Beaktats t.o.m. FörfS 59/2022.

18.2.2000/169

Miljöskyddsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 4.9.2014/713, som gäller fr.o.m. 10.9.2014.

På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av miljöskyddslagen av den 4 februaria 2000 (86/2000) och 5 och 6 § lagen av samma dag om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000):

1 kap

Miljötillståndsplikt

1 § (29.12.2009/1792)
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen (86/2000):

1) skogsindustri

a) massa-, pappers- eller kartongfabriker,

b) fabriker som tillverkar eller ytbelägger spånplattor, träfiberskivor, plywood eller andra träplattor,

c) fönsterfabriker vars produktionskapacitet överstiger 10 000 fönsterenheter per år,

d) dörrfabriker vars produktionskapacitet överstiger 5 000 dörrar per år,

e) limträfabriker eller sådana fabriker som tillverkar andra limmade eller laminerade träprodukter och vars limkonsumtion överstiger 25 ton per år,

f) sågverk vars produktionskapacitet är minst 20 000 m3 sågvirke per år, fanerfabriker eller sådana upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m3 virke kan förvaras på en gång, dock inte upplag i vatten där det finns ett slutet vattenhanteringssystem,

g) träimpregneringsinrättningar eller andra sådana anläggningar som använder träskyddskemikalier där mängden använda träskyddskemikalier överstiger 1 ton per år,

2) metallindustri:

a) rostverk, sinterverk eller koksverk,

b) järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar,

c) fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller,

d) gjuterier eller andra smältverk vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år, varmdoppningsanläggningar eller ackumulatorfabriker,

e) valsverk eller smidesverkstäder för järnmetall,

f) valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller,

g) varv,

h) anläggningar som genom att använda processbad utför elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster, tillverkning av mönsterkort, betning, fosfatering eller anodisering av aluminium,

3) energiproduktion:

a) kärnkraftverk,

b) kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar som använder olja, stenkol, trä, torv, gas eller andra ämnen och vars största bränsleeffekt överstiger 5 megawatt eller någon annan verksamhet där energimängden i det bränsle som används är minst 54 terajoule per år,

c) anläggningar för tillvaratagande av koldioxid,

4) kemisk industri:

a) fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier, såsom syror, baser, salter, ammoniak, klor, klorväte, fluor, fluorväte, koloxider, svavelföreningar, kväveoxider, väte, svaveldioxid, karbonylklorid, icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar,

b) fabriker som tillverkar organiska baskemikalier, såsom kolväten, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, acetater, etrar, peroxider, epoxihartser samt sådana kolväten, halogenerade kolväten eller metallorganiska föreningar som innehåller fosfor, svavel, etrar eller kväve eller fabriker som tillverkar enzymer,

c) olje- eller gasraffinaderier,

d) fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller sådana målarfärgs-, färg- eller lackfabriker vars produktion är minst 300 ton per år,

e) fabriker som tillverkar plastråvaror, plastlaminat, latexer eller konstfibrer, gummifabriker eller limfabriker,

f) fabriker som tillverkar sprängämnen, sammansatta gödselmedel eller mellanprodukter för dem eller andra gödselmedel, bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller verksamma ämnen som ingår i dem,

g) fabriker som tillverkar läkemedel eller råvaror för läkemedel,

h) fabriker som tillverkar tvättmedel och vars produktionskapacitet är minst 50 ton per år eller fabriker som tillverkar andra ytaktiva ämnen än tvättmedel,

5) tillverkning, upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) distributionsstationer för flytande bränslen vilkas bränslecisterner har en total volym på minst 10 m3 eller andra upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 m3 sådana kemikalier, dock inte stortransformatorstationer för kraftöverföring eller sådana styckegodslager för färdigt packade produkter för minutförsäljning som är belägna utanför ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde, (8.4.2010/235)

b) förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle, där det tillverkas minst 3 000 ton bränsle per år, eller anläggningar för tillverkning av elektrotekniskt kol eller grafit eller anläggningar för tillverkning av grillkol med trä som råvara, där det tillverkas minst 3 000 ton kol per år,

c) stenkolsupplag,

6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:

a) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem överstiger 150 kilogram i timmen eller 200 ton per år,

b) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 kilogram i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

c) anläggningar som avses i 3 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (435/2001),

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv:

a) gruvdrift och maskinell guldgrävning,

b) anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler,

c) stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än jordbyggnadsverksamhet och där stenmaterial behandlas minst 50 dagar,

d) torvutvinning och därtill anknuten dikning, om produktionsområdet är större än 10 hektar,

e) permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i användning sammanlagt minst 50 dagar,

f) permanenta asfaltstationer eller flyttbara asfaltstationer som är förlagda till ett visst område,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) cementfabriker eller kalkverk,

b) permanenta betongstationer eller betongproduktfabriker,

c) mineralullsfabriker med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dag eller 6000 ton per år,

d) fabriker som tillverkar glas eller glasfiber och vars smältningskapacitet överstiger 20 ton per dag eller 6 000 ton per år,

e) anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter,

f) lättgrus- eller lättbetongfabriker vars produktion överstiger 3 000 ton per år,

g) tegelbruk vars produktionskapacitet överstiger 75 ton per dygn eller vars ugnskapacitet överstiger 4 m3 och lastningskapacitet överstiger 300 kg/m3 per ugn,

h) keramik- eller porslinsfabriker vars produktion är minst 200 ton per år,

i) gipsskivefabriker,

j) andra än i underpunkterna a-i avsedda anläggningar för smältning av mineraler, inklusive anläggningar för tillverkning av mineralull, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dygn,

9) produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning:

a) läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning, dock inte tillverkning av produkter från färdigt bearbetade skinn,

b) fiberduksfabriker, anläggningar där fibrer eller textilier förbehandlas eller färgas,

c) tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten och som har en kapacitet på minst minst 1 ton i dygnet eller kemiska tvättinrättningar för vilka det inte tillämpas en avvikelse som avses i 5 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) slakterier vars produktionskapacitet är minst 5 ton slaktkroppar per dag,

b) anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter och vars produktionskapacitet är minst 400 ton per år, (8.4.2010/235)

c) anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år,

d) anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk vars invägningskapacitet är minst 30 000 ton mjölk per år eller glassfabriker vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år,

e) sockerbruk eller sötningsmedelsfabriker,

f) anläggningar för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt vars produktionskapacitet är minst 2 000 ton per år,

g) stärkelsefabriker eller fabriker som tillverkar stärkelsederivat,

h) margarinfabriker eller fabriker som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor, dock inte fabriker som tillverkar kallpressad växtolja,

i) färdigmatsfabriker vars produktionskapacitet är minst 2 000 ton per år,

j) bagerier eller kexfabriker vars mjölförbrukning är minst 20 000 ton per år eller sötsaksfabriker,

k) grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabriker vars mottagningskapacitet är minst 2 000 ton råvaror per år,

l) läskedrycksfabriker eller anläggningar för buteljering av malt-, alkohol- eller läskedrycker vars produktionskapacitet är minst 50 miljoner liter per år,

m) bryggerier vars produktionskapacitet är minst 500 000 liter per år,

n) maltfabriker vars produktionskapacitet är minst 20 000 ton per år, eller jästfabriker,

o) alkoholfabriker eller alkoldrycksfabriker vars produktionskapacitet är minst 300 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde,

p) fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein vars produktionskapacitet är minst 3 000 ton per år,

q) foderblandningsanläggningar vars produktionskapacitet är minst 3 000 ton per år,

r) benmjölsfabriker,

s) kafferosterier vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år eller tobaksfabriker vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år,

t) tillverkning av gelatin från hudar, skinn och ben,

u) andra än i 10 punkten underpunkterna a – t avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av vegetabiliska råvaror, vars produktion av färdiga produkter överstiger 300 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde eller andra än i underpunkterna i 10 punkten avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av animaliska råvaror, vars produktion av färdiga produkter överstiger 75 ton per dygn,

11) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 30 mjölkkor, 80 köttnöt, 60 fullvuxna suggor, 210 slaktsvin, 60 hästar eller ponnyer, 160 tackor eller getter, 2 700 värphönor eller 10 000 broilrar eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar ett djurstall för minst 210 slaktsvin,

b) pälsdjursfarmer för minst 250 avelshonor av mink eller iller eller för minst 50 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 50 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 250 avelshonor av mink,

c) fiskodlingar där minst 2 000 kilogram torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder,

12) trafik:

a) hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dräktighet som överstiger 1 350 ton,

b) flygplatser,

c) depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av motsvarande storlek,

d) utomhus belägna motorsportbanor,

e) kemikaliebangårdar eller terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel,

13) behandling av avloppsvatten och avfallshantering:

a) reningsverk som är avsedda för behandling av avloppsvatten där personekvivalenten är minst 100 personer, eller avledning av kommunalt avloppsvatten som omfattar minst 100 personer annanstans än till ett vattentjänstverks avlopp,

b) fristående avloppsreningsverk för industrin,

c) verksamhet på vilken statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013) tillämpas, (14.2.2013/152)

d) avstjälpningsplatser,

e) sådana deponier för utvinningsavfall som avses i statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013), (14.3.2013/191)

f) annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall än vad som avses i underpunkterna c–e och som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen (646/2011) och sker i en anläggning eller yrkesmässigt, (19.4.2012/180)

14) övriga:

a) utomhus belägna skjutbanor,

b) permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring,

c) permanenta djurgårdar eller nöjesparker,

d) krematorier och anläggningar för kremering av smådjur.

Miljötillstånd ska sökas för verksamhet som avses i 1 mom. men som är av mindre omfattning än den, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och om verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvatten.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014, som gäller fr.o.m. 1.9.2014.

2 § (28.4.2005/259)

2 § har upphävts genom F 28.4.2005/259.

3 § (12.10.2006/889)
Tillståndsplikt för utsläpp av ämnen

Med stöd av 29 § i miljöskyddslagen skall miljötillstånd sökas, om verksamheten medför utsläpp i vatten eller ett vattentjänstverks avlopp av sådana ämnen som nämns i bilaga 1 till denna förordning. Tillstånd behövs dock inte om verksamhetsutövaren kan påvisa att utsläppet innehåller en så liten mängd av ämnena i fråga att utsläpp av dem inte orsakar någon risk för förorening av miljön och inga olägenheter för vattentjänstverkets verksamhet.

4 § (19.4.2012/180)

4 § har upphävts genom F 19.4.2012/180.

4 a § (23.5.2001/436)
Undantag från tillståndsplikten

Bestämmelser om undantag från tillståndsplikten för en kemisk tvättinrättning som avses i 1 § 1 mom. 9 punkten ingår i 5 § statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar.

4 b § (8.4.2010/235)
Specialbestämmelser om försvarsmakten

Miljötillstånd behövs inte för försvarsmaktens tillfälliga flygplatser, hamnar, upplag, distributionsplatser för bränsle, skjutbanor eller för annan motsvarande tillfällig verksamhet.

Om miljötillståndsärendet gäller en flygplats som i betydande omfattning används för civil och militär luftfart, ska tillståndsprövningen göras separat för civil verksamhet och för militär verksamhet och tillståndsvillkoren utarbetas separat för försvarsmakten och för den som upprätthåller en trafikflygplats eller en annan flygplats. Om det inte finns förutsättningar på grund av buller enligt 42 § i miljöskyddslagen att bevilja miljötillstånd för en flygplats för militär luftfart, ska man i nödvändig omfattning avvika från förutsättningarna för beviljande av tillståndet, om den särskilda karaktären av militär luftfart så kräver och om användningen av flygplatsen är motiverad med tanke på landets säkerhet. Vid bedömning av de störningar som verksamheten ger upphov till beaktas inte de störningar som orsakas av utförandet av uppgifter enligt 2 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna a och b samt 2 punkten underpunkterna a och b i lagen om försvarsmakten (551/2007).

2 kap

Tillståndsmyndigheternas befogenheter

5 § (29.12.2009/1792)
Tillståndsärenden som regionförvaltningsverket behandlar

Regionförvaltningsverket avgör miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. i miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:

1) skogsindustri:

a) massa-, pappers- eller kartongfabriker,

b) fabriker som tillverkar eller ytbelägger spånplattor, träfiberskivor, plywood eller andra träplattor,

c) fönsterfabriker vars produktionskapacitet överstiger 10 000 fönsterenheter per år,

d) dörrfabriker vars produktionskapacitet överstiger 5 000 dörrar per år,

e) limträfabriker eller sådana fabriker som tillverkar andra limmade eller laminerade träprodukter vars limkonsumtion överstiger 25 ton per år,

f) upplag av obarkat virke i vatten där minst 20 000 m3 virke kan förvaras på en gång,

g) träimpregneringsinrättningar,

2) metallindustri:

a) rostverk, sinterverk eller koksverk,

b) järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar,

c) fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller,

d) gjuterier eller andra smältverk vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år, varmdoppningsanläggningar eller ackumulatorfabriker,

e) valsverk eller smidesverkstäder för järnmetall,

f) valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller,

g) varv,

h) anläggningar som utför elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster, tillverkning av mönsterkort, betning, fosfatering eller anodisering av aluminium och där den sammanlagda volymen hos produktionslinjernas processbad är minst 30 m3,

3) energiproduktion:

a) kärnkraftverk,

b) kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar som använder olja, stenkol, trä, torv, gas eller andra ämnen och vars största bränsleeffekt är minst 50 megawatt,

c) anläggningar för tillvaratagande av koldioxid,

4) kemisk industri:

a) fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier, såsom syror, baser, salter, ammoniak, klor, klorväte, fluor, fluorväte, koloxider, svavelföreningar, kväveoxider, väte, svaveldioxid, karbonylklorid, icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar,

b) fabriker som tillverkar organiska baskemikalier, såsom kolväten, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, acetater, etrar, peroxider, epoxihartser samt sådana kolväten, halogenerade kolväten eller metallorganiska föreningar som innehåller fosfor, svavel, etrar eller kväve eller fabriker som tillverkar enzymer,

c) olje- eller gasraffinaderier,

d) fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller sådana målarfärgs-, tryckfärgs- eller lackfabriker vars produktion är minst 300 ton per år,

e) fabriker som tillverkar plastråvaror, plastlaminat, latexer eller konstfibrer, gummifabriker eller limfabriker,

f) fabriker som tillverkar sprängämnen, sammansatta gödselmedel eller mellanprodukter för dem eller andra gödselmedel, bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller verksamma ämnen som ingår i dem,

g) fabriker som tillverkar läkemedel eller råvaror för läkemedel,

h) fabriker som tillverkar andra ytaktiva ämnen än tvättmedel,

5) tillverkning, upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier där det är möjligt att lagra minst 1 000 m3 av sådana kemikalier,

b) förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle, där det tillverkas minst 3 000 ton bränsle per år, eller anläggningar för tillverkning av elektrotekniskt kol eller grafit,

6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:

a) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem överstiger 150 kilogram i timmen eller 200 ton per år,

b) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 100 kilogram i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

c) i 1 § 1 mom. 6 c-punkten avsedd verksamhet där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem är minst 50 ton per år eller minst 100 kilogram i timmen,

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv:

a) gruvdrift och maskinell guldgrävning,

b) anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler,

c) torvutvinning och därtill anknuten dikning, om produktionsområdet är större än 10 hektar,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) cementfabriker eller kalkverk,

b) mineralullsfabriker med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dag eller 6 000 ton per år,

c) fabriker som tillverkar glas eller glasfiber och vars smältningskapacitet överstiger 20 ton per dag eller 6 000 ton per år,

d) anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter,

e) tegelbruk vars produktionskapacitet överstiger 75 ton per dygn eller vars ugnskapacitet överstiger 4 m3 och lastningskapacitet överstiger 300 kg/m3 per ugn,

f) gipsskivefabriker,

g) andra än i 1 § 8 punkten underpunkterna a–i avsedda anläggningar för smältning av mineraler, inklusive anläggningar för tillverkning av mineralull, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dygn,

9) produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning:

a) läderfabriker eller anläggningar för pälsberedning, dock inte tillverkning av produkter från färdigt bearbetade skinn,

b) fiberduksfabriker, anläggningar där fibrer eller textilier förbehandlas eller färgas,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) slakterier vars produktionskapacitet är minst 50 ton slaktkroppar per dag,

b) anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter och vars produktion av färdiga produkter överstiger 75 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde eller minst 22 500 ton per år,

c) anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och vars produktion av färdiga produkter överstiger 75 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelsvärde eller minst 22 500 ton per år,

d) anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk vars invägningskapacitet är minst 60 000 ton mjölk per år,

e) sockerbruk eller sötningsmedelsfabriker,

f) stärkelsefabriker eller fabriker som tillverkar stärkelsederivat,

g) margarinfabriker eller fabriker som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor, dock inte fabriker som tillverkar kallpressad växtolja,

h) färdigmatsfabriker vars produktionskapacitet är minst 30 000 ton per år,

i) grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabriker vars mottagningskapacitet är minst 20 000 ton råvaror per år.

j) bryggerier vars produktionskapacitet är minst 5 miljoner liter per år,

k) jästfabriker,

l) alkoholfabriker eller alkoldrycksfabriker vars produktionskapacitet är minst 300 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde,

m) fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein vars produktionskapacitet är minst 20 000 ton per år,

n) benmjölsfabriker,

o) tillverkning av gelatin från hudar, skinn och ben,

p) andra än i 1 § 10 punkten underpunkterna a – t avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av vegetabiliska råvaror, vars produktion av färdiga produkter överstiger 300 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde eller andra än i underpunkterna i 10 punkten avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av animaliska råvaror, vars produktion av färdiga produkter överstiger 75 ton per dygn,

11) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 75 mjölkkor, 200 köttnöt, 250 fullvuxna suggor, 1 000 slaktsvin, 30 000 värphönor eller 40 000 broilrar eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar ett djurstall för minst 1 000 slaktsvin,

b) pälsdjursfarmer för minst 2 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 600 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 800 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 2 000 avelshonor av mink,

c) fiskodlingar där minst 2 000 kilogram torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde används årligen eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder,

12) trafik:

a) hamnar eller lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak är avsedda för handelssjöfart och som lämpar sig för fartyg med en dräktighet som överstiger 1 350 ton,

b) trafikflygplatser, (8.4.2010/235)

c) kemikaliebangårdar eller terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel,

13) behandling av avloppsvatten och avfallshantering:

a) reningsverk som är avsedda för behandling av avloppsvatten där personekvivalenten är minst 100 personer, eller avledning av kommunalt avloppsvatten som omfattar minst 100 personer annanstans än till ett vattentjänstverks avlopp,

b) fristående avloppsreningsverk för industrin,

c) verksamhet på vilken statsrådets förordning om avfallsförbränning tillämpas, samt sådan tillståndspliktig verksamhet enligt 28 § 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen som berörs av 1 § 2 mom. 1 punkten underpunkterna c, f och g i den nämnda förordningen,

d) avstjälpningsplatser, inklusive sådana avstjälpningsplatser för marksubstanser som är dimensionerade för minst 50 000 ton avfall per år.

e) sådana deponier för utvinningsavfall som avses i statsrådets förordning om utvinningsavfall (379/2008),

f) anläggningar eller platser där sådant farligt avfall som uppkommer annanstans återvinns eller bortskaffas, dock inte lagringsplatser för farligt avfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas med hushåll och inte heller lagringsplatser för skrotfordon eller kasserade elektriska och elektroniska produkter som klassificeras som farligt avfall, (19.4.2012/180)

g) annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall än vad som avses i underpunkterna c–f eller i 7 § 13 punkten underpunkterna a eller b och som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och där minst 10 000 ton avfall återvinns eller bortskaffas per år. (19.4.2012/180)

Regionförvaltningsverket avgör miljötillståndet för verksamheten, ifall det är fråga om verksamhet som är avsedd för militära ändamål. Regionförvaltningsverket avgör dessutom miljötillståndet för sådan verksamhet som avses i 1 § och om vars vattendragsförorenande verksamhet det bestäms i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland (FördrS 54/1971).

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014. Om allmän miljötillståndsplikt se MiljöskyddsL 527/2014 4 kap. 27 §.

6 § (29.12.2009/1792)

6 § har upphävts genom F 29.12.2009/1792.

7 § (29.12.2009/1792)
Tillståndsärenden som den kommunala miljövårdsmyndigheten behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. i miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den kommunala miljövårdsmyndigheten miljötillståndsärenden som gäller de verksamheter som avses i 28 § 2 mom. 2-4 punkten i miljöskyddslagen samt följande verksamheter om vilka föreskrivs i 1 § i denna förordning:

1) skogsindustri:

a) sågverk vars produktionskapacitet är minst 20 000 m3 råvirke per år eller fanerfabriker,

b) anläggningar som använder träskyddskemikalier och där mängden använda träskyddskemikalier överstiger 1 ton per år,

2) metallindustri:

anläggningar som utför elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster, tillverkning av mönsterkort, betning, fosfatering eller anodisering av aluminium och där den sammanlagda volymen hos produktionslinjernas processbad understiger 30 m3,

3) energiproduktion:

kraftverk, pannanläggningar eller någon annan verksamhet som använder olja, stenkol, trä, torv, gas eller andra ämnen och vars största bränsleeffekt är över 5 och under 50 megawatt eller någon annan verksamhet där energimängden i det bränsle som används är minst 54 terajoule per år,

4) kemisk industri:

fabriker som tillverkar tvättmedel och vars produktionskapacitet är minst 50 ton per år,

5) tillverkning, upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen:

a) distributionsstationer för flytande bränslen vilkas bränslecisterner har en total volym på minst 10 m3 eller andra upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form där det är möjligt att lagra minst 100 och under 1 000 m3 av sådana kemikalier, (8.4.2010/235)

b) anläggningar för tillverkning av grillkol med trä som råvara där produktionen överstiger 3 000 ton kol per år,

c) stenkolsupplag,

6) verksamhet där flyktiga organiska föreningar används:

a) anläggningar där flyktiga organiska föreningar används och där förbrukningen av dem, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 och under 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 och under 100 kilogram i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvarorna,

b) i 1 § 1 mom. 6 c-punkten avsedd verksamhet där organiska lösningsmedel används och där förbrukningen av dem understiger 50 ton per år eller 100 kilogram i timmen,

7) malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser och torv:

a) stenbrott samt stenbrytning som är anknuten till annat än jordbyggnadsverksamhet och där stenmaterial behandlas minst 50 dagar,

b) permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i användning sammanlagt minst 50 dagar,

c) permanenta asfaltstationer eller flyttbara asfaltstationer som är förlagda till ett visst område,

8) tillverkning av mineralprodukter:

a) permanenta betongstationer eller betongproduktfabriker,

b) lättgrus- eller lättbetongfabriker vars produktion överstiger 3 000 ton per år,

c) keramik- eller porslinsfabriker vars produktion är minst 200 ton per år,

9) produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning:

tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten och som har en kapacitet på minst 1 ton i dygnet eller kemiska tvättinrättningar för vilka det inte tillämpas en avvikelse som avses i 5 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar,

10) tillverkning av livsmedel eller foder:

a) slakterier vars produktionskapacitet är minst 5 ton och under 50 ton slaktkroppar per dag,

b) anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter och vars produktionskapacitet är minst 400 ton per år och under 22 500 ton per år,

c) anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år och under 22 500 ton per år, (8.4.2010/235)

d) anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk vars invägningskapacitet är minst 30 000 ton mjölk per år och under 60 000 ton mjölk per år eller glassfabriker vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år, (8.4.2010/235)

e) anläggningar för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt vars produktionskapacitet är minst 2 000 ton per år, (8.4.2010/235)

f) färdigmatsfabriker vars produktionskapacitet är minst 2 000 ton och under 30 000 ton per år,

g) bagerier eller kexfabriker vars mjölförbrukning är minst 20 000 ton per år eller sötsaksfabriker, (8.4.2010/235)

h) grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabriker vars mottagningskapacitet är minst 2 000 ton råvaror per år och under 20 000 ton råvaror per år,

i) läskedrycksfabriker eller anläggningar för buteljering av malt-, alkohol- eller läskedrycker vars produktionskapacitet är minst 50 miljoner liter per år,

j) bryggerier vars produktionskapacitet är minst 500 000 liter per år och under 5 miljoner liter per år,

k) maltfabriker vars produktionskapacitet är minst 20 000 ton per år,

l) fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein vars produktionskapacitet är minst 3 000 ton per år och under 20 000 ton per år,

m) foderblandningsanläggningar vars produktionskapacitet är minst 3 000 ton per år,

n) kafferosterier vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år eller tobaksfabriker vars produktionskapacitet är minst 1 000 ton per år,

11) djurstallar eller fiskodling:

a) djurstallar som är avsedda för minst 30 och under 75 mjölkkor, minst 80 och under 200 köttnöt, minst 60 och under 250 fullvuxna suggor, minst 60 hästar eller ponnyer, minst 210 och under 1 000 slaktsvin, minst 160 tackor eller getter, minst 2 700 och under 30 000 värphönor eller minst 10 000 och under 40 000 broilrar, eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar ett djurstall för minst 210 och under 1 000 slaktsvin,

b) pälsdjursfarmer för minst 250 och under 2 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 50 och under 600 avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 50 och under 800 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 250 och under 2 000 avelshonor av mink,

12) trafik:

a) andra flygplatser än trafikflygplatser, (8.4.2010/235)

b) depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av motsvarande storlek,

c) utomhus belägna motorsportbanor,

13) avfallshantering:

a) sådana avstjälpningsplatser för marksubstanser som är dimensionerade för under 50 000 ton avfall per år,

b) lagringsplatser för farligt avfall som uppkommer i hushåll eller i verksamhet som kan jämställas med hushåll eller lagringsplatser för skrotfordon eller kasserade elektriska och elektroniska produkter som klassificeras som farligt avfall, (19.4.2012/180)

c) annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall än vad som avses i underpunkterna a eller b eller i 5 § 13 punkten underpunkterna c–f och som sker i en anläggning eller yrkesmässigt och där under 10 000 ton avfall återvinns eller bortskaffas per år, (19.4.2012/180)

14) övrigt:

a) utomhus belägna skjutbanor,

b) permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring,

c) permanenta djurgårdar eller nöjesparker,

d) krematorier och anläggningar för kremering av smådjur.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten avgör dessutom miljötillståndsärenden som gäller verksamhet som avses i 1 § 2 mom.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014.

3 kap

Tillståndsansökan

8 §
Uppgörande av tillståndsansökan

Ansökan jämte bilagor skall göras i tre exemplar. Tillståndsmyndigheten kan vid behov begära ytterligare exemplar av ansökan och av bilagorna till den, om det behövs för kungörande av ärendet och begäran om utlåtanden.

Av ansökan skall vid behov framgå på vilket material och på vilken beräknings-, undersöknings- eller bedömningsmetod de uppgifter som lämnats grundar sig. Den som gör upp ansökan skall ha tillräcklig sakkunskap.

9 §
Innehållet i tillståndsansökan

Tillståndsansökan skall innehålla

1) identifiering av sökanden, kontaktinformation samt anläggningens namn och bransch och den plats där anläggningen är belägen,

2) uppgifter om fastigheten och om anläggningarna och verksamheten där samt om deras innehavare,

3) en allmän beskrivning av verksamheten samt ett för allmänheten avsett sammandrag av de uppgifter som ingår i tillståndsansökan, (18.7.2002/621)

4) de uppgifter om produktionen, processerna, utrustningen och konstruktionerna i samband med verksamheten och om deras placering som behövs för tillståndsprövningen,

5) uppgifter om platsen för verksamheten och om dess miljöomständigheter,

6) uppgifter om arten och mängden av de utsläpp i vatten, luft och mark samt om det buller och de vibrationer som verksamheten medför,

7) uppgifter om det avfall som uppkommer och om dess beskaffenhet och mängd,

8) en bedömning av på vilka sätt verksamheten påverkar miljön,

9) uppgift om den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten,

10) en utredning om rågrannarna på platsen för verksamheten samt om de övriga eventuella parter som verksamheten och dess miljöpåverkan särskilt kan komma att angå.

Tillståndsansökan ska dessutom, med hänsyn till verksamhetens karaktär och miljöpåverkan, innehålla följande omständigheter som behövs för tillståndsprövningen:

1) tillgängliga uppgifter om miljökvaliteten,

2) uppgifter om bränslena och om upplagringen, förvaringen och förbrukningen av dem, om den energi som används och om vattenanvändningen,

3) uppgifter om de råvaror, kemikalier och övriga material som används i produktionen och om upplagringen, förvaringen och förbrukningen av dem,

4) en uppskattning av energi- och materialanvändningens effektivitet,

5) en bedömning av de risker som hänför sig till verksamheten, de åtgärder som planerats i syfte att förhindra olyckor samt åtgärderna vid störningar,

6) specificerade uppgifter om utsläppskällorna i samband med verksamheten och om utsläppen samt bullernivån,

7) en bedömning av tillämpningen av bästa tillgängliga teknik i den planerade verksamheten,

8) en utredning om åtgärderna för minskning och rening av utsläppen,

9) uppgifter om vattenförsörjningen och avloppsarrangemangen,

10) uppgifter om trafiken och trafikarrangemangen,

11) en utredning om de planerade åtgärderna för minskning av avfallets mängd och skadlighet, för återvinning och bortskaffande av avfallet i enlighet med 8 § i avfallslagen, för insamling och transport av avfallet samt om vart avfallet avses bli sänt för återvinning eller bortskaffande,

12) en utredning om ett eventuellt miljöledningssystem,

13) uppgifter om uppföljningen och kontrollen av verksamheten, kontrollen av utsläppen i miljön och deras verkningar samt de mätningsmetoder och mätinstrument som används, beräkningsmetoderna och kvalitetssäkringen av dem.

(19.4.2012/180)

De uppgifter som anges i 2 mom. skall alltid ingå i tillståndsansökan, om ansökan gäller verksamhet som är tillståndspliktig enligt rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Tillståndsmyndigheten kan dessutom vid behov kräva andra uppgifter och handlingar som behövs för behandling av ansökan. (18.7.2002/621)

Den som söker tillstånd skall meddela sin uppfattning om till vilka delar ansökan innehåller uppgifter som enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är sekretessbelagda.

10 §
Uppgifter som skall fogas till ansökan

Till ansökan skall efter behov fogas

1) de andra tillstånd som beviljats och ett eventuellt avtal om anslutning till allmänt avlopp eller någon annans avlopp och om avledning av avloppsvatten som avses i ansökan,

2) en aktuell karta i tillräckligt detaljerad skala av vilken framgår platsen för verksamheten, eventuella utsläppspunkter samt objekt som är väsentliga för bedömning av verksamhetens skadliga verkningar och parternas fastigheter,

3) en situationsplan av vilken framgår placeringen av konstruktionerna och av de med avseende på miljön viktigaste processerna och utsläppspunkterna,

4) ett processdiagram av vilket de väsentliga utsläppskällorna framgår,

5) en utredning för bedömning av risken för storolyckor enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) eller en intern räddningsplan enligt 103 b § i miljöskyddslagen, (5.6.2008/380)

6) en sådan miljökonsekvensbeskrivning som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994), utlåtande av kontaktmyndigheten samt en bedömning som avses i 65 § naturvårdslagen (1096/1996),

7) ett förslag till organisering av kontrollen.

Till en ansökan som gäller inledandet av verksamheten vid en förbränningsanläggning med en nominell elektrisk effekt på 300 megawatt eller mer, ska fogas en utredning över lämpliga lagringsplatser för koldioxid och den tekniska och ekonomiska genomförbarheten i fråga om eftermontering av utrustning för koldioxidavskiljning och transport. (27.5.2010/446)

11 §
Ytterligare uppgifter på grund av utsläpp i vatten

Om en anläggning eller verksamhet orsakar utsläpp i vattendrag, skall ansökan utöver vad som bestäms i 9 och 10 § innehålla följande:

1) en allmän beskrivning av recipienten och uppgifter om vattenföringen, vattenkvaliteten, fiskbeståndet samt fisket,

2) uppgifter om vattendragsanvändningen,

3) en utredning om verksamhetens inverkan på vattenkvaliteten, fiskbeståndet och andra vattenorganismer,

4) en utredning om hur utsläppen inverkar på vattendragsanvändningen,

5) en utredning om de åtgärder som behövs för förhindrande eller minskning av skador,

6) en bedömning av möjligheterna att förhindra skador som orsakas av vattendragsförorening och som skall ersättas,

7) de fastighetsuppgifter som behövs för avgörande av ersättningsfrågor,

8) en uppskattning av de skador som utsläppen orsakar samt ett förslag om ersättning för dem till dem som innehar eller äger fastigheter eller andra skadelidande.

Ansökningar som gäller reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse skall innehålla en utredning om personekvivalenten och behovet av kvävereduktion. Ansökningar som gäller djurstallar skall innehålla en utredning om det område och den areal som står till förfogande för spridning av stallgödsel och urin samt om betesmarkerna och rastgårdarna. Ansökningar som gäller mjölkproduktionsgårdar skall dessutom innehålla en utredning om behandlingen av avloppsvatten från mjölkrum. (12.10.2006/889)

De uppgifter som anges i 1 mom. skall läggas fram i tillämpliga delar när avloppsvatten leds in i mark eller andra bäddar än vattendrag.

12 § (19.4.2012/180)
Ytterligare uppgifter om avfall och avfallshantering

Om verksamheten gäller återvinning eller bortskaffande av avfall, ska i ansökan, utöver vad som bestäms i 9–11 §, redogöras för

1) beskaffenheten och mängden i fråga om det avfall som avses bli återvunnet eller bortskaffat,

2) det område från vilket avfall avses bli taget för återvinning eller bortskaffande,

3) den avfallsinsamling och avfallstransport som sökanden ordnat,

4) återvinningen och bortskaffandet av avfallet samt en schematisk framställning av förloppet för återvinningen eller bortskaffandet,

5) typen, beskaffenheten och mängden i fråga om det avfall som återvinningen eller bortskaffandet ger upphov till samt återvinningen eller bortskaffandet av det avfall som uppkommer i samband med dessa funktioner,

6) den säkerhet som ska ställas enligt 43 a § i miljöskyddslagen,

7) den sakkunskap inom området som sökanden har tillgång till.

Till ansökan ska fogas en plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen enligt 120 § i avfallslagen.

Tillståndsansökningar som gäller avstjälpningsplatser ska dessutom innehålla uppgifter om

1) byggandet av avstjälpningsplatsen och dess konstruktion,

2) användningen och skötseln av avstjälpningsplatsen,

3) avstjälpningsplatsens totala fyllnadsvolym,

4) stängningen och efterbehandlingen av avstjälpningsplatsen,

5) beredskapen för skador och åtgärdandet av dem.

Om statsrådets förordning om avfallsförbränning tillämpas på verksamheten, ska den tillståndsansökan som gäller verksamheten dessutom innehålla uppgifter om

1) återvinningen av den värme som alstras vid förbränningen och om energieffektiviteten vid förbränningen,

2) åtgärderna för minskning av mängden och skadligheten i fråga om det avfall som uppkommer vid förbränningen samt om återvinningen eller bortskaffandet av det.

Om statsrådets förordning om utvinningsavfall tillämpas på verksamheten, ska den tillståndsansökan som gäller verksamheten dessutom innehålla uppgifter om den föreslagna förläggningsplatsen för deponin för utvinningsavfall och vid behov om alternativa förläggningsplatser. Till tillståndsansökan ska fogas en plan för hantering av utvinningsavfall.

Se SRf om utvinningsavfall 190/2013. MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014. Om säkerhet för avfallsbehandlingsverksamhet se MiljöskyddsL 527/2014 6 kap. 59 §.

13 § (29.12.2009/1792)
Ytterligare uppgifter på grundvattenområde

Om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde ska ansökan innehålla en utredning om:

1) markens beskaffenhet,

2) grundvattenbildningen,

3) grundvattnets höjd och strömningar,

4) vattentäkterna och brunnarna,

5) skyddsåtgärderna,

6) de skyddsområdesbestämmelser som avses i 4 kap. 12 § i vattenlagen (587/2011). (29.12.2011/1561)

14 §
Ansökningar om ändring av verksamheten

Om verksamheten ändras på så sätt att tillstånd för detta skall sökas enligt 28 § 3 mom. miljöskyddslagen, skall av tillståndsansökan framgå hur förändringen påverkar den tidigare verksamheten samt dess miljökonsekvenser. I ansökan skall i tillämpliga delar ingå vad som bestäms i 8–13 §.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014. Om väsentlig ändring av tillståndspliktig verksamhet se MiljöskyddsL 527/2014 6 kap. 59 §.

15 §
Ansökan om justering av tillståndsbeslut och om ett nytt tillstånd för viss tid

Om ett tidigare givet tillståndsbeslut måste justeras på det sätt som avses i 55 § miljöskyddslagen, skall de föreskrivna utredningarna och andra behövliga utredningar som ingår i det gällande tillståndsbeslutet läggas fram i ansökan eller i en bilaga till den. Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva andra uppgifter som behövs för behandling av ansökan samt för ändring av tillståndsvillkoren.

Om tillstånd har beviljats för viss tid och det i tillståndet samtidigt med stöd av 55 § miljöskyddslagen har föreskrivits att tillståndsansökan, för att ett nytt tillstånd skall erhållas, skall lämnas in innan det tillstånd som beviljats för viss tid upphört att gälla, skall vad som bestäms i 8–13 § ingå i ansökan i tillämpliga delar.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014. Om justering av tillståndsbeslut se MiljöskyddsL 527/2014 9 kap.

4 kap

Behandling av tillståndsansökan och tillståndsbeslut

16 §
Kungörelse om tillståndsansökan och framläggande av handlingarna till påseende

En tillståndsansökan skall kungöras efter det att ärendet har utretts tillräckligt detaljerat. I kompletteringssyfte kan tillståndsmyndigheten begära tilläggsupplysningar och vid behov arrangera överläggningar.

Av kungörelsen om tillståndsansökan skall framgå åtminstone

1) identifiering av sökanden och kontaktinformation,

2) en verksamhetsbeskrivning,

3) platsen för verksamheten,

4) uppgifter om väsentliga utsläpp och om avfall som uppkommer,

5) uppgift om framläggandet av ansökningshandlingarna till påseende,

6) uppgift om framställande av anmärkningar och uttryckande av åsikter,

7) uppgift om ett offentligt hörande, (14.3.2013/191)

8) uppgift att tillståndsansökan är föremål för samråd mellan Finland och en annan medlemsstat i Europeiska unionen på grund av verksamhetens gränsöverskridande effekter. (14.3.2013/191)

Om tillstånd har sökts för sådana i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda verksamheter med separata tillståndsansökningar, kan kungörandet av dem ske gemensamt genom en kungörelse. (12.10.2006/889)

Ansökningshandlingarna skall sändas till kommunen för framläggande till påseende på den plats som nämns i kungörelsen.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014. Om ansökan om tillstånd för verksamheter som är placerade inom samma verksamhetsområde se MiljöskyddsL 527/2014 5 kap. 41 §.

17 § (29.12.2009/1792)
Behandling av tillståndsansökan

Tillståndsansökan ska behandlas snabbt. När tillståndsmyndigheten behandlar en ansökan ska den i behövlig utsträckning vara i kontakt med de myndigheter som samtidigt behandlar andra tillståndsärenden och planer som gäller verksamheten.

För utredande av ett tillståndsärende kan tillståndsmyndigheten vid behov ordna förhandlingar med respektive tillsynsmyndighet och även med den sökande. För utredande av ärendet kan det också ordnas ett hörande för allmänheten, där anmärkningar kan framställas och åsikter kan uttryckas samt syn på det sätt som bestäms i förvaltningslagen (434/2003).

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska be närings-, trafik- och miljöcentralen om ett utlåtande, om ett miljötillståndsärende gäller förläggning av verksamhet till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde. I ett ärende som gäller miljötillstånd för en trafikflygplats ska tillståndsmyndigheten inhämta utlåtande av kommunikationsministeriet. Tillståndsmyndigheten ska dessutom inhämta utlåtande av arbets- och näringsministeriet vid prövning av den i 43 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda möjligheten till kombinerad produktion av elenergi och värme samt av försvarsministeriet vid prövning av tillämpningen av 4 b § 2 mom. på ärenden som gäller miljötillstånd för flygplatser för militär luftfart. Social- och hälsovårdsministeriet ger vid behov utlåtanden om principiellt viktiga omständigheter för bedömning av olägenheter för hälsan och jord- och skogsbruksministeriet om faran för djursjukdomar eller för smitta från djur till människor. (8.4.2010/235)

Tillståndsmyndigheten ska fastställa en tidsfrist för avgivande av utlåtande som avses i 3 mom. och 36 § i miljöskyddslagen som är skälig med avseende på ärendets art. Om utlåtande inte har avgivits inom utsatt tid, kan ärendet trots det avgöras.

18 §
Innehållet i tillståndsbeslutets recit

Av tillståndsbeslutets recit skall följande omständigheter framgå till behövliga delar:

1) identifieringsuppgifter samt kontaktinformation som gäller sökanden,

2) grunden för ansökan om tillstånd,

3) anhängiggörandet,

4) en utredning om de tillstånd som gäller verksamheten och en beskrivning av planläggningssituationen beträffande området,

5) uppgifter om miljöns tillstånd på platsen för verksamheten, miljökvaliteten och de objekt som verksamheten inverkar på,

6) en beskrivning av verksamheten och dess omfattning,

7) centrala uppgifter om verksamheten, processerna, råvarorna, bränslena och produkterna,

8) uppgifter om kontrollen av verksamheten och av dess verkningar,

9) uppgifter om utsläpp och avfall som verksamheten medför,

10) uppgifter om de olika verkningar för miljön som verksamheten har,

11) uppgifter om de planerade miljöskyddsåtgärderna och om återvinningen och bortskaffandet av avfallet, (19.4.2012/180)

12) uppgifter om sådana riskbedömningar som hänför sig till verksamheten och om planerade åtgärder för förhindrande av olyckor och om åtgärder vid olyckor samt om åtgärder vid driftsstörningar i fråga om reningsutrustningen eller vid andra processtörningar,

13) behandlingen av ansökan,

14) utlåtanden, anmärkningar, åsikter och bemötanden samt det huvudsakliga innehållet i dem,

15) uppgifter om gjorda inspektioner.

19 §
Innehållet i tillståndsbeslutets beslutsdel

Av tillståndsbeslutets beslutsdel skall följande omständigheter framgå:

1) avgörandet och hur de yrkanden som framställts i ärendet och en eventuell utredning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens utlåtande har beaktats,

2) de tillståndsvillkor som utfärdas i syfte att säkerställa förutsättningarna för beviljande av tillstånd och som är väsentliga med avseende på övervakningen,

3) utsläppsgränsvärden och andra utsläppsföreskrifter som gäller ämnen som avses i bilaga 2 till förordningen, om det är möjligt att utsläppen av sådana ämnen i miljön eller i ett vattentjänstverks avlopp är av sådan omfattning att verksamheten kan medföra risk för förorening av miljön eller olägenheter för vattentjänstverkets verksamhet; (12.10.2006/889)

4) föreskrifter om betydande utsläpp som sprider sig i miljön utanför finska statens gränser,

5) föreskrifter om sådana åtgärder för förhindrande av risk för miljöförstöring som anknyter till inledande av verksamheten, servicearbeten, skador, tillfälligt avbrytande av verksamheten och avslutande av verksamheten för gott,

6) föreskrifter om uppföljning och kontroll av verksamheten och dess verkningar samt andra föreskrifter med syfte att utveckla och övervaka miljöskyddet i samband med verksamheten, (19.4.2012/180)

7) eventuella ersättningsföreskrifter,

8) tillståndets och tillståndsvillkorens giltighetstid och justering av tillståndet och tillståndsvillkoren,

9) en eventuell föreskrift om verkställande av beslutet trots sökande av ändring samt om ställande av säkerhet i anknytning till denna föreskrift,

10) behandlingsavgift.

Tillståndsbeslutet och föreskrifterna skall motiveras. I beslutet skall också anges de rättsnormer som tillämpats.

Av tillståndsbeslutet ska vid behov framgå hur det tekniska och funktionella sambandet mellan de verksamheter som avses i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen har beaktats vid tillståndsprövningen. Av tillståndsbeslutet ska dessutom vid behov framgå hur miljöledningssystemen eller de åtgärder och den rapportering som grundar sig på avtal om energisparande samt den allmänna skyldigheten att iaktta prioriteringsordningen enligt 8 § i avfallslagen har beaktats när tillståndsvillkoren fastställdes. Av tillståndsbeslutet ska vid behov också framgå om ett beslut om avvikelse från klassificering som farligt avfall enligt 7 § 2 mom. i avfallslagen har fattats och motiveringen till beslutet. I beslutet ska dessutom nämnas vad som bestäms i 56 § i miljöskyddslagen. (19.4.2012/180)

Till beslutet skall fogas besvärsanvisning eller meddelande om eventuellt besvärsförbud.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014. Om ansökan om tillstånd för verksamheter som är placerade inom samma verksamhetsområde se MiljöskyddsL 527/2014 5 kap. 41 §.

19 a § (19.4.2012/180)
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller avfallsbehandlingen

Utöver vad som bestäms i 19 § ska det i tillståndsbeslut som gäller avfallsbehandling ingå nödvändiga föreskrifter om den uppföljning och kontroll av avfallshanteringen som föreskrivs i 120 § i avfallslagen samt om planen för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen och om iakttagandet av den.

20 §
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser

Utöver vad som bestäms i 19 och 19 a § ska det i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser ingå föreskrifter om

1) avstjälpningsplatsens kategori,

2) byggandet och skötseln av avstjälpningsplatsen,

3) den mängd och typ av avfall som godkänts för deponering på avstjälpningsplatsen enligt den förteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall (179/2012),

4) beredskapen inför skador och skötseln av dem,

5) åtgärder som gäller stängning och efterbehandling av avstjälpningsplatsen,

6) hur länge huvudmannen ska svara för efterbehandlingen.

(19.4.2012/180)

En föreskrift enligt 1 mom. 7 punkten ska basera sig på en bedömning av hur länge avstjälpningsplatsen kommer att medföra fara eller olägenhet för hälsan eller miljön efter att den stängts. (4.12.2008/807)

20 a § (19.4.2012/180)
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller förbränning av avfall

Utöver vad som bestäms i 19 och 19 a § ska det i miljötillståndet för verksamhet som hör till tillämpningsområdet för statsrådets förordning om avfallsförbränning ingå föreskrifter om

1) den typ av avfall som godkänts för förbränning enligt den förteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall samt om de största tillåtna mängderna som får brännas av detta avfall,

2) anläggningens största tillåtna förbränningskapacitet,

3) utsläppsgränsvärden för de föroreningar som definieras i statsrådets förordning om avfallsförbränning,

4) övervakningen av avloppsvattnet och åtminstone avloppsvattnets surhetsgrad, temperatur och flöde,

5) provtagning och mätmetoder för kontroll av utsläppsgränsvärdena samt var provtagnings- och mätningsställena är belägna, (14.2.2013/152)

6) registrering och bearbetning av mätresultaten samt presentation av dem för tillsynsmyndigheten.

Miljötillståndet för verksamhet där farligt avfall förbränns ska dessutom innehålla föreskrifter om det farliga avfallets minsta och största massflöde och värmevärde samt om de största tillåtna mängderna av polyklorerade bifenyler (PCB), pentaklorfenol (PCP), klor, fluor, svavel och tungmetaller samt andra föroreningar i det farliga avfallet.

20 b § (14.3.2013/191)
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller deponi för utvinningsavfall

Utöver vad som bestäms i 19 och 19 a § ska det i miljötillståndet för deponi för utvinningsavfall ingå föreskrifter om klassificering av deponin.

21 §
Innehållet i tillståndsbeslut som gäller ändring av verksamheten

Om verksamheten ändras och tillstånd till detta skall sökas enligt 28 § 3 mom. miljöskyddslagen, skall av tillståndsbeslutet i tillämpliga delar framgå, utöver de omständigheter om vilka bestäms i 18−20 §, hur förändringen påverkar verksamheten som helhet samt ett motiverat avgörande angående hur det tidigare beviljade tillståndsbeslutet skall ändras.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014. Om justering av tillståndsbeslut se MiljöskyddsL 527/2014 9 kap.

22 §
Innehållet i beslut om justering av ett tillstånd som beviljats tills vidare

Om ett tillståndsbeslut som givits tidigare måste justeras i enlighet med 55 § miljöskyddslagen, skall av tillståndsbeslutet i tillämpliga delar framgå de omständigheter som anges i 18–20 §, frånsett prövningen av förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Av beslutet skall framgå innehållet i de utredningar som anknyter till ansökan samt ett motiverat avgörande angående till vilka delar tillståndsvillkoren ändras samt de nya villkoren jämte motivering.

23 § (29.12.2009/1792)
Sändande av tillståndsbeslut till myndigheterna

Utöver vad som bestäms i 54 § i miljöskyddslagen ska tillståndsmyndigheten sända beslutet för kännedom till de myndigheter hos vilka utlåtande om ansökan har begärts. Beslutet ska skickas till arbets- och näringsministeriet, om en tillståndsansökan som gäller en anläggning för produktion av elektricitet har avslagits.

Regionförvaltningsverket ska sända tillståndsbeslutet till Finlands miljöcentral.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014. Om information om tillståndsbeslut se MiljöskyddsL 527/2014 8 kap. 85§.

5 kap

Anmälningsförfarande

24 §
Innehållet i anmälan

Av en anmälan som avses i 60–62 § miljöskyddslagen skall framgå

1) identifiering av anmälaren och kontaktinformation,

2) platsen för verksamheten,

3) arbetets, åtgärdens eller händelsens art, varaktighet och omfattning,

4) en uppskattning av utsläppen,

5) de planerade miljöskyddsåtgärderna,

6) verksamhetens olika miljökonsekvenser.

Uppgifter om de tillstånd som gäller verksamheten samt om myndigheternas utlåtanden skall fogas till anmälan.

Om statsrådets förordning om utvinningsavfall tillämpas på verksamheten, ska till den anmälan som gäller verksamheten fogas en plan för hantering av utvinningsavfall. (5.6.2008/380)

25 §
Anmälan om sanering av förorenad mark

Utöver vad som bestäms i 24 § skall till en anmälan enligt 78 § miljöskyddslagen om sanering av förorenad mark fogas

1) uppgifter om den fastighet där den förorenade marken är belägen, områdets planerade användningsändamål samt fastighetens grannar,

2) uppgifter om det ämne som orsakat föroreningen och de händelser som gett upphov till föroreningen,

3) detaljerade undersökningsresultat som gäller utredande av markens och grundvattnets föroreningsgrad,

4) en utredning om saneringsmetoden, avfallsbehandlingen och utförandet och övervakningen av saneringsarbetet,

5) en karta och en situationsplan där de ställen som är av betydelse för ärendets behandling har märkts ut.

Anmälan skall göras i tillräckligt god tid, dock senast 30 dagar innan det skede som är väsentligt för saneringen har påbörjats.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014. Om sanering av förorenad mark se MiljöskyddsL 527/2014 14 kap.

26 §
Behandling av anmälan

Myndigheten skall, med beaktande dessutom av 63 § miljöskyddslagen, granska anmälan utan dröjsmål och göra en sådan inspektion som behandlingen av anmälan eventuellt förutsätter.

MiljöskyddsL 86/2000 har upphävts genom MiljöskyddsL 527/2014. Om hörande se MiljöskyddsL 527/2014 10 kap 63 §.

27 §
Beslut med anledning av anmälan

Av det beslut som ges med anledning av anmälan skall åtminstone följande framgå:

1) identifiering av anmälaren och kontaktinformation,

2) platsen för verksamheten,

3) en verksamhetsbeskrivning och de anmälda miljöskyddsåtgärderna,

4) en bedömning av verksamhetens miljökonsekvenser och utredningar om olägenheterna för miljön,

5) utlåtanden och hörandet av parter,

6) behövliga föreskrifter eller ett förbud mot verksamheten, motiveringen till dem och de bestämmelser som tillämpats.

Besvärsanvisning skall fogas till beslutet.

6 kap

Tillsyn och uppföljning

28 §
Inskrivning i datasystemet för miljövårdsinformation

För den inskrivning i datasystemet som görs med stöd av 65 § miljöskyddslagen skall uppges

1) identifiering av verksamhetsutövaren och kontaktinformation,

2) platsen för verksamheten,

3) en verksamhetsbeskrivning och de viktigaste processerna,

4) tidigare tillstånd och anmälningar, utlåtanden samt anslutningsavtal,

5) en utredning om miljöskyddsåtgärderna,

6) en uppskattning av de utsläpp och den miljöpåverkan som verksamheten medför,

7) vid behov en utredning om iakttagandet av en plan som statsrådet eller miljöministeriet har godkänt.

Vid prövningen av omfattningen hos de uppgifter som krävs skall beaktas verksamhetens art och miljöpåverkan samt när verksamheten har inletts och när de tillstånd eller anmälningar som gäller den har behandlats.

Till anmälan skall fogas uppgifter om de tillstånd som gäller verksamheten samt om de utlåtanden som myndigheterna avgivit.

29 § (29.12.2009/1792)
Inspektioner

Tillsynsmyndigheten ska inspektera den verksamhet som beviljats tillstånd tillräckligt ofta för att följa verksamheten. Inspektion ska göras också i sådana situationer som anges i 62 och 76 § i miljöskyddslagen samt vid behov med anledning av en anmälan som verksamhetsutövaren gör i enlighet med 30 § i denna förordning. Inspektion ska dessutom göras på grund av yrkande av verksamhetsutövaren, parter och andra, om inte inspektionen ska anses uppenbart onödig.

Inspektionen görs i första hand av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Om tillståndet har beviljats av regionförvaltningsverket, utförs inspektionen dock i första hand av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Med avseende på inspektionsverksamheten ska myndigheterna vid behov utarbeta en separat plan.

Det ska avfattas en inspektionsberättelse över inspektionen.

30 § (29.12.2009/1792)
Anmälan om uppgifter som gäller verksamheten

Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om sådana förändringar i verksamheten samt sådana från den vanliga verksamheten avvikande händelser och olyckor som kan påverka miljön eller iakttagandet av tillståndet. Om tillståndet har beviljats av regionförvaltningsverket, ska anmälan göras till närings-, trafik- och miljöcentralen.

31 §
Utfärdande av ålägganden i förvaltningstvångsärenden

Av ett åläggande enligt 84 § miljöskyddslagen skall åtminstone följande uppgifter framgå:

1) den som åläggandet riktar sig till,

2) anhängiggörandet,

3) inspektioner och utredningar som gjorts,

4) hörandet av parter,

5) den konstaterade överträdelsen eller försummelsen av åliggandet och sambandet mellan hur den som är föremål för åläggandena har förfarit och lagöverträdelsen,

6) huvudförpliktelsen enligt 84 § miljöskyddslagen samt den behövliga tidsfristen för fullgörande av den,

7) ett eventuellt hot enligt 88 § miljöskyddslagen för händelse av att huvudförpliktelsen försummas,

8) motiveringen till åläggandena och de bestämmelser som tillämpats.

Besvärsanvisning skall fogas till beslutet.

7 kap

Särskilda bestämmelser som gäller myndigheterna

32 § (29.12.2009/1792)
Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar

Sakkunnigmyndigheter enligt 24 § i miljöskyddslagen är jord- och skogsbruksministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Sakkunniginrättningar är Finlands miljöcentral, Skogsforskningsinstitutet, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Livsmedelssäkerhetsverket, Meteorologiska institutet, Statens tekniska forskningscentral, Geologiska forskningscentralen samt Institutet för hälsa och välfärd, var och en inom sitt behörighetsområde.

Sakkunnigmyndigheterna och sakkunniginrättningarna ska, utöver vad som bestäms annars, avge sakkunnigutlåtanden till olika myndigheter samt i mån av möjlighet utföra de undersökningar som behövs.

33 §
Finlands miljöcentrals uppgifter

Finlands miljöcentral skall, utöver vad som bestäms annars,

1) dra försorg om uppföljningen av utvecklingen i fråga om bästa tillgängliga teknik och informera om den,

2) utgöra en sådan myndighet som avses i artiklarna 6 och 17 i rådets förordning (EG) nr 3093/94 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Finlands miljöcentral kan komma överens om att någon annan sakkunniginrättning som har den sakkunskap som uppgiften förutsätter deltar till behövliga delar i upprätthållandet av datasystemet för miljövårdsinformation.

33 a § (29.12.2009/1792)
Samarbete mellan tillstånds- och tillsynsmyndigheterna

Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra i tillräcklig utsträckning. Med tanke på samarbetet kan de statliga tillstånds- och tillsynsmyndigheterna inrätta rådgivande sakkunniggrupper. Sakkunniga också från andra sakkunnigmyndigheter eller sakkunniginrättningar kan kallas till grupperna.

34 §
Kommunens uppgifter vid uppföljningen av miljöns tillstånd

Kommunen skall sända de uppgifter som avses i 25 § miljöskyddslagen till datasystemet för miljövårdsinformation.

35 §
Närmare krav på besiktningsorgans verksamhet

En inrättning som avses i 24 § 3 mom. miljöskyddslagen skall, utöver vad som annars bestäms närmare, uppfylla följande krav:

1) varken inrättningen eller någon som hör till dess personal är den som har planerat, tillverkat, marknadsfört eller anskaffat arbetsmaskinen eller anordningen och är inte heller ansvarig för installeringen eller underhållet av den och företräder inte heller de ovan avsedda parterna, och opartiskheten kan inte anses ha blivit äventyrad av något annat särskilt skäl,

2) inrättningen har, om den inte är ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning, en med hänsyn till verksamhetens omfattning och art tillräcklig ansvarsförsäkring för ersättande av skador som verksamheten medför.

En inrättning som avses i 1 mom. kan anlita utomstående testnings-, kontroll- och andra tjänster. Inrättningen skall härvid se till att den utomstående som utför tjänsten uppfyller kraven i 1 mom.

8 kap

Särskilda bestämmelser

36 § (29.12.2009/1792)
Allmänna krav på utsläpp till vattentjänstverkets avlopp

Avloppsvatten från industri och annat avloppsvatten som innehåller förorenande ämnen och leds in i ett vattentjänstverks avlopp skall undergå sådan förbehandling som krävs för att:

1) säkerställa att utsläppen från vattentjänstverket varken skadar miljön eller förhindrar att de krav på recipienten som gäller enligt andra stadganden kan uppfyllas;

2) säkerställa att slammet återvinns och bortskaffas på ett säkert och miljömässigt godtagbart sätt, (19.4.2012/180)

3) skydda hälsan hos personal som arbetar med avloppsnäten och på reningsverken;

4) säkerställa att driften av avloppsreningsverken och behandlingen av slam inte störs;

5) säkerställa att avloppsnät, avloppsreningsverk och tillhörande utrustning inte skadas.

Ett vattentjänstverk kan vägra ansluta en fastighet till verkets avlopp och ta emot sådant avloppsvatten som avses i 1 mom., om kraven i 1 momentet inte är uppfyllda.

36 a § (12.10.2006/889)
Föreskrivande i miljötillstånd om utsläpp som leds in i ett vattentjänstverks avlopp

Ett miljötillstånd skall innehålla behövliga utsläppsgränsvärden och andra utsläppsföreskrifter för avloppsvatten från industri eller annat avloppsvatten, som innehåller ämnen som nämns i bilaga 2 och som leds in i ett vattentjänstverks avloppssystem, för att säkerställa att avloppsvattnet förbehandlas på behörigt sätt och att utsläppen kontrolleras. Tillståndsmyndigheten skall vid behandlingen av ett tillståndsärende höra vattentjänstverket.

37 §
Bedömning av bästa tillgängliga teknik

Utöver vad som sägs i 3 § 1 mom. 4 punkten miljöskyddslagen skall vid bedömning av innehållet i bästa tillgängliga teknik beaktas

1) minskning av avfallsmängden och avfallets skadlighet,

2) farligheten hos de ämnen som används samt möjligheterna att använda ämnen som är mindre skadliga än tidigare,

3) möjligheten att förbereda återanvändning av ämnen som använts och avfall som uppkommit vid produktionen samt att materialåtervinna och på annat sätt återvinna sådana ämnen och sådant avfall, (19.4.2012/180)

4) utsläppens art, mängd och miljöpåverkan,

5) arten och förbrukningen i fråga om råvaror,

6) energianvändningens effektivitet,

7) förebyggandet av risker som anknyter till verksamheten och olycksrisker samt förebyggandet av följder av olyckor,

8) tiden för ibruktagande av bästa tillgängliga teknik och betydelsen av den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten samt de kostnader och den nytta som uppkommer vid förebyggandet och begränsningen av utsläpp,

9) de samlade miljökonsekvenserna,

10) de produktionsmetoder och de metoder för bemästrande av utsläpp som används i industriell skala,

11) kunskapsutvecklingen i fråga om teknik och naturvetenskap,

12) uppgifter om bästa tillgängliga teknik som Europeiska gemenskapernas kommission eller internationella organ publicerar.

9 kap

Görande av anmälan eller ansökan om tillstånd efter det att miljötillståndslagen trätt i kraft

38 §
Anmälan om verksamheten för anteckning i datasystemet för miljövårdsinformation

En anmälan enligt 6 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000) skall göras senast den 28 februari 2001 beträffande sådan tillståndspliktig verksamhet enligt 28 § miljöskyddslagen för vilken inte har beviljats tillstånd enligt lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991) eller tillstånd enligt 10 kap. 3 eller 24 § vattenlagen.

En sådan anmälan som avses i 1 mom. skall göras senast den 28 februari 2002 beträffande andra tillståndspliktiga verksamheter enligt 28 § miljöskyddslagen, försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets verksamheter samt flygplatser. (22.2.2001/158)

Anmälan behöver inte göras, om

1) för verksamheten har bort ansökas om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen före den tid som föreskrivs i 1 och 2 mom.,

2) tillstånd för verksamheten bör sökas i enlighet med 41–43 §.

L om införande av miljöskyddslagstiftningen 113/2000 har upphävts genom L 27.6.2014/527, som gäller fr.o.m. 1.9.2014.

39 §
Innehållet i anmälan

Av en anmälan som avses i 38 § bör med beaktande av verksamhetens karaktär framgå

1) identifiering av anmälaren och kontaktinformation,

2) platsen för verksamheten,

3) en verksamhetsbeskrivning,

4) uppgift om de tillstånd för verksamheten som avses i 4 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen eller om motsvarande beslut, om utlåtande enligt förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/1962) och om avtal om avloppsanslutning.

40 § (29.12.2009/1792)
Behandling av anmälan

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten för granskning sända en anhängig anmälan enligt 38 § om verksamhet, vars miljötillståndsärende faller inom den kommunala miljövårdsmyndighetens behörighet.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om åtgärder som ska vidtas med anledning av anmälan.

Den som gjort anmälan ska underrättas om antecknande av verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation.

41 § (29.12.2009/1792)
Ansökan om tillstånd senast den 31 december 2002

Miljötillstånd för följande verksamhet som avses i 1 § i denna förordning och 5 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen skall sökas senast den 31 december 2002, om för verksamheten inte har beviljats ett sådant miljötillstånd enligt lagen om miljötillståndsförfarande i vilket ingår ett lufttillstånd som avses i luftvårdslagen (67/1982), och om tillstånd enligt miljöskyddslagen inte har sökts för verksamheten därförinnan:

1) ackumulatorfabriker,

2) cementfabriker,

3) kalkverk,

4) asbestproduktfabriker,

5) mineralullsfabriker,

6) fabriker som tillverkar konstfibrer eller råvaror för dem,

7) energiproduktionsanläggningar vars bränsleeffekt är över 5 megawatt men högst 50 megawatt,

8) permanenta stenkrossar eller asfaltstationer eller flyttbara stenkrossar eller asfaltstationer som är förlagda till ett visst område för längre tid än ett år.

Miljötillstånd för avstjälpningsplatser, dock inte avstjälpningsplatser för icke-förorenat jordavfall eller avstjälpningsplatser för inert avfall som uppkommer vid gruvdrift eller drift av stenbrott, skall sökas senast den 31 december 2002, om miljötillstånd inte har beviljats för dem efter den 1 oktober 1997.

42 §
Ansökan om tillstånd senast den 31 december 2003

För följande verksamhet som avses i 1 § i denna förordning och 5 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen skall miljötillstånd sökas senast den 31 december 2003, om tillstånd enligt miljöskyddslagen inte har sökts för verksamheten därförinnan:

1) rostverk eller sinterverk,

2) järn-, stål- eller koksverk,

3) fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller,

4) varmvalsverk för järn vars kapacitet överstiger 20 ton råstål i timmen eller varmdoppningsanläggningar vars behandlingskapacitet överstiger 2 ton i timmen,

5) smidesverkstäder där slagkraften per hammare överstiger 50 kilojoule och anläggningens värmeeffekt överstiger 20 megawatt,

6) gjuterier eller andra smältverk vars produktionskapacitet överstiger 20 ton i dygnet eller vars produktionskapacitet i fråga om bly och kadmium överstiger 4 ton i dygnet,

7) anläggningar som utför elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller eller plaster och där behandlingsbadens sammanlagda volym överstiger 30 m3,

8) glasfabriker och andra anläggningar för smältning av mineraler, inklusive anläggningar för tillverkning av mineralull, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dygn, (18.7.2002/621)

9) tegelbruk eller keramik- eller porslinsfabriker vars produktionskapacitet överstiger 75 ton i dygnet eller vars ugnskapacitet överstiger 4 m3 när satsningsdensiteten överstiger 300 kilogram per kubikmeter,

10) anläggningar som förbehandlar samt färgar fibrer eller textilier och vars behandlingskapacitet överstiger 10 ton i dygnet,

11) läderfabriker vars behandlingskapacitet överstiger 12 ton produkter i dygnet,

12) slakterier vars produktionskapacitet överstiger 50 ton slaktkroppar i dygnet,

13) livsmedelsfabriker vars produktionskapacitet överstiger 75 ton i dygnet när råvaran är animalisk eller 300 ton i dygnet när råvaran är vegetabilisk,

14) mjölkbehandlingsanläggningar vars invägningskapacitet överstiger 200 ton mjölk i dygnet,

15) fabriker som tillverkar foderprotein på mikrobiologisk väg eller benmjölsfabriker,

16) tillverkning av elektrotekniskt kol,

17) djurstallar som är avsedda att rymma mer än 40 000 fjäderfäplatser, mer än 2 000 platser för slaktsvin över 30 kg eller mer än 750 platser för suggor.

43 §
Ansökan om tillstånd senast den 31 december 2004

Tillstånd för följande verksamhet som avses i 1 § i denna förordning och 5 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen skall sökas senast den 31 december 2004, om tillstånd enligt miljöskyddslagen inte har sökts för verksamheten därförinnan:

1) massa-, pappers- eller kartongfabriker,

2) träfiberskive-, spånplatte- eller plywoodfabriker,

3) energiproduktionsanläggningar vars bränsleeffekt överstiger 50 megawatt,

4) fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier,

5) fabriker som tillverkar organiska baskemikalier eller enzymer,

6) fabriker som tillverkar färgämnen och pigment,

7) fabriker som tillverkar basplaster, polymerer eller konstfibrer,

8) fabriker som tillverkar syntetgummi,

9) fabriker som tillverkar ytaktiva ämnen,

10) fabriker som tillverkar gödselmedel, sprängämnen, bekämpningsmedel eller skyddskemikalier,

11) fabriker som tillverkar läkemedel och råvaror för sådana,

12) gas- eller oljeraffinaderier,

13) förgasnings- och kondensverk för stenkol,

14) upplag för flytande bränslen där lagercisternerna har en sammanlagd volym på mer än 10 000 m3 eller upplagsområden där cisternerna har en sammanlagd volym på mer än 50 000 m3,

15) anläggningar där förbrukningen av flyktiga organiska föreningar överstiger 150 kilogram i timmen eller 200 ton om året,

16) anläggningar där förbrukningen av flyktiga organiska föreningar är minst 50 ton om året eller motsvarande toppförbrukning minst 100 kilogram per timme frånsett den andel som binds eller kvarstannar i produkterna, och där det för verksamheten inte har beviljats ett miljötillstånd i vilket det i lufvårdslagen avsedda lufttillståndet ingår,

17) anläggningar där problemavfall återvinns eller behandlas och vars kapacitet är minst 10 ton i dygnet,

18) anläggningar där minst tre ton kommunalt avfall förbränns i timmen,

19) anläggningar där slaktkroppar eller annat animaliskt avfall återvinns eller behandlas och vars kapacitet överstiger 10 ton i dygnet eller 1 000 ton om året,

20) annan verksamhet än sådan som avses i 41 § 2 mom. och ovan i 17–19 punkten och där annat avfall än problemavfall behandlas och vars kapacitet överstiger 50 ton i dygnet eller 5 000 ton per år.

Miljötillstånd skall sökas senast den 31 december 2004 också för andra avstjälpningsplatser än sådana som avses i 41 § 2 mom.

44 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Rådets direktiv: 96/61/EG, EGT nr L 257, 10.10.1996, s. 26; 76/464/EEG, EGT nr L 129, 18.5.1976, s 23; 80/68/EEG, EGT nr L 20, 26.1.1980, s. 80; 82/176/EEG, EGT nr L 81, 27.3.1982, s. 29; 83/513/EEG, EGT nr L 291, 24.10.1983, s. 1; 84/491/EEG, EGT nr L 274, 17.10.1984, s. 11; 86/280/EEG, EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 16; 91/271/EEG, EGT nr L 158, 30.5.1991, s. 40; 91/676/EEG, EGT nr L 375, 31.12.1991, s. 1; 80/779/EEG, EGT, nr L 299, 30.8.1980, s. 30; 82/884/EEG, EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 15; 84/360/EEG, EGT nr L 188, 16.7.1984, s. 20; 85/203/EEG, EGT nr L 87, 27.3.1985, s. 1; 88/609/EEG, EGT nr L 336, 7.12.1988, s. 1; 89/369/EEG, EGT nr L 163, 14.6.1989, s. 32; 89/429/EEG, EGT nr L 203, 15.7.1989, s. 50; 92/72/EEG, EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 1; 96/62/EG, EGT nr L 296, 21.11.1996, s. 55; 1999/13/EG, EGT nr L 85, 29.3.1999, s. 1; 1999/32/EG, EGT nr L 121, 11.5.1999, s. 13; 75/439/EEG, EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 23; 87/101/EEG, EGT nr L 42, 12.2.1987, s. 43; 75/442/EEG, EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39; 91/156/EEG, EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 32; 78/176/EEG, EGT nr L 54, 25.2 1978, s. 19; 91/689/EEG, EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20; 94/67/EG, EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 34; 97/129/EG, EGT nr L 50, 20.2.1997, s. 28; 1999/31/EG, EGT nr L 182, 16.7.1999, s.1;, Rådets förordning nr 3093/94, EGT nr L 333, 22.12.1994, s. 1

Ämnen vilkas utsläppande i vatten eller i ett vattentjänstverks avlopp kräver miljötillstånd

1. kvicksilver och dess föreningar;

2. kadmium och dess föreningar;

3. arsenik och selen samt deras föreningar;

4. krom, bly, nickel, tallium, uran samt deras föreningar;

5. organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö;

6. organiska tennföreningar och miljöfarliga organiska fosforföreningar;

7. ämnen som ger upphov till cancer, skadar arvsmassan eller är farliga för fortplantningen;

8. antimon, bor och tellur samt deras föreningar;

9. barium, beryllium, silver, kobolt, koppar, molybden, zink, tenn, titan och vanadin samt deras föreningar;

10. cyanider och fluorider;

11. växtskyddsmedel och biocidpreparat samt deras derivat;

12. mineraloljor och kolväten som härrör från olja;

13. svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara samt ackumulerande, toxiska organiska ämnen;

14. andra ämnen som är farliga för vattenmiljön eller via vattenmiljön för hälsa eller miljö.

Bilaga 2

De viktigaste förorenande ämnena vid fastställande av gränsvärden för utsläpp

Utsläpp i luft

1) svaveloxider och andra svavelföreningar,

2) kväveoxider och andra kväveföreningar,

3) kolmonoxid,

4) flyktiga organiska föreningar,

5) metaller och deras föreningar,

6) stoft,

7) asbest, suspenderade partiklar och fibrer,

8) klor och dess föreningar,

9) fluor och dess föreningar,

10) arsenik och dess föreningar,

11) cyanider,

12) ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har karcinogena eller mutagena egenskaper eller kan påverka fortplantningen,

13) polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner.

Utsläpp i vatten

1) organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö,

2) organiska fosforföreningar,

3) organiska tennföreningar,

4) ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har karcinogena eller mutagena egenskaper eller kan påverka fortplantningen,

5) svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara samt bioackumulerande organiska, toxiska ämnen,

6) cyanider och fluorider; (12.10.2006/889)

7) metaller och deras föreningar,

8) arsenik och dess föreningar,

9) biocider och växtskyddsmedel,

10) suspenderande ämnen,

11) ämnen som orsakar eutrofiering, särskilt nitrater och fosfater, samt

12) syretärande ämnen.

Ikraftträdelsestadganden:

22.2.2001/158:

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2001.

23.5.2001/436:

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2001.

Miljötillstånd skall sökas senast den 31 december 2004 för sådan i 1 § avsedd verksamhet som är tillståndspliktig innan denna förordning träder i kraft och för vilken miljötillstånd inte skall sökas enligt 5 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000). Miljötillstånd skall likaså sökas för verksamhet som har beviljats miljötillstånd före denna förordnings ikraftträdande.

Miljötillstånd skall sökas senast den 31 december 2004 för sådan i 1 § avsedd verksamhet som har inletts eller i fråga om vilken åtgärder som är väsentliga för inledandet har vidtagits innan denna förordning har trätt i kraft och som inte är tillståndspliktig enligt de bestämmelser som gällt vid denna förordnings ikraftträdande.

10.1.2002/12:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002.

18.7.2002/621:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

Rådets direktiv 96/61/EG, EGT nr L 257, 10.10.1996, s. 26

21.11.2002/966:

Denna förordning träder i kraft den 27 november 2002.

15.5.2003/363:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Miljötillstånd skall sökas senast den 31 december 2004 för sådan verksamhet enligt 1 § 1 mom. 13 punkten underpunkt c i denna förordning för vars del statsrådets förordning om avfallsförbränning inte har tillämpats i miljötillståndet.

Europeiska Parlaments och Rådets direktiv: 2000/76/EG, EGT nr L 332, 28.12.2000, s. 91

25.9.2003/825:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

28.4.2005/259:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

12.10.2006/889:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

För de verksamheter som avses i 1 § 1 mom. 10 punkten o underpunkten samt för ledande i vatten eller ett vattentjänstverks avlopp av de ämnen som nämns i punkt 8-14 i bilaga 1 skall miljötillstånd sökas senast den 1 december 2007, om verksamheten har inletts eller inleds innan denna förordning träder i kraft.

5.6.2008/380:

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2008.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EGT nr L 102, 11.4.2006, s. 15

4.12.2008/807:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT nr L 182, 16.7.1999, s. 1

29.12.2009/1792:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

För en verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt gällande bestämmelser när denna förordning träder i kraft, eller som har inletts eller för vars inledande väsentliga åtgärder har vidtagits innan denna förordning trätt i kraft, ska miljötillstånd sökas senast den 31 december 2012. Verksamheten kan fortsätta som tidigare tills ett ärende som gäller miljötillstånd har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Ett miljötillstånd som beviljats innan denna förordning trätt i kraft förfaller utan separat beslut när förordningen träder i kraft om verksamheten i fråga inte är tillståndspliktig enligt denna förordning.

Ett miljötillståndsärende som blivit anhängigt innan denna förordning trätt i kraft förfaller utan separat beslut när denna förordning träder i kraft om verksamheten i fråga inte är tillståndspliktig enligt denna förordning.

På miljötillståndsärenden som blivit anhängiga före den 1 januari 2010 tillämpas 13 §, sådan den lydde den 31 december 2009. (15.4.2010/248)

6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen har upphävts genom F 27.5.2010/448. (27.5.2010/448)

I fråga om tillståndsplikt för permanenta asfaltstationer eller flyttbara asfaltstationer som är förlagda till ett visst område, vilka avses i 1 § 1 mom. 7 punkten underpunkt f, tillämpas till och med den 31 december 2010 vad som föreskrevs om tillståndsplikt i 7 punkten underpunkt e, sådan den lydde den 31 december 2009. (15.4.2010/248)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG (32008L0001); EUT nr L 24, 29.1.2008, s. 8, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG (32009L0140); EUT nr L 140, 5.6.2009, s. 114

8.4.2010/235:

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2010. Den tillämpas dock från och med den 1 januari 2010.

15.4.2010/248:

Denna förordning träder i kraft den 16 april 2010. Den ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2010.

27.5.2010/446:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Om handläggningen av en tillståndsansökan pågår då denna förordning träder i kraft, ska tillståndsmyndigheten uppmana den sökande att komplettera ansökan med en utredning som avses i förordningen. Om förbränningsanläggningen har beviljats miljötillstånd efter den 26 juni 2009, ska utredningen lämnas in till tillståndsmyndigheten inom en tidsfrist som tillståndsmyndigheten bestämmer.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG (32009L0140); EUT nr L 140, 5.6.2009, s 114

27.5.2010/448:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Genom denna förordning upphävs 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning av den 29 december 2009 om ändring av miljöskyddsförordningen (1792/2009), sådant det lyder i förordning 248/2010.

Övergångsbestämmelser

På asfaltstationer som har miljötillstånd när denna förordning träder i kraft, ska förordningen tillämpas från det att

1) miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten ska sökas med stöd av 28 § 3 mom. i miljöskyddslagen,

2) en ansökan om justering av tillståndsvillkoren ska göras i enlighet med 55 § 2 mom. i miljöskyddslagen, eller

3) ett miljötillstånd behöver ändras med stöd av 58 § 1 mom. i miljöskyddslagen.

Oberoende av det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas denna förordning på de asfaltstationer som avses i det nämnda momentet, dock senast från och med den 1 januari 2018.

Ett tillståndsärende för en asfaltstation som är anhängigt när denna förordning träder i kraft och som ännu inte har kungjorts, förfaller när förordningen träder i kraft och myndigheten registrerar verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation samt underrättar verksamhetsutövaren om registreringen, utom i fråga om verksamhet som avses i 30 § 4 mom. i miljöskyddslagen.

Ett tillståndsärende för en asfaltstation som är anhängigt när denna förordning träder i kraft och som har kungjorts ska behandlas enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, och denna förordning ska tillämpas på verksamheten från och med den tidpunkt som avses i 1 och 2 mom.

En anmälan enligt 60 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar som är anhängig när denna förordning träder i kraft ska behandlas så som föreskrivs i 60 och 64 § i miljöskyddslagen.

29.12.2011/1561:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

19.4.2012/180:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 26.9.2006, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EUT L 102, 11.4.2006, s. 15, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EUT L 37, 13.2.2003, s. 24, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG (32000L0076); EGT L 332, 28.12.2000, s. 91, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000. s. 34, Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1

14.2.2013/152:

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

14.3.2013/191:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG; (32006L0021); EGT nr L 102, 11.4.2006, s. 15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.