Beaktats t.o.m. FörfS 743/2021.

9.8.2001/711

Statsrådets förordning om luftkvaliteten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 20.1.2011/38, som gäller fr.o.m. 25.1.2011.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 11 och 117 § miljöskyddslagen av den 4 juli 2000 (86/2000):

1 §
Mål

Syftet med denna förordning är att förebygga och minska förorening av miljön genom fastställande av gränsvärden för de luftföroreningar som nämns nedan samt av de tidpunkter då koncentrationerna av luftföroreningar senast skall vara lägre än gränsvärdena.

På de områden där koncentrationerna inte överstiger gränsvärdena skall en så god luftkvalitet som möjligt upprätthållas.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) luften utomhusluften med undantag av utomhusluften på arbetsplatser,

2) förorening varje ämne som människan direkt eller indirekt tillför luften och som kan ha skadliga hälso- eller miljöeffekter,

3) uppföljning av luftkvaliteten metoder med vars hjälp koncentrationerna av föroreningar i luften kan mätas, räknas ut, förutses eller på annat vis uppskattas,

4) gränsvärde en koncentration av luftförorening som skall underskridas inom en viss tidsfrist och som inte får överskridas sedan den underskridits,

5 punkten har upphävts genom F 4.9.2003/784. (4.9.2003/784)

6) tröskelvärde för varning en koncentration av luftförorening utöver vilken även en kortvarig exponering kan utgöra en allmän hälsorisk för människor,

7) uppföljningsområde en eller flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde eller en befolkningskoncentration som kan omfatta en eller flera kommuner, (29.12.2009/1822)

8) befolkningskoncentration en eller flera kommuner eller ett annat tätbebyggt område, vars invånarantal är minst 250 000,

9) koncentration av kväveoxider (NOx) summan av kvävedioxid- och kväveoxidkoncentrationen, räknad som kvävedioxid,

10) inandningsbara partiklar (PM10) partiklar med en aerodynamisk diameter under 10 µm,

11) små partiklar (PM2,5) partiklar med en aerodynamisk diameter under 2,5 µm,

12) övre utvärderingströskel en koncentration av luftförorening över vilken en tillräcklig mängd fasta mätningar bör utföras på uppföljningsområdet och under vilken indikativa mätningar är tillräckliga kompletterade med modelleringstekniker vid behov,

13) nedre utvärderingströskel en koncentration av luftförorening under vilken räcker, att enbart modellering eller andra liknande metoder, såsom utsläppsinventeringar används för att utvärdera luftkvaliteten,

14) fasta mätningar mätningar som utförs vid en fast mätstation antingen kontinuerligt eller som slumpvisa mätningar,

15) indikativa mätningar mätningar som i allmänhet är kortvariga eller baserar sig på stickprov och som utförs vid fasta eller flyttbara mätstationer,

16) referensmetoder provtagnings- och analysmetoder enligt bilaga 7.

3 §
Gränsvärden för förebyggande av olägenheter för hälsan

För att de olägenheter för hälsan som orsakas av luftföroreningar skall kunna förebyggas får koncentrationerna av svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar, bly, kolmonoxid eller bensen i utomhusluften i områden där människor bor eller vistas och kan utsättas för luftföroreningar inte överstiga följande gränsvärden:

ÄmneGenomsnittsperiodGränsvärde µg/m3 (293 K, 101,3 kPa)Antalet tillåtna överskridningar/kalenderår (referensperiod)Tidpunkt då koncentrationerna senast skall underskrida gränsvärdet
Svaveldioxid (SO2)1 h350241.1.2005
24 h12531.1.2005
Kvävedioxid (NO2)1 h200181.1.2010
kalenderår40-1.1.2010
Partiklar (PM10)24 h50 1)351.1.2005
kalenderår40 1)-1.1.2005
Bly (Pb)kalenderår0,5 1)-15.8.2001
Kolmonoxid (CO)8 h 2)10 000-1.1.2005
Bensen (C6H6)kalenderår5-1.1.2010

1) Resultaten anges vid utomhusluftens temperatur och tryck.

2) Dygnets högsta medelvärde under 8 timmar, som väljs ut genom att de glidande medelvärdena under 8 timmar granskas. Varje åtta timmars period tillskrivs den dag då perioden slutar.

4 §
Gränsvärden för skydd av växtlighet och ekosystem

För att luftföroreningarnas direkta effekter på växtligheten och ekosystemen på vidsträckta jord- och skogsbruksområden och på områden som är betydande med tanke på naturskyddet skall kunna förebyggas, får koncentrationerna av svaveldioxid eller kväveoxider i utomhusluften inte överstiga följande gränsvärden:

ÄmneGenomsnittsperiodGränsvärde µg/m3 (293 K, 101,3 kPa) Tidpunkt då koncentration senast skall underskrida gränsvärdet
Svaveldioxid (SO2)kalenderår och vinterperiod (1.10. - 31.3)2015.8.2001
Kväveoxider (NOx)kalenderår3015.8.2001
5 §
Svaveldioxidens och kvävedioxidens tröskelvärden för varning

Svaveldioxidens tröskelvärde för varning är 500 µg/m3 (293 K, 101,3 kPa) mätt under tre timmar i följd.

Kvävedioxidens tröskelvärde för varning är 400 µg/m3 (293 K, 101,3 kPa) mätt under tre timmar i följd.

6 § (4.9.2003/784)

6 § har upphävts genom F 4.9.2003/784.

7 §
Myndigheterna och deras uppgifter vid uppföljningen av luftkvaliteten

Om kommunernas skyldighet att följa luftkvaliteten, på det sätt som de lokala förhållandena kräver, föreskrivs i 25 § miljöskyddslagen (86/2000). I 2 § 5 punkten lagen om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (1269/1996) föreskrivs om uppföljningen av luftkvaliteten i kommunerna i huvudstadsregionen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna skall ha kännedom om luftkvaliteten och se till att uppföljningen av luftkvaliteten har ordnats väl inom det egna området. Närings-, trafik- och miljöcentralerna skall också se till att nödvändig regional information om uppföljningen införs i datasystemet för miljövårdsinformation. (29.12.2009/1822)

8 §
Uppföljningsområden för luftkvalitet

Uppföljningsområdena för luftkvalitet uppräknas i bilaga 1.

9 §
Organisering av uppföljningen av luftkvaliteten i uppföljningsområdena

Då uppföljningen av luftkvaliteten planeras, skall utvärderingströsklarna för luftkvaliteten i bilaga 2, grunderna för val av mätområden och placeringen av mätstationer i bilaga 3 samt kvalitetsmålen för uppföljningsmetoderna i bilaga 4 beaktas.

Fasta mätningar av luftkvaliteten skall göras i de uppföljningsområden där den övre utvärderingströskeln överskrids. Då koncentrationerna av luftföroreningar ligger mellan den övre och den nedre utvärderingströskeln är indikativa mätningar tillräckliga kompletterade med modelleringstekniker vid behov. Då koncentrationerna av luftföroreningar underskrider den nedre utvärderingströskeln räcker att luftkvaliteten följs endast med hjälp av spridningsmodeller, utsläppsinventeringar eller övriga metoder. Fasta mätningar för att uppfölja svaveldioxid- och kvävedioxidkoncentrationer skall ändå göras i en befolkningskoncentration. Huruvida uppföljningen är tillräcklig skall kontrolleras i enlighet med avsnitt II i bilaga 2 med åtminstone fem års mellanrum.

Antalet mätstationer och uppföljningsmetoderna skall vara tillräckliga för att luftkvaliteten skall kunna utvärderas i enlighet med avsnitt I i bilaga 3 och avsnitt I i bilaga 4. Resultaten från mätningarna av luftkvaliteten eller från modellberäkningar kan även utnyttjas vid utvärderingen av luftkvaliteten i områden med likartade förhållanden.

I de områden där informationen från mätningarna kompletteras med information från andra uppföljningsmetoder eller där enbart andra metoder än mätningar används vid utvärderingen av luftkvaliteten, skall den information som nämns i avsnitt II i bilaga 4 insamlas.

Förutom de mätningar som avses i 2 mom. skall information om svaveldioxidkoncentrationens medelvärde under 10 minuter samlas in i områden där koncentrationerna av svaveldioxid kontinuerligt eller tidvis är höga eller där 10 minuters medelvärde överskrider 500 µg/m3. Dessutom skall information om koncentrationerna av små partiklar (PM2,5) insamlas i mån av möjlighet.

10 §
Tillgång på information om luftkvaliteten

Informationen om de uppmätta koncentrationerna av svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar och kolmonoxid skall på stationer som övervakar gränsvärdena enligt 3 § och tröskelvärdena för varning enligt 5 § uppdateras minst varje dag och i fråga om timkoncentrationerna skall informationen i mån av möjlighet uppdateras varje timme. Informationen om koncentrationer av bly och bensen i form av ett genomsnittvärde för de tolv senaste månaderna skall uppdateras åtminstone en gång i kvartalet och i mån av möjlighet varje månad.

Informationen om koncentrationerna av svaveldioxid och kväveoxider skall på stationer som övervakar gränsvärdena enligt 4 § uppdateras åtminstone en gång i året.

Informationen som avses i 1 och 2 mom. skall vara allmänt tillgänglig via datanätstjänster, luftkvalitetstelefoner, tidningar, radio, TV eller informationstavlor. Information som lämnas årligen kan publiceras i form av tryckta rapporter eller i elektronisk form.

Information skall också kort redogöras för de uppmätta koncentrationernas förhållande till gränsvärdena och tröskelvärdena för varning och inverkan av luftföroreningar.

11 §
Information och varning till befolkningen

Om gränsvärdens numeriska värde för tim- och dygnskoncentrationerna i 3 § överskrids, skall befolkningen omedelbart informeras. I informationen skall de uppmätta koncentrationernas förhållande till gränsvärdena samt föroreningarnas inverkan på hälsan nämnas.

Om tröskelvärdet för varning i 5 § överskrids skall befolkningen informeras om den risk som föroreningarna utgör. Förutom information som avses i 1 mom. skall befolkningen ges den information som nämns i bilaga 5 via radio, TV eller tidningar. (4.9.2003/784)

12 §
Förhindrande av överskridning av gränsvärdena

Om gränsvärdena i 3 § överskrids, eller om det finns risk för att de skall överskridas, skall kommunen göra upp samt genomföra sådana planer och program som innehåller i bilaga 6 angivna uppgifter. Genom dessa planer och program skall överskridningen av gränsvärdena förhindras senast vid den utsatta tidpunkten.

I 102 § miljöskyddslagen föreskrivs om säkerställandet av luftkvaliteten. Särskilda bestämmelser utfärdas om minskning av utsläpp från tillståndspliktiga verksamheter samt om förebyggande av betydande oförutsedda luftföroreningar.

Inom de planer och program som är inriktade på koncentrationerna av inandningsbara partiklar (PM10) skall en sänkning av koncentrationerna av små partiklar (PM2,5) eftersträvas.

Planerna och programmen, som kan gälla hela kommunen eller endast vissa områden, skall göras upp senast 18 månader efter utgången av den referensperiod under vilken gränsvärdet har överskridits eller en risk för att det skall överskridas konstaterats. Planerna och programmen skall ges till närings-, trafik- och miljöcentralen som skall lämna dem till miljöministeriet. Kommuninvånarna skall informeras om planerna och programmen. Vart tredje år skall närings-, trafik- och miljöcentralen och miljöministeriet informeras om hur planerna och programmen fortskrider. (29.12.2009/1822)

13 § (29.12.2009/1822)
Gränsvärdesöverskridningar förorsakade av sandning

I de områden där gränsvärdena för inandningsbara partiklar (PM10) överskrids uppenbart till följd av den partikelbelastning som förorsakas av sandning, är det inte nödvändigt att göra upp de i 12 § avsedda planerna och programmen för att gränsvärdena skall underskridas. Kommunen skall då ge en utredning, där det så detaljerat som möjligt framgår hur stort område som omfattas av överskridningen, de uppskattade eller uppmätta koncentrationerna av inandningsbara partiklar, tillgänglig information om partiklarnas storleksfördelning och om källorna till partiklarna samt information om planerade och redan genomförda åtgärder för att sänka koncentrationerna och en bedömning av dessa åtgärders inverkan på koncentrationerna. Utredningen skall ges till närings-, trafik- och miljöcentralen som skall lämna den till miljöministeriet. Kommunen skall informera kommuninvånarna om utredningen.

Om gränsvärdena överskrids på nytt, skall kommunen lämna till närings-, trafik- och miljöcentralen uppgifter om koncentrationer och en bedömning av åtgärder som vidtagits för att sänka koncentrationer.

14 § (4.9.2003/784)
Införande av information i datasystemet för miljövårdsinformation

Kommunen skall lämna information om nätverk för mätning av föroreningar enligt 3–5 §, om mätmetoder, mätningarnas ändamål, uppmätta koncentrationer, överskridningar av gränsvärden och tröskelvärden för varning samt om orsaker till överskridningen av gränsvärdena och annan nödvändig information för införande i datasystemet för miljövårdsinformation, luftkvalitetsdelen, senast den 15 april det år som följer efter referensperioden.

Kommunen skall lämna den preliminärä informationen om överskridning av de i 5 § föreskrivna tröskelvärdena för varning, om uppmätta koncentrationer och om överskridningens längd för införande i datasystemet för miljövårdsinformation, luftkvalitetsdelen, senast inom en månad efter att gränsvärdena överskridits.

15 §
Provtagnings- och analysmetoder

Vid fastställandet av luftföroreningskoncentrationerna skall referensmetod eller någon annan metod, som ger motsvarande resultat som referensmetoden, användas.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2001.

På planer som gäller kolmonoxid och bensen tillämpas 12 § 4 mom. från år 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 19 juni 1996 om gränsvärden och tröskelvärden för luftkvalitet (481/1996) samt 3 § statsrådets beslut av den 19 juni 1996 om riktvärden för luftkvalitet och målvärde för svavelnedfall (480/1996).

17 §
Övergångbestämmelse

Före de tidpunkter som anges i 3 § får koncentrationerna av svaveldioxid, kvävedioxid och partiklar i områden där människor bor eller vistas och kan utsättas för luftföroreningar inte får överstiga följande gränsvärden:

ÄmneStatistisk definitionGränsvärde µg/m3 (293 K, 101,3 kPa)
Svaveldioxid (SO2)medianen av dygnsvärdena under ett år80
98-percentilen av dygnsvärdena under ett år250
Kvävedioxid (NO2)98-percentilen av timvärdena under ett år200
Partiklar, totala mängden svävande partiklar (TSP)95-percentilen av dygnsvärdena under ett år3001)
årsmedelvärdet150

1) Resultaten anges vid utomhusluftens temperatur och tryck.

Materialets q-percentil motsvarar det koncentrationsvärde under eller på vilket q % av koncentrationsvärdena i materialet ligger. Percentilen definieras så att de godkända koncentrationsvärdena i materialet ordnas i storleksordning från minsta till största på följande sätt:

X1 µ X2 µ ... µ Xk µ ... µ XN-1 µ XN, varvid värdet på q-percentilen är Xk, då k=(q/100)*N avrundat till närmaste heltal och N är antalet godkända värden under referensperioden.

Medianen utgörs av 50-percentilen i materialet.

Vid utvärderingen av den totala mängden svävande partiklar (TSP) skall provtagnings- och analysmetoden enligt Europeiska gemenskapernas direktiv (80/779/EEG, ändrat genom direktiv 89/427/EEG) om gränsvärden och vägledande värden för luftkvalitet med avseende på svaveldioxid och svävande partiklar användas. Alternativt kan en med gränsvärdet för den totala mängden svävande partiklar enligt 1 mom. jämförbar koncentration räknas ut genom att den enligt bilaga 7 fastställda koncentrationen av inandningsbara partiklar (PM10) multipliceras med koefficienten 1,2.

Rådets direktiv 96/62/EG, EGT nr L 296, 21.11.1996 s. 55, rådets direktiv 1999/30/EG, EGT nr L 163, 29.6.1999, s. 41 och Europarlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG, EGT nr L 313, 13.12.2000, s. 12

7 punkten i bilaga 7 har upphävts genom F 4.9.2003/784.

Information till befolkningen då tröskelvärdet för information och varning överskrids

Den information som enligt 11 § skall lämnas till befolkningen bör innehålla minst följande uppgifter:

- datum och klockslag då tröskelvärdet för varning överskreds,

- den mätplats eller det område där överskridningen skedde,

- orsaken till överskridningen, om orsaken är känd,

- prognoser:

- det geografiska område som berörs av överskridningen,

- förändringar i koncentrationerna (förbättring, stabilisering eller försämring),

- orsakerna till förväntade förändringar,

- uppskattning av hur länge överskridningen väntas fortgå,

- information om känsliga befolkningsgrupper som kan få symptom på grund av överskridningar,

- lämplig information om hälsoeffekter samt

- rekommenderade försiktighetsåtgärder för olika känsliga befolkningsgrupper.

Ikraftträdelsestadganden:

4.9.2003/784:

Denna förordning träder i kraft den 9 september 2003.

Europaparlamentets och rådets direktiv: 2002/3/EG; EUT nr L 67, 9.3.2002, s. 14

29.12.2009/1822:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.