Beaktats t.o.m. FörfS 68/2020.

21.6.2000/610

Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 1.7.2004/623, som träder i kraft den 15.1.2005.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), dessa lagrum sådana de lyder, 43 § 1 mom. i lag 57/1999 och 44 § i lag 1412/1992:

1 §

I denna förordning bestäms, i enlighet med bilaga 1, om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen.

Förodningen gäller inte forskningsverksamhet, utvecklingsarbete och analyser och inte heller export till områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Kemikalier som inte överensstämmer med kraven i denna förordning får inte släppas ut på marknaden efter den 1 januari 2001.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 25 november 1998 om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (858/1998).

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/60/EG, EGT Nr L 365/1, 31.12.1994, s. 1, Kommissionens direktiv 97/10/EG, EGT Nr L 68/24, 8.3.1997, s. 24, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/56/EG, EGT Nr L 333/1, 4.12.1997, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/43/EG, EGT Nr L 166, 1.7.1999, s. 87

Ikraftträdelsestadganden:

19.6.2002/550:

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 2002.

Förordningen bör tillämpas senast från och med den 18 januari 2003.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/41/EG, EGT nr L 194, 18.7.2001, s. 36

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.