Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

25.2.2000/205

Lag om utnämning av domare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 25.8.2016/673, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (8.5.2015/567)
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillsättning av domartjänster och utnämning av domare för viss tid.

Domartjänster som avses i denna lag är

1) tjänsterna som president och ledamot vid högsta domstolen,

2) tjänsterna som president och ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen,

3) tjänsterna som president och hovrättsråd vid hovrätterna,

4) tjänsterna som lagman och tingsdomare vid tingsrätterna,

5) tjänsterna som överdomare och förvaltningsrättsdomare vid förvaltningsdomstolarna,

6) tjänsterna som överdomare och försäkringsrättsdomare vid försäkringsdomstolen,

7) tjänsterna som president och arbetsdomstolsråd vid arbetsdomstolen,

8) tjänsterna som överdomare, marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjör vid marknadsdomstolen,

9) tjänsterna som jordrättsingenjör vid de tingsrätter som är jorddomstolar.

Bestämmelser om riksrätten finns i grundlagen.

Bestämmelser om nominering av Finlands nationella kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol finns i 3 a kap.

2 kap

Utnämning av ordinarie domare

2 §
Utnämnande myndighet

Ordinarie domare utnämns i enlighet med Finlands grundlag av republikens president utifrån statsrådets förslag till avgörande.

3 § (8.5.2015/567)
Ledigförklaring av tjänster

En ordinarie domartjänst ska innan den tillsätts förklaras ledig att sökas hos respektive domstol, om inte något annat följer av 4 §.

Bestämmelser om vilken domstol som ledigförklarar en tjänst utfärdas genom förordning av statsrådet. Den domstol som ledigförklarar en tjänst beslutar också om ny ledigförklaring av tjänsten och om förlängning av ansökningstiden.

När domstolen förklarar en domartjänst ledig ska den uppge om språkkunskaper som avses i 12 § 2 mom. krävs av den som ska utnämnas till tjänsten.

4 §
Anmälningstjänster

Följande tjänster tillsätts utan att de förklaras lediga:

1) tjänsterna som president och ledamot vid högsta domstolen,

2) tjänsterna som president och ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen meddelar när tjänster som avses i 1 mom. är vakanta på samma sätt som då tjänster förklaras lediga. Anmälan till tjänsterna skall göras skriftligen till högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen före utgången av den utsatta tiden.

5 §
Tillsättning av anmälningstjänster

Republikens president utnämner presidenterna vid högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen utan sådan framställning som avses i denna lag.

Högsta domstolen gör en motiverad framställning om utnämning till en ledamotstjänst vid högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen gör en motiverad framställning om utnämning till en ledamotstjänst vid högsta förvaltningsdomstolen. Statsrådet tillställs framställningen för föredragning av utnämningsärendet för republikens president.

6 §
Domarförslagsnämnden

För tillsättningen av andra domartjänster än de som avses i 4 § finns en oberoende domarförslagsnämnd med uppgift att bereda tillsättningen av tjänsterna och göra motiverade framställningar om utnämning till domartjänster, som tillställs statsrådet för föredragning av utnämningsärendet för republikens president.

På begäran av en domstol som skall göra en framställning om utnämning av en ledamot av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan domarförslagsnämnden ge utlåtande i frågan.

7 § (8.5.2015/567)
Tillsättning av domarförslagsnämnden och nämndens sammansättning

Domarförslagsnämnden tillsätts för fem år i sänder.

Ordförande i domarförslagsnämnden är en av högsta domstolen vald ledamot och vice ordförande en av högsta förvaltningsdomstolen vald ledamot. Övriga ledamöter är en hovrättspresident, en överdomare vid en förvaltningsdomstol, en lagman vid en tingsrätt, ett hovrättsråd, en tingsdomare, en förvaltningsrättsdomare och en förvaltningsrättsdomare eller en domare vid någon av de specialdomstolar som nämns i 1 § 2 mom. 6–8 punkten, en advokat, en åklagare och en ledamot som företräder den juridiska forskningen och undervisningen. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Statsrådet tillsätter domarförslagsnämnden sedan

1) högsta domstolen inom sig har utsett en ledamot och ersättare,

2) högsta förvaltningsdomstolen inom sig har utsett en ledamot och ersättare,

3) hovrättspresidenterna inom sig har utsett en ledamot och ersättare,

4) överdomarna vid förvaltningsdomstolarna inom sig har utsett en ledamot och ersättare,

5) högsta domstolen utifrån anmälan bland lagmännen vid tingsrätterna, hovrättsråden och tingsdomarna har utsett ledamöter och ersättare,

6) högsta förvaltningsdomstolen utifrån anmälan bland förvaltningsrättsdomarna eller specialdomstolarnas domare har utsett ledamöter och ersättare,

7) Finlands Advokatförbund bland sina medlemmar har utsett den ledamot och ersättare som ska företräda advokatkåren,

8) riksåklagaren har utsett den ledamot och ersättare som ska företräda åklagarna,

9) justitieministeriet har utsett den ledamot och ersättare som ska företräda den juridiska forskningen och undervisningen.

När ledamöter och ersättare som avses i 3 mom. 5–9 punkten utses, ska kandidaterna vara dubbelt så många som de ledamöter och ersättare som utnämns. Innan den ledamot och ersättare som avses i 3 mom. 9 punkten utses, ska justitieministeriet höra parter som företräder den juridiska forskningen och undervisningen.

Ledamöterna i domarförslagsnämnden och deras ersättare beviljas avsked av statsrådet, som med iakttagande av förfarandet vid tillsättandet av nämnden samtidigt utnämner efterträdare för återstoden av mandattiden.

8 §
Beslutförhet

Domarförslagsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst åtta ledamöter eller ersättare är närvarande.

9 §
Behandling av ärenden i domarförslagsnämnden

Innan domarförslagsnämnden gör en utnämningsframställning begär den utlåtande om de sökande av den domstol som har förklarat tjänsten ledig. I fråga om tingsdomartjänster begär nämnden dessutom utlåtande om de sökande av den tingsrätt där den ledigförklarade tjänsten är inrättad. Nämnden kan också inhämta andra utlåtanden och utredningar samt höra sökande och sakkunniga.

Innan utnämningsframställningen görs, skall de sökande ges tillfälle att yttra sig med anledning av de utlåtanden och utredningar som inhämtats under beredningen av utnämningsärendet.

Domarförslagsnämnden iakttar i tillämpliga delar förfarandet i denna paragraf också då den avger utlåtande enligt 6 § 2 mom.

10 § (8.5.2015/567)
Domstolarnas utlåtanden

Domstolarna ger utlåtande i frågor som gäller tillsättning av domartjänster enligt följande:

1) hovrätterna i en sammansättning med presidenten och avdelningscheferna samt, om en avdelningschef är förhindrad, det hovrättsråd som är hans eller hennes ställföreträdare,

2) förvaltningsdomstolarna i en sammansättning med överdomaren samt ordförandena för sektionerna eller, om förvaltningsdomstolen inte är indelad i sektioner, överdomaren ensam efter att ha hört de ordinarie förvaltningsrättsdomarna,

3) försäkringsdomstolen i en sammansättning med överdomaren och avdelningscheferna samt, om en avdelningschef är förhindrad, den försäkringsrättsdomare som är hans eller hennes ställföreträdare,

4) vid tingsrätterna lagmannen efter att ha hört ledningsgruppen vid tingsrätten eller, om tingsrätten inte har en ledningsgrupp, efter att ha hört de ordinarie tingsdomarna,

5) vid arbetsdomstolen presidenten,

6) vid marknadsdomstolen överdomaren efter att ha hört de ordinarie marknadsrättsdomarna.

Domstolens utlåtande ska innehålla en motiverat yttrande om vilken av de sökande som bör utnämnas.

11 § (8.5.2015/567)
Allmänna behörighetsvillkor och grunder för utnämning av domare

Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter har visat sig ha de insikter i de uppgifter som hör till tjänsten och de personliga egenskaper som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter. Bestämmelser om behörighetsvillkor för domartjänster som kräver sakkunskap inom något särskilt område får utfärdas separat. Ett beslut av Utbildningsstyrelsen som har fattats med stöd av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) eller lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015) eller någon annan motsvarande lag som tidigare har varit i kraft medför ingen behörighet enligt denna lag för en domartjänst. (4.12.2015/1392)

Till president och ledamot vid högsta domstolen samt till president och ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen kan utnämnas personer som väl uppfyller kraven enligt 1 mom. och som har utmärkta lagkunskaper. Av presidenten för högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen krävs dessutom ledarförmåga.

Till hovrättspresident, lagman vid en tingsrätt, överdomare vid en förvaltningsdomstol, överdomare vid försäkringsdomstolen, president vid arbetsdomstolen samt överdomare vid marknadsdomstolen kan utnämnas personer som utöver vad som krävs enligt 1 mom. även har ledarförmåga.

Se t.ex. TingsrättsL 581/1993 3 och 13 a §, L om marknadsdomstolen 99/2013 4 § och L om arbetsdomstolen 646/1974 2 §. L om erkännande av yrkeskvalifikationer 1093/2007 har upphävts genom L om erkännande av yrkeskvalifikationer 1384/2015.

12 § (8.5.2015/567)
Behörighetsvillkor som gäller domares kunskaper i finska och svenska

Den som uppfyller behörighetsvillkoren i 11 § kan utnämnas till domare, om han eller hon har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom domstolens domkrets samt

1) vid enspråkiga domstolar nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda det andra språket,

2) vid tvåspråkiga domstolar nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket.

Trots bestämmelserna i 1 mom. kan till en domartjänst som avses i 1 b § i tingsrättslagen (581/1993), 3 a § i hovrättslagen (56/1994), 6 § i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999), 4 a § i lagen om marknadsdomstolen (99/2013) och 3 a § i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003) utnämnas en person som uppfyller behörighetsvillkoren i 11 § i denna lag och har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsminoritetens språk inom domkretsen samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk.

Bestämmelser om behörighetsvillkor som gäller domares språkkunskaper vid Ålands tingsrätt och Ålands förvaltningsdomstol utfärdas med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) genom förordning av statsrådet.

13 § (19.12.2003/1202)
Dispens

Dispens från behörighetsvillkoren kan inte beviljas i fråga om domartjänster.

14 § (8.5.2015/567)
Redogörelse för bindningar

Den som föreslås bli utnämnd till en ordinarie domartjänst ska före utnämningen lämna en i 8 a § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) avsedd redogörelse för sina bindningar.

Den som utnämnts till ordinarie domartjänst ska under sitt tjänsteförhållande utan dröjsmål redogöra för förändringar i sina bindningar. Domare ska även i andra fall lämna en motsvarande redogörelse på begäran av domstolen eller justitieministeriet.

Bestämmelser om bindningar finns i övrigt i 8 a § i statstjänstemannalagen. Bestämmelse om införande av uppgifter som gäller bindningar i register finns i lagen om registret över domares bindningar och bisysslor (565/2015).

Närmare bestämmelser om lämnande av redogörelse för bindningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

L 565/2015 träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom lag.

3 kap

Domare för viss tid

15 §
Domare som utnämns för viss tid

Om en ordinarie domartjänst inte sköts av någon eller om domaren har förhinder eller är på semester kan en domare utnämnas till ett tjänsteförhållande för viss tid för att sköta tjänsten.

Till en domstol kan utnämnas domare för viss tid även när det på grund av antalet eller arten av de mål och ärenden som skall behandlas eller av andra särskilda skäl är nödvändigt.

I fråga om behörigheten för domare utnämnda för viss tid, deras rätt att kvarstå i tjänsten under den tid för vilken de har utnämnts samt lönegrunderna gäller vad som bestäms om behörigheten, rätten att kvarstå i tjänsten och lönen för motsvarande ordinarie domare.

16 §
Ledigförklaring av ett uppdrag som domare för viss tid

Innan en domare utnämns för viss tid, ska domstolen förklara uppdraget ledigt att sökas hos domstolen, om utnämningen gäller minst sex månader. (10.6.2011/614)

Ett uppdrag som ledamot vid högsta domstolen eller ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen för viss tid skall meddelas vara vakant i enlighet med bestämmelserna i 4 § 2 mom.

17 §
Utnämning av vissa av de högsta domarna för viss tid

Republikens president utnämner en ledamot vid högsta domstolen för viss tid på framställning av högsta domstolen och en ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen för viss tid på framställning av högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta domstolen utnämner domare för viss tid till uppdragen som hovrättspresident, president vid arbetsdomstolen samt lagman vid en tingsrätt. Högsta förvaltningsdomstolen utnämner domare för viss tid till uppdraget som överdomare vid en förvaltningsdomstol, överdomare vid marknadsdomstolen och överdomare vid försäkringsdomstolen. (21.2.2003/133)

18 § (10.6.2011/614)
Utnämning av övriga domare för viss tid

Högsta domstolen utnämner för en längre tid än ett år på framställning av hovrättspresidenten domare till hovrätten samt på framställning av lagmannen vid en tingsrätt domare till tingsrätten och jordrättsingenjör till tingsrätten, om den är en jorddomstol, samt på framställning av arbetsdomstolens president domare till arbetsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen utnämner för en längre tid än ett år på framställning av förvaltningsdomstolens överdomare domare till förvaltningsdomstolen, på framställning av marknadsdomstolens överdomare marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjörer till marknadsdomstolen samt på framställning av försäkringsdomstolens överdomare domare till försäkringsdomstolen. (31.1.2013/121)

Utnämningar till tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år görs av

1) hovrättspresidenten när det gäller domare till hovrätten,

2) lagmannen vid tingsrätten när det gäller domare och jordrättsingenjör till tingsrätten,

3) förvaltningsdomstolens överdomare när det gäller domare till förvaltningsdomstolen,

4) marknadsdomstolens överdomare när det gäller marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjörer till marknadsdomstolen, (31.1.2013/121)

5) försäkringsdomstolens överdomare när det gäller domare till försäkringsdomstolen,

6) arbetsdomstolens president när det gäller domare till arbetsdomstolen.

Innan en domare utnämns för viss tid enligt 2 mom. ska ledningsgruppen vid domstolen eller, om det inte finns en ledningsgrupp, domstolens ordinarie domare höras, om det inte är obehövligt på grund av att domaren utnämns för endast en kort tid eller av annan orsak.

19 § (10.6.2011/614)
Domare för viss tid och deras bindningar

Domare för viss tid ska innan de utnämns och under den tid tjänsteförhållandet varar lämna de redogörelser som avses i 14 §, om utnämningen gäller en längre tid än ett år. Den som föreslås bli utnämnd för viss tid till ledamot vid högsta domstolen eller ledamot vid högsta förvaltningsdomstolen ska dock alltid redogöra för sina bindningar.

19 a § (1.6.2001/442)
Förordnande av en ojävig domare

Högsta domstolen kan vid behov till en hovrätt och till arbetsdomstolen i stället för en domare som är jävig förordna en annan domare som uppfyller behörighetsvillkoren. Högsta förvaltningsdomstolen kan på motsvarande sätt förordna en domare till en förvaltningsdomstol, till marknadsdomstolen och till försäkringsdomstolen. (21.2.2003/133)

En hovrätt kan vid behov förordna en lagfaren medlem av en annan tingsrätt inom samma hovrättsdistrikt eller en ledamot av eller en assessor eller fiskal vid hovrätten att i tingsrätten i stället för den jäviga domaren behandla en jävsinvändning eller huvudsaken.

3 a kap (27.8.2010/741)

Nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol

19 b § (27.8.2010/741)
Meddelande om lediga uppdrag

Uppgiften om lediga uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol, för vilka Finland utser en eller flera nationella kandidater, ska tillkännages offentligt innan kandidaterna nomineras. Meddelandet om ett ledigt uppdrag ska publiceras på behörigt sätt. Bara en person som anmält sig till uppdraget kan utses som kandidat.

Avvikelse från förfarandet enligt 1 mom. kan göras av orsaker som hänger samman med internationella förpliktelser som binder Finland eller av något annat tvingande skäl.

19 c § (27.8.2010/741)
Sakkunnigdelegation

Statsrådet tillsätter efter föredragning från statsrådets kansli för sex år åt gången en sakkunnigdelegation för att bereda nomineringen av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol.

Delegationen ska ha nio ledamöter. Ledamöter i delegationen är företrädare för statsrådets kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och riksåklagarämbetet, en företrädare för enheterna vid de universitet som erbjuder juridisk forskning och undervisning, en företrädare för Finlands Advokatförbund samt en person som särskilt förordnas av det ministerium som föredrar nomineringsärendet i fråga för statsrådet. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Med stöd av artikel 44 i konventionen om fredligt lösande av internationella tvister (FördrS 11/1924) ska de personer som statsrådet förordnar till ledamöter av Permanenta skiljedomstolen vara ledamöter som avses i 2 mom.

Ordförande i delegationen är den ledamot som företräder statsrådets kansli och vice ordförande är dennas ersättare. I nomineringsärenden som vid statsrådet ska föredras från ett annat ministerium ska dock den ledamot som företräder ministeriet i fråga vara ordförande i delegationen och hans eller hennes ersättare ska vara vice ordförande.

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna eller ersättarna är närvarande.

19 d § (27.8.2010/741)
Nominerande myndighet

Statsrådet utser Finlands nationella kandidater till de uppdrag som avses i detta kapitel, om de inte utses i enlighet med det förfarande som avses i stadgan för den internationella domstolen (FördrS 1/1956).

4 kap

Särskilda bestämmelser

20 §
Offentliggörande av anmälningsförfarande

Meddelande om anmälningsförfarande enligt 7 § 3 mom. 5 och 6 punkten skall offentliggöras på behörigt sätt.

21 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag samt om domarförslagsnämndens byrå och personal utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.12.2001/1544)

Närmare bestämmelser om organiseringen av arbetet och behandlingen av ärenden i domarförslagsnämnden ges vid behov i en arbetsordning som fastställs av domarförslagsnämnden.

Närmare bestämmelser om tillsättandet av den delegation som avses i 19 c § och om dess verksamhet får utfärdas genom förordning av statsrådet. (27.8.2010/741)

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

23 §
Övergångsbestämmelse

Tjänster som har meddelats vara vakanta och tjänster som har förklarats lediga att sökas innan denna lag har trätt i kraft tillsätts i enlighet med de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Domare som har utnämnts till ordinarie tjänster innan lagen har trätt i kraft skall lämna en redogörelse enligt 14 § för sina bindningar inom sex månader från ikraftträdandet.

RP 109/1999, GrUU 13/1999, LaUB 1/2000, RSv 21/2000

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2000/1183:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 86/1999, LaUB 10/2000, RSv 169/2000

1.6.2001/442:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 78/2000, LaUB 6/2001, RSv 33/2001

28.12.2001/1544:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Justitieministeriet ledigförklarar tjänsterna som överdomare och marknadsrättsdomare vid den marknadsdomstol som inrättas. Högsta förvaltningsdomstolen ger domarförslagsnämnden utlåtande om sökandena.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001, LaUB 23/2001, RSv 191/2001

21.2.2003/133:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

RP 101/2002, LaUB 23/2002, RSv 232/2002

19.12.2003/1202:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Den som är utnämnd till en domartjänst när denna lag träder i kraft är i fråga om språkkunskaperna fortfarande behörig för en sådan domartjänst för vilken han eller hon med avseende på språkkunskaperna var behörig innan lagen trädde i kraft.

En domare som blivit utnämnd för viss tid före lagens ikraftträdande är i fråga om språkkunskaperna behörig för tjänsteförhållandet till utgången av denna tid.

När denna lag har trätt i kraft kan en person som har visat behjälplig muntlig förmåga i det andra språket och som i övrigt uppfyller de i lag föreskrivna behörighetsvillkoren utnämnas till domare för viss tid vid enspråkig domstol, om denna tid går ut senast den 30 juni 2004.

RP 103/2003, LaUB 3/2003, RSv 81/2003

19.8.2005/630:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 230/2004, LaUB 5/2005, RSv 70/2005

24.7.2009/592:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 45/2009, LaUB 9/2009, RSv 85/2009

27.8.2010/741:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

Denna lag tillämpas på sådana uppdrag som domare eller ledamot som förklaras lediga, om förfarandet för tillsättning inleds efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 51/2010, LM 28/2010, LaUB 12/2010, RSv 104/2010

10.6.2011/614:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

RP 280/2010, LaUB 38/2010, RSv 327/2010

31.1.2013/121:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

8.5.2015/567:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015.

Domare vid hovrätten är också de som vid ikraftträdandet av denna lag är utnämnda till hovrättslagmän och domare vid försäkringsdomstolen de som vid ikraftträdandet av denna lag är utnämnda till lagmän vid försäkringsdomstolen. På dem tillämpas bestämmelserna om hovrättsråd och försäkringsrättsdomare.

Om en tjänst som hovrättslagman eller en tjänst som lagman vid försäkringsdomstolen är ledigförklarad vid ikraftträdandet av denna lag, ska när tjänsten tillsätts de bestämmelser iakttas som gällde vid ikraftträdandet.

Den som är utnämnd till en tjänst som hovrättslagman eller lagman vid försäkringsdomstolen vid ikraftträdandet av denna lag har rätt att tjänstgöra i uppgifter som kräver ledarförmåga. När de tjänstgör i sådana uppgifter är de medlemmar av domstolens ledningsgrupp och i den sammansättning som avses i 10 §.

RP 224/2014, LaUB 28/2014, RSv 328/2014

4.12.2015/1392:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 22/2015, KuUB 6/2015, RSv 50/2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.