Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

25.8.2000/775

Lag om granskning av bildprogram (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.6.2011/710, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om granskning av bildprogram samt särskilt om sådana begränsningar i fråga om visning och spridning av dem som är nödvändiga för att skydda barn.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) bildprogram en film eller en annan upptagning som är avsedd att ses i form av rörliga bilder, såsom filmband, videokassetter, dataskivor eller bildskivor,

2) interaktivt bildprogram ett bildprogram där användaren kan påverka de händelser som syns i bildrutan, såsom video- och datorspel,

3) beställ-TV en tjänst där ett bildprogram och dess programinnehåll hålls tillgängligt för allmänheten genom telenätets förmedling, samt med

4) spridning att bildprogram erbjuds allmänheten för köp, hyra, lån eller på annat sätt för överlåtelse samt att beställ-TV erbjuds.

2 kap

Granskning och klassificering av bildprogram

3 §
Visnings- och spridningsbegränsningar

Ett bildprogram får inte visas offentligt eller spridas bland personer under 18 år förrän det har godkänts för visning och spridning enligt denna lag, om inte något annat bestäms nedan.

Den som erbjuder beställ-TV får när det gäller personer under 18 år hålla endast sådana bildprogram och deras programinnehåll tillgängliga som enligt denna lag har godkänts att visas för eller spridas bland dessa personer samt sådana bildprogram som har befriats från granskning.

4 § (29.5.2009/381)
Bildprogram som på basis av tillverkningssyfte eller innehåll är befriade från granskning

Vad som föreskrivs i 3 § gäller inte interaktiva bildprogram.

Visnings- och spridningsbegränsningarna gäller inte heller bildprogram som

1) har framställts uteslutande för utbildning eller andra kulturrelaterade ändamål, vetenskaplig forskning eller fritidssysselsättning,

2) har framställts enbart för marknadsföring, med undantag av marknadsföring av bildprogram till personer under 18 år,

3) uteslutande eller huvudsakligen innehåller musikframföranden eller återgivningar av kultur-, idrotts- eller motionsevenemang eller andaktsstunder eller andra likartade tillställningar och evenemang,

4) enbart innehåller aktuellt nyhetsstoff,

5) innehåller för barn i alla åldrar lämpliga animations-, lek- och hobbyframställningar eller andra motsvarande framställningar, eller som

6) behandlar turism, miljö eller därmed jämförbara teman.

4 a § (29.5.2009/381)
Bildprogram som på basis av spridningssättet är befriade från granskning

Ett bildprogram får visas i televisionssändningar utan att det har granskats på förhand. Bestämmelser om program som sänds i television finns i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998).

Ett bildprogram får som beställ-TV eller upptagning spridas bland allmänheten utan att ha förhandsgranskats, om

1) det inte är ett program som avses i 19 § i lagen om televisions- och radioverksamhet och som ska betraktas som skadligt för barns utveckling och sändas på en tid då barn i allmänhet inte ser televisionsprogram, och

2) en utövare av televisionsverksamhet som har etablerat sig i Finland har programmet i sitt programutbud i enlighet med 5 och 6 § i lagen om televisions- och radioverksamhet.

Den som sprider beställ-TV eller en upptagning ska meddela granskningsmyndigheten den rekommenderade åldersgränsen för programmet i samband med den anmälan som görs enligt 11 §.

4 b § (29.5.2009/381)
Granskning av ett bildprogram som är befriat från granskning

Granskningsmyndigheten kan förordna att ett bildprogram som avses i 4 och 4 a § ska granskas och ålägga programframställaren, importören eller den som visar eller sprider bildprogrammet att lämna in en kopia av programmet till granskningsmyndigheten, om det finns skäl att misstänka att bildprogrammet innehåller stoff som på ett sätt som avses i denna lag är ägnat att inverka skadligt på barns utveckling.

Granskningsmyndigheten ska förbjuda att ett bildprogram som förordnats för granskning visas för eller sprids bland personer som är yngre än 18 år, om programmet inte enligt denna lag får godkännas för visning för och spridning bland dessa.

5 § (29.5.2009/381)
Bildprogram som på basis av förevisningsarrangörens verksamhet är befriade från granskning

Även andra bildprogram än sådana som avses i 4 och 4 a § får utan att ha granskats visas för personer under 18 år inom verksamheten vid universitet, yrkeshögskolor och andra läroanstalter som står under offentlig tillsyn, vid allmänna bibliotek samt vid Nationella audiovisuella arkivet liksom vid vetenskapliga kongresser eller kongresser som behandlar konstnärliga frågor samt vid vetenskapliga föreningars sammanträden och med dem jämförliga tillställningar.

6 §
Tillstånd att visa ogranskade filmer

Granskningsmyndigheten kan ge tillstånd till att bildprogram som inte har granskats på förhand visas för personer under 18 år vid särskilda evenemang som ordnas för förevisning av bildprogram.

Ett tillstånd kan för viss tid ges också för flera evenemang. Tillståndet kan förenas med behövliga villkor om platsen och tiden för förevisningen av bildprogram samt om publikens ålder.

Tillståndet kan återkallas, om den som har beviljats tillstånd bryter mot denna lag eller villkoren i tillståndet eller om innehållet i de bildprogram som har visats föranleder det. Tillståndet kan återkallas också om granskningsmyndigheten har lämnats felaktiga uppgifter i samband med ansökan om tillstånd.

7 §
Program som är skadliga för barns utveckling

Som bildprogram som är skadligt för barns utveckling betraktas ett program som på grund av sina våldsinslag eller sitt sexuella innehåll eller genom att inge skräck eller på något annat jämförbart sätt är ägnat att inverka skadligt på barns utveckling.

Vid bedömningen enligt 1 mom. av ett bildprogram skall beaktas i vilket sammanhang och på vilket sätt händelserna i programmet skildras.

8 §
Godkännande av granskade bildprogram

Granskningsmyndigheten skall godkänna ett bildprogram för visning för och spridning bland personer i alla åldrar, om det bedömt utifrån 7 § inte är skadligt för barns utveckling, eller föreskriva en åldersgräns för visningen och spridningen. Enligt grunder som bestäms i 7 § kan förbud mot visning för och spridning bland personer under 18 år utfärdas eller en åldersgräns på 15, 13, 11 respektive 7 år fastställas utifrån programmets innehåll. (29.12.2006/1380)

Granskningsmyndigheten kan som villkor för godkännande av ett bildprogram ålägga sökanden att från programmet avlägsna avsnitt som enligt grunderna i 7 § bedöms vara skadliga för barns utveckling.

Ett bildprogram för vilket fastställts en åldersgräns får visas även för ett barn som med högst två år underskrider den åldersgräns som har godkänts för programmet, om barnet är i sällskap med en person som har fyllt 18 år.

9 §
Ansökan om granskning

Ansökan om godkännande av ett bildprogram för visning för och spridning bland personer under 18 år skall göras till granskningsmyndigheten.

I ansökan skall nämnas sökandens namn och adress samt det ursprungliga namnet på det bildprogram som skall granskas samt det namn som är avsett att användas vid distributionen i Finland. Till ansökan skall fogas en kopia av bildprogrammet och en redogörelse för programmets innehåll.

10 §
Ny granskning av program

Utan hinder av ett lagakraftvunnet beslut kan granskningsmyndigheten på ansökan granska och klassificera ett bildprogram på nytt.

3 kap

Anmälningar och anteckningar som gäller bildprogram

11 §
Anmälningsskyldighet

Framställaren eller importören av ett bildprogram skall göra en anmälan om ett ogranskat program till granskningsmyndigheten innan programmet visas eller sprids, i det fall att en ansökan enligt 9 § inte har lämnats till granskningsmyndigheten.

I anmälan skall uppges vem som gör anmälan, bildprogrammets ursprungliga namn och det namn som skall användas vid distributionen i Finland samt programframställaren, framställningslandet och programmets längd. I anmälan skall också redogöras för programmets huvudsakliga innehåll. På begäran skall en kopia av bildprogrammet sändas till granskningsmyndigheten.

Om en sådan anmälan som avses i 1 mom. inte har gjorts om ett bildprogram, skall den som visar eller sprider programmet sörja för att anmälan görs.

Anmälningsskyldigheten gäller inte bildprogram som visas inom verksamhet eller vid tillställningar som avses i 5 §.

12 §
Anteckningar

På ett bildprogram som skall visas och spridas eller i samband med det skall göras en tydlig anteckning av vilken framgår

1) programmets namn och längd samt det identifieringsnummer som granskningsmyndigheten har gett programmet,

2) programframställarens eller importörens namn,

3) uppgift om huruvida programmet har godkänts enligt denna lag för visning för och spridning bland personer under 18 år,

4) uppgift om den åldersgränsklassificering som granskningsmyndigheten har godkänt för programmet, ifall ett beslut om klassificering har fattats,

5) att sådana avsnitt som avses i 8 § 2 mom. har avlägsnats,

6) att anmälan om ett ogranskat bildprogram har gjorts till granskningsmyndigheten,

7) den rekommenderade åldersgränsen för ett ogranskat interaktivt bildprogram samt för beställ-TV och upptagningar enligt 4 a § 2 mom. (29.5.2009/381)

(29.12.2006/1380)

Granskningsmyndigheten beslutar närmare om hur de uppgifter som avses i 1 mom. skall antecknas.

4 kap

Granskningsmyndighet

13 §
Granskningsmyndighet

Granskningsmyndighet enligt denna lag är Statens filmgranskningsbyrå.

14 §
Granskning av bildprogram

Granskningsmyndigheten förordnar en eller flera granskare att granska ett bildprogram enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

Om de granskare som deltar i granskningen är av olika åsikt, gäller som beslut den åsikt som flertalet av granskarna kan anses ha omfattat, samt om rösterna faller lika, den åsikt som är förmånligare för den som ansöker om tillstånd.

Vissa av granskarna skall vara förtrogna med frågor som gäller barns utveckling och vissa med visuell kommunikation.

Granskningsmyndigheten kan anlita sakkunniga vid granskningen.

14 a § (29.12.2006/1380)
Inspektioner

Granskningsmyndigheten har rätt att utföra inspektioner i distributörens lokaliteter för att kontrollera att bildprogrammen har lagenliga anteckningar.

Granskningsmyndigheten kan genom sitt beslut befullmäktiga en annan myndighet att utföra inspektioner som avses i 1 mom.

En utomstående sakkunnig kan på begäran av granskningsmyndigheten bistå vid inspektionen.

14 b § (29.12.2006/1380)
Utförande av inspektion

Den som utför inspektionen och en sådan sakkunnig som avses i 14 a § 3 mom. har rätt att få tillträde till distributörens lokaliteter där bildprogram som är avsedda för spridning eller hålls tillgängliga för allmänheten förvaras samt att utan ersättning få alla uppgifter och utredningar, handlingar och annat material som behövs för inspektionen. Distributören skall även i övrigt bistå vid inspektionen. Inspektion får inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta sådana bildprogram som inte har anteckningar enligt 12 §, om åtgärden är nödvändig för att förhindra spridning av bildprogram som saknar anteckningar samt annat material som är föremål för inspektionen, om det är nödvändigt för att slutföra inspektionen. Om anteckningarna på bildprogrammen endast har obetydliga brister, skall den som utför inspektionen sätta ut en skälig tid för att avhjälpa bristen utan att bildprogrammen omhändertas.

Om omhändertagande av material skall i samband med inspektionen upprättas ett protokoll som skall nämna syftet med omhändertagandet och materialet som tagits omhand. Bildprogram som inte har anteckningar enligt 12 § skall returneras när det inte längre finns någon laglig grund för omhändertagandet. Annat material skall returneras utan dröjsmål när det inte längre behövs.

15 §
Register över bildprogram

Granskningsmyndigheten skall föra register över de bildprogram som i enlighet med denna lag har anmälts till den och som den har granskat. Var och en har rätt att få uppgifter ur registret.

I registret över bildprogram som anmälts till granskningsmyndigheten antecknas

1) bildprogrammets namn, längd och framställningsår,

2) det identifieringsnummer som granskningsmyndigheten har gett bildprogrammet, samt

3) bildprogrammets framställare och importör.

I registret över bildprogram som granskats av granskningsmyndigheten antecknas utöver de uppgifter som avses i 2 mom.

1) den som ansöker om granskning,

2) innehållet i granskningsmyndighetens beslut och datum för beslutet,

3) den dag då beslutet vunnit laga kraft, samt

4) uppgifter om besvär och beslut som meddelats med anledning av besvären, ifall granskningsmyndighetens beslut har överklagats.

16 §
Förteckning över granskade bildprogra

Granskningsmyndigheten skall på bestämda tider publicera en förteckning över granskade bildprogram. I förteckningen skall för varje bildprogram anges namn, längd och identifieringsnummer samt innehållet i granskningsbeslutet.

17 §
Utlåtanden av granskningsmyndigheten

Granskningsmyndigheten ger på begäran utlåtanden till myndigheter när dessa behandlar ärenden som gäller bildprogram och som hör till deras behörighet.

5 kap

Ändringssökande

18 §
Sökande av ändring i granskningsmyndighetens beslut

Ändring i granskningsmyndighetens beslut som gäller granskning, visning och spridning av bildprogram samt i beslut som gäller förevisningstillstånd enligt 6 § får sökas hos statens filmnämnd genom besvär. Om sökande av ändring gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i granskningsmyndighetens beslut om tillsynsavgiften för spridning av bildprogram får sökas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. (29.5.2009/381)

Filmnämnden skall behandla besvären i brådskande ordning.

19 §
Statens filmnämnd

Statens filmnämnd består av en ordförande och en vice ordförande samt fyra andra medlemmar, som var och en skall ha en personlig ersättare. Statsrådet förordnar medlemmarna och ersättarna för tre år i sänder.

På jäv för nämndens medlemmar tillämpas bestämmelserna om jäv för domare.

Nämndens ordförande och vice ordförande skall ha avlagt juris kandidatexamen. Av de andra medlemmarna och ersättarna skall vissa vara förtrogna med frågor som gäller barns utveckling och vissa med visuell kommunikation. Nämnden kan anlita sakkunniga.

Nämnden är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden, en medlem som är förtrogen med frågor som gäller barns utveckling och minst en annan medlem är närvarande. Som nämndens beslut gäller den åsikt som flertalet av medlemmarna omfattar och, om rösterna faller lika, den åsikt som är förmånligare för den som söker ändring.

20 §
Sökande av ändring i statens filmnämnds beslut

Ändring i ett beslut av statens filmnämnd får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

6 kap

Särskilda bestämmelser

21 § (29.5.2009/381)
Avgifter

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för granskningsmyndighetens och statens filmnämnds beslut enligt denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

För att täcka kostnaderna för tillsynen över spridningen av bildprogram tas det för Statens filmgranskningsbyrå ut en tillsynsavgift för spridning av bildprogram.

21 a § (29.5.2009/381)
Skyldighet att betala tillsynsavgift

Den som sprider beställ-TV eller upptagningar och till allmänheten erbjuder bildprogram som är befriade från granskning enligt 4 a § eller för vilka fastställts en 18 års åldersgräns i samband med en anmälan enligt 11 § är skyldiga att betala tillsynsavgift för spridning av bildprogram.

Skyldigheten att betala avgiften börjar det kalenderår då beställ-TV eller upptagningarna sprids första gången. Tillsynsavgiften återbetalas inte trots att utövaren av verksamheten lägger ned sin verksamhet under kalenderåret.

21 b § (29.5.2009/381)
Tillsynsavgiftens storlek

Den årliga tillsynsavgiften för spridning av bildprogram är 800 euro.

21 c § (29.5.2009/381)
Påförande och uttagande av tillsynsavgiften

Tillsynsavgiften för spridning av bildprogram tas ut årligen i två poster. Avgiften påförs av Statens filmgranskningsbyrå.

Avgiften får indrivas utan dom eller utslag i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som anges i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift om fem euro, om dröjsmålsräntan understiger detta belopp.

22 §
Bildprogramupptagningars offentlighet

Ett bildprogram som sänts till granskningsmyndigheten skall hållas hemligt, om det inte är uppenbart att utlämnande av uppgift om detta inte kränker upphovsrätten till programmet eller vållar den som lämnat in ansökan om granskning eller någon annan som har del i saken ekonomisk skada eller äventyrar syftet med granskningen. På granskningsmyndighetens handlingar tillämpas i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

22 a § (29.12.2006/1380)
Handräckning

Granskningsmyndigheten har rätt att få behövlig handräckning av polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna vid en inspektion enligt 14 a och 14 b §.

23 § (9.7.2004/656)
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen

1) för personer under 18 år visar eller bland dem sprider ett bildprogram innan det har godkänts för visning för och spridning bland minderåriga på det sätt som föreskrivs i denna lag,

2) visar eller sprider ett bildprogram för vilket inte har gjorts anmälan till granskningsmyndigheten enligt 11 §, eller

3) visar eller sprider ett bildprogram på vilket eller i samband med vilket inte finns anteckningar i enlighet med 12 §,

skall, om inte gärningen är straffbar enligt 17 kap. 17, 18, 18 a eller 18 b § i strafflagen (39/1889) eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om granskning av bildprogram dömas till böter.

24 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om filmnämndens sammanträden, ordförandens uppgifter, undertecknande av beslut och utlåtanden, medlemmarnas arvoden, om att medlemmarna skall svära domareden samt om beredningen i övrigt av ärenden i filmnämnden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om identifiering av den som utför inspektioner enligt 14 a och 14 b §. (29.12.2006/1380)

7 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna lag upphävs följande lagar jämte ändringar:

1) lagen den 29 maj 1965 om filmgranskning (299/1965),

2) lagen den 29 maj 1965 om förrättande av filmgranskning (300/1965), samt

3) lagen den 24 juli 1987 om granskning av videoprogram och andra bildprogram (697/1987).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

26 §
Övergångsbestämmelse

I ett ärende som är anhängigt vid Statens filmgranskningsbyrå, statens filmnämnd eller en domstol när denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Gäller en ansökan om granskning som har gjorts före lagens ikraftträdande en sådan film eller något annat bildprogram som enligt denna lag inte behöver granskas, behandlas ansökan som en anmälan om ett bildprogram enligt denna lag. Gäller en ansökan en åldersgränsklassificering för minderåriga, iakttas bestämmelserna i denna lag.

Åldersgränserna 16 och 14 år, som föreskrivits i beslut som gäller granskning av bildprogram som godkänts för visning för och spridning bland personer under 18 år innan denna lag har trätt i kraft, ändras vid ikraftträdandet till den i denna lag avsedda åldersgränsen 15 år, åldersgränserna 12 och 10 år till 11 år samt åldersgränserna 8 och 6 år till 7 år.

I fråga om sådana filmer och andra bildprogram som enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft inte har godkänts för visning för eller spridning bland 18 år fyllda skall göras en anmälan enligt 11 § till Statens filmgranskningsbyrå innan de visas för eller sprids bland personer som uppnått myndig ålder. Anmälan behöver dock inte göras i fråga om bildprogram som enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet är befriade från granskning.

RP 2/2000, KuUB 5/2000, RSv 95/2000

Ikraftträdelsestadganden:

9.7.2004/656:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

RP 34/2004, LaUB 4/2004, RSv 82/2004, Rådets rambeslut 2002/629/RIF; EGT nr L 203, 1.8.2002, s. 1, Rådets rambeslut 2002/946/RIF; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 1, Rådets direktiv 2002/90/EG; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 17, Rådets rambeslut 2004/68/RIF; EUT nr L 13, 20.1.2004, s. 44

29.12.2006/1380:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 176/2006, KuUB 18/2006, RSv 245/2006

29.5.2009/381:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

Tillsynsavgiften för 2009 är hälften av den avgift som anges i 21 b §.

RP 14/2009, KuUB 3/2009, RSv 57/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.