Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

13.7.2001/645

Lag om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna (tidsbunden)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syftet med försöket

I syfte att inhämta erfarenheter för utvecklande av påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna ordnas försök enligt vad som bestäms i denna lag.

2 §
Påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola

Påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola utgör en högskoleexamen. Om dess ställning i högskolornas examenssystem föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Benämningen påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola får användas endast om sådana examina som avses i denna lag.

3 §
Syftet med studierna för påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola

Syftet med studier som leder till en påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola är att utgående från yrkeshögskoleexamen och de krav som utvecklandet av arbetslivet ställer ge en tillräcklig kunskaps- och färdighetsbas och förutsättningar för att sköta sådana utvecklingsuppdrag och andra uppdrag i arbetslivet som förutsätter särskild sakkunskap.

4 §
Försökstillstånd

Undervisningsministeriet kan på ansökan av en yrkeshögskola och på förslag av rådet för utvärdering av högskolorna bevilja tillstånd till försök.

Vid beviljande av tillstånd beslutar undervisningsministeriet om det utbildningsprogram som leder till påbyggnadsexamen, utbildningsprogrammets namn och omfattning och antalet nybörjarplatser samt om eventuella andra villkor.

Undervisningsministeriet kan på ansökan ändra försökstillståndet och även utan ansökan återskalla tillståndet, om det finns skäl till det.

5 §
Förutsättningarna för försökstillstånd och bedömning av försöksansökan

Förutsättningarna för beviljande av försökstillstånd är följande:

1) yrkeshögskolan har utexaminerat personer med yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet i fråga eller inom ett utbildningsområde som stöder studier för en påbyggnadsexamen,

2) yrkeshögskolan har ordnat yrkesinriktade specialiseringsstudier inom utbildningsområdet i fråga eller inom ett utbildningsområde som stöder studier för en påbyggnadsexamen, samt

3) yrkeshögskolan har överlärare inom området i fråga vilka kan åta sig ansvaret för studierna för påbyggnadsexamen och vilka uppfyller de behörighetsvillkor för doktors- eller licentiatexamen eller konstnärliga meriter för överlärare som föreskrivs i förordningen om yrkeshögskolestudier (256/1995).

Vid bedömning av ansökningarna om försökstillstånd beaktas utbildningens kvalitativa nivå, målen för försöksprojektet, utbildnings- och arbetskraftsbehovet, kontakterna till arbetslivet samt forsknings- och utvecklingsarbetet inom utbildningsområdet i fråga eller inom ett utbildningsområde som stöder studier för en påbyggnadsexamen samt huruvida försöket bildar en balanserad helhet regionalt och med beaktande av språkgrupperna.

6 §
Behörighet för studier för påbyggnadsexamen och antagning av studerande

Till studier för påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola kan antas den som har avlagt lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen och som efter examen har minst tre års arbetserfarenhet av området i fråga.

Yrkeshögskolan antar studerandena till studier för påbyggnadsexamen på basis av separat ansökan som yrkeshögskolan ordnar.

7 §
Omfattningen av studierna för påbyggnadsexamen

De utbildningsprogram som leder till påbyggnadsexamen omfattar 40―60 studieveckor enligt vad undervisningsministeriet beslutar i samband med det försökstillstånd som avses i 4 §.

Yrkeshögskolan skall ordna de studier som leder till påbyggnadsexamen så att de också kan genomföras vid sidan av arbete.

8 §
Strukturen hos studierna för påbyggnadsexamen

Läroplanen för ett utbildningsprogram som leder till en påbyggnadsexamen skall utarbetas så att den innehåller 20―40 studieveckor fördjupade studier inom påbyggnadsexamens område vilka ordnas av yrkeshögskolan och ett lärdomsprov omfattande 20 studieveckor som består av ett utvecklingsuppdrag inom arbetslivet.

9 §
Övriga bestämmelser som skall tillämpas på studierna för påbyggnadsexamen

I fråga om studier för påbyggnadsexamen iakttas utöver denna lag i tillämpliga delar vad som i lagen om yrkeshögskolestudier (255/1995) och med stöd av den föreskrivs om yrkeshögskolestudier.

10 §
Avgiftsfri undervisning

Den undervisning som leder till påbyggnadsexamen är avgiftsfri för de studerande.

11 §
Finansiering

I fråga om finansieringen av den utbildning som leder till påbyggnadsexamen iakttas vad som i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) och med stöd av den föreskrivs om finansiering av yrkesinriktade specialiseringsstudier vid yrkeshögskolor.

12 §
Uppföljning och utvärdering av försöken

För att följa och samordna försöken tillsätter undervisningsministeriet en arbetsgrupp där det förutom företrädare för undervisningsministeriet också finns företrädare för yrkeshögskolorna i fråga, lärar- och studerandeorganisationerna samt arbetslivsparterna.

Försöken utvärderas under försöksperioden av rådet för utvärdering av högskolorna.

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Lagen gäller till den 31 juli 2005.

Utbildning enligt denna lag kan inledas tidigast den 1 augusti 2002.

Lagen tillämpas på ordnandet av utbildning som inleds medan lagen är i kraft till dess utbildningen upphör.

Försökstillstånd kan beviljas och övriga åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2001, KuUB 5/2001, RSv 83/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.