Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

4.8.2000/713

Lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 1.12.2017/813, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens innehåll

Vid ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

1) ges privatpersoner upplysningar och råd om skötseln av ekonomi och skulder,

2) biträds privatpersoner vid utarbetandet av en hushållsbudget,

3) utreds på vilket sätt en gäldenärs ekonomiska problem kan lösas och biträds en gäldenär som utreder möjligheterna att nå förlikning med sina fordringsägare,

4) biträds en gäldenär vid skötseln av ärenden i anslutning till skuldsanering, i synnerhet vid upprättandet av en skuldsaneringsansökan och andra utredningar och handlingar som förutsätts i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), samt

5) hänvisas gäldenären att vid behov söka juridisk hjälp.

Vid ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning biträds enskilda näringsidkare och yrkesutövare i ärenden som avses i 1 mom. 3–5 punkten även i fråga om skulder som hänför sig till näringsverksamheten. (19.12.2014/1124)

Ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster enligt denna lag är avgiftsfria för kunden.

2 § (22.12.2009/1522)
Ordnande av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Konkurrens- och konsumentverket har hand om den allmänna ledningen och styrningen av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen samt tillsynen över dem. (30.11.2012/680)

Regionförvaltningsverket svarar för att ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning i tillräcklig utsträckning finns att tillgå inom verkets verksamhetsområde.

Regionförvaltningsverket och kommunerna svarar för att ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster ordnas enligt vad som bestäms i 3 §.

2 a § (13.1.2006/9)
Delegation

För att förbättra kunskaperna i ekonomi och främja samarbetet mellan olika aktörer kan i anslutning till handels- och industriministeriet finnas en delegation som tillsätts av statsrådet.

Närmare bestämmelser om namnet på, tillsättandet av, uppgifterna för och medlemmarna i delegationen samt om ordnandet av dess verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 § (22.12.2009/1522)
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som ordnas av kommunen och regionförvaltningsverket

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ordnas i första hand så att kommunen med regionförvaltningsverket ingår ett avtal som avses i 2 § 2 mom. i kommunallagen (365/1995) och i avtalet förbinder sig att tillhandahålla ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning för dem som är bosatta i kommunen. Regionförvaltningsverket och kommunerna kan komma överens om att en kommun ska sköta denna uppgift för en eller flera andra kommuners räkning.

En kommun kan ordna ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning genom att inrätta en eller flera tjänster eller på arbetsavtal baserade uppgifter som ekonomisk rådgivare och skuldrådgivare. En sådan tjänst eller uppgift kan även vara en deltidstjänst eller en deltidsuppgift. Tjänsten eller uppgiften kan kombineras med en annan tjänst eller en annan uppgift i kommunen, om inte detta påverkar en behörig skötsel av uppgifterna. Tjänsten eller uppgiften kan inrättas gemensamt av flera kommuner så som bestäms i kommunallagen. En kommun kan också se till att ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster tillhandahålls genom att köpa tjänsterna av en tjänsteproducent som är lämplig för uppgiften.

Om en kommun inte omfattas av något sådant avtal som avses i 1 mom., ska regionförvaltningsverket köpa tjänsterna av en tjänsteproducent som är lämplig för uppgiften.

KommunalL 365/1995 har upphävts genom L 410/2015, se KommunalL 410/2015 2 kap. 7 § 2 mom.

4 § (30.11.2012/680)
Ersättning av statens medel

Ersättning till den som ordnar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster betalas av statens medel enligt grunder som arbets- och näringsministeriet fastställer på framställning av Konkurrens- och konsumentverket. Ersättningen bestäms så att den motsvarar kostnaderna för ändamålsenlig produktion av tjänsterna.

5 §
Avtal om ordnande av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

I ett avtal om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning enligt 3 § skall avtalas åtminstone om

1) den ekonomiska rådgivningsenhetens och skuldrådgivningsenhetens verksamhetsområde,

2) antalet serviceställen inom verksamhetsområdet samt deras placering,

3) antalet personer som står till tjänst med ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning,

4) hur den ekonomiska rådgivningsverksamheten och skuldrådgivningsverksamheten följs och tillsynen över den utövas,

5) betalning av ersättning,

6) avtalets giltighetstid, samt om

7) uppsägning och hävning av avtalet.

Avtalstvister skall behandlas såsom förvaltningstvistemål vid behörig förvaltningsdomstol enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

6 § (13.1.2006/9)
Behörighetsvillkor för ekonomi- och skuldrådgivare

En ekonomi- och skuldrådgivare skall ha avlagt för verksamheten lämplig högskoleexamen samt äga sådan skicklighet och erfarenhet som en behörig skötsel av uppdraget förutsätter.

Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för ekonomi- och skuldrådgivare kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 a § (5.4.2002/272)
Rätt att vara rättegångsombud

Såsom rättegångsombud eller rättegångsbiträde i ett ärende i anknytning till skuldsanering får anlitas en person som avses i 6 § och som uppfyller behörighetsvillkoren i 15 kap. 2 § 4 mom. rättegångsbalken.

7 § (30.11.2012/680)
Utlämnande av uppgifter

Den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är skyldig att för uppföljningen och tillsynen samt för fastställandet av ersättningen lämna regionförvaltningsverket och Konkurrens- och konsumentverket behövliga uppgifter om sin verksamhet.

8 §
Skyldighet att återbetala ersättning

Den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är skyldig att helt eller delvis återbetala ersättningen, om den har betalts på väsentligen oriktiga grunder eller ersättningstagaren har lämnat felaktiga uppgifter som väsentligt har påverkat utbetalningen av ersättningen eller förfarit svikligt.

9 §
Tystnadsplikt

Angående tystnadsplikten för den som står till tjänst med ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning enligt denna lag gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

10 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

11 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 september 2000. Ersättning som avses i lagens 4 § betalas dock inte för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som ordnas före den 1 januari 2001.

RP 37/2000, EkUB 16/2000, RSv 92/2000

Ikraftträdelsestadganden:

5.4.2002/272:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

RP 82/2001, LaUB 22/2001, RSv 182/2001

13.1.2006/9:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.

En person som är verksam som ekonomi- och skuldrådgivare när denna lag träder i kraft eller som har arbetat som ekonomi- och skuldrådgivare före ikraftträdandet är behörig att verka som ekonomi- och skuldrådgivare utan hinder av vad som bestäms i 6 §.

RP 141/2005, EkUB 17/2005, RSv 150/2005

22.12.2009/1522:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

30.11.2012/680:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012, EkUB 9/2012, RSv 98/2012

19.12.2014/1124:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 83/2014, LaUB 12/2014, RSv 156/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.