Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

19.5.2000/461

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 17.11.2015/1352, som gäller fr.o.m. 27.11.2015.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut stadgas med stöd av 21 § hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994):

1 § (2.6.2014/442)
Förordningens syfte

I denna förordning finns bestämmelser om kvalitetskrav, desinfektion, regelbunden övervakning och behövliga undersökningar i fråga om hushållsvatten samt om innehållet i och utarbetandet av planer för beredskap med tanke på exceptionella situationer.

2 § (2.6.2014/442)
Tillämpning

Denna förordning gäller allt hushållsvatten som avses i 16 § i hälsoskyddslagen (763/1994) och som

1) används som hushållsvatten eller levereras till ett vattendistributionsområde för att användas som hushållsvatten och har en volym av minst 10 m3 per dag eller motsvarande minst 50 personers behov,

2) levereras i flaskor, behållare eller tank,

3) används i en livsmedelslokal enligt 6 § 18 punkten i livsmedelslagen (23/2006) för tillverkning, förädling, konservering eller saluförande av produkter eller ämnen som är avsedda som människoföda, utom i sådana fall då den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har kontrollerat att vattnets kvalitet inte försämrar de färdiga livsmedlens hälsomässiga egenskaper, eller

4) används eller levereras för att användas som hushållsvatten som ett led i offentlig eller kommersiell verksamhet.

3 § (2.6.2014/442)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) vattenanvändare en person, fastighet eller anläggning till vilken vatten levereras för att användas som hushållsvatten,

2) apparater som förbrukar hushållsvatten diskmaskiner, kokare, sådana maskiner och apparater där hushållsvatten kommer i kontakt med livsmedel samt andra motsvarande apparater i vilka hushållsvatten används,

3) fastighetens egna anordningar vattenledningar med anordningar på en fastighet fram till förbindelsepunkten med vattenledningen från den anläggning som levererar hushållsvatten till fastigheten samt sådana anordningar som används för fastighetens egen anskaffning av hushållsvatten från en vattentäkt fram till användningspunkten,

4) vattendistributionsområde ett sådant enhetligt nätområde där kvaliteten på hushållsvattnet är någorlunda jämn och där en enda anläggning svarar för leveransen av hushållsvatten,

5) förorening av hushållsvatten sådan förändring av den mikrobiologiska, kemiska eller radioaktiva kvaliteten på hushållsvatten som kan orsaka sanitära olägenheter,

6) störningssituation en överraskande eller plötslig situation som kan leda till förorening av hushållsvatten och vars hantering kan kräva en ledarskapsmodell och kommunikation som avviker från det normala,

7) plan för exceptionella situationer anvisningar med hjälp av vilka den kommunala hälsoskyddsmyndigheten i samarbete med andra myndigheter, anläggningar som levererar hushållsvatten, dem som levererar vatten till anläggningarna och andra behöriga anläggningar, på det sätt som avses i 8 § 2 mom. i hälsoskyddslagen skapar beredskap för att förebygga, klarlägga och undanröja sanitära olägenheter som orsakas av att hushållsvattnet förorenats.

4 §
Kvalitetskrav på hushållsvatten

Hushållsvatten får inte innehålla mikroorganismer, parasiter eller ämnen i sådana mängder eller koncentrationer att de kan utgöra en fara för människors hälsa. Hushållsvatten skall uppfylla minimikraven i tabellerna 1 och 2 i bilaga I samt i tabell 1 i bilaga I A. Hushållsvatten skall också i övrigt vara lämpat för sitt användningsändamål och får inte framkalla betydande korrosion eller fällningar i vattenledningar och apparater som förbrukar hushållsvatten. De kvalitetsrekommendationer som grundar sig på användbarhet framgår av tabell 3 i bilaga I och av tabell 2 i bilaga I A.

5 §
Punkt där kraven skall vara uppfyllda

Kvalitetskraven på hushållsvatten som en anläggning som levererar hushållsvatten tillhandahåller från ett distributionsnät skall vara uppfyllda vid den punkt där användaren tappar vattnet ur vattenkranen, i fråga om hushållsvatten som tillhandahålls från vattentankar vid den punkt där vattnet tappas ur tanken samt i fråga om vatten som tappas på flaskor eller behållare som är avsedda för försäljning vid den punkt där vattnet tappas på flaska eller i behållare. Vatten som används av ett företag inom livsmedelsbranschen skall uppfylla kvalitetskraven vid den punkt där vattnet används.

En anläggning som levererar hushållsvatten ansvarar för att vattnet uppfyller kvalitetskraven fram till förbindelsepunkten med en fastighets vattenledning.

6 § (2.6.2014/442)
Förfarandet för avvikelser från kvalitetskravet på hushållsvatten

Regionförvaltningsverket ska begränsa giltighetstiden för ett undantag enligt 17 § i hälsoskyddslagen till en så kort tid som möjligt, dock till högst tre år. Undantag kan beviljas endast i fråga om uppfyllande av de kemiska kvalitetskraven enligt tabell 2 i bilaga I till denna förordning. Koncentrationer som avviker från gränsvärdena får uppgå till högst en och en halv gånger gränsvärdet. Regionförvaltningsverket får dock godkänna en högre koncentration, om det finns någon särskild och grundad anledning till detta.

En anläggning som levererar hushållsvatten ska i sin ansökan om beviljande av undantag lämna följande uppgifter:

1) skälet till undantaget,

2) den parameter i fråga om vars gränsvärde undantag söks,

3) tidigare resultat av kontrollundersökningar,

4) den maximala koncentration för vilken godkännande söks,

5) det vattendistributionsområde som ansökan om beviljande av undantag gäller,

6) genomsnittlig och maximal vattenmängd som dagligen levererats till vattendistributionsområdet,

7) antalet vattenanvändare inom vattendistributionsområdet,

8) de livsmedelslokaler till vilka vatten levereras och för vilka vattenkvaliteten är av avgörande betydelse,

9) en plan för kontroll av vattenkvaliteten,

10) en plan för åtgärder för avhjälpande av brister inbegripet tidtabell och en uppskattning av kostnaderna samt uppgift om hur lång tid undantaget ska gälla.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska lämna regionförvaltningsverket ett utlåtande om ansökan om beviljande av undantag, av vilket framgår myndighetens ståndpunkt i fråga om undantagets varaktighet samt en utredning om föreskrifter som meddelats med stöd av 20 § i hälsoskyddslagen. Om det behövs ändringar i vattenförsörjningen för att vattnets kvalitet ska uppfylla kraven i denna förordning, ska ett utlåtande om alternativa sätt att ordna vattenförsörjningen inhämtas från närings-, trafik- och miljöcentralen. Dessutom ska regionförvaltningsverket vid behov av den tillsynsmyndighet som avses i 6 § 6 punkten i livsmedelslagen inhämta ett utlåtande om vilka följder det sökta undantaget har för livsmedelssäkerheten.

Regionförvaltningsverket ska underrätta social- och hälsovårdsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen om de undantag som verket beviljat. Om regionförvaltningsverket begärt ett utlåtande av en tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen ska det undantag som beviljats meddelas också tillsynsmyndigheten för kännedom.

Om den leverans av vatten som omfattas av tillämpningsområdet för det beviljade undantaget uppgår till i genomsnitt mer än 1 000 m3 per dag eller gäller minst 5 000 personer, ska social- och hälsovårdsministeriet underrätta Europeiska kommissionen om undantaget inom två månader från det att undantaget beviljats.

Av särskilda skäl kan regionförvaltningsverket bevilja undantag för en andra period som omfattar högst tre år. Social- och hälsovårdsministeriet ska lämna Europeiska kommissionen en utredning om den situation som lett till att ett andra undantag behövs samt en motivering till beslutet om beviljande av undantag. Av synnerligen vägande skäl får social- och hälsovårdsministeriet hos kommissionen framställa en begäran om en tredje undantagsperiod på högst tre år. Ansökan om en tredje undantagsperiod ska lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast sex månader innan den andra undantagsperioden går ut.

7 § (2.6.2014/442)
Regelbunden kontroll av hushållsvattnets kvalitet

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska göra regelbundna kontrollundersökningar av det hushållsvatten som avses i 2 §. Bestämmelser om det minsta antalet prov som ska tas på vattendistributionsområdet i samband med kontrollundersökningarna finns i bilaga II.

I den regelbundna kontrollen ingår:

1) begränsadkontroll, med vilken syftet är att regelbundet tillhandahålla information om kvaliteten på hushållsvattnet och om uppfyllande av kvalitetskraven samt om effektiviteten i hushållsvattenberedningen, särskilt desinfektionen, och

2) utvidgad kontroll, genom vilken det utreds om hushållsvattnet uppfyller kraven i bilaga I.

Om proverna tas av någon annan än den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten försäkra sig om att provtagaren känner till de allmänna principerna för provtagning av hushållsvatten.

8 § (2.6.2014/442)
Program för kontrollundersökningar

För regelbunden kontroll av de anläggningar som levererar hushållsvatten minst 10 m3 om dagen eller för minst 50 personers behov ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten i samarbete med de anläggningar som levererar hushållsvatten och med dem som levererar vatten till anläggningarna för varje vattendistributionsområde göra upp ett program för kontrollundersökningar i vilket särdragen i fråga om uttag, behandling och distribution av vatten beaktas. Programmet ska omfatta åtgärder för regelbunden specialkontroll för att förebygga störningssituationer som de lokala förhållandena orsakar. Med detta avses att också andra parametrar än de som uppräknas i tabellerna i bilaga I och I A inkluderas i kontrollundersökningarna eller att frekvensen för kontrollundersökningarna ökas i fråga om parametrar som är nödvändiga för tryggande av de sanitära förhållandena. Till de lokala förhållandena hör att en vattentäkt har ett sårbart läge samt närliggande faktorer som ger upphov till risk för att vattnet förorenas, eller andra störningssituationer som avses i 11 b §.

I ett program för kontrollundersökningar kan regelbunden kontroll av fler än ett vattendistributionsområde tas in, om detta är ändamålsenligt. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska då särskilt säkerställa att antalet provtagningar vid den regelbundna kontrollen av vattnets kvalitet, den specialkontroll som avses i 1 mom. och den driftskontroll som avses i 10 § presenteras separat för varje vattendistributionsområde i programmet.

Uppgifterna i ett program för kontrollundersökningar ska vara uppdaterade. Programmet ska alltid ses över när det ska anses vara nödvändigt på grund av förändrade förhållanden eller förändringar i de uppgifter som ingår i programmet, dock med högst fem års intervall.

När programmet för kontrollundersökningar görs upp eller ses över ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid behov begära utlåtande av regionförvaltningsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen. Programmet för kontrollundersökningar ska för kännedom sändas till regionförvaltningsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen.

9 § (2.6.2014/442)
Analyser och provtagningsfrekvens

Ett program för kontrollundersökningar ska åtminstone omfatta analyser enligt bilaga II och antalet prov som undersöks ska uppgå till minst det antal som anges i bilagan.

Antalet prov enligt tabell 2 i bilaga II får minskas högst till hälften av det antal som anges i tabellen, om resultaten av de prov som tagits under de två föregående på varandra följande åren inte avviker nämnvärt från varandra och är avsevärt bättre än gränsvärdena enligt bilaga I, och om det inte finns sådana faktorer som sannolikt kan komma att försämra vattnets kvalitet. En minskning av antalet prov och motiveringen till minskningen ska läggas fram i programmet för kontrollundersökningar.

Antalet prov för de mikrobiologiska parametrarna, med undantag för bakterien Clostridium perfringens, får dock inte minskas.

10 § (2.6.2014/442)
Driftskontroll

I ett program för kontrollundersökningar ska det samlas uppgifter om den driftskontroll som en anläggning som levererar hushållsvatten själv utövar. Om en anläggning som levererar hushållsvatten också är livsmedelsföretagare enligt 6 § 11 punkten i livsmedelslagen, ska den i sitt program för kontrollundersökningar ta in uppgifter om sådan kontroll av vattnets kvalitet som ingår i den plan för egenkontroll som avses i 20 § i livsmedelslagen.

Driftskontrollen ska omfatta tillräcklig, på riskbedömning grundad och dokumenterad uppföljning av anläggningens omgivning, av råvattnets volym och kvalitet och av anordningarnas skick för säkerställande av att vattenbehandlingen är ändamålsenlig samt för förebyggande av att hushållsvattnet förorenas och av sanitära olägenheter som orsakas av störningssituationer.

11 § (2.6.2014/442)
Förorening av hushållsvatten

Anläggningar som levererar hushållsvatten ska ha tillräckligt kunnande och tillräcklig beredskap för desinfektion av hushållsvatten inom sex timmar från det att anläggningen utifrån driftskontrollen, den regelbundna kontrollen av hushållsvattnet eller någon annan omständighet får kännedom om en misstanke om att råvattnet eller det levererade hushållsvattnet är mikrobiologiskt förorenat. Anläggningen ska utan dröjsmål underrätta den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om misstanken om förorening och om att desinfektion inletts.

I en situation där det misstänks eller konstaterats att hushållsvattnet är förorenat ska också andra parametrar än de som finns i programmet för kontrollundersökningar vid behov bestämmas och vattenkvaliteten undersökas genom tilläggsprov.

11 a § (2.6.2014/442)
Plan för exceptionella situationer

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska utarbeta och uppdatera en plan för exceptionella situationer i syfte att säkerställa kvaliteten på hushållsvattnet. Planen för exceptionella situationer är en del av den kommunala plan som avses i 8 § 3 mom. i hälsoskyddslagen. Vid utarbetandet av planen ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten samarbeta med andra myndigheter, anläggningar som levererar hushållsvatten, de anläggningar som levererar vatten till dessa och andra berörda anläggningar.

Planen för exceptionella situationer ska samordnas med andra myndigheters och aktörers planer för beredskap.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska ge regionförvaltningsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen möjlighet att bli hörd i samband med att planen för exceptionella situationer utarbetas.

11 b § (2.6.2014/442)
Innehållet i en plan för exceptionella situationer och översyn av planen

I en plan för exceptionella situationer ska åtminstone följande uppgifter finnas:

1) en förteckning som på basis av en riskbedömning utarbetats över de störningssituationer som medför risk för förorening av hushållsvattnet inom vattendistributionsområdena för de anläggningar som levererar hushållsvatten,

2) namnen på och uppdaterad kontaktinformation för de myndigheter, anläggningar och ansvariga personer som agerar i störningssituationer,

3) åtgärder och ansvarsfördelning mellan aktörerna i en störningssituation,

4) kommunikationen under och efter störningssituationer,

5) regelbunden övning av åtgärder i störningssituationer.

En plan för exceptionella situationer ska innehålla information om de arbetsmetoder som används för att

1) de åtgärder som krävs för hanteringen av en störning ska kunna inledas i ett så tidigt skede som möjligt när en störningssituation inträffar,

2) olika myndigheters och andra aktörers verksamhet ska kunna samordnas så att följderna av störningen kan minimeras, och

3) åtgärder för återhämtning efter störningarna ska kunna vidtas så snart som möjligt.

Uppgifterna i planen för exceptionella situationer ska vara uppdaterade. Planen ska alltid ses över när det ska anses vara nödvändigt på grund av förändrade förhållanden eller förändringar i de uppgifter som ingår i planen. Efter varje störningssituation ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med de anläggningar som levererar hushållsvatten och som har berörts av störningssituationen bedöma de behov av att ändra planen för exceptionella situationer, programmen för kontrollundersökningar och driftskontrollen som situationen medfört.

12 §
Analysmetoder

Vid kontrollundersökningarna skall analysmetoder enligt SFS-EN-standarderna användas, eller om sådana saknas, analysmetoder enligt ISO-standarderna, eller metoder som är minst lika noggranna och tillförlitliga som dessa. Om andra metoder används än de standardiserade metoder som nämns ovan, skall det i samband med framläggande av resultaten meddelas vilka metoder som har använts.

13 § (2.6.2014/442)
Forskningslaboratorier

Laboratorier som utför sådana kontrollundersökningar av hushållsvatten som avses i denna förordning skall uppfylla kraven i 49 a § hälsoskyddslagen.

14 § (2.6.2014/442)
Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens skyldigheter

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska genast efter att ha fått kännedom om kontrollundersökningsresultaten kontrollera om hushållsvattnet uppfyller kraven enligt denna förordning och vid behov vidta åtgärder enligt hälsoskyddslagen.

14 a § (2.6.2014/442)
Sanitära kvalitetskrav

Om hushållsvattnet inte uppfyller de mikrobiologiska kvalitetskraven enligt tabell 1 i bilaga I och I A, eller om andra mikroorganismer eller parasiter förekommer i vattnet i en mängd som utgör en fara för hälsan, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med den anläggning som levererar hushållsvatten utreda orsakerna till detta och med stöd av 20 § i hälsoskyddslagen ålägga anläggningen att snabbt rätta till missförhållandet. Vattenanvändarna ska utan dröjsmål underrättas om situationen och meddelas behövliga anvisningar för att sanitära olägenheter ska kunna förebyggas.

Om hushållsvattnet inte ens efter en förnyad undersökning uppfyller de kemiska kvalitetskraven enligt tabell 2 i bilaga I, eller om andra ämnen som är skadliga för hälsan har konstaterats förekomma i vattnet ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med den anläggning som levererar hushållsvatten utreda orsaken till detta och avgöra huruvida omedelbara åtgärder behöver vidtas för att vattnet åter ska uppfylla kvalitetskraven. Om överskridningen av ett värde för högsta tillåtna koncentration utgör en risk för vattenanvändarna, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten med stöd av 20 § i hälsoskyddslagen meddela den anläggning som levererar hushållsvatten förelägganden om att åtgärder med det snaraste ska vidtas för att rätta till situationen. Vattenanvändarna ska utan dröjsmål meddelas behövliga anvisningar för att sanitära olägenheter ska kunna förebyggas.

Om överskridningen av ett gränsvärde är lindrig och några omedelbara sanitära olägenheter inte är att vänta, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förelägga den anläggning som levererar hushållsvatten att hos regionförvaltningsverket ansöka om undantag enligt 17 § i hälsoskyddslagen från uppfyllande av kvalitetskraven för den tid under vilken bristerna avhjälps. Om avvikelsen från gränsvärdet är av ringa betydelse och bristen kan avhjälpas inom högst 30 dagar från det att avvikelsen konstaterats, behöver leverantören inte ansöka om undantag.

Om kvalitetskraven inte kan uppfyllas på grund av fastighetens egna anordningar och det vatten som levereras till fastigheten inte kan anses ha gett upphov till detta, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten försäkra sig om att fastighetsägaren vidtar behövliga åtgärder för att undanröja de sanitära olägenheterna och att vattenanvändarna meddelas behövliga anvisningar för undvikande av olägenheterna.

14 b § (2.6.2014/442)
Kvalitetsrekommendationer

Om hushållsvattnet inte uppfyller kvalitetsrekommendationerna enligt tabell 3 i bilaga I eller tabell 2 i bilaga I A, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utreda om överskridningen av gränsvärdet är förknippad med sanitära olägenheter. Om överskridningen kan vara förknippad med sanitära olägenheter, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten meddela föreskrifter om åtgärder för undanröjande av olägenheterna. Vattenanvändarna ska underrättas om överskridningar av gränsvärdena och om deras betydelse, oberoende av om överskridningarna är förknippade med sanitära olägenheter eller inte.

14 c § (2.6.2014/442)
Anmälningar till andra myndigheter

Om kvalitetskraven inte uppfylls på grund av att råvatten misstänks eller konstaterats vara förorenat, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten anmäla detta till närings-, trafik- och miljöcentralen för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas i fråga om vattentäkten eller tillrinningsområdet för råvattnet.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska omedelbart underrätta regionförvaltningsverket om sådana resultat av kontrollundersökningarna som inte uppfyller kvalitetskraven eller de mikrobiologiska kvalitetsrekommendationerna. Uppgift om den kommunala hälsoskyddsmyndighetens beslut i sådana fall då ansökan om undantag inte görs ska också meddelas regionförvaltningsverket.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska omedelbart underrätta regionförvaltningsverket om störningssituationer. Efter varje störningssituation ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ge regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ett sammandrag av de åtgärder som vidtagits för att få kontroll över störningssituationen.

15 §
Säkerställande av kvaliteten då det gäller hantering, anordningar och material

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall säkerställa att den hantering av vatten som används för beredning av hushållsvatten är ändamålsenlig och tillräckligt effektiv med hänsyn till råvattnets kvalitet.

Föroreningar från de ämnen som används vid hantering eller distribution av hushållsvatten eller från de material som används i nya anordningar får inte hamna i hushållsvattnet i större mängder än vad som är nödvändigt för att möjliggöra deras användning och de får inte heller äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven enligt denna förordning.

De ämnen som används i hanteringen av hushållsvatten skall uppfylla åtminstone kraven i SFS-EN-standarderna. Om det inte finns en fastställd standard för ett ämne, skall det uppfylla motsvarande krav som ämnen för vilka en standard är fastställd.

16 § (2.6.2014/442)
Information och rapportering

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska se till att den anläggning som levererar hushållsvatten ger tillräcklig information om kvaliteten på det vatten som levereras. Om anläggningen har beviljats undantag enligt 17 § i hälsoskyddslagen, ska vattenanvändarna informeras om detta samt om orsakerna till undantaget, dess innehåll och vilka åtgärder som planeras för avhjälpande av bristerna.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska se till att de hushåll inom kommunens område som inte är anslutna till en vattenledning som tillhör en anläggning som levererar hushållsvatten får tillräcklig information om hushållsvattnets kvalitet inom sitt område, om de eventuella sanitära olägenheter som är förknippade med kvaliteten hos vattnet samt om vilka möjligheter det finns att undanröja olägenheterna.

Den kommunala hälsovårdsmyndigheten ska lämna regionförvaltningsverket resultaten av kontrollundersökningarna på de vattendistributionsområden som levererar hushållsvatten som uppgår till minst 1 000 m3 per dag eller motsvarar minst 5 000 personers behov. Resultaten ska lämnas inom tre månader från utgången av varje kalenderår. Regionförvaltningsverket ska göra ett sammandrag av resultaten och lämna det till Institutet för hälsa och välfärd, som vart tredje år sammanställer en nationell rapport som sänds till Europeiska kommissionen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska använda de i 14 c § 3 mom. avsedda uppgifterna vid uppdatering av den plan för att trygga hushållsvattnets kvalitet vid olyckor och i andra motsvarande exceptionella situationer som avses i 8 § 1 mom. i hälsoskyddslagen.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2000. Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (74/1994).

18 §
Övergångsbestämmelse

Kvaliteten på och kontrollen av hushållsvatten skall bringas i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning före den 25 december 2003.

Rådets direktiv 98/83/EG, EGT nr L 330, 5.12.1998, s. 32

Bilaga

KVALITETSKRAV PÅ OCH KVALITETSREKOMMENDATIONER FÖR HUSHÅLLSVATTEN

BILAGA I
Tabell 1. Mikrobiologiska kvalitetskrav (högsta tillåtna täthet)
Escherichia coli0 cfu/100 ml
Enterokocker0 cfu/100 ml
BILAGA I
Tabell 2. Kemiska kvalitetskrav (högsta tillåtna koncentration)
ParameterVärdeEnhetAnmärkning
Akrylamid0,10µg/l(1)
Antimon5,0µg/l
Arsenik10µg/l
Bensen1,0µg/l
Bens(a)pyren0,010µg/l
Bor1,0mg/l
Bromat10µg/l(2)
Kadmium5,0µg/l
Krom50µg/l
Koppar2,0mg/l(3)
Cyanid50µg/l
1,2-dikloretan3,0µg/l
Epiklorhydrin0,10µg/l(1)
Fluorid1,5mg/l
Bly10µg/l(3)
Kvicksilver1,0µg/l
Nickel20µg/l(3)
Nitrat (NO3-)50mg/l(4)
Nitratkväve (NO3-N)11,0mg/l
Nitrit (NO2-)0,50mg/l(4)
Nitritkväve (NO2-N)0,15mg/l
Pesticider0,10µg/l(5 och 6)
Pesticider, totalt0,50µg/l(5)
Polycycliska aromatiska kolväten, totalt0,10µg/l(7)
Selen10µg/l
Tetrakloreten och trikloreten, totalt10µg/l
Trihalometaner, totalt100µg/l(2 ja 8)
Vinylklorid0,50µg/l(1)
Klorfenoler, totalt10µg/l(9)
Uran30µg/l

Anmärkningar

1) Koncentrationen beräknas enligt produktspecifikation om maximal migration från motsvarande polymer i kontakt med vattnet. Som gränsvärde för ämnen som påträffats i vattnet används detektionsgränsen.

2) I den mån det är möjligt utan att äventyra desinfektionens effektivitet ska ett lägre värde eftersträvas.

3) Prov tas vid tappstället hos användaren så, att koncentrationen motsvarar det genomsnittliga värdet för varje vecka.

4) Den högsta tillåtna koncentrationen av nitrit i vatten från ett vattenverk är 0,10 mg/l; nitrathalten/50 + nitrithalten/3 får inte överstiga värdet 1.

5) Avser organiska föreningar som insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, slembekämpningsmedel och andra likartade produkter samt föreningarnas metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter.

6) Gränsvärdet för aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid är 0,030 µg/l.

7) De föreningar som avses är benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren.

8) De föreningar som avses är kloroform, bromoform, dibromklormetan och bromdiklor-metan.

9) De föreningar som avses är tri-, tetra- och pentaklorfenol.

BILAGA I
Tabell 3. Kvalitetsrekommendationer (de målvärden som bör eftersträvas för indikatorparametrarna)
ParameterVärdeEnhetAnmärkning
Koliforma bakterier0cfu/100 ml
Clostridium perfringens (inbegripet sporer)0cfu/100 ml(1)
Aluminium200µg/l
Ammonium (NH4+)0,50mg/l
Ammoniumkväve (NH4+-N)0,40mg/l
Oxiderbarhet (CODMn-O2)5,0mg/l(2)
Klorid250mg/l(3 och 4)
Mangan50µg/l
Natrium200mg/l
Järn200µg/l
Sulfat250mg/l(3 och 5)
Konduktivitet2 500µS/cm(3)
pH6,5–9,5(3)
Antalet kolonier (22°C)- ingen onormal förändring
Totalt organiskt kol (TOC)- ingen onormal förändring(6)
Turbiditet- ingen onormal förändring och godtagbar för användarna(7)
Färg- ingen onormal förändring och godtagbar för användarna
Lukt och smak- ingen onormal förändring och godtagbar för användarna
RADIOAKTIVITET(8)
Tritium100Bq/l
Total indikativ dos0,10mSv/år

Anmärkningar

1) Mätas om vattnet kommer från eller påverkas av ytvatten.

2) Oxiderbarhet behöver inte mätas om TOC analyseras.

3) Vattnet får inte vara aggressivt.

4) För att vattenledningsmaterialet inte ska utsättas för korrosion bör kloridhalten understiga 25 mg/l.

5) För att vattenledningsmaterialet inte ska utsättas för korrosion bör sulfathalten understiga 150 mg/l.

6) TOC behöver inte mätas om oxiderbarheten bestämts och den distribuerade vattenmängden per dygn understiger 10 000 m3/d.

7) I fråga om turbiditeten hos det vatten som lämnar ett ytvattenverk bör ett värde som efter beredningen understiger 1 NTU eftersträvs.

8) Tritium och den totala indikativa dosen radioaktivitet behöver inte mätas om det med stöd av tidigare undersökningar (Strålskyddscentralen) är känt att dessa värden klart understiger parametervärdet; i fråga om mätningarna och mätningsfrekvensen meddelas särskilda föreskrifter; vid beräkning av den totala indikativa dosen undantas radon och sönderfallsprodukter från radon, tritium och kalium-40.

KONTROLLUNDERSÖKNINGAR AV HUSHÄLLSVATTEN

1. Provtagningsplats

Följande parameter kan bestämmas i prov av utgående vatten från anläggningen eller av distributionsnätets vatten i stället för att ta prov vid den punkt där kraven ska vara uppfyllda:

Kvalitetskrav

– antimon, arsenik, bensen, bor, 1,2,-dikloretan, kvicksilver, fluorid, nitrat, selen, cyanid, tetrakloreten, pesticider, trikloreten, klorfenoler, uran

Kvalitetsrekommendationer

Clostridium perfringens, aluminium, klorid, natrium, sulfat

2. Parametrar vid begränsad kontroll

BILAGA II
Tabell 1. Parametrar som åtminståne ska analyseras vid begränsad kontroll
ParameterAnmärkning
Escherichia coli
Koliforma bakterier
Clostridium perfringens (inbegripet sporer)(1)
Antalet kolonier 22°C(2)
Antalet kolonier 37°C(2)
Pseudomonas aeruginosa(2)
Lukt
Smak
Turbiditet
Färg
pH
Konduktivitet
Järn
Mangan
Nitrit(3)
Aluminium(4)
Ammonium
Ytterligare analyser enligt programmet för kontrollundersökningar

Anmärkningar

1) Endast om vattnet kommer från eller påverkas av ytvatten.

2) Endast för vatten som säljs i flaskor eller behållare.

3) Endast om kloramin används vid desinfektion av vattnet.

4) Endast om aluminiumföreningar används vid beredningen av vattnet eller om råvattnet innehåller rikligt med aluminium.

3. Parametrar vid den utvidgade kontrollen

Den utvidgade kontrollen omfattar analyser av alla parametrar i tabellerna 1, 2 och 3 i bilaga I samt i tabellerna 1 och 2 i bilaga I A och de ytterligare analyser som anges i programmet för kontrollundersökningar.

Följande analyser kan utelämnas om villkoren nedan är uppfyllda:

Akrylamidom polyakrylamid inte används vid beredningen av vattnet
Epiklorhydrinom epoxiharts inte används vid beredningen av vattnet eller som material i anordningarna
Vinylkloridom tri- eller tetrakloreten inte har påvisats i vattnet och vinylklorid inte löser sig från sådant PVC som använts i materialet
Bromatom vattnet inte behandlas med ozon eller inte desinfekteras med kemikalier som innehåller klor
Trihalometanerom vattnet inte desinfekteras med kemikalier som innehåller klor
Pesticiderom pesticider inte har använts inom tillrinningsområdet för råvattnet

Följande ämnen undersöks minst en gång och om koncentrationerna understiger 50 % av gränsvärdeskoncentrationerna och det inte finns uppenbara skäl till att de ska stiga kan analyser därefter utföras med 5 års intervall:

– antimon, bensen, bens(a)pyren, bor, bromat i vatten som inte har tillförts ozon, cyanid, selen, 1,2-dikloretan, tetrakloreten, trikloreten, polycykliska aromatiska kolväten, klorfenoler, uran.

4. Minimiundersökningsfrekvenser för hushållsvatten som omfattas av regelbunden kontroll

BILAGA II
Tabell 2. Minimiundersökningsfrekvenser för hushållsvatten som omfattas av regelbunden kontroll
Distribuerad eller producerad volym (m3) vatten per dygn i vattendistributions- området Anmärkningarna 1 och 2)Antal prov per år minst Anmärkning 3)
Begränsad kontrollUtvidgat kontroll
10–5011 med två års intervall
51–10041
101–1 00051
1001–200072
2001–3 000102
3001–4 000132
4001–5 000163
5001–6 000193
6001–7 000223
7001–8 000254
8001–9 000284
9001–10 000314
över 10 000–100 00031 + 3 ytterligare prov per påbörjad 1 000 m3/dygn4 + 1 ytterligare prov per påbörjad 10 000 m3/dygn
över 100 000304 + 3 ytterligare prov per påbörjad 1 000 m3/dygn10 + 1 ytterligare prov per påbörjad 25 000 m3/dygn

Anmärkningar

1) I stället för volymen per dag kan antalet invånare inom vattendistributionsområdet användas. Den dagliga vattenförbrukningen per person motsvarar då 200 liter.

2) I fråga om en livsmedellokal, som har egen vattenförsörjning, är antalet prov inom ramen för den begränsade kontrollen minst 4 per år och vid den utvidgade kontrollen minst 1 per år, om inte antalet prov har minskats med stöd av 9 § i denna förordning.

3) Prov tas med jämna mellanrum i olika delar av distributionsnätet så att en rättvisande bild fås av vattenkvaliteten i hela distributionsområdet under olika årstider. Det behövliga antalet prov kan överskrida minimiantalet prov enligt tabellen på grund av nätets särdrag eller för att vattnet levereras från olika råvattenkällor.

BILAGA III(2.6.2014/442)

ANALYSMETODER

1. Mikrobiologiska analyser

Koliforma bakterier och Escherichia coliSFS-EN ISO 9308-1, ISO 9308-2, SFS 3016
EnterokockerSFS-EN ISO 7899-2
Pseudomonas aeruginosaSFS-EN ISO 16266
Antalet kolonier vid 22 °C och 37 °CSFS-EN ISO 6222

Clostridium perfringens analyseras antingen med metoden ISO 14189 eller med membranfiltreringsmetod där membranen inkuberas under anaeroba förhållanden på m-CP-agar anmärkning 1) vid 44 ± 1°C i 21±3 timmar. Från membranen räknas matta gula kolonier som blir skära eller röda efter att ha exponerats för ammoniumhydroxidångor under 20 till 30 sekunder.

Anmärkning

1) m-CP-agar har följande sammansättning

Bassubstrat:
Tryptos30 g
Jästextrakt20 g
Sackaros5 g
L-cystein hydroklorid1 g
MgSO4 · 7H2O0,1 g
Bromkresolpurpur40 mg
Agar15 g
Vatten1000 ml

Lös bassubstratets ingredienser, justera pH till 7,6 och autoklavera vid 121 °C i 15 minuter. Låt lösningen svalna och tillsätt:

D-cykloserin400 mg
Polymyxin-B-sulfat25 mg
Indoxyl-ß-D-glukosid löst i 8 ml destillerat vatten60 mg
Sterilfiltrerat 0,5 % fenolftaleindifosfat-lösning20 ml
Sterilfiltrerad 4,5 % FeCl3 · 6H2O-difosfatlösning2 ml

2. Kemiska analyser

Med hjälp av den analysmetod som används ska koncentrationerna av parametrar kunna mätas med en riktighet1), precision2) och detektionsgräns 3) (begreppen definieras i ISO 5725) som uppfyller minst kraven i nedanstående tabell.

1) Riktighet (trueness) beskriver närheten av referensvärdet och medelvärdet av resultaten av ett stort antal upprepade mätningar och uttrycks vanligen som det systematiska felet (bias, systematic error).

2) Precision (precision) uttrycker närheten mellan mätresultaten från mätomgångar som är inbördes oberoende av varandra. Som mått för precisionen används den genomsnittliga spridningen eller standardavvikelsen.

3) Detektionsgräns (limit of detection) uttrycker den lägsta koncentration med stöd av vilken det tillförlitligt kan konstateras om provet innehåller föreningen i fråga eller inte.

Oberoende av den använda analysmetodens sensitivitet ska resultatet uttryckas med minst samma antal decimaler som parametervärdet har enligt tabellerna 2 och 3 i bilaga I.

ParameterRiktighet i % av gränsvärdetPrecision i % av gränsvärdetDetektionsgräns i % av gränsvärdet
Antimon252525
Arsenik101010
Bensen252525
Bens(a)pyren252525
Bor101010
Bromat252525
Kadmium101010
Krom101010
Koppar101010
Cyanid101010
1,2-diklorietan252510
Fluorid101010
Bly101010
Kvicksilver201010
Nickel101010
Nitrat (NO3-)101010
Nitrit (NO2-)101010
Pesticider252525
Polycykliska aromatiska kolväten252525
Selen101010
Tetrakloreten252510
Trikloorieten252510
Trihalometaner252510
Aluminium101010
Ammonium (NH4+)101010
Klorid101010
Mangan101010
Järn101010
Sulfat101010
Natrium101010
Oxiderbarhet252510
pH0,2 pH-enheter0,2 pH-enheter

3. Parametrar för vilka ingen analysmetod anges

Lukt

Smak

Färg

Turbiditet: riktighet, precision och detektionsgräns 25 %

Totalt organiskt kol (TOC)

Ikraftträdelsestadganden:

2.6.2014/442:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

Anläggningar som levererar hushållsvatten ska ha en sådan beredskap för desinfektion av hushållsvatten som avses i 11 § senast sex månader efter förordningens ikraftträdande.

Den plan för exceptionella situationer som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten utarbetat ska överensstämma med kraven i 11 b § senast 24 månader efter förordningens ikraftträdande.

Rådets direktiv 98/83/EG (1998L0083); EGT L 330, 5.12.1998, p.32

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.