Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

9.12.1999/1146

Lag om utstationerade arbetstagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.6.2016/447, som gäller fr.o.m. 18.6.2016.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbete som en utstationerad arbetstagare utför i Finland med stöd av ett arbetsavtal som avses i 1 kap. 1 § arbetsavtalslagen (55/2001). (26.1.2001/74)

Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som vanligtvis arbetar i någon annan stat än Finland och som medan arbetsförhållandet pågår under en begränsad tid utstationeras till Finland av ett företag som är etablerat i en annan stat och som är arbetsgivare i samband med att företaget tillhandahåller tjänster över gränserna, när

1) arbetstagaren utstationernas för att utföra arbete under företagets ledning och för dess räkning med stöd av ett avtal som ingåtts mellan arbetsgivaren och en i Finland verksam mottagare av tjänsterna,

2) arbetstagaren utstationeras på en arbetsplats eller i ett företag som tillhör samma företagsgrupp, eller

3) arbetstagaren ställs till ett annat företags förfogande, när arbetsgivaren är ett företag som förmedlar tillfällig arbetskraft eller hyr ut arbetskraft.

Denna lag tillämpas inte på personal som arbetar ombord på fartyg som tillhör företag som idkar handelssjöfart. På arbete som utförs med stöd av upphandlingskontrakt där en offentlig myndighet inom centralförvaltningen är part tillämpas endast bestämmelserna i 9 § om behörig domstol.

2 § (26.1.2001/74)
Tillämpliga bestämmelser om anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Den lag som skall tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal bestäms enligt konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (FördrS 30/1999).

Om en främmande stats lag skall tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal, skall följande bestämmelser i finsk lag dock tillämpas till den del de är förmånligare för arbetstagaren än den lag som annars skulle tillämpas:

1) 22–25 § och 33 § 2 och 3 mom. arbetstidslagen (605/1996) samt 5 § lagen om arbetet i bagerier (302/1961) i fråga om ersättning som baserar sig på arbetstiden och förhöjd lön,

2) 6–14, 16–21 och 26–32 § samt 33 § 1 mom. arbetstidslagen i fråga om iakttagande av arbets- och vilotider,

3) 5–19 § i semesterlagen (162/2005) i fråga om bestämmande av semester, semesterlön och semesterersättning, (18.3.2005/163)

4) 2 kap. 11 och 12 § och 13 kap. 5 § arbetsavtalslagen i fråga om bestämmande av lön och bostadsförmån, samt

5) 4 kap. 2, 8 och 9 § arbetsavtalslagen i fråga om den reglering som har samband med familjeledigheter.

Under de förutsättningar som anges i 2 mom. tillämpas i fråga om en i 1 § 2 mom. 1 och 2 punkten avsedd utstationerad arbetstagares arbetsavtal dessutom bestämmelserna om semester, arbetstid och skydd i arbetet i ett sådant allmänt bindande kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen. (13.1.2012/11)

Till en i 1 § 2 mom. 1 och 2 punkten avsedd utstationerad arbetstagare ska betalas minimilön. Som minimilön betraktas ett vederlag som bestäms utifrån ett sådant kollektivavtal som avses i 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen. Blir detta kollektivavtal inte tillämpligt i anställningsförhållandet, ska till arbetstagaren betalas sedvanlig och skälig lön, om det vederlag arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om för utfört arbete i väsentlig grad underskrider en sådan lön. (13.1.2012/11)

Trots 2 mom. tillämpas på arbete som utförs av utstationerade arbetstagare bestämmelserna i 1 kap. 9 §, 2 kap. 2 § 1 och 2 mom. och 13 kap. 1 och 2 § i arbetsavtalslagen, 6, 7, 8, 8 a, 8 d, 9 och 9 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), nedan jämställdhetslagen, och 7 § 1 mom. och 8, 9, 10, 12, 13–16 och 28 § i diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetarskyddslagen (738/2002), lagen om företagshälsovård (1383/2001) och lagen om unga arbetstagare (998/1993). (30.12.2014/1338)

Den som i en rättegång åberopar att en främmande stats lag skall tillämpas på en utstationerad arbetstagares arbetsavtal, skall lägga fram bevisning om innehållet i den tillämpliga lagen. (22.12.2005/1198)

2 a § (13.1.2012/11)
Bestämmelser om uthyrda arbetstagare

Minimilönen för en i 1 § 2 mom. 3 punkten avsedd utstationerad arbetstagare bestäms enligt 2 kap. 9 § i arbetsavtalslagen. Finns det inte något sådant kollektivavtal som avses i den paragrafen och inte heller något annat avtal eller någon annan praxis, ska till den utstationerade arbetstagaren betalas sedvanlig och skälig lön, om det vederlag arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om för utfört arbete i väsentlig grad underskrider en sådan lön.

Under de förutsättningar som anges i 2 § 2 mom. tillämpas i fråga om semester, arbetstid och skydd i arbetet i en i 1 § 2 mom. 3 punkten avsedd utstationerad arbetstagares anställningsförhållande bestämmelserna i ett sådant kollektivavtal som avses i 2 kap. 9 § i arbetsavtalslagen eller något annat avtal eller någon annan praxis enligt den paragrafen.

Om arbetstagaren har ställts till ett annat företags förfogande på det sätt som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten, ska användarföretaget lämna den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

3 §
Särskilda ersättningar som en del av lönen

När det skall fastställas om den lön som betalas till en utstationerad arbetstagare uppfyller kraven i 2 § 2 och 4 mom., skall sådana särskilda ersättningar som betalas till arbetstagaren för att han eller hon är utstationerad och som inte avser faktiska kostnader som orsakas av utstationeringen, betraktas som en del av arbetstagarens lön.

4 §
Minimitid som gäller vissa arbeten

Vad som bestäms om minsta antal semesterdagar med lön och minimilön i 2 § 2 mom. 1, 3 och 4 punkten samt i 3 och 4 mom. tillämpas inte på den första monteringen eller den första installationen av en vara när arbetet utförs av en yrkesarbetare eller en specialiserad arbetstagare och utgör en väsentlig del av leveranskontraktet för varan och är nödvändig för att den levererade varan skall kunna tas i bruk ifall utstationeringen varar högst åtta dagar.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte på byggnadsarbeten som avser uppförande, iståndsättande, underhåll, ombyggnad och rivning av byggnader. Till dessa arbeten räknas också schaktning, markarbeten, montering och nedmontering av prefabricerade delar samt inredning och installationer, ändringar, nedmontering, löpande underhåll, underhåll i form av måleri- och rengöringsarbeten samt förbättringsarbeten.

Vid beräkning av utstationeringens varaktighet enligt 1 mom. beaktas alla tidigare perioder under de senaste 12 månaderna då arbetet i fråga har utförts av en arbetstagare som utstationerats av samma arbetsgivare.

4 a § (22.12.2005/1198)
Utseende av företrädare

Om ett i 1 § avsett företag som utstationerar arbetskraft i Finland (utstationerande företag) inte har något driftställe i Finland, skall det i Finland ha en företrädare med behörighet att handla på det utstationerande företagets vägnar i domstol och ta emot stämningar och övriga myndighetshandlingar. En företrädare skall utses senast när den utstationerade arbetstagaren inleder arbetet, och bemyndigandet skall gälla i minst 12 månader efter det att den utstationerade arbetstagaren slutat arbeta i Finland. Den som låter utföra arbetet skall i sina avtal med det utstationerande företaget eller med hjälp av andra tillbudsstående medel se till att det utstationerande företaget utser en i denna paragraf avsedd företrädare.

En företrädare behöver inte utses, om den utstationerade arbetstagarens utstationering varar högst 14 dagar. Har flera utan avbrott eller endast med korta avbrott på varandra följande arbetsavtal för viss tid om utstationering ingåtts mellan den utstationerade arbetstagaren och arbetsgivaren, anses utstationeringen ha fortgått utan avbrott.

4 b § (22.12.2005/1198)
Skyldighet att ha uppgifter om utstationerade arbetstagare

Arbetsgivaren eller, om arbetsgivaren inte har något driftställe i Finland, en i 4 a § avsedd företrädare skall när den utstationerade arbetstagaren inleder arbetet skriftligen inneha

1) identifieringsuppgifter om det utstationerande företaget samt uppgifter om de ansvariga personerna i etableringslandet för det utstationerande företaget,

2) identifieringsuppgifter om den utstationerade arbetstagaren,

3) en utredning i enlighet med 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen om de anställningsvillkor som tillämpas på den utstationerade arbetstagarens arbetsavtal, samt

4) en utredning om grunden för den utstationerade arbetstagarens rätt att arbeta.

Om det utstationerande företaget inte är skyldigt att utse en företrädare i enlighet med 4 a §, skall det utstationerande företaget inneha de i 1 mom. avsedda uppgifterna även då det inte har något driftställe i Finland.

För att säkerställa att de minimianställningsvillkor som tillämpas på en utstationerad arbetstagares anställningsförhållande kan uppfyllas, skall det utstationerande företaget innan arbetet i Finland inleds meddela den som låter utföra arbetet vem som innehar de i 1 mom. avsedda uppgifterna under tiden för arbetstagarens utstationering. Uppgifterna skall bevaras i två år efter att den utstationerade arbetstagaren slutat arbeta i Finland.

5 § (18.3.2005/163)
Arbetstidshandlingar, semesterbokföring och löneuppgifter (22.12.2005/1198)

På arbete som utförs av utstationerade arbetstagare tillämpas vad som i 36, 37 och 37 a § i arbetstidslagen bestäms om arbetstidshandlingar och i 29 § i semesterlagen om semesterbokföring. Arbetsgivaren skall dessutom iaktta vad som bestäms i 34 och 35 § i arbetstidslagen eller något annat förfarande som garanterar arbetstagaren motsvarande skydd.

Om den utstationerade arbetstagarens utstationering varar över åtta dagar, skall arbetsgivaren eller, om arbetsgivaren inte har något driftställe i Finland, den i 4 a § avsedda företrädaren i Finland inneha arbetstidsbokföringen angående den utstationerade arbetstagarens arbete i Finland samt uppgifter om löner som betalts till den utstationerade arbetstagaren. (22.12.2005/1198)

6 § (20.7.2012/452)
Bestämmelser som ska tillämpas på arbetsgivarens utrednings- och ersättningsskyldighet samt ansvar (30.12.2014/1338)

När arbetsavtalslagen ska tillämpas på ett anställningsförhållande enligt denna lag bestäms arbetsgivarens skadeståndsskyldighet enligt 12 kap. 1 § i arbetsavtalslagen och arbetsgivarens skyldighet att betala påföljdsavgift enligt 11 a kap. i den lagen.

Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att betala gottgörelse med anledning av diskriminering som är förbjuden enligt 8, 8 a och 8 d § i jämställdhetslagen finns i 10 och 11 § i den lagen. Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att betala gottgörelse med anledning av diskriminering som är förbjuden enligt diskrimineringslagen finns i 23 och 24 § i den lagen. (30.12.2014/1338)

7 §
Yrkande på ersättning eller gottgörelse

Talan om yrkande på de ersättningar som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten skall väckas inom den tid som anges i 38 § i arbetstidslagen. Talan om yrkande på de ersättningar som avses i 2 § 2 mom. 3 punkten skall väckas inom den tid som anges i 34 § i semesterlagen. (18.3.2005/163)

Bestämmelser om yrkande på gottgörelse eller annan ersättning med anledning av diskriminering som är förbjuden enligt 8, 8 a och 8 d § i jämställdhetslagen finns i 12 § 2 och 3 mom. i den här lagen och bestämmelser om yrkande på gottgörelse eller annan ersättning med anledning av diskriminering som är förbjuden enligt diskrimineringslagen finns i 26 § i den lagen. (30.12.2014/1338)

8 § (22.5.2015/679)
Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att denna lag iakttas, med undantag för de paragrafer i jämställdhetslagen som nämns i 2 § 5 mom. i den här lagen vars efterlevnad övervakas av jämställdhetsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

Arbetsgivaren eller, om arbetsgivaren inte har något driftställe i Finland, en i 4 a § avsedd företrädare ska på begäran ge arbetarskyddsmyndigheterna de uppgifter och utredningar som avses i 4 b § 1 mom. och 5 § 2 mom.

Arbetarskyddsmyndigheterna har rätt att av arbetsgivaren på begäran få alla handlingar som hänför sig till skyldigheten enligt 8 b § till påseende och vid behov få kopior av dem.

8 a § (22.12.2005/1198)
Lämnande av uppgifter till företrädare för personalen

Om en utstationerad arbetstagares utstationering varar över åtta dagar, skall arbetsgivaren eller en i 4 a § avsedd företrädare bemyndigad av den utstationerade arbetstagaren till en förtroendeman som valts av ifrågavarande personalgrupp eller till ett i 13 kap. 3 § i arbetsavtalslagen avsett förtroendeombud lämna de i 4 b § 1 mom. 3 punkten i denna lag avsedda uppgifterna om de anställningsvillkor som skall tillämpas på arbetstagarens arbetsavtal.

8 b § (22.5.2015/679)
Lämnande av uppgifter till den som låter utföra arbetet

Arbetsgivaren eller en i 4 a § avsedd företrädare ska i sådana situationer som avses i 1 § 2 mom. 1 eller 3 punkten lämna den som låter utföra arbetet ett intyg över hur den sociala tryggheten bestäms för arbetstagare som utstationerats efter det att det avtalsenliga arbetet inletts. Intyget ska lämnas innan de utstationerade arbetstagarna inleder sitt arbete. Ett skriftligt intyg över att skyldigheten fullgjorts ska bevaras under den tid som det avtalsenliga arbetet pågår.

Denna paragraf tillämpas inte, om värdet av vederlaget för ett i 1 § 2 mom. 1 punkten avsett underleverantörsavtal utan mervärdesskatt understiger 9 000 euro eller om det arbete som utförs av i 1 § 2 mom. 3 punkten avsedda hyrda arbetstagare fortgår högst 10 arbetsdagar utan avbrott. Vid uträkningen av dessa gränsvärden anses arbetet ha fortgått utan avbrott, om det arbete eller det arbetsresultat som presterats för den som låter utföra arbetet baserar sig på flera avtal som utan avbrott eller med endast korta avbrott följer på varandra.

8 c § (22.5.2015/679)
Lämnande av information om tillsynsmyndigheten

Arbetsgivaren ska innan arbetet inleds ge den utstationerade arbetstagaren information om den myndighet som utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen och ger råd i frågor som rör lagen. Informationen kan också lämnas av en i 4 a § avsedd företrädare för arbetsgivaren.

Den som låter utföra arbetet ska lämna det utstationerande företaget skriftlig information om den myndighet som utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen och ger råd om den. Den skriftliga informationen ska vara verifierbar under den tid som det avtalsenliga arbetet pågår.

Denna paragraf tillämpas inte, om värdet av vederlaget för ett i 1 § 2 mom. 1 punkten avsett underleverantörsavtal utan mervärdesskatt understiger 9 000 euro eller om det arbete som utförs av i 1 § 2 mom. 3 punkten avsedda hyrda arbetstagare fortgår högst 10 arbetsdagar utan avbrott. Vid uträkningen av dessa gränsvärden anses arbetet ha fortgått utan avbrott, om det arbete eller det arbetsresultat som presterats för den som låter utföra arbetet baserar sig på flera avtal som utan avbrott eller med endast korta avbrott följer på varandra. Den som låter utföra arbetet har inte någon informationsskyldighet enligt 2 mom. om avtalsförhållandet mellan den som låter utföra arbetet och arbetsgivaren kan anses vara etablerat som en följd av tidigare avtalsförhållanden.

9 §
Behörig domstol

Utöver det som bestäms om domstolars behörighet på något annat ställe i lag eller i internationella överenskommelser som är bindande för Finland kan i Finland talan som grundar sig på rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag väckas vid tingsrätten på den ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad.

9 a § (22.5.2015/679)
Straffbestämmelse

En arbetsgivare, en företrädare för denne eller en företrädare som utsetts i enlighet med 4 a § som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot bestämmelserna om innehavande av eller skyldighet att meddela i 4 b § avsedda uppgifter och utredningar,

2) underlåter att lämna i 8 a § avsedda uppgifter till en företrädare för personalen, eller

3) bryter mot bestämmelserna i 8 b § om lämnande av uppgifter till den som låter utföra arbetet,

ska för brott mot lagen om utstationerade arbetstagare dömas till böter.

För brott mot lagen om utstationerade arbetstagare döms även den som låter utföra arbetet eller en företrädare för denne, om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra den i 4 a § föreskrivna ombesörjningsskyldigheten, eller arbetsgivaren, den som låter utföra arbetet eller en företrädare för någon av dessa, om denne bryter mot informationsskyldigheten enligt 8 c §, en företrädare för den som låter utföra arbetet dock endast med beaktande av anvisningarna och förfarandena på arbetsplatsen.

Bestämmelser om straff för arbetsbrott finns i 47 kap. i strafflagen (39/1889).

Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare samt mellan den som låter utföra arbetet och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som anges i 47 kap. 7 § i strafflagen.

10 §
Verkställande organ

För verkställigheten av denna lag samt för lämnande av uppgifter i anslutning till den och för samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter svarar det ministerium somansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det och som i frågor som gäller verkställigheten vid behov skall samarbeta med det ministerium som svarar för beredningen av lagstiftningen om anställningsförhållanden och arbetstider.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 16 december 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/1999, ApUB 7/1999, RSv 98/1999, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG; EGT nr L 18, 21.1.1997, s. 1.

Ikraftträdelsestadganden:

26.1.2001/74:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

23.8.2002/749:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 59/2002, AbUM 4/2002, RSv 110/2002

18.3.2005/163:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

RP 238/2004, AjUB 2/2005, RSv 17/2005

22.12.2005/1198:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 142/2005, AjUB 8/2005, RSv 195/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG; EGT nr L 18, 21.1.1997, s. 1

13.1.2012/11:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 104/2011, AjUB 4/2011, RSv 110/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG (32008L0104); EUT nr L 327, 5.12.2008, s. 9, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG (31996L00719; EGT nr L 18, 21.1.1997, s. 1

20.7.2012/452:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

RP 3/2012, FvUB 14/2012, RSv 69/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG (32009L0052); EUT Nr L 168, 30.6.2009, s. 24

30.12.2014/1338:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 1338/2014 trädde i kraft 1.1.2015 enligt L 1347/2014.

RP 19/2014, RP 111/2014, AjUB 11/2014, RSv 223/2014

22.5.2015/679:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.

RP 161/2014, AjUB 17/2014, RSv 342/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.