyllt 18 år,

2) är känd för redbarhet och pålitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften,

3) inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, samt

4) i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten på behörigt sätt.

En juridisk person kan meddelas auktorisation, om

1) den i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten på behörigt sätt, samt

2) de som hör till förvaltningsorganen, verkställande direktören samt i ett öppet bolag bolagsmännen och i ett kommanditbolag de ansvariga bolagsmännen uppfyller villkoren enligt 1 mom. 1–3 punkten.

Auktorisation av bevakningsföretag meddelas av Polisstyrelsen. (26.6.2009/510)

5 §
Ändring av villkor och begränsningar som fogats till auktorisation av bevakningsföretag

Villkor och begränsningar som fogats till auktorisation av bevakningsföretag kan ändras med anledning av förändringar i bevakningsrörelsens omfattning, det antal verksamhetsställen som bevakningsföretaget har, verksamhetsställenas läge samt i andra motsvarande förhållanden.

Villkor och begränsningar som fogats till auktorisation av bevakningsföretag ändras av Polisstyrelsen. (26.6.2009/510)

6 § (26.6.2009/510)
Anmälningar

När Polisstyrelsen har meddelat ett bevakningsföretag auktorisation eller ändrat villkor eller begränsningar som fogats till en auktorisation, ska den underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt sökanden eller innehavaren av auktorisationen har uppgivit att verksamhetsställen kommer att inrättas.

7 §
Ändringsanmälningar

Ett bevakningsföretag ska skriftligen (ändringsanmälan) underrätta Polisstyrelsen

1) när bevakningsföretaget ändrar namn eller bolagsform, inrättar eller drar in ett verksamhetsställe eller ett verksamhetsställes adress förändras,

2) om byte av en person i bevakningsföretagets förvaltningsorgan, verkställande direktören eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag,

3) när driften av företaget avslutas eller avbryts för längre tid än en månad.

(26.6.2009/510)

Ändringsanmälan skall om möjligt göras innan förändringen inträffar, dock senast den sjunde dagen därefter. Till en anmälan som avses i 1 mom. 2 punkten skall fogas handlingar av vilka framgår att den som tillträder uppdraget uppfyller de villkor som föreskrivs i 4 § 2 mom.

När Polisstyrelsen tar emot en ändringsanmälan som avses i 1 mom. 1 punkten ska den om anmälan underrätta den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe samt den polisinrättning inom vars distrikt bevakningsföretaget har det verksamhetsställe som ändringsanmälan gäller. När Polisstyrelsen tar emot en ändringsanmälan som avses i 1 mom. 2 punkten ska den underrätta den polisinrättning inom vars distrikt företaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. När Polisstyrelsen tar emot en ändringsanmälan enligt 1 mom. 3 punkten ska den underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen. (26.6.2009/510)

God bevakningssed
8 §
Uppdragsavtal

Innan någon börjar utföra uppgifter som ett uppdrag förutsätter, skall ett skriftligt avtal om uppdraget sättas upp (uppdragsavtal), utom i fråga om uppdrag som avses i 16 § 2 mom. Om uppgifterna varit så brådskande att inget uppdragsavtal kunnat sättas upp innan de påbörjades, skall avtalet sättas upp senast den andra vardagen efter det att uppgifterna påbörjades.

Ett uppdragsavtal skall förvaras i sex år efter det att uppdraget avslutades. Om uppgifterna i avtalet lagras med hjälp av automatisk databehandling, skall de uppgifter som behövs för tillsynen finnas att tillgå i klartext.

9 §
Förbud att ta emot uppdrag som gäller upprätthållande av allmän ordning och säkerhet

Bevakningsföretag får inte ta emot uppdrag som innebär förbindelse att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Ett bevakningsföretag får dock ta emot uppdrag som innebär att företaget sköter ordningsvaktsuppgifter enligt lagen om ordningsvakter (533/1999).

Om säkerhetskontroller inom flygtrafiken och vid domstolar bestäms särskilt.

10 §
Förhållande till myndigheternas verksamhet

Bevakningsrörelse får inte idkas eller bevakningsuppgifter utföras på ett sätt som försvårar upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet eller förebyggande, utredning eller åtalsprövning av brott.

Om en väktare vid utförande av bevakningsuppgifter får kännedom om att ett brott som nämns i 15 kap. 10 § 1 mom. strafflagen (39/1889) redan har begåtts, skall väktaren utan dröjsmål anmäla brottet till polisen. Om väktaren skulle bli tvungen att ange någon som avses i 2 mom. i nämnda paragraf, föreligger dock inte anmälningsplikt.

11 §
Förbud att delta i bevakningsrörelse

Den som är anställd hos polisen, gränsbevakningsväsendet eller tullverket får inte delta i bevakningsrörelse, höra till ett bevakningsföretags förvaltningsorgan, vara dess verkställande direktör, bolagsman, ansvariga bolagsman eller ansvariga föreståndare eller i förvärvssyfte utföra bevakningsuppgifter.

12 §
Allmänna principer som skall iakttas i bevakningsuppgifter

Den som sköter bevakningsuppgifter skall handla korrekt och opartiskt samt främja försonlighet.

Bevakningsuppgifter skall utföras så att de inte medför större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att uppgifterna skall kunna utföras. Den som utför bevakningsuppgifter får inte göra större ingrepp i någons rättigheter än vad som är nödvändigt för att uppgifterna skall kunna utföras. De åtgärder som vidtas i anslutning till uppgifterna skall vara motiverade i förhållande till hur viktiga och brådskande uppgifterna är samt till situationen som helhet.

13 §
Meddelande av grunden för en åtgärd

Om en person blir föremål för en åtgärd av en väktare i bevakningsuppgifter skall han eller hon eller en företrädare för honom eller henne av väktaren upplysas om vad åtgärden grundar sig på, om detta inte är omöjligt på grund av personens tillstånd eller övriga förhållanden.

I syfte att få riktigheten av en åtgärd konstaterad skall den som blir föremål för åtgärden eller dennes företrädare vid behov anvisas att ta kontakt med den ansvariga föreståndaren. Med tanke på detta skall personen samtidigt upplysas om den ansvariga föreståndarens namn och kontaktuppgifter.

14 §
Sekretess

Den som idkar bevakningsrörelse, en ansvarig föreståndare eller väktare får inte olovligen röja eller till nytta för sig själv eller någon annan eller i syfte att skada någon annan utnyttja sådana upplysningar om en uppdragsparts sekretessbelagda säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter eller integritet som han i sin verksamhet eller uppgift har fått kännedom om. Sekretessplikten består även efter att uppgiften slutförts.

Ett bevakningsföretags skyldigheter
15 §
Ansvarig föreståndare

Ett bevakningsföretag ska i sin tjänst ha en eller flera ansvariga föreståndare med gällande godkännande att vara föreståndare för bevakningsföretaget. Polisstyrelsen bestämmer hur många ansvariga föreståndare ett bevakningsföretag ska ha utifrån bevakningsrörelsens omfattning, antalet verksamhetsställen, verksamhetsställenas läge samt andra motsvarande omständigheter. Polisstyrelsen bestämmer också de ansvariga föreståndarnas ansvarsområden. (26.6.2009/510)

I samband med att en ansökan om auktorisation av bevakningsföretag lämnas in eller omedelbart därefter ska sökanden eller innehavaren av auktorisationen till Polisstyrelsen lämna en ansökan om godkännande av ansvarig föreståndare. Bevakningsrörelse får inte inledas förrän en ansvarig föreståndare har godkänts för bevakningsföretaget. (26.6.2009/510)

Om en ansvarig föreståndare avgår eller annars upphör att sköta sin uppgift, skall en ansökan om godkännande av ny ansvarig föreståndare göras inom sju dagar efter det att den ansvariga föreståndaren upphörde att sköta uppgiften.

För ett bevakningsföretag kan godkännas en eller flera ställföreträdare för den ansvariga föreståndaren, vilka sköter den ansvariga föreståndarens uppgifter när han eller hon är förhindrad att sköta dem.

16 §
Utförande av bevakningsuppgifter

För bevakningsuppgifter får ett bevakningsföretag anlita endast sådana personer i företagets tjänst vilka har ett giltigt godkännande som väktare.

Utan hinder av 1 mom. får ett bevakningsföretag delvis överlåta en bevakningsuppgift på ett annat bevakningsföretag. Det bevakningsföretag som har ingått uppdragsavtalet skall underrätta uppdragsgivaren om överlåtelsen innan uppgiften påbörjas eller senast den andra vardagen efter det att den påbörjades.

Ett bevakningsföretag får i sin tjänst ha en i 25 § 1 mom. avsedd tillfällig väktare per varje påbörjat antal av tre väktare som har fått utbildning enligt 24 § 1 mom. 2 punkten och som utför bevakningsuppgifter.

17 §
Händelserapport

För att trygga den myndighetstillsyn som polisen utövar, rättsskyddet för dem som blir föremål för åtgärder samt uppdragsgivarnas rätt att ta del av uppgifter, skall en väktare som i samband med bevakningsuppgifter observerar ett händelseförlopp vilket föranleder åtgärder omedelbart ge en skriftlig utredning om händelseförloppet (händelserapport). Av händelserapporten skall framgå väktarens iakttagelser och åtgärder i anslutning till händelsen. I rapporten får antecknas de personers släktnamn, förnamn, personbeteckningar och adressuppgifter vilka har varit föremål för åtgärderna.

Ett bevakningsföretag skall förvara sina händelserapporter fem år från den dag då de gavs, varefter de skall förstöras. Rapporterna skall förvaras i en sådan ordning att de rapporter som ansluter sig till respektive uppdrag utan dröjsmål kan tas fram. Om uppgifterna lagras med hjälp av automatisk databehandling, skall de uppgifter som behövs för tillsynen finnas att tillgå i klartext.

Uppdragsgivaren samt de tillsynsmyndigheter som avses i 42 § har rätt att få en kopia av en händelserapport.

18 §
Personal- och arbetsskiftsregister

För tryggande av den myndighetstillsyn som polisen utövar skall ett bevakningsföretag föra ett register (personalregister) över ansvariga föreståndare och väktare, av vilket utan dröjsmål kan konstateras

1) ansvariga föreståndares och väktares släktnamn, förnamn och personbeteckning,

2) vilken myndighet som har godkänt en person som ansvarig föreståndare eller väktare samt hur länge godkännandet av väktaren är i kraft,

3) den ansvariga föreståndarens utbildning enligt 20 § 1 mom. 2 punkten samt väktarnas utbildning enligt 24 § 1 mom. 2 punkten, 25 § 1 mom., 29 § 1 och 2 mom. och 31 § 2 mom., (20.8.2010/725)

4) uppgifter om en väktares tillstånd att inneha skjutvapen och gasspray,

5) tidpunkten då den ansvariga föreståndarens och väktarens anställningsförhållande har börjat och upphört samt orsaken till att anställningsförhållandet har upphört.

För tryggande av tillsyn som myndigheterna utövar skall ett bevakningsföretag ordna bokföringen av arbetsskift så att ur företagets handlingar framgår varje väktares arbetsskift, bevakningsområden och bevakningsobjekt (arbetsskiftsregister). I arbetsskiftsregistret får antecknas väktarnas släktnamn och förnamn.

Uppgifterna i personalregistret skall utplånas fem år efter det att anställningsförhållandet upphörde och uppgifterna i arbetsskiftsregistret vid utgången av andra kalenderåret efter det då handlingen uppgjordes. Om uppgifterna lagras med hjälp av automatisk databehandling, skall de uppgifter som behövs för tillsynen finnas att tillgå i klartext.

19 §
Verksamhetsanvisningar

Ett bevakningsföretag skall ha allmänna skriftliga anvisningar med vilkas hjälp en väktare kan fullgöra sina bevakningsuppgifter på ett riktigt och tryggt sätt (verksamhetsanvisningar). Om bevakningsområdets eller bevakningsobjektets förhållanden kräver det, skall bevakningsföretaget dessutom ha särskilda verksamhetsanvisningar för respektive bevakningsområde eller bevakningsobjekt.

Ett bevakningsföretags verksamhetsanvisningar skall finnas framlagda på företagets verksamhetsställen samt vid behov på dess bevakningsområden och hos deras bevakningsobjekt så att väktarna har möjlighet att sätta sig in i dem.

Godkännande som ansvarig föreståndare, utbildare i användningen av maktmedel samt väktare (20.8.2010/725)
20 §
Godkännande som ansvarig föreståndare

Som ansvarig föreståndare kan godkännas en person som idkar bevakningsrörelse eller som är anställd hos ett bevakningsföretag och som

1) har fyllt 18 år,

2) på ett godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av en specialyrkesexamen för säkerhetsvakt eller motsvarande specialyrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår ämnen med anknytning till bevakningsrörelse samt säkerhetslagstiftningen (utbildning som ansvarig föreståndare), samt (2.2.2007/101)

3) är känd för redbarhet och pålitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig som ansvarig föreståndare.

Ett godkännande som ansvarig föreståndare är i kraft tills vidare. Det gäller dock högst så länge som personen i fråga sköter uppdraget som ansvarig föreståndare.

Till godkännandet som ansvarig föreståndare kan av särskilda skäl med anledning av vederbörandes utbildning, personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter fogas villkor och begränsningar angående tid, geografiskt område samt bevakningsuppgifter.

Ansvariga föreståndare godkänns av Polisstyrelsen. (26.6.2009/510)

21 §
Godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare

En person som inte har utbildning som ansvarig föreståndare, men som uppfyller de villkor som föreskrivs i 20 § 1 mom. 1 och 3 punkten, kan godkännas som ansvarig föreståndare för en tid av högst ett år (tillfällig ansvarig föreståndare), om den ansvariga föreståndaren avlider eller insjuknar eller någon annan motsvarande oförutsebar orsak medför byte av ansvarig föreståndare.

Till ett godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare kan av särskilda skäl fogas villkor och begränsningar som avses i 20 § 3 mom.

Tillfälliga ansvariga föreståndare godkänns av Polisstyrelsen. (26.6.2009/510)

22 §
Ändring av villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare

Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare kan ändras med anledning av förändringar i den ansvariga föreståndarens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter.

Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som ansvarig föreståndare ändras av Polisstyrelsen. (26.6.2009/510)

23 § (26.6.2009/510)
Anmälningar

När Polisstyrelsen har godkänt en ansvarig föreståndare eller ändrat villkor eller begränsningar som har fogats till ett godkännande, ska den om godkännandet eller ändringen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen som hör till den ansvariga föreståndarens ansvarsområde.

23 a § (20.8.2010/725)
Godkännande som utbildare i användningen av maktmedel

Polisstyrelsen kan på ansökan godkänna en sökande som utbildare i användningen av maktmedel vid den del av specialutbildningen i användningen av maktmedel som gäller gasspray och teleskopbatong, och som utbildare vid den repetitionsutbildning i användningen av maktmedelsredskap som avses i 29 § 2 mom., om sökanden uppfyller kraven enligt 20 § 1 mom. 1 och 3 punkten och på ett godkänt sätt har genomgått utbildningen för utbildare i användningen av maktmedel.

Polisstyrelsen kan på ansökan godkänna en sökande som utbildare i användningen av maktmedel vid den del av specialutbildningen i användningen av maktmedel som gäller skjutvapen och som verkställare av skjutprov, om sökanden uppfyller kraven enligt 1 mom. och på ett godkänt sätt har genomgått skytteinstruktörsutbildningen.

Ett godkännande som avses i 1 och 2 mom. gäller högst fem år. Polisstyrelsen kan på ansökan och för högst fem år i sänder förnya ett sådant godkännande. Härvid förutsätts det att sökanden fortfarande uppfyller kraven enligt 1 och 2 mom. och att han eller hon högst sex månader före ansökan om förnyat godkännande på ett godkänt sätt har genomgått repetitionsutbildningen. En utbildare i användningen av maktmedel kan ansöka om förnyat godkännande inom sex månader från det att det tidigare godkännandet upphörde att gälla.

Till godkännandet som utbildare i användningen av maktmedel kan av särskilda skäl med anledning av sökandens personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter fogas tidsmässiga och geografiska villkor och begränsningar. Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som utbildare i användningen av maktmedel kan ändras med anledning av förändringar i utbildarens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter. Polisstyrelsen ska anmäla godkännandet som utbildare i användningen av maktmedel och de ändringar som gjorts i fråga om villkor och begränsningar till polisinrättningen i utbildarens hemkommun.

Bestämmelser om utbildningen för utbildare i användningen av maktmedel samt om skytteinstruktörsutbildningen och repetitionsutbildningen utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

24 §
Godkännande som väktare

Som väktare kan godkännas en person som

1) har fyllt 18 men inte 68 år, (20.8.2010/725)

2) på ett godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av en yrkesexamen för väktare eller motsvarande yrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som innefattar en utbildning i vilken åtminstone ingår ämnen med anknytning till bevakningsbranschen, bevakningsrörelse, väktares rättigheter och skyldigheter samt väktares uppgifter (grundutbildning som väktare), samt (2.2.2007/101)

3) är känd för redbarhet och pålitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig som väktare.

Ett godkännande som väktare är i kraft fem år. Det gäller dock högst tills väktaren fyller 68 år. (20.8.2010/725)

Till godkännandet som väktare kan av särskilda skäl med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter fogas villkor och begränsningar angående tid, geografiskt område samt bevakningsuppgifter.

Den som har en tidigare utbildning som motsvarar grundutbildning som väktare kan utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. 2 punkten på nytt godkännas som väktare på ansökan som skall göras inom tre månader efter det att det tidigare godkännandet som väktare har upphört att gälla.

En sökande godkänns som väktare av polisinrättningen i sin hemkommun. Ett godkännande som väktare innebär att ett tidigare gällande godkännande som väktare förfaller.

25 §
Godkännande som tillfällig väktare

Den som inte har grundutbildning som väktare, men som uppfyller de villkor som föreskrivs i 24 § 1 mom. 1 och 3 punkten, kan godkännas som väktare för högst fyra månader under samma kalenderår (tillfällig väktare), om han eller hon på ett godkänt sätt har fullgjort sådana avsnitt av väktarexamen eller motsvarande yrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som åtminstone innefattar grundläggande insikter i de ämnen som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten (utbildning som tillfällig väktare). (2.2.2007/101)

Till ett godkännande som tillfällig väktare kan av särskilda skäl fogas villkor och begränsningar som avses i 24 § 3 mom.

En sökande godkänns som tillfällig väktare av polisinrättningen i sin hemkommun.

26 §
Ändring av villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som väktare

Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som väktare kan ändras med anledning av förändringar i väktarens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter.

Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som väktare ändras av den polisinrättning inom vars distrikt väktarens hemkommun är belägen.

27 § (2.2.2007/105)
Ansökan och beslut om godkännande som väktare

En ansökan om att bli godkänd som väktare skall lämnas in personligen. Ansökan kan lämnas in också till någon annan polisinrättning än polisinrättningen i sökandens hemkommun.

När ett godkännande som väktare meddelas i enlighet med ansökan får sökanden inte något separat beslut eller någon besvärsanvisning.

Väktares rättigheter och skyldigheter
28 §
Väktares rättigheter

En väktare har rätt att avlägsna en person från bevakningsområdet, om personen inte avlägsnar sig på uppmaning av bevakningsområdets ägare eller innehavare eller ägarens eller innehavarens företrädare eller om det är uppenbart att personen inte har rätt att vistas på bevakningsområdet och väktaren har uppmanat personen i fråga att avlägsna sig.

En väktare som utför bevakningsuppgifter har rätt att gripa en person som begått brott, om denna anträffas på bar gärning eller flyende fot och om fängelse kan följa på brottet eller om brottet är lindrig misshandel, snatteri, lindrig förskingring, lindrigt olovligt brukande, lindrig bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, lindrig skadegörelse eller lindrigt bedrägeri. En väktare får också gripa den som enligt efterlysning utfärdad av en myndighet har förklarats anhållen eller häktad. Den gripne skall utan dröjsmål överlämnas till polisen. (12.7.2002/616)

När en väktare utövar rätten att gripa en person, har väktaren rätt att kroppsvisitera den som gripits och undersöka de saker som den gripne har med sig, för att förvissa sig om att denne inte medför föremål eller ämnen med vilka han eller hon kan utsätta sig själv eller andra för fara. Väktaren har rätt att frånta en person farliga föremål och ämnen som påträffats vid visitationen. De föremål och ämnen som fråntagits den visiterade skall utan dröjsmål överlämnas till polisen.

Om den som skall avlägsnas, gripas eller säkerhetsvisiteras genom att göra motstånd försöker undgå att bli avlägsnad, gripen eller säkerhetsvisiterad eller flyr gripandet, har väktaren rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att avlägsna, gripa eller säkerhetsvisitera personen i fråga och som kan anses försvarliga med beaktande av personens uppträdande samt övriga omständigheter. I 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § i strafflagen föreskrivs om grunder för ansvarsfrihet och lindring av straffansvar vid excess i samband med användning av maktmedel. (2.2.2007/105)

29 § (20.8.2010/725)
Att bära maktmedelsredskap

I bevakningsuppgifter får en väktare eller tillfällig väktare inte i onödan bära på sig maktmedelsredskap. Endast en väktare som har specialutbildning i användningen av maktmedel får bära och använda skjutvapen, gasspray och teleskopbatong. Skjutvapen får bäras endast i livvakts- eller värdetransportuppdrag eller vid bevakningen av ett bevakningsobjekt som är viktigt med tanke på ett betydande allmänt intresse, om uppdraget med hänsyn till omständigheterna oundvikligen förutsätter att skjutvapen bärs. En tillfällig väktare får inte bära skjutvapen. Bevakningsföretagets ansvariga föreståndare bestämmer särskilt för varje uppdrag när en väktare får bära skjutvapen och gasspray. Om en väktare har använt skjutvapen vid utförandet av en bevakningsuppgift, ska bevakningsföretaget utan dröjsmål underrätta polisinrättningen på den ort där detta skedde.

Endast en sådan väktare eller tillfällig väktare som har slutfört repetitionsutbildning i användningen av maktmedelsredskap får bära och använda maktmedelsredskap. Repetitionsutbildning behöver emellertid inte genomgås det år då en väktare eller tillfällig väktare har slutfört sin väktarutbildning. Ett bevakningsföretag vars väktare och tillfälliga väktare bär maktmedelsredskap i bevakningsuppgifter ska minst en gång om året för sina väktare och tillfälliga väktare ordna utbildning (repetitionsutbildning i användningen av maktmedelsredskap) eller övervaka att väktarna och de tillfälliga väktarna på annat sätt genomgår sådan utbildning. Endast en väktare som årligen visar att han eller hon har tillräcklig skicklighet i hanteringen av skjutvapen och tillräcklig skjutskicklighet får bära skjutvapen.

Endast en i 23 a § avsedd utbildare i användningen av maktmedel får arbeta som utbildare vid specialutbildningen i användningen av maktmedel och vid repetitionsutbildningen i användningen av maktmedelsredskap. En i 23 a § avsedd utbildare i användningen av maktmedel som är anställd vid ett bevakningsföretag och som har ett gällande godkännande av polisen som väktare eller tillfällig väktare eller ett godkännande av Polisstyrelsen som utbildare i användningen av maktmedel behöver inte årligen genomgå repetitionsutbildning i användningen av maktmedelsredskap. En utbildare i användningen av maktmedel som i sin arbetsuppgift bär skjutvapen ska ändå årligen visa att han eller hon har tillräcklig skicklighet i hanteringen av skjutvapen och tillräcklig skjutskicklighet.

30 §
Hur maktmedelsredskap skall bäras

En väktare skall bära sina maktmedelsredskap under dräkten så att de inte kan observeras av andra.

Om maktmedelsredskapen inte kan bäras under dräkten, får de, med undantag av skjutvapen, bäras i ett slutet hölster som fästs vid bältet. En batong får dock bäras synlig till den del som den på grund av sin storlek inte kan bäras under dräkten eller i ett slutet hölster. Skjutvapen får bäras på ett sådant sätt att det kan observeras av andra endast när uppgiften eller situationens farlighet i undantagsfall förutsätter det.

Om någon annan dräkt än väktardräkt används i bevakningsuppgifter, skall alla maktmedelsredskap bäras under dräkten så att de inte kan observeras av andra.

31 §
Att medföra hund

I bevakningsuppgifter får en väktare inte i onödan medföra hund.

Om det är nödvändigt att i en bevakningsuppgift medföra hund, får väktaren i uppgifterna medföra högst en hund som

1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet, (2.2.2007/101)

2) han eller hon har varit förare för vid lydnadskontrollen,

3) är minst två men högst 10 år gammal,

4) är registrerad och identifikationsmärkt så att den på ett tillförlitligt sätt kan individualiseras,

5) han eller hon kan behärska, samt

6) som inte till sina egenskaper har visat sig vara olämplig för att medföras i bevakningsuppgifter.

En väktare får i bevakningsuppgifter medföra en hund som uppfyller kraven enligt 2 mom. i två år från det godkännande som avses i 1 punkten.

En tillfällig väktare får inte medföra hund.

Den ansvariga föreståndaren bestämmer om medförande av hund särskilt för varje uppdrag.

32 §
Användning av väktardräkt

När en väktare utför bevakningsuppgifter skall han eller hon vara iförd väktardräkt. Väktare som tjänstgör i samma bevakningsföretag i likadana uppgifter skall vara enhetligt klädda.

Om uppgiften kräver det, får en väktare vid butiksobservation och i andra motsvarande uppgifter som syftar till avslöjande av brott samt i livvaktsuppgifter eller värdetransportuppgifter använda annan klädsel än väktardräkt. Bevakningsföretagets ansvariga föreståndare bestämmer särskilt för varje uppdrag när en väktare får använda annan klädsel än väktardräkt.

Väktardräkt får endast användas av en väktare i bevakningsuppgifter. Dräkten skall hanteras så att klädesplagg som hör till den inte kommer i händerna på obehöriga.

33 §
Väktardräkt

En väktardräkt skall vara snygg och saklig. Dräkten skall vara sådan att väktaren med hjälp av den kan igenkännas som väktare. Av dräkten skall framgå hos vilket bevakningsföretag väktaren är anställd.

En väktardräkt samt märken och texter på dräkten skall tydligt skilja sig från uniformer och militärdräkter som polisen, gränsbevakningsväsendet, tullverket, fångvårdsväsendet och räddningsförvaltningen använder samt från officiella märken och texter på dessa uniformer och militärdräkter.

Polisstyrelsen kan förbjuda användningen av en dräkt, ett märke eller en text som inte motsvarar bestämmelserna i denna lag eller i den förordning som statsrådet utfärdar med stöd av denna lag. (26.6.2009/510)

34 §
Väktarkort

Den som har godkänts som väktare får ett väktarkort av polisinrättningen i sin hemkommun. Väktaren skall bära med sig kortet i bevakningsuppgifter och på begäran visa upp det. Ett intyg som polisen vid behov ger över godkännandet som väktare fungerar som väktarkort innan det egentliga väktarkortet ges till väktaren. (2.2.2007/105)

Om en väktares personuppgifter har ändrats eller väktaren för första gången på godkänt sätt har fullgjort utbildning enligt 29 § 2 mom. eller 31 § 2 mom. och dessa uppgifter inte har antecknats på väktarkortet eller om anteckningarna på väktarkortet om fullgjord utbildning enligt 29 § 2 mom. eller 31 § 2 mom. föråldrats eller om kortet har förkommit eller förstörts, skall väktaren utan dröjsmål ansöka om en dubblett av väktarkortet hos polisinrättningen i sin hemkommun.

Ett väktarkort skall omedelbart överlämnas till polisen, om en väktares godkännande som väktare har återkallats eller om en väktare får ett nytt väktarkort under den giltighetstid för godkännandet som har antecknats på det tidigare utfärdade väktarkortet.

3 kap

Säkerhetsskyddande verksamhet

35 §
Utförande av säkerhetsskyddsuppgifter

För utförande av säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande får ett säkerhetsskyddsföretag inte anlita andra än sådana personer i företagets tjänst vilka har ett giltigt godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

Utan hinder av 1 mom. får ett säkerhetsskyddsföretag överlåta en säkerhetsskyddsuppgift som förutsätter godkännande på ett annat säkerhetsskyddsföretag. Det säkerhetsskyddsföretag som överlåter säkerhetsskyddsuppgiften skall underrätta uppdragsgivaren om överlåtelsen innan uppgiften påbörjas eller senast den andra vardagen efter det att den påbörjades.

36 §
Tjänstgöringsintyg

När det gäller en säkerhetsskyddsuppgift som förutsätter godkännande skall uppdragsgivaren eller dennes företrädare få ett skriftligt intyg (tjänstgöringsintyg), om inget separat skriftligt uppdragsavtal sätts upp om säkerhetsskyddsuppgiften.

37 §
Godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan godkännas en person som

1) har fyllt 18 år,

2) är känd för redbarhet och pålitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, samt

3) sköter säkerhetsskyddsuppgifter eller har sökt till utbildning för säkerhetsskyddsuppgifter.

Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är i kraft högst fem år.

Till godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan av särskilda skäl med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter fogas villkor och begränsningar angående tid, geografiskt område samt säkerhetsskyddsuppgifter.

En sökande godkänns som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av polisinrättningen i sin hemkommun. Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innebär att ett tidigare gällande godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter förfaller.

38 §
Ändring av villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan ändras med anledning av förändringar i personens utbildning, personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter.

Villkor och begränsningar som fogats till ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ändras av polisinrättningen i personens hemkommun.

39 § (2.2.2007/105)
Ansökan och beslut om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

En ansökan om att bli godkänd som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter skall lämnas in personligen. Ansökan kan lämnas in också till någon annan polisinrättning än polisinrättningen i sökandens hemkommun.

När ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter meddelas i enlighet med ansökan får sökanden inte något separat beslut eller någon besvärsanvisning.

40 §
Kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Den som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får av polisinrättningen i sin hemkommun ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Den som fått ett sådant kort skall bära med sig kortet i säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande och på begäran visa upp det. Ett intyg som polisen vid behov ger över godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter fungerar som kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innan det egentliga kortet ges till utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter. (2.2.2007/105)

Om personuppgifterna för en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har ändrats eller om kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förkommit eller förstörts, skall utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter utan dröjsmål hos polisinrättningen i sin hemkommun ansöka om en dubblett av kortet.

Ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter skall omedelbart överlämnas till polisen, om godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats eller om en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får ett nytt kort under den giltighetstid för godkännandet som har antecknats på det tidigare utfärdade kortet.

41 §
Sekretess

Den som idkar säkerhetsskyddande verksamhet eller utför säkerhetsskyddsuppgifter får inte olovligen röja eller till nytta för sig själv eller någon annan eller i syfte att skada någon annan utnyttja sådana upplysningar om en uppdragsparts sekretessbelagda säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter eller integritet som han eller hon i sin verksamhet eller uppgift har fått kännedom om. Sekretessen kvarstår även efter att uppgiften slutförts.

4 kap

Tillsyn över privata säkerhetstjänster

42 § (26.6.2009/510)
Tillsyn

Polisstyrelsen svarar för den allmänna styrningen av och tillsynen över privata säkerhetstjänster och utbildare i användningen av maktmedel. (20.8.2010/725)

Polisinrättningarna svarar inom sina distrikt för tillsynen över privata säkerhetstjänster samt tillsynen över ansvariga föreståndare, väktare, utbildare i användningen av maktmedel och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. (20.8.2010/725)

Polisinrättningarna ska minst vartannat år inom sina distrikt inspektera bevakningsföretagens verksamhetsställen. Det protokoll som sätts upp över inspektionen ska sändas till Polisstyrelsen.

43 § (20.8.2010/725)
Rätt att få information

Trots att bevakningsföretags eller säkerhetsskyddsföretags medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet har Polisstyrelsen och polisinrättningarna för utövande av tillsyn rätt att av företagen få behövlig information om företagens verksamhet, personal, ekonomiska ställning och andra liknande omständigheter.

44 § (20.8.2010/725)
Uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen

Polisen förvarar uppgifter om bevakningsföretagen och om deras i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedda ansvarspersoner och ansvariga föreståndare samt om väktare, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, utbildare i användningen av maktmedel samt ordningsvakter och utbildare av ordningsvakter som avses i 1 och 18 § i lagen om ordningsvakter (uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen). Närmare bestämmelser om uppgifter för tillsynen över säkerhetsbranschen finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).

45 § (26.6.2009/510)
Årsanmälan

Ett bevakningsföretag ska för varje kalenderår före utgången av januari påföljande år skriftligen meddela Polisstyrelsen

1) antalet uppdrag,

2) antalet verksamhetsställen och adresserna till dem samt antalet anställda,

3) uppgifter om vem som under kalenderåret varit ansvariga föreståndare, väktare och tillfälliga väktare särskilt för varje verksamhetsställe,

4) uppgifter om bevakningsföretagets och väktarnas tillstånd att inneha skjutvapen och gasspray, om uppdrag där väktare i bevakningsuppgifter har burit skjutvapen eller medfört hund eller använt annan klädsel än väktardräkt och om situationer där väktare har använt skjutvapen, gasspray eller hund som maktmedelsredskap.

I fråga om ett bevakningsföretags årsanmälan ska Polisstyrelsen underrätta de polisinrättningar inom vilkas distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen.

46 §
Återkallande av auktorisation av bevakningsföretag

Polisstyrelsen ska återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag, om

1) den som innehar auktorisationen begär det,

2) bevakningsrörelsen har upphört, eller

3) den som innehar auktorisationen inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 § 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet att idka näring.

(26.6.2009/510)

Auktorisationen av ett bevakningsföretag kan återkallas helt och hållet eller för viss tid, om

1) bevakningsrörelsen har avbrutits för en längre tid än tre månader,

2) den som innehar auktorisationen till följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 4 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten eller 4 § 2 mom. och inte inom en eventuellt utsatt tid har avhjälpt bristerna,

3) den som driver bevakningsföretaget eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sitt uppdrag, eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt i bevakningsrörelsen, eller

4) den som innehar auktorisationen på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som fogats till auktorisationen.

I de fall som avses i 2 mom. kan Polisstyrelsen i stället för att återkalla auktorisationen ge innehavaren av auktorisationen en varning, om återkallande vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna. (26.6.2009/510)

När en auktorisation av ett bevakningsföretag återkallas eller när företaget får en varning ska Polisstyrelsen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen. (26.6.2009/510)

47 §
Återkallande av godkännande som ansvarig föreståndare

Polisstyrelsen ska återkalla ett godkännande som ansvarig föreståndare, om bevakningsföretaget eller den ansvariga föreståndaren begär det. (26.6.2009/510)

Ett godkännande som ansvarig föreståndare kan återkallas helt och hållet eller för viss tid, om

1) den som godkänts som ansvarig föreståndare till följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 20 § 1 mom. 3 punkten,

2) den ansvariga föreståndaren genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift eller den ansvariga föreståndaren uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt i sin uppgift som ansvarig föreståndare, eller

3) den ansvariga föreståndaren på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som fogats till godkännandet som ansvarig föreståndare.

I de fall som avses i 2 mom. kan Polisstyrelsen i stället för att återkalla godkännandet ge den ansvariga föreståndaren en varning, om återkallande vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna. (26.6.2009/510)

När ett godkännande som ansvarig föreståndare återkallas och ansvarige föreståndaren får en varning ska Polisstyrelsen underrätta det bevakningsföretag där den ansvariga föreståndaren är anställd. (26.6.2009/510)

47 a § (20.8.2010/725)
Återkallande av godkännande som utbildare i användningen av maktmedel

Polisstyrelsen ska återkalla ett godkännande som utbildare i användningen av maktmedel om utbildaren begär det.

Ett godkännande som utbildare i användningen av maktmedel kan återkallas helt och hållet eller för viss tid, om utbildaren

1) till följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller villkoren för godkännande,

2) genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt som utbildare i användningen av maktmedel, eller

3) på ett väsentligt sätt har brutit mot villkor eller begränsningar som förenats med godkännandet.

Polisstyrelsen kan i de fall som avses i 2 mom. i stället för att återkalla godkännandet tilldela en utbildare i användningen av maktmedel en varning, om det med hänsyn till omständigheterna är oskäligt att återkalla godkännandet.

Polisstyrelsen ska anmäla ett återkallande av godkännande som utbildare i användningen av maktmedel eller en varning som tilldelats en sådan utbildare hos polisinrättningen i utbildarens hemkommun.

48 §
Återkallande av godkännande som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Den polisinrättning inom vars distrikt en väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har sin hemkommun skall återkalla ett godkännande som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter om väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter begär det.

Ett godkännande som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan återkallas helt och hållet eller för viss tid, om

1) väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter till följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller de villkor som föreskrivs i 24 § 1 mom. 3 punkten eller 37 § 1 mom. 2 punkten,

2) väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, eller

3) väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som fogats till godkännandet som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

I de fall som avses i 2 mom. kan polisinrättningen i stället för att återkalla godkännandet ge väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter en varning, om återkallande av godkännandet vore oskäligt med hänsyn till omständigheterna. (22.8.2003/765)

När ett godkännande som väktare eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter återkallas och en väktare eller en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får en varning skall polisinrättningen underrätta det bevakningsföretag eller det säkerhetsskyddsföretag där väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter är anställd. (22.8.2003/765)

49 § (26.6.2009/510)
Tillfälligt återkallande av auktorisation av bevakningsföretag och godkännande som ansvarig föreståndare

Polisstyrelsen kan tillfälligt återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare, om polisen har fått kännedom om omständigheter som sannolikt leder till att auktorisationen av bevakningsföretaget eller godkännandet som ansvarig föreståndare återkallas.

Polisstyrelsens beslut att tillfälligt återkalla auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare är i kraft högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om den som driver bevakningsföretaget, en ansvarig föreståndare eller en i 4 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarsperson i bevakningsföretaget misstänks för ett brott som sannolikt leder till att auktorisationen eller godkännandet återkallas.

När en auktorisation av ett bevakningsföretag tillfälligt återkallas ska Polisstyrelsen underrätta de polisinrättningar inom vars distrikt bevakningsföretaget har verksamhetsställen samt när godkännande som ansvarig föreståndare tillfälligt återkallas underrätta det bevakningsföretag där den ansvariga föreståndaren är anställd.

49 a § (20.8.2010/725)
Tillfälligt återkallande av godkännande som utbildare i användningen av maktmedel

Polisstyrelsen kan tillfälligt återkalla ett godkännande som utbildare i användningen av maktmedel om polisen får kännedom om omständigheter som sannolikt leder till att godkännandet återkallas.

Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkännande är i kraft högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om utbildaren misstänks för ett brott som sannolikt leder till att godkännandet återkallas.

Polisstyrelsen ska anmäla ett tillfälligt återkallande av godkännande hos polisinrättningen i utbildarens hemkommun.

50 §
Tillfälligt återkallande av godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

En polisman som tillhör befälet kan tillfälligt återkalla ett godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, om polisen har fått kännedom om omständigheter vilka sannolikt leder till att godkännandet återkallas.

Om ett godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats eller om det finns förutsättningar att tillfälligt återkalla ett godkännande, kan en polisman omhänderta väktarkortet eller kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter för att överlämna det till en polisman som tillhör befälet, varefter denne inom 14 dagar ska besluta huruvida godkännandet ska återkallas tillfälligt. En polisman kan omhänderta ett väktarkort eller ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter även då godkännandet som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats. Trots vad som bestäms i 8 kap. 31 § i tvångsmedelslagen (806/2011) kan kroppsvisitation förrättas för fråntagande av ett väktarkort eller ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. (22.7.2011/865)

Ett tillfälligt återkallande av godkännandet som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter skall genast anmälas till polisinrättningen i personens hemkommun. Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är i kraft högst tre månader. Den polisinrättning inom vars distrikt väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter har sin hemkommun kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter misstänks för ett brott som sannolikt leder till att godkännandet som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter återkallas.

När ett godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter tillfälligt återkallas och väktarkortet eller kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter omhändertas skall polisinrättningen underrätta det bevakningsföretag eller det säkerhetsskyddsföretag där väktaren eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter är anställd. (22.8.2003/765)

50 a § (22.7.2011/865)
Polisundersökning

I ett ärende som gäller återkallande av auktorisation eller godkännande som meddelats med stöd av denna lag kan vid behov verkställas sådan polisundersökning som avses i 6 kap. i polislagen (872/2011).

5 kap

Delegationen för säkerhetsbranschen

51 § (26.6.2009/510)
Delegationen för säkerhetsbranschen

Polisstyrelsen biträds av en delegation för säkerhetsbranschen.

Polisstyrelsen utser delegationens medlemmar. De med tanke på säkerhetsbranschen viktigaste förvaltningsområdena samt näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och konsumenterna ska vara företrädda i delegationen.

52 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för säkerhetsbranschen har i uppgift att

1) främja samarbetet mellan myndigheterna och privata säkerhetstjänster,

2) ange de allmänna riktlinjerna för säkerhetsbranschen,

3) följa och främja det internationella samarbetet inom säkerhetsbranschen,

4) följa utvecklingen, utbildningen och forskningen i säkerhetsbranschen samt anvisningar och information som gäller säkerhetsbranschen,

5) ta initiativ som berör säkerhetsbranschen,

6) på begäran ge utlåtanden som berör säkerhetsbranschen. (26.6.2009/510)

6 kap

Straffbestämmelser

53 §
Sekretessbrott och sekretessförseelse

Straff för brott mot sekretessplikten enligt 14 och 41 § utdöms enligt 38 kap. 1 och 2 § strafflagen.

54 §
Motstånd mot person som upprätthåller ordningen

Straff för motstånd mot väktare utdöms enligt 17 kap. 6 § strafflagen.

55 §
Bevakningsföretagsbrott

Straff för bevakningsföretagsbrott utdöms enligt 17 kap. 6 a § strafflagen.

56 §
Bevakningsföretagsförseelse

En idkare av bevakningsrörelse som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar sin skyldighet att göra, sätta upp, hålla framlagd eller förvara ändringsanmälan enligt 7 §, uppdragsavtal enligt 8 §, händelserapport enligt 17 §, personalregister eller arbetsskiftsregister enligt 18 § eller verksamhetsanvisning enligt 19 §,

2) försummar anmälan om överlåtelse av bevakningsuppgift enligt 16 § 2 mom. eller anmälan om användning av skjutvapen enligt 29 § 3 mom.,

3) i strid med förbudet i 10 § 1 mom. försvårar polisens verksamhet,

4) i strid med bestämmelserna i 15 § idkar bevakningsrörelse utan att företaget har någon ansvarig föreståndare,

5) i strid med förbudet i 16 § låter någon utföra bevakningsuppgifter eller håller tillfälliga väktare anställda, eller

6) till väktares förfogande ställer dräkter som strider mot bestämmelserna i 33 §,

skall för bevakningsföretagsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

För bevakningsföretagsförseelse döms också en ansvarig föreståndare som uppsåtligen i strid med bestämmelserna i 29, 31 eller 32 § fattar beslut om bärande av maktmedelsredskap eller medförande av hund eller användning av väktardräkt.

För bevakningsföretagsförseelse döms också en väktare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar sin plikt att ge händelserapport enligt 17 §,

2) i strid med förbudet i 10 § 1 mom. försvårar polisens verksamhet,

3) försummar den anmälningsplikt som föreskrivs i 10 och 13 §,

4) bryter mot förbudet i 29 eller 31 § att bära maktmedelsredskap eller medföra hund eller mot bestämmelserna i 30 § om hur maktmedelsredskap skall bäras,

5) underlåter att använda väktardräkt, använder väktardräkt i strid med bestämmelserna i 32 § eller såsom väktardräkt använder en dräkt som strider mot bestämmelserna i 33 §, eller

6) försummar sin skyldighet att enligt 34 § bära på sig sitt väktarkort, visa upp det eller överlämna det till polisen.

För bevakningsföretagsförseelse döms också den som tillhör polisens, gränsbevakningsväsendets eller tullverkets personal och som i strid med bestämmelsen i 11 § uppsåtligen deltar i bevakningsrörelse eller verkar som ansvarig föreståndare eller i förvärvssyfte utför bevakningsuppgifter samt den som använder väktardräkt utan att ha rätt därtill.

För bevakningsföretagsförseelse döms också den som arbetar som utbildare i användningen av maktmedel vid sådan utbildning som avses i 29 § 1 och 2 mom. utan att ha ett giltigt godkännande enligt 23 a §. (20.8.2010/725)

57 §
Säkerhetsskyddsförseelse

En idkare av säkerhetsskyddande verksamhet som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med förbudet i 35 § 1 mom. låter någon utföra säkerhetsskyddsuppgifter, skall för säkerhetsskyddsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

För säkerhetsskyddsförseelse döms också en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sin skyldighet att enligt 40 § bära på sig sitt kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, visa upp det eller överlämna det till polisen.

För säkerhetsskyddsförseelse döms också den som uppsåtligen utför säkerhetsskyddsuppgifter utan att de villkor som föreskrivs i 35 § 1 mom. uppfylls.

7 kap

Särskilda bestämmelser

58 §
Utländska behörighetsintyg

En myndighet som avses i 4 § 3 mom., 20 § 4 mom., 21 § 3 mom., 24 § 5 mom., 25 § 3 mom. och 37 § 4 mom. kan i samband med att myndigheten meddelar auktorisation eller ger godkännande besluta att även ett utländskt behörighetsintyg eller motsvarande handling kan användas för att visa att de villkor som föreskrivs i 4 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom., 21 § 1 mom., 24 § 1 mom., 25 § 1 mom., 29 § 2 mom., 31 § 2 mom. eller 37 § 1 mom. är uppfyllda. Beslutet kan fattas under förutsättning att kraven i ifrågavarande land motsvarar de krav som gäller i Finland och att bestämmelserna och föreskrifterna om privata säkerhetstjänster i landet i fråga till väsentliga delar motsvarar gällande bestämmelser i Finland.

59 § (19.9.2014/737)
Säkerhetsutredningar

Den som anordnar utbildning för ansvariga föreståndare, för utbildare i användningen av maktmedel eller för väktare har rätt att begära en i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedd begränsad säkerhetsutredning av person i fråga om den som ansöker om att bli antagen som studerande till eller lärare vid utbildningen.

60 §
Ändringssökande

I ett beslut som meddelats med stöd av denna lag får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut enligt denna lag om återkallande av auktorisation eller godkännande verkställs oberoende av besvär, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställighet av beslutet.

61 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) förfarandena vid ansökan om auktorisation och godkännande, ansökningarnas innehåll och vilka utredningar som behövs för avgörande av ärenden samt om innehållet i beslut om auktorisation och godkännande, (20.8.2010/725)

2) innehållet i ändringsanmälningar, uppdragsavtal, händelserapporter, personalregister, arbetsskiftsregister, verksamhetsanvisningar, årsanmälningar samt tjänstgöringsintyg,

3) märken och texter på väktardräkt,

4) delegationen för säkerhetsbranschen.

Genom förordning av inrikesministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) innehållet i utbildningen som ansvariga föreståndare och väktare och om anordnare av sådan utbildning,

2) egenskaper hos maktmedelsredskap och bärande av sådana redskap samt de utbildningar som avses i 29 § 1 och 2 mom. och anordnare av sådana utbildningar, (20.8.2010/725)

3) ordnande av lydnadskontroll för en hund som används i bevakningsuppgifter och om de krav som skall uppfyllas vid kontrollen samt omregistrering och identifikationsmärkning av hunden.

Polisstyrelsen fastställer också formulär för blanketter som används vid förfaranden enligt denna lag samt formulär för väktarkortet och kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. (26.6.2009/510)

62 §
Bestämmelser som tillämpas på ansvarig föreståndares ställföreträdare, tillfällig ansvarig föreståndare samt tillfällig väktare

Det som i denna lag föreskrivs om ansvarig föreståndare, gäller i tillämpliga delar ansvarig föreståndares ställföreträdare och tillfällig ansvarig föreståndare.

Det som i denna lag föreskrivs om väktare gäller i tillämpliga delar tillfällig väktare.

8 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

63 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Bestämmelserna i 35 § tillämpas först från och med den 1 januari 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 4 mars 1983 om bevakningsföretag (237/1983) jämte ändringar samt förordningen den 11 februari 1944 angående privatdetektivyrket (112/1944).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

64 §
Övergångsbestämmelser om bevakningsrörelse

Tillstånd för bevakningsföretag samt godkännanden av ansvariga föreståndare som när denna lag träder i kraft har meddelats med stöd av tidigare lag förblir i kraft jämte villkor och begränsningar.

Ett tidigare godkännande som väktare som har meddelats innan denna lag har trätt i kraft gäller jämte villkor och begräsningar den tid som väktarens väktarkort är i kraft.

På ett ärende som gäller auktorisation av bevakningsföretag eller godkännande som ansvarig föreståndare eller väktare och som har anhängiggjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när lagen träder i kraft.

65 §
Övergångsbestämmelser om privatdetektivverksamhet

Den som när denna lag träder i kraft bedriver privatdetektivyrke enligt 1 § förordningen angående privatdetektivyrket kan inom sex månader efter att denna lag har trätt i kraft ansöka om auktorisation av bevakningsföretag, vilken ger rätt att bedriva verksamhet i syfte att avslöja brott som riktar sig mot bevakningsobjekt eller uppdragsgivare. Privatdetektivföretagets föreståndare godkänns härvid som ansvarig föreståndare för bevakningsföretaget. Om privatdetektivföretaget inte har någon föreståndare, godkänns den fysiska person som verkar som yrkesutövare som ansvarig föreståndare för företaget.

Den som när denna lag träder i kraft bedriver privatdetektivyrke enligt 1 mom., är föreståndare för ett sådant företag eller utför privatdetektivuppgifter i tjänst hos ett privatdetektivföretag kan inom sex månader efter det att denna lag har trätt i kraft ansöka om godkännande som väktare, vilket ger rätt att i bevakningsföretagets tjänst bedriva verksamhet i syfte att avslöja brott som riktar sig mot bevakningsobjekt eller uppdragsgivare.

Auktorisation och godkännande som avses i denna paragraf meddelas och ges avgiftsfritt och i fråga om dem tillämpas inte det som i 4 § 1 eller 2 mom., 20 § 1 mom. eller 24 § 1 mom. föreskrivs om villkor för auktorisation eller godkännande.

RP 69/2001, FvUB 24/2001, RSv 193/2001

Ikraftträdelsestadganden:

12.7.2002/616:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 240/2001, LaUB 11/2002, RSv 79/2002

13.6.2003/540:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002, LaUB 28/2002, RSv 261/2002

22.8.2003/765:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 93/2002, FvUB 26/2002, RSv 290/2002

2.2.2007/101:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 72/2006, FvUB 24/2006, RSv 194/2006

2.2.2007/105:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

RP 265/2004, FvUB 22/2006, RSv 182/2006

26.6.2009/510:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009, FvUB 7/2009, RSv 86/2009

20.8.2010/725:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Polisstyrelsen kan på ansökan godkänna den som högst fem år före denna lags ikraftträdande på ett godkänt sätt har slutfört den allmänna delen av utbildningen för utbildare av väktare i användningen av maktmedel och som i övrigt uppfyller kraven enligt 23 a §, som utbildare vid den allmänna delen av specialutbildningen i användningen av maktmedel och vid repetitionsutbildningen för väktare i användningen av maktmedelsredskap.

Polisstyrelsen kan på ansökan godkänna den som högst fem år före denna lags ikraftträdande på ett godkänt sätt har slutfört den allmänna delen av utbildningen för utbildare av väktare i användningen av maktmedel och den del av utbildningen för utbildare av väktare i användningen av maktmedel som gäller skjutvapen och som i övrigt uppfyller kraven enligt 23 a §, som utbildare vid den del av specialutbildningen i användningen av maktmedel som gäller den berörda vapentypen och som verkställare av skjutprov.

Den som tidigare än fem år före denna lags ikraftträdande på ett godkänt sätt har slutfört den allmänna delen av utbildningen för utbildare av väktare i användningen av maktmedel har rätt att ha hand om den del av specialutbildningen i användningen av maktmedel som gäller gasspray och teleskopbatong och repetitionsutbildning i användningen av maktmedelsredskap under ett års tid från denna lags ikraftträdande.

En utbildare i användningen av maktmedel som vill fortsätta att arbeta som sådan utbildare efter den tid som anges i 3 mom. ska ansöka om godkännande som utbildare i användningen av maktmedel hos Polisstyrelsen. Om de andra kraven enligt 23 a § är uppfyllda kan personen i fråga godkännas som utbildare i användningen av maktmedel så snart han eller hon på ett godkänt sätt har slutfört den allmänna delen av repetitionsutbildningen för utbildare i användningen av maktmedel.

Den som tidigare än fem år före denna lags ikraftträdande på ett godkänt sätt har slutfört den allmänna delen av utbildningen för utbildare av väktare i användningen av maktmedel och den specialdel som gäller skjutvapen har rätt att ha hand om den del av specialutbildningen i användningen av maktmedel som gäller skjutvapen i fråga om den berörda vapentypen och verkställa skjutprov under ett års tid från denna lags ikraftträdande.

En utbildare i användningen av maktmedel som vill fortsätta att arbeta som sådan utbildare efter den tid som anges i 5 mom. ska ansöka om godkännande som utbildare i användningen av maktmedel hos Polisstyrelsen. Om de andra kraven enligt 23 a § är uppfyllda kan personen i fråga godkännas som utbildare i användningen av maktmedel så snart han eller hon med godkänt resultat har slutfört den allmänna delen av repetitionsutbildningen och den del av repetitionsutbildningen som gäller skjutvapen.

Repetitionsutbildning i användningen av maktmedel ska på det sätt som avses i 29 § 2 mom. ordnas första gången ett år efter att denna lag har trätt i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 239/2009, FvUB 11/2010, RSv 101/2010

22.7.2011/865:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

19.9.2014/737:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013, FvUB 16/2014, RSv 79/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.