Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

21.9.2000/823

Statsrådets förordning om Statens filmgranskningsbyrå (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F om Statens filmgranskningsbyrå 9.12.2004/1086, som gäller fr.o.m. den 1.1.2005.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 2 och 3 § lagen den 25 augusti 2000 om Statens filmgranskningsbyrå (776/2000):

Direktion
1 §

Verksamheten vid filmgranskningsbyrån styrs och övervakas av en direktion, som tillsätts av undervisningsministeriet för fyra år i sänder.

Till direktionen hör en ordförande och tre andra medlemmar. Till direktionen hör dessutom direktören för filmgranskningsbyrån och en person som personalen väljer inom sig för högst fyra år. Sistnämnda medlem har en personlig suppleant. Direktionen väljer vice ordförande inom sig.

Ministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

2 §

Direktionen fattar beslut om

1) de allmänna verksamhetslinjerna för filmgranskningsbyrån och andra därmed jämförbara ärenden av vikt,

2) budgetförslaget och förslaget till resultatmål för filmgranskningsbyrån, verksamhetsberättelsen samt verksamhets- och ekonomiplanen,

3) godkännandet av arbetsordningen för filmgranskningsbyrån, samt

4) övriga ärenden som genom denna förordning ålagts direktionen.

3 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för ordföranden av vice ordföranden.

Direktionen är beslutför när ordföranden för mötet och minst två andra medlemmar är närvarande.

Vid direktionens möten fattas besluten med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

De ärenden som direktion skall handlägga avgör direktionen på föredragning av filmgranskningsbyråns direktör eller någon annan tjänsteman.

Tjänster och behörighetsvillkor för dem
4 §

Direktören är chef för filmgranskningsbyrån. Vid filmgranskningsbyrån kan dessutom finnas annan personal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande.

Av direktören fordras högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga samt god förtrogenhet med visuell kommunikation.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om granskning av bildprogram (775/2000) fordras högskoleexamen av överinspektörer och inspektörer som granskar bildprogram.

Tillsättning av tjänsterna samt andra bestämmelser om tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden
5 §

Direktören utnämns av undervisningsministeriet.

Övrig personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid filmgranskningsbyrån utnämns eller anställs av direktören.

6 §

Direktören beviljas tjänstledighet av direktionen. Av prövning beroende tjänstledighet som varar över ett år beviljas direktören dock av undervisningsministeriet.

Om tjänstledighet för andra tjänstemän bestäms i arbetsordningen.

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller när tjänsten är vakant beslutar samma myndighet som beviljar tjänstledighet.

Tjänstemännens uppgifter
7 §

Direktören har till uppgift att

1) leda, övervaka och utveckla filmgranskningsbyråns verksamhet,

2) sörja för att filmgranskningsbyrån arbetar effektivt, ekonomiskt och med goda resultat,

3) följa den allmänna utvecklingen inom visuell kommunikation, samt

4) utföra andra uppgifter som ålagts direktören.

Vid förhinder för direktören sköts direktörens uppgifter av en tjänsteman som förordnas av direktionen.

8 §

Ett beslut om granskning av ett bildprogram undertecknas av direktören eller en eller flera tjänstemän som direktören förordnar.

Särskilda bestämmelser
9 §

Närmare bestämmelser om tjänstemännens uppgifter, handläggningen och avgörandet av ärenden samt andra arrangemang som gäller verksamheten meddelas i arbetsordningen.

Ikraftträdande
10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Direktionen skall godkänna en arbetsordning för filmgranskningsbyrån inom två månader från att denna förordning har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.