Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

22.3.2001/265

Statsrådets förordning om justitieministeriet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 12.6.2003/543.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom., 10 § 2 mom. och 12 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet, (78/1922) sådana de lyder, 9 § 2 mom. och 12 § i lag 145/2000 och 10 § 2 mom. i lag 1120/1993:

1 §
Ministeriets uppgifter

Bestämmelser om justitieministeriets uppgifter och verksamhetsområde finns i reglementet för statsrådet (1522/1995).

2 §
Organisation och arbetsordning

Vid ministeriets finns avdelningar och andra verksamhetsenheter i enlighet med vad som närmare bestäms i ministeriets arbetsordning. I ministeriets arbetsordning bestäms avdelningarnas och verksamhetsenheternas uppgifter.

I ministeriets arbetsordning bestäms vidare om styrningen av förvaltningsområdet, ledningen av ministeriet, ledningsgrupperna, de ledande tjänstemännens uppgifter och vikarier samt beredningen och avgörandet av ärenden vid ministeriet.

Om avdelningarnas och övriga verksamhetsenheters interna organisation och personalens uppgifter kan närmare bestämmelser utfärdas i ministeriets interna föreskrifter som fastställs av ministern.

3 §
Förordnande om beredning

Kanslichefen kan förordna att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle handläggas av en annan tjänsteman eller själv bereda och föredra ett sådant ärende. Avdelningscheferna har samma rätt i ärenden som annars skulle handläggas av en underlydande tjänsteman.

4 §
Avgörande av ärenden

De ärenden om vilka ministeriet skall besluta avgörs av ministern. Tjänstemännen vid ministeriet avgör dock i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning andra än principiellt viktiga eller vittgående ärenden om vilka ministeriet skall besluta.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars skulle få avgöras av en tjänsteman. Samma rätt har kanslichefen, avdelningscheferna, biträdande avdelningscheferna och cheferna för verksamhetsenheterna i ärenden som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för regeringsråd som är avdelningschef juris kandidatexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen, god förtrogenhet med lagberedning och statsförvaltningen samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

4) för avdelningschefen vid kriminalpolitiska avdelningen högre högskoleexamen och förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

5) för biträdande avdelningschef, regeringsråd och regeringssekreterare behörighet enligt 29 § reglementet för statsrådet,

6) för biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör och för lagstiftningsråd såsom byråchef eller chef för en enhet vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med lagberedning samt i praktiken visad ledarförmåga,

7) för lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningens granskningsbyrå juris kandidatexamen och för lagstiftningsråd som granskar finskspråkiga författningstexter dessutom god förtrogenhet med lagberedning och för lagstiftningsråd som granskar svenskspråkiga författningstexter fullständiga kunskaper i det svenska språket och god förtrogenhet med lagberedning eller svenskt lagspråk, för övriga lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen eller någon annan högre högskoleexamen samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

8) för direktör högre högskoleexamen och förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

9) för utvecklingschef, konsultativ tjänsteman och planeringschef högre högskoleexamen,

10) för övriga tjänstemän högre högskoleexamen eller annan utbildning som tjänsten kräver.

6 §
Titlar

Avdelningscheferna har titeln överdirektör och biträdande avdelningschefen vid allmänna avdelningen titeln finansråd.

7 §
Utnämning av tjänstemän

Om utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen.

Om utnämning av avdelningschef, biträdande avdelningschef, regeringsråd, lagstiftningsråd, direktör, konsultativ tjänsteman och regeringssekreterare bestäms i reglementet för statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 24 mars 1995 om justitieministeriet (457/1995) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.