Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

23.11.2001/1056

Lag om penningautomatunderstöd (upphävt)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.12.2016/1289, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas när allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga beviljas understöd för att främja hälsa och social välfärd (penningautomatunderstöd). Understödet ges ur avkastningen för den Penningautomatförening som avses i 13 § i lotterilagen (1047/2001). (24.5.2013/366)

Denna lag tillämpas även på utbetalning, användning och övervakning av användningen samt återbetalning och återkrav av understöd som avses i 1 mom.

Om inte något annat bestäms i någon annan lag tillämpas denna lag också på sådant understöd enligt 1 mom. som beviljas för att användas utanför Finland.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1 punkten har upphävts genom L 24.5.2013/366. (24.5.2013/366)

2) offentligt understöd sådant understöd som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen, med undantag av stöd som ges via skattesystemet,

3) stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen understöd, lån och annan finansiering, borgen, betalningslättnad och andra ekonomiska förmåner som beviljas ur Europeiska gemenskapernas budgetar eller av andra medel som förvaltas av Europeiska unionen, samt

4) offentligt stöd förutom offentligt understöd enligt 2 punkten lån, räntestöd, borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller som betalas av dess medel, med undantag av stöd som ges via skattesystemet.

2 kap

Grunderna för beviljande av understöd

3 §
Understöden

Understöd kan beviljas i form av verksamhetsunderstöd eller specialunderstöd.

Verksamhetsunderstöd kan beviljas för understödstagarens verksamhet i allmänhet (allmänt understöd) eller för en viss del av verksamheten (riktat verksamhetsunderstöd).

Specialunderstöd kan beviljas som

1) investeringsunderstöd för anskaffning av materiella eller immateriella nyttigheter, eller

2) projektunderstöd för ett försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt eller något annat projekt med begränsat syfte.

4 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas inom ramen för statsbudgeten, om

1) det ändamål för vilket understöd söks är samhälleligt godtagbart,

2) beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av understödet,

3) beviljandet av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av sökandens egna tillgångar, de till buds stående medlen i sammanslutningar eller stiftelser som sökanden har bestämmande inflytande i eller som sökanden har en fast anknytning till ekonomiskt eller verksamhetsmässigt samt avkastningen från den verksamhet som understöds, (24.5.2013/366)

4) beviljandet av understöd ska anses behövligt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av den verksamhet eller det projekt som är föremål för understödet eller arten och resultatet av annan verksamhet som den som ansöker om understöd bedriver, (24.5.2013/366)

5) beviljandet av understödet inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

6) det vid ansökan om specialunderstöd har lämnats en tillräcklig utredning om verksamhetsplanen eller den tekniska planen för projektet samt om understödstagarens förutsättningar att finansiera projektets självfinansieringsandel och driftskostnader.

Understödet får inte tillsammans med andra offentliga understöd överstiga det i Europeiska gemenskapens eller finsk lagstiftning föreskrivna maximibeloppet av statsunderstöd eller annat offentligt stöd.

Understöd kan beviljas mottagaren för dennes verksamhet eller projekt eller för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan än understödstagaren och som fyller ändamålet enligt understödsbeslutet. Om understödet beviljas för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan än understödstagaren och som fyller ändamålet enligt understödsbeslutet, skall understödstagaren ingå ett avtal om understödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomför verksamheten eller projektet.

3 kap

Beviljande och utbetalning av understöd

5 § (24.5.2013/366)
Ansökan om understöd

Understöd ska sökas skriftligen hos Penningautomatföreningen.

Penningautomatföreningen ska på lämpligt sätt informera om möjligheten att söka understöd och om ansökningsförfarandet samt lämna uppgifter om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd och om villkoren för understöd.

Den som ansöker om understöd ska i samband med ansökan lämna Penningautomatföreningen sådana riktiga och tillräckliga uppgifter om ändamålet med understödet och andra omständigheter som behövs för att ansökan ska kunna avgöras.

Bestämmelser om ansökningstiderna för understöd utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

6 § (24.5.2013/366)
Beslut om beviljande av understöd

Penningautomatföreningen bereder ett förslag till beviljande av understöd (understödsförslag). Till understödsförslaget ska fogas en understödsplan som upptar de enskilda sökandena.

Understödsförslaget och understödsplanen ska lämnas till social- och hälsovårdsministeriet som beslutar om beviljandet av understöd.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och övervakar Penningautomatföreningens beredning av understödsförslaget och understödsplanen.

Bestämmelser om tidsfristerna för inlämnande av understödsförslaget utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

7 §
Understödsbeslut

I ärenden som gäller understöd skall besluten vara skriftliga.

Av ett beslut genom vilket understöd beviljas ska framgå åtminstone understödstagaren, tillräckligt specificerade uppgifter om ändamålet med understödet samt beloppet. (24.5.2013/366)

I understödsbeslutet kan tas in nödvändiga villkor och begränsningar som gäller understödets användning för att säkerställa att de omständigheter som anges i 4 § 1 mom. förverkligas.

Av ett beslut genom vilket understöd beviljas skall vid behov dessutom framgå

1) understödets maximibelopp av totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som är föremål för understödet,

2) andra grunder för beviljandet och betalningen av understödet, och

3) understödsplanen. (24.5.2013/366)

8 § (24.5.2013/366)
Utbetalning av understöd

Penningautomatföreningen betalar årligen verksamhetsunderstöden kvartalsvis i fyra lika stora poster tidigast i februari, maj, augusti och november, om det inte är motiverat att i enskilda fall avvika från detta på grund av väsentliga variationer i tidpunkten för kostnaderna eller verksamheten eller till följd av förändringar i verksamheten.

Penningautomatföreningen betalar specialunderstöden enligt tidpunkten för kostnaderna och arbetena i så stora poster att de motsvarar behovet av understöd för de godtagbara kostnaderna enligt understödsbeslutet. Ett villkor för utbetalning av specialunderstöd som beviljats för anskaffning, uppförande eller ombyggnad av fast egendom, en byggnad eller en lägenhet i en byggnad är dessutom att Penningautomatföreningen har godkänt byggnads- eller anskaffningsplanen samt en redogörelse för projektets totalfinansiering och finansieringen av driftskostnaderna. Understöd för planeringskostnaderna kan betalas ut vid en tidigare tidpunkt. Om riktat verksamhetsunderstöd eller andra specialunderstöd som har beviljats, till beloppet väsentligt avviker från det understöd som har sökts, är ett villkor för utbetalning av understödet att Penningautomatföreningen har godkänt den nya budget och den preciserade genomförande- och verksamhetsplan som sökanden lämnat in.

Understödstagaren ska lämna Penningautomatföreningen riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen av understödet.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och övervakar Penningautomatföreningen när den betalar ut understöd.

4 kap

Användning av understöd och övervakningen därav

9 §
Användning av understöd

Understöd får användas endast för ändamål som överensstämmer med understödsbeslutet. Om ändamålet inte har specificerats närmare i understödsbeslutet, skall understödet användas för det ändamål som nämns i ansökan.

Utöver det som bestäms i denna lag, skall understödstagaren vid användningen av understödet i den verksamhet eller det projekt som understöds iaktta de villkor och begränsningar som uppställts i understödsbeslutet.

Om understödet har beviljats för anskaffning av egendom som används för ett visst ändamål som bestäms i understödsbeslutet, får denna egendom inte på ett bestående sätt användas för något annat ändamål än det som bestäms i understödsbeslutet, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte överlåtas till någon annan under egendomens användningstid, som är tio år efter att understödet eller dess sista post har betalats.

Den i 3 mom. avsedda användningstiden för egendom som är föremål för understöd är dock 20 år efter det att understödet beviljades, om understödet har beviljats för anskaffning, uppförande eller ombyggnad av fast egendom, en byggnad eller en lägenhet i en byggnad. (24.5.2013/366)

Den som får investeringsunderstöd kan trots vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. låta någon annan än mottagaren ordna den verksamhet, eller en del av den, som bedrivs i lokaler som är föremål för understöd eller hyra ut lokalerna, om verksamheten överensstämmer med ändamålet med understödet. (24.5.2013/366)

10 § (24.5.2013/366)
Understödstagarens skyldighet att lämna uppgifter

Understödstagaren ska lämna Penningautomatföreningen riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av att villkoren i understödsbeslutet iakttas.

Understödstagaren ska utan dröjsmål underrätta Penningautomatföreningen om en ändring som påverkar uppnåendet av ändamålet med understödet och om någon annan ändring som inverkar på användningen av understödet.

11 §
Godtagbara kostnader

Som godtagbara kostnader betraktas nödvändiga och rimliga kostnader som föranleds av verksamhet eller projekt som anges i understödsbeslutet.

Från de godtagbara kostnaderna avdras de övriga offentliga understöd som har beviljats för samma ändamål. Om understödets andel av de godtagbara kostnaderna finns angiven i understödsbeslutet, kan penningautomatunderstödet tillsammans med andra offentliga understöd vara högst så stort som den angivna understödsdelen, om inte något annat framgår av understödsbeslutet. (24.5.2013/366)

Avskrivningar, värdeminskningar, hyresvärden samt sådana reserveringar och andra kalkylmässiga poster som inte baserar sig på kostnader eller förluster som redan har uppstått är inte godtagbara kostnader. Låneamorteringar och andra än i 14 § avsedda finansieringskostnader är inte heller godtagbara kostnader, om inte något annat framgår av understödsbeslutet.

12 §
Allmänt understöd

Allmänt understöd får användas till kostnader som föranleds av den understödda verksamheten och till utgifterna för anskaffning av sådana lösa anläggningstillgångar som hänför sig till den understödda verksamheten.

Allmänt understöd får inte användas till sådana utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar som föranleds av inrättande, utvidgning, omorganisering eller ombyggnad av en verksamhetsenhet.

Som en godtagbar kostnad för försäljning av förnödenheter och publikationer eller annan därmed jämförbar förmedling beaktas endast underskott i verksamheten.

13 § (24.5.2013/366)
Riktat verksamhetsunderstöd

Riktat verksamhetsunderstöd får användas endast till kostnader för den verksamhet som understöds, minskade med avkastningen från verksamheten.

När understöd som beviljats för kurs- eller semesterverksamhet eller annan motsvarande verksamhet används till kostnader för inkvartering, helpension eller motsvarande uppehälle, godkänns såsom kostnader högst ett belopp som motsvarar verksamhetsenhetens normala dygnsdebitering.

14 §
Specialunderstöd

Specialunderstöd får användas endast till kostnader för den investering eller det projekt som understöds, minskade med avkastningen från projektet. (24.5.2013/366)

Godtagbara kostnader för specialunderstöd som beviljats för anläggningsutgifter är utgifter för anskaffning, byggande och ombyggnad som gäller anläggningstillgångar, ränte- och andra finansieringskostnader under byggtiden minskat med motsvarande ränte- och finansieringsintäkter samt sådana utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar som hänför sig till anläggandet.

15 §
Val av kunder

Om det i ett understödsbeslut eller i specialvillkor som fogats till det förutsätts att kunderna ska väljas på basis av ansökan, ska understödstagaren (24.5.2013/366)

1) vid valet av kunder fästa avseende vid sociala faktorer och hälsofaktorer som visar behovet av service eller stöd eller inkomsterna för kunden och en person som lever med kunden i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande samt tidigare deltagande i motsvarande understödd verksamhet,

2) informera om ansökningsförfarandet och urvalskriterierna i så stor utsträckning som möjligt med beaktande av det understödsbelopp som står till förfogande,

3) ordna uppföljningen och statistikföringen i fråga om valet av kunder så att det utan svårighet går att övervaka att villkoren för användningen av understödet följs, och

4) förvara handlingarna som gäller valet av kunder på samma sätt som verifikat med beaktande av att de uppgifter som kunderna lämnat är konfidentiella.

16 §
Tiden för användning av understöd

Som godtagbara kostnader för varje år beaktas de kostnader som enligt 3 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten bokföringslagen (1336/1997) skall antecknas i bokslutet för räkenskapsperioden i fråga.

Verksamhetsunderstöd får användas till kostnader eller utgifter som uppstår under det år understödet beviljas och det därpå följande kalenderåret, om det inte av understödsbeslutet framgår att understödet också får användas till kostnader eller utgifter eller underskott som uppstått före det år understödet beviljades.

Specialunderstöd får användas till kostnader eller utgifter som uppstår under det år understödet beviljas och det därpå följande kalenderåret. Understödet får användas till kostnader eller utgifter som uppstått före det år understödet beviljades, om kostnaderna eller utgifterna har förorsakats av det projekt som avses i understödsbeslutet.

Av särskilda skäl kan det i understödsbeslutet bestämmas att användningstiden är längre än vad som föreskrivs i 2 och 3 mom.

17 §
Försäkring

Understödstagaren är skyldig att se till att den understödda egendomen är tillräckligt och ändamålsenligt försäkrad.

18 §
Bokföring och revision

Understödstagaren skall ordna bokföringen på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen. Bokföringen skall ordnas så att det med hjälp av den är möjligt att tillförlitligt kontrollera hur understödet används.

Understödstagaren ska ordna revisionen på det sätt som föreskrivs i revisionslagen (1141/2015). (18.9.2015/1174)

Om penningautomatunderstöd har använts enligt prestationsprincipen under räkenskapsperioden till ett belopp av minst 50 000 euro, ska understödstagaren dessutom till Penningautomatföreningen lämna revisorns rapport om användningen av penningautomatunderstöden under räkenskapsperioden. (24.5.2013/366)

Bestämmelser om formen för revisorns rapport utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. (24.5.2013/366)

19 § (24.5.2013/366)
Redovisning över användningen av understöd

Understödstagaren ska för varje år, före utgången av april följande år, tillställa Penningautomatföreningen en redovisning över användningen av understödet. Till redovisningen ska fogas bokslut, verksamhetsberättelse eller berättelse över verksamheten, revisionsberättelse, verksamhetsgranskningsberättelse, utredningar angående resultatet samt andra behövliga utredningar.

Understödstagaren ska till redovisningen foga ett koncernbokslut över understödstagaren och de sammanslutningar och stiftelser som denne har bestämmande inflytande i eller en kalkyl med motsvarande uppgifter. Understödstagaren ska dessutom till redovisningen foga uppgifter om sammanslutningar och stiftelser som understödstagaren har en fast anknytning till ekonomiskt eller verksamhetsmässigt.

20 § (30.12.2002/1298)

20 § har upphävts genom L 30.12.2002/1298.

21 § (24.5.2013/366)
Penningautomatföreningens tillsynsuppgift

Penningautomatföreningen ska övervaka understödet på behörigt sätt och i tillräcklig grad genom att inhämta uppgifter om användning och uppföljning av understödet samt andra uppgifter liksom genom att vid behov utföra granskningar.

Penningautomatföreningen ska på lämpligt sätt följa resultatet och ändamålsenligheten i fråga om användningen av beviljade understöd samt deras inverkan på konkurrensen och olika befolkningsgruppers ställning liksom understödens andra verkningar. Penningautomatföreningen ska med jämna mellanrum utvärdera hur behövliga understöden är och behoven av att utveckla dem.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och övervakar Penningautomatföreningen när den utövar tillsyn över användningen av understöden.

Penningautomatföreningen ska årligen för godkännande till social- och hälsovårdsministeriet ge in en redogörelse för övervakningen av användningen av understöden och en tillsynsplan för det följande året. Bestämmelser om tidpunkten då tillsynsredogörelsen och tillsynsplanen ska ges in utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

22 § (24.5.2013/366)
Granskningsrätt

Penningautomatföreningen har rätt att utföra för utbetalningen av understöd och övervakningen av dess användning behövliga granskningar som gäller understödstagarens ekonomi och verksamhet. Granskningsrätten omfattar även granskning av understödstagarens administration och av andra verksamheter eller projekt än de som beviljats understöd. Om understödet har beviljats på det sätt som föreskrivs i 4 § 3 mom. för att användas för en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan än understödstagaren och som uppfyller ändamålet enligt understödsbeslutet, har Penningautomatföreningen rätt att vid behov granska ekonomin eller verksamheten hos den som genomför verksamheten eller projektet enligt understödsbeslutet. Också social- och hälsovårdsministeriet har sådan granskningsrätt som avses i detta moment. Vid granskningen ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) följas.

Penningautomatföreningen kan av särskilda skäl bemyndiga en utomstående revisor att utföra granskningar enligt 1 mom. Revisorn ska vara en revisor som avses i revisionslagen. En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig revisor för granskningen. (18.9.2015/1174)

En utomstående sakkunnig kan på Penningautomatföreningens begäran bistå vid granskningen.

På revisorer och utomstående sakkunniga tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter enligt denna paragraf.

23 §
Utförande av granskning

Understödstagaren skall utan ersättning ge den tjänsteman som utför granskningen och en revisor som avses i 22 § 2 mom. alla uppgifter och utredningar, handlingar, upptagningar och annat material som behövs för granskningen samt även i övrigt bistå vid granskningen.

Den tjänsteman som utför granskningen och en revisor som avses i 22 § 2 mom. har rätt att omhänderta det material som är föremål för granskning, om granskningen kräver det. Över omhändertagandet av material skall ett protokoll upprättas i samband med granskningen. Där skall nämnas syftet med omhändertagandet och det omhändertagna materialet. Materialet skall återlämnas så snart det inte längre behövs för granskningen.

Den tjänsteman som utför granskningen och en revisor som avses i 22 § 2 mom. har rätt att i den omfattning som granskningen kräver få tillträde till affärs- och lagerlokaler eller andra motsvarande lokaler som är i understödstagarens besittning eller användning och som används för bedrivandet av verksamheten och till andra områden där omständigheterna är av betydelse för beviljandet av understöd och övervakningen av dess användning. Granskning får inte utföras i utrymmen som omfattas av hemfriden.

24 § (24.5.2013/366)
Handräckning

Penningautomatföreningen har rätt att få behövlig handräckning av polis-, tull-, skatte- och utsökningsmyndigheterna vid utförandet av övervaknings- och granskningsuppgifter som avses i denna lag.

25 §
Avbrytande av utbetalning

Penningautomatföreningen kan genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av understöd ska avbrytas, om (24.5.2013/366)

1) det finns grundad anledning att misstänka att understödstagaren har förfarit i strid med 8 § 3 mom. eller 9 eller 10 §, (24.5.2013/366)

2) de grunder på vilka understödet har beviljats har förändrats väsentligt, eller

3) avbrytande förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

5 kap

Återbetalning och återkrav av understöd

26 §
Återbetalning av understöd

Understödstagaren skall utan dröjsmål betala tillbaka ett understöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Understödstagaren skall också betala tillbaka understödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i understödsbeslutet. Om det belopp som skall återbetalas är högst tio euro, behöver det inte betalas tillbaka.

27 §
Skyldighet att återkräva understöd

Social- och hälsovårdsministeriet skall genom ett beslut bestämma att utbetalningen av understöd skall upphöra samt att understöd som redan betalts ut skall återkrävas, om understödstagaren

1) underlåtit att återbetala ett sådant understöd eller en del av det som enligt 26 § skall betalas tillbaka,

2) använt understödet för ett väsentligen annat ändamål än vad det har beviljats för,

3) gett Penningautomatföreningen eller en myndighet felaktiga eller vilseledande uppgifter om någon omständighet som har varit ägnad att väsentligt inverka på erhållandet av understödet, dess belopp eller villkor, eller hemlighållit en sådan omständighet, eller (24.5.2013/366)

4) i övrigt på ett med 1–3 punkten jämförbart sätt väsentligen brutit mot bestämmelserna om användning av understöd eller villkoren i understödsbeslutet.

28 §
Återkrav enligt prövning av understöd

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom ett beslut bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra samt att understöd som redan betalts ut eller en del av det skall återkrävas, om

1) understödstagaren har förfarit i strid med 8 § 3 mom. eller 9 eller 10 §,

2) understödstagaren har vägrat att ge material enligt 23 § 1 mom. eller att bistå vid granskningen på det sätt som avses i nämnda moment,

3) understödstagaren har upphört med den verksamhet som varit föremål för understödet eller inskränkt den väsentligt eller överlåtit den till någon annan,

4) understödstagaren i strid med 9 § har överlåtit ägande- eller besittningsrätten till egendom som förvärvats med understödet till någon annan,

5) understödstagaren i strid med 9 § på ett bestående sätt har ändrat ändamålet med egendom som varit föremål för understödet,

6) understödstagaren har blivit föremål för en utsökningsåtgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993), om inte något annat följer av ändamålet med understödet, eller

7) understödstagaren i praktiken förfar på ett sätt som kan jämföras med de omständigheter som föreskrivs i detta moment genom att ge en omständighet som ansluter sig till beviljandet, utbetalningen eller användningen av understödet en annan juridisk form än vad som motsvarar sakens faktiska natur eller syfte.

Om den egendom som har varit föremål för understödet har förstörts eller skadats under den i 9 § föreskrivna användningstiden och ny motsvarande egendom inte skaffas i stället för den förstörda eller skadade egendomen, kan social- och hälsovårdsministeriet genom ett beslut bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra och att av en eventuell försäkringsersättning eller annan ersättning skall återkrävas ett belopp som motsvarar understödets andel av den ursprungliga anskaffningsutgiften för egendomen.

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom ett beslut också bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra samt att ett redan utbetalt understöd skall återkrävas, om detta förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

29 §
Belopp som skall återbetalas och återkrävas i fråga om investeringsunderstöd

Det belopp som enligt 26–28 § skall återbetalas eller återkrävas i fråga om investeringsunderstöd är en så stor del av det gängse värdet av den egendom för vilken investeringsunderstöd beviljats som motsvarar understödets andel av de ursprungliga anskaffningsutgifterna för nämnda egendom efter genomförandet av investeringsprojektet.

30 §
Ränta och dröjsmålsränta

På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall understödstagaren räknat från den dag då understödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter.

Om det återkrävda beloppet inte betalas senast på utsatt förfallodag, skall understödstagaren betala en årlig dröjsmålsränta på beloppet enligt den räntesats som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

31 §
Jämkning

Social- och hälsovårdsministeriet kan i de fall som avses i 26–28 § besluta att en del av det belopp som skall återbetalas eller återkrävas och av räntan eller dröjsmålsräntan på det inte skall drivas in, om återbetalning eller återkrav till fullt belopp vore oskäligt med hänsyn till understödstagarens ekonomiska ställning och omständigheter eller beskaffenheten hos den egendom som förvärvats med understödet eller med hänsyn till det förfarande eller den förändring i omständigheterna som ligger till grund för återbetalningen eller återkravet.

Av särskilt vägande skäl kan social- och hälsovårdsministeriet besluta att ett belopp som skall återbetalas eller återkrävas eller räntan eller dröjsmålsräntan på dem inte skall indrivas till någon del.

Understödstagares ansökan om jämkning av återbetalning eller återkrav av ett understöd ska göras hos Penningautomatföreningen. (24.5.2013/366)

32 §
Solidariskt ansvar

Om understöd har beviljats flera understödstagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för att understödet återbetalas.

33 §
Tiden för återkrav

Ett beslut om avbrytande av utbetalningen eller om återkrav av understöd ska fattas utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter det att Penningautomatföreningen har fått kännedom om en sådan omständighet med stöd av vilken utbetalningen av understödet får avbrytas eller upphöra eller understödet återkrävas. (24.5.2013/366)

Åtgärder för återkrav av understöd eller ränta eller dröjsmålsränta på det får inte längre vidtas när tio år har förflutit från det att understödet eller den sista posten av det betalades ut. Om understöd har beviljats för anskaffning, uppförande eller ombyggnad av egendom, räknas de tio åren från utgången av de tider som föreskrivs i 9 § 3 och 4 mom.

34 §
Preskription

Rätten att få utbetalning av ett beviljat understöd förfaller, om understödstagaren inte har företett en för utbetalningen av understödet nödvändig godtagbar utredning före utgången av det kalenderår som följer på det år då understödet beviljades, inom den särskilda tidsfristen enligt 16 § 4 mom. eller inom den förlängda användningstid som beviljats på understödstagarens ansökan.

Skyldigheten enligt 26 § att återbetala understödet eller en del av det förfaller när tio år har förflutit från utbetalningen av understödet eller dess sista post. Om understödet har beviljats för anskaffning, uppförande eller ombyggnad av egendom, förfaller dock återbetalningsskyldigheten när tio år har förflutit från utgången av de tidsfrister som föreskrivs i 9 § 3 och 4 mom.

35 § (24.5.2013/366)
Kvittning

Det belopp som ska återbetalas eller återkrävas kan jämte ränta indrivas så att det dras av från annat penningautomatunderstöd som betalas till samma understödstagare.

36 § (24.5.2013/366)
Ändring av villkoren för understöd och överföring av understöd

Penningautomatföreningen kan på understödstagarens ansökan av särskilda skäl göra mindre ändringar och tekniska ändringar i understödsbeslut.

Penningautomatföreningen kan på ansökan av understödstagaren av särskilda skäl överföra ett beviljat understöd till en annan allmännyttig sammanslutning eller stiftelse med rättsförmåga som uppfyller kraven enligt denna lag så att det används för samma ändamål. En förutsättning för att understödet ska kunna överföras är att den som tar emot understödet har förbundit sig att uppfylla de ursprungliga understödsvillkoren.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och övervakar Penningautomatföreningen när den utför de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.

6 kap

Information och utlämnande av uppgifter

37 §
Information från myndigheter

På Penningautomatföreningens rätt att få uppgifter från en myndighet tillämpas vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). (24.5.2013/366)

Penningautomatföreningen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheterna få för skötseln av sina uppgifter nödvändiga upplysningar om (24.5.2013/366)

1) sökandens och mottagarens ekonomiska ställning,

2) offentliga stöd till sökanden och mottagaren, samt

3) andra omständigheter som gäller sökanden och mottagaren och som är av väsentlig betydelse för säkerställandet av att denna lag iakttas vid beviljandet och utbetalningen av understödet och vid övervakningen av dess användning.

38 §
Utlämnande av uppgifter

Utöver vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestäms om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, har Penningautomatföreningen trots tystnadsplikten rätt att lämna ut uppgifter (24.5.2013/366)

1) till polis- och andra förundersökningsmyndigheter för förhindrande eller utredning av brott eller till åklagarmyndigheter för åtalsprövning,

2) för en myndighetsutredning eller vetenskaplig undersökning som gäller tillämpningen av denna lag, om utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att utredningen eller undersökningen skall kunna göras,

3) till Europeiska unionens behöriga institutioner eller andra organ inom unionen samt till en annan medlemsstats behöriga myndighet, om Europeiska gemenskapens lagstiftning eller någon annan förpliktelse i anslutning till Finlands medlemskap i Europeiska unionen förutsätter detta, samt

4) om en internationell förpliktelse som är bindande för Finland förutsätter detta.

Uppgifter som avses i 1 mom. får inte användas för något annat syfte än det för vilket uppgifterna har utlämnats.

7 kap

Särskilda bestämmelser

39 § (24.5.2013/366)
Delgivning

Penningautomatföreningen ska delge ett beslut som avses i 7 § 2 mom.

40 § (7.8.2015/1021)
Ändringssökande

Omprövning av social- och hälsovårdsministeriets eller Penningautomatföreningens beslut får begäras hos social- och hälsovårdsministeriet på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett i 25 § avsett ärende som gäller avbrytande av utbetalning och i ett i 27 och 28 § avsett ärende som gäller återkrävande av understöd och upphörande av utbetalning av understöd får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

41 § (24.5.2013/366)
Verkställighet

Ett beslut enligt denna lag får verkställas trots att ändring har sökts. I ett ärende som avses i 27 och 28 § kan ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning verkställas i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

42 § (24.5.2013/366)
Hörande av Penningautomatföreningen

Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut som avses i 27, 28, 31, 35 och 40 § efter att ha hört Penningautomatföreningen.

43 § (24.5.2013/366)

43 § har upphävts genom L 24.5.2013/366.

44 § (24.5.2013/366)
Tjänsteansvar

På Penningautomatföreningens anställda och förtroendevalda tillämpas 14 och 15 § i statstjänstemannalagen (750/1994) samt bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de behandlar ärenden som avses i denna lag.

45 § (24.5.2013/366)
Ersättning för kostnader för lednings- och övervakningsuppgifter

Penningautomatföreningen ska ersätta staten för kostnaderna för lednings- och övervakningsuppgifterna enligt 6 § 3 mom., 8 § 4 mom., 21 § 3 mom. och 36 § 3 mom. i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

46 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

I fråga om användning och övervakning av användningen, återbetalning och återkrav av understöd som har beviljats innan denna lag har trätt i kraft samt ändringssökande som avser understödet iakttas de bestämmelser som gällde när understödet beviljades samt villkoren i understödsbeslutet. På understöd som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas dock 9 § 5 mom. och 36 §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 75/2001, FvUB 12/2001, RSv 93/2001, ISL 7/2001, FvUB 17/2001, RSk 25/2001

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2002/1298:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 225/2002, ApUB 10/2002, RSv 230/2002

20.5.2011/576:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 207/2010, FvUB 32/2010, RSv 326/2010

24.5.2013/366:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

Lagen tillämpas på penningautomatunderstöd som beviljas den 1 januari 2014 eller därefter.

På understöd som beviljats före den 1 januari 2014 tillämpas 9 § 4 och 5 mom. samt 31 och 36 § i denna lag. Till övriga delar tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

RP 11/2013, ShUB 5/2013, RSv 50/2013

7.8.2015/1021:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1174:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.