Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

28.12.2001/1527

Marknadsdomstolslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 31.1.2013/99, som gäller fr.o.m. 1.9.2013.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Behörighet

1 § (14.12.2012/755)
Marknadsdomstolens behörighet och verksamhetsställe

Marknadsdomstolen behandlar de ärenden som hör till dess behörighet enligt

1) konkurrenslagen (948/2011),

2) lagen om offentlig upphandling (348/2007), lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) och lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011),

3) elmarknadslagen (386/1995),

4) naturgasmarknadslagen (508/2000),

5) lagen om Finansinspektionen (878/2008),

6) lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001),

7) någon annan lag.

Marknadsdomstolens verksamhetsställe är i Helsingfors.

2 kap

Personal

2 §
Ledamöter

Marknadsdomstolen har en överdomare och som övriga ledamöter marknadsrättsdomare.

Överdomaren leder domstolen och svarar för dess resultat.

3 §
Behörighetsvillkor för och utnämning av ledamöter

Bestämmelser om behörighetsvillkor för och utnämning av överdomaren och marknadsrättsdomarna finns i lagen om utnämning av domare (205/2000). Överdomaren och marknadsrättsdomarna förutsätts dessutom vara förtrogna med konkurrens- eller marknadsföringslagstiftningen.

4 §
Sakkunnigledamöter

Utöver de lagfarna ledamöterna deltar i behandlingen i marknadsdomstolen sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla, på det sätt som närmare bestäms i denna lag, genom förordning av justitieministeriet och i domstolens arbetsordning om olika grupper av ärenden.

5 §
Behörighetsvillkor för och förordnande av sakkunnigledamöter

Statsrådet förordnar till marknadsdomstolen för en mandattid om fyra år ett tillräckligt antal sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla. Blir en sakkunnigledamots plats ledig under mandattiden, skall en efterträdare utses för återstoden av tiden. Om deras rätt att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt samma bestämmelser som för innehavare av domartjänst.

Sakkunnigledamöter som deltar i behandlingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 1–4 punkten förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen samt vara förtrogna med konkurrensrätt, upphandling, energimarknaden, ekonomiska vetenskaper, näringslivet eller ekonomiska frågor. (21.12.2004/1173)

Sakkunnigledamöter som deltar i behandlingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 5–7 punkten förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen och vara förtrogna med konsumentskydd, marknadsföring, näringslivet eller ekonomiska frågor. (14.12.2012/755)

5 a § (19.12.2003/1209)
Behörighetsvillkor som gäller sakkunnigledamöters språkkunskaper

Den som uppfyller behörighetsvillkoren i 5 § kan förordnas till sakkunnigledamot vid marknadsdomstolen, om han eller hon har goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

6 §
Domared och domarförsäkran

Marknadsdomstolens ledamöter och sakkunnigledamöter skall svära domared eller avge domarförsäkran i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i 1 kap. 6 a och 7 § rättegångsbalken, om de inte har gjort det tidigare.

7 §
Marknadsrättssekreterare

Vid marknadsdomstolen finns ett tillräckligt antal marknadsrättssekreterare. Behörighetsvillkor för marknadsrättssekreterare är juris kandidatexamen.

Om utnämning av marknadsrättssekreterare föreskrivs närmare genom förordning av justitieministeriet.

3 kap

Behandling av ärenden

8 § (21.12.2004/1173)
Sektioner

Marknadsdomstolen är uppdelad på sektioner på det sätt som närmare anges i domstolens arbetsordning. Sektionerna sköter främst behandlingen av ärenden som hör till området för konkurrens-, upphandlings- och energimarknadslagstiftningen eller den marknadsrättsliga lagstiftningen.

9 §
Domförhet

En lagfaren ledamot vid marknadsdomstolen får ensam fatta beslut i sådana fall då besvär, en ansökan eller en framställning återtas eller då ett ärende avvisas eller avskrivs. En lagfaren ledamot får också ensam besluta om verkställigheten och de åtgärder som behövs i beredningen ett ärende. Dessutom får en lagfaren ledamot ensam avgöra ärenden som avses i 20 a § i lagen om konkurrensbegränsningar. Marknadsdomstolen är behörig att avgöra ärenden som avses i detta moment även i en sammansättning med två eller tre lagfarna ledamöter. (30.4.2010/323)

I övriga fall är marknadsdomstolen domför i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter. I behandlingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten skall utöver de lagfarna ledamöterna dessutom delta minst en och högst tre sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.

I fråga om ärenden som avses i 1 § 1 mom. 2–6 punkten kan, om ärendets natur kräver det, ett i 2 mom. nämnt antal sakkunnigledamöter delta i behandlingen. Marknadsdomstolen är dessutom domför i en sammansättning där två ledamöter och högst två sakkunnigledamöter deltar i behandlingen, om rättspraxis är vedertagen i de ärenden som skall avgöras. (21.12.2004/1173)

Ordföranden vid sammanträdet utser, med beaktande av den sakkunskap som krävs vid behandlingen av ett ärende, de sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla att delta i behandlingen enligt grunder som närmare bestäms genom förordning av justitieministeriet och i domstolens arbetsordning.

L om konkurrensbegränsningar 480/1992 har upphävts genom KonkurrensL 948/2011, som gäller fr.o.m. 1.11.2011, se KonkurrensL 948/2011 36 § 3 mom.

10 § (30.4.2010/323)
Förstärkt sammanträde

Marknadsdomstolen kan hålla förstärkt sammanträde som är domfört med fem lagfarna ledamöter. Om ärendet till sin juridiska natur är sådant att en sakkunnigledamot med uppdraget som bisyssla ska delta i behandlingen, ska det i det förstärkta sammanträdet delta minst en och högst tre sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.

För att säkerställa en enhetlig rättskipning kan överdomaren eller dennes ställföreträdare överföra ett rättskipningsärende till förstärkt sammanträde, om avgörandet kan komma att innebära avvikelse från tidigare praxis eller ärendet kan vara av principiell betydelse med tanke på tillämpning av lag.

När överdomaren eller dennes ställföreträdare beslutar att ett ärende ska överföras till förstärkt sammanträde ska han eller hon samtidigt förordna de lagfarna ledamöter och sakkunnigledamöter som ska delta i behandlingen av ärendet. De ledamöter och sakkunnigledamöter som har deltagit i den tidigare behandlingen av ärendet deltar i behandlingen av ärendet också vid det förstärkta sammanträdet.

11 § (10.6.2011/619)
Plenum

I marknadsdomstolen hålls plenum för behandling av rättskipningsärenden.

För att säkerställa enhetlig rättskipning kan överdomaren överföra ett rättskipningsärende till plenum, om ärendet kan vara av principiell betydelse med tanke på tillämpning av lag.

När det är fråga om att lämna ett utlåtande i ett lagstiftningsärende eller ta initiativ till lagstiftning kan överdomaren bestämma att saken ska behandlas och avgöras i plenum.

12 § (10.6.2011/619)
Plenumets domförhet

Marknadsdomstolen är domför i plenum i en sammansättning där överdomaren är ordförande och minst hälften av marknadsdomstolens lagfarna ledamöter deltar i behandlingen.

Om ett ärende som överförts till rättskipningsplenum till sin juridiska natur är sådant att en sakkunnigledamot med uppdraget som bisyssla ska delta i behandlingen, ska utöver de lagfarna ledamöterna i plenumet delta minst en och högst tre sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla. De ledamöter och sakkunnigledamöter som har deltagit i den tidigare behandlingen av ärendet deltar i behandlingen i plenum. Överdomaren förordnar de övriga sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla som deltar i behandlingen av ärendet. Överdomaren förordnar också de sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla som deltar i behandlingen av ett lagstiftningsärende.

13 §
Förberedelse

De lagfarna ledamöterna i marknadsdomstolen ansvarar för förberedelsen av ärendena. Marknadsrättssekreterarna deltar i förberedelsen enligt de lagfarna ledamöternas anvisningar.

14 §
Förfarandet i marknadsdomstolen

Om förfarandet i marknadsdomstolen vid behandlingen av ärenden gäller vad som föreskrivs särskilt.

Ändring i marknadsdomstolens beslut söks på det sätt som föreskrivs särskilt.

15 § (30.3.2007/372)
Rättegångens offentlighet

I fråga om rättegångens offentlighet i marknadsdomstolen vid behandlingen av förvaltningsprocessuella ärenden tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). I övrigt tillämpas i fråga om offentlighet vid behandlingen av ärenden lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007).

15 a § (10.6.2011/619)
Förvaltningsärenden

Överdomaren avgör de förvaltningsärenden som hör till marknadsdomstolen.

Bestämmelser om överdomarens rätt att överföra ett förvaltningsärende på en annan tjänsteman utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

4 kap

Särskilda bestämmelser

16 §
Tjänsteåtal

Marknadsdomstolens överdomare, marknadsrättsdomare och övriga ledamöter samt marknadsrättssekreterare åtalas för tjänstebrott vid Helsingfors hovrätt.

17 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

Närmare bestämmelser om hur arbetet vid marknadsdomstolen ordnas utfärdas i domstolens arbetsordning, som fastställs av överdomaren.

5 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/1978) jämte ändringar.

Vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om marknadsdomstolen eller konkurrensrådet gäller sedan denna lag har trätt i kraft den nyinrättade marknadsdomstolen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

19 §
Anhängiga ärenden

Ärenden som är anhängiga vid marknadsdomstolen och konkurrensrådet när denna lag träder i kraft överförs för behandling i den nyinrättade marknadsdomstolen.

20 §
Personalarrangemang

Marknadsdomstolens överdomare förordnas när denna lag träder i kraft att sköta den nyinrättade marknadsdomstolens överdomartjänst högst för en tid som utgår samtidigt som mandattiden för den tidigare överdomartjänsten.

Marknadsdomstolens övriga tjänstemän samt deras tjänster överförs när denna lag träder i kraft till den nyinrättade marknadsdomstolen genom beslut av justitieministeriet. Överföringen av en tjänst förutsätter inte tjänstemannens samtycke.

De tjänstemän vid handels- och industriministeriet, som har utnämnts tills vidare och som har ställts till konkurrensrådets förfogande, samt deras tjänster, överförs när denna lag träder i kraft till den nyinrättade marknadsdomstolen genom beslut av justitieministeriet. För överföring av en tjänst behövs inte tjänstemannens samtycke.

RP 105/2001, LaUB 23/2001, RSv 191/2001

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2003/1209:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Den som blivit utnämnd för viss tid till sakkunnigledamot före denna lags ikraftträdande är i fråga om språkkunskaperna behörig för uppdraget till utgången av denna tid.

RP 103/2003, LaUB 3/2003, RSv 81/2003

30.4.2004/320:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

RP 11/2004, EkUB 8/2004, RSv 47/2004, Rådets förordning (EG) nr 1/2003; EGT nr L 1, 4.1.2003, s. 1–25

21.12.2004/1173:

Denna lag träder i kraft den 27 december 2004.

Statsrådet kan vid behov till marknadsdomstolen förordna nya sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla. Deras mandattid räcker till utgången av mandattiden för de sakkunnigledamöter som förordnats tidigare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 127/2004, EkUB 27/2004, RSv 217/2004

30.3.2007/372:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 13/2006, LaUB 24/2006, RSv 269/2006

30.4.2010/323:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

Om beslut om att ett ärende ska behandlas vid förstärkt sammanträde har fattats innan denna lag har trätt i kraft, ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på ärendet.

RP 190/2009, EkUB 2/2010, RSv 24/2010

10.6.2011/619:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

RP 280/2010, LaUB 38/2010, RSv 327/2010

29.12.2011/1535:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 76/2011, FsUB 3/2011, RSv 106/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG (32009L0081); EUT nr L 216, 20.8.2009, s. 76-136

14.12.2012/755:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.